K.V. P.-wer kbezoek in Ven ray. Studiedag L.L.T.B. kring Venray Brengt werktijdverkorting meer welvaart Gevonden: Zaterdag 7 maart 1959 No 10 TACHTIGSTE JAARGANG V. "EEN RIJK BEZIT PEEL EN MAAS SI DRUK EN tJITGAVE FIRMA VAN DEN MUNCKHOF WRTTïfRT A TY VOOR VPMPAV P1M OMQTPPïfPN ADVERTENTIE-PRIJS: 8 ct. perm.m. ABONNEMENTS- GROTESTRAAT 28 TELEFOON 512 GIRO 150652 VV CCrlVOLrlU VUUi\ V CrllIvA, I lÜriY JiVliJ 1 IvuIVull PRIJS PER KWARTAAL f 1.40 BUITENVENRAY f 1.60 Het was een hoogedelgestreng college, dat Burgemeester Janssen maandagmorgen mocht begroeten op de raadszaal van Venrays ge meentehuis. Behalve de voorzitter van de af deling Limburg der KVP de heer Joosten, waren daar namelijk aan wezig de Tweede Kamerleden Jos. Maenen, Ir. Droessen en Drs W. Peters, de leden van Ged. Staten, Lebens en Achter, de Statenleden Jan Maenen, Dinghs, Haffmans, Emonts en Loonen, terwijl verder aanwezig waren de burgemeesters van Wanssura, Horst en Venlo, als mede Deken Loonen. Vele problemen Al deze heren hadden reeds van te voren een uitgebreide uiteen zetting toegezonden gekregen, waar in de gemeente haar problemen in concreto had opgesteld. Burgemeester Janssen liet echter de gelegenheid niet ongebruikt, om ook mondeling dit gezelschap de wensen en verlangens van zijn ge meente toe te lichten. Allereerst wees hij op de gebrek kige accomodatie in het gemeente huis, dat dringend uitbreiding be hoeft. Dan kwam hij te spreken over de oorlogswonden, die aan Venray zijn toegebracht, er oorzaak van zijn geweest, dat deze gemeente een geweldige achterstand had in te halen en ook thans nog vele problemen met zich brengt. Zo wees hij in dit verband op de torenbouw, die grote offers vraagt, het gebrek aan recreatie- en sport- ruimten en vooral het gebrek aan woningen. Met 300 woningzoeken den is de toewijzing van 66 wo ningen voor 1959 ,,een druppel op een gloeiende plaat" temeer waar nieuw aan te trekken en brood nodige industrie, ook woningen vragen zal. Industrialisatie Hij gaf een kort overzicht van de ontwikkeling van Venray, op het terrein van landbouw naar industrie en hoopte, dat de aanwijzing tot ontwikkelingskern vele problemen die door de industrialisatie rijzen, zou oplossen. Hij dacht hierbij aan de accomo datie voor de sportbeoefening, de recreatie-ruimten en zwembad, punten van groot belang voor de vrije tijdsbesteding. Hij dacht hier bij aan de culturele ontwikkeling, en de bouw van een cultureel cen trum. Maar even goed wees hij op het grote belang van goede gemeen schapshuizen en op het feit, dat Venray-kom met zijn 10.000 inwoners feitelijk geen behoorlijke zaal heeft en nog minder gelegenheid heeft de jeugd op te vangen. Venray heeft een goede naam op onderwijs-gebied, maar al lang vraagt het nijverheids- onderwijs om uitbreiding, evenals de huishoud en landbouwschool. Doch ook de landbouw zit met problemen. De ontginningen zijn klaar, maar hier leven nog vele wensen op het gebied van water voorziening en electriciteit. Dat b.v. een Vredepeel nog geen waterleiding heeft, is gezien de kwaliteit van het water daar een schandaal. Er liggen nog 220 ha onontgonnen grond in de Heidse Peel. Spreker hoopte, dat zij dit jaar ontgonnen zullen worden, waardoor ook een versr.elde uitvoering van het Lollebeek-herverkavelingsplan mogelijk wordt. Wegen En al sprekende over het Lolle- beek-plan kwam hij op de wegen. Van de 450 km wegen, die Ven ray moet onderhouden, zijn er ruim 300 km zandweg, die de eisen van het grotere en modernere verkeer niet aan kunnen. De gemeente is nooit in staat dit probleem naar behoren op te lossen, zonder steun van het rijk. Hij vergat niet, te wijzen op het grote belang van de Midden-Peel- weg, die maar niet klaar schijnt te komen, terwijl de aansluiting op het Brabantse al lang kant en klaar ligt. In dit verband is de opneming van de Beekweg op het tertiaire wegenplan wel van groot belang, maar hoe lang zal een en ander nog duren- Hier zal toch eindelijk eens op korte termijn uitsluitsel voor moeten komen. Dat hij daarnaast in streekver- band de doortrekking van de Noor dervaart en de aanleg van het Arcen-Ruhrort-kanaal propageerde, was helemaal geen wonder. Onder 't genot van 'n kopje koffie kregen de KVP-afgevaardigden de kans, om op een grote kaart de wegen in onze gemeente eens nader te bekijken, waarbij vooral de door trekking van de weg naar de Rips vla de Beekweg op Venray en van daaruit naar Wanssum, aller aan dacht trok. Torenbouw Deken Loonen liet zich de kans niet ontnemen ook in dit illustere gezelschap er op te wijzen, dat Venrays wederopbouw feitelijk niet voltooid is, voordat de toren van de Petrus Banden in zijn oude glorie is hersteld. Een nieuwe actie daartoe is ge start, maar verschillende instanties zullen daarnaast hun medewerking moeten verlenen, zoals wederop bouw, waterleiding, monumenten zorg e.a. Hij beval de plannen min zaam in de aandacht van de be trokkenen aan. Daarnaast onderstreepte hij de woorden van de Burgemeester be treffende het onderwijs en vroeg om de dringend noodzakelijk uit breiding van de lager technische school en de huishoudschool en een verbetering van de landbouwschool. De ruimtelijke ordening i.e. sport velden, recreatiecentra, gemeen schapshuizen e.d. zijn dringend noodzakelijk en ook hij vroeg om een oplossing van de problemen, die nog op dit terrein in onze ge meente liggen, inzonderheid in de kom. Wegen-misère opgelost De heer Jos. Maenen, lid van de Tweede Kamer en lid van Gedep. Staten was zo vriendelijk op en kele punten van de Burgemeester zijn betoog nader in te gaan. Op de eerste plaats de woning bouw. Als de provincie Limburg onder 110 gemeenten slechts 3700 woningen kan verdelen, is het heel logisch, dat niemand tevreden kan zijn, want zij bieden geen oplossing voor de grote nood, die er alom heerst. Maar van de andere kant mag 'dan de gemeente Venray niet te hard klagen, want ze heeft ruim schoots haar deel uit de „armoe" gekregen. Het is de bedoeling, dat de par ticuliere bouw zeker dit aantal zal evenaren en deze zal men dus uit alle macht moeten stimuleren. (Akkoord, zei Burgemeester Jans sen, maar zoek dan een regeling om de grondprijzen laag te houden. Veel particuliere bouwers worden al afgeremd door de te hoge grond prijzen, die men moet betalen...) Wat de wegen betreft, moest de heer Maenen inderdaad onderschrij ven, dat deze met name in Venray wel een zeer grote last vormen voor het gemeentelijke budget. Maar men zit hier met een grote moeilijkheden, dat deze wegen noch op het rijks-, noch op het provin ciale-, noch op het tertaire wegen plan voorkomen. De commissie Oud heeft inder tijd over deze kwestie rapport uit gebracht en het wachten is op een desbetreffend wetsontwerp, waarin dan juist aan de gemeenten met veel van deze wegen extra subsidie in het vooruitzicht wordt gesteld. Dit wetsontwerp is er nog steeds niet, mede omdat de vorige minis ter van financiën niet wist hoeveel geld beschikbaar zou zijn. Dit is echter de enige mogelijk heid om aan deze wegen wat te kunnen gaan doen. En de KVP zal attent dienen te zijn t.a.v. dit ont werp, om eindelijk eens een oplos sing te krijgen. Wat de Midden-Peel weg betreft, deze is inderdaad zeer noodzakelijk als ontsluitingsmogelijkheid van streek. Men heeft twee mogelijk heden om deze weg klaar te krij gen. Ten eerste door van de^e weg aanleg een soort werkverschaffings object te maken. Ten twéede om middels een 50 pet. subsidie van het Rijk, waarbij provincie en ge meenten voor de overige 50 pet. zorgen. Spreker voelde het meest voor de laatste regeling. Maar in het kader der werkverruiming heeft men in ieder geval al kunnen be reiken, dat de plannen voor het eerste gedeelte mogen worden op gesteld en reeds zo goed als klaar zijn. Het tweede gedeelte zal dan vol gen, terwijl de Provinciale Water staat dan het derde deel zal ont werpen. Intussen zal men van de zijde der Provincie alles in het werk stellen om voor de uitvoering der plannen de 50 pet. regeling van het Rijk los te krijgen. Wat de watervoorziening betreft, moet spreker onderschrijven, dat een oplossing hiervoor dringend noodzakelijk is. Men weet echter, dat de bestedingsbeperking de aan leg van waterleiding in zg. onren dabele gebieden geremd heeft, doch spreker heeft goede hoop, dat er eerlang ook weer hiervoor gelden beschikbaar komen en dan zal aan deze misère ook een einde komen. De KVP zal echter een oogje in het zeil houden. Hij had met genoegen gehoord, dat de Venrayse toren weer her rijzen zal. Hem was echter niets bekend van de waterleidingsge schiedenis en zal hierover met de heer Deken persoonlijk nog con tact opnemen. Men hoort de laatste tijd veel over werktijdverkorting. De socialisten bijv. pleitten in de volksvertegenwoordiging voor een vermindering van het aantal werk uren, alsof de arbeiders in fabrie ken en werkplaatsen op het punt staan van vermoeidheid ineen te zijn. Is het nu economisch mogelijk en wenselijk om op korte termijn tot werktijdverkorting over te gaan. De algemeen aanvaarde werk tijd is thans 48 uur. Het is inderdaad mogelijk om de werktijd te verkorten Er bestaan practisch geen eco nomische onmogelijkheden, mits wij bereid zijn, de gevolgen daarvan in het welvaartsplein te aanvaarden. De vraag wordt moeilijker, indien men streeft naar welvaartsverho ging van de burgers en men heeft bij de kansen tot realisering daar van, de keuze uit verschillende mo gelijkheden. Spiraal of gaten dichten De meest directe vorm van wel vaartsverhoging ligt in een loons verhoging. De kansen op een loonronde in de toekomst zijn niet gering, omdat wij de bestaande huurbarrière nog enkele malen zullen moeten door breken. Dit gaat nu eenmaal niet zonder looncompensatie. Echter duikt bij het woord loons verhoging onmiddelijk de vrees op van een te volgen algemene prijs verhoging, waarbjj de waarde van de gulden opnieuw wordt aange tast, zodat per slot van rekening de welvaartspositie niet verbetert. Die spiraalvorm is niet zo populair meer. Een tweede vorm van welvaarts stijging kan gevonden worden door te zoeken naar gaten in ons patroon van sociale verzekeringen en die te dichten. Deze verbetering van wel vaart komt niet direkt aan ieder individueel ten goedé; Alleen zij profiteren direkt, die door een biezondere toestand zich in een noodhoek van de maatschap pij bevinden. De regering kan de uitkeringen aan invaliden verhogen. Zij kan de aandacht schenken aan de verzor ging van weduwen en wezen of er kan op worden aangedrongen, dat iedereen kinderbijslag krijgt. Al deze wensen bevinden zich in de kohier van het departement van sociale zaken. Elke burger profiteert dus niet direkt, maar wel indirekt, want hij kan door onvoorziene omstandig heden plotseling in zo een nood toestand geraken. Niet ineens op de bromfiets. Het schermen met aandrang op sociale voorzieningen is niet meer zo aantrekkelijk als weleer. Wel is het steeds zo, dat het bedrijfsleven gedwongen wordt "om een deel van de premie op te brengen, maar anderzijds zal ook van de werknemers altijd een aan deel in de premiebetaling worden gevraagd. Een stukje van de direkt beschik bare welvaart wordt opgeofferd om dit te reserveren voor kwade da gen. Voorts zullen de kosten van een sociale verzekering steeds als indirekte produktiekosten in de prijzen van voortgebrachte goeder en worden verdisconteerd. Sociale voorzieningen leiden er dus niet toe, dat de bezitters van fietsen van de ene dag op de ander tot aanschaf van een bromfiets kunnen overgaan. Al met al is de tijd gunstig voor het verlangen naar verkorting van de arbeidstijd. Het is de bedoeling, dat men korter werkt met behoud van het zelfde week- of maandloon. Men krijgt dan niet meer geld in handen maar de hoeveelheid vrije tijd neemt toe en het gevolg is vanzelfspre kend, dat er per uur arbeid meer Illustratie.... Dan was deze bijeenkomst ten einde en stapte het gezelschap in verschillende luxe wagens, die via de Beekweg naar de Vredepeel hob belden, om zo aan de lijve te onder vinden, dat Venray niet alleen uit gestrekt is en, dat men hier weet wat ontginnen is, maar ook, dat de wegen niet zo best zijn zeker niet t.o. het Brabantse gedeelte, waar men eerbiedig naar stond te kijken. Trouwens, dat werd nog beter geïllustreerd toen men binnendoor naar Ysselsteyn reed, dus over het nieuwe tracé van de Midden-Peel- weg. Hier moesten de motors met alle geweld razen om door het losse zand te komen en Venrays ge meentewagen was de eerste die prompt bleef steken in het rulle zand. En met deze herinnering nam het gezelschap afscheid om in andere plaatsen van het Noord-Limburgse land, andere maar dikwijls ge lijkluidende klachten te aan horen. betaald wordt. De economische winst van de maatschappij ligt in de mogelijk heid tot eenzelfde produktie per arbeidskracht in een kortere tijds duur. Minder werkloosheid. Er bestaat voor veel bedrijfstak ken geen bewijs, dat een kortere arbeidsduur tot meer inspanning of tot gelijke arbeidsprestatie leiden zal. Ergo is de kans groot, dat de arbeidsverkorting twee gevolgen heeft. In de eerste plaats zal men meer arbeidskrachten nodig hebben met een kortere werktijd per man dan voorheen. Er kan hierdoor een bij drage geleverd worden tot vermin dering van de werkloosheid. Het is dan echter niet zo, dat de welvaart per werkende arbeider even groot is als thans. Immers wezen wij erop, dat de arbeidskracht per uur meer gaat kosten, ergo worden ook de prijzen van de produkter hoger. Elke werknemer krijgt hetzelfde loon als voorheen, waarvoor hij minder kan kopen. Het verschil is, dat er nu een groter aantal werk nemers naar huis gaat met dat loon. De welvaartsverhoging van de ingeschakelde werkloze krach ten gaat dan ten koste van degenen, die voorheen langer werkten. Per saldo is er dan sprake van een herverdeling van de welvaartskoek. Betaald overwerk Een tweede mogelijkheid bestaat in het toestaan van overuren voor de reeds tewerk gestelde mensen, Als de verkorte arbeidsduur op 45 uur wordt gesteld en men laat steeds drie overuren toe, dan is de arbeidstijdverkorting niet anders dan een verkapte loonsverhoging. Want op de drie overuren moet dan een toeslag worden betaald, waardoor iemand voor dezelfde 48 uur werk met een hoger loon naar huis gaat. Het Is juist dit verschijnsel, dat achter de verkorting der arbeidstijd zit. Over het algemeen is de Neder landse werknemer vlijtig van aard. Hij weet ook dat de opdrachten in fabrieken en handelsbedrijven ten slotte gereed moeten komen. Hier wordt dus een mogelijkheid ge schapen om aan werknemers een hoger loon toe te kennen met hulp van het overurensysteem zodra in een bedrijfstak de drukte toeneemt. Ook deze kosten van de overuren worden doorberekend in het pro- dukt, zodat er toch een prijsverho ging het gevolg van is. Maatschappelijk achten wij de werktijdverkorting geen gelukkig middel tot welvaartsverbetering. In Duitsland, in Frankrijk, Amerika, Australië enz. kent men kortere werkweken dan bij ons. In het kader van de Europese samen werking zullen wij in Nederland aan de aandrang tot werktijdver korting niet ontkomen. Dat staat als een paal boven water. Uitstel is beter Er zijn echter voor ons land tal van redenen om de verwerkelijking van deze gedachte nog even op te schorten. Wij kunrlen daarbij wijzen op onze industrie die jong is en in opkomst. Zij moet zich nog een vaste plaats op de wereldmarkt veroveren en dus lager in prijs zijn dan die van andere landen. Ook is de aam* a? van onze beroeps bevolking zo beangstigend groot dat wij een groter aandeel van'de wereldproduktie voor onze rekening moeten nemen dan voorheen. Dat aandeel is alleen te verkrijgen door lage prijzen, dus zo laag mogelijke lonen. Willen we dat niet inzien dan moeten we een groot leger werklozen accepteren met alle ellende daaraan verbonden. Een volgend nadeel kan liggen in het toenemend aantal vrye uren. Vakmensen zoeken in die uren bijbaantjes en karweitjes, waarbij zij door onder de prijs te werken het brood van vele kleine ambachts lieden uit de mond stoten. Daar wordt nu reeds over geklaagd. Het is tenslotte de vraag of de toegenomen vrije tijd zal worden aangewend voor verhoging van vakbekwaamheid. Bij alle bestaande nuttige vrije tijdsbesteding in Ne derland is de produktiviteit van onze arbeid dikwijls nog lager dan elders in de wereld. Wij moeten ons afvragen of het de welvaart van werknemers en het land niet meer ten goede zou komen wanneer men de werktijds verkorting ging vullen met bedrijfs- gewijze of bedrijfstaksgewijze cur sussen voor vakmensen, die langs deze weg tot meer efficiency en hoger produktie worden gebracht. Alleen langs die weg kan de wel vaart verbeteren. Alle andere vor men zijn middelen tot herverdeling van welvaart waarbij de ene groep wint, ten koste van de andere. Die weg moeten wij niet op. Op de studiedag der LLTB kring Venray, die jl. woensdag in zaal Wilhelmina werd gehouden, sprak Mr. Brouwers, secretaris van de KNBTB, behartenswaardige dingen over de bedrijfsopvolging. Hij stelde, dat te veel boeren over de bedrijfsopvolging te licht dachten en te veel Gods water over Gods land laten lopen. Daarmede feitelijk een oude traditie volgende. Maar de tijden zijn veranderd. Niet alleen bestaat er in het boerengezin een grotere belang stelling naar verschillende kanten, de druk op de landbouwgronden wordt steeds groter, er komt nu practisch geen nieuwe grond en splitsing is veelal niet meer mo gelijk. Daarnaast moet' men heel wat economischer gaan werken om zodoende een goedkopere kostprijs te krijgen, waardoor men mee kan. En dan is er ook nog vadertje Staat, die het boeren ook al niet eenvoudiger maakt, door de vele eisen die hij stelt. En heus niet alleen op het terrein van bedrijf s- grootte of van het vakonderwijs. Nu is bedrijfsopvolging een moei lijk vraagstuk. Maar dit is op te lossen als men in zijn gezin open heid betracht, als men ook de grotere kinderen eens verteld hoe de zaken er bij staan, hoe het met de financiën zit, als men een goed klimaat weet te scheppen, waar door ook de kinderen weten welke zorgen vader en moeder hebben om hen allemaal later een goed bestaan te geven, waarin ze hun dagelijks brood verdienen. Nog te veel ouders willen veel en veel meer, potten en sparen, maar de goede tijd is voorbij, dat er voor elk kind een boerderij te krijgen was en men moet thans zijn geld investeren in zijn kinderen. Opdat deze behoorlijk worden op geleid, een vak leren of verder studeren, zodat ze later goed terecht komen. Dat is veel voornamer als een boekje op de bank en een hele smok geld, maar kinderen, die el kaar het licht in de ogen niet gun nen, omdat ze allemaal de boerderij over willen nemen, omdat ze nooit niets anders hebben geleerd. Het probleem heeft vele facetten. Wanneer moet b.v. de boer zfjn bedrijf overdoen aan zijn kinderen. Mr. Brouwers noemde het maar een veeg teken dat de gemiddelde mannen-leeftijd in Nederland 70 jaren is, onze boeren gem. met 68 jaren pas gaan rentenieren. Nu is natuurlijk geen algemene grens te trekken. Gezondheid, ont wikkeling van de opvolger, e.a. factoren zijn er oorzaak van dat de ene vroeger de andere later gaat rentenieren. Maar het moet ook niet zo zijn dat een 35-jarige jonge boer nog aan de hand van vader het bedrijf mag bewerken, maar van het beheer is uitgesloten, De boer moet, aldus Mr. Brouwer, niet langer op zijn bedrijf blijven, dan strikt noodzakelijk is. Wie moet hem van al zijn kinde ren opvolgen De spreker kende er maar één, nl. de pienterste. Nog veel boeren lopen zelf met het idee: den die-e kan niet zo best leren, die moet maar boer worden. Maar dit loopt falikant verkeerd. De jonge boer zal in de komende tijd tip-top ondernemer moeten zijn, met een goed stel hersens, die eerste klas kwaliteit op de markt zal weten te brengen tegen de laagst mogelijke prijzen. Anders is hij reddeloos verloren in een wereld, die grenzen gaat slechten, die pro ducten uit alle Heren landen be schikbaar gaat stellen. Daar moet geconcureerd kunnen worden met prijs en kwaliteit. En daarom is een goede vak- en algemene ont wikkeling dringend nodig. Dat hij er eens uittrekt en op andere bedrijven gaat werken, ondanks dat men misschien, thuis op hulp zit te springen. Hij kan er alleen beter van worden. Laat men beroeps-keuze-adviseurs om hulp vragen, onderwijzers vragen, om te weten te komen wat voor toekomst voor Uw kinderen het beste is, En daar moet men niet mee wachten tot ze 21 jaren zijn, maar op 13-jarige leeftijd. Men moet de keuze van zijn kin deren weten te begeleiden, hetgeen iets anders is dan voorschrijven. Wat de zakelijke kant van een en ander betreft, die ligt in ieder bedrijf anders, maar het is zo, dat de ouders diénen te streven naar eigen onafhankelijkheid, nadat ze gaan rusten. Niet bij kinderen, maar zelfstandig. Daar moet men tijdig voor zorgen door verder te bouwen op de A.O.W., die een goede basis is. Dan zal men in het gezin in grote openhartigheid moeten praten over wat studerende kinderen en werkende kinderen krygen en hoe dit verrekend wordt. Doe dit direct en wacht niet tot het te laat is en men elkaar met scheve gezichten aan kijkt. En tenslotte zal men de kwestie van het erf-recht tijdig genoeg klaar moeten maken. Praat hier over met de kinderen, zorg dat de spullen in orde zijn en vraagt des kundigen nu om inlichtingen en raad. Tenslotte wees hij er op, dat de bedrijfsopvolging ook maatschap pelijke kanten heeft o.a. politieke. Deze vergadering werd geleid door de heer van der Sterren en als tweede spreker behandelde kapelaan van Leipzig het dagelijks werk en de ontspanning, die hij even waardevol achtte als het ge bed. Een welvoorziene koffiemaaltijd besloot deze studiedag, waaraan veel dames deelnamen. Nieuws uit Venray en Omgeving Zondagsdienst huisartsen Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot maandagmorgen 8 uur, wordt de praktijk der huisartsen voor Venray e.o. waargenomen door Dr. VAN THIEL Stationsweg 9 Telefoon 465 Uitsluitend voor spoedgevallen. GROENE KRUIS Donderdag a.s.: Zuigelingenbureau voor de Kom Noord-Limburg gaat weer bouwen Venray 66 woningen De gemeentebesturen hebben be richt ontvangen inzake het aantal woningwetwoningen, waarvoor zij in 1959 financieringsmachtigingen tot gunning zullen ontvangen. Voor de Noord-Limburgse ge meenten betreft het 627 woningen, welke als volgt zijn verdeeld: Venlo 207; Tegelen 80; Belfeld 16; Beesel 34; Kessel 8; Helden 40; Maasbree 14; Sevenura 12; Horst 50; Venray 66; Wanssum 4; Meerlo 8; Broek huizen 4; Grubbenvorst 10; Arcen en Velden 12; Bergen 26; Gennep 20; Ottersum 8 en Mook 8. heren-glacé, H. Reintjes, Veulen H 16a; paar vingerhandschoenen, Jansser.-Swaghoven. Spurkterweg 3; 2 gebr. kindersjaals, paar gebr. beige handschoenen, motorhand schoen, groene kinderhandschoen, sleutelbos met étui, Politiebureau; kinderrijwiel, Schell, Patersstraat; enkelbeschermer, Kazerne Maré chaussee; bankbiljet van f 10. Thuijls, Leunen K 9. VENRAYSE MIDDENSTAND Dinsdag 3 maart kwam het be stuur in zijn nieuwe formatie bij elkaar. Tot secretaris werd Th. Claessens en als penningmeester G. Custers aangesteld. De heren Fr. Janssen en M. Dirckx zullen de vereniging ver tegenwoordigen in de commissie van onderling overleg der diverse standen. Op dinsdag 14 april zal de jaar lijkse feestdag gehouden worden. Deze zal 'smorgens ingezet worden met een H. Mis om 9 uur. 's Avonds volgt een ontspan ningsprogramma, waarbij officieel afscheid genomen wordt van de oud-bestuursleden, de heren Derk- sen en Poels. Tot slot werd besloten om op 1 april a.s. weer bij elkaar te komen en voor deze vergadering zullen dan de voorzitters van de diverse vakorganisaties uitgenodigd wor den. Het belangrijkste punt van de agenda zal dan zijn de nieuwe ledenwervings-actie. MAAT-KLEERMAKERS BEKROOND. Op de regionale vakwedstrijd Show Limburg, welke dinsdag jl. te Heerlen werd gehouden door de 5 Patroonsorganisaties van Nederland werden de navolgende leden van de R.K. Patroonsbond Venray en om streken bekroond: le pr. costuum: P. Op 't Veldt, Well; 3e pr. overjas: idem idem. 3e pr. costuum: J. Buyssen, Ven ray; 3e pr. costuum: H. Franssen, Wanssum; 3e pr. costuum: Hub. Schols, Venray; eervolle vermel ding: J. Baltissen, Merselo. De prijswinnaars kregen tevens de toekenning voor-deelname aan de Nationale vakwedstrijd-schow, die op 9 maart a.s. te Utrecht ge houden wordt. K.A.B.-AGENDA: Zondag 8 maart 7.30 in zaal Arts te Merselo toneeluitvoering, ver zorgd door de Familie-toneelgroep J. Arts te Venray, ten bate van de KAB te Merselo. Maandag 9 maart 8 uur in zaal Swaghoven, bestuursvergadering kring Venray KAB.

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1