De spek-pater in lenraj k de l.ll.W. de A.W.W. Middenstands- vergadering L.L.T.B. Ysselsteyn Pietje Botermelk met pensioen Jaarverslag te VENRAY Zaterdag 28 februari 1959 No 9 TACHTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MUNCKHOF WCCVDI T"V D UCMD J\ V t?VT MH/ICTDPITPM ADVERTENTIE-PRIJS: 8 ct. perm.m. ABONNEMENTS- GROTESTRAAT 28 TELEFOON 512 GIRO 150652 VV UEiIVDLilU V UUI\ V Lvll I\H I Efil UiVlJ 1 I\C(I\.C(ll PRIJS PER KWARTAAL t 1.40 BUITEN VENRAY f 1.60 Daar op die tafel, in dat zaaltje vol rook, stond een oude, zwarte hoed, verfomfaaid en versleten. Het is de hoed van Pater Weren- fried van Straaten, die Norbertij- ner monnik van 217 pond. Men kent hem als de spek-pater, niet alleen in Nederland, maar in alle landen van Europa, ook en vooral achter het IJzeren Gordijn. De oude hoed van die witte mon nik, die aanvankelijk zelfs geen pater zou mogen worden, omdat zijn gezondheid te slecht was, maar die nu maanden heeft, dat hij 150 preken gehouden heeft en een grote Mercedes met chauffeur heeft om de duizenden kilometers per jaar vlug te kunnen afreizen. Die hoed dan is beroemd en be rucht. Alléén het vorig jaar schooi de deze monnik in zijn oude hoed in heel Europa méér dan 13 miljoen guldens bij elkaar, Hij hield hem vragend voor aan de kleine luyden, maar ook aan hoge heren, aan regeringsschefs en diplomaten. Er zijn lires in geval len, francs, guldens en marken, er heeft goud en zilver in gelegen en nu, op een simpele KAB-vergader- ing had hij bijna f 500.— Hoe is het mogelijk? Kalm zit hij achter de tafel in café Swaghoven. Kalm vertelt hij soms met een enkel Vlaams woord er tussen van zijn zorgen en noden.. Öoe hij na de oorlog begonnen is met de inzameling van spek. Dood-ordinair spek, waar we nu de neus voor ophalen. Spek voor de priesters uit de concentratiekampen, voor de kloos terlingen en vluchtelingen. Om hen weer op de been te brengen in 't naoorlogse uitgehonderd Duitsland. En toen liij ze op de been had, moest er materiaal komen om ze te verplaatsen: fietsen, brommers, autos. Er moesten kapelwagens komen om te helpen. En de voedselpakketten, miljoe nen in tal, werden bij elkaar ge schooid en verdeeld in de vluchte lingenkampen in Duitsland en Oos tenrijk. Zo leert hij de nood in die kampen kennen. Kampen, die hij de pestbuilen van Europa noemt, omdat daar de menselijke waar digheid totaal kapotgeslagen wordt, omdat er geen geborgenheid, geen gezinsleven is. Dan vat hij het grootse plan op en iedereen verklaart hem voor gek om die mensen uit de kam pen te halen. Om huizen voor hen te bouwen. De mensen hebben geen geld, kunnen echter wel geld krij gen, als een deel der werkzaam heden door henzelf verricht worden.. En voor dat deel spant hij de jeugd van Europa in, die hij in witte overalls steekt en daar laat werken, En zie het „gekke" plan is uit voerbaar. Duizenden jongelieden zijn in heel Europa bezig met het graven van fundamenten, met het bouwen van woningen, kloosters, kerken. Miljoenen guldens heeft dat wel gekost, maar ze zijn er soms op de meest wonderbaarlijke wijze ge komen. Die oude hoed heeft ze op gevangen in gans Europa. HET UUR „X" In die kampen heeft hij nog wat anders geleerd. Namelijk hoe armzalig de Kerk er bij staat daarachter het ijzeren gordijn. En wederom is die mon nik gegrepen dooreen groot ideaal, dat nu verwezenlijkt wordt. Hij is namelijk een leger aan 't klaar maken, dat Oost-Europa in kan, als daar en daar is hij vast van overtuigd de bevrijding komt. Dan moeten we klaar staan om de 17.000 vermoordde priesters te vervangen, dan moet de Kerk een der eerste zijn, die zonder te letten op rang of stand, de heilboodschap in de praktijk gaat verwezenlijken. Daarvoor moeten priesters worden opgeleid. Hij bouwde seminaria in Duits land, Oostenrijk en Frankrijk, waar op kosten van de Oostpriesterhulp jongens van achter het ijzeren gor dijn hun opleiding krijgen voor het priesterschap. Hij bedelde voor die jongens, maar hij bedelde ook voor priesters. En zie, hij kreeg priesters los van alle mogelijke orden, die nu worden opgeleid speciaal voor dit nieuwe werk en intussen helpen het on christelijke Oostenrijk weer te her- kerstenen. Kalm en rustig vertelt deze witte generaal van zijn toekomstplannen, waarin naast priesters en kloos terzusters ook de leek zijn plaats krijgt om mee te helpen, als het uur der bevrijding komt. In ontzaggelijk grote opslag plaatsen ligt het materiaal gereed maar reeds nu wordt hulp geboden. Langs slinkse wegen komen zijn caritas-pakketten tot in Siberië toe en menig priester in een concen tratiekamp of een arbeidsplaats heeft wel eens op zekere dag een brevier ontvangen, een rozenkrans, wat hosties, wat wijn, wat medi camenten en andere hulp van deze monnik, die zender veel omhaal een duizelingwekkend plan heeft opgezet om het Oosten voor Chris tus te redden. Dat hij om het Westen te redden zelfs een eigen Bouworde stichtte, waarin jongelui als broeder-werk man werkzaam zijn als bouwers van nieuwe huizen, maar van een nieuwe toekomst, vindt men al weer heel gewoon. Brandende problemen. Deze pater blijkt bezeten te zijn, van wat hij op zijn duizende kilo meterslange reizen langs en zelfs achter het ijzeren gordijn heeft gezien en gehoord. Hij blijkt een enorm Godsver trouwen te hebben, een door niets en niemand te weerhouden enthou siasme voor de zaak van Christus. En ondanks de ellende, de trooste loze berichten van achter 't ijzeren gordijn, een onoverwinnelijke opti mist, die alleen maar bang is, dat het Westen te laat komt, dat het Westen zijn grootse taak niet be seft en niet letterlijk neemt, wat de H. Maria op zovele plaatsen al heeft gezegd: „Doet boete en bidt en Rusland zal zich bekeren". Dan bidt hij een enkel tientje en komt met de hoed, die oude zwarte vod, die genoemd is het bodemloze vat der naastenliefde. En buiten start zijn chauffeur de Mercedes, die hem terug brengen zal naar „den Bels", naar het klooster in Tongerlo, het hoofd kwartier van deze verontrustende profeet van de dag Xr zoals Hof wijk hem onlangs noemde in een grootse reportage over zijn werk in de Kath. Illustratie. We mogen dit artikel in de K.I. van 14 dezer gaarne aanbevelen aan hen, die meer willen weten over deze „spek-pater", deze multi-mll- jonair der naastenliefde Het is lang geleden, dat er voor een middenstandsvergadering een dergelijke belangstelling bestond als j.l. dinsdag, toen deze afdeling in de Burggraaf, bij elkaar kwam, om een nieuw bestuur te kiezen. In zijn inleidend woord zei voor zitter Derksen, dat er over de be stuurswisseling veel gepraat is, wat soms kant noch wal raakte. Feit is, dat deze jaarvergadering door verschillende bestuursleden aange grepen is om niet meer terug te keren in het bestuur, ook al omdat de oude dag een woordje mee gaat spreken. Bovendien wenst men een reor ganisatie. Was het in het verleden zo, dat in het middenstandsbestuur afge vaardigden zitting hadden van ver schillende vakgroepen, nu wenst men een van de vakgroepen onaf hankelijk bestuur, dat op zijn beurt echter op geregelde tijden met de voorzitters der vakorganisaties con tact op zal nemen en hen om ad viezen zal vragen. Daarom is het hele bestuur af getreden en was het nu de taak van de vergadering een nieuw te kiezen. Aalmoezenier Sampers wees er vervolgens op, dat men dat ten gunste van de een of ander gespeeld moet worden. De middenstand van Venray zal in eigen kring veel pro blemen moeten bestuderen en be handelen, gezien de evolutie, die deze streek meemaakt. Hij kan zich daar op straffe van uitgesloten worden, niet aan onttrekken. Even min als zij zich kan onttrekken aan de zo nodige samenwerking met andere standsorganisaties met wie samen de toekomstige ontwikkeling van deze hele streek bewerkt moet worden. Hij deed een dringend be roep ook het landelijk belang van een goede standsorganisatie te wil len inzien en wenste de Venrayse afdeling met een nieuw bestuur een nieuw en groeizaam leven toe. Dan was de verkiezing aan de beurt, waarbij allereerst Fr. Janssen Julianasingel tot voorzitter werd verkozen. Bij de dan volgende bestuursleden- verkiezing kwamen de volgende heren uit de bus: M. Derks Pster straat, Th. Claessens Grotestraat, H. Dinghs Castenray, G. Custers Langstraat, M. Janssen Langstraat en H. v. Meyel Hofstraat. De voorzitter van de jonge mid denstand de heer Schaeffers be treurde het, dat niet een van de jongeren een stem in het midden standsbestuur heeft gekregen, maar kreeg desniettemin de toezegging, dat de belangen van de jonge mid denstand door de afdeling zeker behartigd zullen worden. De nieuwe voorziter Fr. Janssen bracht dank voor het vertrouwen en hoopte ook in de toekomst de vergaderingen zo bezocht te zien, als nu. Hij bracht dank aan de scheidende voorzitter J. Derksen en het bestuurslid J, Poels, die zo lange jaren als bestuurder de mid denstand hebben gediend. Op een later te houden feestver- gadering zal officieel afscheid van deze heren worden genomen. Hij deed nog een dringend beroep op de leden om ook het pas opgerichte Venray-Vooruit te blijven steunen, zodat ook deze voor de midden stand zo belangrijke vereniging haar werk zou blijven vervullen. Op de jaarvergadering van de L.L.T.B., afd. Ysselsteyn, werden de cijfers op,tafel gelegd. De afde ling telde 171 gewone leden en 20 inwonende leden. In het boekjaar 1957-'58 werd een winst gemaakt van f 80712,43. Er zijn in totaal 113,392,24 kg diverse goederen ver kocht voor f 2,700,894,66. De verko pen vertonen een daling van 55j291 kg. voornamelijk doordat minder stro geleverd werd. De geldinzet steeg echter van f 2,687,609,10 tot f 2,700,894,66. De mengvoederfabri- cage steeg tot 5608001 kg tegen 4829273 kg in het voorafgaande jaar. Blijkens de balans heeft de afde ling een bezit van f 589,030,62, be legd in gebouwen, machines, vor deringen enz., de schulden beliepen per deze datum f 441,897,23. Op het gebied van de suiker bietenteelt was Ysselsteyn in 1958 de grootste afdeling van Limburg. De totaal uitgerooide oppervlakte bedroeg 116,64 ha, deze bracht aan suikerbieten op 5,922,810 kg, wat neerkomt op een gemiddelde van 50770 kg per ha. De winstuitkering aan de leden bedraag 2l/i procent, waarvan l1/» procent zal worden bijgeschreven op de ledenschulden- rekening, terwijl 1 procent in con tanten zal worden uitgekeerd. De volgende subsidies werden toegekend, kerk f 100.Gemeen schapshuis f 500.—, BJB f 150.—, Boerenbond f 150.fanfare f 250, KVP f 50.—. Besloten werd tot het bouwen van brandstof opslagruimte. De bouwkosten zullen f 40 a f 50.000 belopen. In de zomermaanden zullen de leden met hun echtgenoten een be zoek brengen aan „Ons Erf", een z.g. eendagsbezoek. Op de feestdag van de landbou wers „St. Isidorus" zal een avond mis worden opgedragen, waarna de leden met echtgenoten zullen aanzitten aan een gezamenlijke koffietafel. Piet Maas, de als Pietje Boter melk in Venray alom bekende venter, heeft afscheid genomen van de zuivelfabriek alhier. Dinsdagavond waren daartoe direktie en personeel in d§ f abrieks- zaal bijeen, waarbij deze populaire dorpsfiguur in het bijzijn van zijn familieieden letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes werd gezet. Namens het bestuur getuigde de heer Geurts van zijn grote erken telijkheid voor deze plichtsgetrouwe werker, die gedurende ruim 38 jaar met zoveel ambitie zijn dagelijkse ventroute reed. Door zijn dagelijks contant met de klanten was hij 'n schakel tussen het bedrijf en de afnemers-consumenten en zijn po pulariteit heeft bewezen, dat hij die taak in alle opzichten voor treffelijk heeft uitgevoerd. Met 'n aanbieding onder couvert bena drukte het bestuur haar dankbaar heid t.o.v. de scheidende werk nemer. Dirëkteur De Kroon schetste in een hartelijke toespraak het levens werk van Maas als venter en prees hem om zijn grote werklust en toewijding, zijn verantwoordelijk heidsgevoel en bereidheid tot sa menwerken. In zijn plichtsgetrouw heid en ijver was Maas de jongeren tot voorbeeld en hij heeft vele verdiensten voor het bedrijf ver worven. Met de aanbieding van een bloe- menruiker, betrok de direkteur ook mevr. Maas in de hulde van haar man. Ook het personeel liet zich niet onbetuigd in de waardering van hun collega. Zij boden geschenken aan in de vorm van een leunstoel en een album-foto's. De collega-venters overhandigden nog een afzonderlijk herinnerings cadeau, bestaande uit een paard, waarmee Piet wel bijzonder in z'n schik was. Als paardenvriend bij uitstek ontving hij overigens nog een ori ginele „onderscheiding", met de versierselen waarvan hij officieel werd behangen. Aan het einde van deze genoeg lijke feestavond dankte Maas allen hartelijk voor hetgeen hij mocht ondervinden en ontvangen. Weduwen- en wezenverzekering is zeer welkom! Nederland heeft zijn Algemene Ouderdomswet, weldra komt daarnaast in januari 1960 ook de Algemene Weduwen- en Wezen verzekering. Het is wel jammer, dat het tot 1958 heeft moeten duren voordat wij met staatshulp aan alle weduwen en wezen de helpende hand gingen reiken, niet met een aalmoes, maar toekenning van rechten, die voortvloeien uit een eindelijk rijp geworden gemeen schapsbesef. De hoofdlijnen van de verzeker ing zijn als volgt: Een kinderloze weduwe krijgt van haar 50e tot haar 65e jaar f 25.50 per week als zij 50 is op h?t moment dat zij weduwe wordt. Is zij jonger, dan ontvangt zij minimaal 6 maanden een uitkering van f 110.50 per maand. Voor elk jaar boven de leeftijd van 26 jaar komt daar een maand bij. Een weduwe van 40 jaar ont vangt dus 6 plus (40-26) is 20 maanden uitkering. Daarnaast wordt zij geacht zich aan de nieuwe situatie te hebben aangepast en moet zij zich tot haar 65e jaar maar zien te redden. Na het bereiken van de 65-jarige leeftijd ontvangt zij de A.O.W. De tijdelijke uitkering kan maxi maal 2 jaar duren. Met kinderen Weduwen met kinderen krijgen steeds terstond f 37,80 per week tot op het moment dat de kinderen achttien jaar worden. Bovendien krijgt zij kinderbijslag met een minimum bedrag van f 3,48 per week voor het eerste kind, welke toeslag progressief toeneemt naar mate er meer kinderen zijn. Bij studie van de kinderen na het 18de jaar wordt een verhoogde uit kering gegeven tot aan het 27ste jaar. Een weduwe, die tussen de 45 en de 50 jaar is als haar jongste kind 18 jaar wordt/ behoudt het recht tot uitkering tot haar 65ste jaar. Is het jongste kind 18 jaar, dan wordt de uitkering weer f 25,50 per week, met een maximum van twee jaar als de weduwe nog geen 45 jaar is. De moeilijkheden komen in het biezonder om de hoek kijken als de weduwe tussen 40 en 50 jaar weer in een voor de verzekering kinder loze staat terugkeert en haar uit kering ophoudt, liefst tot aan haar 65ste jaar. In veel gevallen zal zo'n vrouw, die jarenlang louter als moeder is opgetreden, zich moei lijk weer een geschikte maatschap pelijke positie kunnen verwerven. In deze hoek is de verzekering het zwakst. De tegenstelling met een mogelijk verhoogde uitkering in geval van kinderen, die tot hun 27ste jaar studeren is wel erg schril. Waarom wel de sterken? De vraag komt op of men niet beter in het ontwerp die weduwen- steun voor studenten naar een lagere leeftijd had kunnen ver schuiven, terwijl de daarvoor vrij komende middelen besteed hadden kunnen worden voor weer van kinderlasten bevrijde vrouwen tus sen 40 en 45 jaar. Het is toch al te mal, dat een sterke jongeman met een finan cieel zwakke moeder tot zijn 27ste jaar wacht met de intrede in de produktieve maatschappij, terwijl in zijn plaats een weduwe tegen het 45ste levensjaar bij wijze van spieken weer zal moeten gaan werken Want zo leert het ons de wet. Wij mogen de stelling huldigen, dat kinderen door overlijden van hun vader zo weinig mogelijk in hun maatschappelijke ontwikkeling mogen worden gestoord, maar een jongmens van 21 tot 27 jaar is lang geen kind meer. Hij mag in staat geacht worden de konse- kwentles van zijn benarde toestand te doorzien. U meent dat U geen confectie kunt dragen Maar van de andere kant vindt U maatwerk wel duur. Waarom maakt U geen oplossing aan die puzzle door bij Thomas sen eens een proef te nemen met maatconfectie U profiteert van de voordelen, die confectie- kleding heeft, terwijl U echter een costuum hebt dat speciaal voor U is gemaakt, dat U als gegoten zit. Maatconfectie is een pracht- vinding voor allen, die door hun figuur met de gewone confectie maten niet terecht kunnen. Ook voor hen zijn er nu de voordelen door maatconfectie. Vraagt U eens vrijblijvend in lichtingen bij Kledingmagazijn Thomassen Door zijn relatie met een van de grootste industrieën op dit ter rein, kunnen ook Uw eisen op elk terrein vlot en keurig wor den ingewilligd en.... (dat is heel voornaam) de prijzen vallen be slist mee.... De wezen Vervolgens komen volle wezen voor een uitkering van f 8 of f 12,50 per week in aanmerking. De hogere uitkering geldt voor kinderen boven de 10 jaar. Vanzelfsprekend is deze toelage volkomen ontoereikend. De wezen zijn bij het verlies van hun ouders in een uitermate moeilijke positie. Men had de gedachte van het bodempensioen bij de wezenuit kering wat soepeler moeten toe passen. Een zo sterk mogelijke ver betering van de financiële positie van wezen kan er alleen toe leiden, dat zij zich volwaardig blijven voe len bij het verlies van zoveel maat schappelijke steun als die van ouders. Men zou ook hier beter hebben kunnen kiezen voor het laten ver vallen van steun aan zeer jonge weduwen, b.v. tot 25 jaar ten bate van een verhoogde uitkering aan wezen. Ook is het leeftijdsverschil van man en vrouw onvoldoende in de regeling betrokken. Men had de hoogte van de uitkering mogelijk kunnen binden aan het verschil in jaren tussen de echtgenoten. De mogelijkheid om nu op een bepaald moment een uitkering tot het 65e jaar zal tot een aantal huwelijken uit financiële overwe gingen kunnen leiden. De mogelijkheden op dit terrein zullen aan het licht treden zodra de wet gaat werken. Evenzeer zal een juridisch niet geschoolde onder scheid kunnen zien in een vrouw, die bij het overlijden van haar echt genoot reeds invalide is en een andere, die daarna invalide wordt. De eerste krijgt uitkering, de laatste zal waarschijnlijk moeten wachten op de nieuwe invaliditeits wet. Slechts een bodem Het leggen van de vinger op de wonde plekken van de wet betekent geen afbraak van de toch algemeen gewenste weduwen- en wezenver zekering. De gebreken zijn direkte gevolgen van kinderziekten, die in de loop van de tijd wel verdwijnen zullen. Het zijn die typische leem ten, die ons er ook aan herinneren dat hier weer sprake is van een bodem-regeling, een regeling dus, waarboven een andere uit het par ticulier initiatief moet komen. Een dergelijke regeling wekt sym pathie en tevredenheid in alle kringen om verschillende redenen. De economisch zwakkeren aan vaarden haar als een flinke stap in de goede richting, die zijn eind doel vindt in een volledige verzor- ging. De economisch sterken hebben meestentijds toch maatregelen ge nomen voor de financiële zekerheid bij het wegvallen van het gezins hoofd en hebben er niets tegen, dat een extraatje komt of alvast een basis wordt gelegd. Sanerende werking Voor de economische toekomst van ons land is een verplichte weduwen en wezenverzekering wel kom. Tot op heden krijgt 'n weduwe ingevolge de invaliditeitswet, die steunt op de rentekaar ten, f 3,60 per week als zij 60 jaar wordt of wanneer zij vóór die leeftijd invalide wordt. Het rijk geeft op dit „pracht in komen" thans een toeslag van 190 pet en een gezinstoeslag van 11,70 per week als er kinderen zijn. Men kan tenslotte niet iemand laten verhongeren. De nieuwe regeling zal soulaas bieden aan tal van liefdadige in stellingen, die tot op heden wedu wen en wezen van onvermogenden in leven hebben gehouden. Voortaan kan afgezien worden van het kunst matig in stand houden van allerlei winkelbedrijfjes, waarin een wedu we het hoofd boven water moest houden. De nieuwe regeling zal sociaal gezien sanerend werken en voor de toekomst wegbereider worden voor een meer volledige regeling van het probleem der weduwen en wezen. Merkwaardig is dat ook alle ongehuwden zullen moeten mee betalen aan de premie. Men spreekt van regeringszijde over het ont staan van technische bezwaren bij het maken van uitzonderingen. Men bedoelt waarschijnlijk dat de premie-opbrengst niet gemist kan worden. Er is al eens meer ge schreven, dat fiscale- en sociale wetgeving nog eens alle ongehuw den in het huwelijksbootje zal drijven. Of wordt de bevordering van de trouwlust ook als een i moderne sociale zorg gezien. We Het jaarverslag van de Nijver heidsschool toont aan, dat deze lagere technische school, voor wat het dagonderwijs betreft, thans bezocht wordt door 241 leerlingen. Hiervan volgen er 155 de cursus metaalbewerken' 49 de cursus hout- bewerken en 37 leren er metselen. Van deze leerlingen komen er 153 uit Venray zelf, 39 komen er uit de gemeente Horst, 16 uit Vierlingsbeek, 9 uit Wanssum, 14 uit Meerlo, 1 uit Deurne, 4 uit Se- num, 4 uit Oploo en 1 uit Bakel, waaruit dus wel blijkt, dat deze school voor de gehele streek van belang is. Men is ook nagegaan, wat de ouders der leerlingen voor een vak uitoefenden en dan blijkt, dat van 103 leerlingen de vaders werkzaam zijn in handel en industrie, van 90 in de landbouw en van 48 in diensten. Hieruit blijkt wel, dat ook de landbouwjeugd van de om schakelingsmogelijkheid een ruim gebruik maakt. Het verslag wijst er op, dat thans de mogelijkheid is uitgeput nog meer leerlingen op te nemen. Reeds herhaalde malen zijn pogingen in het werk gesteld om de bestaande school uit te breiden, waar nu reeds plaatsgebrek heerst. Zo is de cursus metselen ondergebracht in een noodgebouw en gymnastiek kan niet gegeven worden dan in hulpzaal, die dan weer voor andere dingen ontruimd moet worden. Daarnaast is de doorvoering van een 3-jarige cursus bijna onmoge lijk door plaatsgebrek en de cijfers wijzen uit dat ieder jaar meer leerlingen zich komen melden. Venray wordt groter, de indus triële mogelijkheden worden groter, doch de school kan zich hier niet aan aanpassen. Zo is het ook on mogelijk om nieuwe cursussen te beginnen als b.v. In schilderen, waarin op het moment reeds grote tekorten zijn. Het verslag spreekt de hoop uit, dat men er in mag slagen de zo dringend nodige uit breiding te verwezenlijken. zijn tenslotte nog niet aan het einde van de evolutie in het sociale den ken. Nieuws uit Venray en Omgeving Zondagsdienst huisartsen Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot maandagmorgen 8 uur, wordt de praktijk der huisartsen voor Venray e.o. waargenomen door Dr. VAN DER MEER, Patersstraat 30 Telefoon 887 Uitsluitend voor spoedgevallen. GROENE KRUIS Donderdag a.s.: Zuigelingenbureau voor de Kerk dorpen. Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Venray brengen ter openbare ken nis, dat door de raad dier gemeente in zijn vergadering van heden mede werking is verleend op grond van artikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920 aan het r.-k. Parochiaal Kerk bestuur van St. Petrus-Banden voor de bouw van een gymnastieklokaal ten behoeve van de onder zijn be stuur staande r.-k. muloschool voor jongens en meisjes. Venray, 27 januari 1959. Brievenbus aan het Gemeentehuis Na 33 jaren is men thans tot de ontdekking gekomen, dat het in juli 1925 geopende nieuwe raadhuis toch feeitelijk niet af was, daar nog altijd een brievenbus mankeerde, waarin de ingezetenen hun officiële stukken tot Venrays bestuurderen en vrc'de vaderen konden werpen. Welnu de daad is bij het woord gevoegd en vanaf heden kan men persoonlijk zijn brieven deponeren in een nieuwe brievenbus, die is aangebracht boven langs de hoofd deur. K.V.P.-Jongerenappel Aansluitend op de advertentie en bericht van verleden week, waar als een van de sprekers voor het Jo.-appel was genoemd het Tweede Kamerlid J.M. Peters, deelt het be stuur van de K.V.P.-Jo Statenkring Horst mee, dat de heer Peters van wege een KVP-uitzending voor de televisie verhinderd is vanavond. Door deze omstandigheid is prof. dr. Jos. Gielen, oud-minister van O.K. en W. en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal bereid gevonden deze spreekbeurt te ver vullen. De avond zal niet, zoals eerder geannonceerd, beginnen om 8 uur, doch om 7 uur. Prof. Gielen spreekt te 7.45 uur drs. W.J.G. Peters te plm. 9.30 uur. Belde spreekbeurten zullen on geveer drie kwartier in beslag nemen, terwijl het overige gedeelte

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1