Jaarverslag Pinksteren... Torenactie start SPORT I Verkoop frnit op stam Landbouwscholen Venray en Well foor de politierechter Overpeinzingen Examen doen Commissie Sociale Planning Zaterdag 16 mei 1959 No 20 TACHTIGSTE JAARGANG m PEEL EN MAAS DEÜK EN OITOAVK FIRMA VAN DEN MÜNOKHOF WFFFRTAH VOOR VFNRAY F1M HM^TRPl^RTM ADVERTENTIEPRIJS: 8 ot. per GBOTESTBAAT 28 TELEFOON 512 GIRO 150652 tl V VJUI\ V ErlllVAI £2rlx UlVliJ 1 IxulVCril PRIJS PEB KWARTAAL f 1.40 m.m. ABONNKMENTS- BDITENVENBAY f 1.60 Het aanschijn der aarde verandert anders dan wij denken. Hoewel het te vreemd ls, om het zelfs maar te veronderstellen, heeft het toch iets aantrekkelijks er aan te denken, welk een schok er door de wereld zou gaan, als Kroetsjef zou verklaren de strijd tegen de godsdienst maar op te geven en de vrijheid der kerken te herstellen. Of iets anders. Hoe zou de we reld opschrikken als de boeddhis tische priesters plotseling zouden besluiten niet meer Boeddha, maar voortaan Christus als de mens- geworden God te erkennen. Of ge steld, dat de Evangelische kerken over de wereld zouden besluiten onderhandelingen met Rome aan te gaan over een hereniging. Het zijn veronderstellingen die in onze menselijke becijferingen en kansberekeningen onmogelijk zijn- Als zij werkelijkheid zouden wor den zouden zij het aanschijn der aarde vernieuwen. Maar als christenen dienen we zulke onverwachte veranderingen helemaal niet van de mogelijkheden uit te sluiten. Wij moeten er zelfs ernstig rekening mee houden wan neer wij op 't feest van Pinksteren de komst van de H. Geest afsmeken. Want wanneer wij vragen de Geest over ons te zenden, drukken wij ook de zekerheid uit, dat dan het aanschijn van de aarde zal ver nieuwen. De Geest zal komen, Hij is reeds onder ons, krachtens de belofte, welke Christus aan zijn apostelen gedaan heeft. Die Geest is gekomen en zal met de Kerk, dus met ons blijven tot aan het einde der tijden. Hieruit moet voor iedere ka:ho llek de blijde zekerheid volgen, dat ook inderdaad het aanschijn der aarde vernieuwen zal. Het staat vast, dat al die grote omwente lingen, welke nu als feiten ineens, als plotselinge feiten voorstellen, eenmaal zullen gebeuren. En het is zelfs geoorloofd te menen, dat zij reeds bezig zijn te gebeuren, zonder dat wij het be merken. Ma*r we vergissen ons, als wij menen, dat zij in een dag, of in één week te zien zijn. Integen deel het zou weieens jaren kunnen duren. Maar gewend als wij zijn aan krantennieuws, verpest door de sensatie, vormt zulk een radicale omwenteling voor ons geen sensatie meer. Zulke dingen verschijnen niet onder grote koppen in de dag bladen. Toch maakt ieder zich er ge leidelijk vertrouwd mee en hij vindt ze de gewoonste zaken van de wereld. Zo voltrekt zich de verandering van het aanschijn der aarde, maar God meet met eeuwen en niet met ochtendbladen. Wanneer wij dus in de Pinkster dagen bidden tot de H. Geest, dan vragen wij Hem niet alleen de ver andering in ons te blijven voltrek ken, welke met het H. Doopsel in ons begonnen is en welke voltooid zal zijn met onze Dood. Neen, wij vragen ook die nieuwe gezindheid te brengen bij hen, die zelf niet het flauwste vermoeden koesteren, dat zij aan zulke hevige veranderingen ten prooi zijn. Want wij alleen vor men de aarde, welke Christus be doeld heeft. Wij vormen de aarde, die door de H. Geest in haar aan schijn veranderd zal worden. Het moge echter zeer diepgaand gebeuren. Deken Loonen heeft op de zgn. parochie-vergaderingen reeds ver teld dat hij zo spoedig mogelijk wil komen tot een wederopbouw van de toren van de St. Petrus Banden, zonder welke de weder opbouw van ons aller Venray ten enemale niet af is. Hij heeft verder verteld, dat Ir Kayser uit Venlo de plannen voor de nieuwbouw aan het opzetten is en dat via alle mogelijke instanties geprobeerd zal worden de zware last die de weder opbouw van deze toren letterlijk en figuurlijk op de schouders der parochianen legt wat te verlichten. Maar duidelijk heeft hij te verstaan gegeven, dat desondanks dezelfde parochianen toch nog grote offers zullen moeten brengen, waar deze kolos nu eenmaal veel geld zal kosten. Dat is intussen al weer even ge leden, maar men heeft niet stil gezeten. Niet alleen is Ir Kayser druk aan het werk en zijn ver schillende instanties, die met deze bouw te maken hebben reeds be naderd, maar er is intussen een actie-comité gevormd, dat zal pogen de zo noodzakelijke geldmiddelen te verschaffen. Dit actie-comité heeft al ver schillende vergaderingen achter de Door Deken Loonen werden jl. maandagmiddag in 't Parochiehuis te Oostrum de diploma's uitgereikt aan de leerlingen van de Land bouwscholen van Venray en Well. Behalve de leerlingen en hunne ouders waren bij deze gebeurtenis aanwezig de heer Burgemeester, Ir. Huigen, de Inspecteur van het Landbouwonderwijs en de heer de Ponti, namens de Rijkslandbouw- consulent. Burgemeester Janssen greep de kans aan, om eens te vertellen hoe slecht de behuizing is van 't land en tuinbouwonderwijs in Venray, wat voor Ir. Huigen op zijn beurt aanleiding was te beloven, een diepgaand onderzoek in te stellen, in de hoop, dat verbeteringen door nieuwbouw zo spoedig moge lijk zou kunnen worden verwezen lijkt. Ook Deken Loonen sprak over deze kwestie in zijn felicitatiewoord tot de geslaagden, terwijl de heer de Ponti een gedegen overzieht gaf van de nieuwe vorm van land en tuinbouwonderwijs. De heer Gerrits gaf na opening door de voorzitter van de Raad van' Toezicht, de heer A. Poels, een overzicht van de leerjaren, waaruit wel bleek, dat voor land en tuinbouwonderwijs in Venray nog steeds grote belangstelling bestaat. Deken Loonen kon aan de na volgende Venrayse jongelui hun einddiploma uitreiken: 4e klas 1959: P. Direks en A. Droesen, Heide, P. Ewals en J. Haegens, Veulen, L. Janssen, Merselo, J. Lemmens, J. Thijssen, Ysselsteyn, W. Rongen, Venray, P. Smits,Oirio, J. v.Wyiick Veulen, E. Camps, Oostrum, A. Claessens, J. Direks, Fr. Litjens, P, Martens en J. Peeters, Leunen, W. Drabbels, Venray, H. van Hoof Merselo, J. Kleeven, Geijsteren, J. Verstegen, Oirlo en G. Vissers, Blitterswijk. 5e klas 1959: G. Buwalda, A. Janssen, H. Rongen en A. Pouwels te Venray, C. Don ders, Castenray, H. Engels, Swol- gen, H. Graet, A. Thielen, A. Ver- heijen en P. Keijzers te Oostrum, G. van Hoof, M. Kessels, A. van Helden en J. Muijzers te Merselo, P. Holtackers, T. Leijssen, W. Ver vuurt, J. Heesen, P. Philipsen, L. van Veghel en W. Willems Leunen, L. Janssen, H. van Ass, G.Michels, en S. Nijssen te Ysselsteyn, G. Reijntjes, Veulen, Ch. Steeghs, W. Zanders en L. Verstappen, J. Her mans Oirlo, A. Hendriks, Leunen. A. van Veghel, Merselo. De Provinciale Voedselcommis- saris voor Limburg maakt bekend, dat, evenals in voorgaande jaren, het aan fruittelers is toegestaan, appelen, peren, pruimen en kersen op stam te verkopen. Hierbij doen zich twee mogelijk heden voor, namelijk: le. de verkoop geschiedt over een veiling; 2e. de verkoop geschiedt buiten de veiling om. Indien de verkoop over een vei ling geschiedt, is daarmede vol daan aan de bepalingen van de Tuinbouw-afzetverordening. Indien- de verkoop niet over een veiling plaats vindt, doch onder hands geschiedt, of ten overstaan van een notaris of andere tussen persoon, moet door de verpachter of door de pachter een verkla ring gezonden worden naar het Produktschap voor groenten en fruit, Laan Copes van Cattenbusch 62 te 's Gravenhage, welke ver klaring de volgende gegevens moet bevatten: 1. de naam en het adres van de veiling, via welke de verpach ter zou moeten veilen; 2. de naam en het adres van de veiling, via welke de pachter het gepachte fruit, nadat het zal zija geoogst, wil veilen, voor zover hij aan de veil plicht onderworpen is; 3. de naam en het adres van de verpachter en de pachter: 4. een omschrijving van de lig ging van het perceel; 5. de overeengekomen prijs; 6. de naam of namen van de verpachte fruitsoort. De verklaring kan uiteraard ook door een notaris of andere tussen personen worden ingezonden. Na ontvangst van deze verkla ring zal het Produktschap zowel aan de verpachter als aan de pachter een ontvangstbevestiging zenden. Slechts indien bedoelde verkla ring aan het Produktschap zal zijn ingezonden, is aan de bepalingen van de betreffende verordeningen voldaan. met actieve,beheerste zenuwen Mijnhardt's Zenuwtabletten rug en deze week start men dan met de OUD-VENRAYNAARS Men is van de gedachte uitge gaan dat de geboren en getogen Venraynaars, die naar elders zijn vertrokken, toch nog altijd prettige herinneringen bewaren aan hun geboorteplaats, waarvan de toren toch immer het trotse middelpunt was. En dat ook zij hun steentje bij willen dragen aan de tot stand- koming van de nieuwe toren, die schoner en mooier dan de oude, het nieuwe middelpunt gaat worden van onze zich steeds maar uitbrei dende gemeente. Welnu, zij worden in de gelegenheid gesteld om mid dels hun offer aan deze wederop bouw bij te dragen. Die actie is inmiddels in volle gang en een aansporing aan onze abonnees in den vreemde om deze actie te steunen, zal zeker niet nodig zijn. Daarnaast heeft hét comité reeds verschillende plannen voor Venray zelf. Men denkt b.v. aan een groots zomerfeest, dat iets buitengewoons beloofd te worden, aan een auto- en bromfietsrailley en andere festi viteiten, maar hierover hoort men later nog meer. Dan is een actie in voorbereiding voor de parochianen, die natuurlijk ook ingeschakeld worden en waar van terecht een grootse bij drage verwacht. Hierover is men nog druk aan het vergaderen en ongetwijfeld zal de toekomst licht in deze duisternis gaan brengen. Het zij op dit moment voldoende, dat dus de actie voor Venrays toren is gestart en dat derhalve begonnen is met de wederopbouw van de toren! Mogen velen het voorbeeld vol gen van hen, die zelfs zonder acties of wat ook, het kerkbestuur reeds een goede gift deden toe komen. Het Gironummer van het Kerk bestuur van St. Petrus Banden is nog altijd: 1 3 6 1 4 4 en iedere gift, hoe klein of hoe groot ook, zal dankbaar voor het torenpotje worden gereserveerd! De klok had twaalf uur geslagen, het nieuwe jaar was begonnen, en de familieleden hadden elkander ijverig alle goeds toegewenst. Vader en zoon waren van de gelukwensen en wat daar zo bijkomt zo vermoeid geraakt, dat zij hun leger steden opzochten om het nieuwe jaar snurkend in te zetten. „We hadden een beetje hoofdpijn", ver telden zij toen zij bij de politie- recltter moesten komen omdat zij toch weer waren opgestaan. Er woonde in de omgeving een boze buurman. Alle buren waren het er over eens, dat deze boze buurman een moppeiig man was. Vooral de jeugd was deze over tuiging toegedaan. Zij besloot op oudejaarsavond uiting te geven aan haar afkeer. En zo kon het ge beuren, dat die avond en nacht buurmans huis als het ware in de vuurlinie lag. De buurtjeugd ver schoot haar zakgeld op zijn stoep, en om het huis huilden gillende keukenmeiden, Japanse bommen, rotjes en ander materiaal. De boze buurman werd door dit alles nog bozer dan hij van nature al was. Hij rukte aan de huisdeur om de onverlaten onder handen te nemen. Zijn geruk had echter geen resultaat, want de knapen hadden de deur aan de buitenkant stevig vastgebonden. Een bom in de brievenbus deed hem terugdeinzen. Onder voortdurend geloei, ge knetter en gebombardeer slaagde de boze buurman er tenslotte in het belegerde perceel te verlaten door het slaapkamerraam. De buurtjeugd had zich onder tussen uit de voeten gemaakt. De boze buurman stond alleen in de kille nieuwjaarsnacht. Sterren twin kelden speels aan de donkere lucht. Het windje suiz-lde in het kale struweel. Maar buurman had daar oog noch oor voor. Hij zou de on verlaten wel eens even mores leren. Gewapend met een flinke knup pel ging hij op weg. Hij meende namelijk ten onrechte, dat niet de buurtjeugd, maar de rustende vader en zoon met hoofdpijn de oorzaak van het nachtelijk lawaai waren. Zo marcheerde hij op naar de be lendende boerderij. De huismoeder, in de keuken nog druk aan het redderen met de vet tige afwas die het toebereiden en nuttigen van oliebollen veroorzaakt, zag hem naderen in alle majesteit van zijn dreigende nleuwjaarstoom. Zij riep gemaal en zoon uitde veren. Dezen stormden wakker geschrok ken in nachtgewaad naar buiten. Voor de deur ontmoetten zij de boze buurman met de knuppel. De aderen zwollen op drie voor hoofden. De sterretjes hielden even op met twinkelen om beter te kun nen zien hoe de botsing zou ver lopen. Zelfs het windje hield de suizelende adem in. Toen greep de vader een emmer In het jaarverslag van de Com missie Sociale Planning Ontwik kelingsgebied Noordelijk Limburg wordt nog uitvoerig ingegaan op de peiling die o.a. in Venray is gehouden. Hierin stelt deze com missie, dat er in onze gemeente een tekort is aan ruimtelijke voor zieningen t.b.v. het sociale en cul turele verenigingsleven. Een tekort dat gelukkig door de stichting van gemeenschapshuizen in Oostrum en Ysselsteyn enigermate is opgehe ven, maar dat vooral in de kom ernstige vormen heeft aangenomen. Enkele kerkdorpen hebben wel de accomodatie zoals b.v. Castenray, maar moeten deze afstaan t.b.v. het kleuteronderwijs. De commissie dringt aan om in dergelijke geval len te komen tot de bouw van kleuterscholen om de ontwikkeling en ontplooiing van het maatschap pelijke leven niet af te remmen. Verder wijst de commissie op de zeer urgente behoefte aan gym nastieklokalen, een behoefte waarin gelukkig voor een deel wordt voor zien door de bouw van twee lokalen. In haar jaarverslag dringt de commissie aan op een onderzoek van de mogelijkheden voor het Groene Kruiswerk in verschillende kerkdorpen dependances te stichten, zoals al in Ysselsteyn is gebeurd. Dat het gebouw in Venray zelf niet aan de eisen voldoet, stelt de commissie voor in Venray-kom een nieuw Groene Kruisgebouw te stichten. Zoals onze lezers bekend is, heeft men in de onlangs gehou den begrotingsvergadering besloten een soort spaarpot te stichten, waaruit later eventueel de bouw kosten van een nieuw Groene Kruisgebouw gefinancierd kan worden. Gesteld kan worden, aldus vinden we in datzelfde rapport, dat het treffen van aangepaste voorzienin gen t.b.v. de sportbeoefening in de verschillende kerkdorpen een urgen- tiepunt van de eerste orde is, waarbij zoveel mogelijk gestreefd dient te worden naar het aanbren gen van verscheidenheid in de accomodatie. Een grootse opgave, evenals de aangeraden stichting van een sportpark in de kom, dat van betere accomodatie en diffe rentiatie moet zijn, omdat het naast een locale functie een zekere cen trumfunctie heeft t.b.v. de gehele streek. Hoewel men over de zg. vrije speelgelegenheden voor de jeugd nog geen oordeel heeft ge veld, lijkt het de commissie dat op dit terrein de nodige activiteiten moeten worden gestimuleerd. Dat dit deels gebeurd is, kan men lezen in ons artikel: 15 juni een belangrijke dag.., Een plaatselijke boekenstock, waaruit bijv. de bibliotheken uit de kerkdorpen putten kunnen, is een andere wens der commissie, alsmede een betere huisvesting van de parochiebibliotheken op de kerkdorpen. Men denkt hierbij o.a. aan een apart lokaal in de gemeenschaps huizen. 1 Dat een behoorlijk zwembad in Venray niet mag ontbreken, heeft ook deze commissie ontdekt en zij noemt een spoedige totstandko ming van het allergrootste belang. Evenals van belang is, dat een cultureel centrum in Venray zeer spoedig gereed moge komen. De commissie waarin voor Venray naast Burgemeester Jansen de heren Laurensse en Loonen zitting hebben hoopt dit jaar verschillende van genoemde wen sen ter kennis te kunnen brengen van de Overheid en hiervan de benodigde subsidies te verkrijgen voor de verwezenlijking van een en ander. Aangezien Venray ook is be noemd tot industrieel te stimuleren kern mag met een zeker optimisme de verwezenlijking van verschillen de objecten verwacht worden. Het Haagse voorbeeld De lente is er volop en onder de felle Mei-zon is het een lust door nieuwe en oude wijken te fietsen, waar het groen en het gras kleur en sfeer geeft. Onze plantsoenen liggen er keurig bij, maar ook de tuintjes mag men zien. Zou het zo gek zijn als Venray eens het Haagse voorbeeld ging volgen om die sfeer en kleur nog wat te accentueren? Men heeft het kunnen lezen in de kranten hoe de Haagse vroede vaderen vorige week een stand beeld van een ruiter te paard heb ben onthuld van een Italiaanse beeldhouwer. Het is geplaatst in een der buitenwijken en bekostigd uit een apart potje, waarin juist voor dit doel de Haagse gemeente raad enkele procenten van de straat- belasting heeft gereserveerd. Dat dit nog al kapitalen heeft opge bracht blijkt wel uit de aankoop van dit bronzen en monumentale standbeeld. Waarom in Venray dit voorbeeld niet te volgen. We hebben dergelijke kapitale monumenten niet nodig, dus ook niet dergelijke kapitalen, maar zo links en rechts in onze gemeente zou een beeld niet misstaan. Beel den, waarin we iets vast kunnen houden van Venrays geschiedenis. Men kan dit afwimpelen met de opmerking: flauwekul, we hebben wel wat anders aan ons hoofd, waarvoor we de centen beter ge bruiken kunnen. Men kan ook de proef eens nemen en enkele jaren wat sparen door enkele procenten van de straat- of een andere belasting daartoe te reserveren. We maken onze ge- water en goot die uit over de boze buurman. De zoon volgde dit voor beeld als een getrouwe nazaat. Afgekoeld spoedde buurman zich huiswaarts om droge kleren aan te trekken en de politie te waar schuwen. Het natgieten van huurlieden wordt door de Wet beschouwd als eenvoudige mishandeling. „Dit valt niet onder reinigings- en ontsmet- tingsdienst", zei de rechter. De officier vond een tientje boete voor elk de juiste straf. „Mijn em mer was maar half vol, en ik gooide nog mis ook", klaagde de vader. "Ik had maar zo'n klein plastic emmertje", zuchtte de zoon. „Ik kon in de haast geen andere vin den". Op de tribune grinnikte de jeugd. „Buurman heeft het er in zijn leven wel naar gemaakt", meende de rechter. Daarom deed hij deze mishandeling af met een rijksdaal der boete voor ieder. meente er alleen maar mooier mee en daardoor aantrekkelijker voor de inwoners maar ook voor de vreemdeling, ook voor de indus trieel... Ons lijkt dit Haagse initiatief een voorbeeld ter navolging. Kring-Horst K.N.V.B. Kringtournooi wordt voortgezet 2de Pinksterdag brengt het tour- nooi van de Kring-Horst-Venray enkele interessante wedstrijden, welke wel eens beslissend konden zijn voor de einduitslag. Zondag 24 mei, spelen die elftallen, welke 2de Pinksterdag nog competitie-ver plichtingen hebben. 2e Pinksterdag komen in het veld de KNVB-elf tallen: FCEB I—Venray I Wanssum IRKDEV I In deze klasse plaatsten zich reeds voor een volgende ronde: Tienrayl, Oostrum I en RKLVV I. Elftallen afdeling Limbnrg: Brughusia IKronenberg I RKLVV IIOostrum H Meterik ISevenum II Swolgense Boys IIFCEB II. Jeugd a-elftallen: Meterik—RKDEV (4 uur) Venray—Wanssum Melderslo IOostrum FCEBMelderslo H (4 uur) Programma voor 24 mei. Elftallen afdeling Limburg: Griendtsveen HMelderslo II RKDDEV H—Meterik II (1 uur) Melderslo IVenray ni RKDEV IHGriendtsv. I (3 uur) Wanssum H— Swolg. Boys I Venray IV—DIS II. D.L.S. Sportdag 21 juni te Venray Wat misschien een unicum ge noemd mag worden is, dat de Com missie, welke de D.L.S. Sportdag op de terreinen van S.V.V. te Ven ray voorbereid en straks gaat ver zorgen, haar programma reeds volkomen klaar heeft. De indeling der wedstrijden over de 3 terreinen, met elk uur een attractief pro gramma, heeft heel wat moeite ge kost, maar zoals het zich nu laat aanzien komt dit keurig voor elkaar. Met een grootse optocht door Venrays straten wordt het pro gramma geopend voor voetbal-, handbal-, korfbal- en volleybal wedstrijden, afgewisseld en aange vuld met athletiek- en gymnastiek- demonstraties door enkele bekende verenigingen. Alles bij elkaar beloofd 21 juni in ieder geval een echte sportdag te worden, waar alle bekende tak ken van sport aan hun trekken komen. S.V.V.-nieuws Het is S W niet mogen gelukken in hun laatste competitie-wedstrijd revanche te nemen op de kam pioenen uit Weert en zodoende hun 2e plaats in de eindrangschikking veilig te stellen. Na de door verrassend goed aan- valsspel behaalde 5—2-overwinning op De Ster hadden we tegen Wil- helmina een beter resultaat ver wacht. Wilhelmina was ontegen zeggelijk de betere ploeg, maar met rust zag het er toch niet naar uit, dat een 51-nederlaag ons ten deel zou vallen. De Weertenaren kwamen reeds in de 2e minuut op goedkope wijze aan een 1O-voorsprong toenKus- ters op erg ongelukkige wijze een schot op doel van richting deed veranderen. 3 min. later was de stand echter reeds gelijk, doordat Vennekens prachtig doorzettend zich vrij wist te spelen en hard inschoot. Het spel ging nu geruime tijd op en neer en was van matige kwali teit. 5 min. voor rust wist Wilhel mina een 2—1-voorsprong te nemen toen onze verdediging te lang een afwachtende houding aannam bij een Weert-aanval. Na rust was het initiatief voort durend aan Wilhelmina, dat zonder zich in te spannen nog driemaal scoorden. Doordat Budel er in slaagde hun laatste competitiewedstrijd te win nen nestelde deze zich met 1 punt voorsprong, op het schelden van de markt, nog voor S.V.V. op de 2de plaats, zodat wij na het grootste deel van het seizoen mede aan de leiding te hebben gestaan, thans op de 3de plaats zijn geëindigd. Dan willen wij nog even memo reren de verdiende 32 overwin ning van het 3e elftal op Meterik waardoor het le klasserschap be houden bleef. Bravo jongens Venray 4 beëindigde de compe titie met een grandioze 73 over winning op F.C.E.B. 2 en kan met voldoening op de behaalde resulta ten terugzien. Voor Tweede Pinksterdag is het druk bezette programma als volgt: Voor het kringtournooi speelt Venray in Broekhuizenvorst tegen F.C.E.B. In Venray krijgen we drie elftallen op bezoek van de vereni ging „Union", Bochum-Bergen en wel het le, 2e en veteranenelftal. VeteranenS.V. Bochum Dl. J. Wijnhoven M. Cremers P. Schellen J. Goumans P. vd. Laar, W. Arts. F. Schellen, P. Thielen, M. Eibers. Res. P. van Daal, W. Kessels. 2de Pinksterdag, Servatiusterreln, Aanvang om 4.30. Venray 3 gaat de competitie be ëindigen in Wanssum tegen de reserves. I.v.ra. de trainerswisseling zijn de wekelijkse trainingen op don derdag in de meimaand stopgezet. Nieuws uit Venray en Omgeving Zondagsdienst huisartsen Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot maandagmorgen 8 uur, wordt de praktijk der huisartsen voor Venray e.o. waargenomen door Dr. VAN DEN HOMBERGH Oostsingel 6 Telefoon 1393 Pinkster-maandag Dr. VAN DER MEER, Patersstraat 30 Telefoon 1887 Uitsluitend voor spoedgevallen. GROENE KRUIS Donderdag a.s.: Zuigelingenbureau voor de Kom. Openbare bekendmaking Burgemeester en wethouders der gemeente Venray brengen ter open bare kennis, dat zij bij hun besluit van heden, no. 357a, aan Th. J. M. Berkens, wonende J ulianasingel 51 te Venray, vergunning hebben ver leend ingevolge de Wet Autover voer Personen tot het vervoeren van personen met een huurauto. Venray, 29 april 1959. GESLAAGD Op te Den Haag door de Com missie Vakexamen Fotohandel ge houden examens slaagde de heer Gerard Kruijsen, Oostsingel 12 te Venray voor 't Vakdiploma „Foto- handel". Bij de te Roermond gehouden Brandweer-wedstrijden van de P. T T.-bedrijfsbrandweren werd onze Venrayse ploeg de 11de met 633 punten. Maastricht werd eerste met 738 punten. Koreumyt afgebrand Ten nadele van P. te Kempkens- berg is woensdag een korenmijt door het vuur vernield.

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1