is op staat 10 mei 1940... Kerkelijke Diensten Derde Orde-nienws Zaterdag 25 april 1959 No 17 TACHTIGSTE JAARGANG CONPfcLNt VM 11 PEEL EN MAAS W DRUK EN DITOAVE FIRMA VAN DEN MUNOKHOF WTTCVDT A H UnHD TT£?1UD A V Ï?1\J Al\ACTDPin7M ADVERTENTIE-PRIJS: 8 ct. perm.m. ABONNEMENT8- QROTE8TRAAT 28 TELEFOON 512 OIRO 150052 VV UUlVDjU/l.U V UUl\ V l-rllI\/i. I E#1N UiYliJ 1 KtwiVulN PRIJS PER KWARTAAL f 1.40 BÜITENVENRAY f 1.00 Al wordt men nog zo oud, nie mand, die het meemaakte, zal de 10e mei 1940 vergeten! Niemand zal de persoonlijke din gen van die dag uit zijn herinner ing verliezen en altijd zal die datum weer de gebeurtenissen van die bewuste dag en dagen oproepen. Zo zullen wij nooit vergeten die krijgsroep: Sla kapot... sla kapot... die op de Stationsweg weerklonk voor een der door het Nederlandse leger gevorderde villa's. In de stellige overtuiging, dat men hier eindelijk eens wat duit- sérs te pakken had, renden wij er op af, onbewust van het gevaar, als hier werkelijk iets aan de hand was geweest. Het bleek een loos alarm te zijn! Een zenuwachtige majoor gaf alleen maar het bevel een voor 't huis staand fietsenrek kapot te slaan, zodat het geen „krijgsbuit" zou worden voor de oprukkende duitsers! En we herinneren ons de zenuw achtige luitenant, die op het post kantoor het geld in beslag kwam nemen en zelfs niet zag, dat de schildwacht niet groeten kon, om dat hij in de ene hand een kop koffie, in de andere hand een siga ret had en dat zijn karabijn achter in het wachthuisje stond. Hij had nergens erg in die luite nant, zelfs niet dat een van de geldzakjes open was en de dubbel tjes de straat oprolden, waar ze netjes werden opgeraapt door de onverstoorbare schildwacht, die zo zijn karig soldij onverwacht ver hoogd zag. We zien nog altijd de ijverige en door niets van zijn stukken af te brengen belasting-ambtenaar, die onze van de Maas terugtrekkende troepen op gevorderde en gepikte fietsen zanikte om het beruchte fietsenplaatje. Dwaze momenten op een dag vol ernst, die we ons nog moeilijk realiseren konden. We plakten stroken gegomd pa pier over de glasruiten en probeer den ons te herinneren, wat onze luchtwacht indertijd ook alweer in de krant geschreven had over het oorlogsgevaar. We keken naar de Nederlandse soldaten, die terugkwamen uit de Maasitelling, weluisterden naar de radio met zijn meest vreemde berichten. We luisterden naar de buren en vooral naar vliegtuigen in de lucht. Iedereen wist alles en iedereen wist niets, tot tegen het vallen van de avond, toen alles stil en leeg werd. Toen geen gedreun meer van ontploffingen, die bomen deden vallen. Toen werd het stil... na nog door de gemeentepolitie te zijn aangemaand om vooral toch bin nen te blijven... En toen uiteindelijk kwamen een twaalftal duitse soldaten op hun fietsen door de Grotestraat, jonge kerels, maar angstwekkend door hun camouflage kleding, de rijen patronen over de schouders en het snelvuurgeweer voor op het stuur. Aan een toevallig buitenkomende vroegen zij de weg: Nach Veltlieim! En daarmee was Venray al veroverd...! Eerst veel later hebben wij ons afgevraagd, hoe dit nu feitelijk toch wel mogelijk was. We hadden toch zelf jaren lang gezien, dat men aan de Maas zo bouwde en bunkerde, daar op de meest ongelegen plaatsen kaze matten bouwde. En we hadden het werk in de Peel gezien, waar een nieuw De fensiekanaal met bunkers en alles verschenen was. En, dat alles viel zonder slag of stoot de duitsers in deze omgeving in handen. Het enigste slachtoffer is later een duitser geweest, die zich met zijn wagen te ver in het ondermijnde land waagde en toen de lucht invloog. In het Land van de Peel, een uitgave van Veldeke, geeft J. G. M. Hamm, de oorzaken aan van dit zonder slag of stoot overgeven van onze plaats en van deze hele streek. De verdediging van Zuid-Neder land werd in 1940 feitelijk gevormd door de Peel-Raamstelling, een linie die liep vanaf Weert, achter Hele- naveen om via Mill naar Grave (in dit laatste stuk ligt dan het riviertje de Raam). De bezetting was niet grossartig, maar men rekende er kennelijk op, dat de Maasstelling zo lang ge houden kon worden, dat de Peel- Raamstelling met Franse en Bel gische troepen genoegzaam ver sterkt zou kunnen worden. Men concentreerde in Nederland n.l. de Nederlandse troepen liever rond en om de waterlinie en men bestond het zelfs toen de Duitsers invielen het gros van het Ille legercorps, dat rond Den Bosch lag en de lichte Divisie die rond Eindhoven lag terug te trekken naar de vesting Holland, niet omdat er militaire noodzaak bestond, want men kon de troepen langs de Peel-Raamstelling best gebruiken, maar omdat men dit al eerder had willen doen, maar het niet goed durfde, omdat de Duitsers ons misschien wat ver wijten zouden- Toen du» de Duitsers binnen vielen werd zonder mankeren het bevel gegeven, dat deze troepen weg moesten, hetgeen vooral in het Brabantse een zeer deprimerende indruk, omdat men- zich terecht voelde prijsgegeven, naliet. In de nacht van de 9e en 10e mei kwamen reeds even over 12 in Roermond Duitsers binnen. Wat ook gemeld werd aan de hogere commanten en waartegen maat regelen genomen werden. Er ont stonden gevechten, maar niemand schijnt op het idee gekomen te zijn andere grensposten te waarschuwen dat er wat aan de hand was. In dit verband is het wel eigen aardig, dat het gymasium in Venray reeds enige dagen van te voren plotseling z.g. pinkstervacantie kreeg, een vacantie die vroeger en ook in 1940 niet op het programma stond. De Minderbroeders schenen dus beter ingelicht dan de opperste legerleiding. Want deze gaf de strubbelingen in Roermond zelfs niet door aan andere posten. Toen dan om 4 uur deze heren overtuigd waren, dat er wel wat aan het handje was kwam het bevel om de Maasbruggen de lucht in te laten vliegen, maar in Roermond was men zo verstandig geweest de brug reeds eerder tegen de be velen in te laten springen, zo dat hier van een verrassing geen sprake meer was. In Gennep echter liep 't anders. Ofschoon aldus de schrijver de spoorweg uit Duitsland, via Gennep—Mill van het allergrootste belang was, werd de bezetting van de brug niet tijdig gewaarschuwd, was het kruispunt bij Beugen niet ondermijnd en waren op de spoor lijn nabij Mill geen asperges opge steld. Het lukte de duitsers de brugbe- zetting uit te schakelen, de brug in handen te krijgen en deze vrij te houden voor een pantsertrein, die rustig naar MUI kon stomen, een der hoofdplaatsen der Peel- Raamstelling. Ondanks verbitterde gevechten wisten de duitsers een steunpunt in Mill te handhaven en zelfs nog versterkingen aan te voëren, terwijl ook de Stuka's, de gevreesde duitse bommenwerpers hun werk deden! De Nederlandse bezetting, die mede door verhuizing van genoem de corpsen geen hulp kreeg, moest het onderspit delven, waardoor de duitsers met één slag achter de Peel-Raamstelling stonden, die toen waardeloos geworden was. Dit had tengevolge een overhaas te terugtocht uit de Maaslinie, in een poging om zich achter de Zuid Willemsvaart opnieuw te formeren. Dit is niet gelukt, omdat de ge motoriseerde duitsers vlugger wa ren en hiermee was practisch het lot van Midden- en Noord-Limburg alsmede Oost-Brabant beslist. Bitter merkt de schrijver aan 't einde van zijn beschouwing op: Slechts meen ik te mogen vast leggen, dat de Peel-Raamstel ling zeker haar deugdelijkheid had kunnen bewijzen, indien men haar de troepen en wapenen had geschonken, die nu in de Nieuwe Hollandse Waterlinie oningezet en ongebruikt aan de overweldiger zijn overgegeven. Misschien dat de lessen van 1940 voor de toekomst van lering zullen zijn! van 25 april tot en met 2 Mei PAROCHIEKERK VENRAY Priester van de week: Kapelaan van Leipsig Vierde zondag na Pasen, 6 30 lm Antoon Fransen, echtg. en overl. fam., 7 30 Johan Janssen (kaartclub) i S.30 Willy Rongen, 9.15 hoogmis v. d. parochie, 10.30 J. Cuppen en echtg., 7 uur lof. Maandag, 6.45 overl. parochianen, 7.30 Nic. Beckers, echtg., dochter en kleinkinderen, 8.15 overl. ouders Oudenhoven-Loonen en overl. kin deren lh, 8.15 vader Hoekstra en kinderen.. Dinsdag, 6.45 Jan de Bruin en echtgen., 7.30 tot int. Joh. 23, 8.15 A. H. Martens en A. M. Muis lkl, 8.15 Lamb, de Lauw. Woensdag, 6.45 Piet S winkels (buurt), 7.30 overl. Sanders en echtg., 8.15 Jacobus Verhaeg en ouders 3kl, 8,15 Dr. Bloemen. Donderdag, 6 45 fam. Gubbels, 7.30 Sacramentshoogmis, 815 Joh. Michels en Gertr. Wismans 3kl. 8.15 Mart. Verstegen, 9.30 bij gelegen heid van de verjaardag van H.M. de Koningin. Van 78 uur BIECHT GELEGENHEID. Om ACHT UUR LOF, DAARNA AANBIDDING TOT TWAALF UUR. Eerste vrijdag, 6 30 Deken Han- raets, 7 uur zek. int. R, 7.45 H. Hart-hoogmis, 7.30 Maria Jacoba Geelen (zijalt.), 10uur 25j. huwelijk Wismans v.d. Ven lh, 21 uur (9 u) avondmis Joh. H. Willems en Maria H. Reijnders lh. Priesterzaterdag, 6.45 H.Erkelenz en echtg., 7.30 Hendrina Janssen- Manders, 8.15 Gerard Sijbers en echtg. Petra Keijsers lh, 8.15 Harrie Jacobs, 10 uur pl. huwelijksmis Poos-van Wanroy. Biechtgelegen heid van 5.307.30, 7 uur lof. De schoolkinderen leren de 46e en 47e les van de katechismus. Vrijdag begint de meimaand. In de meimaand zal er iedere woens dag en zaterdag Marialof zijn. RECTORAAT PATERSKERK Priester vd. week: Pater Domitius. 4e Zondag na Pasen. De H. Mis sen om 6.30; 7.45 en 10.30. De hoog mis om 9 uur. Ie coll. voorde kerk. 2e vd. missie van India. 7 uur lof met overweging. Maandag: H. Petrus Canisius, belijder kerkleraar. Dinsdag: Z.Luchesius, belijder. 3e dinsdag der St Antonius-novene. 8 30 gez. jaarg. voor Joannes en Helena van Helden. 7.30 lof met gebeden der novene. Woensdag: H. Petrus, martelaar. Donderdag: H. Jozef Benedictus, belijder. Van 5—8 u. biechten. Vrijdag: H. Jozef, patroon v.d. arbeid. Eerste vrijdag. Kwart vóór 7 gez. H. Mis. 7.30 's avonds lof met rozenhoedje. Zaterdag: H. Athanasius, bisschop en Kerkleraar, van 3—8 u. biechten. MIS-INTENTI BS Zondag: 7.45 Jan Jenniskens als lid vd. D.O., 9 u. overl. fam. Hen driks—Willemse, 10.30 overl. ouders Voesten—Cremers. Maandag: 6.15 overl. ouders Phi- lipsenGoosens en zoons Martin en Peter, 7 u. Grada en Dieny van Teeffelen, 7.45 Petronella Pouwels- Friesen en schoondochter Greta, 8.30 overl. ouders en echtgenoot. Dinsdag: 6.15 overl. ouders Phi- lipsenGoosens en zoons Martin en Peter, 6.15 bijz. int., 7 uur Jos. Bardoel, 7.45 Henri Slits, 8.30 jgt. Johannes en Helena van Helden. Woensdag: 6.15 Petronella Pou- wels—Friesen, 615 overl. ouders PhilipsenGoosens en zoons Mar tin en Peter, 7 u. Maria Ambrosius en ouders, 7.45 Jacques Mommen namens de buurt. Donderdag: 6.15 overl. ouders PhilipsenGoosens en zoons Mar tin en Peter, 6.15 bijz. int., 7 uur Jacques Jacobs best.door 'n vriend, 7.45 Jacques Mommen namens over - lijdensfonds v.d. KAB, 8.30 Wed. WillemsGerards als lid vd. D.O. Vrijdag: 6.15 Petronella Pouwels- Friesen, 6.15 overl. ouders Philip senGoosens en zoon Martin en Peter, 7 u. Jacques Mommen. 7.45 Henri Slits. Zaterdag: 7 uur Gerardus van Meijel zoon en dochter, 7.45 voor de H. Kindsheid, 7.45 Joannes Hoppe, 8.30 fam. ReindersVerstegen. Wereld-kindsheiddag Zaterdag, 2 mei, zal om kwart voor 8 de H. Mis voor de school kinderen zijn; men wordt verzocht het middenschip aan de preekstoel kant gehéél vrij te laten en aan de andere kant voor ruim de helft. Daar kunnen dus volwassenen plaats nemen in de achterste banken. De kinderen brengen tijdens de offeran de ook hün offertje aan. Er is op de preekstoel uitleg van de mis. Vrijdagavond en zaterdag wordt in Luxor een mooie missie-film ver toond. Mei-maand Gedurende de mei-maand zullen we gezamenlijk voor het Maria beeld in de kerk het rozenhoedje met litanie bidden, voorafgegaan eri gevolgd door een lied. Op de dagen van het lof doen we dat daaronder. Wij rekenen op een flinke opkomst. Program voor de bedevaart naar Kevelaer. Zondag 7 juni a.s. vertrekken wij 8.30 precies vanaf de F.ectoraats- kerk naar Kevelaer; 8 20 vertrekt er een bus vanaf de kerk te Mer- selo; 8.35 vanaf de kerk te Oos trum; 8.40 vanaf het Raadhuis te Wanssum; 8.10 vertrekt er een bus via Heide, Veulen en Leunen. Om 10 uur is er een gedialogeer- de H. Mis in de St Antoniuskerk te Kevelaer. Om 11 uur gelegenheid om te eten en de heiligdommen te bezoeken. Om 1.30 is er een plechtig lof in de basiliek, feestpreek en Maria- opdrachtdoor pater Silvius Chapel. Daarna vertrekken wij om 2.30 naar Neviges via Düsseldorf en Neander-Thal. Circa 9 u. thuis. De onkosten van de bedevaarten rondrit bedragen f 6.25 waarin op gesloten zitten de onkosten voor de grensovergang. In verband met het aanvragen van touringcars en collectieve pas worden de deelnemers verzocht om binnen 14 dagen, dus voor zaterdag 9 mei, aan het bestuurslid van hun wijk hun naam, voornaam, woon plaats en geboortedatum op te geven en f 6.25 aan de penning meester ter hand te stellen. Wie reeds in het bezit is van een paspoort, bewijs van nederlander- schap of touristenkaart, moet dit bij de opgave vermelden. Het bestuur zorgt voor de ove.ige deelnemers voor een collectieve pas. Ook niet-leden kunnen zich bij deze bedevaart aansluiten. Men neme voor twee keer brood mee en rekene op enige onkosten voor consumptie. Inlichtingen over de bedevaart en reis worden verstrekt door de heer H. Vollebergh, Paterslaan 8, tel. 826, secretaris-penningmeester. Pater URBANUS. PAROCHIE OOSTRUM 4e Zondag na Pasen: 7 uur H. Comm., 7.15 afhalen van de eerst- communicanten vanuit het parochie huis waarna de vroegmis, 10 uur hoogmis, 3 uur lof met oplegging van de scapulieren. Maandag: 7.30 gest. gez. jaarg. voor P.J. Thielen en echtg. Dinsdag: dag van eeuwigdurende aanbidding, 7 u. uitstellen van het Allerheiligste en H. Comm., 7.30 H. Mis voor genezing van een zieke, 3 u. vespers, 6.30 Completen en Te Deum. Woensdag: 7.30 gest. gez. jaarg. voor Theod. Verheijen, Elisabeth vd. Water en Hendrina van Dijk. Donderdag: 7.30 best. zm voor Antoon Vaickx. Vrijdag: le vrijdag der maand, 6 30 lm, 7.30 pl. H. Mis t.e.v. het H. Hart voor Gertr. v. Heyster, 7.30 pl. lof t.e.v. het H. Hart. Zaterdag: le zaterdag der maand, 7.30 best. gez. H. Mis v. Fr. Jans sen en echtg., 7.30 Marialof. PAROCHIE OIRLO Vierde zondag na Pasen. 6.30 H. Communie. Leesmissen om 7 uur en 8.30, 8.30 lm. overl. fam. Jansen- Rongen, 10 uur parochie-hoogmis, 3 uur rozenkrans en lof en bijz. gebeden t.e.v. de H. Machutus. Eerste collecte v.d. kerk, tweede collecte v.d. R.K. Militaire Tehuizen. Maandag, 7.30 stichting Maria Linders en Hendrina Direx. Dinsdag, 7.30 stichting Marianne Geurts en Henricus Thielen. Woensdag, 7.30 stichting Mai tlnus Loonen en Joanna Feijen. Donderdag, 7.30 stichting Joannes Lenssen en Petronella Emonds, 's avonds biechtgelegenheid van 5—7 uur en van 8—9 uur. Vrijdag, eerste vrijdag vd. maand, toegew. a.h. H. Hart v. Jezus, 6.30 H. Communie, 6.45 lm., 7.30 hoog mis stichting Baeten-Jeurissen. In deze H. Mis zijn speciaal de school kinderen aanwezig. Na de H. Mis uitstelling, akte van toewijding, tantum ergo en zegen, 's avonds 8 u. H. Familie. Zaterdag, le zaterdag der maand 7.30 zieledienst Anna Bos, 5—7 en 8—9 biechten In beide biechtstoelen 7 u. lof. A.s. zondag, le zondag der maand buitengewone collecte. PAROCHIE CASTENRAY 4e Zondag na Pasen: 2e collecte vd. R.K. Militaire Tehuizen, 10 uur hoogmis vd. parochie, daarna Con gregatie atd. meisjes, 3 uur lof en rozenhoedje, daarna H. Familie afd. vrouwen. Maandag: 7.30 gest. gez. jaard. voor Henricus Strijbos enElisabeth Strijbos. Dinsdag: 7.30 gez. H. Mis voor overl. fam. Wijnhoven. Woensdag: 7.30 gez. H. Mis t.e.v. O.L.V. v. A.B. tot dankzegging int. fam. ArtsHeidens. Donderdag: 7.30 2e v.d. zesw.dst voor Henricus Vissers. le Vrijdag: begin vd. maand mei, feest vd. H. Joseph arbeider, 6.30 lm, 7.30 gest. H. Mis t.e.v. H. Hart, oefening van eerherstel en zegen met 't Allerheiligste. le Zaterdag: toegewijd a.h. Onb. Hart vap Maria, priester-zaterdag, 7 uur H. Comm., 7.30 gez. H. Mis t.e.v. O.L.Vr. van A.B. tot int. van hen die hiervoor offerden, van 67 j u. biechten, 7 u. lof'en rozenhoedje. Tevens feest vd.H. Kindsheid algem. H. Comm. der kinderen voor de be kering der heidenkinderen. Onder de H. Mis offergave vd. kinderen voor de Missie. Na de H. Mis toe wijding a.h. godd. Kind Jezus en Kindsheidszegen. A.s. zondag, le zondag der mnd, maandel. buitengewone coll. voor de kerk. Tevens feest vd. Kruis vinding, kunnen de leden van de voortpl. des Geloofs, 'n volle aflaat verdienen onder de gewone voor waarden. PAROCHIE LEUNEN 4e Zondag na Pasen: 7 u. H. Mis Jan en Anna Baltussen, 8 u. vd. parochie, 9 u. overl. fam. Bouten- Verheijen, 10 u. hoogmis als jg. Jean Holtackers, 3 u. lof. Maandag 7 u. H. Mis Wed. Wil- lemsen-Geerarts, 7.30 sol. gez. jg. Johanna Loonen-Cruijsen. Dinsdag 7 u. H. Mis tot dank zegging, 7.30 gest. jaarg. Hubertus Bouten en.echtg., biechten voorde meisjesschool. Woensdag 7 u. H. Mis Petronella Asselberghs, 7.30 sol. gest, jaarg. Johanna Litjens. Donderdag 7 u. H. Mis Willem Wismans en echtg., 7.30 gest.jaarg. Peter J. van Rens en Aleida Poels, biechten voor de jongensschool, 's avonds 78 biechten. Vrijdag, le vrijdag, feest van St. Joseph-Werkman: 7 u. H. Mis wed. Smits-Meijers, 7.45 H. Mis t.e.v. het Godd. Hart v. Jezus, t.i.v.d. offer aars en oefening van eerherstel, 3.30 lof voor de schoolkinderen. Zaterdag, de zaterdag vh. Onb. Hart van Maria, 7 u. H. Mis, 7.30 hoogmis gest. t.e.v. O L.Vr. Biech ten van 4—5 en 7.30—8, 8 u. Ma rialof. A.s. zondag maandcollecte voor onze kerk. Kerkpoets: Marie de Mulder en Annie Loenen. A.s. zaterdag wereldmissiedag der H. Kindsheid. Voor de H. Mis van 7.30 brengen de kinderen hun offer bij het godd. Kind Jezus, na de H. Mis opdracht en zegening. Deze week is elke dag ora 11 u. oefening van voorbereiding van de kinderen der le H. Communie. Voor de kinderen die niet in Leunen zijn gedoopt, moet 'n doop bewijs worden aangevraagd. A.s. zondag feest H. Kruisvinding. PAROCHIE YSSELSTEYN 4e Zondag na Pasen: 6.30 lm. Gerrit van Dijck, 8.10 JoSwinkels 9.15 kindermis, 10.15 hoogmis voor overl. fam. Swinkels-Wismans, 2 u. lof, 2.30 congregatie vrouwen. Maandag 7.30 wkd. A. Swinkels. Dinsdag 7.30 lm. Hendrlkus Cox en echtgenote. Woensdag 7.30 lm Maria Claesens Donderdag 7.30 lm. Maria Jans- sen-Droesen. Vrijdag, le vrijdag en feest van St. Joseph-werkman: 7.30 gez. H. Mis t.e.v. H. Hart, mndd. Petron. Verheijen-Peeters, waarna uitstel ling en toewijding aan het H. Hart Zaterdag 7.30 lm. Henricus Maes- sen, Maessen-Mans en Jac. Maessen 7 u. Marialof, tot 8 u. biechten. RECTORAAT HEIDE Vierde zondag na Pasen. 7.30 lm overl. fam. Broers-Linders, 10 uur hoogmis v. Wilh. Jenneskens, 3 uur lof. Maandag, H. Petrus Canisius. 7.30 Lamb, en Gerardus Manders. Dinsdag, 7.30 overl. fam. Janssen- Claessens. Woensdag, 7.30 Gertr. en Joh. van Heijster. Donderdag, H. Catharlna v. Slena 7.30 overl. fam. Gielens-Stax, 7 uur biechten, 8.30 H. Uur. Vrijdag, eerste vrijdag, feest van St Jozef, Werkman, 7.30 t.e.v. de H. Jozef, 8.30 biechten, 9 u. avond mis tot een bijz. int. Zaterdag, Priesterzaterdag, 7.30 Leonardus Potten en Peter Litjens, 6 uur biechten, 7.30 lof. RECTORAAT SMAKT Vierde zondag na Pasen, 6.15 lm. v. uitkomst in een moeilijke zaak, 7.30 lm. voor overl. ouders, 10 uur hoogmis uit dankbaarheid. Vandaag collecte v.d. Kath. Militaire Tehui zen, 6 uur lof. Maandag, 6.30 lm. v. een zieke, 7.30 lm. voor 'n goede levensstaat. Dinsdag, 6.30 lm. t.e.v. St. Jozef uit dankbaarheid, 7.30 lm. voor 'n goede dood. Woensdag, 6.30 lm. tot zek. int., 7.30 lm. v. Peter Ant. Philipsen. Donderdag, 6.30 lm. v. een over ledene, 7.30 lm. v. Frans Bonants, van 5 tot 7 uur biechtgelegenheid, 8 uur H. Uur. Vrijdag, feest v. St Jozef Werk man, tevens eerste vrijdag. In de kerk zijn er gelezen H. Missen om 6 uur, 6 30, 7.30 en 11 uur. Van 8.20 tot 9.35 pl. hoogmis met feest preek door de weleerw. pater Alb. Sangers, welke door de K.R.O. wordt uitgezonden. Degenen, die deze H. Mis willen bijwonen worden verzocht uiterlijk om 8.15 aanwezig te zijn, omdat dan de kerk gesloten wordt. Om 7 en 9 uur zijn er in de St Jozef kapel nog gelezen H. Mis sen, 3 uur pl. lof. 's Avonds half 9 avondmis. Zaterdag 6.30 lm. uit dankbaar heid, 7.30 gez. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw v.d. berg Carmel. Van 5 uur tot 5.30 en van 7 uur tot na het lof biechtgelegenheid, 7.30 lof. RECTORAAT VEULEN Vierde zondag na Pasen. 7 uur gelegenheid tot communiceren, 7.30 lm tot int., 10 uur hoogmis als jrg. v. P. J. Thissen en echtg., 2.30 lof. Vandaag tweede collecte voor de R.K. Militaire Tehuizen. Maandag, 7.30 lm tot dankzegging Dinsdag, derde vd. 9 dinsdagen St. Antonius, 7.30 lm. overl. fam. Gerrlts-Smits. Woensdag 7.30 lm. vr. Cremers Donderdag 7.30 lm. vr. Drabbels Vrijdag le vrijdag, 7 u.H. Comm., 7.30 lm. t.i. schoolkinderen, 's av. 8.30 hoogmis t.e.v. H. Hart tot int. waarna uitstelling, eerherstel en zegen, alg. H. Comm. der school jeugd en jeugdorganisatie. Zaterdag7.30 lm. t.b.i. wereldmis siewerk, alg. H. Comm. d. kinderen preek, zegening en toewijding, col lecte vd. missie. De kinderen bren gen persoonlijk hun eigen offergeld naar 't beeld vh. Kindje Jezus, 9.30 pl. huwelijksmis bruidspaar v.Rijs- wijk-Verhoeven, 6—7 biechten, 8 u. Marialof. Accolieten: Jeu Timmermans en Harrie Reintjes. Kerkpoetsen:Jetje Burgers en Joke Willems. Kate chismus: klas 3 en 4 les 38 en 40; klas 5 en 6 les 48. mins Baby-verzorging met Babyderm-preparaten Huidje van alie smetten vrij, hoofdje rein met gezonde haargroei

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1