DAF-jes Het nieuwe (definitieve) kabinet van de lopende band Electriciteitsvoorziening Aanbesteding 60 woningen in plan Znid en 10 in Oostrnm Voor de politierechter Korte wenken Zaterdag 23 mei 1959 No 21 TACHTIGSTE JAARGANG M PEEL EN MAAS W DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MUNCKHOF WPPïfRl AH \TCïCïP VPNPAV P1SI HMQTRPIfPW ADVERTENTIE-PRIJS: 8 ct. perm.m. ABONNEMENTS- OROTE8TRAAT 28 TELEFOON 512 GIRO 150652 W CU IV D Lr AU V KjSJlX VEflNlVAI JEflN UiVlO 1 KÜrlVCrlN PRIJS PER KWARTAAL f 1.40 BÜ1TENVENRAY f 1.60 Prof. Beel heeft dan toch nog voor Pinksteren zijn nieuwe kabi net den volke gepresenteerd. Het zou overdreven zijn te zeg gen, wanneer we opmerkten, dat dit volk een zucht van verlichting heeft geslaakt omdat het eindelijk weer een regering heeft gekregen. Het dagelijkse leven ging toch wel door. Maar de politiek belang stellenden hebben zich toch wel geïrriteerd gevoeld, toen prof. de Quay na alle optimistische geluiden het moest laten afweten en de politiek ervaren prof. Beel zijn taak overnam. In dit opzicht is een zucht van verlichting toch wel op zijn plaats omdat het prestige van de overigens hoogst bekwame prof. de Quay bij de politieke outsiders een nare deuk had gekregen. Een deuk, die niet nodig was geweest en die prof. de Quay zeker niet verdient. Wat de samenstelling van het nieuwe kabinet betreft, valt één ding bijzonder op: de (betrekke lijke) jeugdigheid van de minis ters. Het is een verblijdend ver schijnsel, omdat het kabinet geen gemakkelijke taak wacht. Het rapport van de Sociaal Economische Raad is een flinke kluif, waarin het zijn tanden zal moeten zetten. Twee facetten vragen onze aan dacht. Ten eerste is het kabinet de Quay een kabinet, dat de socialis ten doodverven als een rechts en „reactionair" kabinet, conservatief enz. enz. Ten tweede gaan de so cialisten voor de eerste maal in een zelf gezochte oppositie. Wij zullen in de komende parle mentaire debatten menigmaal mr. Burger, de fractie-leider der P. vd. A., horen beweren, dat de socialis ten uit de nieuwe regering geweerd zijn. Wie de kranten er sinds de laats te verkiezingen er op naslaat, zal kunnen constateren, dat de P.v.d. A. bewust op de oppositie heeft aangestuurd. Wij verwachten dan ook, dat die partij in de komende jaren een felle oppositie zal voeren, teneinde de tegenstelling tussen de .rechtse' regering en de P. vd. A. scherper te doen uitkomen. Met name zal deze partij er alles aan gelegen zijn zich op te werpen als de voorvechter van de arbei dersbelangen. Het zal ons beslist niet verwon deren, wanneer zelfs de klassestrijd weer in de strijdmethode zal wor den opgenomen. Het team van ministers, afkom stig van christelijk politieke denk richting zal moeten en overigens ook kunnen bewijzen, dat zij een christelijk sociale politiek voert, om daarmee aan te tonen, dat bij de K.V.P., A.R. en C.H.U. ook de arbeidersbelangen veilig zijn. Dit zal duidelijk dienen te ge schieden, omdat alleen daarmee de P.v.d.A. de mond kan worden ge snoerd. Prof. Rorame, de fractie-leider van de K.V.P. in de Tweede Kamer, heeft dit eveneens duidelijk gesteld toen hij schreef: „Maar ook in deze nieuwe pe riode zullen wij, gelijk in vorige perioden, in christelijk-sociale richting blijven stuwen. Hoe meer synthese met de liberale partner daarbij zal kunnen worden ge vonden en hoe minder het zal behoeven te gaan langs de weg van compromissen, hoe liever 't mij zal zijn. De praktijk zal in tussen wel én het een én het ander te zien geven zoals dit ook het geval was bij de samen werking met de socialistische partner; zelfs in de samenwer king met de protestant-christe lijke groepen was, na de oorlog zo goed als daarvoor, het com promis nimmer een onbekende. Maar al kunnen wij evenmin in de toekomst als in het verleden integraal bereiken, wat we zou den willen om van „slagen'* te kunnen spreken, zal in het gehéél van het resultaat ook van de komende periode toch weer duidelijk zichtbaar moeten zijn het stempel van een christelijk- sociaal beleid". Met prof. Romme spreken wij de hoop uit, dat de socialisten een constructieve positie zullen voeren, al vrezen wij jammer genoeg dat de oppositie wel eens zal kun nen gaan in de richting van de demagogie. Het nieuwe kabinet is een extra parlementair kabinet. Dat wil zeg gen, dat het zonder overleg met de partij-fracties totstand is ge komen. Politiek in dit gezond, want daarvoor zijn de verhoudingen zo wel in kabinet als in parlement vrijer. Bij de magazijnen van de N.V, Inalfa stond een vreemd wagentje. Zo'n auto, waarvan je zegt: wat is dat toch ook weer voor een merk, waar heb ik dat ding toch meer gezien...? Er werd aan gepast en gemeten en nieuwsgierig als Uw verslag gever dan is, moet hij er 't zijne van hebben. Van het merk en van wat daar feitelijk wel gebeurd. Het glanzend rood en witte wagentje wordt dan nader bekeken en het blijkt het nieuwe DAFje te zijn, de wagen van Ned. Fabrikaat, de laatste vinding van de Gebr. van Doorne's aanhang wagenfabrie ken... Het blijkt dat de bumpers van dit wagentje van Venrayse huize zijn en dat de N.V. Inalfa de fabrikant is van dit zo gewichtige onderdeel. Van het een komt het ander en voor we het zelf wisten zaten we in het wagentje, dat van binnen heel wat ruimer is als het van buiten lijkt en ging het Geldrop- waarts.... Alleen het gaspendaal Het is een sensatie op zich de man achter het stuur alleen maar de gaspendaal in te zien drukken en voor dat men het beseft zit men al aan de 90 km. Dank zij het lage zwaartepunt ligt het lichte wagentje vast in de bochten. Versnellings- handel en koppeling zijn er niet meer bij. Zelfs remmen kan krach tig geschieden op de variomatic, dat wonderbaarlijk mechanisme, het geheim van de DAF. En op weg naar de grote fabriek in Geldrop kletsen we wat over het DAFje. Dit is een wagentje, waar zelfs de voor versnelling en vele pedalen terugschrikkende vrouwen gemak kelijk in kunnen leren rijden. Het doet in de verte denken aan de simpele botsautootjes van de ker mis. Je hoort hier van vertellen „Zijn er nu moeilijkheden met de productie of niet?" vragen wij op de man af aan onze chauffeur die het weten kan. „Moeilijkheden Nee, beslist niet. We draaien nu vanaf 23 maart en zijn begonnen met de bevoorrading van de dealers, die showmateriaal demonstratiewagens moesten hebben. Natuurlijk werkt de fabriek nog niet op volle kracht. Dat kan nog niet, omdat er nog machines onderweg zijn, waarvan de afleve ring vertraagd werd. Maar de onderdelen, die deze machines auto matisch in 2 minuten moeten af leveren, maken wij nu op de ouder wetse wijze met conventionele werktuigen en mankracht. Dat vergt meer tijd, vandaar dat we nog geen wagens in 2,4 minuut gereed kunnen hebben, zoals de opzet is. Er wordt met rijen bodies gewacht op enkele langzamer ge reedkomende delen. Wij hopen ech ter binnenkort de ontbrekende machines binnen te hebben en dan lopen er bij een achturige werkdag 213 wagens per dag van de band". „En hoeveel is dat vandaag „Tien stuks". Eigen vinding „Wat is er waar van die geruch ten over een proces met de DKW, die er zich op beroepen zou de variomatic eerder gehad te hebben.' „Niets," is het bondige antwoord. „De riemaandrijving van de DKW leek in de verste verte niet op de geniale constructie van de vario matic, die vergeet dat niet niet alleen als overbrenging, maar ook als automatische versnellings bak, maxi-grip differentieel én als transmissiegewricht voor de pen delassen fungeert. Een persoonlijke vinding van dr. Huub v. Doorne". „Geen gebrek aan geschoold per soneel „Wij kunnen ongeschoolde men sen gebruiken, want de machines denken en doen. We nemen 200 tot 300 man per maand aan en die doorlopen bij ons een cursus tot ze volledig berekend zijn voor hun taak. Trouwens U vindt in onze fabriek ook Venrayse mensen op soms verantwoordelijke posten, die ook hun opleiding daartoe eerst van fabriekswege gekregen heb ben". In de fabriek zelf zien we later, dat de producties in de onmetélijke hallen aan de Geldropseweg te Eindhoven onverstoorbaar voort gaat. Electronisch gestuurde machines (waarde f 9 miljoen) zuigen gulzig ruwe gietstukken in, om na kunstig uitgekiende manipulaties zonder tussenkomst van mensenhanden een compleet bewerkt stuurhuis uit te spuwen, tot op honderdste milli meters nauwkeurig op maat ge maakt. Geen geratel en gedreun klinken op langs de kilometerlange lopende band. Zacht zoevend verzinken tien, twaalf boren tegeliik in een motor blok. Rustig schuiven de geraam ten van ontelbare auto's in opbouw langs de bodylijn, waar de buiten beplating, portieren, motorkap en kofferdeksel worden gemonteerd. Zelfs de 140 puntlasapparaten wor den electronisch afgesteld op aan- druktijd, stroomimpuls, koel- en pauzetijd. „Zijn er kinderziekten geopen baard bij de proefmodellen?" „Geen enkele. Onze experimentele wagens lopen nu al ll/2 jaar 1000 km per dag zonder mankeren. In ons proefstation testen we een motor, die daar al enkele honderd duizenden kilometers weggedraaid heeft". Krachtdadige krachtproeven In een hoekje van deze grote hallen, waar nu nog vrachtwagens, militaire trucks en lichte personen- wagentjes broederlijk op lopende banden langs elkaar schuiven, be vindt zich een afgescheiden ruimte, waar bepaalde onderdelen van de D.A.F. aan speciale krachtproeven worden onderworpen. Met hefbomen worden veren in geduwd en uitgetrokken; een vario matic wordt door een automatisch werkende aandrijf inrichting in hoog tempo berg-op berg-af gestuurd; op een andere testbank ontwaren we een hobbelend en bewegend wiel, dat volgens „normale wegcondities" de snaren op hoge proef stelt door dat het tweemaal per minuut op volle snelheid en weer tot stilstand gebracht wordt. En dan staan we stil bij demotor, die zonder menselijke hulp grom mend start, 5 km draait, slechts onderbroken door afremmen en op trekken bij vier kruispunten, ver volgens stopt, gekoeld wordt, dan weer start en viermaal de dage lijkse gang van een denkbeeldige gebruiker aflegt, waarna diezelfde motor nog eens om de 31/» uur het volledige „week-end programma" van zijn baas doorwerkt, te weten een dagtocht van ruim 200 km, met veel vertragingen voor straat hoeken, stoplichten en inhaalma noeuvres.... Men vertelt ons nog van de lange wachtlijsten bij de dealers. Van de velen, die zonder de wagen gezien te hebben of er in gereden hebben, toch bestelden. Zulk een teken van vertrouwen kan en mag men niet beschamen. Er wordt geleverd, maar alle begin is moeilijk en het zal nog wel enkele jaren duren voor de binnenlandse markt verzadigd is. Dan gaan er ook Nederlandse per sonenwagens over de grenzen. Naar west-Duitsland, Oostenrijk en Zwit serland. Maar ook naar Noord- Afrika, Turkije, Scandinavië en de Verenigde Staten. De bestellingen stromen binnen. En wij stiekum trots, dat ook Venrays industrie een aandeel in deze Nederlandse auto levert... Dinsdag werd op het Gemeentehuis alhier aanbesteed de bouw van 60 woningen in plan-Zuid en 10 In Oostrum. Deze huizen zijn ont worpen door de architecten Colsen, Lerou en de Vries in opdracht voor de Gemeente. De uitslag was als volgt: P. Delsing, Venlo P. Potten, Venray J. Verhoeven, Venray Gebr. Volleberg, Venray H. Oudenhoven, Venray L. Volleberg, Venray J. Robaver, Roermond Gebr. Janssen, Venray J. Haegens en Zn, Horst van Doorn, Deurne Baeten, Venlo Spreeuwenberg, Venlo van Helmond, Asten Akerboom, Venray Gebr. Haegens, Horst egens en Martens, Ho Goossens, Blerick Bruns en Bonke, Venlo v.d. Venne, Wanssum 60 woningen 10 woningen Totaal in plan-Zuid in Oostrum 70 woningen 969.027 175.000 1.144.027 941.500 182.330 1.123 830 940.803 182.024 1.122.827 939.800 181.200 1.121.000 936.452 182.200 1.118.652 922.200 182.200 1.104.400 905 200 888.200 196.200 1.084.400 177.455 175.698 887.100 159.200 1.054.328 881.200 874.200 168.200 1.042.400 821.200 811.700 166.100 977.800 rst 798.200 778.040 751.200 163.200 914.400 We gaan weer de zomer in en de electrlciteitsrekening loopt gelukkig weer wat terug. Tenminste bij die mensen, die electriclteit hebben. Dat er in onze gemeente nog ver schillende woningen zijn, die in deze tijd deze nutsvoorziening nog niet hebben, mag bekend geacht Dat een ongeluk in een klein hoekje zit en dat een moment van onopiettenoheid ernstige gevolgen kan hebben, bewees zich eens te meer j.l. vrijdag op de zitting van de politierechter. Daar stond een vader van 11 kinderen terecht, die in zijn volks wagentje een van zijn kinderen naar het sanatorium moest brengen. Die man zat daar natuurlijk over in de put, wat verklaarbaarbaar is. En al prakezerende heeft hij niet opgelet en op een kruispunt geen voorrang verleend aan een juist passerende groentewagen, maar is er tegen op gebotst. De volkswagen had schade, ook de groentewagen. Maar wat erger is, de bestuurder van die laatste wagen komt met zijn hand beklemd te zitten en het einde van het verhaal is, dat hij een vinger missen moet. Nu mist geen mens graag een van zijn vingers en zeker niet een jongeman, die er de kost mee moet verdienen. Gelukkig is de vader verzekerd dus de jonge man zal wel aan zijn trekken ko men, maar al met al zit zelfs de rechter en de officier met een der- geval te dubben, evenals de pu blieke tribune en uw verslaggever. Er werd weinig over gezegd en de minste boete geheven. Het wer den f 50. Het was een triest en stil moment in de zitting en men was kennelijk blij aan het volgend ge val te kunnen beginnen. Dat was een Horstenaar, die de heilige huisjes bezocht en daarbij belandde in een koude gelagkamer. De waard was zo vriendelijk hem uit te nodigen zijn borreltje uit te komen drinken in de warme huis kamer. Maar toen onze man vertrokken was, was ook het electrisch scheer- apparaat foetsie en men behoeft geen detective te zijn om dan te concluderen, dat onze man daar misschien meer van weten kon. Dat wist hij, want in de koestal van het ouderlijk huis diepte de politie het verdwenene op. Op de rechtszitting wou hij ver tellen dat hij het met een dronken kop gedaan had, maar de officier wist hem toch wel diets te maken, dat men met een dronken kop zeker niet een scheerapparaat op een koe stal onder het stro gaat verbergen. Het werden f 50 en 2 maanden v.w„ dat laatste omdat het een oude bekende van de officier was. De KAB-man die voor zijn or ganisatie geld ophaalde en op een gegeven moment de verleiding Diet kon weerstaan om hiervan een f 10 in zijn eigen zak te steken, kwam er achter, dat eerlijkheid toch nog altijd voordeliger is. Het werden f 25 boete. Die vreemde arbeiders uit de kampen houden er soms vreemde manieren op na. Toen een van hen aanmerkingen maakte op de dron ken thuiskomst van een ander, gaf de laatste hem een oplawaai, dat zijn gebit hem achter in de keel schoot en hij eerst met veel proes ten en wurgen, de restanten van dit zo nuttige instrument er na verloop van tijd weer uit kon krij gen. Hij wou van geen schadever goedingweten, maareiste gerechtig heid voor zulk een lage misdaad. Nu het uur der gerechtigheid echter daar was, was onze gebit man niet te bekennen, zodat de zaak wordt aangehouden, tot de getuige al of niet met gebit zal zijn voorgeleid. De chauffeur, die in Arcen moei lijkheden raakte, vond gelukkig een schop op het land en kon daarmede weer in het rechte spoor terecht komen. In plaats van echter de schop weer terug te brengen, smeet hij die op de wagen en reed verder. Voordat hij echter thuis was, reed al een politiemotor langszij en was het stoppen geblazen. Dat hij die schop feitelijk onbewust op zijn wagen gesmeten had, werd geen geloof aan gehecht. Integendeel, het werden f 25. En dan waren er ditmaal ook enkele Venrayse klanten, die bij de jongste legermanoeuvres van enkele militairen enkele ponden oplos- koffie gekocht hadden. Tegen een zacht prijsje. Aangezien echter het leger bij een algemene uitverkoop gewoonlijk andere wegen bewandelt, hadden de kopers practisch kunnen ruiken, dat de soldaten niet eerlijk aan dat spul gekomen waren en dat zij dus helers van gestolen goed werden. De een die op de zitting verschenen was, kreeg f 25 boete, de ander, die weggebleven was, f 30. En de Venrayse jongelui die een verkeersbord (aanduiding voor- rangsweg) kapot gemaakt hadden, maakten heel geen goede beurt. Integendeel... De Officier vertelde hen kort en bondig wat hij van der gelijke mensen dacht. Veel moois was het beslist niet, maar het werd hen wel bijzonder duidelijk gemaakt dat ze door dergelijke vlegelstreken het leven van andere mensen in gevaar brengen. Niet alleen moet het bord betaald worden (en die zijn bepaaldelijk niet goedkoop) maar bovendien mag ieder nog f 40 in 's Rijkskas gooien en een week v.w. staat voortaan op hun straf lijstje. zqn. En dat het in die 70 woningen niet zo bar prettig is kan iedereen zich voorstellen, die nu een knopje van het electrisch licht omdraait licht heeft, die wast, kookt en strijkt met stroom, kortom die alle gemakken kent van de electricl teit. De gedachte alleen al, dat men nog met gas of petroleum moet werken, doet menig huismoeder huiveren. Dat de bewoners van die 70 wo ningen al het hunne doen om ook van deze intussen alweer lang gewone" voorziening te profiteren is dan ook logisch. Maar de kosten liegen er niet om. We hebben dat kunnen erva ren uit vroegere reportages in dit blad, men heeft dit van de betrok kenen zelf kunnen horen en men heeft in diverse raadsvergaderingen dit kunnen horen. De kosten zijn te hoog. Zelfs nadat de raad door middel van subsidies haar deel heeft bijgedragen. Ondanks de toch dikwijls grote offers, die electrificatie de laatste jaren vraagt en het grote aandeel dat van de betrokkenen gevraagd wordt, is de laatste jaren de elec triclteit in onze gemeente al langer hoe meer verbreid. Maar de 70 woningen die nu nog over zijn, vragen dermate hoge aanslüitings- kosten, dat deze ondanks grote offers van de betrokkenen en on danks de grootste subsidie van de gemeente toch ondraaglijk zijn Ondraaglijk in die zin, dat een dergelijke aansluiting voor deze mensen een zo grote last gaat vor men dat het redelijkerwijze niet verantwoord is hierin geld te steken. Bij dit 70-tal woningen hoort o.a. een complex onder Merselo. Hier voor zijn de nodige plannen reeds opgesteld, maar de cijfers liepen dermate hoog op, dat ondanks steun van de PLEM, ondanks sub sidie van de gemeente geen rede lijke kans op verwezenlijking bestaat. Men moet zich daar dus bü neer leggen, zo lang de situatie zo blijft. Al is het dan ongaarne. En men kan proberen en pogen op een andere wijze een oplossing te krijgen. Het is echter iets anders, als een hooggeplaatst bestuurder, die ook in nauw contact staat met de PLEM, komt vertellen, dat de zaak gaat veranderen. In het najaar schijnt namelijk de PLEM een groots jubileum te ge denken en zij wil bij gelegenheid van dat feest een ruime som stor ten in het potje, wat voor onren dabele aansluitingen is gereser veerd. Nu zal dat bedrag zo hoog zijn, dat hiermede juist die Lim burgse woningen geholpen zullen worden, die nu in de onmogelijk heid verkeren via de gewone weg als hierboven beschreven electriciteits-aansluiting te krijgen, Dit verhaal loopt o.a. in Merselo en oi. terecht ergert men zich aan dit verhaal. Een verhaal, dat wij tussen twee haakjes nergens be vestigd konden krijgen. Men ergert zich niet om de royale gift, maar wel omdat men eerst in het najaar mee komt, waardoor dus uitgeslo ten is, dat deze mensen'voor de winter aankomt, de electriciteits- aansluiting hebben en ze dus weer een jaar langer moeten wachten. Nogmaals we hebben dit verhaal niet bevestigd kunnen krijgen en of het waar is, wat men in Merselo vertelt, moet dus worden afgewacht. Maar afgezien daarvan moet bij de huidige stand van zaken bij de PLEM de mogelijkheid bestaan om deze mensen inderdaad wat vroeger te helpen. Het aantal niet-aanslultlng gaat langzaam maar zeker terug en we mogen ons in Limburg gelukkig prijzen tot een der provincies te behoren, waarin het aantal niet- aangeslotenen het kleinste is van alle andere provinies. Dat Venray van die provincie het grootste percentage niet aan geslotenen heeft, is on zich een bedroevende zaak. Maar dit is nog een reden temeer om nu nog die plaatsen te helpen, waar aansluiting wel mogelijk, maar nog niet betaalbaar is. Er zullen altijd gevallen blijven, dat aansluiting totaal onmogelijk is, maar evenals in Merselo, waar een kleine 40 woningen kunnen worden aangesloten, kan afgezien van jubi leum-giften toch wel eens door de PLEM geholpen worden. Zij het dan dat men die extra-hulp over komende exploitatie-jaren uitstrijkt. De uitgaven voor deze post zullen kleiner worden naar het aantal aansluitingen groter wordt. Dan kan eindelijk ook hier eens een einde gemaakt worden aan veel onnodige zorg, aan veel moeilijk heden en veel verdriet en komt onze gemeente wat meer in de rij der Limburgse gemeenten, waar van er vele sinds jaar en datum dit probleem al lang niet meer kennen. van de Rijksvoorlichtings dienst. Nu nog stikstof op rogge? Een late overbemesting met stik stof geeft bij rogge een meerop brengst van gemiddeld 400 a 500 kg. per ha. Deze stikstof heeft geen invloed meer op de lengte en de stevigheid van het stroo, doch geeft alleen dikkere aren en gro tere korrels. Vooral nu het gewas op vele akkers wat schraal staat, mag een gunstig effect verwacht worden. Neem daarom eens een proef en strooi op uw rogge tegen het in de aren komen 200 kg kalksalpeter. Goed inkuilen beloont zich. Het is niet hetzelfde, hoe U in kuilt. Jong gras is eiwitrijk, zodat toevoeging van een conserverings middel noodzakelijk ls. Een zuur-mengpompje maakt de toevoeging van A.I.V.-zuur gemak kelijk en U hebt geen gesjouw meer met water. Denk vooral aan de belasting van de kuil: een gronddek van 80 cm. is voor een graskuil wel voldoende. Loop niet onnodig gevaar! Bij bespuiting voor onkruid, ziekte- en insectenbestrijding maakt U veelal gebruik van sterk giftige middelen. Het werken daarmee is vaak gevaarlijk voor U en voor anderen. Neem daarom steeds de nodige voorzichtigheid in acht. De navolgende punten vragen speciaal Uw aandacht: 1. Bewaar bestrijdingsmiddelen op een plaats, waar kinderen niet bij kunnen, liefst in een afgesloten kastje. 2. Bussen, flessen, dozen en zakjes dienen steeds voorzien te zijn van de naam van het middel. 3. Laat lege bussen, flessen, dozen en zakjes van bestrijdings middelen niet overal slingeren, maar stop ze in de grond. Ieder jaar gebeuren er nog veel ongelukken, die voorkomen hadden kunnen worden. Een gewaarschuwd man telt voor twee. Dan komen de brommers ook weer te voorschijn met dat goede weer en dat die dan soms berijders hebben, die een borreltje te veel op hebbën bewees ook deze rol van de politierechter, waar mensen uit Siebéngewald, Horst en Gennep de traditionele boetes weer in ont vangst mochten nemen. Nieuws uit Venray en Omgeving Zondagsdienst huisartsen Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot maandagmorgen 8 uur, wordt de praktijk der hulsartsen voor Venray e.o. waargenomen door Dr. VERCAUTEREN Grotestraat 11 Tel. 335 Uitsluitend voor spoedgevallen. GROENE KRUIS Donderdag a.s.: Zuigelingenbureau voor de Kerk dorpen. DRANKWET Burgemeester en wethouders van Venray brengen ter voldoening aan het bepaalde in artikel 45 der Drankwet (S 1931, no. 476) ter openbare kennis, dat is ingekomen een verzoek van Johanna Petronel- la Hendriks, weduwe van C. P. Thlelen, wonende te Venray Lan- geweg 25, ter verkrijging van een verlof A voor de beneden voorlo kaliteit van het pand Langeweg 25. Binnen twéé weken na de dag tekening dezer bekendmaking kan eenieder tegen het verlenen van het verlof A schriftelijke bezwaren bij het gemeentebestuur indienen. Venray, 13 mei 1959.

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1