Venrays begroting goedgekeurd Venrays Vroede Vaderen vergaderden.... De begroting zonder meer geaccepteerd. Industrie-raad gevraagd. Zaterdag 2 mei 1959 No 18 TACHTIGSTE JAARGANG CONFECTIE VAN PEEL EN MAAS "EEN RIJK BEZIT DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MUNCKHOF A A VOOR VPNR4Y PM OM5TPPY RM ADVERTENTIE-PRIJS: 8 ct. perm.m. ABONNEMENTS- GROTESTRAAT 28 TELEFOON 512 GIRO 150852 LfljIVULrtU V UVJ1X L|1I1\2A 1 I_,1Y UIUO 1 I\L|I\U1\ PRIJS PER KWARTAAL I 1.40 BUITEN VENRAY f 1.60 Alle raadsleden waren present op deze begrotingsvergadering, die bovendien nog een grote agenda met zich bracht. De ingekomen stukken hadden en dit wordt ook traditie weer enkele verdagingen van beslissin gen van Ged. Staten op hun lijstje staan. COLS EN drong aan op voldoen de inlichtingen aan dit college, waardoor dergelijke verdagingen voorkomen worden en raadsbeslui ten sneller worden goedgekeurd. Dit werd ook nu weer toegezegd. Gymnastiek-lokalen. Het voorstel om van de gebr. de Bruyn 100 m2 grond aan te kopen op de hoek Hoenderstraat-Lange- weg, voor de bouw van een nieuw gymnastiek lokaal, kreeg commen taar van COLSEN. Deze is geschrokken van de bouwplaats, die notabene ligt in het uitbreidingsplan West, dat er nog niet is, tenminste nog niet is goedgekeurd. Wie kan dus zeggen, of de bouw van een dergelijke zaal daar ter plaatse wel in overeen stemming is met de toekomstige plannen. Hij had liever gezien, dat men deze zaal in plan Zuid gelegd zou hebben, waar een goedgekeurde plaats is. Trouwens, dat men deze zaal, die voor het lager onderwijs bedoeld is, ook wil gaan gebruiken voor de ambachtschool, kon spr. maar weinig waarderen. Laat die school zelf voor een zaal zorgen. Dat men bij deze zaal weer met 't verhaal aankomt, dat de parochie die daar met alle geweld wil heb ben en niet in het rectoraat, is blijkens mededeling van bevoegde zijde, aldus spr., een fabel. De pa rochie wil hem daar waar hij 't nuttigst is De VOORZITTER meende, dat deze bouw niet 't uitbreidingsplan West zou storen, omdat daar toch geen weg komt. Buiten dat hebben de inspecties van L.O. deze plaats goedgekeurd, die betrekkelijk dicht in 't centrum gelegen, allereerst voor de lagere scholen dient, maar daarnaast toch ook voor ambacht school en particuliere liefhebbers kan dienen, zoals gymnastiekver eniging en volleyclub. De inspectie vindt daarnaast, dat oudere scholen een zekere voorrang dienen te hebben boven de jongere. COLSEN kon 't met deze argu menten niet eens zijn. Inspecties zijn geen planologen en als het criterium of een weg over een be paalde plaats komt het al of niet bouwen in een uitbreidingsplan verhindert, dan snapt spr. niet, waarom zovele particulieren op dit moment niet kunnen bouwen. Daar komen toch niet allemaal wegen lopen. Hier wordt weer iets hals over kop gedaan, omdat men nu in een keer het geld en de gelegen heid heeft, maar men realiseert zich niet, dat hiermede geen reke ning wordt gehouden met een toe komstige ontwikkeling van Venray. Fr. JANSSEN vond het ook geen stijl, dat de gemeente wel mag bouwen in een nog niet goedgekeurd uitbreidingsplan, maar een particu lier niet. Waarom dan niet naar plan Zuid? De VOORZITTER vertelde, dat daar een nieuwe gymnastiekzaal moet worden aangebouwd aan de bestaande meisjesschool, wat zijn consequenties met zich brengt. Z.i. stoort een gymnastiekzaal op deze hoek allerminst en dient zij behalve het lager onderwijs vele andere belangen. COLSEN bleef mordicus tegen en vroeg hoofdelijke stemming. Alleen de heren Berkhout, Bartels en Fr. Janssen vielen hem bij. De grond wordt dus aangekocht. Grondverkopen Het voorstel om aan G. Koenen Puttenweg 37 2 ha uit kavel 19 van vak I te verkopen, welke grond hij thans in pacht heeft, kreeg zonder meer de goedkeuring. De prijs be draagt f 1800 per ha. Industrie Het voorstel om aan H. Clephas Schoolstraat de woning c.a. van F. Stevens aan de Oude Oostrumse- weg te verkopen voor f 31.000 kreeg commentaar. BERKHOUT vroeg zich af of het hier nu wel de juiste plaats Is om een industrie te vestigen. Bij even tuele uitbreidingen komt men hier toch vast te zitten. De VOORZITTER vertelde deze moeilijkeid met de aspirant-koper besproken te hebben, maar deze stelde, dat hij veel klanten-werk heeft uit de kom van het dorp, zodat vestiging in die kom voor hem noodzaak is. BERKHOUT merkte op, dat de buurt zich wel eens beklagen kan vanwege de storingen, die hetelec- trisch lassen etc. oplevert, maar VERMEULEN verwees naar de Schoolstraat, waar hij toch nimmer klachten gehoord heeft. Fr. JANSSEN vond de oplossing van de ene kant gelukkig. De man kan zijn bedrijf nu uitbreiden en de gemeente komt op een goede manier van een woning af. Van de andere kant vond hij de oplossing ongelukkig omdat z.i. dit bedrijf op het industrieterrein hoort, waar trouwens in 't verleden de eigenaar wel naar toe gewild heeft, want hierover zijn al besprekingen ge weest met het ETIL. Als deze man nu hier wil gaan beginnen, moet hij dat zelf tenslotte maar weten, maar uitbreiding zit er niet meer in. De VOORZITTER verwees weer naar het gesprek met de koper, die toch zelf wel zal kunnen be oordelen, waar of hij zich het beste kan vestigen. Zou de zaak hier goed gaan, en moet er uitgebreid wor den, dan kan hij dan nog altijd naar het industrieterrein. En daar hield de raad het dan ook maar op. Alleen tegen de huurkoop-voorwaarde werd nog be zwaar gemaakt. Niet omdat deze man die rege ling nu kreeg, maar om het pre cedent dat geschapen wordt. Zo wees COLSEN er op, dat indertijd door Ged. Staten een dergelijk besluit was afgekeurd en loopt men die kans nu ook weer niet De VOORZITTER vertelde, dat indertijd de gemeente zich garant moest stellen voor een levensver zekering, hetgeen iets anders is als dit. Fr. JANSSEN kon er in komen, maar wenste toch vast gesteld te zien dat hier de raad afwijkt van het principe en deze man practisch een hypotheek geeft van 100 pet., die men iedere andere particuliere bouwer weigert. Na deze constatering viel toen de hamer en was ook dit punt voor goed voorbij. Grondverkoop De grondaankoop van B. Aarts Stationsweg 46 in de Prins Hen drikstraat kreeg de goedkeuring, nadat COLSEN geïnformeerd had of de welstandscommissie het schetsplan van de koper had goed gekeurd. Dit bleek het geval te zijn. Fr. JANSSEN wilde nog weten of er geen andere aanvragers voor dit stuk grond geweest waren, die zelfs eerder een aanvraag hadden ingediend. Ook dit bleek niet het geval te zijn. Als laatste maakte VERMEULEN de opmerking, of de gemeente toch beslist wel vasthield aan de f 100.— storting vooraf, wat ver wonderd werd bevestigd. VERMEULEN had schijnbaar de indruk, dat sommige mensen die f 100.wel eens niet vooraf had den moeten betalen en zou de wel houder na de vergadering wel eens wat namen noemen. Het voorstel om de bouwgronden waarop door de woningbouwvere niging St. Oda aan de Marijke- straat 24 woningen zijn gebouwd, aan de Margrietstraat 20, aan de Irenestraat 20, in Leunen 16 en in Merselo 2 stuks, over te dragen aan diezelfde woningbouwvereni ging, kreeg zonder commentaar de vereiste goedkeuring. En de grondruil met Th. G. Wil- lemsen in Castenray, waardoor een betere begrenzing wordt verkregen voor de bouwterreinen aldaar, ging dezelfde weg. Stok achter de deur De eigenaars van de woning K 13 in Leunen wensten geen ver betering aan te brengen in dit pand. Daarom was er het voorstel de woning onbewoonbaar te verklaren met last tot ontruiming. De raad keurde dit zonder meer goed. Bij het volgende geval kwam enig commentaar. Het betrof de woning Leunseweg 10a, waarin de eigenaar ook enkele verbeteringen niet wenst door te voeren. Hij heeft tenminste protest tegen de door B. en W. gewenste verbe teringen aangetekend. Het voorstel lag er om dit protest niet te accep teren, zodat alsnog de eigenaar tot deze verbeteringen gedwongen kfin worden. COLSEN had een en ander eens bekeken en moest erkennen, dat het dak inderdaad lekte. Maar welk niet-beschoten dak doet dit niet Dan moet de electriciteits- voorziening worden aangepast aan de eisen van de PLEM. Maar deze eisen zijn de laatste jaren zodanig opgeschroefd dat nog geen 5 pet. van Venrays woningen meer vol doen aan de eisen. Hij wilde dus liever een minnelijke schikking. Maar de VOORZITTER wees er op, dat het dak inderdaad volgens deskundigen slecht was en dat het electriciteitsnet zodanig was, dat accuut brandgevaar niet denkbeel dig is. Men kan in deze kwestie niet schikkelijk zijn. Het is alles of niets. De raad koos alles en de eigenaar zal moeten opknappen. Geldleningen De geldleningen bij de bank van Ned. Gemeenten kregen natuurlijk de vereiste goedkeuringen. Het betreft f 74.000 ter consoli datie van schulden, f 112.500.— voor verschillende kapitaalswerken als bebossing e.d. en f 180 000 voor de bouw van een jongensschool in het Rectoraat. De kleuterschool in Merselo kreeg de gevraagde voorschotten op de exploitatie-vergoeding en de school in Ysselsteyn kan, wat de raad betreft, er weer een klas bij bouwen. De splitsing tussen jongens en meisjes, die VERMEULEN voor stond, kan niet doorgaan omdat dan voor beide scholen het leer lingenaantal te klein wordt. Zes woningen extra De raad ging er verder mee accoord dat zes woningen extra aan Venray zijn toegewezen en vond het ook goed, dat B. en W. architecten opdracht geven, teke ningen voor deze zes bij de zes en zestig andere gereed te maken. Dan zaten we midden in de rond vraag, waarin JENNISKENS aan drong om het uitbreidingsplan Ys selsteyn toch tot uitvoering te brengen aangezien hier verschillen de particuliere bouwers willen bouwen, maar nog maar steeds niet kunnen. Deze kwestie, aldus de VOOR ZITTER komt in B. en W. en zal binnenkort een oplossing krijgen. DERICKX had bezwaren tegen de plaatsing van de z.g. komborden in Oostrum, die volgens hem een stuk verder op Venray aan moeten. Met Ged. Staten zal hierover over leg gepleegd worden. BERKHOUT vroeg naar de ver deling -van de z.g. industriewonin gen en kreeg ten antwoord, dat die in overleg met de Industriële Club worden verdeeld. Verder deed dezelfde spreker een beroep op Gemeentewerken, om toch een oplossing te zoeken voor het Kerkplein in Leunen, dat er thans verschrikkelijk bij ligt. Wethouder WINTELS keek zuinig want ook een noodoplossing kost geld, maar BERKHOUT drong aan, temeer waar de rioleringsplannen nog wel even zullen duren. De zaak zal weer eens bestudeerd worden! Dat was het dan. Een verslag over de begroting vindt U elders in dit blad en de raad had er schijn baar nog niet genoeg aan, want die ging nog in besloten vergadering. De begroting 1959 is voor ver-1 meer licht in de nu betrekkelijke schillende raadsleden aanleiding grote duisternis kan brengen, geweest om in een min of meer uitvoerige beschouwingen 't hunne te zeggen over de begroting 1959. De heren Janssen, Colsen, de Bruyn, Bartel?, van Haren, Berk hout en Steeghs gaven hun visie op Venrays toekomst. Uit hun beschouwingen geven we een uiteraard der zaak sum mier overzicht. Over twee punten waren alle COLSEN geloofde, dat de raad in de toekomst de begroting anders zal dienen te behandelen. Bepaalde commissies dienen dan bepaalde hoofdstukken te bestuderen en hierover verslag uit te brengen. Zo alleen kan een beleid worden gepaald, vastgesteld en gecontro leerd. Zijn opmerkingen over deze begroting betroffen vooral Sociale Zorg, dat enorme kapitalen ver- sprekers het eens: ten le dat een I sündt en het subsidiebeleid, dat een begroting, zoals ze thans voor ons j volgende maal nauwkeurig beke- ligt, wel een heel gering overzichtj ken za* dienen te worden. Het geeft van 't te voeren beleid. Ten voorstel van Fr. Janssen om op de 2de, dat 't begeleidend schrijven van B. en W., waarin dit college, naast een heldere uiteenzetting over het doel en werkwijze der be groting, ook de noodzaak van ver schillende toekomstplannen heeft aangetoond, zeer verhelderend heeft gewerkt. Daarnaast waren er de nodige op- en aanmerkingen. F. JANSSEN zou bijv. graag gezien hebben, dat ook de kapi taalswerken, die men van plan is totstand te brengen, al is 't maar als pro-memoriepost op de begro ting worden geplaatst. Dan worden ze niet vergeten en ook de provin ciale en landelijke overheid kan dan lezen, dat Venray nog grootse plannen heeft. En ook moet hebben, wil ze voldoen aan de door de Minister gestelde eisen bij zijn aan wijzing van Venray als ontwikke lingskern. De komende 5 jaren aldus spr. zullen zeer belangrijk zijn en 't zal onze taak zijn, alles op alles te zetten om veel op het gebied van industrialisatie tot stand te brengen. Daartoe moeten deskundige krach ten worden aangetrokken en zal o.a. een industrieraad moeten wor den ingesteld, die naast en met de raadscommissie dit probleem zal dienen te behartigen. Daarnaast zal de raad ook zijn beleid dienen te bepalen t.o.v. de middenstand. Er zal o.a. nu einde lijk eens een planologische uitbrei dingsmogelijkheid geschapen dienen te worden, opdat in de toekomst de middenstand weet waar hij af en aan is. In het verleden zijn voor zaken- uitbreiding o.a. het Schouten straat je, de Veldstraat, begin Juliana singel en Schoolstraat als zodanig aangewezen. Wat ervan terecht ge komen is, kan men nu zelf beoor delen. Daartoe is echter nodig een her ziening van het kernplan. Trouwens alle plannen dienen nodig herzien te worden. Het plan in hoofdzaken moet aangepast worden en het plan-West moet zo snel mogelijk klaar komen. Sprekende over de begroting op zich moest het spreker van zijn hart, dat in vergelijking met de cijfers voor Brandweer en B.B. voor de verkeersveiligheid wel heel minieme bedragen zijn gereser veerd. Bij het hoofdstuk openbare wer ken kan men door de bomen het bos niet meer zien. Op alle moge lijke posten staan toeslagen en wat dies meer zij en de uiteindelijke uitkomst is dat dit hoofdstuk enorm geld kost. Misschien dat de tariefstudie e.d. hier ook eens wat een of andere wijzen de kapitaals werken alsnog in de begroting op te nemen, kan zijn instemming hebben. Nu is van 't toekomstig beleid wel heel weinig te lezen. Z.i. zal dit jaar de nadruk dienen te komen op de industrialisatie en de oprichting van een industrie- raad heeft zijn goedkeuring. Daarnaast zijn er tal van pro blemen die om een oplossing vragen. Hij dacht o.a. aan de plan nen voor Venray. Een verbetering, wijziging aanpassing van het kernplan, het plan in hoofdzaken en de verschil lende uitbreidingsplannen zal de aandacht bezig moeten houden. Maar daarnaast zal ongetwijfeld vele andere de aandacht van de raad vragen. Hij dacht daarbij b.v. aan de carnavalsviering, aan de verhouding kom-kerkdorpen, aan een koppeling van initiatieven, waardoor bv. het onmogelijk wordt dat de ene commissie een speel plaats tegenover het Ambonnezen- kamp plant en een ander het zwembad t.o. het ziekenhuis, terwijl deze twee dingen z.i. toch bij elkaar horen. Hij dacht aan onderwijsvoorzie ningen, aan bouwvoorzleningen en wees er in dit verband op, dat men niet is met de bouw van wo ningwetwoningen door de overheid maar dat ook particuliere bouw dient gestimuleerd te worden. En dat b.v. eindelijk ook eens de bouw van bungalows mogelijk gemaakt wordt. Hij dacht verder aan kampeer - plaatsen, die er in Noord-Limburg veel te weinig zijn, aan het zwem bad, aan de recreatie mogelijkheden. Vooral wilde hij de aandacht ves tigen op het jeugdprobleem waar men nog steeds maar mee sukkelt. Het is idioot, dat men in Neder land kapitalen uitgeeft aan het onderwijs, maar voor het overige de jeugd aan haar lot over laat en een gezond leven feitelijk onmo gelijk maakt, doordat geen voor zieningen getroffen worden voor sport, spel en ontspanning. Er wordt thans een onderzoek in gesteld, naar al deze factoren en dan zal de raad ongetwijfeld met de oplossing van de verschillende problemen op dit terrein ernstig te maken hebben. DE BRUYN voelde weinig voor deze begroting, die komt als al een kwart van het jaar verstreken is en die bovendien geen enkel kapitaalswerk aangeeft. Ook hij wees op het grote belang van de aanwijzing tot te industriali seren kern en drong er ten sterkste op aan om te zorgen, dat de vruch ten van deze aanwijzing geplukt zouden worden. Vruchten niet alleen op het ter rein van de industrialisatie zelf, maar ook van wat er om en aan hangt. Dus niet alleen nieuwe in dustrieterreinen en een nieuwe com missie, maar ook een klimaatsver betering door betere ontwikkeling en ontspanningsmogelijkheden. En tenslotte drong hij aan op verbetering van de woningbouw. De laatste jaren blijft het aantal wo ningzoekenden om en nabij de 300 hangen. We komen dus niet verder. Naast overheidsbouw zal dus ook de particuliere bouw bevorderd moeten worden door dienstver lening op alle terreinen. Maar daar naast zal ook een uitgebreid onder zoek dienen ingesteld te worden of in de bepaalde overheidswoningen wel die mensen terecht komen waarvoor ze feitelijk zijn gebouwd. BARTELS wees op zijn beurt ook op het grote belang van een bevordering van de industrie om de werkgelegeheid in stand te houden en waarschuwde er voor, dat Venraynog maar staat aan een begin. In 1958 is de mannelijke beroeps bevolking gegroeid met 250 per sonen en is nu 5250 mannen groot. In 1958 was er voor 70 mannen minder werkgelegenheid dan 1957, terwijl er nog steeds 117 mannen werkloos zijn en er meer dan 400 nog buiten Venray hun werk moeten zoeken. Voortvarend heid is dus geboden. Ook hij is voor een industrieraad en voor verhoging van de reclamekosten t.a.v. de in dustrialisatie. Hij drong er op aan, ambtelijke instanties, die bij de verwezen lijking van al deze plannen zulk een groot aandeel hebben, steeds maar opnieuw te blijven vragen. Steeds maar opnieuw aandacht op Venray te blijven vestigen en de telefoon naar Den Haag en de rei zen naar de ministeries niet te schuwen. VAN HAAREN liet in een uitge breid overzicht de belevenissen van onze gemeente sinds de eerste wereldoorlog de revue passeren Dit alles ter illustratie dat het ondanks de oorlog, ondanks de problemen, die verwoesting en uit gestrektheid met zich brengen, in Venray toch iets is gedaan. De wederopbouw en uitbreiding van onze gemeente is een voorbeeld geworden voor andere plaatsen maar vraagt daarnaast van de be trokken instanties extra aandacht voor onze gemeente. We hebben zelf echter ook een taak en wel Venray op alle mogelijke manieren naar voren te brengen. De midden stand door grotere bedrijven en extra service, VVV door festivitei ten op sport- of ander terrein, waarin Venray een voorbeeld kan nemen aan veel andere plaatsen, de gemeente door een deskundige reclame voor de vele mogelijkheden die er zijn voor industrievestiging en ieder voor zich door het Ven rays belang te dienen en het niet door misselijke acties als tegen de hand- en spandiensten in onver diend discrediet te brengen. Eigen plaats te dienen en daar door reclame te maken voor onze mooie gemeente, die door te wei nigen nog wordt gekend als de grootste van Zuid-Nederland, moet ons aller opgave zijn. Wat zijn opmerkingen over de begroting zelf betroffen: ze kwa men er op neer dat de financiële handicap wel moeilijk maar niet overkomelijk is, omdat ook andere gemeenten hiermede zitten en dat z.i. de subsidie voor het kasteel in Well beter aan VVV gegeven kan worden, want dan dient ze een Venrays doel. Trouwens de gehele subsidie regeling mag aldus spreker, wel eens wat nader onderzocht worden. Z.i. kan op dit terrein wel eens wat harder aan de teugels getrok ken worden, want al langer hoe meer leunt men maar tegen de overheid aan. BERKHOUT zou graag zien, dat men leder jaar een soort program ma opstelde, waaruit niet alleen de raad léren kon, wat men denkt te gaan doen, maar waaruit ook de betrokken instanties leren kun nen waarvoor geld beschikbaar zijn moet. En dat zal de grote opgave worden voor de raad: de overheid er op te wijzen hoeveel problemen juist in de gemeente Venray wel liggen. En geld voor de oplossing daarvan los te krijgen. Natuurlijk zal men voor de naas te toekomst alles op alles dienen te zetten om de voordelen, welke de aanwijzing tot te industriali seren kern met zich brengt, deel achtig te worden. Er is 7.5 miljoen voor uitgetrokken, waarvan het grootste deel nog dit jaar ter be schikking komt. Het zal aan onze eigen activiteit afhangen of we hier veel of weinig van los krijgen voor de oplossing van vele problemen. STEEGHS had zich vroeger, bij al die begrotingstekorten wel eens afgevraagd, waar 't nu feitelijk wel naar toeging. Tegenwoordig maakt hij zijn eigen daar niet zo ongerust meer over. Het zal gemakkelijk te recht komen. Alleen als een zaken man met zo'n begroting moest werken, kon hij beter ophouden. Om al de problemen op te lossen, zal de raad heel wat moed moeten brengen en al de plannen die men heeft, zullen zeker niet in een vloek of zucht te verwezenlijken zijn. Bovendien zal men toch eerst dienen te komen tot een soort urgentiebepaling. Want in Venray komen de belangen van de ver schillende bevolkingsgroepen al langer hoe meer uit elkaar te lig gen en zal men de kans lopen de pelangen van de ene groep niet meer te zien door de belangen van de ander. Zo is 't hem opgevallen, dat bij al de plannen, die naar voren ko men, slechts weinig meer wordt gerept over bijv. het al jaren be staande plan om minstens 30 km. wegen stofvrij te maken. Dit is eertijds eens opgesteld, omdat men z.i. terecht de onderhouds kosten ieder jaar opnieuw feitelijk verknoeid geld vond, maar 't is niet doorgezet, omdat bestedings beperking hier een rem opzette. Men hoort er niet meer over pra ten. Hetzelfde geldt voor drinkwater en electriclteit. Op te veel plaatsen heeft men hier nog slecht drink water en geen electrisch. Ge hoort er niet meer over praten. Het zijn deze problemen, die als ze niet worden opgelost, de verhouding tussen kom en kerkdorpen ernstig kunnen vertroebelen, hoe urgent men in 't eerste misschien een zwembad of recreatieoord ook acht. Natuurlijk zijn juist de door hem aangewezen problemen mede een gevolg van de uitgestrektheid van onze gemeente, maar dan zal ook juist daarom bij de overheid moeten worden aangedrongen om meer steun. Men zal ook in de kom niet moeten vergeten, dat Venray een agrarische gemeente was, nog is, en ook zal moeten blijven en dat aan de wensen van de agrariërs ernstig aandacht besteed dient te worden. Deze mensen zijn gebaat met de stofvrij making van 30 km wegen en vinden dat logisch heel wat urgenter dan een zwem bad, dat misschien 10—12 dagen per jaar gebruikt kan worden. Niet om af te breken, aldus spreker, wijs ik op deze punten, maar de urgentie van vele pro blemen moet redelijk' bepaald wor den, waarbij aan alle belangen moet worden gedacht. De VOORZITTER had het niet bepaald moeilijk bij zijn beantwoor ding van verschillende sprekers. Hij wees er op, dat in onze ge meente inderdaad nog tal van pro blemen liggen. Problemen, waar van de oplossings-urgentie mis schien moeilijk te bepalen zal zijn, maar waarbij zeker niet de kom bij de kerkdorpen en de kerkdorpen bij de kom zullen worden achter gesteld. Dit meende hij vooraf nog eens uitdrukkelijk te moeten sti puleren. Wat de begrotingsindeling betrof kon hij er zich mee verenigen, dat de kapitaalswerken alsnog als een soort pro-memorie-posten op de be groting worden gebracht. Alleen men schiet er weinig mee op. Z.i. is het systeem, wat thans gevolgd wordt, het beste. N.l. dat men bij begrotingswijziging telkens de kapi taalswerken op de begroting brengt, waardoor men directe goedkeuring krijgt. Nu is pas de begroting 1957 goed gekeurd. De daarop gebrachte ka pitaalswerken zouden dus tot nu ïebben moeten wachten. Nu zijn ze al uitgevoerd. Spreker wees er op, dat de finan ciële toestand van onze gemeente inderdaad niet rooskleurig is. Maar de benoeming tot industrialisatie- kern geeft nieuwe mogelijkheden om op velerlei terrein dingen tot stand te kunnen brengen, waaraan men enkele jaren geleden nog niet kon denken. Men zal daartoe inderdaad hard moeten werken en vooral de nodige deskundigen moeten aantrekken. Een te vormen industrieraad zal zijn volle medewerking hebben. Hij heeft in een vergadering ge hoord, dat de departementen op alle mogelijke terreinen willen helpen en nu zal het zaak zijn om die hulp aan te trekken. Daartoe is samenwerking nodig, welke hij graag vroeg voor deze grootste taak. Wat het middenstandsbeleid be treft zal men moeten komen tot het scheppen van een centrum. Daartoe zal o.a. nodig zijn de her ziening van het hoofdzakenplan, ook al i.v.ra. de aanleg van recrea tie-oord, zwembad en plan-West. Op korte termijn hoopt het College dienaangaande voorstellen te bren gen. De heer Colsen beantwoordend, wees hij er op, dat de begrotings behandeling een zaak van de Raad is, die natuurlijk vrij is, een en ander in commissies te behandelen of in comité-generaal. Daar moet men een volgende maal maar eens over praten. De sociale zorg vraagt inderdaad grote offers, maar of hieraan iets gewijzigd kan worden is en blijft een vraag. Dat het armbestuur over een ton komt, is in deze tijd van sociale zorg toch een bedenkelijk teken. (vervolg zie binr.enpag. 3eblad)

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1