Bekendmaking POELS Speeltuin Vlakwater Afscheid Werkplaats Droogte en Televisie io de ïredepeel Gevonden: IDEAAL Rijwiel- en RromtietshaDdel Zaterdag 6 juni 1959 No 23 TACHTIGSTE JAARGANG fli PEEL EN MAAS II DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MÜNOKHOF WPPïTRI AH VOOR VPNRAY PM OIV/TQTRPITPM ADVERTENTIE-PRIJS: 8 ot. perm.ro. ABONNEMENT8- OBOTESTRA AT 28 TELEFOON 512 GIRO 150852 VV LrLillDlj/liJ1 V \J\Jk\. V I IJelY UlVlü 1 l\Cfl\CrlN PRIJS PER KWARTAAL f 1.40 BUITEN VENRAY f 1.60 Burgemeester en wethouders van Venray brengen ter openbare ken nis: A dat door de raad van deze gemeente op 31 maart 1959 is be sloten: Gelet op het bepaalde in het W egen ver keers reg lemen t I. In te trekken de besluiten van 7 mei 1954, no. 263 en van 3 mei 1955, no. 282. II. aan te wijzen als voor- rangsweg de binnen de bebouwde kom in gevolge de Wegenverkeerswet ge legen gedeelten van: a. de Maasheseweg voor wat be treft het gedeelte vanaf het beginpunt bij de Hofstraat tot km 24 500; b. de Stationsweg; en c. de Langstraat. III. aan te wijzen als voor rangskruising a. het kruispunt van de Juliana- singel met de Wilhelmlnastraat; b. het kruispunt van de Juliana- singel met de Poststraat en de Prins Bernhardstraat; c. het kruispunt van de School straat en de ten westen van het Henseniusplein gelegen straat met de Merseloseweg en de ten noorden van het Henseniusplein gelegen straat; d. het kruispunt van de Eindstraat en de Schoolstraat met de Hoenderstraat en de Marktstr.; e. de kruispunten van de Lange- weg met het Molenplein; f. het kruispunt van de Langeweg met de Pastoor Ruttenstraat; g. het kruispunt van de Langeweg met de Kempweg; h. het kruispunt van de Langeweg met Kruiiweg; i. het kruispunt van de Langeweg met de Merseloseweg; k. het kruispunt van de Langeweg met de Frans Michelsstraat; 1. het kruispunt van de O verloonse- weg met de Beekweg en de Gasstraat, wordende hierbij voorrang toe gekend aan het verkeer over onder scheidenlijk de Julianasingel, de ten westen van het Henseniusplein ge legen straat, de Schoolstraat, de Eindstraat, de Langeweg en de Overloonseweg. IV. gesloten te verklaien voor alle voertuigen, rij- en trek dieren en vee in één richting: a. de Patersstraat, voor verkeer uit noordelijke richting; b. de Grotestraat, voor verkeer uit noordelijke richting; c. de Wilhelminastraat, voor wat betreft het gedeelte gelegen tussen de Julianasingel en de Grotestraat, voor verkeer uit oostelijke richting; d. het straatje, lopende vanaf de Grote Markt eerst in noorde lijke en vervolgens in weste lijke richting tot aan het pand Kerkpad 3, voor het verkeer komende uit de Marktstraat en Eindstraat; e. de Marktstraat, voor verkeer uit westelijke richting; f. de Schoolstraat, voor verkeer uit zuidelijke richting; g. de Leeuwstraat, voor verkeer uit zuidelijke richting en h. de Henseniusstraat, voor wat betreft het gedeelte gelegen tussen het Henseniusplein en de Leeuwstraat en voor het gedeelte gelegen tussen de Lang straat en de Paterslaan voor verkeer uit noordelijke richting. V. gesloten te verklaren: voor het verkeer met alle voertui gen, rij- en trekdieren en vee uit zuidelijke richting het voor dat verkeer links gelegen gedeelte van de uitmonding van de Oostsingel op de Stationsweg. VI. gesloten te verklaren: voor alle motorrijtuigen in beide richtingen: a. het Kerkpad, lopende van de Hof straat tot aan de Eindstraat; 'b. het Schoutenstraatje en c. de Kortestraat. VII. gesloten te verklaren: voor motorrijtuigen op meer dan twee wielen, welke met inbegrip van de lading een lengte van 11 meter te boven gaan en voor mo torrijtuigen, waardoor één of meer aanhangwagens of opleggers wor den voortbewogen, indien het sa menstel van het motorrijtuig met de aanhangwagentje(s) of de op leggers) met inbegrip van de lading, die lengte te boven gaat: a. de Hofstraat, voor wat betreft het gedeelte tussen «de Juliana singel en de Grote Markt, voor verkeer uit oostelijke richting; b. de Henseniusstraat, voor ver keer uit zuidelijke richting; c. de Langstraat, voor wat betreft Het comité Speeltuin Vlakwater, verzoekt ons het volgende op te nemen: Ongetwijfeld zullen de inwoners van Venray met belangstelling ken nis hebben genomen van de mede delingen in dit blad en van de ge sprekken, die over dit speeltuin werk zijn gevoerd. Men weet dus nu wel allerwege, dat er een speeltuin gaat komen, maar de concrete en officiële ge gevens ontbraken nog. Nu wij onze voorbereidende werk zaamheden bekroond zien met de goedkeuring door de gemeenteraad, die bovendien nog een subsidie van f 4.000 voor ons werk beschikbaar stelde, nu kunnen we met de prac- tische uitvoering van onze plannen beginnen. Een uitvoering, die vergemakke lijkt wordt door de zeer gewaar deerde medewerking van particu- het gedeelte tussen de Paters laan en de Henseniusstraat, voor verkeer uit zuidelijke rich ting; d. de Hoenderstraat, voor wat betreft het gedeelte tussen de Langeweg en de Deken Thie- lenstraat voor 'verkeer uit wes telijke richting en e. de Overloonseweg, voor wat betreft het gedeelte tussen de St. Jozef weg en de Eindstraat, voor verkeer uit noordelijke richting. VIII. vast te stellen een verbod stilstaan voor: a. beide zijden van de Hofstraat, voor wat betreft het gedeelte tussen de Julianasingel en de Grote Markt; b. de westzijde van de Grotestraat; c. de westzijde van de Patersstraat; d. de westzijde van de Hensenius straat, voor wat betreft het ge deelte tussenhetHenseniusplein en de Leeuwstraat; e. beide zijden van de Hensenius straat, voor wat betreft het ge deelte tussen de Leeuwstraat en de Langstraat; f. de oostzijde van de Leeuw straat; g. de oostzijde van de Schoolstraat voor wat betreft het gedeelte tussen de Jan Hensenstraat en de Marktstraat en h. de noordzijde van de Markt straat. IX. vast te stellen een ver bod wachten voor: a. beide zijden van het aan de oostzijde van het plantsoen ge legen gedeelte van de Kolk weg; b. beide zijden van het aan de noordzijde van het plantsoen Oranjestraat en Kolkweg ge legen gedeelte van de Prins Bernhardstraat en c. de noordzijde van de Kempweg. X. aan te wijzen als plaat sen waar wachten zonder tijds beperking is toegestaan: a. het van de voor het rijverkeer bestemde weg afgescheiden ge deelte van de Grote Markt, voor wat betreft de aangege ven opstel-vakken en b. het verhoogde gedeelte van het Henseniusplein. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 maart 1959. B dat de onder A bedoelde maat regelen op de in de bijlage van het Wegenverkeersreglement bepaalde wijze ter kennis van de weggebruikers zullen worden gebracht; en C dat van dit besluit voor iedere belanghebbende beroep open staat binnen dertig dagen na deze bekendmaking en dat het adres van beroep aan H.M. de Koningin gericht, doch bij de Commissaris der Koningin van de provincie Limburg ingediend moet worden. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 5, lid 7, van het Wegen verkeersreglement delen zij mede, dat afschrift van bovengenoemd besluit is gezonden aan: 1. de Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstraat in de Direc tie Limburg te Maastricht; 2. de Koninklijke Toeristenbond A.NW.B. Parkstraat 1826 te 's-Gravenhage; 3. de Koninklijke Nederl. Auto mobiel Club, Sophialaan 4 te 's-Gravenhage; 4. de Koninklijke Nederlandse Mo torrijders Vereniging, Bezuiden- hout 185 te 's-Gravenhage; 5. Gedeputeerde Staten van Lim burg te Maastricht. Venrag, 3 juni 1959. Burgemeester en wethouders voornoemd, A.H.M. JANSSEN, burgemeester. H. VORST, secretaris. lieren, organisaties, instellingen en bedrijven en zeker niet op de laatste plaats door de grote steun, die wij van de geestelijke overheid mochten ondervinden. Ons werk heeft zijn grotestimu lans gekregen door het feit, dat het enige kinderbad, dat Venray bezat niet meer beschikbaar zou komen. We moesten dus op de eerste plaats een kleuterbad, met voldoende strand, in onze plannen opnemen. Daarnaast moest gezorgd worden voor allerlei speeltoestellen, die nu eenmaal in een speeltuin niet kun nen en mogen ontbreken. Voor de technische kant van deze zaak hebben wij veel steun mogen krijgen van Venrayse bedrijven en arbeiders, die o.a. speelwerktuigen maakten. Aannemers toon den en tonen hun goede wil en ar chitectenhulp is gul geboden. Dit alles houdt dus de verzeke ring in, dat de technische kant en uitvoering in goede handen is, Als daarnaast deskundigen op het gebied van bosbouw en beplanting er voor zorgen, dat de oorspronke- lijke toestand van het terrein bij het Vlakwater zo veel mogelijk ge handhaafd blijft, dan weet U nu al dat Uw kinderen daar naar harte lust zullen kunnen spelen, stoeien en ravotten. Waarbij dan de voor de ouderen flimce rustbanken klaar staan om desgewenst een oogje in het zeil te houden. Er zijn dus al vele moeilijkheden overwonnen, dank zij de genoemde spontane medewerking. Maar vele andere zullen nog overwonnen moeten worden en veel zal er nog moeten gebeuren voordat de poor ten van „onze" speeltuin „Vlak water" wagenwijd opengaan voor onze Venrayse jeugd en voor de genen, die van deze jeugd houden. Eén ding is echter al bewezen: nl. dat er in Venray mensen zijn die willen en kunnen samenwerken en dat door die samenwerking veel tot stand gebracht kan worden. Dat stemt hoopvol voor de toekomst. Want ook voor de toekomst is samenwerking nodig. Wanneer de speeltuin geopend is komt het moeilijkste, nl. het werk tot ont plooiing brengen, het in stand houden en verder uitbouwen. Dat kost ook zorgen, moeite en... geld. Het zal eenieder duidelijk zijn, dat de exploitatie en het onder houd niet alleen kan geschieden uit de middelen, die wij via subsidies van wie dan ook krijgen. Zeker, er komen nog wel enkele inkomsten binnen van consumptietenten, maar daarnaast zullen er andere bronnen van inkomsten moeten zijn. Wanneer onze Venrayse ouders in de naaste toekomst hun kinderen met een gerust hart naar onze speeltuin kunnen sturen, dan zal hen dat zeker een offertje waard zijn. Een offer, dat dan tevens een blijk van waardering is voor het vele, wat voor Venrays jeugd ge daan wordt. Denk alleen dan eens aan het kinder-vacantiewerk, dat reeds 8 jaren met zoveel succes werkt en dat door deze speeltuin nu weer meer armslag krijgt. Afgaande op gegevens van speel tuinen in gelijkwaardige plaatsen als Venray heeft ons comité ge- roeend de volgende tarieven en entreeprijzen te moeten stellen: A. GEZINS SEIZOENSKAART geldig van mei t.m. september voor alle schoolgaande kinde ren uit dat gezin f 8 B. GEZINS MAANDKAART geldig voor een bepaalde maand voor alle schoolgaande kinderen uit dat gezin f 2. C. DAGKAARTJE voor ouders en bezoekers f 0.15 D. Na 30 september betaalt ieder een f 0.15 entree. De verkoop van deze gezinskaar- ten begint reeds thans, waardoor het comité zich enigermate kan oriënteren voor de toekomstige exploitatie. Indien mogelijk zouden wij dus gaarne zien dat men zich reeds nu en zeker voor 15 juni a.s. aanmeldt voor deze gezinskaarten. We menen te mogen constateren dat ons werk zich mag verheugen in de sympathie van zeer velen. Mochten er onder U zijn, die dit daadwerkelijk willen laten blijken, dan bestaat daar zeer zeker ge legenheid voor. Giften voor ons werk kunnen onder het motto: „speeltuin" wor den gestort op de volgende giro nummers: 6407 23 P. Beeraer, Julianasingel 25 527.92 Ned. Credletbank, Venray ■fmancicrin^a JUUANASINGEL41 •tekf. 1061 (M780) 2855.15 Boerenleenbank, Venray Voor Uw medewerking aan het welzijn van Venrays jeugd en dus aan de opbouw en de bloei van ons Venray zeggen we U reeds bij voorbaat hartelijk dank, Comité Speeltuin Vlakwater Het bestuur van de Stichting Werkplaats voor aangepaste arbeid te Venray, heeft afscheid genomen van de geestelijk adviseur kapelaan P. van Leipsig en de directeur de heer A.M. Vandenberg, die beiden de werkplaats gaan verlaten om zich aan een andere taak te wijden. De heer Bartels, voorzitter van het bestuur, dankte allereerst kape laan van Leipsig voor de mede werking aan de stichting verleend en voor de wijze waarop de kape laan altijd voor de geestelijke be langen van de bij de werkplaats betrokken personen was opge komen. De nieuwe geestelijk adviseur Pater Dr. Wolfgang Schmitz werd welkom geheten. In z'n dankwoord tot de heer Vandenberg memoreerde de voor zitter, dat de heer Vandenberg de werkplaats 4 jaar geleden is be gonnen met twee man personeel, welke bezetting inmiddels is uitge breid tot ca 60 personen. De werk plaats is uitgegroeid tot een gezond bedrijf, hetgeen de heer Bartels toe schreef aan de werkkracht en door zettingsvermogen van de directeur. Voorts wees de voorzitter op de wijze waarop de heer Vandenberg altijd de werkzaamheden had weten aan te passen aan de eisen van het gestelde doel n.l. de revalidatie. Uit bijzondere waardering voor de vele goede en deskundige diensten werd de heer Vandenberg namens het stichtingsbestuur een schrijfbureau aangeboden. De heer Vandenberg dankte voor deze waarderende woorden en voor de prettige samenwerking met het bestuur, welke hij in de voorbije jaren had mogen ondervinden. Voorts werd welkom geheten de nieuwe directeur de heer P. Rippe uit Heerlen, die voorheen werkzaam is geweest als staffunctionaris bij het fonds voor Sociale Instellingen ►van de-Staatsmijnen. De heer Rippe zei al het moge lijke te zullen doen om de werk plaats in Venray zo gezond te hou den als ze nu is en eventueel nog verder uit te bouwen. Namens de Gemeente sprak de chef van de sociale dienst de heer v.d. Boom. Hij zei dank voor de prettige samenwerking in de ge meentelijke sociale werkvoorzie- nings-commissie en wenste de heer Vandenberg, mede namens de amb tenaren van de gemeente, verder succes in de toekomst. De heer v.d. Boom benutte tevens deze gelegenheid om respect en waardering uit te spreken ten op zichte van de heer Bartels, die in dertijd het initiatief genomen heeft de werkplaats op te richten. Eerder op de dag nam de heer Vandenberg afscheid vande G.S.W.- commissie, welke in speciale zit ting hiervoor bijeen was gekomen. Wethouder Wintels sprak hier na mens het gemeentebestuur z'n grote waardering uit voor de vele ver diensten van de heer Vandenberg en richtte nog een bijzonder woord van dank tot de stichting in het algemeen. Het Ministerie van Sociale zaken was bij dit afscheid vertegenwoor digd door de heer Bonarius. Vrijdagmiddag vond het afscheid plaats van het personeel op de werkplaats, waarbij de heer Van denberg, namens het gehele per soneel een bureaustoel werd aan geboden. Over de grote autobaan van De Rips naar Venray zitten we achter de wagen van de Ned. Televisie- Stichting. „Hé, wat komen die hier doen?" We moeten remmen, want er staan borden met: „Werk in uitvoering" en zware vrachtwagens worden langs de kant van de weg volgeladen met zand, dat te voor schijn komt uit de verbreding van 't toevoerkanaal langs de weg. Ook de televisie-wagen stopt en de chauffeur vraagt de weg aan de arbeiders. Dan draait hij de weg in naar de proefboerderijen en wij, als brave journalisten er achter aan. We moeten er meer van weten.... STOF.. Ver weg ziet men over weiden en akkers de waterkanonnen spui- ted. Telkens glinsterende fonteinen tegen de door de zon gekleurde hemel. De koeien, die grazen, zien het nog niet eens meer. Het blijkt, dat de televisie-men sen gekomen zijn om een reporta ge te maken over de droogte, die hier wel op duidelijke wijze wordt gedemonstreerd door het mulle stof zand van de zijwegen, waarover ver weg een volkswagen probeert heen te komen. Het wordt echter duwen geblazen, want hij blijft er steken... En inderdaad, waar kon men beter een reportage maken van de droogte, die zo langzamerhand wel fataal gaat worden, dan hier in dit jonge ontginningsgebied, dan hier op deze proefboerderijen, waarvan de eerste een gewoon bedrijf voor stelt, dus zonder exfra watertoe voer. Het graan staat er inderdaad al wat geel bij en de weien kleuren zich al minder sappig, dan bij de daarnaast gelegene, waarde water kanonnen dag-in dag-uit fris water op de droge plaatsen brengt. Een leek, als uw verslaggever, kan zien, dat hier het gras groen en sappiger is, dat het koren gro ter en voller is, dan op het eerste bedrijf. En tenslotte korhen we op het derde bedrijf, waar men door mid del van infiltrage via .drainage de waterstand op peil probeert te houden. „Ons zorgenkind", zegt een van de ingenieurs, die hier dagelijks de zaak controleert en ook nu weer met proefboringen bezig is. ,We hebben weinig ervaring met drainage in zandgebieden, daarom is juist deze proefboerderij zo be langrijk. We kennen dit systeem wel in de klei, in de polders en zo, maar hoe het in de zand functio neert, is iets, wat we af moeten wachten en waar dagelijks nieuwe proeven voor gedaan worden". Voor ons leken-oog is duidelijk, dat de beregening het ook hier wint van de infiltratie, maar we moeten ons wel hoeden voor voor barige conclusies, want de zaak is nog in studie en hoe zal het bijv. gaan worden als het grote aanvoer kanaal klaar is, dat men op het ogenblik aan het maken is langs de autobaan. Dit brengt dan door middel van een stuw water uit het defensie kanaal de peel in en kan dus die nen, zowel voor toevoer van de beregeningsinstallaties als voor de infiltratie d.ra.v. de drainagebuizen. Dit laatste project is in volle studie en het is dus zeker voorbarig reeds thans conclusies te trekken. Daar voor waarschuwen alle vaklui, die op deze warme woensdagmiddag overal bezig zijn met het nemen van proeven. Allemaal ten voordele van de boer, die op deze jonge ontginningsgrond inderdaad voor zware problemen zit. TEVEEL EN TE WEINIG Als we later met andere mensen uit dit jonge kerkdorp praten blijkt wel iets van" de zorg. 's Winters te veel water... 's zomers te weinig. Enerzijds brengt dat de ligging van de grond mee, anderzijds de samen stelling van de nog jonge grond, die nog steeds niet zijn vaste vorm heeft gevonden. Zo menen oudere ontginners dat als de „ros" in de grond eenmaal verteerd en opgenomen zal zijn, de waterlast een heel stuk ver minderen zal. Want die „ros" houdt nu als een spons veel water op en de boer zit met de stukken of liever met het water. Men blijkt wel veel aandacht te hebben voor het werk op de proefboerderijen, maar voor sommigen blijven de resultaten te lang uit. Wel verklaarbaar met de zware lasten, waarmede velen zitten, maar van de andere kant onlogisch, want men kan van proefboerderijen, waar men nog goed en wel met het werk moet beginnen niet direct alle mogelijke aanwijzingen krijgen. Zo ziet men dat er in dit vredig peeldorp, met zijn nieuwe boerde rijen, die glanzen in de zon, de nodige problemen liggen, die deze droogte van de laatste weken alleen maar vergroten en verzwa ren. Er wordt daarover links en rechts veel gepraat, want er is te veel aan gelegen. De oogst staat er nog goed bij, maar hier en daar kan men al merken dat de droogte afbreuk gaat doen aan gewas en opbrengst en dat is iets wat men in dit jonge dorp moeilijk verkrop pen kan, ondanks het feit dat men zeker als boer weet afhankelijk te zijn van weer en wind. Beregening.... Een bus komt aanrijden om de arbeiders op het laatste stuk ont ginning naar de kampen terug te brengen. Men ziet daar de buldozers niet meer door het stof dat op waait en vele werkers zien er uit als negers. „Dat ze die water kanonnen maar bij ons neerzetten... gromt er een... we verrekken..." Sommige boeren zien in dat stuiven een slecht voorteken. Als het ons, zeker op de hoge stukken, over enkele jaren ook zo maar niet zal gaan... Dat de hele zaak verstuift. Er zijn er bij, die menen, dat men over enkele jaren op verschillende bedrijven met waterkanonnen e.d. zal moeten gaan beginnen om er nog wat van te maken, maar an deren vinden dat te pessimistisch. Die wachten liever de resultaten af van de proefboerderijen, waar men nu op een vrije dag maar eens tus sen de velden wandelt, om te ver gelijken. De filmcamera van de televisie man snort en in het avondjournaal heeft Nederland deze week een beeld kunnen zien van de droogte problemen waarmee iedere boer tobt, maar die voor de Vredepeel- boer wel een heel zware belasting vormt.' En als wij dan later terug rijden door de Vredepeel, de nieuwe boer derijen zien met kleurige tuintjes, het vee in de weiden en het op schietend graan, zwaaien tegen een boer op zijn tractor, dan denken wij onwillekeurig aan de nieuwe tijd die komen gaat. Aan de midden-peelweg, die hier nog meer ontsluiting zal brengen, aan een betere verbinding met de kom door een verbreding en ver betering van de Beekweg en dan vraagt men zich onwillekeurig af of al die mensen die hier voorbij komen iets zullen voelen van de problemen, waarmede dit jonge dorp te tobben zit. Waarschijnlijk niet... Men rijdt voorbij en kijkt naar de fonteinen der waterkanonnen, kijkt naar de hooi-oppers in het land, naar het fleurig landschap dat is getoverd uit de oude Peel en verheugt zich over de zonnige dag- Zon, die problemen met zich brengt.... Nieuws uit Venray en Omgeving Zondagsdienst huisartsen Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot maandagmorgen 8 uur, wordt de praktijk der huisartsen voor Venray e.o. waargenomen door Dr. L. COENEN.Henseniusstr. Telefoon 1878. Uitsluitend voor spoedgevallen. GROENE KRUIS Donderdag a.s.: Zuigelingenbureau voor de Kerk dorpen. BEKENDMAKING Burgemeester en Wethouders van Venray maken bekend dat op 13 mei 1959 is ingekomen een verzoek om verlof B van Gertruda Hendrika van Beuningen. weduwe van J. W. Janssen, wonende te Venray, Paters straat 5a, voor de benedenvoor kamer, groot 22.55 m2 van het perceel Patersstraat 5a. Binnen twee weken na de dag tekening van deze bekendmaking kan eenieder tegen het verlenen van het verlof schriftelijke bezwa ren bij het gemeentebestuur In dienen. Venray, 20 mei 1959. rode damesportemonnaie m.-inh. Custers, Schoolstraat 20; groen beursje m. rozenkrans, hondenhals band, 2 paar bruine kinderschoenen Politiebureau24 Kroonzegels, Knoet, Merseloseweg; gouden da- mesring, Jeuken, Hoenderstraat 4; zijden hoofddoek, de Bruijn, Burg. vd.Loostraat 22; blauw grijze da messchoen, Ariaens, Grotestr. 18. Geslaagd Op het te Sittard gehouden be diende-examen dameskapster slaag de mej. Nelly Ars, Oude Oostrumse weg, alhier. Op het vanwege de commissie P.D.S. en P.D.T. gehouden examen, slaagden voor het diploma typen de dames Johanna Martens, Henny Stevens, Ciny Vermeulen, Agnes Weijs, Tiny Wismans en de heer G. Jeuken. Voor het diploma Stenografie slaagde mej. B. Muijsers. akll niets andm heht mat m éehte bromfiets zoekt U oit hij Uw BAT AVUS dealer

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1