RANG is alleen RANG als er RANG op staat. kerkelijke' vergadering van de parochie St. Petras Banden. KlP.-Kamerleden op werkbezoek in Zuid- Midden en Noord-Limbarg Nog eens over de wolf onder Venray Handenen Lippen £uw?PUROL Uit Peel en Maas Goede nachtrust mnrm Zaterdag 21 februari 1959 No 8 TACHTIGSTE JAARGANG m PEEL EN MAAS 19 DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MUNCKHOF A H VOHP VPNPAV P*1M OlVAQTPPïTPM ADVERTENTIE-PRIJS: 8 ct. perm.m. ABONNEMENTS- GROTESTRAAT 28 TELEFOON 512 GIRO 150652 VV V VJUI\ V I EfJLY U1V1J 1 IXQIVull PRIJS PER KWARTAAL f 1.40 BUITENVENRAT f 1.00 In het begin een tikkeltje onwen nig, want het was ook voor Deken Loonen de eerste maal, dat hij een „kerkvergadering" hield, maar later vlot en geanimeerd verliep de eerste buitenkerkelijke bijeenkomst van de parochianen van St. Petrus Banden Door Deken Loonen zijn ze op geroepen in een drietal vergaderin gen, waarvan de eerste jl. dinsdag gehouden werd, om daar niet alleen het financiële verslag te aanhoren, maar ook de toekomstplannen voor de St. Petrus Banden. Bovendien kan men zijn wensen dan eens naar voren brengen en krijgt het kerkbestuur een goed inzicht, in wat onder de parochia nen leeft. En op hun beurt krijgen deze eens een kijkje achter de schermen van het financiële beheer over hun kerk en zien ze vooral, dat een en ander nog zo eenvoudig niet is. Het verhaal van de rijke Venrayse kerk is een hardnekkig sprookje, want in werkelijkheid komt deze parochie ternauwernood rond. Het totaal der inkomsten beloopt f 60 000, met als voornaamste pos ten de opbrengsten der zitplaatsen a f 13 500 en de eerste collecte a f 13 000. De uitgaven komen aan dit be drag ook toe, zodat er practisch geen reserve-mogelijkheden be staan. NIEUWE PLANNEN. Toch zullen er reserves moeten gevonden worden. Als eerstdaags een nieuwe parochie opgericht moet worden, moet deze een uitzet mee krijgen. Op de tweede plaats zal de to renbouw verwezenlijkt moeten worden. Volgens de heer Deken zou de parochie heel wat meer armslag krijgen, als men nu eindelijk eens ophield met de centen te bewaren, om ze in de kerk te offeren. Weg met de cent van de offerschaal. Ook als meerdere mensen een zit plaats zouden pachten, zou dit de kerkkas ten goede komen. Feitelijk moest ieder van de 1300 gezinnen per week 50 cent geven voor de kerk. Want men mag wel klagen, dat er de hele mis gecollecteerd wordt, maar hoe nodig het is, blijkt wel uit de cijfers. DE TOREN. Hopenlijk kan men dit jaar met de bouw van de toren beginnen. Venray, aldus Deken Loonen, is niet klaar met zijn wederopbouw, als ook de toren van de St. Petrus Banden niet verrijst. Bovendien is er nog altijd een bijdrage van de wederopbouw, juist voor de her bouw, maar van monumentenzorg is niets te verwachten. De grootte van de wederopbouw- bijdrage staat nog niet vast, ook al omdat men nergens zo'n kolos heeft moeten herbouwen (de in houd van de toren was ruim 8000 M3, het oude patronaat slechts 7500 M3) Daarnaast zijn besprekingen gaande, om het oude plan te ver wezenlijken, waardoor de nieuwe toren tevens watertoren wordt. Maar dit is allemaal nog in be spreking. Wat er ook van zij, de parochianen zullen zelf nog een groot deel bij moeten dragen en verschillende commissies is men aan het vormen, die hiertoe plan nen zullen opstellen. Wat de vorm van de toren aan gaat, kon Deken Loonen op dit moment weinig anders vertellen, dan dat Ir Kayser de torenplannen maakt; dat er een schetstekening klaar is; dat de toren waarschijn lijk iets groter gaat worden, maar ook iets smaller, omdat men beton met steen denkt te gebruiken; dat de vier hoektorens vervallen en vervangen worden door vier pina kels, maar een en ander is nog niet zo definitief, dat het publiek kan worden. VERDERE PLANNEN. In het verdere verloop der ver gadering bleek, dat binnenkort ook vaste knieikussens in alle banken zullen komen (op de eerste zondag van de maand zal daartoe een half jaar lang gecollecteerd worden); dat plannen voor een gymnastiek zaal bij de Mulo worden ontworpen en dat men hoopt, nog een tweede gymnastiekzaal te kunnen bouwen; dat men ouder-comité's in de ver schillende scholen denkt op te richten, die in bepaalde zaken een adviserende stem krijgen. Er werd in deze vergadering pret tig gediscussieerd. Zo was men van mening, dat een soort kerkbelas ting uit den boze is, maar dat toch een enquête dient gehouden, wat de mensen uit vrije wil ieder jaar zouden willen geven. De vergadering scheen de over tuiging te hebben, dat hiervan de kerkkas allerminst slechter zou worden. Er werd geklaagd over de fietsen bij de ingang en op het kerkhof en er werden vragen ge steld over de Twee dagen (2 en 3 maart) zijn uitgetrokken voor bestudering van de problemen, waarmede Midden- en Noord-Limburg te kampen hebben. Op 2 maart komt het gezelschap bijeen in Wanssum, waar een oriën terende bespreking plaats vindt met de burgemeesters uit de streek. Ver volgens worden in Venray de spe ciale problemen van deze gemeente besproken. Via Ysselsteyn en Grlendtsveen, met bestudering van 't probleem van de Peelweg, gaat de tocht verder naar Horst, waar de bijzon dere aspecten in en rond Horst speciale aandacht verdienen. Dan wordt het gezelschap ge splitst. Eén groep gaat via Kessel en Helden, waar bespreking van de plaatselijke en streekproblemen, richting Weert. De tweede groep reist via Heel (bespreking Heelderpeel)Grathem, Horn en Beegden, eveneens naar Weert, waar men zich dan gezamen lijk weer verdiept in de vraagstuk ken rond de snelle ontwikkeling van deze stad. In Weert wordt 's avonds om 8 uur ook een voor iedereen toegan kelijke forumavond georganiseerd, waar na een korte inleiding door staatssecretaris W. Schmelzer diverse deskundigen antwoord zul len geven op vragen die daar ge steld worden. Op 3 maart beweegt zich het ge zelschap langs derechter Maasoever. BEGLAZING Uit het antwoord van de heer Deken bleek wel, dat de proef die men nu in een raam heeft geno men met glas-in-lood is tegen ge vallen. Toch zal men nog een andere proef nemen, al zijn de deskundi gen op het ogenblik zelf niet eens, wat nu het beste is, daarbij reke ning houdende met de financiële mogelijkheden. Wel zou hij persoonlijk in het koor weer graag gebrandschilderd glas terug zien, maar aangezien dit ruim f 500 per m2 kost, durft hij niet verder te denken, gezien die glasoppervlakten. Er werd over en weer druk ge redeneerd en verschillende puntjes kwamen nog naar voren. Op het einde van deze vergade ring moest Deken Loonen zijn dank baarheid tonen voor alles wat Ven ray al voor zijn kerk heeft gedaan. Hij wees op het nieuwe orgel, de koorbanken en de kruiswegstaties. Hij wees ook op de restauratie van de Veltumse kapel. Dat gat hem moed en vertrouwen aan de nieuwe plannen te blijven werken, ge- I ruggesteund als hij zich wist door 1 zijn parochianen. I Hij was ook dankbaar voor de opkomst naar deze vergadering en I hoopte, dat de beide andere; don derdag 26 febr. in zaal Swaghoven en 5 maart in Prinsenhof, even prettig zouden verlopen. I Op maandag 2, dinsdag 3 en vrij dag 6 maart zal een aantal K.V.P.- leden van de Tweede Kamer werk bezoeken brengen aan Zuid-, Midden- en Noord-Limburg, samen met leden van Gedeputeerde- en Provinciale Staten. Tot het gezelschop zullen in ieder geval behoren de Limburgse KVP-Kamerleden, staatssecretaris Schmelzer (lijsttrekker in Limburg) en enkele „specialisten" van de KVP uit de Tweede Kamer. Het doel van het bezoek is ter plaatse de kennis van de Kamer leden te verbreden op het punt van de specifieke problemen van stad, dorp en streek, zoals deze in de praktijk van het dagelijkse leven biijkt te bestaan. Het behoeft geen betoog, dat deze werkbezoeken van 't allergrootste belang kunnen worden, indien straks in de Kamers behartiging van deze Limburgse belangen aan de orde is. van 13 februari 1909 Tijdens een hevige storm vrijdag avond, zijn aan de zuivelfabriek twee schoorstenen omgewaaid, ter wijl een zinken platdak werd los gerukt. Vele bomen zijn ontworteld en honderden dakpannen gesneu veld. Te Oirlo werd aanbesteed het bouwen van een boerderij voor P. Smits Laagste inschrijvers waren Dinghs en Janssen te Oirlo voor f 1.224. van 20 februari 1909 De heer Piet Coopmans open de aan de Langstraat een winkel in munufacturen, mutsen toeren, kanten en koloniale waren. Voor de vastenavonddagen ad verteerde 17 caféhouders hard draverijen, fietswedstrijden, hard lopen, met en zonder kruiwagens en vooral prijskaarten. In Leunen houdt men een grote gecostumeer- de optocht, terwijl de Fanfare Euterpe twee avonden concert met toneeluitvoering geeft. van 14 februari 1914 Ten Raadhuize alhier werd aanbesteed het bouwen van eeji boerderij op de gemeente-ontginning in het Zwarte Water, zonder bij- leverlng van stenen. Hoogste in schrijver Veldhuis Maashees f 6.800. Laagste Maas en Vollenberg Ven ray f 6.085. Venrays Fanfarecorps besloot deel te nemen aan het concours voor muziekgezelschappen te Win terswijk. van 21 februari 1914 De Coöp. Ver. St Petrus Ban den bericht, dat haar winkel wordt verplaatst van de Langstraat naar de Schoolstraat, (pand Johan Kus- ters). van 10 februari 1934 De leden van de Onderlinge Glasverzekering behoefden over het afgelopen jaar geen premie te be talen. Door de marechaussees wer den bij enkele boeren biggen in beslag genomen, omdat zij niet voorzien waren van het vereiste oormerk. door Zenuwrust Mljnhardt's Z«nuwtabUH«n Ons artikel in Peel en Maas van 24 januari jl. over de buurtschap De Wolf, is blijkbaar door velen niet enkel met interesse gelezen, maar ook tot op zekere mate heeft men erover nagedacht. Zo iets geeft de schrijver ervan steeds voldoening. Ons gewerden enkele brieven en een telefonische mededeling, welke wtf gaarne in een tweede artikel verwerken, voor zoverre deze onder persoonlijk cachet nog niet be antwoord. De reactie van deze mededelingen lopen nogal uiteen; om twee z.g. uitersten te noemen, éen brief be gint met: „uw artikel is mij uit het hart gegrepen, enz." en een andere brief eindigt met: „ik heb altijd graag uw stukjes gelezen, maar ik begrijp niet hoe u thans een der gelijke wetenschap over De Wolf durft vast te stellen". Op dit laatste behoeven wij al- deen te antwoorden, dat wij voor zeker geen wetenschap vaststelden, en zelfs zeiden, dat onze hypothese vrij zwak stond. Ambiorix Men vraagt mij iets meer over koning Ambiorix te vertellen. „Ik las", aldus de vrager, „een tijd geleden 'n verslagje over een lezing van u, welke u hield over Atuatuca, de Eburonen en Ambiorix en over de slag bij Atuatuca waar de Romeinen onder Cotta en Sa- binus, kompleet vernietigd werden en waarvan nu wellicht de graf heuvels zijn gevonden". Wel, bij voorkeur schrijven wij in Peel en Maas artikelen, welker han delingen of veronderstellingen in deze streek geplaatst kunnen wor den. Omdat ze De Wolf zijdelings kan raken en het alleszins interes sant is, geven wij de gevraagde geschiedenis in het tweede gedeelte van deze bijdrage. De belangstelling als hierboven aangegeven, heeft ons verheugd, zelfs tot op zekere hoogte méér dan de mededelingen welke wij nu ont vingen en die De Wolf en de ge vluchte koning raken. Immers, de bedoeling van onze bijdragen in Peel en Maas is niet om iets „geweldigs" te brengen, maar wel 1) om interessante dingen in de aandacht te plaatsen, 2) om onze lezers eigen te maken met oud-Venray en diens kuituur en historie, 3) door te attenderen op verschillende bijzondere dingen, en 4) om meer attentie te vragen voor het vaak zeer moeilijk en opofferend (maar uiteindelijk óok dankbaar) werk van onze mensen, die ar cheologie, ethnologie, enz. bedrijven. Een pluim op de hoed past zeer zeker op de leden en de medehel pers van de Venrayse Oudheidkun dige (en Heemkundige) Kring voor de met goede resultaten beloonde onderzoekingen, enz. door o.a. de heren Jan Driessen en Bernard Kruijsen. We zouden willen vragen: weet u of heeft u iets wat de moeite waard is of kan zijn, zelfs wanneer u twijfelt, geeft dan een seintje aan de heer B. Kruijsen, Markt 15, correspondent van de Rijks-Oud heidkundige Dienst. Het komt dan wel in orde! We hebben in Venray, ondanks dat er schrikbarend veel verloren is gegaan, toch altijd nog „vol doende"; bovendien hebben we hier ook nog zogenaamde oudheidkun dige problemen. Een bezoek aan het Venrays museum raden we een ieder ten sterkste aan. De mededelingen over De Wolf zijn de volgende. Het Prae- en Protohistorisch In stituut heeft verzocht te weten te komen en de juiste plaats te ach terhalen over en van de grote bronzen-vondst uit 1935, er is toen gezegd, blijkbaar omdat een inge zetene van Overloon de vondst deed, dat deze onder Overloon is ge schied. De gevonden stukken naar wij menen: 2 bronzen zwaarden, 2 id. lanspunten, een fraai geknikte handbijl en een speld zijn thans, vernamen we, in het Prov. Museum te 's Hertogenbosch. De verzekering kan echter ge geven worden, dat deze vondst niet onder Overloon, maar op Venrays gebied is geschied, en wel niet eens ver van De Wolf. Prof. Dr. van Glasbergen noemde deze vondst een van de voornaamste bronzen-vondst in Nederland. Voor het Oudheidkundig Museum te Venray zullen foto's en teke ningen ervan ter beschikking wor den gesteld. Een andere mededeling is, dat rond 1900 in de Smakter Spurkt, eveneens een bronzen-vondst is ge daan, en wel door een zekere Jan Krielaars. Weet iemand hier iets meer van? Een andere bronzen lanspunt, thans in bruikleen bij de Oudheid kundige Kring te Venray, werd in de Schampietergate bij de Spurkt gevonden. De Schampietergate was vóór 1900 het turf terrein voor de veldwachters in Venray (toen met de volksnaam schampieter geheten) waar zij gratis turf konden of doen steken. Dezelfde bron deelt mede, dat de heer Verblakt, die ook groef in De Wolf, steeds zei, wanneer hij naar z'n eiland en verder jachtgebied in deze buurt trok (Endepoel, Rozen- daal, De Wolf, en omgeving): „ik leef daar net zo vrij en goed als de grote koning, die eens hierheen vluchte en woonde". Van twee andere zijden kregen wij (een en ander via de heer Ber nard Kruijsen) de bevestiging, dat de overlevering van een gevluchte koning in dit gebied altijd nog bekend is. De heer P. van de Landweerd deelt mede: in de Spurkt of daar in de buurt is vroeger „hiël hard" gevochten, zelfs een veldslag ge leverd, daar is toen de koning met zijn paard, dat met gouden hoef ijzers was beslagen, in het moeras gezonken. Het paard is omgekomen, maar de koning ontsnapte aan de verdrinkingsdood en ontkwam aan de achtervolging en afslachting. De 2de mededeling gewerd ons aldus: de bekende Venrayse „mees ter", de heer Messemaeckers z.g., vertelde vaak, ook op scbool aan z'n jongens, van een gevluchte grote koning in deze buurt en noemde zelfs de naam van de koning! Onze bron kon zich de naam niet meer herinneren, helaas. Er was n.l. een koning te paard gekomen, die achtervolgd werd door vele, vreemde soldaten (Romeinse?) en die zich verborg en bleef wonen. Een en ander is wel bijzonder treffend en van toepassing op de gegevens in onze vorige bijdrage. Men diene er toch eens over na te denken! 0— En nu de gevraagde „geschiede- denis" over koning Ambiorix en de hoofdstad der Eburonen, Atuatuca. Wij vertelden reeds in onze vorige bijdrage over de vernietigingsoorlog tegen de ICburonen, waarmee „Ven ray al dan niet wat mee te maken kan hebben". We gaven de oorzaak van deze oorlog aan, doch geven dit nu uitvoeriger weer. Vooraf enkele etymologische aan tekeningen.. De naam Eburonen, een germaan- se volkstam met blijkbaar keltlsche elementen, leidt men gewoonlijk af van eber, (ever, wild varken). Ons inziens heeft afleiding van het keltisch woord ebro of eburo, ofwel het oud-germaans ebe méér recht; de betekenis is lijsterbes- boom in bos-betekenis. De klank ervan leeft nog voort in het zuid- limburgs dialektwoord, voor deze boom, nl. haveresch of heveresch. De naam Atuatuca, de hoofd sterkte der Eburonen, kan afgeleid worden van het keltisch ati en tukka hetgeen toevluchtsoord be tekent. Anderen wijzen echter, o.i. ten onrechte, op de vele uitgangen op aken van plaatsnamen in het Eburonengebied, o.a. Etenaken, Sippenaeken, SJenaken, Aken. De naam Ambiorix zou kunnen betekenen dubbel-hard of groot (ambo) en koning (rex). De benaming ambi vinden we terug in de benamingen van enkele volksstammen in onze buurt (de Ambivaren bewoonden oostelijk Drente en Groningen en het aan grenzend duits gebied; en de Am-' bivariti bewoonden de streek tussen Venray-Cuyk en Gelder-Kleef) en in enkele plaatsnamen (in zuid- Limburg o.a. in Amby en Aam bosch). Na een zegenrijke, soms harde veroveringsoorlog in het huidige Frankrijk en een gedeelte van België, sloot Caesar, bevelhebber der Romeinen, een verdrag met Ambiorix, koning der Eburonen. Mede hierdoor kon Caesar zijn gezag in het veroverd gebied bevestigen, hetgeen ook wel nodig was. Zo brak het jaar 54 voor Chr. aan; de oogst was slecht geweest en de winter naderde. Het onder brengen van de romeinse leger afdelingen, baarde Caesar nog al zorgen. Ondanks het vriendschappelijk verdrag met de Eburonen, beschouw de Caesar hen al onderworpen. Caesar legerde zijn leger in. ver schillende kwartieren, meer dan ge woonlijk, en niet ver van elkaar gelegen. Zelf bleef bij met een hoofdmacht te Amiens. Een winter kamp plaatste hij' bij de Eburonen, op 2000 passen van hun hoofdstad Atuatuca als in het centrum van hun gebied; het stond onder bevel van Sabinus en Cotta. Al gauw brak een opstand onder de Eburonen uit. Zij waren, blijk baar vriendschappelijk de romeinse legerafdeling tegemoet gegaan, doch overvielen hen in het pasingerichte kamp. Toen deze overrompeling mis lukte, verzon Ambiorix een list, terwijl Ambiorix wist, dat ook andere stammen, o.a. de Treveri (Trier) in opstand zouden komen. Hij verontschuldigde de onver hoedse aanval, de schuld gevende aan de onstuimigheid van zijn sol daten, gaf aan, dat een gemeen schappelijke opstand voorbereid werd en zelfs een grote germaanse legermacht vanover de Rijn in aan tocht was. Hij raadde de Romeinen ten sterkste aan zo spoedig mogelijk hun kamp te verlaten en op mars te gaan naar het zuidelijk gelegen winterkamp (bij Namen of Sedan); hij zou hen vrije doortocht door zijn gebied verlenen. Een onbelangrijke stam als de Eburonen, zo huichel de Ambiorix (volgens Caesar), kon immers niet denken in opstand te komen tegen de machtige romeinse legers! Sabinus wilde aanstonds ver trekken, Cotta verzette zich. Uiteindelijk besloot men toch het Atuatuca-winterkamp in marsorde te verlaten. Men bracht een en ander in orde, en bfj het krieken van de morgen startte men voor de lange tocht naar het zuiden. Eerst marcheerden de Romeinen door een open veld. Toen zij onge veer 2 3 km van het winterkamp (vervolg, zie achterpagina) Rang Crème de Cacao 22 ct per rol Rang Menthol 19 ct per rol Fr* rmrrt il obtf o öoöö Rang Fruit 19 ct per rol

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1