KV. P.-For urn te Ven ray. Hond Uw Pasen! Ingezonden. Water-toevoerplannen ia de zuidelijke Peel opgeschort? Bloemprijs stijgt Ons slechte klimaat is Zondagsdienst huisartsen Do MEMIS1 COLLECTE ia VENRAY Concert Yenrays Mannenkoor Zaterdag 14 maart 1959 No 11 DRUE EN UITGAVE GROTESTRAAT 28 PEEL EN FIRMA VAN DEN MUNOKHOF WEEKBLAD VOOR VENRAY TELEFOON 512 GIRO 150652 TACHTIGSTE JAARGANG MAAS 1TTVT AAJICTDPlfPM ADVERTENTIE-PRIJS: 8 ct. perm.in. ABONNEMENTS- JlYL\ UIVIO 1 I\Cf2\.Cri.\ PRIJS PER KWARTAAL t 1.40 BUITEN VENRAY f 1.60 Deze forum-avond, welke dinsdag in zaal Wilhelmina werd gehouden liet ons het Tweede Kamerlid Jos. Maenen zien, alsof hij midden in diezelfde Kamer de probiemen van deze tijd aan het bespreken was. Rustig, kalm docerend ging hij in op de vraag van de „geachte spreker", met een spits vingerge- baar, zo nu en dan zijn woorden onderstrepende. Het andere Kamerlid, ir. Droesen deed het gemoedelijker en Paul de Waart, de gespreksleider, leerde men kennen als de geroutineerde voorzitter, die alleen even fel uit de hoek kwam, toen men de ka tholieke bladen iets in de schoenen wou schuiven. Het was een leerzame avond, alleen was het jammer, dat Mr. Jan Derks niet aanwezig kon zijn. Maar de heren Maenen en Droe sen bleken in staat de vragenstel lers naar volle tevredenheid te beantwoorden. We geven dan hieronder een kort overzicht van het vraag- en ant woordspel van deze avond. Vraag: Men wil het sparen be vorderen. Zo krijgt de jeugd aan moedigingspremies enz., maar is 't dan juist, dat de resp. vaders de zo gekweekte rente bij hun inkomsten moeten tellen en hierover belasting moeten betalen Antwoord: Dit is onjuist en Romme heeft in zijn onlangs ge houden grote rede over de bezits vorming, ook uitdrukkelijk gesteld, dat deze moet bevorderd worden belastingfaciliteiten, o.a. t.o.v. het sparen. Die faciliteiten zullen ook gelden t.o.v. studiebeurzen, levens verzekeringen, fondsen voor eigen woningbouw enz. Een en ander zal ter sprake komen, als het reeds jaren uitgestelde wetsontwerp de Bruyn ter tafel komt. Vraag: Als men spaart, moet men de overtuiging hebben, later voor het gespaarde geld evenveel te kunnen kopen ais nu. Wat doet de KVP tegen geldontwaarding? Antwoord: Alle maatregelen ne men om de gulden spijkerhard te doen worden. Dat wil zeggen, dat de Staat niet meer mag uitgeven, dan ze aan belasting binnenhaalt; dat ze dit geld zo efficiënt mogelijk besteed en dat ook de Nederlandse staatsburger de tering naar de ne ring zet en o.a. in de loonpolitiek geen eisen stelt, die niet verwezen lijkt kunnen worden. Zo stellen de socialisten, o.l.v. Hofstra, thans de eis van loonsver hoging, terwijl dezelfde Hofstra maar toen als minister in de Troonrede schreef, dat dit jaar geen loonronden konden worden toegestaan. Het is de KVP geweest die de SER om advies gevraagd heeft en die, naar aanleiding van dit advies, haar standpunt bepalen zal. Vraag: Er wordt gesproken over efficiënt geld uitgeven door de Staat, maar in de helmen-affaire blijkt wel, dat Defensie hier anders over denkt. Waarom zijn de katho lieke kranten eerst zo laat met die berichten gekomen. Had men ze liever in de doofpot geduwd Antwoord: Er is inderdaad op Defensie veel fout gegaan, al is 't verklaarbaar door personeelgebrek enz. Het is de Tweede Kamer ge weest, die door een enquête-com missie een onderzoek heeft inge steld, dat de preciese gang van zaken heeft nagegaan en hiervan rapport heeft uitgebracht. Dit rapport is openbaar en de openbare behandeling is voor ieder te volgen. Er wordt dus niets in de doofpof geduwd. De Telegraaf heeft indertijd aan deze affaire een artikel gewijd en al blijkt hier een grond van waarheid in te zijn geweest, de houding der katholieke bladen was het forum liever, om dat hierbij i.t.t. de Telegraaf de nodige voorzichtigheid, t.a.v. personen in acht is genomen, Vraag: Wat denkt de KVP te doen tegen de gemeente-classifica tie? Antwoord: Afschaffen, al moet dit natuurlijk geleidelijk gebeuren. Eerst moet de laagste klas gaan verdwenen. Intussen zijn al in Limburg 36 gemeenten in een ho gere klas gekomen, zodat de ni vellering al bezig is. Men moet echter ook aan het bedrijfsleven denken, dat hierdoor voor grotere uitgaven komt te staan. Vraag: Waarom is de heer van Rijckevorsel geen verkiesbare plaats gegeven? Antwoord: Dit vindt zijn oor zaak in de gehouden groslijstver kiezingen, waarbij het platteland beter is opgekomen dan de steden en het platteland een landbouwaf- gevaardigde gekozen hebben in de plaats van deae bekwame jurist, die moeilijk te missen is, ook door zijn behandeling van het Burgerlijk Wetboek. Vraag: Is er kans op een middel baar Techn. School in Venray? Antwoord: Neen, eerst worden de bestaande scholen in Heerlen en Venlo uitgebreid tot minstens 800 leerlingen. Begaafde leerlingen moeten meer gebruik maken van het Studiefonds Limburg en andere fondsen. Vraag: Wat denkt de KVP te doen tegen de nieuwe regeling, dat alleen 40 pet rijkssubsidie gegeven wordt bij nieuwbouw boerderijen als de boerderij 15 ha groot is. Vroeger was dit bij 10 ha, welke regeling beter aansloot bij het hier geldende type boerderijen. Antwoord: Dit is een voortvloei sel uit de socialistische politiek. In derdaad heeft een commissie een dergelijke regeling ter tafel ge bracht, echter met de uitdrukkelijke restrictie, dat in bepaalde streken zoals in Noord-Limburg, 10 ha de grens zouden zijn. Vondeling ging hier mee accoord, maar Hofstra niet, zodat we thans deze regeling kennen. De interim-regering wil er niet aan om deze te veranderen, zodat dit een kwestie wordt van het nieuwe kabinet, maar dan zal zeker tegen deze regeling geageerd wor den. Vraag: Wat doet de KVP voor de bejaarden, die de veelal hoge prijzen der bejaardentehuizen niet kunnen betalen? Antwoord: Dit is een zeer groot probleem, dat in studie is. Inder daad zijn de meeste bejaarden tehuizen voor de „gewone man' niet te betalen. Via ruimere bij dragen van Maatschappelijk Werk zal men de verschillen iets kunnen terugbrengen, hoewel dan nog altijd eigen voorzieningen nodig blijven. Vraag: Watdoet men tegen onren dabele electriciteitsaansluitingen. Antwoord: Proberen om ze als nog aan te sluiten. Hiervoor zijn verschillende fondsen in het leven geroepen, waar voor Limburg o.a. Deputé Peters, zulk een groot en werkzaam aandeel heeft gehad. Limburg staat met zijn 99,1 pet aansluitingen het hoogst van Ne derland en men poogt op alle mo gelijke wijze dit percentage nog hoger te brengen. Vraag: Grote gezinnen leven nu te dikwijls in te kleine woningen. Gaan ze naar grotere, dan is de huur te bezwaarlijk. Is hier een oplossing voor? Antwoord: Dit ligt in ieder geval anders. Feit is, dat veel oudere mensen in voor hen veel te grote woningen leven, men moest dus wisselen. Maar door optrekking van kinderbijslag en belastingfacili teiten steuni men van de andere kant de grote gezinnen dermate, dat ook voor hen een hogere wo- nlnghuur te betalen moet zijn. Hier streeft de KVP naar, die de bouw van grotere woningen krachtig sti muleert. Met deze vragen was dan het einde der vergadering daar, waar in de Voorzitter der KVP, de heer van Rens nog mededeling deed, dat Venray ongeveer 1100 KVP-leden kent en dat de laatste leden-wer vingsactie een winst van 250 leden heeft opgeleverd. „Heden begint de Paastijd" zo horen wij morgen van de preek stoel afkondigen. En die Paastijd duurt voort tot en met Beloken Pasen. En in deze tijd moeten wij als christen onze Pasen houden. Als wij ons van deze plicht niets aantrekken, sluiten wij onszelf in zekere zin buiten de gemeenschap van de gelovigen. Het gaat hier eigenlijk over twee grote verplichtingen voor iedere christen. Ten eerste: het vieren van het Paasfeest, het grootste van alle feesten van het jaar. JEn ten tweede: de verplichting om minstens een maal per jaar te naderen tot de heilige Sacramenten van Biecht en Communie, die voor het in stand houden van ons christelijk leven onmisbaar zijn. Hieruit voigt, dat als men met of zonder schuld in de vastgestelde tijd, n.l. vanaf Passiezondag tot en zondag na Pasen zijn Paasplicht niet heeft vervuld, men alsnog ver plicht is de heilige Communie zo spoedig mogelijk daarna in dat zelfde jaar waardig te ontvangen, na zijn grote zonden gebiecht te hebben met oprecht berouw. We zijn als christen verplicht elk jaar het Paasfeest te vieren. Met Pasen vieren wij onze verlossing uit de zonde tot de vrijheid van de kinderen Gods. Wij herdenken en vieren tevens het lijden, de dood en de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus, waardoor onze ver lossing tot stand kwam. Christus is het goddelijk Lam, dat tot ver giffenis van onze zonden werd ge dood en geofferd op het kruis. Door het Bloed van het Lam Gods zijn wij van de eeuwige dood ge red en is voor ons de toegang tot het eeuwige leven geopend. Zo moeten wij dus met Pasen onze verlossing vieren. Maar dat kunnen wij alleen als wij ons weer eens goed bezinnen op ons geloof in Christus onze Verlosser, aan Wie wij het te danken hebben, dat wij uit de klauwen van de duivel werden bevrijd bij ons heilig Doop sel en toen door God werden aan genomen als Zijn kind, als Zijn zoon of dochter. Door het Doopsel werden wij ingelijfd bij het nieuwe uitverkoren volk van God, aan wie het eeuwige gelukkige leven is toegezegd, krachtens het Nieuwe Verbond dat Christus in ons aller naam sloot met de Vader in de hemel. Al deze weldaden moeten wij met Pasen vieren en God er vurig voor bedanken. We moeten dan ook terugdenken aan de beloften die wij bij ons Doopsel door de mond van peter en meter aflegden, en Pasen is een mooie gelegenheid om die beloften, om n.l. als een ware christen te zullen leven, op recht gemeend te hernieuwen. We gaan voor Pasen eerst biechten om onze ontrouw aan onze Doopbelof ten met spijt aan Christus' plaats bekleder te bekennen en opnieuw oprecht trouw te beloven aan God en Christus onze Heer. Onze Paascommunie moet zijn: een met geloof en liefde ons op nieuw verenigen met Christus onze Heer, aan Wie wij geheel willen toebehoren door als een ware christen te leven. Zo behoren wij ons Pasen te vieren. We zijn met Passiezondag de laatste voorbereiding op Pasen begonnen. Op Palmzondag beginnen wij de heilige week te vieren, waarin we Jezus' intocht in Jeru salem, het Laatste Avondmaal, Zijn lijden en dood alsmede Zijn verrij zenis als het ware opnieuw mee maken in de plechtigheden van de Goede week. De mooiste tijd voor onze Paas communie is gedurende de plech tige Avondmis op Witte Donderdag. En in de Paasnachtviering denken wij weer terug aan ons heilig Doop sel en hernieuwen wij onze Doop beloften. Als slot willen wij de woorden aanhalen uit de laatste Vastenbrief van de Bisschoppen: Wie zulke kerkelijke wetten als de Zondags wet en de Paasplicht alleen maar kan waarderen als zij overeen stemmen met zijn eigen inzicht of met wat hij nuttig vindt, moet zich wel afvragen of hij zichzelf niet ver overschat en of hij niet mét de liefde de grondhouding van iedere christen mist: de nederig heid. Als vanzelf denken wij hier aan de tollenaar, die achter in de tempel hét gebed van iedere chris ten voorbad: „Heer, wees mij zon daar genadig...." Als Uw verslag juist is, dat U gaf van het KVP-werkbezoek aan onze gemeente, dan gaarne enkele opmerkingen, naar aanleiding van het antwoord van de heer Maenen op de klacht van de Burgemeester, dat de toewijzing van 68 woningen voor 1959 voor Venray wel wat laag is. De heer Maenen stelde daarin, dat de provincie Limburg 3700 wo ningen toegewezen heeft gekregen en dat deze verdeeld moesten wor den over alle gemeenten. 68 wo ningen mag dan een ruime portie betekenen uit de algemene armoe. We zijn 't met spr. eens, als hij voorop stelt, dat 3700 woningen voor Limburg te weinig acht en dat daardoor ook de toewijzingen au tomatisch te klein worden om in de grote nood, die vooral in de grotere plaatsen heerst, afdoende tegemoet te komen. Ook zijn we 't niet met hem eens als hij meent, dat Venray ruim schoots zijn deel uit die armoe gehad heeft. Dat de Burgemeester van Venlo als argument voor een verruiming zijn toewijzing aanhaalt, dat percentage-gewijze Venray een veel grotere toewijzing heeft ge kregen dan Venlo, moge dan mis schien een bevestiging zijn van de heer Maenen's woorden, dat ver hindert niet, dat wij 't niet met hem eens zijn. (Tussen haakjes als Venlo geen andere argumenten kan aanvoeren als genoemd, dan begint 't zokleu- terklas-achtig te worden, zo van: hij heeft meer dan ikke, dus mot ikke ook meer hebbe.) Uit alles blijkt, dat we in 't afge lopen jaar na de bouw van 'n 60tal woningen nog even ver zijn als in De verdere uitwerking van de plannen om het gebied in de Limburg-Brabantse Peel, ten Westen van de Maas te voor zien van kunstmatige water- toevoermogelijkheden zijn op geschort. Het betreft hier een opper vlakte van 120.000 ha., waarvan het grootste deel in de zomer min of meer last van verdro ging heeft, hetgeen tot oogst- depressies leidt. Vanwege de hoge financiële uitgaven blijven de plannen voorlopig onaangeroerd. Bovendien wordt een hogere produktie, gezien de algemene situatie, waarin de Nederlandse landbouw verkeert, niet nog eens extra gestimuleerd. Dit heeft ir. K. Mohrman, dis- tricts-ingenieur van de cultuur technische dienst Limburg mede gedeeld op een voorlichtingsverga dering over de ruilverkaveling De Lollebeek te Horst-Meterik. Deze plannen voorzagen in liet opstuwen van Maaswater, met behulp van pompgemalen in het kanaal Wessem-Nederweert, van waar het water verder via de be staande Peelkanalen over de hoge Peelrug tot voorbij Venray—Yssel- steyn gevoerd zou worden. Met behulp van de bestaande beken en van aan te leggen kunst werken zou het water uiteindelijk in het verdrogende gebied geleid worden. De voorbereidingen tot de ruil verkaveling de Lollebeek, die 12,500 ha. onder de gemeenten Horst en Venray beslaat, wor den inmiddels wel voortgezet. januari '58, toen we 300 woning zoekenden kenden. Deze zijn er nu nog. Met 68 nieuwe houden we ternauwernood 't aantal huwelijken bij, dat hier per jaar gesloten wordt. We schieten dus niets op met 't lenigen van de woningnood. Een nood, waarvan 't cijfer nog altijd gecamoufleerd is door de lOtallen huisgezinnen, die in noodwoningen leven. Nu kan men over 'n nood woning denken zoals men wil en lOtallen paartjes geven goud geld om er in te komen, 't is en blijft een noodoplossing, waarin 'n nor maal gezin niet wonen kan. Dat 't trekken van noodwoningen naar normale woningen voor velen ook bezwaarlijk is, blijkt uit een opmerking van weth. van Boven in zijn nieuwjaarsrede, waarin hij de grote verhuiskosten een factor te meer noemde, om direct een defi- tleve woning toe te zeggen. Anderzijds moet men van deze bouwsels af. Ze belemmeren een behoorlijke ontwikkeling van onze plaats, met name in de kom en zijn oorzaak, dat we komuitbrei- ding krijgen, die duur is en tijd vraagt, terwiji goede bouwgrond nu wordt ingenomen door reeds jaren te iang staande noodwonin gen. Venray moet industrialiseren. Daar is men het zelfs in Den Haag over eens en we krijgen derhalve ook extra steun en subsidie. Met industrialisatie houdt de woning bouw nauw betrekking. We zouden eens graag uitgeteld zien hoeveel woningen de N.V. Inalfa nodig heeft gehad vóórhaar staf-personeel en hoeveel woningen de gemeente Venray extra hiervoor heeft toegewezen gekregen. Het verschil zal groot zijn. Dit verschil moest en moet bij nieuw aan te trekken industrièn echter verhaald worden op de gewone woningbouw, waardoor Venrayse mensen moeten wachten. Men zal dus hiermede rekening dienen te houden. Even als men rekening zal dienen te houden met woningen voor leraren (uitbreiding HBS en nyverheids- school bv.) woningen voor politie (nog 11 man tekort) e.a., die ook weer allen van het woningcontigerit worden afgetrokken. Hieruit blijkt dus wel overduide lijk, dat men met deze woning toewijzing de normale aangroei (huwelijken) niet kan bijhouden en dat men dus zelfs met deze toe wijzing nog dieper in de put komt. Volgens de heer Maenen is er een andere oplossing nl. de parti culiere bouw. Een gevaarlijk onder werp, omdat de ervaring geleerd heefc dat op dit terrein ook niet alles goud is wat er blinkt. We onderstrepen dan alleen wat de Burgemeester zei over de dure grond en willen daarnaast nog eens vragen waar de gemeentelijke hulp regeling blijft, die het aspirant- bouwers heel wat lichter en ge makkelijker maakte dan wat men nu dikwijls via levensverzekeringen e.d. moet aantrekken. Die is van hogerhand stop gezet, diezelfde hogerhand, die thans zegt: parti culieren, jullie moet zelf bouwen... Neen mijnheer Maenen, het be richt van de toewijzing van slechts 68 woningwetwoningen heeft ons echt niet blij gemaakt. W. W. Brood ook duurder? De felle strijd tussen de grote meelfabrikanten is plotseling afge lopen. Dit betekent, dat bloemprijzen met 1 gulden 50 per 100 kilo zullen stijgen. Wat de gevolgen zullen zijn voor de prijs van het brood, valt nog niet te zeggen. De meeloorlog, die in december vorig jaar uitbrak was het gevolg van het uiteenvallen van het reeds jaren bestaande kartel tussen de grote Nederlandse meelfabrieken. Toen dit kartel in december ver broken werd, was het gevolg, dat binnen korte tijd de bloem- en meel- prijzen belangrijk omlaag gingen: gemiddeld met drie gulden per 100 kilo. Deze verlaging van de bloem prijzen had op haar beurt weer tot gevolg, dat de Nederlandse bakkerij stichting aan de bakkers adviseer de, de broodprijzen met één cent te verlagen. Het overgrote deel van de bakkers volgde dit advies op. Nu de meelfabrikanten elkaar weer hebben gevonden, brengen ze de bakkers opnieuw in moeilijkheden. Het is boyendien niet uitgesloten, aldus vernemen wij, dat in de naaste toekomst de bloemprijzen nog verder zullen stijgen, dat de door gevoerde broodprijsverlaging op korte termijn weer ongedaan moet worden gemaakt. De Nederlandse bakkers voelen zich de dupe van het prijzenspel, dat hun leveranciers spelen. In bakkerij kringen acht men dit noch in het belang van de bedrijfsge- noten, noch in dat van de consu menten. Onzeker is het nog, hoe de hou ding van het ministerie van Econo mische Zaken zal zijn, nu de meel fabrikanten de bloemprijzen plot seling omhoog gebracht hebben. Het lijkt niet onmogelijk, dat van de zijde van het ministerie contact opgenomen wordt met de meel fabrikanten. In bakkerijkringen vraagt men zich af, wat eigenlijk de zin is geweest van dit gemani- puleer met de prijzen, dat zonder enig overleg met de bakkerijorga nisaties heeft plaats gevonden. i Nu de zomer weer in aantocht is. zien we allen met grote belang stelling het weer tegemoet, het weer dat zal beslissen over het al of niet slagen van onze vakanties, kortom van de gehele zomer. In de meeste gevallen valt het tegen en zijn we ontevreden. Dan wordt er weer eens gemopperd op ons mise rabele klimaat en spreken velen vol verlangen over zuidelijker landen waar het warmer is en waar zij zo graag zouden willen leven. Deze mensen weten eigenlijk niet waarnaar zij verlangen. Zij gaan uit van de gedachte aan heerlijk vakantieweer, maar vergeten, dat wanneer zij voorgoed in een der gelijk klimaat verblijven, zij er ook in moeten werken en daar komt het addertje onder het grasvandaan, want voor iemand uit onze streken valt het beslist niet mee om goede arbeidsprestaties te leveren in een warm klimaat. Niet voor niets doet het ver haaltje opgeld, dat Italianen en Spanjaarden, kortom mensen uit warme streken, lui zijn dat wij noordelijke volken ons daarbij ver geleken zeer vlijtig mogen noemen. Het is hun zelfbehoud We lezen in de verslagen van ontdekkingsreizigers, dat de vol keren in de tropische streken alle zonder uitzondering weinig werk verzetten en het grootste deel van de dag niets uitvoeren. Dat geeft een ongunstig beeld van deze mensen, maar de mens uit noordelijke streken moet zelf maar eens hard moeten werken bij hoge temperaturen, dan komt hij vanzelf tot de ontdekking, dat deze zoge naamde luiheid niets anders is dan een kwestie van zelfbehoud. Het gebruik van negerslaven in tropische gebieden heeft wel be wezen, dat deze mensen, die aan een dergelijk klimaat gewend zijn, evenmin lang hard kunnen werken bij hoge temperaturen. Enkele geleerden hebben een landkaart samengesteld waarop de bevolking naar prestatiege- bieden is ingedeeld; alle gegevens als intelligentiepeil en cultuur staan er op vermeld, alsook de klimatologische omstandigheden. Aan de hand van die kaart komt men tot interessante ontdek kingen. Het blijkt nl., dat het kli maat op doorslaggevende wijze op de huidige cultuur inwerkt. De cultuur toch is een arbeids prestatie en waar deze laag ligt is de cultuur in verhouding. De arbeidsprestaties worden dui delijk beïnvloed door het klimaat, met als gevolg, dat de cultuur in dergelijke warme en koude landen niet die hoogte heeft bereikt als in de landen met een wisselend kli maat. Het blijkt namelijk, dat niet alleen de warmte, maar eveneens de extreme koude een ongunstige uitwerking heeft op de arbeids prestatie Welk klimaat Is beter? Het maximum aan arbeidspresta tie is mogelijk bij temperaturen, die in de loop van de dag tussen acht tien en dertien graden schommelen. Men heeft een zeer gevarieerde groep proefpersonen aan een uit gebreide test onderworpen en uit de resultaten bleek, dat een tem- peratuursverhoging van twintig naar vierentwintig graden een energieverlies van zestien procent opleverde. Werden de temperaturen nog hoger, bijvoorbeeld tot dertig graden, dan werd het verlies reeds veertig procent. Al mopperen wij dikwijls op ons weertje, toch mogen we er niet on tevreden mee zijn, want de tem peraturen in ons landje liggen zeer gunstig om tot grootse arbeids prestaties te komen. „Als het dan alleen aan de tem peraturen ligt, laat het dan toch in ieder geval zonnig zijn; waarom moet die regen er ook aan te pas komen?" zullen velen vragen. Afgezien dat we nu eenmaal niet zonder regen kunnen, moet opge merkt worden, dat die regen ook een zeer gunstige invloed heeft. De geleerden hebben namelijk uit gemaakt, dat de afwisseling van droog weer cn dan een fikse bui, die een snelle afkoeling teweeg brengt, een zeer gunstige invloed heeft op onze arbeidsprestaties. Als we het zo bekijken, mogen we met ons klimaat niet ontevreden zijn. Nieuws uit Venray en Omgeving Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot maandagmorgen 8 uur, wordt de praktijk der huisartsen voor Venray e.o. waargenomen door Dr. L. COENEN, Henseniusstr. Telefoon 878. Uitsluitend voor spoedgevallen. GROENE KRUIS Donderdag a.s.: Zuigelingenbureau voor de Kerk dorpen. heeft het volgende grote bedrag opgebracht: VenrayKom f 1125 75 Oostrum f 407.38 Leunen f 222. Heide f 234.60 Smakt f 102.60 Ysselsteyn f 196.50 Veulen f 185 Castenray f 195.— Oirlo f 100.— Totaal f 2768.84 Merselo maakte het bedrag niet bekend. Allen, die medegewerkt hebben tot het slagen van de „Me- misa"-collecte, hartelijk dank Opper Lichteveld naar Gennep Met ingang van 1 maart jongt- leden werd van Venray overge plaatst naar Gennep, de Opper wachtmeester J.A.J. Lichteveld. Deze geboren Brabander heeft in zijn twintigjarige politieloopbaan zijn leven doorgebracht achtereen volgens te Siebengewald, Swalmen, Geijsteren en Venray, in welke laatste post hij op 1 december 1957 bevorderd tot Opperwachtmeester. Steeds plichtsgetrouw maar humaan toonde hij zich gaarne be reid daar waar geholpen moest worden. Verdienstelijk werk ver richtte hij vooral voor de Reserve Rijkspolitie en Veilig Verkeer. Hij is in Gennep oelast met het postcommando en de instructie der Reserve Rijkspolitie. Bij de aankondiging van dit con cert hebben we reeds gezegd, dat het een moedige daad vonden van het Venrays Mannenkoor om weder om haar jaarlijkse concerten te gaan geven en nog wel een con cert dat op een zo hoog peil stond als wat zondag j.l. werd gegeven. Een moedige daad, omdat we uit het verleden reeds wisten, dat het publiek zeker niet warm loopt voor zang in het algemeen en een dergelijke avond in het bijzonder. Dat men met dit risico voor ogen desniettemin doorgezet heeft, toont wel aan dat het Venrays Mannen koor niet aan doorzettingsvermogen ontbreekt, Het weinig talrijke publiek was

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1