op staat Wat weten wij van Znid-iinerika? POELS rijwielen alleen Hulp iu de huishouding Uit Peel en Maas Zaterdag 23 mei 1959 No 21 TACHTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS DRÜK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MCNOKHOF WPPïfDI JO VOOR VRNR4Y PM OIV/15TRP K" PM ADVEBXENXIE-PH1JS: 8 ot. perm.m. ABONNEMENIS- GROTESTRAAT 28 TELEFOON 512 GIRO 150852 WCidVOLiAU V UUlV V GillvH I EiiN UiV15 1 IVUlVulN PRIJS PER KWARTAAL 1 1.40 BÜITENVENRAY t 1.60 ui Welke landen geschikt en waar moet men op letten? Als men dus het, over het alge meen nogal negatieve, over de emigratiekansen in Zuid-Amerika goed ter harte heelt genomen, dan kan men vaststellen, dat eigenlijk voor de toekomst een viertal stre ken en landen geschikt zou zijn: Zuid-Brazilië, Uruquay, Argentinië en Chili. Informeren Dat wil dan niet zeggen, dat niemand in Colombia of Venezuëla terecht zou kunnen. Dat hangt af van iemands specialiteit, zijn vak kennis en zijn omstandigheden. Maar het is dan ook weer zo, dat men in het bezit van zo'n spe- cialiteit eerder moet proberen j zich als contractant le laten uit- f komen dan als emigrant. Iemand die zich geschoold acht op het gebied van mijnbouw, doet er het beste aan, nooit naar zo'n mijnland te emigreren, maar van hieruit contact op te nemen met de mijnbouwmaatschappijen. Deze methode heeft vele voordelen: men verhuurt zich voor een bepaalde tijd, met betaald verlof in het vaderland en men _kan zo'n con tractsperiode van drie, vier jaren rustig gebruiken om eens rond te kijken, taal, gewoonten en mensen te leren kennen en dan kan men alsnog zich blijvend vestigen in het andere land. Wel moet men en dat geldt voor alle emigranten ook wel leren, de gegevens van zo'n vreemd land te interpreteren. Het zegt bij voorbeeld niets dat men U een salaris van f 1000.— per maand gaat betalen, als men niet tevens daaraan toevoegt hoe hoog de huishuur is en hoe duur het brood. Wat soms hier een fantatische broodwinning lijkt, blijkt ter plaatse een armoed-bestaan. Een huurhuis in Rio de Janeiro, in Buenos Aires of Carracas kost U soms f 500 per maand en al zoudt U het graag minder willen doen, goed kopere huizen zijn er niet of liggen in een wijk, waar U met de beste wil van de wereld niet kunt wonen, Aan elke emigratie en aan elke contractsovereenkomst kan nooit genoeg informatie vooraf gaan. De Nederlandse overheid zal U meestal daarbij, door middel van emigratie diensten, ter wille zijn, maar nochtans moet U schrijven naar mensen in de omgeving, bij voor keur Nederlanders, die met Uw ogen en Uw wensen de lokale situatie kunnen beoordelen. Ik weet van een Braziliaans con tract, waarop stond, dat huis en stromend wa+er aanwezig waren. Het „huis" was een lemen krot, waarin een Braziliaanse halfbloed zich als een vorst kan gevoelen en het „stromend water" was een waterval op 15 kilometer afstand van het huis- Men kan nimmer veeleisend ge noeg zijn in zijn informatie, ook al zullen de mensen, die U voorlich ten, Uw aandringen gruwelijk ver velend gaan vinden. Vraag hoe Uw a.s. dorp eruit ziet, wat alles kost, of er een kerk is, een school en vooral dokter. Of er nog meer Europeanen wonen, bij wie U soms het moede hoofd op de tafel kunt leggen om U te laten troosten. Bedenkt altijd, dat beter de emi gratie hier afgeketst kan worden al schijnt hier de toestand U soms troosteloos dan daar mis lukt. En ik heb er bosjes zien mis lukken, doordat men te goed en te gauwgelovig was geweest. Handeltje Vraagt ook, hoe men er gekleed gaat en wat men speciaal moet meebrengen, omdat de dingen die U meebrengt soms een zekere handelswaarde vertegenwoordigen en de kans geven het „even uit te zingen". Het doet ons wat vreemd aan gebruik te maken van bepaalde economische maatregelen in som mige landen. Maar die zaken gaan in Zuid-Amerika nu eenmaal min der scrupuleus. Twee voorbeelden. Als U Uw geld op een officiële bank zoudt doen overmaken, loopt U de kans een kunstmatige koers te krijgen. Argentinië bijvoorbeeld betaalde officieel indertijd voor elke gulden drie-en-een-halve pesos uit, terwijl diezelfde gulden in Nederland zeven pesos waard was. Zeven pesos kreeg men ook van elk Argentijns wisselkantoor, alleen de staatsbank betaalde de officiële verrekeningskoers van 3l/i. Het tweede voorbeeld is, dat sommige landen de import van bepaalde goederen hebben stopge zet; alleen aan emigranten de in voer van die goederen toestaan. Informeer altijd wat U zoudt kunnen meebrengen ook al zou U het zelf niet nodig hebben en het blijkt duidelijk, dat U een heel aardig „kostendekkertje" krijgen kunt. POLITIEK. Ja en wat dan de vier migratie- gebieden betreft is het zo, dat zij alle op het ogenblik een flinke crisis doormaken. Zowel het liefelijke Chili als het aardig democratische Uruquay is een economisch zwakke broeder geworden; Argentinië lijdt nog al tijd aan de nadagen van de Peroni- tische plundering en Brazilië blijft een economisch zorgenkind. Het is triest, dat men weinig optimistischer geluiden kan laten horen van de op zichzelf schatrijke naties, die op 't ogenblik diep in het economisch moeras blijken te zitten. Natuurlijk zijn de kansen er niet minder om en soms kan de ge brekkige situatie aldaar de emi grant enig voordeel brengen met voordelige wisselkoers enz., maar het is dubbel oppassen. En dubbel oppassen is dubbel informeren. Ik voor mij geloof, dat nog altijd en zeker op het ogenblik Australië en Canada voor ons de voorkeur blijven genieten. Ook al om een andere factor: nl. dat er al zoveel landgenoten zijn, er zoveel Hollandse goodwill is. j Alleen als deze gebieden voor ons de poort zullen sluiten, zullen wij ons meer op Zuid-Amerika moeten richten, maar dan is er nog wat anders nodig. Dan is het ook een taak van onze overheid met bepaalde Zuidameri- kaanse landen tot een emigratie- accoord te komen. Zo'n accoord bestaat met Brazi lië, maar met Chili en Argentinië niet meer, voor zover ik weet. Het is zelfs zo, dat Uruquay, Argentinië en Chili niet eens meer speciale Nederlandse emigratie- functionarissen bezitten (verbonden aan de ambassades), ook wel een teken, dat ook de Nederlandse EmigratieJienst de kansen sterk verminderd acht. Bovendien zou het wenselijk zijn, dat ten behoeve van emigratiepro jecten „aan de overkant" geld ter beschikking was voor onze emi granten. De Zuid-Amerikaanse naties zitten meestal zo krap, dat zij niet in staat zijn de Nederlandse emi gratieprojecten te financieren, doch indertijd is er in Brazilië een plan geweest om een soort Nederlandse immigratiebank te stichten. Verscheidene Nederlandse bedrij ven, die hun winsten niet of maar ten deele naar het vaderland kon den overmaken, besloten een deel van deze kapitalen in een fonds te storten, waaruit bepaalde migratie projecten gefinancierd zouden kun nen worden. Dat fonds zou dan op geschikte momenten grond aan kopen, huizen bouwen en enige outillage aanbrengen, waarna dan Nederlandse boeren zouden uitko men. Om een of andere reden is dat plan niet doorgegaan en dat is wel jammer, omdat men juist in Zuid-Amerika emigratie finan cieel sterk zou moeien maken en minder afhankelijk van labiele politieke en economische toestan den. Een ander punt is, dat ik voor mij geloof, dat het zin en nut heeft, zelfs in labiele landen, nu al com missies van Nederlandse boeren- en tuindersbonden te plaatsen, die de zaken (grond, economische toe stand) zouden kunnen bestuderen en t.z.t. als kwartiermakers voor een grotere stroom emigranten zouden kunnen optreden. Een vrij kostbare geschiedenis wellicht, maar op lange termijn steling renderend. Het probleem van de hulp in de huishouding is moeilijk en veel zijdig. Van de zijde der gezinnen hoort men de klacht: er zijn geen goede dienstmeisjes meer te vin den. Van de kant der meisjes: wie wil mij naar behoren betalen Algemeen is echter de klacht, dat gezinnen in nood noch een be hoorlijke hulp kunnen krijgen noch deze kunnen betalen. Er bestaat in talrijke steden en dorpen de Ge zinshulp, Deze doet voortreffelijk werk. Er zijn nog andere initiatie ven in verschillende plaatsen, die proberen de ergste nood in de ge zinnen, waar de moeder om welke reden dan ook uitvalt, te lenigen. Maar zowel de gezinshulp als andere initiatieven zijn niet in staat orn het probleem van de hulp in de hulshouding uit 't slop te halen, waarin het onherroepelijk vast schijnt te zitten. Het probleem houdt ook socio logen, psychologen en allerlei andere -logen bezig. Er worden enquêtes en onderzoekingen ge houden. Binnenkort zal de Gezins raad een rapport publiceren. Ook de Vrouwelijke Katholieke Arbei dersjeugd heeft een onderzoek ingesteld. De V.K.A.J. heeft haar onder zoek beperkt tot het meisje. Wij achten dit een verstandige beper king, omdat op deze wijze althans een deel goed uit de doeken komt. Wanneer men een probleem aan pakt, moet men weten waarover men praat. De V.K.A.J. nu heeft een onderzoek ingesteld naar de lonen en arbeidsvoorwaarden der dienstmeisjes. Dit was de enige manier om de werkelijke toestand te achterhalen, omdat er voor het huispersoneel nu eenmaal geen collectieve arbeidsovereenkomst be staat. De verhouding gezin en huis houdelijk personeel berust zeer veel op mondelinge afspraken, die van betrekking tot betrekking en van streek tot streek verschillen. Dit heeft tot gevolg, dat het dienst- bodenberoep een uiterst gevarieerd beeld vertoont. Het rapport van de V.K.A.J. be rust op uitgebreide inlichtingen van 200 dagmeisjes en 200 meisjes voor dag en nacht, kris kras door het land. De inlichtingen waren het antwoord op zorgvuldig voor bereide vragen. En dan blijkt, dat 8 pet van de meisjes in huishoude lijke dienstbetrekking afkomstig is uit het landbouw-milieu, 71 pet uit het arbeiders-milieu, 15 pet uit middenstandsgezinnen en 6 pet uit de gezinnen van nieuwe midden standers. Bij de meisjes, die voor dag en nacht werkzaam zijn, liggen de'verhoudingen iets anders, name lijk 24, 28, 21, 6 en resp. 1 pet. van 15 mei 1909 Naar wij vernemen, zal hier binnenkort door de heer Th. Slits een bierbrouwerij worden opgericht in de strohulzenfabriek aan de Krulssen. van 22 mei 1909 In de vergadering van de gemeenteraad moesten twee tram conducteurs voor de paardentram naar het station worden benoemd. Er waren maar 28 sollicitanten, waarvan Willem Baltussen uit Leu nen enAlb. Sanders, Hoenderstraat gekozen werden. Vrijdag 11 juni zal onze dorpsgenoot de Eervv. heer Piet Wijnhoven te St. Louis (Noord- Amerika) het H. Priesterschap worden toegediend. Dinsdag is aan de Maashese weg wederom een groot perceel jonge dennen door het vuur ver nield. Een gedeelte, van vd. Kamp uit Arcen, was pas een week ver zekerd. Het andere gedeelte, van M. Camps te Lull, was niet ver zekerd. van 16 mei 1914 In de slagerij van P. werd ingebroken. Een partij vlees, spek en een rijwiel werden ontvreemd. De collecten voor de R K. Schoolvereniging „Onze Mijnstreek' bracht hier, te Merselo, Leunen en Oostrum ruim f 1000 op. In de ouderdom van 61 jaren overleed de heer M. Linssen, in leven notaris te Venray. van 23 mei 1914 Sinds een paar dagen woedt in de Peel weer een grote heide brand. Ten Raadhuize had maandag de verkiezing plaats voor 5 leden van de Kamer van Koophandel alhier. Er waren 117 kiezers opge komen. Gekozen werden W. Win ters met 77 stemmen, Jan Poels met 74 stemmen, A. de Haen met 71 stemmen en H. Poels met 68 stemmen. In herstemming komen de heren Th. Slits, Jac. Aerts en J.H. Geurts uit Castenray. van 19 mei 193 i De heer Frans Greefkens alhier slaagde te Utrecht voor het apothekers-assistent-examen. Aan de Crayenhut is een au tobus in brand gevlogen en totaal afgebrand. Eigenaar fa. van Dijck uit Geldrop. Het bouwen van een woonhuis, met winkel en achterbouw voor de heer Th. Pouwels, Hofstraat werd publiek aanbesteed. Hoogste inschrijving was f 8200. Laagste P. Volleberg Zn. met f 7500. De begroting bedroeg f 9460. Architect P. van Bergen. deTfLEMtSfE specialist TEL: 1683 VENRAY Voor de Rechtbank te Roer mond stonden terecht J. G J. R. en J. G. allen uit Venray, die zich reeds meer dan zes weken in voor arrest bevonden, wegens opruiing tot enig strafbaar feit. De rechtbank sprak de drie ver dachten vrij en gelastte hun on- middelijke invrijheidsstelling. Tweede Pinksterdag zal het Gemengd Koor Polyhymnia deel nemen aan het grote zangtournooi te Zeist in de hoogste ere-afd. De heren A. Buwalda en J. Vermeulen alhier behaalde ieder een zilveren beker in de Zuidelijke Ford-toer, uitgeloofd door de Zui delijke Ford Daelers. Ter inspectie van de belas tingen te Gennep, waaronder toen ook Venray behoorde, vervoegden zich in totaal 1300 personen, die een vrijwillig verbeterde opgave deden van hun inkomen en ver mogen. In totaal werd een verzwe gen vermogen van vier en een half miljoen gulden en een totaal inko men van f 185 000 aangegeven. De Politierechter te Roer mond eiste 3 weken gevangenis straf tegen G. R. te Venray wegens mishandeling van de jachtopziener Keijzers te Overloon. van 26 mei 1934 Polyhymnia behaalde Tweede Pinksterdag op het zangtournooi te Zeist de tweede prijs in de hoogste ere-afdeling. De arbeider A. J. alhier ver trok donderdag der vorige week naar Elberfeld (D.) om een cheque j te gaan inwisselen in opdracht van zijn zwager alhier. J. is van die reis tot heden niet teruggekeerd. Wel ontving zijn vrouw een brief van hem, dat hij was aangehouden en tegen betaling ener hoge boete in vrijheid zou worden gesteld. Aangezien zijn vrouw hiertoe niet in staat is, zal hij voorlopig daar nog wel blijven „zitten". Een Bataius Bilonet maakt alles beter te dragen

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1