Programma der feestelijkheden Zwemgelegenheid in Venray SPORT S!otJtKAAT0«VE ™F00NN6«"N 0ÏbN0CiS WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN S per m.m. ABONNEMENTS- 50e verjaardag van H.M. de Koningin donderdag 30 april a.s. wordt SO april 50 jaar Toekomstig beleid onvindbaar in de begroting Verdiepingsmorgen Overpeinzingen De boowDijverbeid ia Limburg over 195$ Zaterdag 25 april 1959 No 17 TACHTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAASÜ PBIJ3 PEE KWABIAAL f 1.40 BDITENVENRAY f 1.60 bij gelegenheid van de 9.30 Hoogmis in de Parochiekerk van St. Petrus Banden. 10.30 Défilé van alle schoolkinderen der lagere scholen van de Kom, langs het Gemeentehuis, opgeluisterd door Venrays Harmonie. Direct na afloop van de Hoogmis stelt de jeugd zich op het Marktplein op, school bij school. De meisjes voorop. De stoet trekt door Marktstraat, Schoolstraat, Henseniuspleln, via Gro testraat, langs het Gemeentehuis, waarna een zanghulde volgt van Venrays Jeugdkoor. Na afloop hiervan worden de kin deren toegesproken door de Edelachtb. Heer Burgemeester. Het einde van dit gebeuren is het gezamelijk zingen van het Wilhelmus, waarbij Harmonie „Euterpe" voor de muzikale begeleiding zorgt. De kinderen trekken dan naar de resp. scholen, waar ieder een tractatie ontvangt. Na afloop van de zanghulde is er op het Gemeentehuis de gelegenheid de fellcitatieregisters te tekenen. 14.00 Schoolvoetbal op het sportterrein van Huize Servatius. Tus sen de lagere scholen uit de Kom zal gevoetbald worden om de Oranje-wisselbeker. Begin van het dansen in de verschillende dansgelegenheden. op de sportterreinen van Huize Servatius. 17.00 20.30 23.00 Groot vuurwerk Toegang gratis. Sluiting van Euterpe. het dansen, waarna Taptoe door de Harmonie 1.00 Sluiting der cafés. De gemeentenaren worden vriendelijk verzocht op deze dag te willen vlaggen en men verwacht, dat de kinderen ook die dag Oranje zullen dragen. Voor de kinderen op de Kerkdorpen is door het onderwijzend personeel voor een tractatie gezorgd. Donderdag 30 april wordt ko ningin Juliana 50 jaar. Het hele Nederlandse volk kan zich verheugen, dat het een vorstin heeft, niet alleen ge liefd in eigen land, maar gewaar deerd en geprezen over de hele wereld. Denken wij aan haar troons bestijging op 4 september 1948. Weemoed om het heengaan van koningin Wilhelmina, naar vreugde om de troonsbestijging van konin gin Juliana, omdat zij reeds door haar eenvoudige hartelijkheid, haar natuurlijke goedheid en liefde het Nederlandse volk gewonnen had. Haar reizen naar andere landen, haar vele toespraken, waarin zij toonde een heldere kijk op de toe standen in de wereld te bezitten, bezorgden haar een grootse repu tatie in het buitenland. Woorden, die onze koningin tot de jongeren spreekt, bewijzen hoe zeer zij de problemen van de jeugd in deze moderne tijd begrijpt. Zij gaan dan ook in veeltallige af schriften de wereld door en vinden weerklank in jonge harten, omdat dezen er hetmlddel in vinden tegen het verlammend determinisme. Haar medeleven met het Neder landse volk bewees zij telkens als er aanleiding toe gevonden werd. Tijdens de rampdagen in februari 1953 bezocht zij zelf de mensen om hen moed in te spreken en hen te troosten. Welk een zorg en een hartelijk heid ging er van haar uit, toen zij de Indische Nederlanders verwel komde en hen begrip en steun van het hele Nederlandse volk beloofde. Bovenal is zij een vrouw, die weet, welke haar taak en haar plaats is in de moderne politiek, waarin zij naast de Nedeilandse mannen en vrouwen ijvert voor de politieke en geestelijke grondslagen van een Verenigd Europa. Daarom willen wij de koningin op h3ar 50ste verjaardag danken voor hetgeen zij voor ons land doet en gedaan heeft, willen wij haar huldigen en onze waardering laten blijken, willen wij haar opnieuw onze trouw betuigen en haar toe wensen, dat zij nog lang het Neder landse volk mag leiden voor ons welzijn van heel de vrije wereld. In ons blad van vorige week is het uitvoerig schrijven van B. en W. over de begroting 1959 verkort gepubliceerd. Niet alleen gaf het College in dit stuk een uitvoerige uiteenzetting over de begrotings techniek, maar wees ook op de consequenties, die een zo groot nadelig saldo voor onze gemeente met zich brengt. Intussen is de hemel nog don kerder geworden door het inge diende wetsontwerp van de minis ter van Binnenlandse Zaken. Dit wetsontwerp zal de gemeenten weliswaar iets meer zelfstandigheid geven t.a.v. de gemeentelijke be lastingen, maar uit de hele opzet blijkt tevens dat de gemeenten niet veel meer zullen hebben te ver wachten van de rijksuitkeringen. Het ziet er dus nog duisterder uit als B. en W. in genoemd schrij ven reeds afschilderden, omdat nu gebleken is dat den Haag er bar weinig voor voelt om de rijksuit keringen nog hoger te maken, iets wat B. en W. als de grote voor waarde stelt om nog ooit uit de grote tekorten te komen. Intussen Is het afwachten of de ministeriële pap wel zo heet gegeten wordt als ze thans wordt opgeschept, want niet alleen Venray tobt met derge lijke tekorten, practisch iedere ge meente in ons land tobt hiermede. Waar we nog even op terug willen komen is de stelling van he t College, dat, ondanks het feit dat door rijksvoorschriften geen kapi taalswerken in de begroting meer kunnen worden opgenomen, toch een gemeentelijk beleid uit deze begroting te halen is, al is het aan uit de gewone dienst. Als het College dan met narrte wijst op de subsidie-regeling voor verschillende instellingen en ver enigingen, dan is dat zeker waar. Dat In verschillende hoofdstukken als b.v. openbare werken ook nog wel met wat cijfers te schuiven is, klopt ook in hun stelling. Maar de vraag is, of dit iets met het beleid te maken heeft, zoals de gewone man het ziet. Onderhoud van wegen e.d. moge hem wel interesseren, maar een vijf-jaren-plan om te komen tot definitieve verbetering van de 400 km. zandwegen zegt hem heel wat meer. Rente en aflossing van gedane werken mag een kapi tale som zijn in de gewone dienst, het zijn en blijven gedane werken, die dus voorbij zijn en niets leren van toekomstige plannen. Zo kan men deze voorbeelden reeks kolommen lang voort blijven zetten. Feit is dat de begroting, zoals ze thans voor ons ligt, een aparte nota nodig heeft, waarin B. en W. vertellen dat ze o.a. rio lering wenst in Oostrum en Leunen, dat ze met het zwembad spoed wil maken, dat er nieuw industrie terrein moet komen en dat de vloeivelden uitgebreid en verbeterd dienen te worden. Waarmede ze dus apart aangeeft het beleid voor dit jaar. Maar in de begroting vindt men hier niets van terug. Men hoopt, aldus de nota, al deze plannen vla begrotingswijzigingen klaar te krijgen. En het zijn toch met name deze toekomstplannen die voor het grootste gedeelte be palen of Venray als gemeente aan trekkelijker wordt, voorspoed brengt aan haar inwoners etc. Door het feit, dat naast de be groting een aparte nota nodig is voor de toekomstplannen geeft het College zelf het beste bewijs, dat de begroting niet aan haar doel beantwoort. Want zij moge dan een overzicht geven van inkoms ten en uitgaven, ze is daarnaast toch immer cn altijd bedoeld ge weest als een soort leiddraad voor de toekomst, waarin men, vooral in de kapltaaldienst, het gemeente lijke beleid voor de komende jaren De mededeling dat de gemeente zal proberen dit jaar met de bouw van een zwembad te beginnen is over het algemeen nog al kalm opgenomen. Men heeft niet bepaald grote verwachtingen en men reali seert zich wel dat er nog wel enige tijd voorbij zal gaan voordat men in Venray een duik in het nieuwe bad zal kunnen nemen. En dat men zeker nog deze zomer naar elders en vooral naar de Maas zal moeten. Trouwens hoe het worden zal weet nog geen mens en ook dat draagt er niet toe bij grote verwachtingen te koesteren. Men wacht maar rustig af. Iets anders is 't met het kinder bad gesteld. Zoals bekend heeft de laatste jaren een particulier hiervoor ge zorgd, daarbij gesteund door een gemeentelijke subsidie. Er is door hem een groot bad aangelegd, waarin men op wat warme dagen ternauwernood het water kon zien, zoveel kinderen waren er. Met betrekkelijk geringe middelen zijn daarbij de allernoodzakelijkste voorzieningen getroffen en hoewel vrij primitief, bleek het in een grote behoefte te voorzien, als men het aantal bezoekers telde op de warme dagen van het jaar. Maar, zoals gezegd, het bad was vrij primitief en zo blijkt nu, dat de zaak een opknappertje nodig heeft, want door verschillende lek ken gaat er veel water verloren. Water, dat nogal kostbaar is, om dat de watermeter maar blijft doordraaien. De vraag, om met hulp van ge meentewege de zaak op te knappen waardoor automatisch 't waterver bruik (en dus de subsidie, want die is hiervan afhankelijk) zal da len, heeft in gemeente-ogen geen genade gevonden. Er is tenminste nog steeds geen uitspraak over gedaan. Nu is 't natuurlijk ook weer zo, dat een en ander voor de gemeen te nogal moeilijk zit, omdat men hier met particulieren moet samen werken enz. Maar feit is, dat op dit moment de betrokken onder nemer niet meer van zins is om het kinderbad open te stellen. En dat, ook als reparatie van gemeentewege wordt doorgevoerd, nog altijd de vraag open blijft, of de jeugd hier inderdaad nog wel terecht kan. Van de andere kant is de onlangs opgerichte „commissie speeltuin" met ongekend élan aan het werk geslngen. Men heeft contacten gelegd zo links en rechts in den lande, men heeft werkbezoeken afgelegd, plan nen beraamd en hard gewerkt. Zijn we goed ingelicht, dan ligt thans, als resultaat van dat werk, een uitgewerkt plan klaar, wat binnen betrekkelijk korte tijd kan worden uitgevoerd en waar in ook voorzien is in een kinder bad. Men wil namelijk in de buurt van het Vlakwater, tegenover 't Woonoord van de Ambonezen een 6 ha. grond reeds zodanig inrich ten, dat hier Venrays jeugd, met eventueel hun ouders, terecht kan. Men heeft plannen voor ver schillende attracties, als roets- banen, schommels en meer van die dingen. Daarnaast heeft men ook een kinderbad gepland, waarvan de wateraf- en aanvoer reeds verzekerd Is. Al met al dus een mooi stuk werk, temeer waarde kostenbegro- ting voor een dergelijk project nu niet zo hoog is, als men op het eerste moment zou verwachten. Maar in die kosten zal onze ge meente natuurlijk het hare bij moeten dragen. Misschien dat deze plannen ook weer oorzaak zijn van de aarzeling om het particuliere bad te helpen, maar wat er van zij, er is op het moment geen kinderbad en 't ziet er niet naar uit, dat er deze zomer een komt, als niet een van beide gedaan wordt, ofwel het particu liere bad helpen, ofwel de plannen van de commissie ten uitvoer hel pen brengen. Wij voor ons voelen 't meest voor het laatste. Ook al omdat de betreffende par ticulier duidelijk heeft laten mer ken, niet bepaald gecharmeerd te zijn op het kinderbad, wat hij na tuurlijk na enkele jaren erva ring het best zelf kan weten. Maar de „commissie speeltuin' heeft zover wij het beoordelen kunnen in die enkele weken van haar bestaan een dermate grote activiteit aan de dag gelegd, dat dit de beste verwachtingen voor de toekomst wekt. De opgestelde plannen voorzien niet alleen in de oplossing van het kinderbad-probleem, maar biedt ook de niet-badende jeugd een zeer geschikt project, waar ze zich on der toezicht best amuseren kun nen. Hiermede Is dan tevens begonnen met de uitvoering van het recrea tieoord, waarin uiteindelijk 't grote zwembad een plaats zal vinden. Trouwens de mogelijkheden voor een kinderbad kunnen in deze speelgelegenheid heel wat grootser en beter v/orden opgezet dan thans mogelijk is. Al met alles pleit er dus voor de plannen van de commissie ten uitvoer te brengen. Dit vraagt wel financiële offers, maar voor zover wij het beoordelen kunnen, zijn deze toch niet zo dermate hoog, dat ze ondraaglijk worden, temeer waar men van het publiek ook een redelijke tegen prestatie kan verwachten, als hier inderdaad behoorlijke dingen tot stand worden gebracht. Terwijl daarnaast ook particu lieren nog altijd genoeg hebben laten blijken voor Venrays jeugd ook een steentje te willen bijdra gen. En dit te activeren, lijkt ons de betreffende commissie wel toe vertrouwd. Daarom is het toch wel waard de thans voorliggende plannen op zo'n kort mogelijke termijn op hun merites en dat zijn er vele te beoordelen, opdat een oplossing voor de financiële kant gezocht kan worden en aan de uitvoering kan worden begonnen. Hierdoor zal Venrays jeugd deze zomer niet alleen een nieuw en doelmatig kinderbad krijgen, maar ook een ruime speelgelegenheid, die in een plaats als Venray feite lijk reeds te lang ontbroken heeft, alle goede particuliere bedoelingen ten spijt! dat men meer van deze bijeen komsten zal gaan organiseren om zodoende samen te kunnen bespre ken de problemen die er zijn. Dit zal dan op de duur bijdragen tot beter beleving van ons geloof. Ook de heer Peeters meende, dat dit niet alleen zou bijdragen op godsdienstig terrein, maar dat dit ook zeker op ander terrein in onze samenleving tot uiting zou komen. De deelnemers lieten duidelijk merken, dat men het hier niet bij moest laten maar meer van deze dagen moest organiseren. De voorzitter drong er bij de sluiting op aan ook in de afdelin gen te proberen tot soortgelijke bijeenkomsten te komen. vinden kon. Dat dit thans niet meer kan, omdat den Haag voorschriften ge geven heeft dat eerst dan kapitaals- werken op een begroting gebracht kunnen worden, wanneer de ge meente over het benodigde geld beschikt, is zeer te betreuren, want o.i. heeft men daarmede een der voornaamste beweegredenen voor het opstellen en behandelen van een begroting teniet gedaan. Tot schade van een hele gemeente, wier inwoners door deze manipulaties geen behoorlijk inzicht meer krij gen in wat komen gaat en wier raad het beleid moet richten naar mogelijkheden die meestal on verwacht door allerlei manipu laties dikwijls tot stand komen. De voorschriften van hogerhand dwingen inderdaad tot zulk een beleid en tot het opstellen van zo een begroting. Maar daarom be hoeft o.i. het College niet te pro beren een grotere betekenis aan het thans voor ons liggende stuk te geven, dan die het in werkelijk heid heeft. Namelijk een overzicht van inkomsten en uitgaven, waar van de hoogte de mens soms doet duizelen, maar waaruit voor de toekomst niets te leren valt. En zolang een begroting van welke gemeente ook, deze lacune vertoont, heeft ze een van haar grootste doelstellingen jammer genoeg verloren.... Zondag j.l. hield de K.A.B. kring Venray te Oostrum een verdiepings morgen voor het kader van K.A.V. en K A.B. Deze morgen, waaraan ongeveer 120 kaderleden deelnamen, begon met een H. Mis in de kerk van O.L. Vrouw Behoudenis der Kranken, en werd opgedragen door kring-aalmoezenier Teunissen. Nadat na de H. Mis allen geza menlijk ontbeten hadden, heette de voorzitter, de heer J. van Els, de deelnemers hartelijk welkom. Hij sprak er zijn vreugde over uit, dat deze morgen, welke het eerste naar bulten treden was sinds de nieuwe kringindeling, zo'n sukses geworden is. Ook dankte hij de afd. Oostrum en zeer in het bijzonder de heer M. van Vugt, voor de voor treffelijke organisatie hiervan. Aalmoezenier Teunissen belichtte in een boeiend betoog de gods dienstige situatie van deze tijd. Op godsdienstig terrein, zo be toogde spreker, is de mens van onze tijd een kind gebleven, hij meent als hij zondags de H. Mis bijwoont en navolgt wat paus, bisschoppen en priesters hen voor houden, wel aan zijn plichten vol daan heeft. Wij staren ons dikwijls blind op de geboden en verboden die de kerk ons voorschrijft, maar verge ten daarbij dat de kerk dit doet, om het ons gemakkelijk te maken als goed christen door het leven te gaan. Onze tijd is gunstig om ons meer gaan te bezinnen op godsdienstig terrein. Daarom is het van belang, zich voordeden in doelpunten om te zetten. Er resten hen nog één uitwed strijd en één thuiswedstrijd en spelend met eenzelfde vasthoudend heid en eensgezindheid als verleden zondag twijfelen we er niet aan of het eerste klasserschap blijft be houden. In verband met de wedstrijd om de Moorman-beker tussen de krin gen Horst-Venray en Venlo zijn a.s. zondag voor deze afdeling geen wedstrijden vastgesteld. Ook het 4e elftal komt a.s. zon dag nog niet in de gelegenheid om de competitie te beëindigen, er rest hen nog een thuiswedstrijd tegen T.C.E.B. 2. GEMEKT Bij toeval kregen we de laatste oproep in handen voor de gemeente raadsvergadering in Gemert. En we hebben ons de ogen uitgewreven. Want die plaats wenst niet alleen ernstig te protesteren tegen het feit, dat zij niet als te industriali seren kern is aangewezen, maar wenst daarnaast ook, dat de mi nister de jaarlijkse rijksbijdrage ad f 47 optrekt tot minstens f 63 per inwoner. (Venray komt ternauwer nood aan de f 43). Een volgend agendapunt was de verkoop van ruim 4 ha bouwgrond ad f 7 per m2 aan een Bossche firma, die hier 250 (U leest het goed twee honderd vijftig) woningen op wil zetten. Op zo'n moment zit je even stil te kijken. En je realiseert je, dat 250 particuliere woningen bij na 4 x het aantal woningen is, dat de ge meente Venray voor 1959 is toe gewezen. En dat een dergelijke bouw-activiteit ons eigen woning- bezit dermate zou doen toenemen, dat nu eindelijk eens wat licht zou komen in de Venrayse woning misère. Maar je realiseert je ook, dat we zulk een aanvrage naast ons neer moesten leggen, omdat er op dit moment nog geen uitbrei dingsplannen voor klaar zijn. Men is geen chauvenist als men zich afvraagt, hoe kan dat daar en waarom is het hier onmogelijk? Kringwedstry den In de verschillende provincies is door de K.N.V.B. met haar af delingen besloten, om dit jaar voet balwedstrijden te organiseren om de Moorman-beker. Ook de afdeling Limburg doet hier aan mee. De kring Horst Venray moet hiervoor a.s. zondag 26 april op Servatiusterrein alhier, een selectie-wedstrijd spelen tegen de kring Venlo. Enkele oefenwedstrijden zijn hier reeds aan voorafgegaan. Zodat a.s. zondag het geselecteerde elftal voor onze kring, samengesteld uit 12 eerste klassers, voor de afdeling zal uitkomen tegen het geselecteerde elftal uit Venlo. Uit deze 2 elftallen wordt door de technische commissie uit Limburg een elftal samen gesteld, dat op 7 mei tegen de overige geselecteerde elftallen van alle kringen uit Limburg uitkomt en daar zal dan het vertegenwoor digend elftal van geheel Limburg uit worden samengesteld om te spelen tegen de overige provincies. Elke vereniging zal er een eer In stellen om een of meerdere spelers hierin vertegenwoordigd ta zien, Vandaar dat wij er op kunnen rekenen a.s. zondag een prachtige en spannende wedstrijd tegemoet te zien. Voetballiefhebbers a.s. zon dag dus op naar het Servatius terrein om de spelers uit onze kring aan te moedigen. Zie advertentie. S.V.V.-nieuws Na de teleurstellende vriend schappelijke ontmoeting tegen Ble- rick met een wel erg kwetsbare achterhoede, vraagt a.s. zondag de competitie weer de aandacht. Het le elftal gaat naar Linden- heuvel, dat zich inmiddels heeft weten te bevrijden voor degradatie- zorgen. Mede hierdoor lijkt ons voor onze spelers thans ook vrijuit spelend de beste kansen op de overwinning. Het moet voor hen een ere-zaak worden om al is de strijd om het kampioenschap beslist tenminste de toch ook zeer eervolle tweede plaats veilig te stellen. Nu doelman en links back van hun blessures zijn gene zen zal onze achterhoede zich niet zo gemakkelijk laten passeren als dit in de laatste vriendschappelijke wedstrijden het geval was, al zal spil PhiJipsen node gemist worden. Het 3e elftal behaalde j.l. zondag na een evenerende en harde strijd een verdienstelijk gelijkspel in Kro nenberg 11 waardoor de twee punten voorsprong op deze behou den bleef. Gezien de krachtsver houding in het veld en het ver toonde spel was een Venray- overwinning alleszins op zijn plaats geweest, doch men slaagde er niet in om de vaak goede kansen welke In tegenstelling tot het landelijke cijfer heeft het aantal gereed ge komen woningen in Limburg een aanmerkelijke teruggang te zien gegeven in vergelijking met het recordjaar 1957. Er kwamen in 1958 in onze provincie 6937 woningen gereed tegen 8178 is het jaar daar voor. De dalende tendens van de bouw prijzen voor woningen, welke reeds aan het eind van 1957 viel waar te nemen, vertoonde zich, zoals uit het jaarverslag over 1958 van de Directie van de Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid in Limburg blijkt, ook in dat jaar, zij het slechts in geringe mate. De mogelijkheid om een toeslag op de bouwpremie te vragen door bewoners van een eigen woning, welke voor Limburg in de tweede helft van het vorige jaar werd ge opend, leverde circa 1300 aanvragen op: 1210 gevallen werden afge handeld. In vijftien Limburgse gemeenten werden in het afgelopen jaar 84 woningwetwoningen overgedragen aan de bewoners. Rijkssteun werd verleend voor de verbetering van 477 woningen en voor de vervanging van 415 ton- privaten door een closet. Rijks- steun werd eveneens gegeven voor de splitsing van woningen en de verbouwing van schuren tot woning. De woningvoorraad in Limburg werd hierdoor met 37 woningen vermeerderd. In 1958 werden 195 woningen on bewoonbaar verklaard. Van de aan het begin van dat jaar In Limburg nog in gebruik zijnde 1143 nood woningen in totaal werden er 43 gesloopt en 2 na te zijn ver beterd aan de bewoners verkocht. Rijkssteun werd verleend voorde opruiming van 86 krotwoningen. In december 1958 heeft Venlo als laatste Limburgse gemeente haar wederopbouwwerkzaamheden overgedragen. Aan het eind van het jaar wachten in deze provincie nog 18 herbouwfinancieringen, 57 gevallen van zware en 137 gevallen van lichte oorlogsschade op af doening. Wat de herbouw van boerderijen betreft werden in 1958 13 boerde rijen opgeleverd. Aan het eind van het jaar waren 8 herbouwboer- derijen in uitvoering; in 9 gevallen moet nog tot herbouw worden overgegaan. In de ontginnings- en ruilver- kavellngsgebieden werden 12 met rijkssteun gebouwde boerderijen opgeleverd; 12 andere waren eind 1958 in uitvoering. Door de Diocesane Centrale voor de Bejaardenzorg werd begonnen aan een onderzoek naar de huls vesting voor bejaarden. Het onder zoek, dat nog niet werd voltooid, strekte zich reeds over 50 tehuizen uit. In het vorige jaar kwam de uitbreiding van twee tehuizen voor bejaarden, in Heer en in Horst, gereed. Nieuws uit Venray en Omgeving Zondagsdienst huisartsen Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot maandagmorgen 8 uur, wordt de praktijk der huisartsen voor Venray e.o. waargenomen door Dr. VERCAUTEREN Grotestraat 11 Tel. 335 Uitsluitend voor spoedgevallen. GROENE KRUIS Donderdag a.s.: Zuigelingenbureau voor de Kom. BEKENDMAKINGEN Burgemeester en wethouders van Venray brengen ter openbare ken nis, dat door de raad dier gemeen te in zijn vergadering van heden is besloten om aan het bestuur van de St Ursulascholen A en B te Venray, medewerking te ver lenen voor de aanschaffing van leer- en hulpmiddelen voor het ver- keersonderwijs aan die scholen. Venray, 31 maart 1959. Burgemeester en wethouders der gemeente Venray brengen ter al gemene kennis, dat bij besluit van

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1