Yenrays Vroede Vaderen vergaderden giroc^2 WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN "SSi^SlSSTSi Accoord met de speeltuin Voorbereidingen voor recreatieoord, zwembad en industrie Hopenlijk dit jaar Midden-Peelweg Nieuwe busdienstregeling Gevonden: Zaterdag 30 mei 1959 No 22 TACHTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS DRCK EN UITGAVE FIBMA VAN DEN GROTESTRAAT 28 TELEFOON 512 Venrays Vroede Vaderen begon nen vol goede moed aan de tame lijk droge agenda van de jl. dinsdag gehouden raadsvergadering. Weth. van Boven ontbrak op het appèl wegens ziekte, v.d. Sterren wegens uitstedigheld. Bij de ingekomen stukken, welke voornamelijk bestonden uit goed keuringen van reeds eerder geno men raadsbesluiten door Ged. Staten, was er één, die een verda- g ng inhield van dat van de uit breiding van het industrieterrein. Fr. JANSSEN wilde weten wat de oorzaak van deze verdaging was. Uit het antwoord van de VOOR ZITTER bleek, dat Ged. Staten eerst eens wilde horen hoe het met de financiën voor deze uitbreiding gesteld is en dat de gemeente een desbetreffend verzoek bij de Bank van Ned. Gemeenten heeft inge diend. Nieuwe straatnamen Vorige maal had de Raad de nieuwe namen voor de straten van plan Zuid afgekeurd, omdat ze liever zag, dat in deze wijken een zekere aanduiding in de straat namen te vinden is, waardoor men direct weet, dat die daar in Zuid moeten liggen. B. en W. hadden nu een desbetreffend voorstel op gemaakt, waarin resp. de namen Vlierstraat, Lindestraat, Berkstraat, Wilgenstraat, Beukstraat, Meidoorn- straat, Eikenstraat, E-doornstraat en Kastanjestraat voorkwamen. De raad had hier vrede mee, maar had wel graag dat de twee grote straten omgedoopt werden in Beuklaan en Eikenlaan, zeker toen de VOORZITTER n.a.v. een op merking van VAN HAAREN ver teld had, dat men zoveel mogelijk die boomsoorten in die straten za) zetten, waarvan deze de naam dragen. En dat gebeurt dan ook. Bi omfietsen op slot Het voorstel om ook de brom fietsers voor te schrijven hun brommertje af te sluiten als hei hier of daar langs de openbare weg wordt neergezet, evenals de fietser dat zijn fiets moet doen, kreeg de vereiste goedkeuring. Volleberg van de Mgr. Nolens- straat kreeg het gevraagde perceel bouwgrond toegewezen in de Prins Hendrikstraat ad f 4.70 per m2. De huurovereenkomst met de fa. Michels uit Oirlo betreffende een gebouw van het arbeidskamp in Ysselsteyn werd zonder meer ver lengd. De duurtetoeslag aan het lagere personeel, die de minister hen wil verlenen, kon ook de goedkeuring krijgen van de Raad. Verkoop gemeente-woningen De verkoop van een woningwet woning aan J. G. Gielens op de Heide, die met aftrek van de rijks bijdrage volgens de minister van volkshuisvesting nog maar f4.182.65 zou behoeven te kosten kreeg com mentaar. Fr. JANSSEN merkte op, dat de resp. huurders van gemeente woningen zo toch wel zeer goed koop aan een woning kunnen komen en dit is misschien voor andere huurders aanleiding om ook zulk een woning in eigen bezit te krijgen. Hierdoor wordt ook de ge meente gediend, die nu toch wei met een zware last zit. VERMEULEN kon er zo enthou siast niet over zijn omdat zulk een besluit wel eens verstrekkende ge volgen zou kunnen hebben. Hij had liever gezien, dat dit voorstel eerst bij publieke werken terecht geko men zou zijn, dan had hier eens over gepraat kunnen worden. Want van dit soort liggen er liefst 82 in Venray en enige differentiatie leek hem gewenst. Weth. WINTELS draaide er geen doekjes om, waarom er differen tiatie r.odig was, toen hij vertelde dat de zaak zo wel wat al te simpel wordt gesteld. Dit zijn nl. zg. goed kope woningen, die inderiijd alleen gebouwd konden worden, indien de aanbestedingsprfjs niet boven een bepaald bedrag kwam. Om dit te bereiken heeft de gemeente toen de grondprijs niet of slechts ge deeltelijk getelt en het ministerie noudt met zijn prijsvaststelling „ÜÜT. nu geen reken'ng mee. Bij die woning op de Heide speelt dat nog oZ0n £r°te rol maar zo gauw men deze woningen in Venray gaat tfÜIÏi0pen' zal de K°Per de toen gratis gegeven gemeentegrond ook öienen te betalen. Dat zal dan met 2™ Con,m, e van openbare wer ken wel besproken worden. raad gemerkt had, dat aan dit voorstel wel enige haken en ogen zaten, was zij voor het voorstel van VERMEULEN om deze kwestie nog even aan te houden en een en ander eens te bekijken. Dit temeer omdat uit het gezegde van de VOORZITTER wel gebleken was, dat voor deze wo ningen nog meer liefhebbers zijn. Ten overvloede zij hier nogmaals benadrukt, dat alleen huurders van gemeentewoningen kans op aan koop van de door hen gehuurde woning hebben. Speeltuin Het voorstel van B. en W. om aan de commissie speeltuin 2,5 ha terrein aan de Vlakwaterweg be schikbaar te stellen en deze com missie voor de inrichting van een speeltuin op die grond een subsidie te verlenen ad f 4.500, ontlokte com mentaar aan Fr. JANSSEN. Hij zeide namens lijst 5 te spreken, als hij enige opmerkingen maakte naar aanleiding van dit voorstel. Niet omdat hij tegen een kinder speeltuin was en niet omdat hij het werk van de verschillende com missieleden niet apprecieerde, maar wel omdat hier de raad doodgewoon voor een faite accomplie gesteld wordt, daar het werk daar al lang begonnen is. Dit raadsbesluit komt als mosterd na de maaltijd, aldus spreker, die zich af vroeg hoe dit allemaal kon, zonder de vereiste goedkeuring van Ged. Staten, zonder welke anders nooit iets uitgevoerd kan worden. Daarnaast moest zijn fractie ern stige bezwaren maken tegen een dusdanige situering, terwijl er van een uitbreidingsplan West, noch het plan recreatieoord iets bekend is. Gaat men nu geen dingen doen, waar men later spijt van heeft? Natuurlijk was hij en zijn fractie voor f 4 500 subsidie, maar is daar in ook vercalculeerd al het werk wat de dienst gemeentewerken daar ter plaats heeft te verrichten? In andere gevallen liggen daartoe begrotingen bij de stukken, hier echter is niets gevonden. Moet men daaruit concluderen, dat gemeente werken hier geen hulp verleent PONJEE gaf de organisatoren groot gelijk, dat ze maar vast be gonnen zijn. Het siert hun onder nemingslust, dat zij geen tijd hebben verloren laten gaan door te wach ten op een raadsbesluit en de goed keuring van Ged. Staten. VAN HAAREN was ook van me ning, dat hier zo snel mogelijk be gonnen moest worden. Uit kranten verslagen citeerde hij hoeveel hon derden kinderen er jaarlijks ver drinken en juist door de aanleg van een kinderbad in die speeltuin komen de kleintjes al vanzelf tot zwemmen. De VOORZITTER bestreed de mening van Fr. Janssen, dat dit voorstel eerder ingediend had kun nen worden. Zeker, men wist reeds eerder van het bestaan van een dergelijke commissie, maar wat zij van plan was, hoe ze een en ander dacht te financieren, wat zij nu precies wilde doen, is eerst na de laatste raadsvergadering bekend ge worden. Dat men intussen begonnen is, ligt zuiver aan de activiteit van de desbetreffende commissie, die waar schijnlijk en z.i. terecht van het standpunt uit gegaan is, dat zij op hulp van de raad zeer zeker mocht vertrouwen. Wat er tot heden al daar gedaan is, is voor rekening van de commissie geweest. En zou Ged. Staten de goedkeuring van dit besluit weigeren waarom feitelijk dan zal deze com missie naar andere wegen uit moeten zien. Hier is dus zeker niet de raad gepasseerd of wat ook, slechts een activiteit ten toon ge spreid, die aller medewerking ver diend. Fr. JANSSEN was niet te over tuigen, dat de raad hierin niet ge passeerd was en wees er op, dat als de zaak zo drong, beter een spoedeisende raadsvergadering had opgeroepen kunnen worden. Nu komt men inderdaad achteraf en kan nergens meer over gepraat worden. Als men zo zeker is van de goedkeuring van Ged. Staten, waarom begon men aan vast niet met de nieuwe verkeersregeling. Hier wacht men wel op de goed keuring. Bij de speeltuin schijnt dat dit nodig.... De VOORZITTER merkte kregelig op, dat het hier toch wel wat anders ligt. Men geeft die terreinen die anders ieder jaar t.b.v. het kinder - vacantiewerk voor de jeugd beschik baar komen aan een comité om dit jeugdwerk nog beter te kunnen organiseren, om voor Venrays jeugd nog beter te kunnen werken. Welk redelik bezwaar zou Ged. Staten hier tegen in kunnen brengen? De raad besloot toen zonder hoof delijke stemming terrein en subsidie aan de betreffende commissie be schikbaar te stellen. Een noodzakelijk geachte afras tering om de vuilnisstortplaats kreeg ook de vereiste goedkeuring De 26 lampen voor de straatver lichting in plan-Zuid a raison van f 9 148 worden geplaatst. De raad had er geen bezwaar tegen. De huiseigenaar, die indertijd zijn huis heeft gebouwd met financiële hulp van de gemeente, maar nu de gemeente gaat verlaten, kan de koper van het huis verzekeren, dat de daarop gevestigde gemeen telijke hypotheek kan blijven staan. Hiermede helpt de raad dus twee mensen nl. koper en verkoper. Grond aan- en verkopen 700 m2 grond kunnen gekocht worden van de Wed. M. Janssen' Michels te Merselo voor de bouw van twee woningwetwoningen al daar. De prijs is f 2 50 per m2 en f 25.extra voor 6 bomen. De raad had geen bezwaar tegen deze aankoop. Het voorstel om 16 ha (kavel 33) van de Vredepeel te verkopen ad f 1700.per ha aan A. Egelmeers te Oploo, kreeg natuurlijk de ver eiste goedkeuring, omdat een en ander reeds lang en breed in de Vredepeelcommissie gewikt en ge wogen is. Verkoop scholen Het is zo naar buiten uit, niet te voorschijn gekomen, maar de ge meente is al jaren aan het harre warren met de Vereniging voor Landbouwonderwijs in Roermond over de huur van de huishoudschool, welke de gemeente indertijd heeft gebouwd. Nu kan men ze verkopen en men is stiekem blij dat nu de Vereniging ze wil kopen. Het zal nog wel een hele uitcij- fering geven, voordat men aan het koopbedrag is, maar dan zal de vereniging voortaan baas zijn en kan de zo dringend noodzakelijke uitbreiding ook door deze vereni ging tot stand komen. De Raad had vrede met dit voor stel. Hetzelfde plan heeft men voor de Ambachtsschool. Die wil men nu gaan verkopen aan het school bestuur, waardoor men ook van de gesloten leningen af komt. Ook hier ging de Raad mee accoord, maar F. JANSSEN moest het van zijn hart, dat indertijd, toen men kwestie kreeg over een Venrayse architect-keuze en de keuze van een verwarmings-instal- lateur, vanachter de bestuurstafel glashard gezegd werd, dat de ge meente daar geen bemoeiïnis mee had, omdat de resp. scholen aan vereniging en schoolbestuur zouden toebehoren, die dus de baas waren. Nu zweeg men achter de be stuurstafel en ging men maar gauw over tot de rondvraag. DESKUNDIGEN. Vooreerst had de VOORZITTER echter nog enige mededelingen. Op de eerste plaats zal de inspec teur van ETIL dr. Roumen op 15 juni voor de Raad een spreekbeurt houden over de verschillende pro blemen, die met industrievestiging verband houden. Verder zal hij waarschijnlijk ver schillende raadgevingen geven voor de op te richten industriële kring In dit verband wees hij nog op de jongste regeringsverklaring, waarin o.m. gezegd wordt, dat men een betere ontsluiting voor staat van bepaalde gebieden. Spr. had goede hoop, dat hierbij ook de midden-peelweg zou behoren en dat die dit jaar nog tot stand zou kunnen komen. Verder zal de Inspecteur der N.V. Grontmij, Voskes op 9 juni a.s. een spreekbeurt houden, waarin hij de Raad op de hoogte zal stel len van de plannen-opzet voor recreatieoord, sportvelden en zwem bad. Dan begon men aan de RONDVRAAG, die ditmaal geopend werd door PONJEE met zijn vraag, of de plancommissie intussen al enige dingen heeft opgezet en zo ja, wanneer zij daarmee voor de Raad denkt te verschijnen. Spr. bena drukte, dat dit geen wantrouwen beduidde, maar alleen zijn intresse aantoonde in het werk dezer com missie, dat ontegenzeggelijk om vangrijk zou zijn. Dit laatste bevestigde F. JANS SEN, die feitelijk liet doorsche meren, dat de plancommissie nog niet tot grootse plannen had kun nen komen, omdat zij telkens weer door B. en W. benaderd wordt. Maar COLSEN beloofde, dat hij spoedig eens een overzicht zal geven van de werkwijze dezer com missie en een uiteenzetting geven zal, over de plannen, welke de commissie op stapel heeft staan of wil zetten. JENNISKENS was een tikkeltje boos, dat men eerst beloofd heeft, dat de vuilniswagen in Ysselsteyn zal komen, mits er voldoende lief hebbers zijn. Deze heeft hij toen persoonlijk opgesnord, maar nu ze er zijn, worden ze niet door de gemeente bediend. Wethouder WINTELS moet be amen, dat deze afspraak inderdaad gemaakt is. Maar men is bang met de zware vuilniswagen vooral in de winter op deHeldse peelweg te blijven vastzitten en daarom is men er nog maar niet aan begon nen. Misschien dat 't uitbreidings plan klaar komt en dat de peelweg wordt opgeknapt. Dan is alle leed geleden. Tot zolang zal hij zien een andere oplossing te vinden. F. JANSSEN klaagde, dat de agenda's zo laat komen. Indertijd is er een afspraak gemaakt, dat die minstens 8 dagen van tevoren de raadsleden zouden worden toe gezonden. Hier licht men de laats te tijd wel de hand mee. Spr. wees ook nog eens op de vuilnisbelten in de Veldstraat, maar Wethouder Wintels beloofde, dat die vandaag of morgen opgeruimd zullen worden. DE BRUYN vroeg en kreeg de afrekening van het hockeyveld, die f 7037 bedroeg. Hij vond dat ver schrikkelijk véél geld dat éne ter- reintje en drong aan op een zo spoedig mogelijke gereedkoming van het nieuwe sportpark, waar door die ontzaggelijke kosten ten minste gespreid worden. De VOORZITTER vertelde, dat de plannen naar den Haag zijn en dat men binnenkort hoopt te kun nen beginnen. Industrie-beleid. BARTELS drong aan op een goed industriebeleid. Hij dacht daarbij bijv. aan reclame in de Volkskrant en een zo spoedig mogelijke instel ling van een industrie-raad. Dan vond hij het een slechte beurt van de gemeente, dat zij de plaatselijke industrie niet op de hoogte gesteld heeft van de gunstige aanbiedingen voor uitbreiding enz. Maar de VOORZITER weerde zich fel en vroeg of het de taak van de gemeente wel was de be staande industrieën op de hoogte te stellen van gunstige condities. Dat behoort men in eigen kring te doen. VERMEULEN wees er op, dat dit thema in de industrieële kring reeds uitvoerig was behandeld. BARTELS werd uitgenodigd, om maar eens te vertellen, welke die industriën waren, maar aangezien deze zich onthield namen te noe men, kwam men niet veel verder. Of advertenties in de Volkskrant nu wel het iuiste medium zijn waagde de VOORZITTER verder te betwijfelen. Wel maakt de ge meente reclame in die bladen, die zeker door grote zakenlieden en bedrijven gelezen worden. Dat men zo maar een, twee, drie een in- dustrieraad in moet stellen, vond de voorzitter wel wat simpel ge steld. Daar horen deskundigen in, maar welke En wat is nu precies hun taak Een en ander zal men moeten horen uit de spreekbeurt van Dr. Roukens, aan de hand waarvan men dan ook de instructies voor deze raad samen zal stellen, wat ook al geen eenvoudige taak is, Felicitatie Steeghs Dit was dan het einde van de vergadering. Maar aan het begin had de Burgemeester namens de gehele Raad de heer Steeghs nog eens hartelijk gelukgewenst met zijn pauselijke onderscheiding. Voor uw vele verdiensten op kerkelijk terrein, aldus de Burgemeester, is u deze onderscheiding verleend, maar ook op maatschappelijk, sociaal en economisch terrein mag het werk van de heer Steeghs ge roemd worden. Hij wees daarbij op de oprichting van de boerenbond en de boerenbondsgebouwen, zijn werk in de afdeling der L.L.T.B. en zijn streven voor de kleuter school, terwijl hij ook eigen finan ciële offers bracht voor de verbe tering van wegen in zijn geliefd Castenray. Met een groots applaus onder streepte de Raad de woorden van de VOORZITTER, waarvoor de heer STEEGHS in zijn dankwoord veel waardering had. Hij was dank baar zo te hebben kunnen werken en verzekerde dat de fouten, die ook beslist wel eens gemaakt zijn, met de beste bedoelingen gemaakt waren. Hij dankte de raad voor haar gelukwensen en hoopte ook in de toekomst die samenwerking te mogen vinden, die hem in het verleden zo dikwijls bij zijn werk gesteund heeft. Het Economisch Technologisch Instituut heeft thans een aardig boekwerkje het licht doen zien: Lim burg, industriegewest in stijgende lijn. In dit boekje kan men aardige gegevens vinden, die wel overdui delijk aantonen, dat Limburg voor nieuwe industriën allerlei facili teiten biedt, n.l.: arbeid, ruimte, water-, spoor- en wegverbindingen en dat het centraal ligt in N.W. Europa. We kunnen er in lezen, dat het Nederlandse geboorteoverschot het grootste in Europa is en dat van Nederland alweer Limburg de kroon spant. Limburg dat ook de kroon spant van de personeelsbezetting der in dustrie en dat alleen al het aantal arbeidsplaatsen met meer dan 3 pet per jaar zag toenemen. En met een fraaie luchtfoto van het bedrijf der N.V. Nelissen blijkt dan Venrays aandeel in het Limburgse. Een aardige folder, met interes sante gegevens. Maar wij voor ons hadden van ditzelfde ETIL eens een overzicht verwacht van de onderlinge cijfers tussen de grotere plaatsen in Limburg. We geloven dan dat die van Venray t.o.v. Zuid en Midden-Limburg ongunstig zou den afsteken en dat de cijfers van onze gemeente alleen maar tot grotere waakzaamheid zouden leiden en aandacht zouden trekken. Want men vergeet zo gauw, dat er in Limburg gunstige cijfers ko men, door de mijnindustrie, maar dat ze in Noord-Limburg zeker niet zo rooskleurig zijn, als men wel zou wensen. Het gevaar is daar naast niet denkbeeldig, dat men door de gunstige cijfers der mijnen de overige niet meer ziet. We geloven, dat hiermede niet alleen de bestuurderen onzer pro vincie gediend zouden zijn, maar ook menig gemeente, die nu door gebrek aan voldoende gegevens feitelijk niet weet hoe of wat. CIJFERS Over deze gegevens nog een enkel woord. We hebben al eens eerder verteld, dat men voor wat betreft de werkeloosheid-cijfers practisch gebonden is aan de cijfers van de gewestelijke arbeidsbureaux. Hoe deze cijfers totstandkomen, is een vraag, die wij niet vermogen op te lossen. Of in deze cijfers in derdaad de totale werkloosheid, de totale pendel e.d. verwerkt zijn, wagen we te betwijfelen. Of daarin de verbergen werkloosheid op zijn juiste grootte is geschat (want men moet daar maar naar raden) is eveneens een vraag. De normen daartoe zijn onbekend. Buiten dat zijn deze cijfers ge heim (al schijnt een directeur- raadslid er voor eigen gebruik in de raadsvergadering wel over te kunnen beschikken). Men mag zich wel afvragen: waarom al die ge heimzinnigheid, maar het is een feit. Al met al heeft men echter weinig zekerheid. Dat men deze zekerheid wel had bij een sociologiseh onderzoek, be hoeven we niet te vertellen. Dat dit er na 7 jaren nog niet is, is ook al oud nieuws evenals de 15.000 harde guldens die er desondanks toch al voor betaald zijn. leen op zaterdagen; 13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 21 55zo. Vertrek Yssel steyn 11 min. later en Deurne 25 min. later. Van Helmond naar Venray: 8.00w, 9 OOzo, lO.OOw, ll.OOzo, 13.00; 14.00 (alleen zaterdagen); 15.00, 17.02, 19.00,21.00, 23-OOzo. Vertrek Deurne 17 min. later en Ysselsteyn 34 min. later. (ingaande 31 mei 1959) Vertrek bus van Venray naar Boxmeer: 9.05w, 10.10, 12.10, 15 10 en 18.10. Vertrek in Overloon 10 min. later en bij Bonants in Holt- hees 17 min. later. In Boxmeer vertrekt de bus naar Venray om: 9 lOw, 11.10, 13.10w, 14.10zo, 16.10w, 17 lOzo en 19.10. Van Holthees naar Venray 23 min. later en van Overloon 30 minuten later. Vertrek bus van Venray naar Venlo: 5.45w, 6.40 w, 7.55w, 8.55, 9.55, 10.55, 11.55, 12.50, 13 55, 14.55, 15 50, 16.55, 17.55,19 50 en 21.55. De bus uit Leunen vertrekt 4 min. later, die uit Castenray 12 min. later. De bussen van 6.40w. 12 50 15.50 rijden over Oirlo en vertrek ken 12 min later. Vertrek bus VenloVenray: 6.50w, 8.00w, 9.00w, 10.00, 11.00, 12.00, 13 00, 14.00, 15 00. 16.00, 17.00, 18 00, 19 00, 21.00 en 23.15. De bus uit Horst vertrekt 25 min, die uit Castenray 33 en die uit Leunen 41 min. later. De bussen van 9 OOw, 13 00 n 18.00 rijden over Oirlo. Zij vertrekken daar 38 min. later. Van Venray via Oostrum en Wanssum rijden bussen naar Venlo om: 5.55w, 6.45w, 9.30, 12 30, 15.30; 16.30(op alle werkdagen maar niet op zaterdag); 18.30. Vertrek uit Oostrum 6 min. later, uit Wanssum 15 min. later. Van Venlo vertrekken bussen via Wanssum naar Venray: 7.32w, 8.59w, 10 59; 12.29 alleen op zater dag; 13.59 16 59; 18.02 (op alle werk dagen behalve op zaterdag); 20 05. In Wanssum 56 min. later en Oos- trum 64 min. later. Van Venraynaar Helmond: 6 40w, 7.55zo, 8.55, 9.55zo, 11.55; 12.55 al Nieuws uit Venray en Omgeving Zondagsdienst huisartsen Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot maandagmorgen 8 uur, wordt de praktijk der huisartsen voor Venray e.o. waargenomen door Dr. W.J.A. BLOEMEN Stationsweg 15 Tel. 04780-1465 Uitsluitend voor spoedgevallen. GROENE KRUIS Donderdag a.s.: Zuigelingenbureau voor de Kom. Bekendmaking Burgemeester en wethouders der gemeente Venray b. engen ter open bare kennis, dat door de raad dier gemeente in zijn vergadering van heden aan het bestuur van de r.k. bijzondere lagere school van de H. Oda te Ysselsteyn, medewerking is verleend voor de uitbreiding met een klaslokaal van het onder zijn bestuur staand schoolgebouw. Venray, 28 april 1959. Burgemeester en wethouders voorn. A.H.M. JANSSEN, burgemeester H. VORST, secretaris bankbiljet, Deken Loonen, Eind- straat 6; vulpen, Flinsenberg, Jan Poeisweg, Ysselsteyn; groene vul pen, J.Janssen, Overloonseweg 18; kinderautoped, Klaessens, Trap straat D7d Oostrum; dames porte- monnaie met inh., A. Collin, Reek- graafstraat 2; portemonnaie met inh., J. Janssen, St Servatius, pa viljoen D; sproeidop, Basten, Oranje straat 4; grijs witte damesporte- monnaie met inh., Peters, Hen- seniuspiein 4. Aanbestedingen Onder architect Rademaker werd alhier aanbesteed het bouwen van een woonhuis voor A. Wijnhoven. W. van Gent, Venray f 25377 P. Voiieoerg en Zn., Venray f 24340 Gebr. Dingns, Castenray f 24245 G. Janssen, Venray f 24100 Te Oploo werd aanbesteed het bouwen van een woonhuis voor P. v.d. Cruijs te Oploo. Architect Gebr. Martens, Leunen, van Sam beek, Rijke voort f 18523 van Dyk. St. Antnonis f 18463 G. Janssen, Venray f 18225 Ballet-avond te Venray Het is thans anderhalf jaar ge leden, dat de bekende Balletstudio Gerty Klaassen in Venray haar deuren opende voor allen die zich wilden bekwamen op het gebied van balletaansen. Momenteel is het leerlingenaantal zo uitgegroeid, dat er thans in San Damiano wekelijks ongeveer 80 leerlingen deze balietcursussen volgen. Deze leerlingen zijn thans zover gevorderd dat op 7 juni a.s. in zaal Wilhelmina een balletuitvoering gegeven wordt. Geriy Klaassen, verbonden als lerares aan de muziekschool e Mm en Gennep en builen Venray nog eigen baliet- scholen exploiteert te Venlo en Boxmeer, is met haar assistente (een der solisten van het Theater- studio ballet) Anny Aarns en mevr. Heijnsbroek (pianiste) maanden lang bezig geweest deze avond voor te bereiden. In Venlo en Boxmeer werden al eerder met veel succes dergelijke balletavonden gehouden. Voor Venray zal dit op 7 juni een première worden. Aan de allerkleinste leerlingen van 4—8 jaar zal op het toneel een balletles gegeven worden, zoals dit op lessen gebeurd. Verder wordt uitgevoerd een kinderwalsje, elementaire adagio's, danse classique en het sprookje Sneeuwitje (m verkorte vorm). Het Theater studio ballet (bekend uit de Operettes van S jir Tituiaer) zal te zien zijn in: Weense wals, een Zigeuneriantasie, Diertisse- ment en een modern ballet „Hallo Amerika." Om enige afwisseling in het pro gramma ie bi engen zu.ien verder optreden Gei ly Klaassen sopraan en Sjir Tliula..:r bariton. Baletten en zangnummers worden begeleid door Mevrouw M. Soree-Janssen. Discoclub Programma van vanavond: Bach: concert voor klavecimbel, ingeleid door mej. H. Vollebergh. Chopin: walsen en polonaisen (3 en 6), ingeleid door mevr. Ouden hoven-Welters. Stravinsky: Pulcinella ballet, in geleid door mej. R. Janssen.

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1