Kinderspeeltuin wordt geopend. VENRAY VOORUIT Loon en produktivitet Opening N.V. Beeren Eiode van Bntterfahrten Gouverneur komt woensdag Zaterdag 13 juni 1959 No 24 TACHTIGSTE JAARGANG m PEEL EN MAAS W DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MUNOKHOF Wf7tTïfDT AT\ VnHP 17PMD A V 171M ADVERTENTIE-PRIJS: 8 ct. perm.tn. ABONNEMENTS- GROTESTRAAT 28 TELEFOON 512 GIRO 150652 UUlVDLH,U V UUIV VDlmAI AwIY V-JIYJLO 1 IVulVCrll PRIJS PER KWARTAAL f 1.40 BUITENVENRAY f 1.60 In aansluiting op ons voorgaan de artikel, kunnen wij nu de ope ning van onze speeltuin aankon digen en wel op morgen zondag 14 juni. 's Morgens om 9.15 zal er In de parochiekerk een H. Mis worden opgedragen om Gods zegen over dit jeugdwerk af te smeken. 's Middags om 3 uur zal Burge- meester Janssen de officiële ope-1 verrichten, nadat door Deken Loo- nen om 2.15 dit recreatie-centrum zal hebben ingezegend. De harmonie Euterpe" zal bij deze feestelijke gelegenheid de muzikale omlijsting verzorgen. Na het openingswoord zal door het oudste commissielid, wethouder Wintels, de toevoerkraan van het bad worden opengedraaid, zodat onze schooljeugd, die dan rondom het bad in badcostuum staat op gesteld, zich naar hartelust kan amuseren in het frisse water. Hieruit volgt dus, dat het speel tuin-comité van de Venrayse schooljeugd verwacht, dat morgen ieder van hen een badpak mee zal brengen. Daarna volgt er nog een korte rondwandeling over het terrein, waarmede het officiële gedeelte zal zfjn besloten. Door omstandigheden zijn alle toestellen nog niet gereed kunnen komen, doch het ontbrekende zal in de eerstkomende weken worden geplaatst. De gezins-seizoenkaarten van f 8 en de gezins-maandkaarten van f 2 zijn vanaf maandag aan de kassa van "de speeltuin verkrijgbaar en bovendien in de sigarenwinkels van Opbergen en Maan. Op vertoon van deze kaarten hebben ouders en alle schoolgaande gezinsleden gratis toegang tot de speeltuin. Voor diegenen, die niet in het bezit zijn van bovengenoem de kaarten, is de speeltuin toe gankelijk tegen betaling van 15 ct. per bezoeker. Het toezicht in onze speeltuin zal worden uitgeoefend door de heer Rouvroye. Over het gehele terrein zijn pa piermanden geplaatst, met beleefd verzoek papier en dergelijke in die manden te deponeren. Ook wordt voorzichtigheid met vuur bijzonder onder de aandacht gebracht. Tenslotte spreekt het vanzelf, dat alle inwoners bij deze opening verwacht worden, want door on derlinge samenwerking tussen co mité en bevolking Is hier iets tot stand gebracht, wat uniek genoemd mag worden voor de gehele streek. De speeltuin is geopend: in de maanden mei en sept van 1417 uur; in de maanden juni en juli van 14—19 uur; in de maand augustus en de va- cantietijd van 's morgens 10 uur tot 's avonds 19 uur. Het is Intussen al weer enige tijd geleden, dat een betrekkelijk kleine groep mensen de wagen van vreem delingenverkeer weer aan het rollen hebben gebracht. Uit het verslag van die verga dering zal u nog wel bekend zijn, dat men eerst een bepaald bedrag aan geld op tafel wilde zien, voordat men aan het werk wou. Het was misschien wel wat cru gesteld, maar zoals indertijd de voorzitter ook zei, het is de enige manier om te beginnen. En wonder, staande deze vergadering, werden verschillende toezeggingen gedaan, die reeds een behoorlijke basis legde om verder te kunnen werken. Zo kwamen behalve van particu lieren behoorlijke giften binnen van de hotel en caféhouders, van onze bakkers en kruideniers, terwijl met andere vakorganisaties nog gepraat wordt en ook de particulieren eer daags nog kans krijgen om ook hun aandeel te storten. Mag het sindsdien voor de bui tenwereld misschien wat stil ge worden zijn rond Venray Vooruit, dat wil niet zeggen, dat er niets gedaan is. Op de eerste plaats is het zo dringend nodige contact her steld met de Limburgse Federatie, zonder welk het onmogelijk is te werken. Dit heeft nog al wat juridische en administratieve rompslomp mee gebracht, maar draalt intussen prima, terwijl ook het contact met de omliggende verenigingen voor vreemdelingenverkeer in goede banen is geleid. Bij de Ned. Credietbank is in tussen een bescheiden V.V.V.-kan- toort je ingericht, waar men al druk gebruik van maakt en waar vooral de post van de vreemdelingen die om alle mogelijke inlichtingen ko men vragen, nu vlot behandeld wordt. De voorbereidingstijd om dit jaar nog met een behoorlijke folder over Venray te komen Is te kort en hoe wel vakmensen reeds druk bezig zijn, was het gauw duidelijk, dat hiervoor dit jaar een soort com pensatie moest komen. Die is intussen al klaar, nl. een vrij simpel normalisatieblad, waar in alle mogelijke gegevens over Venray te vinden zijn en waarin b.v. het natuurschoon even goed de aandacht krijgt als het onderwijs, de peelonginningen en de industria lisatie. Een blad dus, dat in zijn algemeenheid de meest yolledige inlichtinhen over Venray geeft. Dat is intussen reeds naar alle VVV-kantoren in den lande ge stuurd, waar het in een speciale klapper voor iedere belangstellen de ter inzage ligt. Trouwens iedereen die om een inlichting vraagt, krijgt dit blad er ongevraagd bij, zodat hij dus een volledige documentatie over Ven ray heeft. Daarnaast is tot stand gekomen een hotel-restaurant- en café-lijst, die aan de verschillende belang hebbenden wordt gezonden. De samenstelling daarvan heeft intussen ook nog wat voeten in de aarde gehad, maar nu is het dan toch zover, dat ook hierover de meest uitgebreide inlichtingen ver strekt kunnen worden. Daarnaast heeft Venray Vooruit de nodige bemoeienissen gehad met In de serie „Ken Uw eigen In dustrie", waarmede we in 1957 een beeld probeerden te schetsen van Venrays nieuwe en oude industriën, hebben we uitvoerig de voorge schiedenis verteld van de vestiging der Tricotagefabrieken v.h. Frans Beeren en Zn. n.v. Daarin vertelden wij U hoe de Helmonder Beeren in de jaren na de eerste wereldoorlog niet alleen een textielhandel had, maar zijn zaak wilde uitbreiden door o m, de fabricage van tricot-goederen. Dat gebeurde inderdaad toen hij in 1920 zich een breimachine aan schafte en met twee meisjes in Weert met de fabricage van tricot ging beginnen. Dat begin is uitgegroeid tot een machtig fabriekscomplex in Weert, waarin meer dan 1300 mensen thans werken. Maar het is ook uitgebreid met verdere vestigingen in Sassenheim, in Duitsland in Gelsenkirchen en in Zuid-Afrika in Durban. De jongste vestiging van dit bedrijf, dat Intussen zo groots is uitgegroeid is dan ten slotte Venray. Wederopbouw We kennen allen de jongste ge schiedenis. Hoe namelijk in 1950 de wederopbouw de voor en door haar gebouwde barak aan de Merseloseweg ging verlaten en hoe Deken Berden al druk plannen aan het beramen was om er een jeugd huis van te maken. De gemeente de inrichting en verbetering van een kampeerterrein, dat voorlopig alleen geschikt is voor de jeugd verenigingen, maar aan een ander, voor caravans enz. wordt hard ge werkt. De wettelijke bepalingen, waaraan dergelijke kampementen moeten voldoen, zijn echter wel een handicap, die men nu probeert te nemen. Natuurlijk heeft VVV zijn oog ook op de grens gevestigd en men heeft aanvankelijk plannen gehad om in een grootse huis aan huis campagne alle plaatsen, die via de Wellse Hut of Siebengewald Ven ray konden bereiken, van de voor delen van Venray op de hoogte te stellen. De enorme verspreidingskosten, die o.m. de Duitse PTT voor een dergelijk reclame-object vragen, zijn de reden, waarom het bestuur na bestudering der cijfers, van dit project heeft afgezien. Jammer, want men dacht hier mede zo'n 25 000 Duitse gezinnen te bereiken. Men is echter niet bij de pakken neer blijven zitten, maar blijkens achterstaande oproep vraagt men nu om studenten, die gedurende de zomermaanden iedere zaterdag alle Duitse automobilisten bij genoem de grensovergangen een folder zal geven, waarin de aandacht op Ven ray wordt gevestigd en waarin o. m. zijn goede winkel-accomodatie, zijn verbindingen met noord- en zuid-nederland, zijn duits kerkhof enz. wordt beschreven. Daarnaast wil men thans komen tot een behoorlijke pensionlijst. Op de eerste plaats is onze hotel-acco- modatle niet zo heel groot, maar daarnaast blijken ook veel vreem delingen naar pension te vragen. Hierover zijn practisch geen gege vens. U vindt ook weer in een ad vertentie een oproep voor hen, die kamers beschikbaar hebben om eventueel gasten te ontvangen. Zij gelieve zich op te geven bij het V.V.V.-kantoor op de Crediet bank, waarbij men echter moet be denken dat zeker bepaalde mini mum eisen worden gesteld. Ten slotte is Venray Vooruit nog bezig voor een caravanbijeenkomst, cea soort drie-daagt e vergadering van caravanhouders en wil men pro beren hiervoor een genoegzaam groot terrein te pakken te krijgen. En last but not least is men aan het zoeken naar een evenement, dat jaarlijks terugke-end, vooral de vreemdelingen zal lokken. Dat dit geen sinecure is, weet iedereen, die wel eens met dit bijljte gehakt heeft. Goede ideëen hiervoor, welke te verwezenlijken zijn, zijn practisch niet te krijgen. Mochten er men sen met het een of ander aardig plan rondlopen, dat ze even een seintje geven. V.V.V. zal hen met alle liefde helpen. Zo blijkt dus dat in de V.V.V. keuken al verschillen de potjes op het vuur staan en dat men volop bezig is. Hulp en steun zowel daadwerke lijke als financ'ële zal echter bij dit werk allerminst gemist kunnen worden. Mocht ooit een beroep op U gedaan worden, helpt dan mee, om Venray inderdaad vooruit te helpen. Het is ons aller belang. had echter andere plannen, wat bleek toen in de raad bekend werd gemaakt, dat men deze barak kon verhuren aan de N.V. Beeren in Weert, die hier een deel van haar fabricage programma wilde over brengen, nl. de vervaardiging van overhemden. Deze N.V. wilde ook al in verband met de arbeidsmarkt haar ateliers decentraliseren en had het oog op Venray laten val len. Het is allemaal zo heel gemak kelijk niet gegaan, daar ook nog de meisjes-arbeid een rol bij de vestiging ging spelen. Maar een jaar daarna was het toch al zo, dat bijna 100 meisjes op de ateliers van de N.V. Beeren alhier kennis hadden genomen van het band- werk. Werk, dat naast vakkennis speciaal vlotheid en inzicht vraagd. We hebben de wederopbouwbarak langzaam uit zien breiden, zoals ook het productie-schema zich uit breidde en we o.a. ook Venrayse pyama's en weekend-shirts te voor schijn zagen komen uit de als maar groter wordende barakken. We hebben later de debatten gehoord in Venray's raad, toen de N.V. Beeren van plan was op dezelfde plaats een definitief gebouw te stichten. Venrays raad was over deze vestigingsplaats niet bepaald enthousiast, maar kon van de andere kant iets voelen voor het argument der N.V. die haar nieuwe ateliers pertinent niet op het industrie terrein wilde, juist als iedere andere fabriek. Begin 1957 is dan het definitieve besluit gevallen en half mei legde een kleinzoon van de stichter toen de eerste steen van het nieuwe gebouw, dat werd ontworpen door de architecten Gebr. de Vries. Kleurenryk geheel Zo staat dan al sinds enkele maanden het nieuwe atelier van de N.V. Beeren kant en klaar te pronken aan de Merseloseweg. We mogen het Inderdaad „pronken" noemen. Want de architecten heb ben in samenwerking met de aan nemers Gebr. Ver voort uit St. Oedenrode van dit complex wel een bijzonder kleurrijk geheel ge maakt. En wie het voorrecht heeft gehad reeds een kijkje te mogen nemen in deze moderne ateliers, moet erkennen, dat dit alles toch wel een grootse verbetering is t.o.v. de oude barakken, die intus sen reeds elders hun in 1950 toe gedachte taak t.a.v. Venrays jeugd zijn gaan vervullen. Dank zij nl. de medewerking der N.V. Beeren is hierin thans het nood-patronaat gevestigd. In dit nieuwe gebouw zijn aller eerst de bedrijfskantoren eenvoudig doch keurig en doelmatig ingericht. Ze; bieden tevens een goed overzicht over het atelier zelf, waar de ban den staan opgesteld met de ver schillende naaimachines. Juist deze eigenlijke atelier-ruimte krijgt overvloedig daglicht, hetgeen alleen maar ten voordele kan strek ken van de tientallen meisjes, die hier in razend tempo de ononder broken rij overhemden vervaar digen. Men staat als leek verbaasd te kijken naar het tempo, dat echter geen der meisjes bepaald onder druk schijnt te zetten. Er is tijd voor een praatje, men zingt met de bedrijfsradio mee, kortom hier heerst heel geen gejaagde atmos feer, die men feitelijk aan het band systeem inhaerent acht. Integendeel, mede door de inrich ting van deze grote hal doet alles plezierig en modern aan en men staat verbaasd als men constateert, dat binnen de 40 seconden de rijen meisjes een overhemd kant en klaar hebben. Er is van jachlen geen sprake al ratelen de naaimachines, dat het een lieve lust is en schiet het voorgesneden stof in razend tempo onder de naalden door. Datzelfde ondervindt men in de afdelingen waar geperst, gevormd, gestreken, gecontroleerd en inge pakt wordt. Geen jagen noch jachten, maar toch een tempo, die een leek telkens verbaasd naar zijn horloge doet grijpen om te controleren of inder daad waar is, dat in zo'n korte tijd zo'n massa is gedaan. Goede sociale voorzieningen Het atelier is gebouwd voor maximaal 350 meisjes. Het feit, dat er thans slechts 120 werken, is al menigmaal een punt van bespreking geweest tussen de directie. Men had er graag meer, maar uit Venray schijnt niet meer te halen, als men dat zo mag zeg gen. E>agelijks loopt al een busje alle windstreken uit om meisjes van elders hierheen te brengen, maar het aantal moet opgevoerd worden, wil men de vereiste quota halen. Er moet nu al dikwijls overge werkt worden en men beraamt alle mogelijke middelen om meer meis jes naar het atelier te brengen. Om het loon en de sociale voor zieningen behoeft men het niet te laten. Wie de prachtige hooggelegen cantine bekijkt, waarin het goed verpozen is, wie trouwens de ge hele sfeer in dit nieuwe atelier be merkt, die moet constateren, dat hier voor een jong meisje inder daad grote en goede kansen liggen. Van de andere kant moeten we niet vergeten, dat er intussen al meerdere bedrijven in Venray ge komen zijn waarin meisjes arbeid kunnen vinden, zodat inderdaad de moeilijkheden niet een-twee-drie op te lossen zijn. Op de kwestie personeelsvoor ziening na is anders de directie best te spreken over de eigenschappen van het Venrayse meisje, die zich zeker niet de mindere toont met haar collegae in andere ateliers en zich inderdaad leergierig, vlijtig en handig toont. Reden waarom de directie van haar kant graag alle mogelijke medewei king geeft aan de Mater Amabilisschool en andere onderwijsmogelijkheden, die een eventueel tekort kunnen aanvullen. Werk en industrie Zo komt dan de Gouverneur Dr. F. Houben woensdag a.s. dit nieuwe atelier officieel openen. Zijn komst benadrukt weer eens de nieuwe tijd, die in Venray is aangebroken. Voor de tweede maal komt hij een fabriek openen, daarmede ook officieel aantonend, hoe belangrijk voor deze streken de vestiging van dergelijke Industrieën is. Om kwart voor elf verwacht men hem aan het nieuwe atelier, dat om kwart voor tien plechtig wordt ingezegend door Deken Loonen. Er gaat zich in Nederland een heftige strijd ontwikkelen over loonsverhoging en verkorting van de arbeidstijd. Nauw verband daar mede houden nieuwe huurverho gingen en afschaffing of vermin dering van de subsidie voor melk. Deze facetten willen we echter in de hiervolgende bespreking even terzijde laten. Er is van de zijde van de vak centrales een algemene drang om zo spoedig mogelijk te komen tot loonsverhoging, hetzij door een algemene loonronde, hetzij door een gedifferentieerde, bedrijf stak- gewijze verbetering van de lonen. Er wordt van zekere zijde nog altijd met enig aplomb beweerd, dat de lonen der werknemers nog altijd de gevolgen dragen van de bestedingsbeperking, d.w.z. dat ver hoging der lonen ten behoeve van de bestedingsbeperking is nagelaten en dat de opheffing dezer beper king wel voordelen heeft bezorgd aan de bedrijven doch niet aan de werknemers. Als we zo om ons heen zien, wagen wij dat echter te betwijfe len. Ondanks de bestedingsbeper king, waaronder verschillende be drijven inderdaad wel hebben ge leden, hebben de verdiensten der werknemers niet geleden. De lonen zijn nergens minder geworden, maar bij vernieuwing van c.a.o.'s ook in die tijd telkens iets verbe terd te voorschijn gekomen. Van belang zijnde prijsstijgingen hebben zich nergens voorgedaan, maar enkele prijsverlagingen, zoals b.v. bij televisietoestellen, zijn wel voor gekomen. Ook in de twee achter ons liggende jaren zagen we juist bij de werknemers het aantal televisietoestellen, bromfietsen en scooters aanmerkelijk stijgen. Dit duidt allerminst op een achter blijven in welvaart, nog minder op een achteruitgang. Het betreft hier ook geen incidentele gevallen, we ervaren het overal en het blijkt bovendien uit de cijfers der stati stiek. o Men acht thans de door de vorige regering nodig geachte bestedings beperking langzamerhand wel over wonnen. Officieel is dat wel nooit met zoveel woorden gezegd, maar men praat er eenvoudig niet meer over en de teruggelopen rentevoet Men verwacht, dat de officiële plechtigheid tot omstreeks 12 uur zal duren, waarna de in gebruik- stelling plaats heeft. De vele gasten zullen dan een kijkje gaan nemen in de nieuwe ateliers en de meisjes bezig kun nen zien met hun werk. Om ongeveer twee uur verwacht men dat de plechtigheid afgelopen zal zijn, waarna de meisjes vrij krijgen. Om half zeven 's avonds is er een plechtige H. Mis in St. Petrus Banden voor directie en personeel, dat daarna een feestavond krijgt aangeboden in Prinsenhof. Zo zal a.s. woensdag weer een mijlpaal gaan worden in de ge schiedenis van Venrays industria lisatie en we mogen slechts hopen, dat het Gouverneur Houben nog menigmaal gegeven zal zijn een dergelijke plechtigheid met zijn tegenwoordigheid op te luisteren. maakt dat ook niet meer zo nodig. Nu ageert men van bepaalde zijde voor een algemene loonronde om allereerst de „uit de bestedings beperking voortgevloeide achter stand der loontrekkenden" op te heffen. Dit is o.i. een onjuiste voorstelling van zaken. Een loonsverbetering immers kan alleen een gevolg zijn van een ver beterde arbeidsproduktivlteit, nooit een doel zonder meer en op zich zelf. Die verhoogde arbeidsproduk- tiviteit hangt niet alleen af van de persoonlijke inspanning van iedere werknemer, maar vooral van betere mechanisatie of automatisatie in een bedrijf. Hiervoor nu is door de bedrijven gereserveerd kapitaal nodig en daarop heeft de beste dingsbeperking nu juist remmend gewerkt door verhoogde belasting. Het is dus zeer de vraag of op het ogenblik de algemene arbeids produktivlteit reeds zoveel Is voor uitgegaan, dat een algemene loon ronde hieruit natuurlijkerwijze moet voortvloeien. 0— Is dit niet het geval, dan zou een loonsverhoging, die bindend wordt voorgeschreven, ook onmiddellijk een prijsstijging tot gevolg hebben. Daardoor zou de verhoging dus vrij wel teniet worden gedaan, ook om dat men in vele gevallen ook juist wat meer belasting zal moeten gaan betalen. Niet de werknemer wordt dan dus de bevoordeelde, maar alleen de staat. De vrije loonvorming, bedrijfstak- gewijze, heeft daartegenover het voordeel, dat alleen tot loonsver hoging zal worden besloten, wan neer de produktiviteit en de uit komsten van debetrokken bedrijfs tak In haar geheel een verhoging rechtvaardigen. Ook dan zal dit voor sommige bedrijven in die tak nog moeilijk heden genoeg kunnen opleveren en soms nauwelijks verantwoord zijn, maar dit kan dan meestal wel aan de efficlëncy in het bedrijf liggen, ter verbetering waarvan dit dan een stimulans kan betekenen. De voorwaarden ten aanzien van de arbeidstijdverkorting komen op hetzelfde neer. Ook deze kan slechts een gevolg zijn van verhoging der produktiviteit en zonder dit zou het slechts een algemene verarming betekenen. Het staat dan misschien erg so ciaal om loonsverhogingen en ver mindering van arbeidstijden te be pleiten, maar zonder gefundeerde produktiviteits- en dus economische verbeteringen zouden ze alleen maar leiden tot een verslechtering van de situatie der loontrekkenden. Het is niet onmogelijk, dat de trek van kooplustige Duitsers naar het Nederlandse grensgebied na 1 juli sterk zal afnemen. De Duitse regering overweegt namelijk met ingang van die datum de boterinvoer drastisch te beper ken en wel van één kg (zoals nu het geval is) tot slechts 250 gram. Een dergelijke geringe hoeveelheid zou, zo vrezen de middenstanders In de grensstreek, het kopen voor Duitsers in Nederland ntet erg aan trekkelijk meer maken. De Nederlandse boter (2.46 D.M. goedkoper dan in Duitsland en daar bij ook beter van kwaliteit) was tot nu toe het meest gekochte ar tikel. Wanneer de aangekondigde maat regel inderdaad van kracht zou wor den, zou dit, aldus de betrokken winkeliers, funest zijn voor de levendige grenshandel van de laatste jaren. De omzetten van thans zou den er met ruim vijftig procent door verminderen. De Nederlandse middenstanders achten de maatregel bovendien niet erg bevorderlijk voor de eenwor ding van Europa en nog minder voor de veelgeprezen vrijhandel. Ook voeren zij aan, dat Neder land een veel soepeler houding aan neemt tegenover de invoer uit Duitsland, dan omgekeerd. Neder landers mogen uit Duitsland arti kelen ter waarde van f 40, vrij in voeren, terwijl Duitsers slechts voor 1 D.M. vrij uit Nederland mogen invoeren. Bovendien worden de Duitse ko pers steeds gehand leapt door Invoer beperkingen. Kon vroeger per grens overschrijding een half pond koffie zonder invoerrechten worden inge voerd, later werd de invoer van koffie belast met een invoer van 2 D.M. per half pond. Het kwantum boter was vroeger ongelimiteerd, maar sinds april 1958 vastgesteld op 1 kg. Neder landse kopers in Duitsland, waar vooral sieraden, fototoestellen, medicamenten en kristal worden gekocht, hebben geen last van der gelijke invoerbeperkingen. Nieuws uit Venray en Omgeving Zondagsdienst huisartsen Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot maandagmorgen 8 uur, wordt de praktijk der huisartsen voor Venray e.o. waargenomen door Dr. VAN DEN HOMBERGH Oostsingel 6 Telefoon 1393 Uitsluitend voor spoedgevallen. GROENE KRUIS Donderdag a.s.: Zuigelingenbureau voor de Kom Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Venray brengen ter openbare ken nis dat het besluit van de raad de zer gemeente van 28 oktober 1958, no. 892, tot vaststelling van de ver ordening regelende de heffing ener riool belasting bij koninklijk besluit van 21 april 1959, no. 21 is goed gekeurd. Bedoeld besluit is voor eenieder gedurende drie drie maanden ter srecretarie ter lezing nedergelegd en tegen betaling der kosten ver krijgbaar. Venray, 10 juni 1959. AANBESTEDING Dinsdagmorgen vond onder ar chitectuur van v. Halterer. uit den Bosch in de psychiatrische inrich ting voor vrouwen „St. Anna" alhier, de aanbesteding plaats van het nieuwe ontspanningsgebouw, tevens gemeenschapshuis van deze inrichting. De volgende cijfers kwamen uit de bus: J.P.A. Nelissen, Venray 517.517 vd. Bouwhuizen den Bosch 511.000 Winters-v. Dijk, Breda 504.000 vd. Linder, Michielsgestel 493.900 Haegens-Martens, Horst 474.900 Gebr. Janssen, Venray 460.800 Coopmans Zn., Deurne 450.225 De gunning is aangehouden maar zal eerstdaags volgen. Men hoopt voor de winter het gebouw nog onder dak te hebben. Bij de ingebruikname van dit ge bouw hoopt men tevens de 50- jarige vestiging van de Zusters van Liefde in Venray en de totale wederopbouw van Huize „St Anna" te vieren. Vernieuwing hoofdbovw St Jozefklooster Aan 't aannemingsbedrijf Raedts te Oostrum, is opgedragen de restauratie en modernisering van het oudste gedeelte van het Sint Jozefklooster. Het betreft een ver nieuwing en verbetering van de oude hoofdbouw, waarin thans naast enkele bejaarden, kantoor en kloos ter is ondergebracht. Het geheel staat o.l.v. architect Palmen uit Sittard. Gymnasium St Angela, Venray Geslaagd Gymn. A Annemieke van Heesewijk, Anneke van de Rijt, Liselotte Scholman, Lonkie Strii- bosch. Gymn. B: Adrie Claassen, Ria Ebberink, Agnes Kortraann, Truus Röben, Erica Warringa, Bernadette van der Zwalum. Verkenners St Petrus Banden Er wordt weer gestart met een nieuwe verkennerstroep. Jongens van 11 tot 13 jaar die interesse hebben kunnen zich opgeven. Ook jongens die zich interesseren voor de seniorentroep (14 en 15 jaar) kunnen zich melden ba Hopman van den Munckhof, Maasheseweg 5

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1