P.fHwt»** Eindelijk weer een Bisschop voor Limburg. De tijden veranderen, en wij veranderen mee Na Vastenavond Het askruisje Solistencoouonrs Castenray opent nienw bondsgebonw Uit Peel en Maas Stemmen bij volmacht Zaterdag 7 februari 1959 No 6 TACHTIGSTE JAARGANG Ü9PEEL EN MAAS EB DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MUNOKHOF IK/I?!? IfDT UHHD \7fTTVID A V I71VT 1V/I QTDI* XC P1M ADVERTENTIE-PRIJS: 8 ct. perm.m. ABONNEMENT8- GROTESTRAAT 28 TELEFOON 512 GIRO 150652 VV uErlVOLiilJ VUUIV V JE# JLY I\iA I JC#JLY UiVl J 1 l\C(IVUi> PRIJS PER KWARTAAL f 1.40 BUITEN VENRAY f 1.60 De benoeming van Mgr. P. J. A. Moors, president van het filoso- ficum en klein-seminarie van Rolduc, tot Bisschop van Roermond, is eindelijk gekomen. Een zucht van verlichting werd geslaakt door allen, die verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken in het Bisdom Roermond, want door de zware klappen, die het bisdom te verduren kreeg, toen kort na elkaar Mgr. Hanssen en Mgr. Feron stierven, ge volgd door de maandenlange bisschopsloze periode, stond het werk stil. De beminnelijke voorkomende Mgr. Moors, die een groot deel van de Limburgse jeugd kent, komt voor een zware taak te staan. Een taak, die verzwaard wordt door de achterstand in het werk, maar bovendien door de steeds grotere eisen, welke onze tijd aan een Bisschop stelt. Wij mogen werkelijk onze nieuwe Bisschop toewensen, dat hij zich gesteund weet met goddelijke kracht. Hij zal ons gebed, medewerking en belangstelling nodig hebben. Mgr. Moors is de oudste zoon uit het flinke gezin van de Moors familie in Tungelroy bij Weert. Vader, hoofdonderwijzer, stierf in 1937, moeder in 1947. Zes zonen hadden zij, van wie er vier priester werden: Pierre, onze nieuwe Bisschop, de oudste bij de wereldheren, twee andere bij de Franciscanen en een vierde bij de Missionarissen van het H. Hart. De beide Franciscanen zijn reeds gestorven als missionaris in Indonesië en Nieuw-Guinea. Wij hebben onze nieuwe Bisschop gesproken, even nadat hij het officiële bericht van zijn benoeming had gekregen van de Pauselijke internuntiatuur in Den Haag. Spontaan en hartelijk, maar vooral eenvoudig, beantwoordde hij onze vragen. Wij leerden hem kennen als een grote deskundige op het gebied van de opvoeding der jeugd, waaraan hij geheel zijn priesterleven tot nog toe heeft besteed, eerst in Weert en sedert 1957 in Rolduc. In zijn omgang met de jongeren van Limburg heeft hij herhaalde malen getoond, dat hij ze begrijpt. Vandaar dat wij grote waarde hechten aan zijn opinie over de jeugd en verheugd, wanneer hij zegt, dat de tegenwoordige jeugd lang niet zo slecht is, als men haar wel afschildert. De jeugd is veel beter, zegt hij. Mgr. Moors heeft aldus vertrouwen in de toekomst, omdat hij op de Limburgse jongeren meent te kunnen rekenen. Laten zij vooral hem niet teleurstellen. Moge onder Bisschop Moors het geloof in het Limburgse land bloeien tot voordeel van geheel het land. VI de TFL£M\S/E specialist TEL: 1683 VENRAY Geloof in de Kerk Heel veel christenen krijgen tegen woordig andere opvattingen over wat tot de goede zeden behoort en zelfs over de kuisheid in en buiten het huwelijk. Zij gaan menen, dat nu in bepaalde omstandigheden ge rust mag wat vroeger als zedelijk kwaad is beschouwd. We constateerden reeds, dat er op dit .gebied ook inderdaad verande ringen mogelijk zijn. Vroegere voor schriften, b.v. over passende vrou wenkleding zijn weer veranderd. De kerkelijke overheid is niet meer zo gekant tegen het dansen zoals jaren geleden. Wat vroeger niet mocht, mag nu wel. Vroeger hoorde men nooit over periodieke onthouding in het huwelijk; tegenwoordig leert de Kerk, dat dit onder bepaalde voor waarden geoorloofd is. De Kerk kan dus blijkbaar ver anderingen aanbrengen in de zedig heidsnormen. Zij brengt zelfs enige verandering aan in de huwelijks moraal. Zij doet b.v. een uitspraak, dat periodieke onthouding in vele gevallen een goede oplossing brengt in de huwelijksnood. Maar waarom blijft zij dan andere voorschriften van de christelijke zedenleer onverbiddelijk hand haven? Veel gelovigen begrijpen dit niet, en geen wonder! We kunnen nu wel zeggen, dat b.v. die nauwkeurige kledingvoor schriften slechts werk van de men sen waren, kerkelijke bepalingen die dus ook kunnen veranderen. Maar als de Kerk leert: periodieke onthouding kan geoorloofd zijn, maar andere manieren om de „kin derzegen" te vermijden zijn altijd ongeoorloofd, dan is dat geen men senwerk meer. Dan verklaart de Kerk, dat zó en niet anders Gods wet moet worden verstaan en dat daar niet aan te tornen valt. Maar dit antwoord, zo zou men kunnen zeggen, bevredigt alleen de gelovige, die vast gelooft, dat de Kerk door Gods Geest wordt geleid. En inderdaad. Aan iemand die niet gelooft in de Kerk, zegt dit antwoord niets. Maar wat wil men? Wil men dan zonder de Kerk de weg vinden die wij als christenen te gaan hebben? Lijden wij niet allen onder de gevolgen van de erfzonde, of willen wij soms ook ontkennen, dat ons verstand maar beperkt is, en wij slechts heel moei zaam of practisch niet tot een in zicht komen in deze ingewikkelde vraagstukken. Met ons verstand alleen komen we hier niet verder, juist waar het erom gaat om de grens te bepalen tussen de menselijke wetten van de Kerk zelf die kunnen veranderen, én de wetten van God die door de Kerk niet veranderd kunnen worden. Het staat ons ook helemaal niet vrij om in deze zaken wel of niet de leiding van de Kerk te aan vaarden. Christus, die van Zichzelf zegt, dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is, Hij leeft door Zijn heilige Geest voort in Zijn Kerk. D« leiding van Christus komt tot ons door Zijn Kerk. Als wij luisteren naar het ker kelijk leergezag, luisteren wij naar Christus. „Wie U hoort, hoort Mij", heeft Christus gezegd tot de Apos telen, en dat geldt ook voor hun opvolgers: de Paus en de Bisschop pen. De Kerk verklaart nu wat van God komt en dus onveranderlijk is, èn wat van kaarzelf is en dus veranderlijk. Let goed op wat hier gezegd wordt. We zeggen niet, dat de Kerk willekeurig kan vaststel len wat veranderlijk is en wat niet. Neen, de Kerk wijst een grens aan, die bestaat, onafhankelijk van haar. Zij verklaart wat zij als ge loofsleer en zedenleer van God Zelf heeft ontvangen, en wat niet. De Kerk moet zich als zij ons leert gelovig buigen voor 't woord van Gods Openbaring, voor de H. Schrift. Zeker, wy zelf zijn de Kerk en daarom kunnen wij ook zeggen, dat wij, als we ons geweten volgen gelovig luisteren naar Gods woord. Maar dat is alleen waar, als wij ons in ons denken laten leiden door het leergezag in de Kerk. Het kerkelijk leergezag levert onder de leiding van de heilige Geest aan ons over en houdt ons voor wat God openbaart. Het is juist de taak van het kerkelijk leergezag, ervoor te zor gen, dat wij in deze gewichtige levensvraagstukken inderdaad zo denken zoals God Zelf er over denkt. Het is dus een kwestie van ge loof, van gelovige onderwerping aan de leiding van de Kerk. Soms kunnen wij met ons men selijk verstand ook wel enigszins beredeneren, dat een bepaalde wet onveranderlijk is, bijv. dat echt scheiding en trouwen met een ander altijd en in alle omstandig heden groot kwaad is, evenals echtbreuk en huwelijksontrouw en dat er geen uitzonderingen op die wet mogelijk zijn. Maar overtuigend zijn die bewijs voeringen niet altijd en zeker niet voor iedereen. Zo is het bijv. haast niet mogelijk overtuigend te bewijzen, dat het ge bruik van voorbehoedmiddelen in alle omstandigheden tegen de na tuurwet en dus ongeoorloofd is. Overtuigend is in veel gevallen practisch alleen het geloof. v.d.B. Het askruisje geniet bij de meeste katholieken een grote populariteit. Zij die het meest uitgelaten vasten avond hebben gevierd, komen op Aswoensdag evengoed het askruisje halen als de meer serieuze mensen die aan Vastenavondpret niet zo'n behoefte hebben. Zij willen allen zo hun katholiek »jn manifestaren. Wat betekent die plechtigheid eigenlijk? Moderne mensen voelen niets voor tradities waarvan zij de zin niet kennen. Wat wij thans op Aswoensdag beleven, is een over blijfsel van de plechtige handeling die in heel oude tijden de Bisschop aan de openbare boetedoeners vol trok. Wie n.l. een zware zonde had be gaan, die aan velen bekend was ge worden, moest aan het begin van de Vastentijd ook openlijk boete ondergaan: hun werd in de kerk het boetekleed overhandigd en hun hoofd werd met gewijde as bestrooid De openbare boete bestond dan verder hierin dat men een hele tijd van de Eucharistische gemeenschap was uitgesloten, en daarnaast moest men zich toeleggen op wer ken van naastenliefde, gebed, ver sterving en vasten. Op Witte Donderdag had ten slotte de verzoening met de Kerk plaats en werden de boetelingen weer toegelaten tot de Eucharis tische maaltijd. De kerk heeft deze strenge boete practijk sinds lang zeer verzacht: de boete voor de bedreven zonden behoeft men niet meer in het open baar te doen. Maar bijna alle gelovigen laten zich nu toch op Aswoensdag met gewijde as door de priester een kruisje tekenen op hun voorhoofd. Daarmee geven zij te kennen dat zij ook zondaars zijn, al zijn ze zich ook van geen groot kwaad bewust. Zij beseffen dat Christus juist gekomen is om ons van de zonden te verlossen, en dat wij mensen zonder Christus er slecht aan toe zijn, omdat wij allen nog steeds te lijden hebben van de gevolgen der erfzonde. Zij willen in de vastentijd opnieuw overvloedig deelachtig worden aan de Verlossing door Christus, niet alleen door de Paas- biecht en Paascommunie, maar ook door een veelvuldig deelnemen aan de H. Eucharistie, als het kan ook op werkdagen, en aan de litur gische plechtigheden van de Goede Week. Zondag had te Oostrum het so listenconcours plaats van de fede ratie van muziekgezelschappen afd. Venray, welk concours georgani seerd werd door harmonie „Eu terpe" Venray. 32 solisten betraden het podium, om door de heer P. Stalmeyer be oordeeld te worden. De diverse uit slagen zijn als volgt. Ere-afdeling: Th. Deters Yssel- steyn Sax sopraan 2e prijs. Uitmuntend: J. Deters, Ysselsteyn Bugel 2e prijs. Ie Afdeling: H. van Well Yssel steyn, Piston 2e prijs; M. van Eis Venray, 2e prijs; L. Custers Venray, Grote fluit le prijs; J. van Meyel Leunen Tuba 2e prijs; v. Meyel Konings Leunen, duo Bariton-Tuba le prijs en hoogste aantal punten in deze afdeling. 2e Afdeling: G. Peters Ysselsteyn, Bugel le prijs; G. Linders Oostrum, Tuba en hoogste aantal punten in deze afdeling; Fr. Janssen Merselo, Sax Tenor 2e prijs. 3e Afdeling: P. v. Vechel Mer selo, Bugel 2e prijs; M. Kessels Merselo, Trombone le prijs; M. Marcellis Merselo, Trombone 2e prijs; W. v. Dijk Merselo, Bugel 2e prijs; M. Arts Merselo, Bariton 2e prijs; J. v. Veghel Leunen, Piston le prijs en hoogste aantal punten in deze afdeling. 4e Afdeling: L. Custers Oostrum, Kleine fluit le prijs; Fr. Schei- bergen Oostrum, Trombonele prijs; P. Camps Oostrum, Grote fluit le prijs; J. Linders Oostrum, Piston le pr.; M. Wijnands Venray, Piston le prijs met lof. Deze jeugdige deelnemer behaalde het hoogste aantal punten in deze afdeling en het hoogste aantal van het gehele concours. B. Lucassen Venray, B Klarinet le prijs; M. Sijbers Ven ray, B Klarinet 2e prijs; M. Peters Venray, Kleine fluit 2e prijs; A. Jenniskens Leunen, Bugel 2e prijs; G. Vogelzangs Leunen, Piston 2e prijs; J. Dietz Leunen, Trombone 2e prijs; J. v. Ooi Leunen, Bugel le prijs; P. Litjens Leunen, Trom pet 2e prijs; P. Heesen Leunen, Tuba 2e prijs. Het aantal jeugdige deelnemers aan dit concours was sterk in de meerderheid, wat het muziekleven in de korpsen der gemeente Ven ray, ongetwijfeld ten goede zal komen. De heer M. Arts uit Venray begeleide de solisten aan de piano. De reiziger van Venray r.aar Horst, is zo langzamerhand al ge wend aan de nieuwe stompe toren, die in Castenray is verrezen. Bij belangstellend informeren naar dit nog vreemde uitsteeksel is hem verteld, dat hier de nieuwe boeren bondsgebouwen gebouwd zijn, waar mede Castenray 'n 30 jarige periode van haar boerenbond op nog al op zichtige wijze illustreert. En inderdaad hebben de Casten- rayse boeren nu een up-to-date pakhuis laten bouwen, dat bijna 500 m2 vloeroppervlakte heeft waar onder flinke kelders liggen en een grote zolder uitwijkruimte geeft, als het in het pakhuis weer eens te druk zou worden. Het pakhuis zelf met kantoor, is uitermate practisch ingedeeld met aparte opslagruimten voor zaad- en pootgoed, ontsmet tingsmiddelen, eieropslagplaats, meng- en maalruimten. Al dit nieuws is maandag j.l. op plechtige wijze in gebruik genomen. Na een plechtige hoogmis des mor gens in de parochiekerk werd 's mid dags het nieuwe pakhuis door Pas toor Geurts ingewijd. Hierbij waren vele gasten aanwezig, o.a. de heer Burgemeester, de voorzitter van de kring der L.L.T.B., het bestuur der Boerenleenbank en enige heren van de L.L.T.B. in Roermond. Er werd een rondgang gemaakt door het nieuwe gebouw en tekst en uitleg gegeven van de tot stand gekomen nieuwigheden. Een druk bezochte receptie be sloot deze middagplechtigheid, waar na alle leden met hun dames 's avonds opnieuw vereend waren in een grote feest vergadering, waar in voorzitter P. Philipsen, in een korte redevoering, een overzicht gaf van 39 jaren activiteit der Cas- tenrayse boeren. Hij releveerde, hoe men voor 39 jaren terug o.l.v. de heer P. Steeghs, zich afgescheiden had van de Oirlose bond en met flink wat schuld en een oud pakhuis hadden moeten begin nen. Intussen bleek de Castenrayse af deling wel levensvatbaar, want in 1936 moest een geheel nieuw pak huis worden gebouwd, dat nu ook al weer te klein was en waardoor wederom de bouw van een nieuw pakhuis noodzakelijk werd. Een om zet van ruim 4 miljoen kg. is niet mis en met Gods hulp hoopt men ook in de verdere toekomst groei en bloei in de afdeling te kennen. Namens de Oirlose zustervereni ging sprak de heer v.d. Sterren een woord van gelukwens, terwijl ook de heer Steeghs nog eens de samen werking onderstreepte, waarmede in de loop der jaren dit alles be reikt is kunnen worden. Dat men de koffiemaaltijd alle eer aan deed, was vanzelfsprekend, zij was dan ook keurig verzorgd. De toneelclub Vondel voerde een kort toneelstuk op: het verliefde Trio, dat best in de smaak viel en «-en vrolijk slot was aandeze gedenk waardige dag voor geheel Castenray. van 7 februari 1914 De coöp. elerverzending Ven rayLeunenHeide, verzond in het afgelopen jaar aan de Roermondse Eiermijn 928.755 eieren met een bruto opbrengst van bijna f 4,80 per 100 stuks. Aan de leden werd uitbetaald de kapitale som van f 41-918,45. Aan kippen werden verzonden 968 stuks, waarvoor werd uitbe taald f 647,49 Het aantal leden steeg van 137 tot 150. Zondagmiddag werden door zekere F. 23 jaar, aan het Veulen, een drietal revolverschoten gelost op de 19-jarige A. aldaar. Een schot trof deze in de kin. De dader werd aangehouden en de getroffene moest naar het ziekenhuis te Roermond, na door Dr. Struben te zijn ver bonden, worden overgebracht. van 6 februari 1909 Voor de volgende lichting der Nationale militie hebben zich in deze gemeente 76 jongelingen aan gemeld. Met Ingang van 1 febr. is be noemd tot gemeente-veldwachter te Mook onze dorpsgenoot Gerard Poels. van 3 februari 1934 Een kaaskoopman, die hier langs de huizen zijn waar ventte, verkocht aan twee huismoeders elk twee pond. Daar later bleek, dat het gewicht niet klopte. De politie werd er bij gehaald en nog eens gewogen en toen bleek, dat bij elke z.g. kilo twee ons te weinig was. De kantonrechter veroordeelde de kaaskoopman tot f 25 boete. Als een bijzonderheid werd vermeld, dat in ons land 30 000 Duitse dienstboden in betrekking waren. Ons land sukkelt hier tegen woordig met 400.000 werklozen. In Duitsland daarentegen waren slechts 20.000 Nederlanders werkzaam. In het kleine Nederland zijn nog altijd een 80 000 Duitsers in verschillen de betrekkingen werkzaam. Wat een scheve verhoudingen! De Radio-centrale heeft zich thans weer uitgebreid met Merselo. Meer dan 40 liefhebbers hebben zich aangemeld. De heer G. Poels te Oostrum slaagde voor het examen vee voeding- en stalcontroleur. Een 7-tal leden van Oostrums Harmonie namen deel aan het con cours te Reuver. De heer Rieter te Maashees, is op zijn verzoek met ingang van 1 maart eervol ontslag verleend als burgemeester van de gemeente Maashees en Overloon. Het bouwen van een woning, voor P. Sanders aan de Akkerweg werd aanbesteed. Laagste inschrij ver was Ant. Arts voor f 1375. De burgemeester van Venray brengt in verband met de komende verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal ter openbare kennis, dat uiterlijk op 26 februari 1959 voor de kiezers gelegenheid bestaat tot het indie nen van een verzoekschrift om bij volmacht te stemmen. kiezer ontvangt van de burgemees ter van de gemeente, in welker kiezersregister hij is opgenomen, ontvangt hij ook van de burge meester van de door hem aange wezen gemeente aan heldoor hem in die gemeente opgegeven adres een oproepingskaart. Ongeacht in welke gemeente hij aan de stemming deelneemt, over handigt de kiezer aan de voorzitter van het stembureau de oproepings kaart, hem verstrekt door de bur gemeester van de gemeente, in welke hij aan de stemming deel neemt, alsmede de vorenbedoelde verklaring. Venray, 28 januari 1959. M0ede^ VBa°bryh.hlUidYoe LsS^babyderm-poeder Wie zelf niet aan de verkiezingen van 12 maart a.s. kan deelnemen (wegens ziekte, ouderdom of ver blijf in het buitenland) kan zijn stem door een ander bij volmacht laten uitbrengen. Die ander kunnen zijn: de echt genoot, familieleden tot en met de derde graad, de echtgenoot van een schoonzus, de echtgenote van een zwager en huisgenoten in ruime zin van het woord. Wanneer men een ander bij vol macht wil laten stemmen, moet men bij het gemeentehuis of bij het KVP-afdelingsbestuur een for mulier aanvragen, waarop enkele gegevens ingevuld moeten worden zowel over degene die bij volmacht laat stemmen als over degene, die de stem namens een ander gaat uitbrengen. Dat formulier moet ingevuld en ondertekend ingeleverd worden bij de gemeente-secretarie. De plaats vervanger krijgt dan de oproep kaart. Wanneer men zijn stem wil uit brengen in een andere gemeente dan waarin men woont is dat ook mogelijk. Men moet dan eveneens een formulier aanvragen aan de gemeentesecretarie of bij het plaat selijk K.V.P.-bestuur. Op dat formulier moet ingevuld worden de naam van de plaats waar men op 12 maart zal zijn. Men krijgt dan automatisch de no dige gegevens thuisgezonden. De uiterste datum, waarop de formulieren moeten zijn ingediend bij de gemeente-secretariën is 26 februari. Degenen, die dus binnen kort naar het buitenland vertrek ken doen er goed aan nu alvast maatregelen te nemen. Venray, 28 januari 1959. Stemmen iii een andere gemeente De burgemeester van Venray, brengt ter openbare kennis, dat aan een kiezer op zijn verzoek wordt toegestaan te zijner keuze aan de stemming deel te nemen, hetzij in de gemeente in welker kiezers- register hij op de dag van de kan didaatstelling is opgenomen, hetzij in een door hem bij het indienen van dat verzoek aan te wijzen andere gemeente. Het voren vermelde geldt echter niet voor de kiezer, die in het cen trale bevolkingsregister te 's-Gra- venhage is opgenomen, noch voor hem, aan wie is toegestaan bij vol macht te stemmen. Voor de kiezer, die van boven bedoelde bevoegdheid gebruik wenst te maken, bestaat gelegenheid daar van uiterlijk op de veertiende dag vóór die van de stemming, in per soon ter secretarie van een gemeen te aan de burgemeester of de door deze aangewezen ambtenaar mede deling te doen. Hij geeft daarbij op: a. zijn naam en voornamen of voorletters; b. de datum, het jaar en de plaats van zijn geboorte; c. de gemeente in welker kiezers- register hij is opgenomen; d. zijn adresof laatste adres aldaar; e. de andere gemeente, benevens een adres in die gemeente; fde gemeente en het adres, waar hij de ter zake in drievoud op te maken schriftelijke verkla ring wenst te ontvangen. Deze verklaring wordt door de kiezer en door de burgemeester of de door deze aangewezen ambte naar ondertekend; een exemplaar van de verklaring wordt aan de kiezer verstrekt. 4 |De kiezer, ten aanzien van wie een verklaring is ontvangen, wordt in de door hem aangewezen ge meente ingedeeld in hetsteindlstrict, waartoe het door hem opgegeven adres behoort. Bij onzekerheid daar omtrent heeft indeling in het eerste steradistrict plaats. Naast de oproepingskaart, die de van 8 tot en met 15 febr. PAROCHIEKERK VENRAY Priester van de week: Kapelaan Geerits Zondag: quinquagesima, 6.30 C. v. OpbergenRelouw, 7.30 wed. Barends, 8.30 Gertr. v. Heyster, 9.15 Johan Janssen, 10 30 Piet Derks en echtgen., 7 u. lof, 11.30 Congregatie op Jerusalem voor de Jongeren, 5 uur H. Familie. Maandag: 7 u.overl.parochianen, 8 u. uitv. M. Lemmens, 8 u. Harrie Oudenhoven en ouders, 8.30 Th. Kuypers, 9 u. best. jrd. P. Schols. Dinsdag: 7 uur J. de Bruin en echtgen., 8 u. vr. GoorenBouten, 8 u. mevr. Drenth, 9 uur Gerard Martens en Helena Henkens lh. As-Woensdag: 6.45 Jos. Hendriks, 7.30 Maria Jacoba HanssenGielen en dochter Maria, 7.30Th.Maessen, 8 15 Peter Gommans en Ens. Jen- ne&kens 2kl., 8 15 Dr. Bloemen, 9 u. Avondmis G. Peeters. Na de H. Missen wordt het as-kiuisje ge geven. Donderdag: 6 45 Wilhelraina Swin- kels—Emons, 7.30 Sacramentshoog mis, 8.15 J.H.P. Janssen lkl., 8.15 Dr. Bloemen. Vrijdag: 6.45 Antoon Poels en echtgen., 7 30 Jan Huisman echtgen. èn zoon, 7.30 H. Erkelenz en echtg., 8.15 best. jrd. Ant. Verschuuren, 8.15 zek. int. R. Zaterdag: 6.45 O L.Vr.-hoogmis, 7.30 Frans Aerts, 7.30 Jan Swinkels en Jacoba Michels, 8.15 Petronella Dekkers lh., 9.30 uit dankbaarheid 40 jarig huwelijk v. MilHendriks, biechten van 5.307.30, 7 u. lof. De schoolkinderen leren deze week de 34e en 35e les van de katechis- mis. PATRONNAAT Voor alle jeugdleden is er met carnaval weer een ontspannings avond in het Patronaat Merselose- weg. Wie enige aanleg heeft voor detective, kan hier de kunst op uit stekende wijze komen leren. Toe gang uitsluitend tot 18 jaar. Wij beginnen zondagavond om 7.30. Contributie meeberengen. RECTORAAT PATERSKERK Zondag: Quinquagesima. De H. Missen om 6.30, 7.45 ên 10.30. De Hoogmis om 9 uur. De eersie col lecte v.d. bijz. noden, de tweede v. ons Priesterstudiefonds. 7 uur lof met overweging. Maandag: H. Cyrillus v. Alexan- drië, bisschop en kerkleraar. Dinsdag: H. Scholastica, maagd. Vanavond GEEN lof. Woensdag: Aswoensdag, vasten - en onthouding.-dag. 7 uur wijding van de As, waarna gez. H. Mis. Vervolgens worden NA elke H. Mis de as-kruisjes gegeven, 's Avonds om kwart vóór 9 gedialogeerde Avondmis, speciaal voor de jongeren boven de 17 jaar. Ook hierna as kruisje. Donderdag: Mis van de dag. Vrijdag: Mis van de dag. Vasten- en onthoudingsdag. 7.30 H. Kruis weg. Zaterdag: Mis van de dag. Van 3—8 uur gelegenheid tot biechten. Avondmis op de woensdagen Zoals andere jaren, is er ook nu gelegenheid, om in de Vastentijd op de woensdagen 'savonds 'n H. Mis bij te wonen, en wel om kwart vóór negen. Wie de H. Communie ontvangen wil, mag dan nog tot 6 uur eten en tot 8 uur drinken (geen alcohol). Wij willen deze H. Mis ook tot iets bijzonders maken, en allen antwoorden dus mede, en er is 'n korte uitleg bij. Breng dus missaal mee Vooral de jongeren boven de 17 jaar nodigen wij met nadruk uit. En vrijdags oefening van de kruisweg: laat elk gezin

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1