Iedereen moet bezit hebben.... K.V.P. Jongeren-appèl groot succes! Zen"* SPORT „Gij zijt de Kerk" Meisjes,: Het priesterschap van de leek geneesmiddel Uit Peel en Maas Een slechte reis Korte wenken Zaterdag 7 maart 1959 No 10 TACHTIGSTE JAARGANG "EEN RIJK BEZIT PEEL EN MAAS druk en uitgave firma van den munckhof W/PI77DT AT\ VOOI? VPNRAV C1M HMQTPPïfPN advertentieprijs: 8 ct. perm.m. abonnements- grotestraat 28 telefoon 512 giro 150652 VV 12fl2ri\0-Lf ALI V UUJa VCrlllvAl C#1N UiVlD 1 I\UlVulM prijs per kwartaal 11.40 buiten venray t 1.60 II. Er zijn nog altijd mensen die bij het woord „Kerk" bijna uitsluitend denken aan Paus, Bisschoppen en Priesters. De „gewone" gelovigen horen wel tot de Kerk, maar dan alleen om leiding en zielzorg te ont vangen van de geestelijkheid. Gelukkig gaat onder de leken steeds meer het besef leven, dat zij evengoed als de geestelijken de Kerk zijn, d.w.z. de gemeenschap van de gelovigen, onder leiding van het gemeenschappelijk hoofd, de Paus en van de Bisschoppen in ver eniging met de Paus. Heel veel leken willen niet langer passief alles overlaten aan de ker kelijke overheid en alleen maar geleid worden. Zij willen mondig zijn en meer actief deel nemen aan liturgie, apostolaat en Katholieke Actie, en zij wensen als volwassen leden van de Kerk mee te spreken bij de opbouw van het Mystieke Lichaam van Christus, de Kerk, waartoe zij bewust willen behoren. De Kerk is nl. veel meer dan een organisatie die bestaat uit leden met een bestuur aan het hoofd. De Kerk is naar haar diepste wezen een levend organisme, als een levend, bezield lichaam, een ge heimvol Lichaam weliswaar, want wij allen die in Christus geloven, vormen de ledematen van dat Li chaam van Christus, en Christus Zelf is het Hoofd vandat,Lichaam. De H. Geest, die in alle gelovigen werkt, is als de ziel van dat My stieke Lichaam van Christus. Sint Paulus spreekt hierover tal loze malen in zijn brieven om de innige verhouding aan te geven die de gelovigen binnen de gemeen schap der Kerk met elkaar en met Christus hun Hoofd verbindt. Juist omdat de gelovigen zo innig met Christus, de enige Priester van het Nieuwe Verbond, verbonden zijn, hebben zij ook deel aan het priesterschap van Christus. En zo kunnen wij dan spreken van het algemeen priesterscgap van deleken. Zij zijn in zekere zin priester en zij hebben dan ook in de Kerk een priesterlijke taak te vervullen. We moeten natuurlijk goed be grijpen, dat er groot verschil blijft bestaan tussen de leken en de per sonen die wij in de Kerk „pries ters" noemen. De laatsten hebben een bijzondere wijding ontvangen, waardoor zij het H. Misoffer kun nen opdragen, in de biecht de zon den vergeven en andere speciaal priesterlijke functies vervullen. In deze zin kunnen we natuarlijk niet iedere gedoopte „priester" noemen. Maar tcch spreken we van het algemeen priesterschap van de ge lovigen, een uitdrukking die ont leend is aan de H. Schrift. En het is heus niet maar bij wijze van zeggen. Door het sacramenteel merkteken van het Doopsel en van het Vorm sel, dat voor eeuwig in hun ziel gedrukt is, zijn de gelovigen voor altijd verbonden met Christus de Hogepriester, en hebben zij daar door ook deel aan het priesterschap van Christus, op een andere wijze natuurlijk dan de eigenlijke pries ters, maar toch even werkelijk. Al de daden van Godsverheer lijking die de gelovigen verrichten, zijn verbonden met de alJervol- maakste eredienst die Christus in ons aller naam aan de Vader in de hemel gebracht heeft, vooral door Zijn opoffering op het kruis. Het priesterschap van de leken moet dan ook tot uiting komen in de meer actieve deelname aan de liturgie, het waardig ontvangen van de heilige Sacramenten, en het samen met de eigenlijke priesters werken voor het Rijk van Christus op aarde. Maar eveneens in het ge wone leven van iedere dag, inzover God onze Schepper daardoor ge- eerd en verheerlijkt wordt. Als wij rechtschapen leven, vol gens Gods bedoelingen onze plicht doen in ons gezin en in ons beroep en het huwelijk zo goed mogelijk beleven, de rechtvaardigheid en de christelijke naastenliefde beoefenen, is dat steeds een verheerlijking van God onze S chepper en vervullen wij een priesterlijke taak, evengoed als wanneer wij bidden of ons op ver sterving en zelfverloochening toe leggen. Misschien dat sommigen hier teleurgesteld zijn. Zij hadden waar schijnlijk verwacht, dat hun pries terschap met zich meebracht, dat zij nog meer te zeggen hadden in de Kerk, hun wensen en verlangens steeds kenbaar konden maken en vrij kritiek mochten uitspreken over de maatregelen van de kerkelijke overheid. Zij zouden misschien graag zien, dat de Kerk meer op demo cratische leest geschoeid zou zijn. Maar dan vergeten zij, dat Chris tus de Kerk gesticht heeft, niet de gelovigen: de verhoudingen in de Kerk moeten daarom blijven bin nen de door God gestelde orde. God heeft de Bisschoppen gesteld Voorzitter Beterams uit Wanssum kon aan het begin van het jon geren-appèl der KVP, dat zaterdag jl. in Prinsenhof werd gehouden, met een gerust hart de vergadering openen. Immers de zaal was over vol en nog bleven jonge mensen uit Venray en verre omgeving bin nenkomen. De stemming was opperbest, niet het minst door de vlotte mu ziek van de The Bleu Birds, die een en ander muzikaal omlijstte. Dat een en ander was dan een spreekbeurt van Prof. GIELEN, die, naar aanleiding van de ver kiezingsleuze: „Voor Heel Ons Volk", een betoog hield over de huidige politiek. Hij bewees, dat de politiek geken merkt wordt door het feit, dat zij zich richt op het algemeen belang. En deze richting wordt dan vast gelegd in verschillende partij-pro* grammas, die, wat hun inhoud betreft, niet veel van elkaar ver schillen. Iedereen wil betere sociale toe standen, iedereen wil industriële, maar nu komt het er op aan, op welke manier aan deze verlangens vorm wordt gegeven. Hij toonde aan de hand van ver schillende feiten in het verleden aan, dat juist aan deze vormgeving voor de katholiek de nodige haken en ogen zitten en dat juist de KVP voorstaat de mens volledig tot zijn recht te laten komen, hem zoveel als mogelijk is vrij te laten en zelfstandig te doen zijn. Dat in tegenstelling tot de socia listen, die de Staatsalmacht voor staan en de mens hieraan onder danig willen maken. Een slaaf van de staat... Waarom dan met deze mensen samengewerkt? was de vraag, die Prof. Gielen aan de hand van vele voorbeelden oplostte. Iedere partij moet zich op een bepaald moment zeker, als er onvoldoende meerderheid Is, de vraag gaan stellen: met welke partij kan ons programma geheel of grotendeels verwezenlijkt wor den. Dat zal ook de samenwerking bepalen in de toekomst, waarbij de spreker er op wees, dat de KVP moet zorgen minstens een van de sleutelministeries in handen te krijgen, t.w. Sociale of Economische Zaken en Financiën en zeker On derwijs moeten behouden. Prof. Gielen ging uitgebreid in op de onderlinge verhouding tussen socialisme en liberalen, welke laatsten wel in hun vaandel ge schreven hebben: tegen het socia lisme, maar desniettemin broer en zus zijn, daar beiden stoelen in de vrijzinnigheid en dit o.a. bewijzen in hun tegenwerking der P.B.O., hun inmenging in de landbouw, hun voorkeur voor het openbare onderwijs en helemaal niet terug schrikken voor werkloosheid. om de Kerk Gods te besturen en het „heilige volk van God", zoals Sint Petrus de leken noemt, te leiden. Zij behoeven van de uit oefening van hun ambt geen ver antwoording af te leggen aan het gelovige volk, maar alleen aan God zoals de Paus, of ook aan de Paus of de Heilige Stoel, zoals de Bis schoppen. En deze hebben weer in de diverse parochies zielenherders aangesteld, pastoors en rectoren. „Weest gehoorzaam en onder danig aan uw leidslieden, zegt de H. Paulus, want zij waken over uw zielen als mensen die rekenschap hebben af te leggen". Dat Christus de Kerk meer op monarchistische dan op democra tische leest heeft geschoeid, sluit echter niet uit, dat de leken toch wel het een en ander in te brengen hebben. De Bisschoppen zelf heb ben enige jaren geleden in hun Mandement verklaard: „Wij willen in hechte verbonden heid met onze priesters en in eer lijk beraad met leken het leidende woord spreken. Met erkenning van ieders rechtmatige zelfstandigheid en met eerbiediging van het eigen karakter der diverse terreinen, wil len wij meer nog dan voorheen samenwerken met de leken, die in Katholieke Actie en in de katholieke sociale en sociaal-charitatieve actie werken". En iedere gelovige behoudt het recht zijn wensen en verlangens kenbaar te maken bij het bevoegde kerkelijke gezag, bij zijn Bisschop of zijn Pastoor, als hij maar de ge heel eigen functie en de waardig heid van dezen in geloof en met eerbied erkent en aanvaardt. En deze laatsten zullen daarvoor ook des te meer openstaan, als te leken hun t8ak en hun persoonlijke ver antwoordelijkheid voor het zielen heil van henzelf of van anderen nog meer bewust zijn. v.d. B. Wil de christelijke politiek, dus die politiek, die uitgaat van het natuurrecht van de mens, dat hij vrij moet zijn om te kunnen leven, zoals hij moet leven, verwezenlijkt kunnen worden, dan is het nodig dat iedere stem op de KVP wordt uitgebracht, aldus besloot de ge leerde spreker. Want zij is de enige volkspartij, die juist deze politiek voorstaat. Daarom is de 12e maart zo uitermate belangrijk, want uit alles blijkt, dat de tegenstelling tussen de partijen en dus de tegenstelling tussen de verschillende geestesstromingen eerder scher per dan gematigder wordt en een gewaarschuwd man telt voor twee. De andere spreker Drs. W. Peters uit Venlo, behandelde meer de eco nomische en financiële politiek der laatste jaren, merkte daarbij op dat in samenwerking met de socialisten een zegenrijk programma Is afge werkt geworden en dat veel goeds tot stand is gebracht. In 1949 waren we met 9 miljoen inwoners en was ons nationale in komen 13 miljard guldens. In 1957 waren we met 11 miljoen mensen en het nationale inkomen was gestegen tot 31 miljard. Het geen wat zeggen wil voor een volk, dat practlsch op zijn export is aan gewezen, De socialisten zijn echter ge schrokken van de laatste verkie zingsuitslagen, waarin ze inderdaad grote achteruitgang hebben geboekt. Daarom heeft men op een gegeven moment besloten desamenwerking te verbreken en is men op grond van een „smoesje", namelijk de verlenging van de bestedingsbeper king-belastingen met een of twee jaren, uit de regering gegaan. In de hoop, dat door het laatste jaar nog in de oppositie te gaan, de wijfelaars in het rode kamp terug zouden keren. Daarom hun boos heid om de vervroegde verkiezingen en hun bitterheid in deze verkie zingspropaganda. Over de toekomst kon spreker natuurlijk weinig zeggen. Een ding staat vast, de KVP zal alles doen om haar hoofdprincipe: de menselijke vrijheid en zelfstan digheid te bewaren ook tot uiting brengen in de financiële sector. O.a. door de bezitsvorming zoveel mogelijk te bevorderen. Bezitsvor ming die mede nodig is, om een welvarend volk te krijgen, dat door eigen besparingen industrialisatie zal bevorderen en daardoor de export zal vergroten. Aan de hand van vele practische voorbeelden toonde Drs. Peters zijn jeugdige toehoorders van hoeveel belang het is, als de mens enig bezit heeft, met dit bezit weet te werken tot heil van zich zelf, maar ook tot heil van anderen. Hij vroeg hun dringend mee te werken, dat de KVP die doelstel lingen kan verwezenlijken door bij de a.s. verkiezingen goede propa gandisten te 2jjn voor de katholieke volkspartij. Grote belangstelling We zeiden U hierboven al, dat er grote belangstelling bestond voor deze vergadering. Naast het Kringbestuur der KVP waren o.m. aanwezig de heer Burgemeester en Wethouders Wintels en van Dijk, kapelaan Geerets, terwijl ook een delegatie van de KVP jongeren organisatie Limburg een bezoek bracht aan deze zo goed geslaagde vergadering. Mijnhardt's Zenuwtabletten van 6 maart 1909 Voor naturalisatie wordt voor gedragen Chr. van Hoof, arbeider, geboren te Venray 7 juni 1861 en wonende te Huls. Met ingang van 1 maart is het Post-, Telegraaf- en Telefoon kantoor alhier op werkdagen voor het publiek geopend van 7.30 tot 12.30 en van 1.30 tot 4 en van 5.30 tot 8 uur. Wegens weigering van het arbeidscontract te ondertekenen zijn een 15tal sigarenmakers van de Erven P. Minten alhier, ont slagen. van 7 maart 1914 Bij de Derde Orde bestaan er plannen om een onderling zieken fonds op te richten. Tot voorzitter van het Burgel. Armbestuur werd gekozen de heer Jac. Aerts, wethouder. Vrijdag 6 februari 1914 vertrokken een 4-tal personen met 2 kinderen uit Venray naar Nebraska Noord - Amerika) en gingen te Rotterdam scheep met de „Nieuw Amsterdam", Dat deze lui geen voorspoedige overtocht hebben gehad, blijkt uit het volgende bericht: Met beschadigde reddingsboten en gedeukte schotten is volgens de New York Times" de „Nieuw Am sterdam" van de Holland Amerika- lijn drie dagen te laat te New York aangekomen. Tengevolge van de storm deden twee passagiers en drie leden der bemanning letsels op. De „Nieuw Amsterdam" had onderweg te kampen met een orkaan en wel zo, dat ze slechts 73 mijlen per etmaal kon maken; bovendien werden ze overvallen door een waterhoos en kreeg men de 15e februari op 42 gr. 10 sec. breedte en 45 gr. 54 sec. lengte een ijsberg in zicht. Van het ogenblik af, dat de „Nieuw Amsterdam" het Kanaal verliet, totdat ze de haven van New York bereikt had, volgde de ene windvlaag op de andere en was er voortdurend een buitenge woon hoge zee. Nooit nog heeft de „Nieuw Am sterdam" zo lang over de reis gedaan als deze keer. De gemiddelde snelheid bedroeg slechts 12 knopen. Kapitein Baron bracht het grootste gedeelte van de tocht op de com mandobrug door. van 10 maart 1934 De ZEw. heer A. Esser, pas toor te Well, geboren te Venray, herdacht heden zijn 40jarig pries terschap. Hedenavond Zullen 140 man nen uit Venray deelnemen aan de Stille Omgang te Amsterdam. Deze week slaagde voor doc toraalexamen geneeskunde, de heer P. C. L. Janssen uit Leunen. De 23-jarige J. Janssen uit Venray reed tussen Boisheim en Duiken wegens de gladheid met een luxeauto tegen een boom. Na enkele uren werd dit eerst ont dekt. Hij werd naar het ziekenhuis te Venlo overgebracht. Tot gemak van de pelgrims naar St. Jozef zal elke zondagmid dag in maart een autobus rijden naar de Smakt. VAN DE RIJKSVOOR LICHTINGSDIENST Teel pootgoed in combinatie Aan het winnen van pootgoed op eigen bedrijf zijn dikwijls be zwaren verbonden. Daardoor zijn in elke plaats poterteeltcomblnaties gevormd. Deelname hieraan biedt de volgende voordelen: Goede selectie onder N.A.K.-toe- zicht waardoor gezonde nateelt verzekerd is. Arbeidsbesparing door 't werken met grote percelen. Goede poters tegen lage prijs. .Wilt U ook van deze voordelen profiteren? Informeert U dan eens of aansluiting bij de po ter teeltcom binatie in Uw plaats voor 't volgen de seizoen nog mogelijk is en meldt U nu reeds aan als lid. De rayon assistent verstrekt U gaarne nadere inlichtingen. Dood het onkruid in uw rogge In vele roggepercelen komt veel onkruid voor, meest korenbloem. Kennelijk is op die percelen nog niet gespoten. Als U nog met kleur stof (DNC) wilt spuiten, is het nu hoog tijd. Omdat de kleurstof een opbrengstverhogende werking heeft en het onkruid afdoende vernietigt, verdient het de voorkeur boven groeistof. Spuit dus zodra het weer geschikt is. Zaai vroeg en gebruik deug- delijk zaaizaad U verwacht dit jaar vanzelf sprekend een hoge opbrengst van Uw gewassen. Die kunt U ook krijgen als U: Zo vroeg mogelijk zaait; Zaaizaad gebruikt van goede kwa liteit en vrij van onkruidzaad; Het zaaizaad vooraf laat ont smetten. Het gezegde „zo ge zaait, zult ge oogsten", geldt nog steeds. Pootgoed uit de kuil Het meeste pootgoed wordt de laatste jaren in bewaarplaatsen op geslagen. Wanneer U het echter in de kuil hebt bewaard moet het er nu uitgehaald worden, daar anders spruitvorming optreedt en dat is zeer nadelig voor pootgoed. Opzetstukken nu bestellen Bij het inkuilen van gras is een opzetstuk onmisbaar. Als U er een delfL£\l\S/E specialist TEL: 1683 VENRAY wilt aanschaffen is het nu de tijd om te bestellen; U hebt het dan tijdig op uw bedrijf. Stikstof of kuilgras Begin maart is de beste tijd om stikstof te strooien op percelen waarvan de eerste snede ingekuild moet worden. 350 kg k.a.s. per ha is 'n goede hoeveelheid. Hockey-nieuws De wedstrijd Venray-Concordia I Roermond heeft voor ons een teleurstellend verloop gehad. Vrij spoedig na het begin kon Venray, dank zij flink doorzetten van de centervoor, 1—0 noteren. Een aar zeling in de achterhoede strafte Roermond prompt af. Er ontspon zich een felle strijd (misschien soms iets te fel). De tweede helft was voor Roer mond bijzonder succesvol. De anders zo hechte defensie werd nog twee maal gepasseerd, hoewel naar de bescheiden mening van Uw corres pondent bij beide doelpunten tegen de hockeyregels gezondigd werd* Enfin, onze voorhoede kon nie* meer scoren. Eindstand dus 13, De wedstrijd Venray-Heerlen ging' niet door. Zondag a.s. spelen de heren in Venlo, de dames zijn vrij. Iedereen weet, dat o.a. de KVP bezitsvorming voorstaat en prof. Romme heeft onlangs nog eens duidelijk gesteld, dat het nieuwe kabinet dat komen gaat, op dat terrein baanbrekend werk zal die nen te verrichten. Wat is echter bezitsvorming en wat verstaat men daaronder? Na de oorlog had Nederland te kiezen tussen twee wegen. Wij konden doen zoals Amerika heeft gedaan, namelijk de bezits vorming op de eerste plaatsstellen, zodat nu practisch elke arbeider daar een bankrekening heeft. Nederland heeft de andere weg gekozen, die der sociale zekerheid. Wij zijn nu aan het einde van die weg gekomen. De opbouwfase der sociale zeker heid is vrijwel afgerond. Elke werknemer is op redelijke wijze gedekt tegen de risico's van ziekte werkloosheid en de oude dag. Wanneer de weduwen- en wezen voorziening, de algemene kinder bijslag en een nieuwe invaliditeits- voorziening in werking treden, dan zijn de sociale voorzieningen hele maal rond. Het wordt nu tijd, dat de tweede phase wordt aangepakt. Hier en daar wordt al wat gedaan. De overheid heeft b.v. hetjeugd- sparen heel aantrekkelijk gemaakt. Resultaat: .31 december 1958 had den 163.886 jongeren een bedrag van bijna 20 miljoen op de spaar bank, bijna 125 gulden de man. De overheid gaat ook de ambte naren helpen sparen. Zij heeft pas hierover overeenstemming bereikt. Ook de bedrijven helpen een handje. De PNEM in Noord-Brabant heeft al 100 sparende werknemers in eigen huis geholpen. De S taalwerken In Maastricht hebben kortgeleden hun 200ste werknemer zijn eigen huis zien be trekken, om een enkel voorbeeld te noemen. Het vormen van een eigen kapi taaltje, hetzij in de vorm van een eigen huis, van effecten in onder nemingen of eigen fabriek, van een studieverzekering of wat dan ook, is een zaak van het volk en geen politiek stuntje. Wanneer het volk spaart, dan betekent dat een ruimere kapitaal markt voor productieverhoging. Meer kapitaal betekent ook lagere rentevoet. Wat dit b.v. inhoudt voor de woningbouw, wordt duidelijk, wanneer men weet, dat 1 pet. ver schil in de rentevoet een verschil van f 15 per maand aan huur be tekent. Maar bezitsvorming heeft nog een ander aspect, dat een schijn bare kloof vormt tussen de chris telijke plicht tot naastenliefde zoals de hulp aan minder ontwik kelde gebieden en de wens tot bezitsvorming. <3c* Modenieuws aan de gevel! <o was het in de tijd van de Gilden. Wie toen „meester" was in zijn vak mocht buiten aan de gevel zijn eigen uithangbord op hangen. Gelukkig is er veel ver anderd, hei uithangbord verdween en er kwamen etalages. Echter etalages verouderen snel en om straks de nieuwe mode waardig te kunnen presenteren hebben wij al onze „toonkamers van de nieuwe mode" gemoderni seerd en verbouwd. Alles is nu veel ruimer, lichter en moderner fris, jong, jeugdig de nieuwe mode is bij 't trefpunt voor de modieuze vrouw uitsluitend gevestigd te Nijmegen en 's Hertogenbosch Let op onze volgende publicatie. Het is echter een schijnbare kloof. Immers wanneer wij in Europa of in de eerste instantie beperk ter: in Nederland er in slagen een gezonde volkshuishouding op te bouwen op een verantwoord eigen bezit, ook van de kleine man dan zijn wij in staat de minder bedeelde landen met behulpzame en milde handen tegemoet te treden. Ons bezit dient dan ook niet ter bevrediging van onze hebzucht, maar krijgt een dienende functie ten aanzien van de mensengemeen schap. De Ver. Staten hebben een over tuigend bewijs geleverd. Dank zij hun gezonde, op het bezit der massa steunende econo mie, hebben zij na de oorlog in een onvoorstelbaar grote hulpactie bekend als het Marshallplan Europa uit de ellende kunnen redden. Als wij in Nederland nu stevig op onze benen staan, is dat aan deze menslievende daad der Ver. Staten te dankenen aan de gezonde basis der bezitsvorming. De taak, die wij beseffen ten aanzien van de onderontwikkelde gebieden, kunnen wij dus als Chris ten, behalve dooreen stuk hulp nu, mede ten uitvoer brengen langs de weg der bezitsvorming. voor moeilijk heden, ofwel voor raad en inlichtingen is de R.K. Vereniging tot bescherming van Meisjes: Mevr. W. v.d. Munckhof- S angers Grote Straat 28, Tel. 581; Mevr. M. v.d. Hombergh-Bot, Oostsingel 6, Tel. 393; Mevr. A. Pijls-Drenth, Grote Straat 14;

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1