Nederlanders in Brazilië. Jeugd en Sport SPORT Een buschauffeur is meer dan chauffeur alleen rM«Dr S°S WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN O. Beeren opende nienw atelier. Heden en morgen te Venray Zaterdag 20 juni 1959 No 25 TACHTIGSTE JAARGANG M PEEL EN MAAS M Woensdag was een belangrijke dag voor de N.V. Tricotagefabrie- ken vh. Fr. Beeren, want op die dag opende niemand minder dan de Gouverneur Dr. Houben het nieuwe gebouw in Venray. Prof. GeJissen, de president-com missaris, heette niet alleen de Gouverneur hartelijk welkom, doch ook de vele genodigden, die dit feest kwamen bijwonen. Hij wees er op, dat de situatie van textiel en tricotage de laatste jaren niet bepaald florissant is geweest. Enerzijds is dat veroorzaakt door het wegvallen van grote markten in het Verre Oosten, anderzijds door concurrentie van de vroegere „leveringslanden". Het laatste jaar doet gelukkig een kentering zien. wat mede zijn oorzaak vindt in 't feit, dat het textielverbruik per» hoofd per jaar nog steeds stijgen de is. Aangezien het verbruik in Amerika nog altijd tweemaal gro ter is dan in Europa, mag men dus de verwachting koesteren, dat deze gunstige situatie zal blijven. Wat het atelier in Venray betreft, het is totstand gekomen, omdat men arbeidsspreiding wilde toe passen. Men verwerkt hier hoofd zakelijk katoen en de vooruitzichten in deze tak van de textiel zijn nog altijd zeer gunstig, gezien de grote vraag. Een vraag, die door de Euromarkt zeker nog zal toenemen, al zal het voor de Nederiandse bedrijven niet gemakkelijk zijn, de dan te verwachten concurrentie het hoofd te bieden. Met zijn onderbezetting van 140 mensen is het atelier in Venray natuurlijk maar een Klein bedrijf in de textielwereld, maar Prof. Gelis- sen meende, dat juist bedrijven van dergelijke grootte, voor de in dustrialisatie van ons Limburg van zeer groot belang zijn en hij meende dan ook Venray met de vestiging van dit bedrijf te kunnen feliciteren. Gouverneur waarschuwt Dit deed ook Dr. Houben, die vertelde graag naar Noord-Limburg te komen, waar men telkens er vaart, dat er veel energie schuil gaat onder de goede bevolking. Hij bood gelukwensen aan bij de opening van dit atelier, waarin op zo duidelijke wijze de moderne techniek wordt toegepast ten be hoeve van de mens. Hij wees er op, dat 't voor heel Noord-Limburg, met zijn geboorte- en arbeidsoverschotten noodzakelijk is, dat de industrie er vaste voet krijgt, wil men voor de aantreden de jeugd werkgelegenheid scheppen. Daartoe moet ook de streek zelf de ogen openen voor de mogelijk heden voor onderwijs, volksgezond heid, handel, nijverheid en ont- spanningsraogelijkheiden alles doen om het hoofd te bieden aan de zuigkracht van andere grote in dustriële centra. Met de wens, dat onder Gods zegen de Venrayse vestiging var. Tricotage-Beeren zou mogen groei en en bloeien, ook tot heil van de streek, besloot de Gouverneur zijn rede. CADEAUX Tussen de talrijke cadeaux welke de directie kreeg aangeboden, was ook een band recorder welke de meisjes van het atelier aanboden bij monde van mej. v. Bergen. Zij bood onder gelukwensen deze re corder aan, opdat ook zij zelf er van zouden mogen protiteren en sprak de wens uit, dat de Venray.-e afdeling, de afdeling uit de parel der Peel, de parel zou worden onder de bedrijven van de n.v. Beeren. Het was directeur G. Beeren, die hierop nader inging, toen hij ver telde, dat de jongste dochter van de n.v. Beeren, schoon volgroeid, toch aan een ernstige kwaal leed. De kwaal namelijk van onderbezet ting. De directie is bepaaldelijk niet voldaan over het getal meisjes, dat men thans heeft. Dit moet aanmer kelijk worden opgevoerd, wat niet alleen door reclame moet worden gedaan, maar dat ook van anderen een doelmatige aanpak vereist, om tot een verdere ontwikkeling te komen, Hij deed een beroep op de meis jes, niet alleen de rechten te eisen, die hen graag worden gegund, maar dOk de plicht te kennen. Hij was dankbaar voor de ondervonden medewerking, dankbaar voor de hulp bij de bouw en met name noemde hij graag de architecten Gebr. de Vries en het aannemings bedrijf Vervoort en de hulp die men van Venrayse zijde had mogen krijgen. RONDGANG Dan begonnen de machines te snorren en konden de talrijke gas ten zichzelf overtuigen van de snel heid waarmede hier gewerkt wordt, de accuratesse, waarmede het goed behandeld wordt en de hoge eisen welke men stelt aan afwerking en kwaliteit. Bij de gasten waren o.in. de Heer Deken Loonen, verschillende pas toors en rectoren, leden van de gemeenteraad en belangstellenden, die inderdaad ogen tekort kwamen om dit nieuwe atelier te bewonderen. Dat de emigranten naar Brazilië waaronder verschillende Ven rayse families de moeilijkheden welke daar aanvankelijk zijn ge weest, te boven zijn, bewijst wel 't enthousiaste verslag, dat wij aan troffen in Elseviers Weekblad van 6 juni j.l.: De Nederlandse landbouwers, die in juni 1948 naar Brazilië trokken en daar op circa 150 km. afstand van Sao Paulo op een verlaten stuk grond aankwamen, zullen toen zelf nauwelijks hebben kunnen ge loven, dat zij binnen tien jaar een Nederlandse landoouwkolonie zou den stichten, die de Brazilianen de trots van Brazilië noemen. Het moet een gigantisch werk zijn geweest in deze rimboe, op deze toen vrij slechte rode aarde te beginnen met de eerste opzet van een kolonie, waar nu 700 tot 800 Nederlanders een goed bestaan vin den op hun eigen bedrijven. „Holambra" doet nu denken aan de Wieringermeer, aan de Noord oostpolder, maar dan in een land schap, dat op ons heuvelland in Limburg of op de Veluwe lijkt. 0— Zover het oog reikt, liggen nu op de eenmaal woeste gronden de prachtige akkers, die in het heuvel achtige Braziliaanse landschap een lust voor het oog zijn. De koffiestruiken en de mais, de katoen en sinaasappelen, de knol gewassen voor het veevoer, en de ananas voor eigen gebruik, 't staat er allemaal prachtig bij. De kolonisten hebben, na een deskundige voorlichting, allerlei proeven genomen met gewassen, die zij in Nederland nimmer ver bouwden, ja, waarvan zij de groei zelf nimmer hadden gezien. Op het ogenblik is er in Brazilië zo'n grote vraag naar deze door Nederlanders verbouwde producten dat de vraag veel groter is dan 't aanbod. Vooral de rijstoogst is het laatste jaar zeer overvloedig geweest. Ook Wer mislukt natuurlijk weieens een gewas, maar de Nederlandse landbouwers hebben hun risico's verdeeld over vele gewassen. een zang- en toneelvereniging was, een muziek- en voetbalclub. Juist die typisch Nederlandse amusementsorganisaties hebben de Nederlandse sfeer gebracht in het verre Brazilië. Het contact met het vaderland blijft vooral bewaard door de We reldomroep, die de Nederlanders in den vreemde op de hoogte houdt van alles wat er in Nederland ge beurt. In Holambra kon men ons de laatste Nederlandse nieuwtjes vertellen Droefheid en vreugde Er zijn in dit kleine Nederlandse dorp ook droeve gebeurtenissen geweest. Een jonge Nederlandse landbou wer, die naar Brazilië kwam, om hier een nieuwe levenspositie op te bouwen, vond de dood onder z'n eigen tractor. De jonge vrouw van een andere landbouwer raakte bij 't aansteken van een kachel in brand en ver loor eveneens het leven. Bij zulke ontstellende gebeurte nissen is Holambra in rouw, leven allen mee met de zo zwaar be proefden. Vreugde is er anderzijds over het welslagen van het pionierswerk dat hier werd verricht. Alle Nederlan ders die wij hier spraken voelen zich gelukkig. Zij willen niet meer terug naar het vaderland. Natuur lijk weieens met een vakantie om Nederland nog eens terug te zien. In de eerste jaren valt aan dit laatste natuurlijk niet te denken. Eerst moet er gewerkt worden om het ingebrachte kapitaal van f 20.000 terug te verdienen en het eigen landbouwbedrijf zo winstge vend te maken, dat men straks zonder bezwaar de vakantiereis naar Nederland kan maken. Maar wanneer zij het eigen land dan gedurende enige maanden heb ben terug gezien, zullen zij zo als vrijwel alle emigranten weer verlangen naar Holambra, naar dat wonderlijk schone land, waar zij zelf konden bouwen en waar de eigen iniatieven nog tot ontwikke ling kunnen komen. Bovendien werkt men hier in coöperatief verband, in een sterke organisatie, die wel een stootje hebben kan. Twee scholen Holambra wordt bestuurd door een kleine staf deskundigen, waar van de directeur Hogenboom, de grote stuwkracht is. Hij heeft jarenlang in Indonesië gewoond en gewerkt en kent het klappen van de zweep. Hij is bo vendien een uitstekend organisator een man, die weet wat hij wil en de belangen van deze Nederlandse landbouwkolonie met zijn andere bestuursleden op voorbeeldige wijze behartigt. Toen wij Holambra bezochten, was hij juist op weg naar Amerika om daar te proberen geld aan te trekken voor een nieuwe Neder landse kolonie. Want de 5000 ha grond op Hol- ambria zijn bijna reeds geheel ver deeld onder Nederlandse landbou wers, die allen bereid werden ge vonden f 20.000 te investeren in deze landbouwgemeenschap, in de kolonie van emigranten, die hier nu allemaal behoorlijke winsten opleveren. In de loop van de tien jaren van haar bestaan zijn op Holambra 2 scholen opgericht waar de kinderen kleuteronderwijs en daarna lager onderwijs ontvangen en waar zij zowel Nederlands als Portugees leren. Er is voorts gezorgd voor ont spanning voor de jeugd. Er is een voetbalveld, dat men 'savonds kan verlichten. Verder is er een pad vindersorganisatie, waarvan de jongens te paard hun speurtochten ondernemen. Evenals in onze nieuwe Neder landse polders deed zich bij de op zet van Holambra de behoefte ge voelen aan allerlei kleine bedrijven aan winkels, aan smederij, hoef smid, bakker, slager, kortom aan allerlei nijvere ambachtslieden en kleine zakenmensen, die op hun beurt weer ten dienste staan van de landbouwers. En Holambra zou geen Neder landse kolonie zijn, als er ook niet Op de dag van vandaag leeft er nog een onverwacht groot aantal mensen die menen, dat sport een overdreven mode-verschijnsel is, voor onze jonge mensen. Dit is nog steeds een treurige vergissing: mode is niet in staat, om gezonde en gelukkige mensen te maken; de sport kan dat wel. En in zeer vele gevallen is zij het grote middel, om jonge mensenhaar rijke waarden naar lichaam en geest te geven. Is het dan zo nodig, dat onze jonge mensen geholpen worden in de vorming van een goede licha melijke conditie en in het aan kweken van een goede, ridderlijke mentaliteit? Ja, want de lichamelijke conditie van het opgroeiend geslacht is met name hier in ons land ontstellend slecht. De jongelui zien er wel spor tief en kwiek uit, doch zij kunnen niet vergeleken worden roet de jonge mensen van 25 jaren geleden: men staat er thans veel slechter voor. En wat de mentaliteitsvorming betreft: voor ieder zal het toch wel duidelijk zijn, dat er nog wel wat hapert aan de geestesgesteltenis van een massa van het jonge ge slacht. Verschillende instanties geven per jaar in ons land miljoenen guldens uit, om de jonge mensen te kun nen benaderen en hun een stuk positieve vorming te geven. Het resultaat van dit streven is over het algemeen teleurstellend. De meesten laten zich nog niet eens benaderen, laat staan opvoeden door deze instanties. Deze situatie is droevig en algemeen geconsta teerd. Intussen benadert de sport met de dag meer jonge mensen, of liever, dagelijks wordt de sport- beweging meer benaderd door de jonge menser. Voor de katholieke sporters heb ben we in ons land de grote en goed georganiseerde Ned. Kath. Sportbond. Hier worden op het ogenblik bijna 300.000 jonge men sen in de katholieke verenigingen opgevangen. Is dit feit verheugend, nog meer verheugt het ons, te mogen zeggen, dat in het meren deel van deze clubs leiders en leid sters staan, die een opleiding ge noten, die zwaarder is dan welke andere jeugeieidersopleiding dan ook. Deze leiders en leidsters, in welke tak van sport zij ook mogen wer ken, weten, dat zij niet alleen op de prestatie mogen letten maar op de eerste plaats op het belang van de hele jonge mens. Zij zien niet alleen naar zijn kracht en vaardig heid maar heel bijzonder ook naar zijn karakter en deugden. En wanneer zij daar fouten of zwakheden zien, is dat voor hen geen reden tot wegzenden, maar tot helpen. Dit werk wordt met de dag noodzakelijker. Steeds meer blijkt, dat een grote massa van onze jeugd zich alleen nog door de sport laat grijpen. Het is een zeer ernstig en be treurenswaardig feit, wanneer ouders of overheden dit niet zien of willen zien. Sport is iets wat de moderne jonge mens nodig heeft, wil hij zich herstellen van het gespeciali seerde, eenzijdige en jachtende leven, waar de mens steeds meer over het hoofd wordt gezien. Om dit alles nog eens te bena drukken en om U te tonen, hoe de sport de mensen blij en gelukkig kan maken, wordt de sportdag van de kring Horst—Venray van de Dioc. Limb. Sportbond gehouden op 20 en 21 juni. Die dag wil echter ook een pro paganda zijn voor meer en ver schillende sporten. De reden hier voor is de volgende: Binnen zeer korten tijd staan we in de werkelijkheid van de 5 dagen werkweek. Dat betekent een week end van vrijdagavond tot maandag morgen. Wat gaat men met die vrije dagen doen? Denkt nu maar niet, dat onze jonge mensen dan nog eens extra hard zullen gaan werken. Toen de 8-uren werkdag kwam, stopte men ook prompt op 't eind van het achtste uur. Men zal nu ook 's vrijdags gaan „stoppen". En dan? Dan wil men ontspan ning. Is die niet in de parochie of gemeente te vinden, dan gaat men verder. De bromfiets is dan een nuttig ding. Waar gaan Uw jongens en meis jes dan heen, welke soort ontspan ning wordt hen geboden en door wie en met wie komen zij daar te samen? Zeker, wij kunnen onze jongens en meisjes niet altijd „vasthouden" moeten wij hen dan maar hun gang laten gaan? Ik hoop, dat vele bewegingen en instanties zich zullen inspannen om de mensheid een veelzijdige en verantwoorde ontspanning te geven. Voorshands zie ik daar tot mijn grote spijt nog niets van gebeuren. Maar een ding weten wij: in die komende dagen zal de sport een gewild ontspanningobject zijn. Maar dan moeten wij niet een soort sport presanteren, maar meer dere soorten en niet alleen voor jongens, maar ook voor meisjes. Sportvereniging denkt daaraan Ouders en overheden roepen wij toe: zorgt voor goede sportgelegen- heden. Straks zult U onuitspreke lijk blij zijn als U nu daarvoor zorgt! En tot de jonge mensen zou ik willen zeggen: KOMT NAAR VENRAY op 20 eo 21 mei, om er kennis te nemen van de verschillende sporten en om daar tussen „Uw" sport te ontdekken. Dat alles is de bedoeling en in houd van de Sportdag in Venray op morgen zondag! „Zet u hem nu maar in de eerste versnelling en trekt u maar op!" nodigt instructeur Kooyman van de chauffeursopleiding der Zuid-Ooster ons uit, wanneer wij een dagje de gast zijn bij de Zuid-Ooster N.V. te Gennep. Teneinde ons een indruk te geven van het werk van de bus chauffeur, zet hij ons achter het stuur. Wanneer je nog nooit zelf zo'n grote bus hebt gereden, is het een merkwaardige belevenis. De lengte van niet minder dan elf meter achter je, de geweldige breedte en dan het grotere aantal versnellingen, het enorme stuurwiel, kortom je staat als een kat in een vreemd pakhuis. Het overschakelen gaat lang niet zo gemakkelijk en vlot als men bij een personenwagen gewend is. We moeten dubbel koppelen en tussengas geven en het nemen van bochten is een werkje, waarbij we heel grondig moeten uitkijken, wil len er geen bomen of stoepranden geraakt worden. Armkramp is het gevolg van het vele draalen aan het stuurwiel. Onze ervaring is, dat het beroep van buschauffeur beslist niet onder schat mag worden en ook al rijden deze mannen na verloop van tijd voor een groot deel op routine en ervaring, waardoor hen het gebruik van de versnellingen en het sturen vlot af gaat, toch is en blijft het een zwaar werk. Maar daar blijft het niet bij. Na tuurlijk worden de mannen opge leid tot perfecte chauffeurs, want men realiseert zich heel goed, dat zij de verantwoording dragen over een groot aantal mensenlevens, die aan hun zorgen worden toever trouwd. „Hebt u zich dat wel eens gerealiseerd, wanneer u in een bus stapt?" vraagt de heer Chris Bar- tels, inspecteur over de chauffeur. Wielrennen Zondag j.l. startte Willems te Linne in een wedstrijd over 80 km. Al direct na de start werd er in een zeer hoog tempo gereden, maar ondanks dat, waren de uitlopingen veelvuldig. Deze mislukten echter alle. Na eerst nog enkele premies gewonnen te hebben, wist Willems drie rondes voor het einde, aan de kopgroep te ontsnappen. Niemand kon hem meer houden en met ruime voorsprong wist hij de overwinning te behalen. Morgen zondag gaat de reis naar Velden. Alwaar om 2 uur gestart wordt. We verwachten ook hier een eervolle plaats. Voor de vele wielervrienden een mooie gelegenheid om deze wed strijd te gaan zien. Handboogsport Zondag werd te Overloon op de banen van Rare Schutters, het 2e Districtsconcours gehouden. De uit slagen waren als volgt: Ere-klasse. Ie zestallen. Ie pr. Diana 455 pnt. 2e pr. St Oda 445 3e pr. De Batavieren 415 4e pr. St Hubertus 405 5e Ons Genoegen Ysselst. 404 6e pr. St Antonius 403 7e pr. St Sebastiaan 388 8e pr. Diana II 385 9e pr. St. Anna 367 Sprekende cyfers De Zuid-Ooster N.V. is één van de ruim honderd inter local vervoersondernemin gen van ons land. Wat er al zo komt kijken bij een der gelijk bedrijf illustreren cijfers het duidelijkst. Niet minder dan 437 perso neelsleden werken op 132 bussen. Deze bussen vervoe ren op de gewone lijndiensten per jaar niet minder dan zo'n 12 miljoen passagiers en leg gen daarbij een slordige 10 miljoen kilometer af. Klasse A. Ie St Oda II 429 pnt. 2e Ons Genoegen I America 405 3e Willem Tell I 396 4e Rare Schutters I 388 5e De Batavieren II 378 6e St Joris I 373 7e Diana III 338 8e De Eendracht I 334 9e St Hubertus II 292 Klasse B. Ie Ons Genoegen II Ysselst. 379 pnt 2e St Anna II 361 3e St Sebastiaan II 337 4e St Antonius II 328 5e St Agatha I 308 6e Griendrsveen Uitsp. I 291 7e Diana IV 290 8e De Batavieren III 273 9e St Oda III 207 Klasse C. Ie Ons Genoeg. III Ysselst. 340 pnt 2e St Hubertus IH 291 3e Ons Genoeg. II America 281 4e Rare Schtters n 275 5e St Jozef I 248 6e St Joris II 145 7e De Eendracht II 99 Klasse D. Ie Willem Tell II 294 pnt 2e Ons Genoeg. III America 267 3e Rare Schutters III 241 4e St Antonius III 209 5e Willem Tell III 190 6e St Sebastiaan III 185 7e Ons Genoeg. IV Ysselst. 158 8e Grlendtsv. Uitsp. II 101 Personele prijzen. Ie M. v. Dijck St Hubertus 46 pnt 2e J. v. Osch St Joris 2x10 3e W. Smits Batavieren 4x9 4e J. Siebers Diana 4x8 5e P. Winnen Ysselsteyn 4x7 6e A. Franssen 4x6 7e H. Meijel De Eendracht 4x5 8e G. v.d. Munckhof America 3x4 9e J. Hendriks St Hubertus 3x3 10e P. Rongen St Sebastiaan 2x2 lie J. Weijs America 2x1 Drietallen. Ie De Batavieren 128 pnt Klasse kampioenen. Klasse A P. Weijs Batavieren 474 pt Klasse B L. Voermans Willem Teil 420 pt KlasseC L. Cruijsen Rare Schutters 330 pt Deze 3 schutters zullen op2aug. in AstenOmmel aan de start ko men tegen de 16 andere kampioenen. Elk district heeft in iedere klasse 1 kampioen en deze zullen dan kampen om het persoonlijk kam pioenschap van Nederland in hun- klasse. Wij wensen deze schutters veel succes toe. Bij de gehouden ziftingswedstrij- den om een plaats bij de 36 hoogste van Nederland, wisten uit ons dis trict de schutters Jac. Siebers van Diana en M. v. Dijck van St Hu bertus met resp. 893 en 874 punten zich hierbij te plaatsen. Deze schutters moeten op 28 juni te St Anthonis en op 12 juli te Boekei, telkens 50 pijlen schieten om een plaats bij de 14 hoogste van Nederland, welke op 26 juli te Uden tegen de Belgen zullen schieten. Ook deze schutters wensen wij op de komende wedstrijden veel succes. Het 3e Districtsconcours wordt gehouden op 23 augustus bij Sint Antonius Halfweg. Wij moeten openlijk erkennen, dat we er nooit bij nadachten en alles als vanzelfsprekend zagen. De chauffeur draagt een zeer grote verantwoordelijkheid, niet alleen ten opzichte van de passa giers die hij vervoert, maar ook nog ten opzichte van andere weg gebruikers. Iedereen rekent op hem, want men ziet in hem de vakbe kwame en geroutineerde rijder met verantwoordelijkheid en de be kwaamheid, elke onverwachte si tuatie het hoofd te bieden. Wij mogen de mensen pas op de bus zetten, als wij er van overtuigd zijn, dat dit verantwoord is. Dat wat het rijden' betreft". Technische kennis „Maar er is nog meer", gaat hij verder. „De chauffeur moet ook technisch onderlegd zijn. Hij moet kleine eventueel voorkomende defec ten zelfstandig kunnen oplossen, zodat het niet noodzakelijk is, dat hij in die gevallen de bus aan de kant zet en wacht op een monteur van het depot. De dienst zou dan ernstig gestoord zijn en de passa giers bereiken hun bestemming te laat. Wanneer hij snel een kleine storing kan verhelpen, dan valt de vertraging wel mee. Ook hierin krijgen zij onderricht". Wij zagen dat tijdens de lessen, die wij bijwoonden. De heren moe ten een grondige kennis hebben van de motortechniek en worden onder richt in kleine reparaties. Voorts leren zij maatregelen te nemen, wanneer er iets bijzonders gebeurt. De chauffeur is echter nog meer. Hfj verkoopt de kaartjes en heeft zorg over deze waardepapieren en het geïnde geld. Dat alles moet worden bijgehouden. Er moeten rapporten worden geschreven over de administratie en ook over de wagen. Hij moet een grondige ken nis hebben van bedrijfsvoorschrif ten, verkeersregels, de wet auto vervoer personen, de rij tijden wet, de algemene vervoersvoorwaarden en wat al niet meer. Geduld en tact Naast dit alles is de chauffeur nog de good-willambatsadeur en het visitekaartje van de maatschap pij. Hij moet geduld en tact heb ben, beleefd en prettig met de pas sagiers omgaan en zich snel kunnen aanpassen. .Eigenlijk verlangen we 'n schaap met vijf poten", glimlacht inspec teur Van Emmerik. „Maar het moet wel, willen we een goed chauffeurs- corps hebben". Het begint al bij de selectie van de sollicitaties. De uitgezochte per sonen moeten een medische en psy chologische keuring ondergaan en wanneer alles in orde is bevonden, waarbij zü beslist aan minimum eisen moeten voldoen, kan de op leiding een aanvang nemen. Zij moeten in die periode (voor het eerste gedeelte ongeveer tien dagen durend), behoorlijk werken. Automatische controle Maar dan zijn ze er nog niet. Zelfs wanneer zij in staat zijn zelf standig een bus te rijden, is de studie nog niet ten einde. Er volgt dan nog een schriftelijke cursus vakopleiding, betreffende rijden, vervoer, verkeer en autotechniek, alsmede een speciale administra tieve cursus. Om het veilig en rustig rijden te bevorderen, kent men de „tacho graaf"; dit is een schijf in een klok, gemonteerd in de autobus, op welke schijf geheel automatisch alles ge registreerd wordt wat er door de chauffeur met de bus wordt ge daan. De schijf heeft 'n tijdindellng en een inktnaald tekent er precies de snelheden op aan. Zo is er te zien wanneer werd gestopt en ge reden en met welke snelheid. De chauffeurs hebben opdracht de vijf en zeventig kilometergrens buiten de bebouwde kom niet te overschrijden. Door de tachograaf heeft men hierop controle en dit is zeer belangrijk om een rustig, regelmatig en veilig vervoer te verkrijgen De goede buschauffeur is een be kwaam vakman, die een zware en verantwoordelijke taak heeft, die men beslist niet mag onderschatten. Het is mooi, vrij en verantwoor delijk werk, dat door velen geam bieerd wordt, doch waartoe men eerst capabel is na een zeer gron dige opleiding.

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1