Kring-sportdag POELS Moeilijkheden en feest in de Vredepeel Uit Peel en Maas loor de politierechter gezondheid" Film-agenda BEKENDMAKING DRANKWET IDEAAL hij Uw BATAVUS dealer Zaterdag 20 juni 1959 No 25 TACHTIGSTE JAARGANG •HEN RIJK BEZIT PEEL EN MAAS 19 DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MUNOKHOF WPFTïfRT AH VOOR VPNRAY P?W O IWIQTR'Pïf P1VF ADVERTENTIE-PRIJS: 8 ct. perm.m. ABONNEMBNT8- GROTESTRAAT 28 TELEFOON 512 GIRO 150052 »W V KJKJXV 1 UIVIO 1 IVuIVQlN PRIJS PER KWARTAAL f 1.40 BUITENVE1VRAY t 1.00 We hebben U vorige week mogen vertellen van de televisie opname in de Vredepeel, waar de mannen van de N.T.S. o.a. op de proef bedrijven opname gemaakt hebben, die het Nederlandse volk moesten aantonen, hoe droog het hier wel was en trouwens nog is. We hebben U verteld van de zorgen en moeilijkheden van de 46 gezinnen, die hier in deze nu te droge peelvlakten werken en wonen. Zorgen om die droogte, maar ook zorgen om vele andere dingen... WATER Rector Bukkems lichte een tipje daarvan op toen we hem aantrof fen langs de weg, slepende met een melkbus. Op onze vraag of hij ook al veehouder geworden was kwam een kort maar krachtig: neen, maar ik moet toch water hebben. Het bleek dat de zuivel fabriek zo vriendelijk is om het was- en drinkwater in melkbussen naar de Vredepeel te sturen, om zo tenminste de mensen aan dit zo broodnodige spul te helpen. „Maar hoe zit het dan met Uw eigen pompwater en zo...?" Was natuurlijk onze wed rvraag. We werden uitgenodigd de school in te gaan en daar stonden 50 fles sen met een ondefinieerbare inhoud. Vloeistof, die van lichtrood, tot donkerrood kleurde en waarin soms vreemde bezinksels te zien waren. Van ieder huis een monster pompwater... was het korte be scheid en met een gebaar werden •we uitgenodigd eens te ruiken. Het stonk uit sommige flessen afgrijselijk. Het deugt niet voor te wassen, het deugt niet voor te drinken en het maakt potten, pannen en em mers smerig of ze in de olie zijn gedompeld. Wast men zijn handen er drie dagen achter elkaar mee, dan kent men zijn eigen vingers niet meer terug. Nu wordt water aangevoerd van de zuivelfabriek, Natuurlijk moet de vrachtrijder betaald worden, er moeten busssen op lijd klaar staan en logisch, dat er van zaterdag tot dinsdag geen nieuwe aanvoer kan komen. Maar hebt U enig idee wat dit voor sommige gezinnen be tekent, die met 5—6 kleine kinderen zitten? Dat ik als rector mijn was acht weken uit moest stellen, omdat er er indertijd helemaal geen water was, was nog te overkomen. Per slot van rekening maak ik me zo heel vuil niet, maar kunt U zich voorstellen hoe het er in gezinnen uit gezien heeft met kleine kin deren? Zeker, de brandweer is gekomen, na heel, heel lang zanikken en spoot de regenbakken vol. Maar dat water had ook al maanden in de tank gezeten en was als was- en drinkwater onbruikbaar. We mochten toen onze regenbakken zelf schoonmaken en kregen als nog een rekening voor het on bruikbare water... Geen drinkwater in de school. Geen drinkwater in de huizen. Alles moet worden aangevoerd. Al beloofde Minister Mansholt al voor vijf jaar terug, dat hier toch wel dringend waterleiding nodig was, tot heden moet de eerste buis nog komen en zeggen officiële instanties, dat er voorlo pig geen kijk op is. Bovendien wat gaat dit kosten? Andere problemen. We praten over andere proble men. Hoe hij tobben moet rond te komen voor zijn school, waarin 35 kinderen onderwijs volgen. De ver goeding die het schoolbestuur per kind ontvangt, is ternauwernood voldoende om de verwarming te betalen, laat staan studiemateriaal, inventaris enz. Daar moet telkens dik geld bij! Hij praat over zijn kerk in de school, die nu al te klein is voor die gemeenschap van 400 mensen, waarvan er 160 onder de 25 jaren zijn en waarin alleen al 60 kinderen leven onder de 6 jaren, maar zeker in de toekomst. De stoelen staan nu al dicht op elkaar en er kan soms geen muis meer in. Trouwens over die kerk wil hij het straks nog wel eens hebben. Hij praat over de moeilijkheden, welke men had met de inentingen, waarvoor de moeders naar Merselo moesten komen, of "dat dit maar naast de deur ligt en 40 huisge zinnen in rep en roer moesten worden gebracht, voordat dit ein delijk kon in de Vredepeel. Hij praat over het gebrek aan een gemeenschapshuis, waarin hij de jeugd van de Vredepeel ten minste iets bij kon brengen. Dit wordt maar afgewimpeld, omdat het teveei gaat kosten, maar daar van is hij niet overtuigd, omdat begrotingen e.d. anders tonen. Trouwens of men nu een kleine of grote gemeenschap heeft, de problemen liggen hetzelfde. Men moet iets doen voor de jeugd, maar dat kan niet op een si al. Hij praat over de hand- en span diensten. Ja, ook in de Vredepeel zit men daarmee, vooral toen de sneeuw deze winters hoog lag en de wegschaaf kwam toen alles zo vast gereden was, dat er niets meer te schaven viel. Tellen de bijdragen van deze mensen dan niet? Hij praat over zijn gemeenschap, die geen gemeenschap is, omdat er geen binding is. Men kan niet ver gaderen, men kan niet voor- of achteruit. Het hangt als los zand aan elkaar. Om binding te krijgen is een gemeenschapshuis nodig, waarin ook voor het culturele leven mo gelijkheden komen. Men zet niet ongestraft 46 jonge gezinnen ergens aan de rand van de wereld neer en laat ze aan hun lot over. Dat deze mensen zelf ook het nodige op willen brengen voor die binding, blijkt hun eenparig besluit geen noodkerk te accepteren, maar direct te beginnen met een defini tieve kerk. En daarnaast een ge meenschapshuis te verwezenlijken. Anderhalf ton schat men, dat dit alles gaat kosten! Gemeenschap te klein Is daarvoor Uw gemeenschap niet te klein, was onze vraag. Gaan die mensen geen te grote lasten laden op hun schouders, waarop sommi gen zelfs nu al dikwyls te veel te dragen hebben. Inderdaad is de gemeenschap klein. Maar is dat hun schuld? Logisch zou zijn geweest, dat een deel van de Meerselse peel, die automatisch aansluit op de Vrede peel, hierbij zou zijn komen horen. De aanleg van een vliegveld vorm de echter een onoverkomelijk bar rière tussen deze peelgebieden. De Rijksoverheid is hieraan wel schuld. Waarom moeten 200 heet. aan de Oostkant van de Vredepeel voor bosgrond bestemd worden, waarop nog altijd 10 boerderijen gesticht hadden kunnen worden? Zijn hier geen bossen genoeg en belemmeren rijksvoorschriften hier ook weer niet een gezonde uitbrei ding van de gemeenschap. Trouwens dezelfde Rijksoverheid geeft in de nieuwe polders ruime subsidies aan kerkenbouw en aan gemeenschapshuizen. Waarom in deze peelontginning niet? Vestiging van burgers wordt ook al tegengewerkt. Wie betaalt graag f 12 huur voor een woning, waarin geen closet spoeling, geen douchecel, zelfs geen doodgewoon drinkwater te krijgen is en waarbij de burger alléén nog maar kosten te maken heeft voor de bouw van regenput ten enz., die niet bij het huis be horen. En wil hij zelf gaan bouwen, bedenk dan, dat de slechte peel- grond voor de aspirant-bouwer toch nog altijd f 1.50 per m2 kost en dure aansluitingen op electrici- teit enz. de zaal^nog al kostbaar der maken. Men gaat dan liever ergens an ders wonen! Troosteloos verhaal Het is een tamelijk troosteloos verhaal, zo was onze conclusie. Troosteloos ja, was het antwoord, als men bedenkt, dat men hier met veel aplomb 'n gemeenschap stichten gaat, hier veel gemeenschapsgeld gaat investeren, totdat de jonge bewoners komen. Deze mensen plaatst men voor grote en zware lasten, die zij echter met moed en ondernemingslust op zich nemen. Maar dan laat men deze mensen aan haar lot over. Net of men zeggen wil: we hebben er hard voor gewerkt, dat dit zaakje ontgonnen werd. Het is ontgonnen en nu zie maar dat je klaar komt. Dat de mensen uit de Vredepeel dit inderdaad ook zoveel mogelijk doen blijkt wel uithetfeit.dat men ondanks de inderdaad donkere hemel toch met alle geweld een eigen kerk en gemeenschapshuis wil gaan bouwen. Men gaat daarvoor op 18, 19 en 20 juli een groots feest voor organiseren, 'n grote boerenkermis met fancy-fair en zal dan proberen het eerste stamkapitaal bij elkaar te brengen. Zo troosteloos is dat alles dus niet. Het getuigt van fut en durf. Maar men had graag dezelfde fut en durf gezien bij die autoriteiten, die bij de plechtstatige opening van de peel wel veel beloofde, maar tot op heden maar geen enkele kans schijnen te zien hun toen gegeven beloften waar te maken. En men vraagt zich nog maar steeds af waarom in de nieuwe pol ders wel alles mogelijk is, maar in de Vredepeel niet. Waar ligt dit aan en waarom wordt hier geen uitsluitsel over gegeven? Troosteloos, och neen, want men sluit nu met lachende gezichten al weddenschappen af, dat de kerk er eerder staat, dan de nieuwe weg voor de pastorie langs. Daar is men al vijf maanden puin en zand in aan het rijden en al vijf maanden lang klauteren de burgers uit dit peeldorp over puin en zand tot op de grote weg. Men stelt zo'n heel grote eisen niet meer. Maar men verwacht wel veel volk op het Vredepeelfeest. Misschien dat U die datum vast eens wilt noteren? Een bezoek aan de Vredepeel is nog altijd de moeite waard. En voor geval U het gironummer wilt weten voor de nieuwe kerk: het is 191807 Rectoraat Vredepeel. van 12 juni 1909 Wanneer wordt het zomer? We zijn in de zomermaand, edoch de zomer wil maar niet komen. In de nacht van zondag op maandag heeft 't zelfs zo sterk gevroren, dat bonen en boekweit hier en daar geducht geleden hebben. We hebben akkers met boekweit gezien, waar van meer dan de helft der planten geheel zwart geworden was. We zouden 't het haast eens wor den met iemand, die zei: De nacht vorsten eindigen in deze streken niet voor 31 juli, om 1 augustus weer te beginnen". van 19 juni 1909 Zondag hield de handboog schutterij „St Anna" een groot concours, waaraan 17 verenigingen deelnamen. Alhier zijn gearriveerd om hun zomervacantie door te brengen de ZeerGel. Heer Dr H. Poels, professor aan de Universiteit te Washington en de Z.E. Heer J. Poels te Newark. van 20 juni 1914 Door Ged. Staten werd goed gekeurd het besluit van de ge meenteraad om in Venray twee paardenmarkten te houden. Tot brievengaardster van het 1 juli te openen hulppostkantoor te Oostrum werd benoemd mej. Ver- kley uit Cuyk. Tot brievenbestellers werden aan gesteld de heren Jean Beterams alhier en Cox uit Maashees. Voor de vacante betrekking van hoofd der dorpsschool alhier, hebben zich niet minder dan 26 sollicitanten aangemeld. Keuze ge noeg! - In de Peel onder Venray werd het lijk van een manspersoon ge vonden, halverwege in het water. Het bleek een verpleegde uit het gesticht Koningslust te Helden, die vanaf 1 oct. werd vermist, toen hij een bezoek had gebracht bij een kennis aan de Heide alhier. van 16 juni 1934 - De Eerw. Zusters uit Roosen daal zullen half juli het nieuwe ziekenhuis betrekken. De officiële opening kon nog niet worden vast gesteld. - De schutterij „St Anna" daartoe uitgenodigd zal zondag 4 juli deelnemen aan de historische optocht te Rotterdam, uitgaande van de Vereniging voor Vreem delingenverkeer aldaar. De nieuwe haven te Wanssum zal vrijdag 29 juni officieel worden geopend. alsof zij daar voortaan wilden bi vakkeren. Pa stond even sprakeloos, maar hij hield zich goed. Hij begon met een rondje sigaretten en een praatje over het weer, en ma zorgde voor koffie. Er was niet voldoende melk in huis om deze invasie van koffie te voorzien. Pas tegen twaalven begon de buurt aanstalten te maken om op te krassen. Met veel plichtplegingen, beloofde het achttal nog eens terug te zullen komen, hetgeen gerepli ceerd werd met een gehuicheld „moeten jullie beslist eens doen". En met de opmerking, dat het toch een gezellig avondje was geworden, ging het gezelschap uiteen. „Ik moet er morgenochtend vroeg weer uit", had de buurman met de brom fiets gezegd, „en dan mag ik me niet verslapen". Het begon enkele uren later bui ten te dagen. De eerste vogels rekten de stramme leden en de buurthanen gingen hun keel vast senrapen om de komende dag aan te kondigen. Op dat ogenblik werd in het huis met de bromfiets de bel geluid alsof er brand was. Buur man tuimelde verschrikt zijn bed uit en schoot naar het raam. Het bleek pa van de schroevedraaier te zijn. „Kom gauw beneden", riep hij. Zonder na te denken schoot buur man in zijn pantoffels. Hij repte zich naar de voordeur. „Ziezo", zei pa, „nu weet je tenminste zeker dat je je niet zult verslapen". Buurman begon nu plotseling wakker te worden. Voor hij de voor deur sloot, sloeg hij pa een oog dicht. Morrend klom hij weer in bed, maar al vóór hij opnieuw op stond belde de politie bij hem aan. Mishandeling. Vandaag moest hij er een tientje boete voor betalen. Buurman kwam even de schroeve draaier lenen. Hij moest wachten. Pa was net aan het telefoneren. „Nee", zei pa tegen de telefoon, „ja, natuurlijk. Nee, nee. Ja van zelfsprekend. Dat weet je wel. Ja, ja. Nee, nee, echt niet hoor. Ja. Ja, dat is dan afgesproken. Goed hoor. Daag!" En hij hing het ding op de haak. „Zo", zei hij handenwrijvend tegen de buurman, „daar ben ik mooi af gekomen. Ze wilden op visite ko men vanavond. Maar ik heb gezegd, dat ik toevallig net vanavond de vier buren had, die van links en rechts en de twee van de overkant". En in opgewekte kout overhandig de hij buurman de schroevedraaier. Deze putte zich uit in dankbe tuigingen en ging naar huis om zijn bromfiets uiteen te schroeven. Hij dacht nog wat na over dat tele foontje. En net toen hij de carbu rateur had losgeschroefd, schoot hem een goed plan te binnen. Hij blies de sproeier door, maakte de bougie schoon, schroefde alles weer dicht en repte zich naar de vier buren. Een half uurtje later werd er ge beld bij pa aan de deur. Er stonden acht mensen op de stoep. De echt paren van links en rechts, en de twee van de overkant. „Gezellig", zeiden ze, „dat je ons vanavond op visite wilde hebben. Echt leuK. En dat het zó maar opkwam. Een echte verrassing hoor". Onder dergelijke kout nestelden de acht zich in het woonvertrek met een beslistheid, Op het Veulen werd zondag een uitstekend geslaagde kringsportdag gehouden van de Boerinnenbonden en Jonge Boerenbonden uit het Dekenaat Venray. Tegen 12 uur werd reeds gestart met de wedstrijden. In de namid dag werd door Rector Verbugt een plechtig lof gecelebreerd. Door Burgemeester Janssen, ver gezeld van Wethouder van Djjck, werd deze kringsportdag geopend, die werd bijgewoond door Linsen uit Roermond, technisch-adv. en Roebroek, cultureel leider. Het ge heel stond onder leiding van Joos- ten te Weert. Dat deze sportdag geslaagd is, bewees de grote belangstelling. Na een spannende strijd was de uit slag als volgt: Bonds- en muziekoefeningen van de jongens 1 Merselo 170 punten 2 Heide 168 3 Leunen 165 4 Oostrum 164 5 Veulen 157 6 Ysselsteyn 145 Bonds- en muziekoefenlng van de meisjes: 1 Leunen 167 punten 2 Oostrum 167 3 Heide 163 4 Merselo 161 5 Ysselsteyn B 160 6 Ysselsteyn A 153 7 Veulen 152 Afdelingsoefeningen jongens: 1 Leunen 87 punten 2 Merselo 82 3 Heide 81 4 Veulen 75 5 Oostrum 75 6 Ysselsteyn 60 Afdelingsoefeningen meisjes: 1 Heide 87 punten 2 Leunen 86 3 Oostrum 84 4 Veulen 80 5 Merselo 78 Discipline jongens: Oostrum 24.54 Leunen 24.12 Heide 24 Merselo 23.64 Veulen 21.83 Ysselsteyn 21.60 Discipline meisjes: 1 Leunen 24.78 2 Oostrum 23.16 3 Merselo 24.06 4 Ysselsteyn B 23 94 5 A 23 68 6 Heide 23.63 7 Veulen 23.58 deTFLfMXS/E specialist Pyramiden jongens: 1 Ysselsteyn 40 2 Oostrum 38 3 Veulen 36 4 Merselo 36 5 Heide 36 6 Leunen 33 Verspringen jongens: 1 J. Janssen, Heide 5,58 meter 2 vanMeijel, Heide 5.36 3 Marcellis, Ysselsteyn 5.19 Kogelstoten: 1 Voesten, Heide 10.76 2 de Krijger, Veulen 10.64 3 Hendriks, Merselo 9.72 'TEL 1070 NATUURZUIVER JK OPWEKKEND VERKWIKKEND 1500 M. hardlopen: 1 Marcellis, Ysselsteyn 4.57 min. 2 Verheijen, Oostrum 5.04 3 v.Veghel, Leunen 4 Janssen, Ysselsteyn 5 van Hoof, Merselo Hoogspringen: 1 v.Soest, Ysselsteyn 2 v.Mejjel, Merselo 3 Janssen, Heide De Inter-kring zal worden ge houden op 12 juli te Helden-Pan- ningen. 5.06 510 5.14 1.55 mtr. 1.50 1-46 DE TIEN GEBODEN Luxor Theater zet ons deze week een film-programma voor dat om meer dan een reden opvallend is. Het is namelijk een der laatste films van de regisseur DeMille, die zich hier gewaagd heeft aan de verfilming van de slavernij der Joden in Egypte, waar zij o.m. voor de Pharao een nieuwe stad moesten bouwen, de vlucht van Mozes, nadat hij een Egyptenaar gedood had, het brandende braam bos, de 10 plagen van Egypte, waarbij o.m. alle eerstgeborenen stierven, de uittocht der Joden uit Egypte, hun vlucht door de Rode Zee, waarvan het water uiteen splijt, de aanbidding van het Gouden Kalf en tenslotte hoe Mozes op de berg Sinal de tien geboden van God ontvangt. Wie het vroegere werk van deze regisseur kent, weet dat hij vooral bekenü is om zijn massa-scenes en zo ooit, dan heeft hij vooral in deze film, met het VistaVision systeem, hiervan dankbaar gebruik gèmaakt. De toeschouwer krijgt hier vier uur lang het meest fantastische schouwspel te zien, wat hij zich maar denken kan. Dat hierin het eigenlijke film gegeven wel eens verdrinkt, in die veelheid van mas sa's, massa's mensen en taferelen moeten we jammer genoeg ook constateren, maar van de andere kant vormt dit aldus een zodanig geheel, dat de bezoeker onwille keurig onder de indruk komt. Temeer waar alles zo autentiek mogelijk verfilmd is en kosten noch moeite gespaard zijn om inderdaad een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld te krijgen van de tijd, waarin Mozes het Joodse volk naar het beloofde land zou gaan brengen. Dat hij dit alles verfilmd heeft in een groot geloof, en in de stellige overtuiging dat ook heden ten dage de geschiedenis van Mozes in zijn strijd tegen de Pharao de mensheid nog iets te zeggen heeft is een vaststaand feit. Hij ziet dit conflict namelijk zo, dat de Pharao de materiële dwingeland vertegen woordigt over 's mensen ziel en lichaam, terwijl Mozes het symbool is van de vrije mens, van de indi viduele vrijheid onder God en onder Zijn wetten. Van deze eeuwen oude strijd, die ook wij heden ten dage nog beleven, zijn Mozes en de Pharao de eerste representanten geweest. We mogen deze lange film gaarne in ieders aandacht aanbevelen en we raden U zeker aan al is hij lang deze film eens te gaan zien. Het schouwspel alleen is dit volkomen waard.... Ook voor de jeugd, die hier de Bijbelse Geschiedenis van op school, wel op ongekende wijze kan be kijken. Burgemeester en wethouders van Venray brengen ter openbare ken nis, dat het besluit van de raad dier gemeente van 28 oktober 1958, no. 891, tot vaststelling van een verordening op de heffing van marktgeld in de gemeente Venray, bij koninklijk besluit van 16 mei 1959, no. 13 is goedgekeurd en vanaf heden gedurende drie maan den ter secretarie ter lezing is nedergelegd en tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar Is. Venray, 10 juni 1959. Burgemeester en wethouders van Venray brengen ter openbare ken nis, dat op 29 mei 1959 Is ingeko men een verzoek van L. Sassen, wonende te Venray, Prinses Mar grietstraat 9, om een verlof B voor het lokaal van het gebouw van de sportvereniging Venray, gelegen Oostsingel 32. Binnen twee weken na de dag tekening van deze bekendmaking kan eenieder tegen het verlenen van het verlof schriftelijke bezwa ren bij het gemeentebestuur indie nen. Venray, 10 juni 1959. Burgemeester en weth. voornoemd. A.H.M. JANSSEN, burgem. H. VORST, secretaris ah (Jwtsandm heht mat een échte bromfiets zoekt (J vit en Bromlietshandel

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1