Konnen wij straks maar liefst 10 jaar oud worden fcfiBSSK5£ V P MOOREH Kringvergadering L.L.T.B. mm ^STkES™™T°2Ye ïï- WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN PRUSK IpEBTIlf\^aTAA8LC( lP10r BCITEN VENBAY I 1.80 „Gij zijt de Kerk" Priester en leek Uit Peel en Maas Huidgenezing UROL Het paard aan de verliezende hand. Hertogstad Karelstad vice-versa I b'j Zaterdag 28 februari 1959 No 9 TACHTIGSTE JAARGANG I! PEEL EN MAAS W VOOR EEN MODERN TELEVISIETOESTEL VEyJ) EN VAKKUNDIGE PLBAT5ING ZORGT: At TEL 1683 VENRAX Als meneer Pukkelmans niet weet wat een „penalty" is, dan noemen we hem een „leek" op voetbal- gebied. En als hij lid is van de bridgeclub, maar zich voor het bridgen weinig interesseert, zal hij op dat gebied ook zeker een „leek" zijn en zich spoedig buiten spel plaatsen. „Leek" heeft in ons spraakge- gebruik de betekenis gekregen van „iemand, die er niet bij hoort en die er weinig van weet". Maar op kerkelijk terrein bedoe len we met leken hen, die niet tot de geestelijke stand behoren. In de Kerk horen de leken er wel degelijk bij. Samen met de geesieiijkheid vormen de leken de Kerk en het is helemaal niet juist te zeggen: het zijn maar leken, want zij zijn even goed de Kerk, als de geestelijken dat zijn. Sint Petrus noemt de leken zelfs een „koninklijk priesterdom". Ons woord „leek" komt van het latijnse woord „laicus" en dit be tekende: iemand, die tot het volk Gods behoort. In latere eeuwen is men aan dat woord leek een andere betekenis gaan geven. Er kwam in de Kerk een te grote tegenstelling tussen geestelijken en leken, toen nl. de leken zich minder voor kerkelijke aangelegenheden gingen interes seren en zich gingen tevreden stel len met alleen te doen waartoe ze onder zonde verplicht waren. Ook in de kerk deden ze steeds minder mee met de eredienst. En zo zal het tenslotte gekomen zijn, dat er in de vorige eeuw bij de geestelijkheid de opvatting in geburgerd was: het zijn maar leken. Zij weten van geloofszaken maar weinig af en zij hebben zich dan ook met kerkelijke aangelegen heden niet in te laten. Maar dat is in het begin heel anders geweest. Toen hadden de leken heel wat in de melk te brokken op kerkelijk gebied. In onze tijd worden de leken zich gelukkig weer bewust, dat zij niet maar leken zijn, maar er even goed bij horen als de geestelijken. En de vorige Paus heeft dat gerechtvaardigde zelfbewustzijn van de leken nog extra aangewakkerd door zijn verklaring tegenover de leken: Gij zijt de Kerk! Neen, de leken zijn niet alleen maar gelovigen, die van de gees telijken slechts leiding hebben te ontvangen en verder niets in te brengen hebben. Dat men helaas jarenlang er zo over gedacht heeft, had tot gevolg dat de gelovigen te weinig werden opgeleid tot zelf denker, zelf on derzoeken, wat men als christen in zijn dagelijks leven te doen of te laten heeft, zelf beslissen en zelf de verantwoordelijkheid voor zijn daden willen nemen. En zo werden de gelovigen teveel gebracht tot een passief alles over laten aan de kerkelijke overheid. Het bezwaar, dat prof. Rogier in zijn berucht geworden rede over de traagheid der Nederlandse ka tholieken, had tegen de volgzaam heid van de meeste katholieken, was bedoeld tegen dit soort schaap achtige volgzaamheid, waarmee hij die verantwoordingschuwe en on mondige houding jegens het gezag op het oog had. De leken gaan er tegenwoordig vanzelf wel anders over denken. Ze willen niet langer onmondig zijn. Er wordt b.v. kritiek genoeg door hen geleverd op kerkelijke gezagsdragers, op het preken van de priesters enz. Maar mondigheid is nog wel iets anders dan alleen kritiek uitoefe nen. Zij veronderstelt ook, dat men bekwaam is om kritiek uit te oefe nen en ook bekwaam om zelf te oordelen en te beslissen over gods dienstige aangelegenheden. Er zijn genoeg katholieken, die over ade mogelijke kerkelijke en godsdienstige zaken een oordeel willen vellen, zonder dat zij daarin thuis zijn. Soms zijn het mensen, die wat meer gestudeerd hebben, maar heel zelden of nooit een godsdienstig boek lezen, of zelfs niet het Evan gelie. En toch durven ze rustig een oordeel vellen over de meest inge wikkelde kwesties op godsdienstig gebied en zullen je bijv. precies zeggen wat goed en kwaad is, waar een doctor in de moraal of godgeleerdheid voorzichtig het voor en tegen afweegt, studeert en zoekt en eindelijk met het nodige voor behoud zijn oordeel uitspreekt. En bij die mondigheid moet dan met kennis van ^aken ook samen gaan, dat men niet passief alles maar overlaat aan de geestelijk heid en alleen maar doet waartoe men strikt verplicht is, maar dat men zich ook zijn eigen verant woordelijkheid als leek terdege is bewust. Want als de leek er werkelijk bij hoort, moet hij ook niet buiten spel staan, maar met de priesters aktief meewerken om het Rijk Gods uit te breiden of te vestigen op zijn kantoor, op zijn bedrijf, in zijn werkplaats en ook thuis in zijn gezin. In onze tijd voelende kerkelijke gezagsdragers, dat zij de mede werking en steun nodig hebben van heel veel mondige, moedige, toegewijde en tot zelfstandig oor delen en beslissen bevoegde ka tholieken. Die zijn er helaas nog veel te weinig. We hebben zes jaar geleden het eeuwfeest gevierd van het herstel van de hiërachie in ons land. Het was tevens het eeuwfeest van de emancipatie van de Nederlandse katholieken. Uitwendig, voor zover het betreft de erkenning, dat de katholieken in alle opzichten volwaardige en met alle anderen* gelijkgerechtigde Nederlanders zijn, is de emancipa tie een voldoneen feit. De innerlijke emancipatie is echter nog in volle gang. De katholieken zullen onmoge lijk een evenredig aandeel kunnen hebben in het geestelijke, culturele sociale en politieke leven van ons volk, indien zij niet op alle ter reinen een even grote mondigheid, zelfstandigheid, bekwaamheid en Interesse aan de dag leggen als andere Nederlanders. De katholieken moeten hiertoe worden opgevoed. Deze opvoeding betekent de op voeding van de leek tot geestelijke mondigheid, tot zelfstandigheid van oordeel, tot persoonlijke verant woordelijkheid. Maar wij staan nog pas aan het begin van het stadium, waarin met alle macht gewerkt moet worden aan de innerlijke emancipatie van de leek. Die emancipatie van de leek is niet alleen een kwestie van op voeding, welke het werk is van de ouders, priesters en leraren en an dere opvoeders. Maar ook van de kant van de volwassen leek zelf moet zij de rijpe en gave vrucht zijn van toe nemende geloofsbezinning, van een verdieping van geloofskennis en geloofsbeleving. v.d.B. van 22 febr. 1914 Op 1 juni a,s. zal de 15de Lim burgse katholiekendag gehouden worden te Venray. Te Oostrum had een botsing plaats tussen een trein komende van Nijmegen en een rangerend gedeelte van een goederentrein. Beide locomotieven werden zwaar beschadigd. Een wagon paarden lo pende achter de bagagewagen werd daar gedeeltelijk in en op gescho ven. Wonder boven wonder kwa men de paarden met de geleider er met enkele kneuzingen af. De materiële schade is aanzienlijk. van 27 febr. 1909 Er bestaan plannen om in Venray een slachthuis op te rich ten. Te Leunen en Oostrum wer den tijdens de vastenavonddagen zeer goed geslaagde optochten ge houden, die zeer veel publiek op de straten brachten. van 3 maart 1934 In de algemene jaarvergade ring van de afd. Limburg van het stamboek Nederl. Trekpaard, werd de heer Ant. Poels tot bestuurslid gekozen. Maandag overleed alhier in de ouderdom van bijna 94 jaren, de oudste inwoner onzer gemeente, de heer Peter van Gerven. Thans is oudste inwoner van Venray, de heer Willem Marcellis, die dit jaar zijn 90sten verjaardag hoopt te vieren. Te Oostrum werd aanbesteed het bouwen van twee dubbele wo ningen ter plaatse van de afge brande lederfabriek, voor rekening van de heer A. Poels. Er waren 12 inschrijvers. Hoogste P. Vollenberg Venray met f 10.700. Laagste Hou wen Oirlo met f 7.634. Men adverteerde rijwielen, compleet, met kast, drager, 3 veer of imitatie Terryzadel, le klas banden voor f 25. De volgende advertentie lezen wij: kippenhouders opfok voer voor kuikens 114 dagen f 11.50 per 100 kg, 29 weken f 10.50, kuiken zaad f 8.50. Voor onze huisvrouwen: 3 pond bruine bonen 25 ct, 5 pond witte bonen 25 ct, sinaasappelen 12, 9 en 6 stuks voor 25 ct. Hol landse roomboter 74 ct p. pond, vovette Goudse kaas 36 ct p. pond, slaolie 25 ct p. fles, lucifers 4 pak 25 ct, pinda's 8 ct per pond. De Gerontologie, een nieuwe tak der wetenschap, houdt zich bezig met de vraag hoe oud de mens in de toekomst zal kunnen worden. De algemene opinie is, dat het mo gelijk moet zijn 200 jaar te worden. In de loop der geschiedenis is de gemiddelde leeftijdsgrens van de mens al aanzienlijk gestegen. In het oude Rome bijvoorbeeld wer den de meeste mensen niet ouder dan 23 jaar, in de Middeleeuwen lag deze grens bij 33 jaar. Tegen woordig leven de mensen normaal ongeveer al tweemaal zolang, de vrouwen worden 71 jaar en de mannen 66 jaar oud. In doorsnee gezien worden de mensen in Ame rika het oudste. Een baby in de U.S.A. kan er op rekenen om 73 jaar en 6 maanden te worden, dat wil zeggen als het een meisje is. De mannen worden gemiddeld 67 jaar en 4 maanden. Direct na Amerika volgen Enge land, Nederland, Noorwegen, Nieuw Zeeland, Israël, Zweden, Canada, Denemarken en Duitsland. Wanneer men kijkt over de hele wereld, dan blijkt wel, dat de vrou wen meestal een jaar of zes langer leven dan de mannen. Alleen in Indië en in enkele delen van Af rika is dit omgekeerd. Geen makkelijk recept Tot zover dus de statistiek over de tegenwoordige leeftijdsgrens. Ogenschijnlijk wordt de mens dus elke eeuw een beetje ouder. Wan neer dit dus in ditzelfde tempo door zou gaan, dan zou het in 2059 hele maal niets bijzonders meer zijn, wanneer iemand honderd jaar werd. Op het ogenblik zijn er bijvoor beeld al landstreken waar hoge leeftijden heel gewoon zijn. In de Oekraïne zijn zeker duizend mannen tussen de 107 en de 135 jaar oud. En dit zijn geen sidderen de grijsaards, maar goede werkers met een voortreffelijke gezondheid. De Gerontologen zeggen, dat iedere mens deze'leeftijd kan halen. De meeste van zijn organen, zo als maag, longen, lever en nieren, zijn in staat om 100 jaar en langer te werken, mits zij natuurlijk niet door de een of andere ziekte wordt aangetast. Wanneer het gelukt om een van de ernstigste kwalen van het oud worden, de aderverkalking te voor komen of te genezen, dan zou de mens volgens de Canadese geron- toloog, dr. Winfield zelfs 200 jaar kunnen worden. Verder onderzoekt men met steeds toenemende belangstelling de werking der klieren, zoals de schildklier en de bijnieren. Men vraagt zich af of men deze klieren tot een grotere activiteit zal kun nen prikkelen en of extracten, ge maakt uit hun bestanddelen een verjongende invloed zouden kunnen hebben. Voorlopig tast de weten schap hieromtrent nog in het duister. Ook van de veranderingen, die de zenuwen en de hersenen onder gaan weten wij nog te weinig. Wat wij wel met zekerheid kun nen zeggen, kan men in elk biologie- boek vinden, namelijk, dat het men selijk lichaam is opgebouwd uit cellen, die steeds afsterven en ver nieuwd worden. Bij jonge mensen ontstaan de nieuwe cellen sneller dan dat de oude afsterven en daarom groeit hij. Bij volwassenen ligt er een evenwicht tussen afsterven en op bouw der cellen; dus verandert het lichaam niet. Bij oude mensen sterven de cellen sneller, dan dat zij vernieuwd wor den, het lichaam wordt dus kleiner en wonden helen langzamer. Dat is wat men weet. De Gerontologie heeft dus nog een groot arbeidsterrein. Behalve erfelijke factoren ziet men ook het tegenwoordige voedsel als een oor zaak van het sneller oud worden. Men ziet tussen de voeding en de aderverkalking zeer veel samen. Om een hoge ouderdom te be reiken, lichaamsoefeningen veel slaap, omgang, een goed humeur, geen zorgen, regelmatige medische controle en ontspanning. Het lijkt een eenvoudig recept, maar het valt in de praktijk niet mee. In vergelijking met delevens duur van het dier hebben onder zoekingen aangetoond, dat bijna elk dier zes keer zolang lang leeft als de tijd tussen de geboorte en vol wassenheid. Bij de mens zou dit dus bete kenen: 125 tot 150 jaar (een mens is eigenlijk pas op zijn 25ste jaar volledig volgroeid). Deze onder zoekingen zijn van de hand van dr. Bortz, de expresident van het Ame rikaanse Genootschap voor Genees kunde. De vraag is alleen: Willen de mensen werkelijk ouder wor den? Volgens een opinie-onderzoek van de meeste jonge mensen niet zo heel oud worden, waarschijnlijk omdat zij de gebrekkigheid van het ouder worden voor ogen hebben. 85 van de 100 meisjes en 80 van de 100 jongens, willen niet ouder worden dan 60, of .hoogstens 70 jaar. Wanneer men dezelfde vraag stelt aan de mensen van middelbarè leeftijd, dan wil 95 pet. van de mannen en 85 pet. van de vrouwen graag blijven leven tot hun honderd ste jaar. De laatste kringvergadering van de L.L.T.B. stond onder leiding van de heer van der Sterren, daar de voorzitter ziek was. Hij heette de gasten welkom en speciaal de sprekers van die middag. Hij deed mededeling, dat op 4 maart a.s. in zaal Wilhelmina de kringstudiedag gehouden zal wor den, waarop o.a. Mr. Brouwers eer. inleiding zal houden. De ondervoorzitter van de LLTB de heer Jocheras hield een korte spreekbeurt, waarin hij o.a. de mest- contracten besprak, die thans vele boeren met de handel aangaan. Hij wees er op, dat ook Land bouwbelang en Limco, in samen werking met de Boerenleenbanken een contract aan het opstellen zijn, waarover men eerstdaags wel meer zal horen. Hij waarschuwde tegen een al te lichtvaardig aangaan van genoemde contracten, want er zitten dikwijls onverwachte haken en ogen, aan een en ander en gewoonlijk is de boer het kind van de rekening. Of bv. de kinderbijslag-regel'ng van kracht zal zijn voor die boeren, die een mest-contract hebben aan gegaan (zoals thans wordt beweerd) waagde spreker ernstig te be twijfelen. Een onderzoek daarna is gaande, maar men moet zich geen illusies maken. EUROMARKT Om te spreken, aldus de heer Jochems over de land- en tuinbouw- problemen, is het de tijd niet. Het thans zittende ministerie gaat vertrekken en we zullen afwachten hoe de nieuwe regering de vele pro- Huidzuiverheid - Huidgezondheid Voeten en oksels Iris door Purol-poeder blemen op land- en tuinbouwgebied zal aanpakken. Al heeft Minister Vondeling on tegenzeggelijk zijn kwaliteiten ge had, hij staat nu eenmaal het groot- of staatsbedrijf het naast en ongetwijfeld zouden de kleinere bedrijven weinig sympathie van hem ondervonden hebben. Van die kant is het misschien wel goed, dat hij is gegaan. Een ding is zeker, de Euromarkt gaat langzaam maar zeker terrein winnen en ook wij zullen er de lasten en de lusten van moeten dragen. De Nederlandse landbouw staat er goed voor. Hard werken, goed ingerichte bedrijven en een prima organisntie zijn factoren, die o.a. bij het toekomstige prijsbeleid in de Euromarkt hun gewicht in de schaal gooien en waardoor spre ker de kansen voor de Nederlandse land- en tuinbouw nog zo slecht niet kon zien. Integendeel... Dit houdt echter niet in, dat er geen slachtoffers zullen vallen. Daarom moeten de boeren en met hen de organisaties alles in het ver mogen stellen om zo efficiënt mo gelijk te produceren. De geestelijk-adviseur Kapel, v Leipzig, sprak een kort woord waarin hij er op aandrong naast alle materiële belangen ook het geestelijk belang niet te vergeten, ook te zorgen voor ontspanning, voor culturele ontwikkeling. Hij wees op de retraite voor de boerin nen van 10—12 maart en hoopte, dat vele moeders van die gelegen heid gebruik zullen maken. FINANCIERING De heer Tegels van de Voor lichtingsdienst hield een interes sante spreekbeurt over de finan ciering der bedrijven. Het was hem dikwijls opgevallen, dat hieraan feitelijk veel te weinig aandacht wordt geschonken, ondanks het feit, dat een goed en gezond onderhoud van het gezin hiervan afhankelijk is. Een goede exploitatie moet een goede financiering hebben en alle problemen van mechanisatie, van personeel, van bedrijfsindeling vin den hun oorsprong in het aanwezig of te krijgen geld. Zo moet men wel terdege uit kijken of men zal gaan mechani seren, zal gaan mesten e.d. meer. Dit vraagt dikwijls grote inves teringen, die een te zware last vor men voor het bedrijf. Men doet deze dingen soms, omdat de buur man het ook doet, maar dat moet geen norm zijn. En bij alles moet gezorgd wor den, dat ook de ontspanning van het gezin niet in het gedrang komt. En tenslotte is nodig, dat de ouders hun kinderen inlichten over de fi nanciën. De wantoestanden, die men op dit terrein soms aantreft zijn groot, en dat moet veranderen, wil men ook de jeugd het nodige ver antwoordelijkheidsbesef meegeven. Hij waarschuwde ernstig tegen borgen en tegen het aangaan van leningen bij grote levensverzeke ringsmaatschappijen. Laat men eerst demogelijkheden eens onderzoeken bij 't Landbouw- borgstellingsfonds en bij andere instanties, die juist tot hulp van de boer in het leven zijn geroepen. Ook de waarnemend Landbouw- consulent, sprak een kort woord, waarin hij de voornaamste punten van de voorgaande spreker nog eens reveleerde. Dan sloot voorzitter vd. Sterren, deze zeer geanimeerde vergadering, waarin vooral ook bij de vragen stellers de mestcontracten alle aan dacht kregen. DE BÉSTE en niet duur.Tube 8S-70-46 ct De wereldgeschiedenis is voort- gedragen op de rug van het paard. Eeuwenlang was het paard vrijwel het enige vervoermiddel, dat ten dienste van de volken en legers stond. De Hunnen veroverden de wereld dank zij hun kleine paardjes, een handvol Spanjaarden kon een heel werelddeel veroveren, omdat de In dianen van Zuid-Amerika geen paarden kenden en er een dodelij ke angst voor bezaten. Het was ook niet voor niets dat Karei de Vijfde de uitvoer van merries uit zijn rijk verbood, want paarden betekende toen de basis voor een militaire macht. Eeuwenlang is het paard met de mens meegetrokken en zo groot is de invloed van het edele dier ge weest, dat elke Europese taal uit drukkingen kent, die herinneren aan de belangrijke positie van het paard in het maatschappelijk leven van vroeger tijden. Met de komst van de machine kreeg de mensheid de beschikking over een werkkracht, die nooit moe werd en die dag en nacht gereed stond en ook onafgebroken kon blijven werken. Geleidelijk aan begon 't paard dan ook uit de samenleving te verdwijnen en de aantallen paarden dat een land bezat, werden steeds kleiner. Telde Europa voor de oorlog nog circa 20 miljoen paarden, thans is dit aantal gedaald tot circa 15 miljoen. Trouwens niet alleen in Europa zien wij het paard verdwijnen, ook in Noord-Amerika en Australië is de viervoeter een uitstervend ras. Voor de paardenliefhebbers is 't een troost te vernemen, dat het aantal paarden in Afrika, Azië en Zuid-Amerika voorlopig nagenoeg gelijk aan dat voor de oorlog blijft zelfs kan men een geringe stijging constateren. Met de vooruitgang van de me chanisatie in deze gebieden is het echter te verwachten, dat in de toekomst het aantal paarden daar ook zal gaan dalen. Ondanks de situatie in Afrik?, Azië en Zuid-Amerika is de grote teruggang van het aantal paarden, die de wereld voor de oorlog bezat er thans nog maar 76 miljoen over zijn. In ons land is het paard ook aan de verliezende hand, want rond 1850 bezat Nederland nog 233.000 paarden en thans circa 200.000 stuks. Weliswaar een geringe daling maar vergeten wij niet, dat het aantal inwoners in die periode vervierdubbeld is. Dat betekent, dat wij op dit mo ment op elke 46 inwoners 1 paard bezitten, terwijl wij rond 1850 op elke 13 inwoners 1 paard bezaten. 20 STUKS 75 CT f Wij gaan naar Den Bosch I De nieuwe mode is bij Gebrs. Voss! Ja, méér dan 100 jaar mode-ervaring. Je slaagt er altijd! cn veel voordeliger! Inkoop voor 2 mode huizen betekent de laagste prijs Je kunt er altijd reke- nenop 100°/Q kwaliteit, prima pasvorm en de grootste keus! Gcbrs. Voss een begrip voor elke modieuze vrouw in en om Nij megen en Den Bosch! Ja, Gebrs. Voss nu ook helemaal vernieuwd - in Den Bosch. Twee steden, één modehuis! Wat een voordeel voor elke modieuze vrouw in de wijde omtrek. Altijd dc nieuwste mode - fris, jong cn jeugdig, altijd de laagste prijs, - door de geza menlijke inkoop-en altijd dc hoogste kwaliteit. Meer dan 100 jaar mode-ervaring is daar uw garantie voor let op onze volgende publicatie! de nieuwste mode fris, jong, jeugdig 't trefpunt voor de modieuze vrouw uitsluitend gevestigd te Nijmegen en 's Hertogenbosch Voor hel tere Baby-hutdje- "babyderm-poedsb

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1