Nederlanders gaan oefenen in Frankrijk Tomaten 3ÏÏSSIÏÏ»™ 3SK5 WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN paus" P E b' KWABTA AL °t 1P10 BUITEN VENRAY t 1.60 Waren zij „self made" mannen of geloofden zij daar niet in? (oor de politierechter Uit Peel en Maas P.MO OREN Tel. 1070' 't water lokt Sla Uw Slag (SUS 6) SUS 6 UW SUCCES HINDERWET Zaterdag 27 juni 1959 No 26 TACHTIGSTE JAARGANG BPEEL EN MAAS® La Courtine is ideaal terrein Den Haag Nergens in ons kleine landje heeft ons leger de beschikking over een militair oefen terrein, dat voldoet aan alle voor waarden. Tankoefeningen en grote manoeuvres, die de werkelijkheid benaderen, moeten daarom gehou den worden op Nato-velden ergens in een land, dat wel beschikt over een goeddeels onbewoond en uit gestrekt terrein waarover tanks en gemechaniseerde eenheden kunnen oprukken zonder tegenstand te ondervinden van een met officiële papieren gewapende „vijand". In de voorafgaande jaren hebben onze militairen veelvuldig gebruik gemaakt van 't uitgestrekte Duitse kamp Sennelager, doch nu dat met meer ter beschikking van de Ne derlanders zal worden gesteld heeft de legerleiding uit moeten zien naar een andere mogelijkheid om een groot aantal manschappen te gelijkertijd met elkaar te laten oefenen. Uiteindelijk heeft men een oplos sing gevonden in het verre Frank rijk. Meer dan duizend kilometer verwijderd van de Nederlandse grens ligt daar in het departement Haute Vienne het militaire kamp „La Courtine", dat voldoende operatieruimte biedt aaneen grote, met tanks uitgeruste eenheid. Om beurten zullen gedurende de zomer maanden groepen van zes- en drie duizend Nederlandse soldaten daar een periode van drie weken gaan oefenen. De eerste groep zal daar op 4 juli aankomen. Het terrein van La Courtine is ideaal voor het houden van ma noeuvres. Het is een gebied waar ver in het verleden vulkanen moe ten hebben gewerkt en waarin bos sen, rotspariijen, beken en moeras sen in overvloed aanwezig zijn. Het eigenlijke oefenveld is vijf tien bij negen kilometer groot, doch het is mogelijk marsen en oefe ningen te houden over een totale afstand van vijftig kilometer. Het zal nu eindelijk mogelijk zijn, dat de artillerie met scherp kan schieten en dat de tanks naar volle ver mogen hun bewegelijkheid uitbuiten. Over de weg Even belangrijk en uniek en mis schien nog veel leerzamer dan de eigenlijke manoeuvres is de reis naar La Courtine. De duizenden soldaten zullen door de eigen aan- en afvoertroepen naar Erankrijk worden gebracht. Het enige mate riaal, dat per trein vertrekt, zijn de tanks. Nog nooit tevoren is men, waar ook in West-Europa, in staat ge weest 'n dergelijk enorm transport over de weg ook in vredestijd in de practijk beoefenen. In Frankrijk heeft men dergelijke oefeningen altijd al op papier uitgewe.kt en men is daar nu dolblij, dat men eindelijk ook eens de practijk kan waarnemen. De duizend vrachtwagens, die voor het vervoer nodig zijn, zullen de reis maken in drie a vier dagen. Volgens de plannen moet per dag tien uren worden gereden om de duizend kilometer tussen het uit gangspunt Oirschot en La Courtine te overbruggen. De totale lengte van de stoet zal ongeveer 110 kilo meter zijn en deze kolonne zal Frankrijk doorkruisen op een mo ment, dat alle wegen in beslag zijn genomen door duizenden toeristen. Om verkeersopstoppingen te ver mijden heeft men de wagens in gedeeld in groepen van vijf en twintig, die met een onderlinge tussenruimte van vijf minuten zul len rijden. Na vijf van deze kleine kolonnes volgt een ruimte van een kwartier. Al met al zal het pas seren van de gehele eenheid minstens vijf uren vergen. Het lijkt een vreemde gewaar wording om als eerste in La Cour tine aan te komen en vijf uren later nog Nederlandse wagens te zien arriveren. Hollandse keuken Onderweg en gedurende de drie weken van het verblijf in La Cour tine zullen de soldaten hun eigen Nederlandse voedsel krijgen voor geschoteld. Ieder weet, dat dit door onze soldaten bijzonder wordt op prijs gesteld. Het eten zal in Frankrijk worden gekocht, maar door de eigen veld keukens worden klaar gemaakt. Alleen het typische Hollandse be leg, muisjes en vlokken, dat vrij wel nergens anders te krijgen is, zal uit Nederland worden gehaald. Tijdens deze oefening zal voor het eerst de veldkeuken in volle wer ing zijn onder omstandigheden, zoals die ook tijdens een oorlog kunnen voorkomen. Op alle mogelijke manieren heef t men getracht voor de soldaten, die naar Frankrijk gaan, een zekere ontspanning te waarborgen. Niet, dat zij in de watten zullen worden gelegd, zoals een kapitein het uitdrukte, maar een leger, dat in de vreemde een zekere ont bering moet doorstaan, heeft een enorme behoefte aan afleiding. Het is gedurende de tweede we reldoorlog duidelijk gebleken, dat ook de Welfare-dienst een uitzon derlijke steun is voor de opschroe ving van dat uiterst belangrijke element, dat men „moreel" noemt. Men verwacht, dat heel wat jon gens ondernemend als zij zijn hun vertier in de dorpen in de omgeving zullen zoeken. Een belangrijk gedeelte van hun verhoogde soldij zal daarom in de Franse munt worden uitbetaald. Daarnaast zal door de Welfare- dienst ieder weekend een cabaret avond worden georganiseerd, waar toe enkele grote Nederlandse ar- tisten naar La Courtine worden overgevlogen. Goed onderkomen De Nederlandse militairen zullen wanneer het plan van de oefening dat niet vereist, niet in tenten of in het veld slapen. Op La Courtine staat nog een aantal Franse kazernes, die door de Franse genie weer geheel zijn opgeknapt. Zij hebben een capaci teit van ruim 12 000 man, zodat de groepen van zes- en drieduizend Nederlanders ruimte genoeg heb ben. Voor eventuele zieken of gewon den is een compleet hospitaal aan wezig, terwijl voor noodgevallen een helicopter gereed staat, die een ernstig zieke soldaat naar het nabij gelegen vliegveld vervoeren kan. Van daaruit kan hij verder worden getransporteerd naar ons land. De Nederlanders zullen beslist geen reden tot klagen hebben. Niet alleen de onderkomens, maar ook het klimaat, dat uitste kend is, werken aan het slagen mee. Toch zal het beslist geen plezierreis worden, want er moet hard, heel hard zelfs, worden ge werkt Op het programma staan oefe ningen in aanval en verdediging voor grote en kleine eenheden, ge- schutsoefeningen en een finale, waarin alle mogelijkheden van het terrein worden benut een geza- melijke opmars over een afstand van 50 kilometer. Ook de protestanten doen dat misschien zij nog meer dan wij. Hoe kan dat alles? Waren dan beiden ook van die „self-made men", voor wie de we reld zo'n ontzettende bewondering koestert. Werden in hun tijd hele bladzij den in de kranten over hun doen en hun prestaties geschreven? Neen, er waren geen kranten. Maar de beide heren verwekten wel enige opschudding. Wie had ze zo gemaakt, wie gaf ze de moed, wie gaf ze de juiste woorden, wie gaf ze de kracht om door te zetten? Hadden zij dat aan eigen talent en wilskracht te danken? Integendeel, aan hun beiden heeft God zelf het wonder voltrokken, dat zij zuiver de diepste geheimen vertelden en overleverden, dat zij in een wereld van oppositie en onbegrip de juiste lijnen uitstip pelden. Zij waren door God ge maakte mannen. Ik geloof, dat het goed overwe gen van dit feit, ons eens te meer ervan kan overtuigen, dat je om iets te worden, meer aan God hebt dan aan zelfstudie, schriftelijke cursussen of avondlycea. God wii van ons alleen wat ma ken. En Hij doet het ook. Als we maar in de gaten hebben dat Hij iets van ons wil maken. Self-made men bestaat bij God niet. Hij doet het, Hij alleen. Mijnheer Kroetsjef was eens metaalarbeider, nu domineert hij de wereld van het communisme. Hitler was eens een behanger. Hij zette de hele wereld in vuur en vlam met zijn perfect gedrilde legers. In Amerika wonen miljo nairs, die er trots op zijn, dat ze als krantenjongen of als voddenra per begonnen zyn. En kijk eens in uw eigen omge ving, hoe een gewone arbeider als S uurhof en een stenograaf als Willem Drees het tot minister ge bracht hebben. Dat zijn mensen, die door eigen inspanning aan de top gekomen zijn. Men noemt dat met een groot woord „self-made men", mannen dus, die zichzelf gemaakt hebben. Voor het oog van de hele wereld zijn er in de geschiedenis nog ver schillende van die schijnbaar self made men, die het heel ver hebben geschopt, die zelfs de geschiedenis van vandaag nog beheersen: dat zijn de twee apostelen Petrus en Paulus. De een was een doodgewone visser met een eigen scheepje, waarmee hij de kost verdiende. De andere was een Jood, die als jongeman wat meer gestudeerd heeft bij de toen in de open lucht docerende godsdienstleraren. Zij leefden beiden in de tijd van Christus, maar zij zijn ouder ge worden. En ook zij hebben de wereld op haar kop gezet. Menselijkerwijs hebben ze het onmogelijke gepresteerd door in een wereld van kracht, heidendom egoïsme, wreedheid, slavernij en ontucht, de leer van liefde, kuis heid en zelf verlochening niet alleen te preken, maar ook ingang te doen vinden. Zij hebben reeds alleen in dit opzicht wonderen verricht. En het merkwaardige daarvan is dat Petrus, wat hij geleerd heeft, van Christus zelf had gehoord en onthouden. Maar Paulus behoorde helemaal niet tot de leerlingen van Chris tus. Integendeel. Toch is hij de gene, op wiens brieven wij ons het meest beroepen, om de zuivere leer van Christus te vinden. het begin van hun leven staan! Een vrouw, die de fles meeneemt naar bed..." en hij wendde zich vol afschuw af. Moeder Martha wenste, dat de grond zich opende om haar te verzwelgen. Maar de rechtbank zit stevig in elkaar. Daar gebeurt zoiets niet. De knecht kwam als getuige, 't Was niet zo'n hevige klap, zei hij en achteraf was hij er maar blij om. Pastoor was met de boer en moeder gaan praten en nu was alles in orde. Hij mocht nu vrijen met de dochter, zei hij, en dat deed hij nou ook. Een rijksdaalder boete werd het. Moeder wilde hem al meteen op de groene tafel leggen. Maar dat gaat natuurlijk niet. Betalingen op de griffie. „Er moet geld bij", klaagde de officier, „want we heb ben er minstens voor een rijks daalder papier over vol geschre ven!" Maar nu is het dan ook in orde met dochter en knecht. De boerin kon de slaap niet vat ten. In haar wang voelde ze een zeurderige pijn. Ze verwenste zich zelf, dat ze die kies nog niet had laten trekken. Maar hoe gaat dat Als je ligt te kronkelen van ae kiespijn wil je wel zo naar de dokter. Maar de volgende morgen voel je niets en dan ga je niet. Als ze er eens wat brandewijn tegen hield? Dat brandt de pijn dood, zeggen ze. Er was nog ge noeg over van toen haar dochter twintig jaar was geworden. Da's waar ook. Haar dochter. Waar zou die nu weer zitten? Al 10 uur zo en nog niet thuis. Mopperend kwam ze uit de slaap kamer. Uit de keukenkast nam ze het borrelglaasje en fles. Ba, wat 'n smaak! Dat het mansvolk zoiets lekker kan vinden. Ze nam nog een slokje. Net of je je tong in elkaar voelt krimpen. Ondertussen werd ook de boer wakker. Hij miste zijn vrouw en hij op zoek. In de keuken had hij de situatie gauw overzien. „Kom op met die fles"! „Ja, maar da's voor de kiezen". „Ik heb ook kiezen!" En daar zat nu het echtpaar samen met de borrelfles in de keuken. Vader nam bedachtzame slokjes uit zijn borreltje. Moeder Martha hield maar. steeds haar kopje scheef. En de kiespijn bleef. Maar wat was dat voor gegiechel op de deel? Moeder schoot plotse ling rechtop. Als dat niet... Ze kon zo net door een kier van de keuken deur de deel op kijken. En wat zag ze daar? Daar stond haar dochter, innig omhelsd door de knecht. En ze hadden nog schik ook die twee. Plotseling was het alsof moeder verstijfde. Haar ogen werden bol en groot. Want de knecht had haar kind niet alleen in zijn armen. Hij gaf haar een kus. En nog een! En nog een! En haar dochter deed niets. Ze schreeuwde niet om hulp. Ze gaf de onverlaat geen draai om de oren. Ze liet hem maar begaan en draaide zelfs een lokje van zijn haar om haar vinger. Het glaasje viel rinkelend op de vloer. „Pas op de jenever!" riep de boer nog. Maar het was al te laat. Zijn vrouw schoot in haar sloffen en rende in wild gefladder van onderjurken en nachthemden naar de deel, zodat de grauwe vlechtjes op haar rug heen en weer dansten. „En allebei naar de keuken, mars!" riep ze. Moeder ging haar sermoen af steken over eer en deugd. Over het goede voorbeeld. Over onze tijd, toen de jongelui heel anders waren dan tegenwoordig en toen zoiets niet gebeurde. En aan tafel zat de boer en nam zo nu en dan een voorzichtig slokje. „Vader!" kreet ze, „zeg jij nu ook eens wat!" „Hihi..." grinnikte de boer tegen zijn fles, „in onze dagen was jij net zoals hun nou...hihihi..." Hij nam de laatste slok en trok zich diplo matisch terug in de slaapkamer. Dat was teveel voor moe. Ze deed een ferme stap vooruit en gaf de knecht een flinke draai om de oren. Dat was op zijn beurt teveel voor de knecht. Die ging aangifte doen bij de veldwachter. Zo kwam het, dat bij de recht bank tussen de beklaagden thans onze boerin stond. „Foei!" zei de rechter ernstig, „we maken hier veel mee, maar vrouwen die zich bedrinken dan mishandelingen ple gen zien we gelukkig maar zelden!" Moeder barstte haast van schaamte. „En dan zelf hoog opgeven over uw fatsoen", zei de officier. „U verbeeldt zich een net mens te zijn. Maar wat is dat vooreen voorbeeld voor jonge mensen, die nog aan van 26 jani 1909 Het Raadslid L. Janssen te Oirlo, zal zich bij de a.s. Raads verkiezing niet meer candidaat stellen. Er zullen twee nieuwe leden gekozen moeten worden. Voor het vervoer van 22 wa gons sintels, voor de fietspad tot aan Crayenhut, gaven zich bij de aanbesteding geen liefhebbers op. De aardenbaan is gereed. A.s. week zal begonnen wor den met de aanleg van een gas leiding naar het Station. De Fietsclub „St. Oda" besloot een grote wielerwedstrijd te orga niseren op zondag 18 juli a.s. op een terrein in de Smakterheide. Er zijn hier valse markstukken in omloop. van 23 juni 1934 Het echtpaar J. van Opbergen- Martens aan de S tationsweg vierde de gouden bruiloft. Tot rijks-controleur der Crisis- wetten is' benoemd de heer G. Poels te Oostrum. Een landbouwer aan de Heide, die voor de kermis een vet kalf had geslacht, werd door de rijks ambtenaren achterhaald wegens frauduleuze slachting. Het vlees werd in beslag genomen. VOOR EEN MODERN TELEVISIETOESTEL EN VAKKUNDIGE PLAATSING ZORGT zend gulden aan fantastische prijzen zijn in het vooruitzicht gesteld. SUS-akties zijn vrijwel onmid dellijk uitverkochtDaarom her halen wü ons advies: koop nog vandaag SUS-loten. SUS-loten hebben twee behoorlijke kanten: de ene zijde betreft u-zelf, daar u wellicht deze keer tot een van de gelukkigen zal behoren De andere kant betreft de zekerheid dat u door het kopen van loten mede mensen levensgeluk zult toebedelen. Zieken en zij die aan huis gebonden zijn kunnen gebruik maken van giro-rekening 4028 ten name van SUS Rotterdam. (vraagt uw winkelier) Wanneer u ditmaal weer niet tot de teleurgestelden wilt behoren stel dan het kopen van SUS-loten niet uit, maar doe dit vandaagBe' kende winkeliers, kenbaar aan het SUS-raambiljet, die loten a f 1.- per stuk in 5 kleuren verkopen zijn in alle steden en dorpen van ons land gevestigd. De verkoop heeft plaats zolang de voorraad strekt. Vergis u niet in het kopen van loten SUS-loten hebben 5 coupons en met iedere coupon trekt men dus 5 x mee. De opbrengst van deze aktie, die door de heer A.M. Bergers te Rot terdam met bijzondere steun van de K.R.O. geleid wordt is bestemd voor 16 noodlijdende katholieke organisaties voor het lenigen van de stoffelijke en geestelijke noden in Nederland. In deze extra SUS-aktie is een extra prijzenpakket met een totale waarde van Vi miljoen gulden ge plaatst. 5 woonhuizen woon schepen of goederen in vrije be steding ter waarde van f 25 000 per stuk; verder auto's, scooters, T V-ontvangers, koelkasten enz. Totaal 5005 waardevolle prijzen. De bekendmaking van prijzen zal ook ditmaal plaats hebben door middel van 5 KRO-radiouitzendin- gen. De laatste bekendmaking ook per televisie. In de loop van de maand juli zal wederom een krant huis-aan-huis worden verspreid, waarvan de oplaag 3 miljoen exemplaren be draagt. Ditmaal zijn aan de krant niet alleen geldprijzen voor vol wassenen verbonden, maar ook zijn de kinderen niet vergeten. Aan een leuke eenvoudige kleurwedstrijd kunnen kinderen tot 14 jaar mee doen en niet minder dan tiendui- Als het warm is lokt het water. De zweminrichtingen krijgen de bezoekers dagelijks met de duizen den tegelijk te verwerken en of het plaatselijk toegestaan is of ver boden, ook de Maas en onze kleinere stroompjes worden opgezocht om verkoeling te vinden, de verkoeling te voelen, de verkoeling waar de mens bij deze alles vergende hitte om schreeuwt. Treedt het water echter nooit geheel onvoorbereid tegemoet. Omdat het nodig is ge bleken enkele praktische wenken: 1. Ga nooit zwemmen met een volle maag. 2. Hoe de hitte U ook teistert, plof liever niet pardoes in het water doch wen even aan de temperatuur van het water. 3. Zwemmen is niet moeilijk, het is een volkomen natuurlijke be wegingsvorm, doch overschat nooit Uw eigen kennis van de zwemkunst. 4. Steek nooit de Maas over als iemand, die het beter kan danU, meent dat UTiet liever niet moet doen. 5. Als U zulke afstanden voor het eerst wilt afleggen, doe het dan in gezelschap van een zeer goede zwemmer, na het hem gevraagd te hebben. 6. Sluit geen voorbarige wed dingsschappen af op Uw zwem kunst. 7. Stel U in U onbekende zwem kunstinrichtingen eerst op de hoogte van de diepte-indeling der bassins. 8. Weest dubbel voorzichtig met kinderen en verwacht zelfs van Uw eigen kleutertje niet, dat het ook maar vijf minuten rustig op de kant blijft zitten wachten, terwijl U zwemt. 9. Een goede zwemmer is nooit bang voor kramp. Hij gaat bij kramp op de rug liggen en wacht tot het over is of minder wordt; of hij zwemt alleen met de armen verder. Wie dit niet kan is geen goede zwemmer! En tot slot enkele opmerkingen in het algemeen: Waag U nooit met cano's of lucht matrassen op het water als U niet zwemmen kunt, voel U dan mede verantwoordelijk voor anderen en kijk uit. En als U gaat zwemmen, laat die dikke portefeuilles met acht briefjes van honderd, dat gou den polshorloge en die briljanten manchetknopen dan liever thuis. Daar kunt U in het water namelijk niets mee doen.... als volgt te werk. Tomaten wassen, in vieren snij den en in een gesloten, wijde pan vlug tot moes koken, al dan niet onder toevoeging van kruiden, (peterselie, selderij, laurierblad, ui, kruidnagel) en zout. De massa voorzichtig door een zeef wrijven, zodat de schilletjes en de pitten achterblijven. Voor sap de gezeefde vloeistof meteen in de schoongemaakte en 10 minuten uitgekookte flessen overdoen, voor puree het sap eerst nog in een wijde open pan indam pen. Het sap of de puree in zeer goed schoongemaakte flessen over doen. Deze met uitgekookte kurken sluiten en tot over de hals van de fles in gesmolten lak, parafine of kaarsvet dompelen. Steriliseren Tomaten, puree of sap kunnen we steriliseren. We gaan als volgt te werk. Glazen, deksels en ringen zeer goed schoon wassen. De tomaten schillen en (met wat zout) zo dicht mogelijk op elkaar in de glazen leggen. De glazen sluiten met een gummiring, welke gaaf moet zijn, een deksel en een knip en het ge heel gedurende een half uur bij een temperatuur van 80" C ver warmen in een pan of inmaakketel met water. De glazen uit het water nemen en op een koele, doch tocht vrije plaats laten afkoelen. De knippen na afkoeling verwij deren. Op dezelfde wijze kunnen wij tomatenpuree of sap inmaken in flessen met gave kurken. De fles sen niet hoger dan tot 3 cm onder de rand vullen. De kurken uitko ken en losjes op de fles binden met een kruistouw. Na het inma ken stevig in de fles drukken. Wanneer de inhoud koud is ge worden, de flessen luchtdicht af sluiten door de kurken in gesmol ten lak, paraffine of kaarsvet te dompelen tot over de rand van de fles. Schillen van tomaten Velen hebben er last mee om dit gedaan te krijgen. Wij laten hier een drietal methoden volgen a. de tomaat aan een vork prik ken en enige tellen in kokend water houden. Gaat het schilletje er dan nog niet af, dan behande ling nogmaals herhalen. b. de tomaat aan een vork prik ken en vlak boven een gasvlam houden. De tomaat draaien, zodat alle kanten enige ogenblikken aan de hitte van de vlam zijn blootge steld. De tomaat vervolgens schillen. c. wrijf met de achterkant van een mes over de tomaat, zo dat de schil heel blijft en los om het vruchtvlees komt te zitten. Dan de tomaat schillen. De tomatentijd breekt weer aan. Tomaten zijn er nu al, maar ze zijn (voor de gewone mens) nog te duur. Handige huisvrouwen kunnen van alles en nog wat doen met deze verlokkelijke vruchten met hun glimmende oranjerode velletjes. Ze zijn niet alleen een sieraad in menige etalage, maar het is een uitzonderlijk gezond voedingsmid del, rijk aan vitamines (vooral vitamine C) en voedingszouten. Ze zijn licht verteerbaar en zonder pitten en schilletjes zelfs geschikt voor babies en kleuters. Tomaten zijn geschikt voor dorst lessen in de zomer, boterhambeleg, als voor gerecht of groente bij de warme maaltijd, voor soep, jam, puree, saus en nog veel meer. Bewaren Niet-rtfpe tomaten kunnen we bewaren in droog zand of zaagsel op een koele plaats. Ook kunnen wij de tomaten of het sap er van in flessen inmaken, zodat men er in andere jaargetijden nog van kan profiteren. Tomatenpuree of tomatensap be waren we in flessen, we gaan dan Burgemeester en wethouders van Venray brengen ter openbare ken nis, dat ter gemeente-secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van het gemeentebestuur van Ven ray om vergunning tot het oprich ten van een inrichting, bestemd voor de bewaring van afval op het perceel te Veltum kadastraal be kend gemeente Venray sectie D, nr 3237. Gedurende tien dagen na de dag tekening van deze bekendmaking bestaat voor een ieder de gelegen heid schriftelijk bezwaren tegen het verlenen der vergunning in te brengen bij het gemeentebestuur. Bovendien zal op donderdag 2 juli a.s., des namiddags 3 uur, in het gemeentehuis van Venray een open bare zitting worden gehouden, waarin mondeling bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek kun nen worden ingebracht. Een ieder kan ter secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat tot be roep gerechtigd zijn de aanvrager van de vergunning en degene, die in persoon of bij gemachtigde op de bovenbedoelde zitting is ver schenen. Mede is tot beroep ge rechtigd degene die, zonder op de openbare zitting te zijn verschenen, binnen de gestelde termijn schrif telijk bezwaren heeft ingebracht, indien hij niet woonachtig is in deze gemeente of in een aangren zende gemeente, waar openbare kennisgeving wordt gedaan. Venray, 10 juni 1959. Burgemeester en wethouders voornoemd, A.H.M. JANSSEN, burgemeester H. VORST, secretaris

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1