Sportpark-plan aangenomen. Verkeersplan goedgekeurd ïenrays Raad vergaderde. Heydse Peel wordt verkocht en ontgonnen. Zaterdag 4 april 1959 No 14 TACHTIGSTE JAARGANG r^- CONFECTIE V/> PEEL EN MAAS M DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MUNCKHOF WCÏTÏTI3T A H UnHD UfTlVID A V PM HMCTDrifCM ADVERTENTIE-PRIJS: 8 ct. perm.m. ABONNEMENTS- GROTESTRAAT 28 TELEFOON 512 GIRO 150652 W ErErlVOJUiiy V UUIV V Cil I\H I JCflT UiVltJ X uClVCfll PRIJS PER KWARTAAL f 1.40 BUITENVENRAY t 1.60 Plan Zuid II ol, zoals het beter bekend is, plan Sportpark kreeg in de laatste raadsvergadering zijn definitieve vorm. Zoals bekend, is er reeds geruime tijd over dit plan nog al het een en ander te doen geweest. Toen de Paterskerk tot parochie kerk werd verheven, was het nood zakelijk rond die kerk tot 'n soort „kom-vorming" te komen. Daartoe is toen plan Zuid ontworpen, dat in een eerste aanleg feitelijk zijn begrenzing vond tussen de Oude Oostrumseweg en Langstraat. Dat was wel wat veel van het goede, reden waarom men dit oor spronkelijke plan in twee stukken heeft gesneden, namelijk plan Zuid I, dat zijn begrenzing vond tussen Oude Oostrumseweg enLeunseweg en plan Zuid II, dat begrensd werd door Leunseweg en Langstraat. In het eerste plan Zuid viel het ouae sportterrein ten offer aan de zgn. „kom-vorming", want 't werd gebruikt voor scholenbouw en we gen als ruilproject met de paters, en we vinden 't ook nog terug in het hockey-terrein. Hiermede verloor Venray—kom zijn enigste sportterrein en daar voor diende dus een soort compen satie te komen. Welnu, die compensatie werd ge projecteerd in plan Zuid II, wat toen meteen werd omgedoopt in plan sportpark, een wel weidse naam, voor de gronden, die dus liggen achter het gymnasium, tus sen Leunseweg en Langstraat en bovendien nog worden doorsneden door de weg naar Stoksmolen. In verschillende raadsvergaderin gen is aangedrongen om nu einde lijk eens te voorschijn te komen met de daartoe bestemde plannen, ook al omdat de Venrayse jeugd maar moeilijk wennen kon aan 't oude aardappelveldje achter op de Merseloseweg en o.a. de school- competitie en de verschillende voet balclubs der Venrayse industriën in de verdrukking raakten. Nu hing dan het plan in de raadszaal. Laten we eerlijk zeggen, dat de plannenmaker wel uiterst zuinig is geweest met het papier, want al met al was 't niet groter dan 50x50 cm., en dat terwijl het een complex betreft van zo om en nabij 25 ha. Drie gedeelten. Dit plan Zuid II valt feitelijk uiteen in drie gedeelten. Het eerste tussen Leunseweg en Eng Steeg is bestemd voor verschil lende speelvelden, o.a. voetbal, hoc key, tennis, volleybal en andere buitensporten, terwijl ook een ge deelte bestemd is voor zg. speel weiden, waarop o.a. buiten-gymna- stiek voor de scholen gegeven kan wsrden.^ i .Het tweede gedeelte ligt tussen Eng Steeg en Langstraat en is weer in twee gesplitst. Eén deel en wel het grootste stuk is bestemd voor het toekomstige stadion en het tweede, achter de Groenewoldse pad heeft als bestemming gekregen een bungalowpark te worden. Sportpark COLSEN was verheugd eindelijk zij het dan op klein formaat plannen te zien. Hij betreurde het wel, dat de plancommissie van de raad de stukken ter inzage had ge kregen, nadat alle mogelijke in stanties er hun fiat al aan gegeven hebben, zodat eventuele verande ringen maar moeilijkheden met zich brengen. En toch had o.m. de plan-commissie verschillende be zwaren. Bezwaren allereerst tegen het zg. bungalow-plan. Hiertegen had zij zelfs het „onaanvaardbaar" uit moeten spreken. En waarom Op de eerste plaats sluit dit bun galowpark nooit en te nimmer aan op de bebouwing van Groenewold- sepad en Kruisstraat. Deze hele wijk moet nodig gesaneerd worden en dan zal men bij die sanering ongetwijfeld tot een andere afslui ting komen. Op de tweede plaats zal deze grond dermate duur gaan worden voor bungalowbouw, dat men ze veel beter aan de land bouwers kan laten, die ze maar node missen. Buiten dat liggen in Venray heel andere stukken minder kostbare die voor bun galow-bouw heel wat beter geschikt zijn en ook vlugger te krijgen zijn. Zodoende moest de plancommissie dit bebouwingsproject inderdaad torpederen, temeer waar in genoemd project brede straten e.d. geprojec teerd waren, die h.i. deze buurt te veel in het verkeer zullen betrek ken. Nu stelt men wel, dat door het aannemen van dit plan alleen een soort bestemming aan de gronden aldaar gegeven wordt, maar dat men dan nog kan doen wat men wil, volgens Colsen's informaties was dit niet juist. Als dit voorstel wordt - aangenomen, kan niemand verbieden om daar een bungalow te bouwen, waardoor sanering en betere indeling van het hele project Kruisstraat e.o. onmogelijk wordt. Voor wat het sportpark betreft, heeft spreker met verwondering gezien, dat door de stedenbouw kundige reeds speelterreinen e.d. zijn geprojecteerd en wel zodanig dat hiertegen ernstig, geprotesteerd moet worden. Door aanneming van dit voorstel moet men ondanks andere be weringen van B. en W. ook deze indeling overnemen en dat was de plancommissie helemaal niet van plan. Al met al dus zeer ernstige bezwaren, die voor het verdere verloop van de discussies het ergste deden vrezen. Kerkdorpen rakken op Met JENNISKENS rukten de kerkdorpen naar voren. Jenniskens vond deze plannen zeer kostbaar, daar zij geweldige kapitalen eisen voor de stichting, maar daarnaast ook kapitalen vragen voor onder houd. Is het niet veel beter de velden te spreiden over de gehele gemeente, waarmede ook in de nood voor de kerkdorpen wordt voorzien, die alle toch min of meer ook met de sportaccomodatie zitten te modderen? DERICKX bracht dan naar voren, dat b.v. Oostrum ook tobt met voetbalvelden en o.a. voor zijn jeugdbewegingen niet voldoende speelvelden heeft. STEEGHS vond, dat men voor lopig kalm aan moet doen, want dat dit inderdaad in de papieren loopt. Venray-kom groeit uit tot stad en heeft dus stadse behoeften, o.a. in sportvelden e.d., maar dit mag geen reden zijn om de noden die op de kerkdorpen bestaan naast zich neer te leggen. Kostbare grond PONJEE zag als grootste be zwaar, dat men onvervangbare land bouwgronden vast gaat leggen, zonder enige compensatie en HOU- BEN wilde weten, wat men op korte termijn wel nodig dacht te hebben. De BRUIJN was mordicus tegen verspreide velden, die immers nog meer aan onderhoud en surveillance kosten dan één groot park, al vond hij die naam wel wat al te groots. Men moet niet vergeten, dat de kom voor de afstand van zijn enigste sportterrein voor woningbouw een compensatie mag en moet hebben. Welnu, dat is dit sportpark, als men dan met alle geweld die naam gebruiken wil. BARTEL S wees er op, dat die stukken grond vooral voor de toe komst van belang zijn. Hij toonde aan, dat de bevolking van Venray- kom de laatste 10 jaren met 50 pet is toegenomen, die van de kerk dorpen met 13 pet. Wil Venray-kom de komende groei opvangen, d.w.z. de te verwachten industrialisatie, dan moet men aandacht wijden aan het probleemder vrije tijdsbesteding, die o.a. in sportgelegenheid een op lossing vinden kan. Nadat Fr. JANSSEN gewezen had, dat eerst uitgemaakt diende te worden of aan de plannen nog iets veranderd kan worden, zodat bv. het bungalowplan later alsnog veranderd kan worden, was het woord aan de Voorzitter. Toekomst.... Deze wees allereerst de raad er op, dat men dit hele project moet zien tegen de achtergrond van de toekomstige ontwikkeling van Ven ray, wiens groei door de te ver wachten aanwijzing tot te industria liseren kern slechts zal toenemen. Toenemen met mensen, wier vrije tijd nuttig moet kunnen worden be steed o.a. door een goede sport beoefening. Als nu ter zake deskundige men sen vertellen, dat de opzet, die Venray nu voorstaat heus niet over dreven is, dan moeten hier vele andere bezwaren tegen weg vallen. Men moet zorgen, dat ook in de toekomst uitbreiding mogelijk is. Want de aanneming van dit plan wil niet zeggen, dat de mensen morgen hun grond kwijt zijn en dat men overmorgen aan de velden gaat be ginnen. Integendeel, de meeste men sen zullen hun grond voorlopig rustig kunnen houden, maar het zal niet mogelijk zijn hier te bouwen, want al die grond blijft gereser veerd voor Venrays sport. Als nu de kerkdorpen bezwaar zouden willen maken, omdat btyhun ook problemen liggen op dit terrein, dan is dit geen reden om in Ven ray nu maar niets te doen. Integen deel, dan moet naast dit plan voor Venray-kom (dat inderdaad de grootste groei kent door de in dustrialisatie o.a. met het vrije tijdsprobleem het hardst te kampen heeft) gerealiseerd worden, terwijl men zich daarnaast bewust is, dat ook voor de kerkdorpen iets der gelijks zij het in aangepaste vorm gezorgd zal moeten worden. Zoals gezegd, de gronden blijven voorlopig eigendom van de huidige bezitters, die, als ze door een even tuele af gaveernstig gedupeerd wor den, kans hebben op schadeloos stelling door middel van andere grond. Wat de planologische bezwaren tegen het bungalow-project betreft, deze zag de VOORZITTER niet zo zwaar. Het zou nog jaren duren voordat de betreffende grond beschikbaar is en voordien kunnen de plannen dus rustig gewijzigd worden. Dat de ingetekende ver deling der sportvelden maatgevend zou zijn, ontkende hij pertinent. De tekenaar heeft alleen aan willen geven, dat in deze streek die en die velden moeten komen liggen. Hoe die komen liggen, zal de Grontmy uitmaken, die een gedetailleerd plan aan het opstellen is. COLSEN kon met de redenatie van de Voorzitter meegaan, maar bleef ernstige bezwaren handhaven tegen het zgn. bungalowplan. Z.i. is het voornamer, dat de Kruis straat gesaneerd wordt, juist i.v.m. de mogelijke uitbreiding daar achter. HOUBEN vroeg of in het sport park ook gedacht was aan een ruiterbaan en werd bevestigend be antwoord. Links en rechts kwamen nog op en aanmerkingen uit de raad en op de publieke tribune heerste kenne lijk de mening, dat B. en W. een zware kluif aan dit voorstel zouden hebben. Niet zozeer om de plannen voor de sportvelden, als wel om de bijkomstige dingen. Want er werd druk onderling gesproken en de kaart werd met nog meer belang stelling bekeken. Dan klonk opeens de stem des voorzitters: Wensen de heren een hoofdelijke stemming....? Het geroezemoes bleef aanhouden, maar niemand vroeg om die stem ming en met een daverende hamer- klap werd het voorstel van B. en W. geaccepteerd, waardoor dus het eerste begin gemaakt is aan Ven rays sportpark. Zoals we in onze inleiding voor deze raadsvergadering reeds schre ven, hebben we nog 225 ha. onont gonnen grond liggen in de Heydse peel. Indertijd, in 1957, was de geldnood zo hoog gestegen, dat de raad het principe-besluit nam om de Heydse peel te verkopen. Daarmede kwam niet alleen geld in de berooide gemeentekas, maar diende men ook het ruilverkave lingsplan Lollebeek, dat grond be schikbaar moet hebben om eventu eel te saneren bedrijven, een uit weg te geven. Maar dan moest de Heydse peel natuurlijk ontgonnen zijn en in dit verband zag men wel kansen op ontginning. Indertijd al heeft de raad ook ongaarne dit besluit genomen, want het is per slot van rekening het laatste beetje wat we nog hebben. Maar gedwongen door de nood der tijden, beet men door een zure appel, al maakte men wel de re strictie, dat die gronden uit de Heydse peel alleen ter beschikking zouden komen van Venrayse inge zetenen, die in het Lollebeekplan in verdrukking kwamen. Men is toen gaan onderhandelen, maar aldra bleek, dat niet alleen Ged. Staten, maar ook de stichting tot beheer van landbouwgronden in Limburg de aspirant-kopers tegen deze laatste clausule ernstig bezwaren had. Men is er in 1958 mee terug ge komen in de raad,die echter bij haar standpunt bleef. Nu moest dan het definitief besluit vallen en de raad moest derhalve haar fiat geven aan de voorgestelde ver koop. De plannen houden in, dat de gehele oppervlakte verkocht zal worden tegen f 500 per ha. Als de grond ontgonnen is, neemt Venray wegen en waterlossingen terug tegen een zg. symbolische prijs, terwijl een kavel wordt toegewezen aan Wed. H. Claessens te Leunen, die men in v.m. grondtransacties een dergelijke belofte heeft gedaan. De commissie v. landb.aangelh. heeft advies uitgebracht over deze voorstellen en kan zich daarmee verenigen, mits nog aan twee an dere voorwaarden wordt voldaan. Dat is punt 1: de grond blijft alleen beschikbaar voor Venrayse ingezetenen en punt 2: de kavels worden niet 18, maar 1012 ha., zoals hier te doen gebruikelijk is. De commissie is dus geen haar breed van haar oud standpunt af geweken, ondanks de bezwaren, die men van hogerhand heeft en nu was de vraag, wat de Raad zou doen. STEEGHS liet duidelijk merken, dat hij er niet aandacht een ander standpunt in te nemen. Hieraan zal men moeten vasthouden. Verkopen en ontginnen. EMONTS kan het gevoel niet kwijt worden, dat hier iets niet klopt. Venray heeft geen kans deze grond te ontginnen. Verkoopt ze hem echter, dan kan met ontgin ning begonnen worden. Dan wordt deze grond gebruikt voor sanering van 't Lollebeekplan, dat weliswaar twee gemeenten omvat, maar bijv. het meest versplinterde gedeelte van Venray niet omsluit. Dit is dan gedaan, omdat men i.v.m. met de waterbeheersing de Lollebeek als middelpunt wenste. Maar nu heeft men en z.i. terecht, de waterbe heersing al laten vallen. Dus de hoofdreden is weggevallen. Wordt nu die peelgrond gebruikt, dan is bij een latere verkaveling van ge heel Venray geen enkele uitweg meer. En wat dan? HOUBEN meende, dat Horst de andere deelgenoot in 't plan grond genoeg heeft om zelf te kunnen saneren en dat er dus ook voor hogerhand geen enkele reden is, om de Venrayse wens te ne geren. JENNISKENS had daarentegen gehoord, dat Horst niets inbrengen zou. Einde van het jaar wordt begonnen. De VOORZITTER poogde olie op de golven te gooien. Hij vertelde, dat Horst wel degelijk grond in brengt, nl. de Dorperpeel, die te samen met de Heydse peel aan het einde van dit jaar zal ontgonnen worden. Ook de bewering, dat de waterbeheersing in 't Lollebeekplan geen rol meer speelt, is onjuist. Ir. Moorman ontkent ten stellig ste, dat hij op de vergadering in Horst-Amerika gezegd zou hebbeh, dat de waterbeheersing geen rol meer speelt. Hoewel B.enW. inderdaad voelen voor 't standpunt der commissie van landbouw, is 't een grote vraag of die voorwaarden geaccepteerd worden en dan wordt er niet ont gonnen. Veronderstelt dat we de de kans wel hebben op ontginning dan gaat het de gemeente heel wat geld kosten, omdat de Heydse peel een der moeilijkst te ontginnen stukken is. VERMEULEN wees er op, dat de H. Martinus weliswaar een flink stuk van zijn mantel aan de bede laar gaf, maar toch nog een stuk zelf hield en hij was er voor, dit heilige voorbeeld na te volgen. Trouwens de gehele opzet, ook met die 18 ha., toont wel aan, dat hogere politiek Tn deze zijn rol meespeelt en dat de socialistische landbouwpolitiek hier voor de voorschriften heeft gezorgd. EMONTS onderschreef dit ook en vroeg zich af of men niet beter kon wachten op de nieuwe minis ter met zijn nieuwe plannen. BARTELS was bevreesd, dat we zo geen enkele mogelijkheid open houden voor compensatie van landbouwgronden, die nodig zijn voor de expansie van Venray. STEEGHS kon in zoverre met Emonts meegaan, dat ook hij be treurde, dat de herverkaveling van de gehele gemeente niet in een keer was opgezet. Maar dat is niet gebeurd. En men kan moeilijk blij ven wachten tot ook de rest van Venray ^herverkaveld wordt. Wie dan leeft, die dan zorgt. Z.i. is het 't beste, dat deze peel ontgonnen wordt en dat hier Venrayse mensen een kans krijgen. vd. STERREN meende, dat de Heydse peel ternauwernood vol doende zal zijn om saneringsgeval- len uit 't Lollebeekplan te helpen, alsmede hen, die nu al uit de kom weg moeten. Waar maakt men zich dus druk over? Maar HOUBEN vond het veiliger alsnog die wens van de raad in 't voorstel vast te leggen en diende dus een amandement in, waarin duidelijk omschreven staat, dat de raad wel de Heydse peel verkopen wil, maar onder uitdrukkelijk be ding, dat de grond na ontginning alleen aan ingezetenen ter beschik king komt, die door verkaveling of uitbreiding elders gedupeerd wor den. Alle raadsleden, behalve de heren Vermeulen en Bartels konden met dit amandement accoord gaan. Genoemde heren stemden ook tegen het geamandeerde voorstel van B. en W. om de Heydse peel onder genoemde voorwaarden te verkopen. In ons vorig nummer konden wij U een uitgebreid exposé geven van de plannen voor een nieuwe ver keersregeling hier in Venray, waar van het voornaamste punt wel is een een-richtingsverkeer in de hoofdstraten. Een-richtingsverkeer, dat vanuit het Zuiden geleid wordt via Paterstraat of Langstraat en Henseniustraat, vanuit het Oosten, via Hofstraat en Marktstraat, van uit het Noorden via Eindstraat en Schoolstraat en uit het Westen via Leeuwstraat en Langstraat. Aangezien dit plan reeds in comité-generaal uitvoerig was be sproken, was het niet te verwach ten, dat de raad er nog veel com mentaar op zou hebben. COLSEN vond het juist, dat het oorspronkelijke plan om de Hen- seniusstraat voor 2 richtingen vrij te geven, was ingetrokken. De hoek bij San Damiano is in derdaad zo onoverzichtelijk, dat hier wel ongelukken van moeten komen. Alleen had hij nu gehoord, dat garage Derksen bezwaar maakte tegen het een-richting-verkeer in de Paterstraat, wat tot gevolg zal hpbben, dat de daar liggende ben zinepomp schade zal ondervinden. Fr. JANSSEN wees er op, dat de betreffende commissie bij het opstellen van dit plan open oog heeft gehad voor de belangen van de Venrayse zakenmensen, maar dat toch altijd veilig verkeer moet prevaleren. Als er een dodelijk on geluk gebeurt is iedereen van me ning, dat het anders en beter moet, maar gaat men het dan uiteinde lijk beter doen, dan zijn er zakelijke bezwaren. Men kan hier niet onderuit. Als men ziet dat in een plaats als Arcen, waar men practisch is aangewezen op het verkeer, .nu het hele verkeer zonder meer buiten het dorp om gelegd is, dan is dit spijtig voor de betrokkenen, maar het veiliger verkeer is hiermede toch wel uitermate gediend. Zo is het ook in Venray gebeurd. Men heeft de binnenstad niet ge heel voor verkeer willen sluiten, maar de mogelijkheid open gelaten voor één-richting. BARTELS vroeg de politie bij de invoering om de uiterste clementie, want hij was bang, dat er vele mensen fouten zouden maken. Daarnaast vroeg hij om over steekplaatsen en waarschuwings borden in de buurt van de kleuter school op de Eindstraat, waar de kleine hummels achter elkaar op de weg komen. VAN HAAREN had enige tech nische bezwaren tegen de ver ordening en had graag gezien, dat het fietsen op het Kerkpad ver boden werd. Verder vroeg hij om een goed resumé van dit besluit, zodat iedereen weet wat hy te doen en te laten heeft. De VOORZITTER moest de woor den van Fr. Janssen onderschrijven, wat betreft de zakelijke belangen. Hij kon zich niet voorstellen, dat garage Derksen inderdaad zo veel van deze regeling zou lijden, waar het verkeer uit het Zuiden toch nog altijd de pomp bereiken kan. Om hier voor de Paterstraat 2 richtingenverkeer te geven is i.v.m. het veiliger verkeer niet doenlijk. Voor oversteekplaatsen en waar schuwingsborden bij de kleuter school zal gezorgd gaan worden en de politie zal inderdaad uiterst clement zijn. Met VANHAARENS betoog over de redactie van de verordening was hij het niet eens, buiten dat zullen de borden, die geplaatst worden, het criterium zijn, waaraan de weg gebruiker zich heeft te houden. Een resumé is reeds verschenen in Peel en Maas en kan moeilijk duidelijker gesteld worden dan is gebeurd. Het publiek zal even moeten wennen aan deze regeling en dan loopt het vanzelf. Het fietsen op het Kerkpad heeft men toegelaten, omdat gebleken is, dat men de voetgangers hier niet hindert, men buiten dat een ge makkelijke verbinding heeft tussen Eindstraat en Stationsweg, wat uit eindelijk ook weer een ontlasting is van het verkeer in Hofstraat en Marktstraat. En daarmede was het hele debat dan bekeken. Een hamerslag en binnen niet al te lange tijd zullen maar liefst 250 borden de Venray- naar en vreemdeling wijzen hoe het verkeer hier veilig te houden is. Een ellenlange agenda voorspelde reeds in het begin een ellenlange vergadering. Zo is het dan ook geworden. Ruim 3 uur had men werk om door de agenda heen te komen. Een agenda, waarop ver schillende belangrijke punten ston den, zoals de verkeersregeling, de verkoop van de Heidse peel en plan sportpark, waarvan U elders in dit blad uitgebreide verslagen vindt. Doch ook het overige kreeg volop de aandacht van de Raad. Dat begon al met de ingekomen stukken, waaronder verschillende verdagingen waren van raads besluiten door Ged. Staten. Fr. JANSSEN wou weten waar door deze verdagingen ontstaan. Uit het antwoord bleek, dat Ged. Staten nadere inlichtingen wensten en in afwachting daarvan het be sluit verdaagden. Intussen zijn die nadere inlichtingen merendeels verstrekt, zodat eerstdaags een goedkeuring kan verwacht worden. Een verder debat ontspon zich over de vraag of het de taak van een gemeente was inkomende per sonen aan een uitgeverij uit Arn hem op te geven, die dan deze mensen een reclame namens Ven rayse middenstanders zal doen toe komen. B. en W. meende, dat het haar taak niet was, maar Fr. JANSSEN stelde, dat als deze mensen hun legeskosten betalen, men ze geen inlichtingen weigeren kan. En waarom ook, de legeskas wordt er enkel door gespekt. De rest van de raad voelde er echter bar weinig voor en toen dan ook de vraag gesteld werd ja of neen, was enkel lijst 5 voor ja, de rest meende, dat de uitgeverij maar elders haar gegevens moest halen. COLSEN vroeg per kwartaal om een uitgebreider overzicht van de woningzoekenden in Venray, waar in o.a. leeftijden, beroepen e.d. tot uiting zullen komen. Wethouder VAN BOVEN beloof de zulks. Grondtransacties Indertijd werd aan de zoons van P. H. Nabben uit Oirlo het stuk grond verpacht, dat hun vader vroeger van de gemeente had en zulks voor de tijd dat het oude pachtcontract nog liep. Neen zei Ged. Staten, hier moet een nieuw contract komen. Nou ja, zei de Raad, we snappen wel niet waarom, maar we geven je je zin.,. De aankoop van 6395 m2 grond voor het sportpark van de erven Vullinghs in Horst deed o.a. STEEGHS vragen of dit niet in begrepen was bij het stuk wat indertijd met Vullinghs geruild was. Toen was toch genoeg overwaarde aanwezig. Het bleek, dat in dit stukje de hele familie wat te vertellen had en dus buiten de ruil-transactie bleef van vorig jaar. Zij het dan grommend, gaf de raad toestemming om hiervoor nog eens f 200.te betalen. G.H.J. Janssen en H. Kroon krij gen het gevraagde perceel bouw grond in de Pr. Hendrikstraat elk groot 360 m2 voor f 4.70 per m2. Fr. JANSSEN ontlokte dit de vraag, waarheen particuliere bou wers nu wel moeten, want nu is de bouwgrond in die straat op. De VOORZITTER dacht aan plan Zuid, maar daaraan had Janssen niets, want dat is er nog niet door en daar kost de grond veel geld. Maar de VOORZITTER beloofde op korte termijn een oplossing te zullen zoeken. Reclame Het voorstel om de politiever ordening zodanig te wijzigen, dat voortaan ook verlof gevraagd moet worden, als men voor zijn zaak een bepaalde reclame buiten aan de gevel aan wil brengen, ontlokte commentaar. BERKHOUT wilde weten, wie nu deze zaak te beoordelen kreeg en kreeg te horen dat dat B. en W. is, die de Welstandscommissie zal inschakelen. Fr. JANSSEN kon zich daar mede wel verenigen, maar vond het wel vreemd, dat er geen beroep mogelijk was op de beslissing van B. en W. Terwijl bv. in de steden iedere dag meer neon-reclames komen, blijkt men er hier huiverig voor te zijn. Wat nu als Iemand hier neon aan wil brengen en men raakt aan het vechten over kleur en uitvoering? COLSEN wilde weten of hier tijdelijke reclames als met uitver koop, St. Nlcolaas e.d. ook onder vallen. De VOORZITTER meende, dat men de zaak wel wat zwaar opnam. De hele verordening heeft tot doel domme dingen te voorkomen. B, en W. zullen heus niet op iedere slak zout leggen en de zakenman rustig zijn gang iaten gaan. Maar men moet preventief kunnen wer ken om excessen tegen te gaan. Dat is het enige doel. Beroep blijft altijd open op de raad, die dan in zo'n geval nog een eigen mening kan geven. Tijdelijke reclames vallen natuurlijk niet onder deze regeling. Nu men bezig was met de Poli tieverordening te wijzigen, wilde VAN HAAREN er ook iets in heb ben, die zgn.'spullen verkopen langs de straat voor de blinden. Uit het antwoord van de VOOR ZITTER bleek, dat een en ander nogal moeilijk is, maar dat men hier deze zaak toch in handen heeft. Uitbreidingsplan Smakt. Dit plan kwam dan voor de 2de maal onder de hamer. Vervolg zie Tweede Blad

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1