miyssst Vragen rond het Lollebeekplan Welke veraDderingen brengt ons nieuwe Goede nachtrust Kankerbestrijding Het Bondstonmooi van de Limb. Schaakbond diamanten priester Zaterdag 11 april 1959 No 15 TACHTIGSTE JAARGANG ff CONFECTIE VP w PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MUNCKHOF TajJ^rTlfRT \T 1VÏÏ?/i V PM ft Kif CTl>T?If I?1\J ADVERTENTIE-PRIJS: 8 ct. perm.m. ABONNEMENT8- GROTESTRAAT 28 TELEFOON 512 GIRO 150052 VY CrCrI\.OL#Ü.U V V EflYIXA 1 C#1N WlVXO 1 ivCflxCrlY PRIJS PER KWARTAAL f 1.40 BUITKNVENRAY t 1.00 In Sevenum is men bijna door I laatste raadsvergadering zeggen, zijn peelgrond heen. Ook daar is de dat op een vergadering indeMete- oude peel bedwongen en herschapen rik niet gezegd is, dat men voor in goede boerengrond met frisse en lopig de plannen van de waterbe- doelmatige boerderijen, met goede heersing heeft opgeborgen, feit is, wegen en prima verkaveling. Men heeft de goede gedachte ge had de parlementaire pers eens uit te nodigen om eens een kijkje te komen nemen wat in de ontgin- ningsgebieden wel tot stand is ge bracht. Dat daarbij de nadruk vooral viel op de mens, die dit alles klaar heeft gemaakt, de onbekende werk loze die hier in werkverschafflngs- verband deze grond ontgonnen heeft, was bijna vanzelfsprekend. We hebben daar reeds eerder over geschreven in ons artikel over het leger der naamlozen inde Pee], waarbij ook wij uw aandacht ge vraagd hebben voorde werkkampen en o.a. in een uitgebreide reportage het kamp in Ysselsteyn hebben be schreven. We kunnen dus wat dit gedeelte betreft kort zijn. Maar bij dat bezoek in Sevenum werd automatisch de gehele Peel- ontginning besproken en zo werd er verteld, dat men practisch door de Peelgrond heen raakt. Behalve de Heidse Peel onder Venray, ligt er onder Horst nog een 125 ha Dorperpeel en dan ten- slootte nog Mariaveen, wat echter Domeingoed is en waarvan de be stemming nog niet duidelijk is. Men praat al van een soort reservering voor de Venlose en Blerickse tuin ders, die wegens stadsuitbreing hun gronden kwijt worden, maar dit is nog slechts een gedachte, die nog besproken en bekeken wordt. Praat men echter over Heydse en Dorperpeel, dan wijst men auto matisch op het grote Lollebeek- herverkaveiingsplan. Dat deed men ook in Sevenum, waar o.m. aan de verslaggevers verteld werd, dat deze peelvlakten binnenkort ontgonnen zouden worden en dat het Lollebeek plan binnen 2 jaar in stemming kwam. Lollebeek uitgangspunt In verschillende vergaderingen, de een minder spannend, de ander vurig, is het Lollebeekplan uit de doeken gedaan. Men wenste in deze streken allereerst te komen tot een betere waterbeheersing. Droogte en overvloed van water wisselden zich zodanig af in deze streken, dat het voor de boer soms zeer moeilijk was om zijn werk zaamheden te verrichten en die opbrengsten te halen, die nodig zijn voor een redelijk bestaan. Men kwam toen op 't inderdaad grootse idee, om van de Maas uit water te gaan brengen in het defensiekanaal, waaruit men dan via beken, sloten en waterlossingen het water op droge plaatsen zou brengen en het teveel van water via andere sloten zou doen afvloeien terug naar de Maas. Een gedurfd plan, waarvan echter de technische mogelijkheden na heel wat jaren studie inderdaad be wezen werden. Wil men echter de waterbeheersing saneren, dan moeten ook de bedrijven zodanig gesaneerd worden, dat het grootst mogelijk effect van die mogelijk heden behaald wordt. Daarom is toen de herverkaveling meteen ter hand genomen en heeft men het gebied rond de Lollebeek in de gemeenten Horst en Venray intussen uitgegroeid tot 12.500 ha als herverkavelingsgebied aangewezen. Hiervoor worden in tussen de plannen opgezet en zo links en rechts zijn er al de nodige voorbereidende besprekingen ge weest. Men verklapt geen geheimen als men stelt, dat in dit herverkave- dat verschillende bezoekers deze opmerking allerduidelijkst hebben verstaan. En pratende met de mensen aan de top krijgt men ook de indruk patuurlijk wordt zoiets nooit hardop gezegd dat men die water beheersing een moeilijk chapiter vindt. Moeilijk vooral door de ge weldige financiële offers, die dit alles gaat vragen. Offers, die ge bracht zullen moeten worden om een geschatte meer-opbrengst van ongeveer 25 pet mogelijk te maken. Maar aan de andere kant wordt de vraag nu gesteld of het wel zo dringend nodig is, dat er een 25 pet. meer-opbrengst komt in een land, dat toch el dikwijls genoeg te kampen heeft met landbouwover schotten. Offers, die weliswaar ook voor een deel van de deelnemende land bouwers terug moeten komen, waar die het meest profiteren van die 25 pet., daarnaast wel eens zulke kosten van de gehele Neder landse gemeenschap zullen kunnen gaan leggen, dat diezelfde gemeen schap voor dit alles vriendelijk zal bedanken. Liggen ontginningen dan niet op een zelfde vlak, is onze wedervraag, maar hierbij wijst men op de werk- gelegenheids-objecten, op 't verlies aan cultuurgrond door stadsuit breidingen, industrie-terreinen en woonwijken. Wat er ook van zij, men krijgt inderdaad afgezien van de ver gadering op de Meterik toch wel de indruk, dat men op 't ogenblik zeker niet meer zo resoluut achter de plannen staat, dan voor enkele jaren terug het geval was. Dat de betrokkenen dit zo ook aanvoelen, is misschien te wijten aan de tamelijk gunstige zomers, die we nu beleefden en waarin juist de boeren aTerminst op een waterbeheersing zaten te springen. Als men dus zoals in Seve num dan weer gebeurde stelt, dat over 2 jaren het Lollebeekplan in stemming zal komen, dan zal over deze zaak definitief uitsluitsel dienen te komen. En zal dit dus een der punten zijn, waarover de nieuwe minister van landbouw zich uit te spreken heeft. De konsekwenties. Hier zitten namelijk voor Venray vele konsekwenties aan vast. We hebben daarvan in de laatste raads vergadering al iets kunnen lezen. Reeds vroeger toen een Vre- depeel nog niet ontgonnen waren hebben deskundigen geadviseerd een herverkaveling op te zetten voor de gehele gemeente. Men is daar toen niet op inge gaan, mede omdat dergelijke grote herverkavelingen iets nieuws wa ren en andere problemen grotere aandacht vroegen. Men mag dit betreuren, want dan waren vele moeilijkheden, die voor de toekomst nog liggen, reeds opgelost. Maar goed, we zitten dus met de huidige situatie, waarin Casten- ray, Veulen, Ysselsteyn, Heide (de laatste aan de oostkant van de Deurneseweg), Leunen en Oirlo (gedeeltelijk) in het Lollebeekplan vallen, maar de rest en met name Merselo, Smakt, Oostrum en ge deeltelijk Oirlo vallen er buiten. Voor dat eerste deel wordt nn als saneringsgebied de Heydsepeel aangewezen. Als men nu in Sevenum hoort vertellen, dat 325 ha. Heydsepeel lingsplan, o.a. de aanleg van de en Dorperpeel bestemd zullen zijn wegen Meerlo-Oirlo, Tienray-Cas- tenray, Leunen-Veulen-Heide-Mer- selo en Amerika-Ysselsteyn-Merselo geprojecteerd worden; dat men peinst over een uitbreiding van waterleiding enz. Allemaal punten, die dus zeker de interesse hebben van de boeren, al is en blijft het voornaamste punt de herverkave ling der bedrijven zelf. Men weet intussen, dai de Heydse Peel met zijn 225 ha een soort reserveplaats zal worden, waarheen zij verwezen kunnen worden, wier bedrijf elders moet worden opge offerd om daar een behoorlijke her verkaveling doorgevoerd te krijgen. Reactie Dit inderdaad groot opgezet plan heeft over het algemeen gunstige reacties gevonden in boerenkringen. Men mag dan in Ysselsteyn be vreesd zijn, dat men terwille van enkele verbeterde wegen de volle lasten zal moeten dragen van het hele herverkavelingsplan, men heeft daar van de andere kant toch ook de stellige belofte, dat aan de Ysselsteynse deelnemers alleen de kosten der wegen in rekening gebracht zal worden. Maar de laatste tijd is er echter onzekerheid te bespeuren. Onzeker heid allereerst over de waterbe- heersings-geschiedenis. Al mag de burgemeester in de voor 20 te saneren boerderijen, dan kan men zich toch terecht wel af vragen of dat voldoende is. Het raadslid v.d. Sterren gaf in de laatste raadsvergadering reeds duidelijk te verstaan, dat men de grond in de Peel daarmee kwijt zal zijn, wat o.i. geen gewaagde voorspelling is. Zeer terecht stelt men nu in Merselo en elders, dus buiten het Lollebeekplan, de vraag, hoe 't dan moet gaan als daar eens herver- kaveld moet worden. En daar kan men ook geen hal ve eeuw meer mee wachten, gezien de toestand zoals die vooral in het oudere gedeelte wel ligt. Dan is er geen grond meer, dan is er niets. Waar ook hier de geruchten van de bevriezing der waterbeheersing al luider en luider gaan worden, vraagt men zich met grote zorg af of dan het hele Lollebeekplan nog wel enige zin heeft. Waarmede men dan bedoelt de herverkaveling in het gebied rond de Lollebeek, die als het centrale middelpunt gekozen is, juist van wege een waterbeheersing, die nu misschien gaat vervallen. Kon men dan niet beter op het oude spoor terugkeren en een ruil verkaveling aanvragen voor de ge hele gemeente? Niemand weet echter of die ge ruchten waarheid zijn, ja dan neen. Italiano, de heerlijke versnapering bij hoest en verkoudheid 19 cent per rol Een andere vraag, die echter wel gesteld mag worden, is, of het nu onmogelijk is, in dit grootse project van de Lollebeek, waarin dus toch al bijna 13.000 ha. zitten, de streek van Merselo op te nemen. De streek, die toch vooral her verkaveling dringend nodig heeft. Al met al dus rijzen er nog al wat vragen, zoals ook in de laatste raadsvergadering duidelijk merk baar was. Het zal dus een kwestie zijn voor de rullverkavelingsmensen om in deze eens positieve geluiden te la ten horen, maar dan is weer de vraag, of dit mogelijk is. Men schat dat het project na de stemming nog een jaar of acht nodig zal hebben voordat 't gereed is. Wat de een wel zeer optimis tisch, maar de ander waarheidsge trouw acht. In die acht jaren kan er heel veel gebeuren, zeker op landbouw kundig terrein, waarin o.a. de po litiek ook een grote rol speelt. We hebben de eerste voortekenen al kunnen merken merken in de opzet van de Heydsepeel. 18 Ha. TE GROOT. Daar is immers al beslist, dat de nieuwe kavels 18 ha. groot moeten zijn, terwijl het gewone midden type landbouwbedrijf in deze streek ovei heersend van klein gemengd gezinsbedJijf is, dat in arbeids-in- tensieve vormen van produktie zijn kracht moet zoeken en waarvan de gegevens, betreffende de be- drijfsgrootte wijzen op een ont wikkeling in de richting -vatt een bedrijf van 10—12 ha. Desniettemin projecteert men in de Heydsepeel, ondanks dat men die gegevens kent, want ze zijn ontleend aan het C.B.S. en LEI- berekeningen, bedrijven van 18 ha. Is het een wonder, dat men dui delijk stelling nam in Venrays raad tegen een kennelijk van socialis tische zijde ingegeven indeling en dat men in Venray zelf zich een klein tikkeltje onbehaaglijk gaat voelen, nu duidelijk blijkt, dat alles toch niet zo fraai is, als het op de eerste tekening er wel uitzag en ook niet zo gemakkelijk als men zich indertijd wel eens voorgesteld heeft. Het Lollebeekplan is een groots project en men zal onze boeren zeker niet kunnen verwijten, dat ze het tegenwerken. Integendeel Zij mogen dan echter eisen, dat alle kaarten ook open op de tafel komen, nu men de indruk gekregen heeft, dat dit niet gebeurd is. Hebben ze zich vergist en kan men inderdaad aantonen, dat o.a. het waterbeheersings-probleem en haar oplossing nog altijd een zeer redelijke kans van slagen heeft, ook in verband met de kosten, dan zal die medewerking ook gegeven blijven worden. In het andere geval zal het bij het jongste commentaar in de raad zeker niet blijven. drukwekkend bedrag, dat voor de strijd tegen de meest gevreesde vijand van de volksgezondheid kon worden uitgegeven, dank zij de offervaardigheid van het Neder lands publiek. Het zal echter duidelijk, dat deze, thans goed georganiseerde strijd, volgehouden dient te worden. Jaarlijks zal twee miljoen gulden nodig zijn om te consolideren wat men tot nu toe heeft bereikt. Daar de baten van de vereniging uiteraard wisselvallig zijn, collectes e.d., is het begrijpelijk, dat men tracht tot een verantwoorde fond senwerving te komen. Bestrijding van kanker is een te ernstige zaak om deze met avon tuurlijke bronnen van inkomsten te bestrijden. Daarom wordt gestreefd naar een vaste basis waaruit de gelden kun nen worden besteed. Thans telt de vereniging 89.000 leden en 't streven is dan ook ge richt op een behoorlijke vermeer dering van dit aantal. Als we ons realiseren, dat het getal 89.000 noi, geen 0,8 pet. van onze bevolking uitmaakt, dan is dit streven alles- z'ns gerechtvaardigd. In de loop van deze dagen zal men dan ook een verzoek tot U richten lid van 't K.W.F. te worden. Ieder die de zaak van de kanker bestrijding een goed hart toedraagt, en wie doet dat niet?, zal onge twijfeld aan dit dringend verzoek voldoen. Eerst dan zal de strijd tegen kanker tot de glorieuze overwin ning kunnen worden gevoerd. In het kader van deze actie is er zondag a.s. een grote ontspannings avond in zaal Wilhelmina, waarin de Silveras optreden en vele andere prominente acteurs. door Zenuwrust Mijnhardt's Zenuwtabletten In 1959 herdenkt het Koningin Wilhelmina Fonds haar 10-jarig bestaan. Tien jaar georganiseerde kanker bestrijding in Nederland, gedragen door het particulier initiatief. In de loop van deze tien jaren is zeer veel bereikt en heeft men de be strijding van kanker op een zeer breed front kunnen organiseren. Over het gehele land werden kankercentra opgericht en inge richt, terwijl deze centra doorlopend de middelen worden verstrekt om hun heilzame arbeid te kunnen voortzetten. Dank zij het particulier initiatief en de oordeelkundige wijze waarop de beschikbaar gestelde gelden wer den en worden uitgegeven, heeft de wetenschap op dit gebied belang rijke vorderingen kunnen maken. In het afgelopen decennium werd de centrale kankerregistratie ter hand genomen en werden vele kost bare apparaten aangeschaft. Ruim vijftien miljoen gulden kon in dit betrekkelijk KI dn aantal jaren in de bestrijding van kanker worden geïnvesteerd. Vijftien miljoen gulden, een in- Zaterdag en zondag j.l. heeft de Venrayse Schaakvereniging voor de derde maal het tournooi van de Limburgse Schaakbond georgani seerd. Waren er de twee vorige jaren telkens 80 deelnemers, nu was dit aantal tot 128 geklommen. Wanneer we bedenken, dat er in andere en grotere plaatsen van ons land tournooien worden gehouden, waar men met 60 deelnemers al heel blij is, dan konstateren we, dat er een grote en stijgende be langstelling bestaat voor het schaak- tournooi in Venray en dat de Venrayse Schaakclub steeds meer bekendheid gaat krijgen in heel Nederland. Van Amsterdam en Leeuwarden in het noorden tot Maastricht in het zuiden waren de deelnemers gekomen. En ook in het buiten land blijft de belangstelling voor het Venrayse tournooi groeien: er waren ditmaal niet minder dan 18 buitenlanders komen opdagen. Voor de eerste maal had nu ook het hoofdbestuur van de Konink lijke Nederlandse Schaakbond zich laten vertegenwoordigen door het Bestuurslid A. Modderman uit Den Haag, wedstrijdleider van de KN. S.B., terwijl de Limburgse Schaak bond vertegenwoordigd was door de wedstrijdleider C. Kuijper uit Geleen, en de Oostelijke Schaak bond door haar voorzitter L. Tim mer uit Ermelo. Van de prominente schakers, die aan het tournooi deelnamen, noe men we de heren C. van Weezei uit Amstelveen, die dit jaar de titel „Open kampioen" van Neder land behaalde, H. Tan uit Amster dam, Nederlands kampioen snel schaken, G. Hoppe en K. Trompert, resp. kampioen van Nijmegen en Maastricht, B. Withuis en H. Prahl, van het Amsterdamse Schaakge nootschap V.A.S., dat bijna ieder jaar landskampioene is. Verscheidene deelnemers lieten zich met grote waardering uit over de organisatie van het tournooi. En dit stemde vooral tot voldoe ning, wanneer schakers, die gere geld allerlei tournooien bezoeken, zich aldus uitspreken. Algemeen was men ook vol lof over de zaal van „Prinsenhof", die door z'n „romantische sfeer" dit woord werd telkens gebruikt impo neerde. Driemaal heeft de Venrayse Schaakvereniging nu het tournooi verzorgd van de Limb. Schaak bond. En nu wordt de klup door de reeds genoemde A. Modderman De winkelsluitingswet is zoals men weet op 6 febr. gewijzigd en in haar nieuwe vorm op 1 april in werking getreden. Zij komt tegemoet aan de in de praktijk gebleken behoeften en is daardoor soepeler geworden. Niet, dat zij zulke ingrijpende verander ingen heeft gebracht. Zo blijven de sluitingstijden van winkels op werkdagen om 6 uur, (tabaks- en viswinkels om 7 uur, kapperswinkels om 6.30) gehand haafd. Ook de afwijkingen hierop door toestemming van de gemeen tebesturen worden door de wets wijziging niet aangetast. Zo blijft dus, dat van 1 april tot 1 oktober in Venray alle win kels tot 7 uur geopend mogen zijn. Maar wat de koopavonden betreft, zijn toch wel enkele geschikte ver anderingen aangebracht. De Sint Nicolaas koopavonden blijven van 29 nov. tot 4 dec. De nieuwe bepaling hierbij echter is, dat, wanneer 29 nov. op een zondag valt, 28 nov. eveneens een koop avond is. De winkels mogen dan tot 9 uur geopend blijven. De Kerstmis-koopavonden vallen volgens de nieuwe regeling in het tijdvak van 20—23 dec. (voorheen tot 24 dec.) en de sluitingstijd blijft op die dagen 9 uur. Valt Oudejaar op een zondag, dan valt de koopavond op de daar aan voorafgaande zaterdag. Overigens blijft de mogelijkheid bestaan, dat de gemeenteraad voor de verschillende groepen winkels, een avond per week aanwijst als koopavond, alleen niet op zaterdag. Het sluitingstijdstip kan dan niet later dan 10 uur worden gesteld. Dit is en blijft voor Venray dus de vrijdagavond en de sluitings tijd is 9 uur. Wat betreft de halve dagsluiting is bepaald, dat wanneer voor een groep winkels een sluitingsplicht op een halve werkdag per week bestaat, dat ook nu geldt in een week, waarin een christelijke of nationale feestdag valt. In de oude regeling verviel de sluitingsplicht van halve dagen in dergelijke feestweken. Maar ook hierin kan de gemeen teraad evenwel vrijstelling verle nen. Bezorgen na sluitingstijd Volgens de nieuw regeling mogen één uur na het sluitingstijdstip van de winkels nog waren aan de hui zen van afnemers worden te koop aangeboden, verkocht of afgeleverd. Indien evenwel in een gemeente een sluitingsiijdstip geldt van 8 uur of later, dan mag na deze sluitings tijd niet meer worden bezorgd. Deze regeling geldt niet alleen voor de bezorging van waren die uit een winkel afkomstig zijn, maar ook voor waren die niet uit een winkel, maar b.v. door rondtrek kende handelaren, worden afge leverd. Een nieuwe bepaling bij deze be zorgingsregeling is getroffen voor brood en tezamen met brood af te leveren bakkersartikelen. Volgens de nieuwe regeling heb ben B. en W. nu de bevoegdheid toestemming te verlenen voor het na sluitingstijd geopend houden van winkelruimten ten behoeve van feestelijkheden of "bijeenkomsten met een cultureel of sociaal doel, veilingen, tentoonstellingen en ver toningen op het gebied van de mode. Vroeger was deze ontheffings mogelijkheid beperkt tot veilingen en liefdadigheidsfeesten e.d. DE BESTE an niet duur.Tub» 95-70-4S ct uit Den Haag aangezocht, de orga nisatie van de grote Bondswed strijden van de Nederlandse Schaak bond op zich te nemen. Een duidelijker blijk van waar dering had de Venrayse klup niet kunnen ten deel vallen. Wanneer zij op dit voorstel ingaat, zullen er in Augustus 1960 minstens 200 schakers uit heel Nederland een week lang in Venray vertoeven om aan dit tournooi deel te nemen. We zien dus, dat niet alleen de Venrayse Schaakvereniging in Nederland grote bekendheid heeft gekregen en algemene waardering geniet, maar dat ook de naam van Venray zelf in het centrum van de aandacht is komen staan. En hoe zal nu de houding van Venray zelf zijn Hoe zal Venray hierop reageren Het is volkomen begrijpelijk, dat een niet-schaker geen belangstelling heeft voor een schaakclub. Maar het gaat niet om de naam en het belang van de Venrayse Schaakclub, het gaat om de naam en de reputatie en het belang van Venray zelf. Dat was het, waar terecht de Schaakclub eens even de aandacht voor wil vragen. We geven hieronder dan nog maals de voornaamste wijzigingen weer in de winkelsluitingswet, geldende voor de gemeente Venray. Zondags geopend: 8—12 uur fotograven en winkels, waarin uitsluitend of in hoofdzaak tabak, banket, suikerwerk, choco lade of bloemen worden verkocht; 13 30—19.30 uur fruitwinkels in de buurt van het ziekenhuis; 817 uur de winkel op de Smakt van maart tot september; de win kels voor relig. art., tabak etc. in Oostrum op de zondagen in Mei, le Pinksterdag, de zondagen op 15 augustus of 8 september, of de eerste zondag na die datum; 9—18 uur de winkel nabij het Duitse kerkhof. Sluitingsuur verlengd op werkdagen tot 19 uur alle winkels van april tot october; tot 19.30 uur fruitwinkels in de buurt van het ziekenhuis. Kermissen: de kermisdagen (dus ook kermis zondag) mogen in dat gedeelte der gemeente, waarin kermis is, alle winkels geopend zijn tot 24 uur. Vastenavond: met Vastenavond geldt dat alle winkels op zondag open mogen zijn tot 20 uur, maar op maandag en dinsdag om 21 uur moeten sluiten; op de zaterdag voor Vastenavond mogen de winkels open blijven tot 21 uur. Dinsdagmiddagsluiting: na 1 uur moeten gesloten zijn alle winkels, waarin uitsluitend of in hoofdzaak worden verkocht: textiel en mode-artikelen, schoe nen. huish. artikelen, aardewerk, glas, porcelein of luxe artikelen, (dit sluitingsverbod geldt alleen niet in de weken van de opruimin gen en de dinsdag voor St. Nico laas). Kapperszaken. Extra koopavonden: tot 21 uur mogen de winkels bovendien nog open zijn op: 1 januari; zaterdag voor vastenavond; maandag en dinsdag van de Vastenavond; Koningins verjaardag; de dag voor 'sHeren Hemelvaart en Maria Hemelvaart; 31 october; vrijdag en zaterdag voor Pasen; vrijdag en zaterdag voor Pink steren; de zaterdag voor Moederdag (2e zondag in mei); de zaterdag voor Vaderdag (3e zondag in juni); op de werkdagen van 25 novem ber tot en met 5 december. Het diamanten priesterfeest van een van zijn zonen is voor Merselo aanleiding geweest, zondag nog eens extra voor de dag te komen. Pater Dr. W. Muysers van de missionarissen van het H. Hart, werd in een feestelijke stoet, waar in bruidjes en misdienaars en prac tisch alle verenigingen van Mer selo deelnamen, afgehaald van de ouderlijke woning in Klelndorp, naar de versierde en opgeknapte parochiekerk. Een grote ereboog vormde de entree tot het Godshuis, dat dank zij de restauratie een werkelijke florissante indruk maakte. De diamanten priester droeg het H. Offer op met assistentie van zijn familielid Pater Muysers als diaken, pater Arts als subdiaken en Pater van Erp, overste van het klooster te Brummen als presbyter asslstens. Pastoor Vercoulen hield de feest- predlcatie, waar hij het priester leven van de jubilaris op treffende wijze wist te schetsen en de ver heven roeping van het priester schap verduidelijkte. Het kerkelijk zangkoor, versterkt met jongens koor zong een moderne meerstem mige mis. Na deze plechtige H. Mis volgde in het jeugdhuis een koffietafel voor familie en kennissen, waarna een druk bezochte receptie begon, die o.a. werd bezocht door de heer Deken en Burgemeester Janssen, die namens de Venrayse gemeen schap hun gelukwensen kwamen aanbieden aan deze ondanks zijn ouderdom nog zeer vitale priester. Na het plechtig lof, wat In de middaguren werd opgedragen, volgde de officiële felicitatie van de Merselose gemeenschap, want toen brachten fanfare en zangkoor hem een serenade, waarbij Meester van de Venne zich de tolk van allen maakte, door de grijze jubilaris de

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1