Kruisweg nog altijd actueel. (ampS Drie mogelijkheden.... Kerkelijke Diensten R.K. Instuif Jong Venray Zaterdag 21 maart 1959 No 12 TACHTIGSTE JAARGANG BI PEEL EN MAAS DRÜK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MUNCKHOF WPFTfRT AH VOOR VFNRAY FN OM^TRFfCFN ADVERTENTIE-PRIJS: 8 ot. pertn.m. ABONNEMENT8- GROTESTRAAT 28 TELEFOON 512 GIRO 150652 W twClVD^/iU VUUI\ V I EVTN UiYlJ 1 lVQIVCrll PRIJS PER KWARTAAL t 1.40 BUITEN VENRAY t 1.60 Het is merkwaardig, dat de hele wereldgeschiedenis geen enkele ko ninklijke in- of uittocht heeft opge leverd die zo in de belangstelling van de mensheid is blijven staan als de inkomst en de uittocht van Jezus te Jeruzalem. Op zichzelf zijn dit kleine gebeur tenissen geweest. Zijn binnenkomen in de stad, toen Hij reed op een jon ge ezel en Hij koninklijke hulde van de toeschouwers ontving, heeft niet veel tijd gekost. Nog korter duurde wellicht de uittocht: de lijdensweg van het gerechtsgebouw van stad houder Pontius Pilatus naar de heu vel Golgotha besloeg in elk geval maar een kleine afstand. Niettegenstaande dit alles heeft geen enkele vorstelijke stoet, mili taire parade of welke andere mars ook het mensdom zó bezig gehouden als die simpele voettocht van Chris tus naar het kruis. De hele kruisweg had maar een lengte van duizend voetstappen. Maar het aantal verhalen en ge beurtenissen dat ons van die korte tocht bekend is, loopt in de honder den! Beslissend voor ons lot. Deze duizend voetstappen zijn wellicht zo „beroemd" geworden omdat het lot van de mensheid door deze voettocht beslist is. De Man van Smarten, die daar liep, was God zelf, door de mensen ter dood veroor deeld en nu bezig zijn vonnis te ondergaan. Deze gedachte van de lijdende God is ontelbare malen uitgebeeld Zelf moet Hij de kruispaal dragen ten bewijze dat hem de volle maat van het leed wordt toegekend. Het enige gebaar van welwillendheid dat Christus op zijn via dolorosa ont vangt, is het bevel van de centurio tot Simon van Cyrene om het kruis te helpen dragen. Maar door deze geste van de centurio wordt het lij den nog verzwaard: Simon wil niet helpen maar wordt er toe gedwon gen. Ook het medelijden van de hui lende vrouwen langs de weg ver meerdert het leed van de Godszoon Hij heeft geen medelijden nodig en wijst die tranen onherroepelijk af. De duizend voestappen van Chris tus worden nog dagelijks nagegaan door christenen. Niet alleen in wer kelijkheid dat is momenteel in Je ruzalem trouwens niet mogelijk daar de toegang tot de voornaamste hei lige plaatsen is versperd) maar voor al in gedachten. De 14 staties. In elke kerk hangen de befaamde veertien schilderijen, die de kruis weg uitbeelden en waarvan er acht een episode uit de lijdensroute schetsen. Op deze manier wordt de droeve tocht telkens weer meege maakt en volgt men de lijdende Godmens op de voet. In de protestantse kerken kent men de kruiswegstaties niet, maar daar zingt men liederen die de korte voettocht des Heren in gedachtenis brengen. Zowel de liederen als de schilderijen hebben een dubbele be tekenis. Zij leren de gelovigen ener zijds hoe smartelijk het lijden van Christus was; anderzijds verbrijze len zij de gedachte dat de mensheid van nu (ook de gelovige mensheid) aan de Zoon van God een andere be jegening zou hebben gegeven. Bekend is het gedicht van Jacob Revius mt En zijn de Joden niet Heer Jesu", waarin de christen zelf de schuld van de kruisiging op zich neemt. En in de St. Josephkerk te Til burg kunnen we kruiswegstaties zien, waarin tot achtergrond niet het oude Jeruzalem dient maar een mid deleeuwse stad om aan te geven, dat het in later tijden en ook nu niet an ders zou toegaan. Een kruiswegschilderij in het Maasdorp Maren voorstellende Jezus' afwijzing van de wenende vrouwen draagt als onderschrift: „Jezus heeft wel minnaars van Zijn vertroosting maar weinig dragers van Zijn kruis." Nooit nagelopen. Heel de christenheid belijdt dat de duizend voestappen naar de heuvel Golgotha wel worden beschouwd maar nooit nagelopen. Dat ware ook onmogelijk! Al moeten velen een zware gang door het leven gaan. Wellicht is daarom de via doloro sa van Christus zo gegraveerd in het hart van de mensheid omdat elk mens een kruisweg gaat. Niemand ontkomt aan het lijden en de dood. Dit is het enige meenschappelijke bezit van de mensheid dat onver vreemdbaar is! Geen enkele chris ten zal echter menen dat zijn leed te meten is aan het lijden van zijn Heer. En wel omdat deze Heer het lijden vrijwillig verkoos tot verlos sing van de mensen. Dit bedenkt de spreekt ook een ander opschrift onder een kruisweg statie in Maren ons toe: „Wilt gij weten hoe waardevol gij zijt, onder vraag uw Verlosser!" Immers, wij leggen de duizend of meer voet stappen voor onszélf af maar Chris tus deed het, naar de overtuiging der gelovigen, voor anderen. En daarom blijft de voettocht naar Golgotha in al zijn ellendigheid de mensen meer boeien dan welke glorieuze uittocht ter wereld ook. kringen weer zwaait met de ge dachte aan een kabinet steunend op een zo breed mogelijke meer derheid, dit In verband met de internationale situatie. Maar KVP en PvdA zouden te samen immers ook al over 97 stemmen, dus bijna een tweederde meerderheid beschikken. We concluderen dus, dat de sa menstelling van 't nieuwe kabinet zal afhangen van het feit, of de KVP en PvdA met elkaar tot overeenstemming kunnen komen. Bij beiden is de bereidheid er toe, bij de anderen is die bereidheid kennelijk minder aanwezig om met die combinatie samen te gaan. Mocht die overeenstemming niet gevonden worden, dan rest slechts de samenwerking van de confessio nele partijen met de VVD, want de mogelijkheid van een louter zakenkabinet willen we voorlopig nog uitsluiten. Daarvoor hebben we net een ver kiezing gehouden. Volgende week zullen we onge twijfeld meer te weten komen over de mogelijke samenstelling van de nieuwe regering. Zoals reeds werd voorzien en de I uitslag van de verkiezing temeer j heeft aangetoond zal de vorming i van een nieuwe Nederlandse re gering geen eenvoudige taak zijn en de overwinning van verschillen de moeilijkheden vereisen. Met de informatie-opdracht aan dr. Beel door H.M. de Koningin wordt reeds aangetoond, dat men zich ook in politieke kringen zeer wel bewust is van de moeilijkheden die overwonnen moeten worden en een tot formering van een kabinet niet dan na grondig onderzoek van de mogelijkheden kan worden ver strekt. Voor de vorming van een nieuwe regering staan theoretisch drie mo gelijkheden open en wel: a. de bekende brede basis, dus een kabinet gevormd uit leden van de K.V.P., P.vd.A., C.H.U. en A.R.; b. een andere brede basis, waarin de V.V.D. de plaats inneemt van de P.v.d.A.; c. een regering gevormd door K.V.P. en P.v.d.A. tezamen, even tueel met medewerking van de CHU. Al deze drie mogelijkheden kun nen op een behoorlijke meerderheid in de Tweede Kamer rekenen. Maar voor geen dezer drie oplossingen ligt de samenwerking zo maar ge reed; steeds zullen botsende be langen met elkaar tot overeenstem ming moeten worden gebracht. Het moeilijkst ligt de kwestie mis schien nog wel voor de K.V.P., om dat deze eigenlijk in ieder geval als regeringspartij zal moeten optreden. In de eerste plaats zal haar fractie dus moeten beslissen of een weder samengaan met de P.vd.A. mogelijk is. De fractievoorzitter, prof. Romme schijnt niet afwijzend tegenover dit samengaan te staan. Maar wenst in elk geval een verminderde socialis tische invloed in het nieuw te vor men kabinet. Dit laatste komt juist weer niet overeen met de wensen van de P.v.d.A., die al heeft verkondigd alleen dan aan de regering te wil len deelnemen wanr.eer men zich verenigt met verschillende van haar programmapunten en daarover een duidelijke en bindende afspraak wordt gemaakt. Vooral nu de P.v.d.A. na de her telling der stemmen maar twee in- plaats van drie zetels blijkt te heb ben verloren, zal zij zeker ook haar eisen stellen ten aanzien van de verdeling der departementen, waar tegenover de K.V.P. al eerder de eis stelde van het bezetten van óf het departement van economische zaken óf dat van financiën en even tueel van sociale zaken, omdat de K.V.P. meer invloed wil verkrijgen op economisch gebied. Het zal er dus op neerkomen, dat er tussen de fracties dezer beide partijen een heftige strijd binnens kamers zal worden gevoerd over de invloed in het nieuwe kabinet en welke partij-wensen men wederzijds wil accepteren. 0— Het is zeer de vraag of AR en CHU in een samengaan van KVP en PvdA opnieuw zouden willen participeren. Hun steun aan deze combinatie heeft deze partijen tot nu toe alleen maar stemmenverlies opgeleverd en vooral bij de AR wordt er niet zoveel meer voor gevoeld om met de PvdA in eenzelfde regering te gaan zitten. Maar evenmin zijn zij erg gesteld op een samengaan met de VVD, die zij uit confessioneel standpunt minstens zo verwerpelijk vinden, Toch lijken zij overigens op poli tiek gebied nader tot de VVD te staan dan tot de PvdA, al speelt hierbij de invloed van het Christ. Nationaal Vakverbond ongetwijfeld ook een rol. Overigens mogen wij niet over het hoofd zien, dat men in politieke van 22 tot en met 28 maart PAROCHIEKERK VENRAY Priester van de week: Kapelaan Geerets Palmzondag: 6.30 Karei Sijbers en echtg. en Gerard Breij en echtg., 7.30 Simon Litjens en echtg., 8 30 kindermis zek. int., 9.15 palmwijding aan de St Petrus Bandenschool, waarna processie naar de kerk, ge volgd door de hoogmis vd. parochie, 11 uur lm. G. Geurts, (Ruiterclub) 7 uur lijdensmeditatie. Maadag: 6 30 Jan de Bruin er echtg., 7.30 Lamb, de Lauw, 7.30 Mart. Verstegen, 8.15 P. Janssen en dochter Leonarda lh. Dinsdag: 6.30 Lamb, de Lauw (buurt), 7.30 Broeder Victor van Tienen, 8.15 Johannes H. Boogars- Baken lh, 8.15 vr. Drenth. Woensdag: 6.30 Cath. v. Opbergen- Relouw, 7.30 Hendrik Marcellis en Petra Verstegen, 7.30 dr. Bloemen. 3.15 uit dankbaarheid R, 815 overl. fam. Vincent Pijls. Geen Avondmis. Witte Donderdag: 's morgens is er geen H. Mis en wordt de com munie ook niet uitgereikt. 4 uur kindermis, waaronder de kinderen hun Paascommunie houden, 7 uur im. en 9 uur pl. hoogmis. Goede Vrijdag: verplichte vasten- en onthoudingsdag. 3 uur kruisweg, 8 uur 's avonds pl. Goede Vrijdag- viering waaronder gelegenheid tot communiceren. Zaterdagmorgen is er geen plech tigheid. Om 11 uur 's avonds begint de Paaswake. Zie ook in de krant van de volgende week. Paascommunie voor de zieken Op Witte Donderdag wordt aan de zieken de Paascommunie ge bracht op dezelfde tijden als op Eerste Vrijdag. Wie de Paascom munie thuis wil houden en van wie dit nog niet bekend is, gelieve dit op te geven bij een van de geestelijken. Biechten in de Goedé Week Iedere morgen onder de H. Missen. Maandag en dinsdag v. 6.30—8 uur Woensdag van 6—8 uur. Donderdag van 5—8 uur. Vrijdag na de Kruisweg tot 8 uur Zaterdag 's morgens van 9 30 tot 12 uur. '8 NAMIDDAGS IS ER GEEN BIECHTEN MEER Voor de diensten zijn aan de kerkdeur boekjes te krijgen. RECTORAAT PATERSKERK Tweede Passie-zondag (Palmzon dag). De H. Missen om 6.30, 7.45 en 10.30. Kwart voor negen palm wijding in San Damiano, waarna processie en hoogmis. Eerste coll. vd. kerk, tweede vh. H. Land. 7 u. laatste lijdensmeditatie. Maandag, dinsdag en woensdag mis van de dag. Dinsdag geen lof en woensdag geen avondmis. De plechtigheden PALMZONDAG. Bij de palm wijding houde ieder de door hem zeif meegebrachte palmtak in de hand. Na de wijding trekken allen mee naar de kerk. De Passie in de Mis wordt niet gezongen, maar vandaag in het nederlands voorge lezen door 3 fraters. WITTE DONDERDAG, 's Morgens geen H. Mis en geen communie- uitreiken, 's middags om 4 uur H. Mis voor de kinderen van onze lagere scholen, die daaronder hun Pasen houden. Als zij dus daarin te communie gaan, mogen ze vanaf 1 uur niet meer eten of snoepen, En vanaf 3 uur niet meer drinken. Volwassenen kunnen plaats nemen in het priesterkoor, op het oksaal en achter in de kerk. In deze mis gaan eerst de kinderen te commu nie. 's Avonds 8 uur herdenking van Christus' Avondmaal voor de volwassenen, waaronder de ge lovigen na de geestelijken commu niceren, rij voor rij. Nuchter zijn vanaf half zes (eten) en half acht (drinken). Na de plechtigheid aan bidding tot middernacht. GOEDE VRIJDAG, 's Morgens om 11 uur kruisweg voor de kinderen, middags om 3 uur herdenking van Christus' sterven met kruis verering en communiceren. Beide malen rij voor rij. Wie communi ceert, rnag vanaf 1 uur niet eten en vanaf 3 uur niet drinken. 's Avonds om half 8 kruisweg voor volwassenen waarna relikwie verering. DE PAASNACHT begint om kwart voor elf. Biechtgelegenheid Goede Week Maandag, dinsdag en donderdag van 5 tot 8 uur. Woensdag van 3 tot 8 uur en vrijdag van 5 tot half 8. Zaterdag van 3 tot 5 uur. Men kome niet op de laatste dag, maar gedurende de week. ZIEKEN-COMMUNIE. Deze wordt gebracht, plechtig met misdienaars, op Witte Donderdag, volgens af spraak met eigen kapelaans. Ons mogelijk nog niet bekende zieken kan men opgeven aan het Rektoraat. WIJ WATER-HALEN. Niet meer op zaterdag, maar pas op dinsdag na Pasen, van 1012 uur, in het kerk portaal. MIS-INTENTIES Zondag: 6.30 J. Jenneskens, 7.45 Leonarda Ewalds-Janssen, 9 uur vd. leden vd. Franciscaanse Missie- bond, 10.30 Jacques Janssen. Maandag: 6.15 overl. ouders Phl- lipsen-Goosens en zoons Martin en Peter, 7 uur overl. vader, 7.45 Henri Slits als lid vd. Derde Orde, 8.30 overl. ouders Karei Thomassen en kinderen. Dinsdag: 6.15PetronellaPouwels- Friesen, 6.15 overl. ouders Philip- sen-Goosens en zoons Martin en Peter, 7 uur Jan Jenneskens als lid vd. Derde Orde, 7 uur Henri Slits, 7.45 bijz. int., 8.30 Wed. Willems- Gerards als lid vd. Derde Orde. Woensdag: 6.15 overl. ouders Philipsen-Goosens en zoons Martin pn Peter, 7 uur overl fam. Janssen- Koppen, 7 uur Henri Slits, 7.45 Jozef Baken en Antoinette Berg mans, 7.45 bijz. int., 8 30 Willem Jenniskens. PAROCHIE OOSTRCM Palmzondag: 7 u. H. Comm., 7.30 vroegmis, 9 u. H. Comm., 10 u. pl. palmwijding en processie, waarna de Hoogmis, 3 u. lof, waarna Der de Orde. Maandag 7 30 best. H. Mis voor vr. Henricus Janssen. Dinsdag 7.30 gest. gez. jg. voor Willem Jenneskens. Woensdag 7.30 best. zm. Michel Jacobs. Vanaf 4.30 biechten in bei de biechtstoelen. Witte donderdag: 'smorgens geen Dienst, 5 u. H. Mis voor de kin deren en allen, die later niet kun nen, 8 u. pl. H. Mis als gest. gez. jg. voor Michel Jacobs. Goede Vrijdag: 3 u. Kruisweg, 7 u. H. Dienst met alg. H. Comm. Stille zaterdag: 's morgens geen Dienst, 's avonds om 10.30 de pl. Paaswake, nuchter blijven vanaf negen uur. isdag 8 u. H. Mis en H. Com munie voor wie nog niet gecommu niceerd heeft. PAROCHIE LEUNEN Palm-zondag om 7 uur H. Mis vd. parochie, 8 uur H. Mis v. Jan van Meijel, 9 uur H. Mis v. Willem Wismans en echtg., 10 uur hoogmis Jacob Thijssen en Maria Verlinden. Voor de hoogmis palmwijding en palmprocessie. Collecte voor de H, Plaatsen, 3 uur lof. Maandag 7 uur v. Wed. Smits- Meijers, 7.30 voor Albert Loonen. Biechtdag voor jongensschool. Dinsdag 7 uur v. P. J. Litjens en Hendrina Janssen, 7.30 gest. jrgt. Bernard Loonen en Anna Maria Peters. Biechtdag vd. meisjesschool Woensdag 7 uur voor overl. fam. Janssen-Michels, 7.30 v. Petronella Asselberghs. Biechtgelegenheid van 57.30 (pater). Witte Donderdag, gedenkdag vd. inst. vh. Allerheiligst Sacrament en Priesterschap, 's Morgens geen H. Dienst en geen H. Communie, 4 u. H. Mis v. Wed. Willemse-Geerarts voor de schoolkinderen en degenen die 's avonds verhinderd zijn. Na de H. Communie vd. priester kunnen de gelovigen communiceren, 8 uur H. Avondmaalmis, na de H. Comm. vd. priester enz. Nachtelijke Aan bidding vd. leden vd. H. Stede. De hoogmis als jrg. v. Elis. Voermans- Litjens. Biechten v. 5—7.30 (pater). Goede Vrijdag, gedenkdag van de kruisdood van O.H. Jesus Christus, geboden vasten en onthoudingsdag. 's Morgens geen H. Dienst. 3 uur Kruisweg voor de kinderen en hen die 's avonds niet komen, 8 uur H. Dienst en H. Communie. Biechten van 5—7.30 (pater). Zaterdag, Vigilie van Pasen, geen vasten en onthouding, 's Morgens geen H. Dienst. Biechtgelegenheid van 3—6 en 6,30—7.30 (pater). Om half 9 begint de Vigiliedienst van Pasen, Wijding v. Vuur, Paaskaars en Doopwater en hernieuwing der doopbeloften met brandende kaars in de hand. Kaarsen a 25 ct. ver krijgbaar in kaarsenbakken. Ongev. half 10 hoogmis en H. Communie na de communie vd. priester. Hoog mis als jrg. v. Peter Joh. Thijssen en Gertrudis Leijsten. Boekjes vd. Goede Weekdiensten a 10 ct. in doopkapel. Vóór de H. Communie moet men 3 uur nuchter zijn van vaste spijzen en 1 uur van dranken. Witte Donderdag wordt de H. Communie gebracht a.d. zieken. Kerkpoets: JoGommans enTonie van Meijel. PAROCHIE OIRLO Zondag: 2e Passie-zondag. Lees- missen om 7 uur en 8.30, 9.30 bij eenkomst aan zaal van Hees voor de palmwijding waarna processie naar de kerk alwaar om 10 uur de Hoogmis, 3 uur kruisweg en lof. Eerste collecte v.d. kerk, tweede collecte v. 't H. Graf te Jerusalem. Maandag 7.30 best. jrg. Hendrik Maassen en Catharina Rongen. Dinsdag 7.30 mndst. Anna L. Bos Woensdag 7.30 zieled. overl, fam. Classens-Rongen. Witte Donderdag. De avondmis is om 7.30, onder de H. Mis wordt de H. Communie uitgereikt, daarna is nog aanbidding tot 12 uur. Stich ting Arnoldus en Johanna Janssen. Goede Vrijdag, 's avonds om 6 uur de avondoefening waaronder de H. Communie wordt uitgereikt. Paas-zaterdag, 's avonds om 11 u. begint de Paas-vigilie. Om biechtspreidlng te bevorde ren is biechtgelegenheid: Woensdag van 5—7 uur Donderdag v. 10—12 en 4—6 uur Vrijdag van 1012 en 3—5 uur Zaterdag van 1012 en 4—6 uur Deze week de H. Communie aan de zieken. voor aparte brilmonturen Optiek sinds 1918 PAROCHIE CASTENBAY Tweede zondag van de Passietijd, Palm-zondag. 10 uur pl. palmwij ding en processie als openbare hulde aan Christus Koning, daarna hoogmis v.d. parochie, 3 uur laatste v.d. vastenoefening en lof. Maandag 7.30 gest. gez. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw v. Zeven Smarten. Dinsdag 7.30 gez. H. Mis voor Jozef Wismans. Woensdag 7.30 gez. II. Mis voor Antoon Strijbos, van 3.307.30 ge legenheid tot biechten in beide biechtstoelen. Witte Donderdag, te 8 uur wordt de H. Communie aan de zieken ge bracht. 4 uur lm. waaronder ge legenheid tot communiceren, 8 uur pl. Avondmis ter viering van het Avondmaal des Heren, waaronder H. Communie. Deze H. Mis wordt opgedr. voor Joannes Rambags en echtgenote. Na de avonddienst aan bidding tot 12 uur. Goede Vrijdag, 3 uur kruisweg, 8 u. pl. avonddienst, waaronder gelegenheid tot communiceren. Paas-zaterdag: 3 30—7u. biechten in beide biechtstoelen, 8.30 de Paas wake, de H. Mis t.i.v. O.L. Vrouw v. Alt.Bijst., t.i.v.h. die hiervoor of ferden. De collecten in avonddiensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag zijn vd. gewijde plaatsen in het Heilig Land. Kerkpoets Gon Reijnders, To Weijs. Paasdag 7.30 vroegmis, H. Com munie alleen te 7 u. en onder bei de H. Missen. Na de vroegmis H. Comm. aan de zieken. PAROCHIE YSSELSTEYN Tweede Passiezondag: 6 30 lm. overl.fam. Jaspers Lensen, 8.10 md Jo Swinkels, 9.15 kindermis, 10 u. palmwijding, waarna Hoogmis als jg. Gerard Arts en Maria v.Encke- vort, 3 u. lijdensmeditatie en lof. Maandag 7.30 lm. Hendr. Michels. Dinsdag 7.30 gez. zd. overl. fam. Custers-Klaessen. Woensdag 7.30 leesm. Petronella Verheijen-Peeters. Witte donderdag: 5 u. nam. H, Mis voor kinderen en anderen, 8 u pl. Dienst, waarna aanbidding van het Allerheiligste tot 12 uur. In beide H. Missen gelegenheid tot communiceren. Goede vrijdag: 3 u. pl. Dienst, waaronder de H. Communie wordt uitgereikt. Paas-zaterdag: 's avonds 11 uur de pl. Dienst, wijding van het vuur en het doopwater. Circa 12 uur de Hoogmis. Pasen: de H. Missen te 7 u., 8.30 en 10 uur. Deze week is biechtgelegenheid: dinsdag en woensdag van 68, donderdag van 67.30, vrijdag van 6—9. Paas-zaterdag wordt geen biecht gehoord! RECTORAAT HEIDE Palm-zondag 7.30 uit dankbh., 9 u. uitreiken H. Communie, 9.00 Palmwijding, 10 u. Hoogmis voor de missie, 2.30 en 7 u. oefening vd. H. Kruisweg. Maandag 7.30 voor Jo S winkels. Dinsdag 7.30 voor Gertruda en Johannes van Heijster. Woensdag 7.30 jg. Jos v. Llerop, 7—9 u. biechthoren door de Rector. Witte donderdag: 3 u. biechthoren 3.30 H. Mis overl. ouders Lemmen- Nillissen (geen spijs vanaf 1 uur) 7 u. biechten, 8.30 pl. avondmis t.e.v. O.L.Vrouw v. Lourdes, waar na aanbidding tot 12 uur. Goede vrijdag: 3 u. plechtigheden uitreiken H. Communie, geen vaste spijs vanaf 1 uur, 7—9 biechthoren door een Eerw. Pater. Paas-zaterdag: geen biechten 's avonds 8.30 begin der plechtig heid, waarna H. Mis voor overl. fam. Derickx-Voesten. RECTORAAT SMAKT Zondag: Palmzondag, 6.15 lm voor de vervolgde kerk, 7.30 lm v. fam. Seykens—Cuppen; 10 uur palmwijding achter de kerk, waar na processie naar de kerk en hoog mis voor 'n overl. vader. U wordt verzocht om de palmtakken zelf mee te brengen, 3 u. lof met preek, vandaag coll. voor de H. Plaatsen in Jerusalem. Maandag: 6.30 lm voor 'n goede levensstaat, 7.30 lm uit dankbaar heid t.e.v. St Jozef. Dinsdag: 6 30 lm voor een zalige dood, 7.30 lm voor 'n zieke moeder. Woensdag: 6.30 lm tot bijz. int., 7.30 pl. hoogmis uit dankbaarheid tot zek. int., 3 uur lof met preek, 7.30 avondmis. Maandag, dinsdag en woensdag is tussen de H. Missen en 's avonds van 7—8u. gelegenheid tot biechten. Maandag, dinsdag en woensdag, zijn in de St Jozef kapel om 7 uur en 8.30 leesmissen. Donderdag: witte donderdag, van 5—7.30 biechtgelegenheid, 8 uur pl. avondmis waarna aanbidding tot middernacht. Vrijdag: Goede vrijdag, verplichte vasten- en onthoudingsdag. 's avonds om 8 uur begin der plechtigheden. Zaterdag: 's avonds van 78 uur biechtgelegenheid, om9u. 'savonds begin van de plechtige paasvlgilie. RECTORAAT VEULEN Zondag: He Passiezondag, 7 uur H. Comm., 7.30 lm v. Ant. Timmer mans, 10 u. palmwijding in zaai v. Gassel, na de palmwijding palm processie, na de processie hoogmis t.e.v. St Jozef tot int., vandaag 2e coll. voor de H. Plaatsen in het H. Land, 2 30 kruisweg en lof voor de kinderen, vanavond 7 uur zesde en laatste vastenoefening. Maandag: 7.30 best. gez. jgt voor Willem Jozef Janssen. Dinsdag: 7.30 lm v. Hel. Janssen- Rutten. Woensdag: 7.30 lm voor Theo Groetelaars. Donderdag: 's morgens geen dienst, 8 u. Avondmaalviering met onder de H. Mis communieuitrei- king, de hoogmis wordt opgedragen voor het Rectoraat. Goede vrijdag: 's morgens geen dienst, 3 u viering vh. lijden en de dood van onze goddel. zaligmaker, opbouw vd. plechtigheden: lezingen uit profeetwet en Evangelie-Ge beden v.d. gelovigen, Plechtige kruisaanbiddingCommunie-ritus, 7.30 kruisweg. Zaterdag: z.g. stille dag, 'smor gens geen dienst, 'savonds 8.30 pl. Paasviering. Paaszondag 8 u. lm, 10 u. hoogmis. Onder de Paasvie ring hernieuwing der doopbeloften door t rectoraat. Neemt zoveel mo gelijk deel a.d. pl. Paasviering van zaterdagavond. Wel wordt verzocht geen kinderen te laten deelnemen. Paasvigiüe en Paasdag maandcoll. v. onze kerk. Vanaf zaterdag gel.- heid v. vastenaalmoes o.h. Maria al taar. Biechten: maandag, dinsdag woensdag en vrijdagavond v. 79, donderdagavond 7—8, verder maan dag, dinsdag en woensdag voor en na de H. Mis. Heden zaterdagavond komt Mr Hans Velu uit Nijmegen voor de leden van de R.K. Instuif een spreekbeurt houden over: „Ik was achter het ijzeren gordijn". Dit belooft zeer zeker een bij zondere avond te worden, waarvan men na afloop kan zeggen: „Dit zou ik niet graag hebben gemist". Mr Hans Velu is bekend als een vlot en boeiend spreker, die zeer zeker in staat is te voldoen aan hetgeen door opgroeiende mensen verwacht wordt. Een nadere aan sporing om allen aanwezig te zijn lijkt daarom overbodig. De spreekbeurt begint om half acht precies in zaal Wilhelmina. U wordt allen verzocht op tijd aanwezig te zijn, want het is voor de spreker en voor de leden die al aanwezig zijn zeer hinderlijk door te laatkomers te worden gestoord.

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1