Opening van de kinderspeeltuin Jammer Elektriciteit Uitbreiding Lycenml.C. D.L.S. Sportdagen in Venray. Moeder Ouders.... DË VLAG VAN AMBON Ontwikkeling en Ontspanning voor Venray's jeugd Psychiatrische Inrichting St. Anna TANDPASTA IVOROL Huidgenezing F*U ROL Goede nachtrust Zaterdag 20 juni 1959 No 25 TACHTIGSTE JAARGANG W PEEL EN MAAS DRtJK EN 0ITGAVE FIRMA VAN DEN MUNOKHOF U/PPITDT A H VOOR \7 P1MR A V 17M O IV/ÏQTDT» If CW AUVERTENTIE-PBIJ8: 8 ot. perm.m. ABONNEMENTS- GROTESTRAAT 28 TELEFOON 512 GIRO 150652 "f CtUlVOL AU V V/V/R V LillIVii I Ltil UIYIO 1 l\Crl\Crll PRIJS PER KWARTAAL f 1.40 BUITEN VENRAY f 1.60 „Het dreunt hier achter me zei wethouder Wintels in zijn ope ningswoord zondagmiddag bij de ingang van de nieuwe speeltuin in hèt Vlakwater. En inderdaad, drie stevige poli tieagenten en enkele burgers had den de meest grote moeite om de steeds maar opdringende menigte in toom te houden en wethouder Wintels in de gelegenheid te stel len het lint nogal haastig door te knippen. Maar toen was het hek dan ook van de dam. In een goed half uur tijds waren meer dan 5000 mensen de poort gepasseerd en nog steeds bleven nieuwe toestromen. Een betere waardering voor hun werk dan deze massale belangstel ling hadhet comiié Kinderspeeltuin niet kunnen krijgen. Aan deze opening was een wel komswoord vooraf gegaan van de voorzitter van het comité, de heer Jans, die nog eens releveerde, dat voor 9 weken feitelijk niemand ook maar enig idee had, hoe men een kinderspeeltuin feitelijk moest op zetten. Nu heeft men dan een bijna 3 heet. groot terrein afgerasterd en heeft men een kinderbad, waar meer dan 500 kinderen tegelijk in kunnen, met speel werktuigen als schommels, klimrekken en carous- sels, terwijl men nog volop bezig is met de vervaardiging van een monsterachtig grote roetsbaan en andere werktuigen. Nu staan er banken en kleedlokalen en een eenvoudige verfrissingstent. Hij bracht dank aan allen, die op enigerlei wijze aan de spoedige totstandkoming van dit alles heb ben meegewerkt, waardoor niet alleen Venrays jeugd uit de moei lijkheden geholpen is, maar ook weer eens te meer bewezen is, dat samenwerking veel vermag. Deken Loonen was enthousiast over wat hier is gepresteerd en hij deed een dringend beroep op het gemeentebestuur, dezelfde voortva rendheid te blijven tonen bij andere grotere plannen, die in de naaste toekomst nog verwezenlijkt moeten worden. Ook was hij dankbaar voor de steun en hulp, die men bij de totstandkoming van deze speeltuin heeft mogen ondervinden en on derstreepte, dat de hier getoonde samenwerking zou mogen blijven tot heil van Venray, Na de plechtige inzegening van de tuin, was dan het woord aan wethouder Wintels, die met 't oog op de massa's mensen buiten, zich beperkte tot een kort dankwoord voor de ondervonden samenwerking De Ambonnezen, de buurlui van het kamp, hebben op hun wijze hun vreugde over de totstandko ming van deze kinderspeeltuin tot uiting willen brengen. Daar toe kwam het verzoek, om tussen alle vlaggen, ook de vlag van Ambon te mogen ophangen. In een kleine plechtigheid heeft dan zondagmorgen een zestal Ambo nezen op militaire wijze de vlag geheschen, die zondag middag vrolijk wapperde naast 't Lim burgs dundoek. en toen het lint doorknipte, dat aan duizenden de weg versperde. Met muziek voorop ging 't toen naar het grote kinderbad, dat in een minimum van tijd omringd was door honderden kleinen, die een duik wilden gaan nemen. Dat kon echter eerst, nadat het trommelkorps van de Harmonie met opgestroopte broek een ere rondje door het water gemaakt had. Maar toen was het dan ook een gespetter van jewelste en in de kortste keren gulpte het water over de rand. Het was een fantas tisch gezicht de honderden kinderen hun hart te zien ophalen in het grote bassin, dat zovelen met zo veel moeite in zo'n korte tijd heb ben klaar gekregen. Het weer werkte trouwens goed mee en een gouden zon gaf kleur aan dit grootse geheel, waaraan behalve de kinderen zelf, ook vele ouders vreugde hadden. En nog, want dagelijks is het er druk, na schooltijd en op de vrije woensdagmiddag, hebben vele ou ders van de gelegenheid gebruik gemaakt een bezoek aan de speel tuin te brengen. Intussen blijft men elders druk aan het werk om de nodige speel- werktuigen klaar te krijgen, is men nieuwe banken aan het maken en worden de tegels in beton gegoten, die een wandelpad langs 't gehele bad zullen vormen. Verder komen er nog douche's en voetenbakken, zodat men inder daad een zo goed en groot moge lijk geheel krijgt, waar het best vertoeven is. Natuurlijk wordt langs deze weg nog eens een dringend beroep ge daan op de ouders, om mee te wer ken een en ander zo vlot en goed mogelijk te doen verlopen, door hun kinderen aan te sporen zich aan de gestelde regels te houden De getrouwe Peel en Maas-lezer zal zich de uiteenzetting herinne ren, waarin betoogd werd, dat, wil het culturele werk in Venray suc ces hebben, men dan bij de jeugd moet beginnen. Daar er geen enkele reactie op dit artikel is ontvangen, is O. en O. er van uit gegaan, dat een ieder het met deze stelling eens is geweest en heeft dientengevolge daartoe plannen opgesteld. Er hebben toen diverse bespre kingen plaats gehad met de hoof den der Middelbare Scholen met als resultaat, dat in oktober 1958 met een O. en O. program gestart is geworden voor de leerlingen der Mulo-school. Dit program zag er als volgt uit: 3 schoolconcerten 1 toneelvoorstelling 1 filmvoorstelling 1 opera-voorstelling door een marionetten-theater De prijs per voorstelling was be groot op f 0.75 per leerling, zodat de totale kosten f 4.50 bedroegen. Aan alle ouders van de Mulo- leerlingen is toen een circulaire gezonden, waarin een uiteenzetting werd gegeven van dit culturele werk en gevraagd werd of de leer lingen zich voor alle 6 voorstellin gen mochten opgeven. Mogen wij even vermelden dat men toen van vele zijden het O. en O.-bestuur er op attent gemaakt heeft, dat dit hele plan een fiasco zou worden. Niet alleen de kosten zouden een bezwaar zijn, doch vooral ook het gebrek aan inzicht van de nood zaak van 'n culturele vorming. De grote verrassing was dan ook het resultaat van deze circulaire, want rond 250 leerlingen hebben van hun ouders toestemming gekregen om aan het O. en O.-program deel te mogen nemen. Dit was wel een bewijs, dat men het inzicht van de bevolking van Venray toch wel ernstig heeft onderschat In de afgelopen maanden hebben dan de 6 uitvoeringen plaats gehad; zo heeft Hloob het stuk „Achter de wand" gegeven met een uitleg van de heer J. Janssen; het be kende gezelschap van Bert Brug man heeft een opera van Donizetti gegeven en de stichting „Het School- concert" te A'dam heeft 3 concerten verzorgd. Het merkwaardige is nu, dat vooral deze concerten het meeste succes hebben gehad. Een feit dat beslist niet voor de hand lag. Na deze eerste proefneming is nu besloten om in het komende seizoen dit O. en O. werk voor de jeugd verder uit te breiden en heeft er over dit punt al een gesprek plaats gehad met de hoofden van de Mulo-school, Land- en Tuinbouw school, Huishoud-school en Lagere Technische School. De opzet is nu voor het komende seizoen voor de leerlingen van deze 4 scholen een en hetzelfde program te brengen. Geschat wordt dat er ruim 700 leerlingen zullen deelne men. Het program zal wederom 6 voorstellingen omvatten, waarin 3 schoolconcerten, 'n film-uitvoe ring enz. Lag in de vroegere programma's het accent nu eens op de Ontwik keling, dan weer eens op de Ont spanning, deze jeugd programma's zijn geheel gebaseerd op de Ont wikkeling, op de culturele vorming van de jeugd, hetgeen van belang is en voor de uitbreiding van de televisie en voor de vrije tijds besteding. Examens verpleging zenuw- en zielszieken. (Ziekenverpleging diplo ma B). 18 candidaten. Geslaagd de zusters. E. Baay, G. Bijnen, L. de Schre- vel, M. Devens, Th. Droog, M. Hartjes, J. Kallen, M. Laan (Zr. Gratia), A. Martens, A.G. Martens, G. Nillesèn, V. Olaszy, M. Rom- merskirchen, W. Sir oen (Zr. M. Petronella), L. Steegh, A. v. Vugt, F. Weiten. DE BÉSTE in olrt duur. Tub* 0*70*40 §t Onze gemeenteraad heeft zich in een tweetal vergaderingen voor laten lichten over de aanleg van het sportpark annex recreatie-oord en over de mogelijkheden, welke de benoeming tot te industrialiseren kern voor onze gemeente met zich brengen. De eerste voorlichtingsvergader ing werd gegeven door een employé van de Grontmij, aan welke onder neming reeds eerder de opstelling der plannen voor een recreatie-oord en sportpark is opgedragen. De tweede is gegeven door Dr Roumen, voorzitter van de ETIL. Tot beide vergaderingen werd de pers de toegang geweigerd. We betreuren deze gang van zaken om meer dan een reden. De pers heeft o.a. een informa tieve taak, opdat zij haar lezers een zo goed en zo juist mogelijk beeld kan geven van besluiten en beslissingen, van voorvallen en ge beurtenissen. Zij heeft o.m. ook een opvoeden de taak, iets waar men vooral mee schermt, als diezelfde pers in haar informatieve taak tekort geschoten is om de een of andere reden. Door haar voorlichting moet zij haar lezers vormen, moet zij het voor en tegen van bepaalde dingen duidelijk maken om het publiek een zelfstandig oordeel mogelijk te maken. Waar het hier om twee onder werpen gaat, die van het grootste belang zijn voor Venrays toekomst, t.w. het probleem der vrije tijds besteding en de industrialisatie, was het duidelijk, dat de pers niets anders verwachtte, dat ook zij hier haar taak zou kunnen vervullen. Dit houdt dan nog helemaal niet in, dat hierover direct grote ar tikelen zouden zijn verschenen, maar uw krantenman was dan vol doende ingelicht om nu of in de toekomst, wanneer deze kwestie ter sprake kwam, een zo juist mo gelijke inlichting te geven en zo gefundeerd mogelijk oordeel. Dit heeft niet mogen zijn. Of dit is uit rancune jegens de een of andere journalist, die zich volgens het oordeel van het ge meentebestuur misschien in het verleden niet „netjes" gedragen heeft, omdat hij iets publiceerde, wat men liever niet gezien had, of dat dit om andere redenen gebeur de, is niet duidelijk geworden. Een motivering is immers niet gegeven. We stellen vast, dat het publiek hier een voorlichting onthouden is, waar zij recht op heeft, aangezien het haar belangen ten zeerste raakt. Dat is wat we oprecht betreuren. Want hierdoor wordt het publiek willens en wetens in het on wetende gelaten over de voorbe reiding van en belangrijke onder werpen zelf. Wie meent, dat vrije-tijds-beste- ding en industrialisatie alleen maar een zaak is van een gemeente bestuur, zal ervaren, dat men ver keerde stelling poneert. Particulier initiatief heeft menig maal een waardevolle aanvulling gegeven op het werk der vroede vaderen, om van de keren, dat dit hun het gehele werk uit handen nam, dan nog maar te zwijgen. Met de voorbereidingen voor mo gelijke plannen schijnt het parti culier initiatief ook al niets te maken te hebben. Zo zouden we zouden haast zeggen vanzelfspre kend leden van de Industriële kring zeer gaarne de uiteenzetting gehoord hebben van de directeur van het ETIL, Zij hebben er immers zeer grote belangen bij. Maar ook zü zijn niet uitgenodigd en krijgen zelfs geen kans via een krantenverslag op de hoogte gebracht te worden van mogelijke consequenties van het nu te voeren beleid. De tijden zijn gelukkig voorbij dat men meende, dat een gemeente alleen bestuurbaar was als beslui ten werden genomen in geheime vergaderingen. Plaatsen waar zulks nog gebeurd, ervaren, dat ze juist onbestuurbaar worden. Men heeft ervaren, dat een zo volledig mogelijke „open-heid" al leen maar gunstige reacties wekt bij het publiek, dat door een goede voorlichting bereid is mee te helpen en mee te werken. Maar men heeft ook ervaren, dat datzelfde publiek er hartelijk voor past alleen die karweien op te knappen, waar men ze bij haalt als men ze onmogelijk missen kan, maar voor het overige in het on zekere gelaten wordt. Daarom betreuren wij het, dat deze voorlichtingsvergaderingen in feite geheime vergaderingen zijn geworden... Bepaald niet tactisch... bepaald niet democratisch. Men begrijpt in Maastricht nog steeds niet goed, hoe het mogelijk is, dat ons weekblad op de hoogte is gekomen van 't plan der PLEM, om vanwege het gouden jubileum, dat in het najaar gevierd wordt, een extra donatie te geven aan het fonds, dat onrendabele aansluitin gen mogelijk maakt. Het is dat geven wij volmondig toe inderdaad niet prettig, als men een verjaardagscadeautje ver raadt en de milde schenker zijn verrassing in het water ziet vallen. Dat daarom het geschenk echter minder gewaardeerd zou worden, behoeft zeker niet het geval te zijn. Is het voor enkelen misschien niet aardig, voor de mensen, die zonder electrisch zitten, is de aar digheid al jaren lang weg. We gaan hier weer niet alle mo gelijke drama's vertellen, die men links en rechts in onze gemeente dagelijks ervaren kan en wél daar, waar men nog steeds met Butagas en zelfs met petroleum voor licht moet zorgen. Ze zijn volkomen duidelijk voor iemand, die even nadenkt en zich zelf voorstelt hoe het in zijn huis en in zijn bedrijf wel zou zijn als men geen electriciteit heeft. Daar Is niet veel voorstellings vermogen voor nodig. Dat kan wel iedereen. We constateren alleen, dat in de gemeente Venray het percentage niet aangeslotenen een der hoogste van Limburg is. Van Limburg, dat er trots op gaat, een van de pro vincies te zijn, waar het totaal aan tal niet-aangeslotenen zeer klein is. Venray is dus een donkere vlek op dat inderdaad prijzenswaardige mooie blazoen der PLEM. En we zullen de laatste zijn om het aandeel van de PLEM te klei neren, dat zij had en heeft in de opheffing van het te grote aantal niet-aangeslotenen in Venray. De PLEM heeft hier inderdaad prachtig werk verricht. Desondanks is en blijft het per centage te hoog. Het gemeentelijk aandeel is ook al zo hoog mogelijk opgeschroefd, zodat ook hier voor de slachtoffers geen heul meer te halen is. Het wachten is dus op een extraatje. Dat extraatje komt, zoals we dan zo snodelijk verraden hebben. Maar is het nu inderdaad nodig, dat daarmede gewacht moet wor den tot de heugelijke datum van het jubileum is aangebroken en waarschijnlijk de dan op komst zijnde winter een aansluiting voor dit jaar onmogelijk gaat maken? Het is met 't oog op deze vraag dat wij „verraad" pleegden. Want men kan en mag toch zeker niet uitgaan van de stelling: ze hebben al zolang zonder stroom gezeten, dat ze dat die paar maanden ook nog wel kunnen... Van de andere kant moeten we natuurlijk waarschuwen zich geen al te grote illusies te gaan maken. Er zullen in onze gemeente wel altijd panden blijven waar aanslui ting onmogelijk is. En de eigenaars van andere panden zullen, ondanks het extraatje, nog diep in de beurs moeten tasten, voordat de aanslui ting een feit wordt. Alleen zal de top van wat zij hebben op te bren gen, hopelijk door dit feestge schenk wat geslecht worden. Een feestgeschenk, dat dubbel gewaardeerd zal worden, indien reeds dit jaar daarvan de vruch ten kunnen worden geplukt... Ook en vooral in Venray! Het is een zware tegenvaller ge weest voor het Lyceum I.C. dat de zo noodzakelijke uitbreiding van de school dit jaar niet door kan gaan. D.w.z. dat er dit jaar geen defini tieve uitbreiding van het schoolge- deelte gebouwd kan wórden. Door het ministerie van Onder wijs is namelijk het bouwvolumen gewijzigd in die zin dat eerst de ontbrekende vaklokalen definitief gebouwd zullen mogen worden. Scholen, die aan deze vaklokalen gebrek hebben komen dus het eerst aan bod. Scholen, die alleen maar schoolklassen tekort komen moeten hiervan noodgevallen maken. En hieronder valt het Lyceum. Aangezien het leerlingen-aantal op het Lyceum dit jaar waarschijn lijk over de 400 leerlingen gaat (200 externen en bijna 200 internen) moet het aantal klassen van 12 tot 18 worden verhoogd. Men komt dus feitelijk 6 klaslokalen tekort, waarvoor men nu de een of andere nood-oplossing zoekt. Men heeft nu bij het ministerie een aanvrage lopen om achter Huize Bertha op de Leunseweg een vijftal houten noodlokalen te mogen zetten, die men dan in september a.s. in gebruik hoopt te nemen. Ondanks het slechte voorbeeld, wat de barak in de Patersstraat nu al jaren lang geeft, hoopt men toch in 1960—1961 te komen tot een definitieve uitbreiding van het bestaande gebouw. Men zoekt de uitbreiding langs de Leunseweg, omdat hierdoor de beste aansluiting verkregen wordt aan de bestaande klaslokalen. De bouw van een aparte H.B.S. zoals men die in het plan in hoofd zaken indertijd gepland heeft op het stuk waar nu de houten brand weer-garage staat achter het Mgr. Wijnhovenpark, zal dus waarschijn lijk wel niet doorgaan, ook al omdat hier een te slechte verbin ding verkregen wordt met de be staande school. Wat de thans bijna gereed zijnde nieuwbouw betreft bij het Lyceum, deze zal nog worden versierd met een drietal reliefs van Pater Rats o.f.m. die ook In de school zelf enkele muurschilderingen heeft aangebracht. Men hoopt de nieuwe voorbouw in augustus a.s. in ge bruik te nemen. Huidzuiverheid - Huidgezondheid Houdt de winter uit.handen en Koelen. Heden zaterdag en morgen zondag gaat de nog jeugdige afdeling van de DLS Kring HorstVenray, de bloemetjes buiten zetten. Reeds hedenavond draait een aan trekkelijk programma, maar vooral morgen zal er van 2 tot 7 uur ononderbroken voor de liefhebbers van sport te genieten vallen op de prachtige terreinen van SVV Ven ray. Huize „Servatius" mag op haar sportpark ongetwijfeld een record aantal belangstellenden verwachten voor alle mogelijke takken van sport, welke daar gedemonstreerd worden. Hedenmiddag om 5 uur spelen als eersten de A—elftallen van Oostrum en Wanssum tegen elkaar waarna de finalisten van de afd. Limburg: Melderslol en Swolgen- i Boys I aantreden. Deze belde wedstrijden worden gespeeld op terrein II. Insiders rekenen op weinig krachtsverschil bij beide wedstrijden en verwachten een aantrekkelijke partij voetbal tussen gelijkwaardige teams. Om half zeven speelt de Hockey club Venray een wedstrijd tegtn Studenten van 't St. Thomascol lege te Venlo. Voor de hockey-lief hebbers zal hier ongetwijfeld te genieten vallen en voor degenen, die nog niet met deze sport op de hoogte zijn, de kans van de dag om er eens nader kennis van te ne men. Morgen zondag wordt de dag in gezet met een plechtige hoogmis in Venray's parochiekerk, tot in tentie van de levende en overleden leden van de DLS. Om 2 uur zal onder aanvoering van de Harmonie Euterpe een gro te optocht door Venray's straten de aandacht vragen. Hieraan nemen alle verenigingen deel in tenue en met hun vaandels. In het Sportpark aangekomen spreekt als eerste de heer G.Poels, voorzitter Kring Horst-Venray een welkomswoord, waarna Mr. Vrou- enraets, burgemeester te Margraten voorzitter van de DLS de openings rede houdt. Op terrein II binden om 2 30 uur de dames van de Korfbalclub Horst (K.C.H.) de strijd aan met de dames van Erica (America). In de competitie gaat K.C.H. momenteel fier aan de kop, doch de America- nen volgen op de tweede plaats met geringe achterstand. Dit belooft dus ook een zeer interressante strijd te worden. Na deze kamp volgt eveneens op terrein II een Volley-bal-wedstrijd tussen Venray en Vierlingsbeek. Het Volley-bal-spel vindt steeds meer ingang en deze teams mogen dan ook gerust op de nodige be langstelling rekenen. Op terrein I (het hoofd-terrein) vragen de dames en heren van de gymnastiekverenigingen van Sint Christoffel (Venray) en Swenti- bold (Sevenum) de aandacht voor gymnastische en rytmische oefe ningen en ook de pauzes vóór en tussen de wedstrijden benutten de leden van beide clubs met het geven van demonstraties van brug- oefeningen en oefeningen op de evenwichtsbalk. Van 4 tot 5 uur kunnen de be zoekers kennis nemen van het handbal-spel. De complete dames- ploegen van Swift (Roermond) en Vesta (Melick) zullen ongetwij feld een technisch hoogstaand en gaaf spel demonstreren. Op de competitie-ranglijst bezetten deze ploegen resp. de 2e en de 3e plaats in de top. Om kwart vóór vijf betreden de twee finalisten van het Kring tournooi voor K.N.V.B. elftallen F.C.E.B. (Broekhuizenvorst) Juliana (Wanssum) speelveld I om strijd te leveren voor de overwin ning, welke meteen een stel voetbal shirts oplevert. In de competitie komen beide ploegen in de 3e klas K.N.V.B. uit en waren van gelijk Baby-huidje ^BABYDERMSZM door Zenuwrust Miinhardt's Zenuwtabletten gehalte. F.C.E.B. heeft wel bijzon der fel van zich afgebeten in de voorronden en o.m. Venray met 31 gewipt. Insiders voorspellen een gelijk opgaande strijd met ge lijke kansen. We zouden zeker in onze taak tekort schieten, als we niet in het bijzonder de aandacht vestigden op wat op terrein III plaats vindt. Daar houdt de a thletiekvereniging Festina uit Blerick wedstrijden in hoogspringen, kogelstoten, discus werpen, hardlopen etc. voor haar dames- en heren-leden. Festina is geen onbekende naam en velen zullen zich de namen herinneren van de topfiguren. Een aantrekkelijk programma met goede prestaties wordt door Festina zeker geboden. Aan het slot van deze sportmid dag is de kans aan de nationale sportadviseur rector P. J. Boymans om de sporters en supporters nog een woordje mee te geven en de prijzen uit te reiken aan de win naars. BENE MEBENTI Zaterdagmorgen mocht pastoor Vervoort uit Olrlo in het bejaar dentehuis „Berkle Heem" te Horst de pauselijke onderscheiding Bene Merenti .uitreiken aan een oud- parochiaan, de heer G. Neüssen. Bij deze plechtigheid waren be halve het bestuur der inrichting vele bejaarden aanwezig. Pastoor Vervoort wees er in een korte rede op hoe de heer Neüssen veel heeft gedaan voor de Oirlose gemeenschap in alle mogelijke organisaties. Hij was de grote stimulator van practisch iedere actie in Oirlo, maar heeft daar naast ook trouw de kerk gediend, door o.m. een 50-jarig Udmaatschap van het kerkkoor. Dit is voor Z.H. de Paus aanleiding geweest hem te onderscheiden met de eervolle decoratie Bene Merenti, waarvoor hij hem zijn hartelijke gelukwensen aanbood. Bij die ene gelukwens is het niet gebleven. De bejaarden trokken In een lange rij op ter receptie en zoals uit een redevoering wel bleek was ook „Berkle Heem" met deze pauselijke onderscheiding voor een van haar bewoners zeer in zijn nopjes. Bewees deze onderscheiding al, dat de heer Neüssen weliswaar uit het oog, maar niet uit het hart is weggegaan, dat kwam zeker tot uiting toen 's avonds Oirlo's fanfare, het kerkkoor en de handboog- schutterij hun oud-lid met een serenade kwamen verrassen. Daar ,werd gezongen en gespeeld dat het een lieve lust was en de heer Claessens maakte zich als president der fanfare de tolk van allen bij zijn hartelijke gelukwensen voor de gedecoreerde. De heer Neüssen dankte zicht baar aangedaan voor al de hulde hem gebracht en beloofde Oirlo beslist niet te zuüen vergeten. De grote vakantie is weer in zicht en daarmee ook het U zo langzaam aan vertrouwd geworden Kinder- vacantiewerk. Het werk zal plaats vinden van 10 t/m 15 aug. voor de meisjes en van 17 t/m 22 aug. voor de jongens. In de komende week zullen even als voorgaande jaren de aanmel dingsformulieren weer uitgaan en kunnen al Uw daarvoor in aanmer king komende kinderen zich weer opgeven via de diverse scholen. Deze kinderen zijn die, welke nu in deeerste-tweede-derdeof vierde klas van de Lagere School of B.L.O. school zitten. Nogmaals willen wtf U vriendelijk verzoeken deze formuliertjes toch vooral duidelijk en volledig in te vuüen, gezien dit ons vele admini stratieve moeilijkheden bespaart. Vanaf de openings vergadering op 6 april is het comité weer volop bezig met de voorbereidingen om Uw kinderen weer een prettige veertien-daagse vakantie te be zorgen. Verschillende punten stonden bij de opening van het nieuwe werk jaar op het programma zoals: het komen tot oprichting van een Jeugdvierdaagse voor de jeugd van 9 t.m. 16 jaar, het zo spoedig mo gelijk oplossen van het aloude leidingsprobleem het zoeken naar en ontwerpen van een plan met nieuwe mogelijkheden voor de vierde klas speelruimte enz. Gedurende het werk zal men ook met de groepen de speeltuin be zoeken, doch dit zal geen regel maat zijn aangezien het Kinder- vacantiewerk iets opvoedends in haar werk wil leggen, hetgeen beter kan gebeuren in groepsverband en ondTe,r goede leidlnS- Dat dit in het K.V.W. gebeurt, heeft U naar wij hopen in de afgelopen jaren kun nen ondervinden.

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1