Jeugd en industrie Vastenavond K.V.P. is klaar voor de verkiezingen SPORT SeSte8ikaIt°^ve telmeaFooan'6i2en S™' WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN PBIJSBPEB KWABTAAL f 1A0 BUITEN VEWBAY f 1.60 PUROL Duidelijke taal in manifest Derde Orde 100 jaren HAMEA Gevonden: Zaterdag 7 februari 1959 No 6 TACHTIGSTE JAARGANG CONFECTIE VAl W PEEL EN MAAS W Katholieke politiek is werken voor heel het volk. Hiermee eindigt het manifest, dat de Katholieke Volkspartij een dezer dagen in een oplage van meer dan een half mil joen over Nederland zal verspreiden. Vier voorname punten kunnen wij eruit lichten, dezelfde punten, die wij ook terug vinden in de ander halve meter grote affiches, welke van zuilen en schuttingen de voor naamste doelstellingen van een christelijk-sociale politiek in woord en tekening duidelijk maken. Franz Mettes, een van de beste affiche-tekenaars, heeft deze affi ches in overleg met Mr. Jan Derks ontworpen en uitgevoerd. In krach tige kleuren en duidelijke beelden illustreert hij de vier centrale pun ten, die dè K.V.P. in haar verkie zingscampagne 1959 naar voren brengt: Volop werk, Eezit voor iedereen, Baa§ in eigen huis en Wij bouwen voort. Wanneer de K.V.P. aan het eind van haar manifest stelt, dat katho lieke politiek betekent werken voor heel het volk, dan is dat zowel haar zwakke als haar sterke punt. Partijen sterk gebonden aan be paalde groeperingen kunnen de K.V.P. dan ook gemakkelijk aan vallen op onderdelen van haar program. Van de andere kant ziet elk nuchter denkend mens in, dat wij moeilijk van een christelijk- sociale politiek kunnen spreken, wanneer het welzijn van slechts een groep uit het volk wordt nage streefd. In zijn eenvoudige klare taal is het manifest dan ook een meester lijk stukje werk, dat zonder bom barie en zonder grote woorden een overzicht geeft van wat de K.V.P. wil zien te bereiken. Haar centrale beleidspunten voor de toekomst licht het manifest toe. Wanneer de K.V.P. volop werk voor iedereen wil, dan voegt zij eraan toe, dat de voornaamste welvaarts bron voor heel ons volk ligt in de particuliere ondernemerslust. De ondernemers mogen niet der mate door de overheid beknot worden, dat zij alleen maar voor de belastingen werken en zij niet meer kunnen investeren en uitbrei den. Wanneer de industrie niet kan investeren, niet uitbreiden, dan zal de werkgelegenheid geen gelijke voet kunnen houden met de bevol kingsgroei van ons land. De over heidsmaatregelen dienen er op ge richt te zijn, dat de werkgelegen heid kan blijven groeien, ook bij de overgang naar de grotere Europese markt. Belastingen blijven nood zakelijk, maar zij mogen niet te zwaar zijn. Wanneer de K.V.P. spreekt van particuliere onderne merslust dan bedoelt zij daarmee vanzelfsprekend ook de midden stand en de landbouw. Een bijzon der oog heeft de K.V.P. voor de zwaar belasting-betalende vrijgezel len. Dezen dienen het eerst voor verlichting in aanmerking te komen, zegt het manifest. Wanneer straks de affiches ver kondigen: bezit voor iedereen, dan bedoelt de K.V.P. daarmee te zeg gen, dat haar een nieuwe maat schappij voor ogen staat met andere bezitsverhoudingen. Niet de staat als grote bezitter (socialisme), niet de industriëlen (liberalen), maar persoonlijk bezit voor de brede massa van ons volk. Het kapitaal, dat voor nieuwe ondernemingen nodig is, komt nu nog van weini gen. Maar ook de arbeiders moeten de mogelijkheid krijgen hun aan deel daarin te leveren teneinde zo recht en verantwoordelijkheid te krijgen. En hiermede komen wij vanzelf bij het derde punt: Baas in eigen huis. Elke mens moet zijn eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen. Niet de staat moet als een alles beheersende vader het lot van de mens bepalen, maar dat moet de mens zelf doen. De mens heeft er recht op om baas in eigen huis te zijn. „Wij bouwen voort", tenslotte, behoeft nagenoeg geen toelichting. Eenieder is op de hoogte van het prachtige werk, dat de KVP- minister Ir Witte heeft verricht. Ieder jaar een record-aantal wo ningen en wat nog belangrijker is, grotere woningen dan ooit zijn ge bouwd. Wij herinneren ons allen de po litiek van zijn socialistische voor ganger, die wel veel huizen wilde bouwen, maar dan zo klein, dat elke gezinsontplooiing bij voorbaat onmogelijk wordt gemaakt. Vooral de grote steden zitten nu nog met de gevolgen van deze fu neste woningbouwpolitiek te kijken met haar twee- endriekamerflatjes. 1958 leverde het bouwrecord op van 89.000 woningen. Met Ir Witte kan de K.V.P dan ook met een gerust hart deze eis stellen in haar manifest: woningen met ruimte voor gezonde gezins verhoudingen, maar ook voor alleen staanden en bejaarden. In het kort een politiek die ge richt is op 'n zo spoedig mogelijke beëindiging van de woningnood. De K.V.P. verklaart dan ook in haar manifest: Wij willen alles op alles zetten om in de komende vier jaren een einde te maken aan de woningnood. Wij kunnen in het bestek van dit artikel beslist niet alle kwesties in het manifest aangeroerd be spreken. Daarvoor is het te veel omvattend. Wij menen er echter zeker van te mogen zijn, dat de K.V.P. met een gerust hart de ver kiezingen tegemoet kan zien. Zij heeft zich het vertrouwen van haar kiezers in de afgelopen jaren meer dan waard getoond. Ook in haar manifest belooft zij. geen on mogelijke zaken. In haar laatste vergadering stelde het Sociaal Charitatief Centrum dit onderwerp ter bespreking, waar bij ze doctorandi van Hoof en Kuyer had uitgenodigd hun visie op dit onderwerp te geven voor haar leden en een groot aantal genodigden, waaronder behalve de heren geestelijkheid o.a. het college van B. en W. Zoals de voorzitter reeds in zijn inleiding aanvoerde wilde men met deze vergadering een probleem eens gaan belichten, dat ook in Venray gaat spelen, nu de indusirie de structuur van onze gemeenschap gaat veranderen. Niet alleen werkplaatsen Drs. van Hoof merkte in zijn inleiding op dat industrialisatie zich niet beperkt tot de bouw en inrichting van enkele fabrieken en werkplaatsen. De samenleving in zijn geheel ondervindt hiervan de gevolgen. Zo krijgt b,v. de samen leving eèn meer stedelijk karakter. Er komen „vreemde" mensen in die plaats wonen, met een andere mentaliteit, met andere opvattin gen t.a.v. godsdienst, cultuur enz. Onze meisjes en vrouwen krijgen meer beroepsmogelijkheden, wat zijn weerslag weer vindt in de ge vormde en nog te vormen gezin nen. In tijden van een neergaande conjunctuur is er een groter ge vaar voor werkloosheid. Het levens- rythme wordt heel anders. Er komen nu tijden voor het werk en tijd voor ontspanning en men zal dienen te zorgen dat ook de orit- spanningstijd voor de betrokkene van voordeel is. Na deze inleidingen werd er vurig gedebatteerd over verschil lende kwesties. Niet in het minst over het kostgeld. Dat alle partijen het hier over eens waren, kon men niet bepaald zeggen, maar de conclusie was toch: dat ouders en kinderen deze kwestie zelf dienen te regelen in onderling vertrouwen, waarbij van de kant van de jeugd een redelijk deel gevraagd kan worden in de offers in ieder gezin, maar van de andere kant de ouders ook begrip dienen te hebben dat hun kinderen andere eisen stellen, dan zij vroeger hebben kunnen doen. In deze discussie werd o.m. ook gesproken over de vormingsinsti tuten voor de leerplichtvrije jeugd (Mater Amabilis- een Pater Fortis- school). Hoewel men over doelstelling van deze instituren vol lof was, waar schuwde men vooral van industriële zijde, dat een bezoek onder werk tijd aan deze scholen, voor de nog jonge industrie een te zware econo mische last gaat worden. Er werd in bovenstaand verband ook de verhouding met de school in het algemeen besproken en aan gezien het schoolprogramma niet alleen de intellectuele vorming der jeugd behartigt, maar daarnaast ook de culturele vorming geeft, is het van belang, dat tussen ouders en school een betere samenspraak komt, die o.a. gevonden kan worden in op te richten ouder-comité's, die dan echter ook mee moeten kunnen praten. Industrialisatie vraagt veel van onze gezinnen, die de geslotenheid van weleer gaan verliezen en waarin b.v. het gezag van vader niet meer zo geldt als vroeger. Men kan zelfs gaan spreken van een democrati scher gezinsvorm en bij de kinde ren zien we een grotere drang naar zelfstandigheid, wat o.m. blijkt uit de veelal „pijnlijke" kostgeld- geschiedenis. De gezinnen zullen meer dan in het verleden moeten zorgen voor een gezond klimaat voor de per soonlijkheidsontwikkeling, waarin zonder overschatting van de jeugd, leiding wordt gegeven. Jeugd wil vooruit Drs. Kuyer behandelde het pro bleem der jeugd, waarbij hij op merkte, dat de jeugd naar meer vrijheid streeft, terwijl h.i. de ouderen met dat streven niet ge noeg rekening houden. De jeugd, aldus de spreker, wil zich ontwikkelen, dat is trouwens het specifieke kenmerk van de jeugd. En de tijd van heden vraagt heel andere ontwikkelingsmogelijk heden dan in het verleden omdat we nu in een heel andere maat schappij leven, waarvan de jeugd straks deel gaat uitmaken. Het is dus zaak, dat we die ontwikkeling der jeugd thans in goede banen leiden, dat we onze opvoeding aan passen aan de wensen van deze tijd en dat zowel ouders, scholen, verenigingen e.a. de jeugd moeten leren begrijpen en verstaan. En dat men zich niet dood moet staren op wat vroeger was, want dit is niet alleen voorbij, maar ligt trouwens ook op een heel ander vlak. We staan dan aan de vooravond van dat grote volksfeest, dat Vastel- aovend heet. De foto's van prinsen en vorsten staan de laatste dagen in alle mogelijke kranten als een zeker teken, dat de dagen van dwaasheid, flauwekul e.d. weer aan staande zijn. Ook Venray maakt zich op voor dit dwaze feest, dat zo'n welkome onderbreking is in de sleur van iedere dag. En al mag men dan in de kom elkaar dit jaar niet ge vonden hebben, op de kerkdorpen zullen de Doorluchtige Dwaasheden van Prinsen in ieder geval regeren Elders vindt U de programma's van wat hier en daar gebeuren gaat en dan blijkt wel, dat er ook dit jaar allerwege weer het nodige ge beurd is om in eigen plaats dit volksfeest te kunnen vieren. Mogen we volstaan met als een goede raad mee te geven, wat we vonden in een kleurrijke folder van de Bossche Vastelaovend: „Laat alle deftigheid thuis met die dagen, maar niet Uw fatsoen. Een goede vastelaovenvierder drinkt, maar zuipt nooit; heeft plezier, maar misdraagt zich niet; kust wel eens een meisje, maar verleidt haar niet en maakt gebruik van de gastvrij heid, maar misbruikt die niet". Wie zich aan die gulden spel regels houdt, zal ongetwijfeld pret tige dagen hebben, die wij graag allen toewensen. 20 STUKS 75 CT haar leden schetsen. Dit blijft in het verborgene. Wel bevangt hem soms vrees als hij ziet, dat alléén ouderen nog lid zijn van gods dienstige verenigingen en de jeugd schijnbaar hiervoor geen interesse heeft. Wel kon hij beoordelen het vele sociale en charitatieve werk, wat de Derde Orde heeft gedaan ten behoeve van de Venrayse gemeen schap. Hij wees in dit verband op de gezinszorg, op de bibliotheek, kindervacantiewerk, ziekentriduum en vele andere initiatieven, die op deze eeuwdag nog eens opnieuw getuigenis afleggen van wat ook een godsdienstige vereniging voor een gemeenschap kan betekenen. Pater Auspicius van Corstanje, de Commissaris van de Derde Orde in Nederland, bracht ook zijn geluk wensen. Hij haalde herinneringen op aan het werk van Pater Nielen, Pater Silvester Coenen en Pater Rufus, die in de afgelopen jaren zo hard hebben gewerkt voor de groei en de bloei van Venrays Derde Orde. Dat zij diezelfde bloei zou mogen kennen in de toekomst was zijn vurige wens, terwijl hij hen aan spoorde ook de jeugd van nu met idealen van Franciscus kennis te laten maken. Pater Urbanus sprak aan het slot van dit feestelijk matinee, wat op uitstekende wijze omlijst werd door een dubbel mannen-kwartet der fraters, een dankwoord voor de vele goede wensen. Dan begon een druk bezochte receptie, waaraan o.a. deelnamen delegaties van derde orde-afdelingen uit Oostrum, Wanssum en Merselo, de heren wethouders, het kerk bestuur van het rectoraat met Pater Recter, Pater Gardiaan en vele andere gasten. Dit eeuwfeest, dat woensdag was ingezet met een plechtig Triduum in de Paterskerk, dat gesloten werd met een plechtige hoogmis op zon dagmorgen, vond zijn bekroning in een tweetal voorstellingen van Jan Nelissens poppenspel, dat door alle tertiarissen werd bijgewoond. Ze konden dan tevens zelf nog eens constateren, dat het door de gebr. Volleberg, o.l.v. architect Rade maker, verbouwde kapittelhuis voor dergelijke buitenkerkelijke bijeen komsten uitstekend is verbouwd en dat hun feestcadeau i.e. de ver- verbouwing inderdaad geslaagd mag heten. Er zijn zondagmorgen in 't fees telijk versierde zaaltje van Huize San Damiano vele vriendelijke woorden gesproken tot 't huidige bestuur van Venrays Derde Orde. Pater Custos, dr. Siebrand Ga- lema, kwam namens de Eerste Orde der Minderbroeders gelukwensen overbrengen van Pater Provinciaal, die op terugreis was van Rome. Hij bracht de dank over voor 't vele goede, wat in Venray op zoveel terrein tot stand gekomen is en drong aan om, aangepast aan de moderne tijden, het werk van Vader Frans voort te zetten. Ook de heer Deken toonde zich dankbaar voor het vele wat de Derde Orde gedaan heeft voor zijn leden, die het bracht tot zelfheili ging, voor de maatschappij, die op zo menig terrein van initiatieven der Derde Orde heeft mogen pro fiteren. Als een kleine waardering voor dit werk bood hij een cadeau aan onder couvert. De Burgemeester kon moeilijk de verdiensten van de Derde Orde voor S.V.V.-nieuws De resultaten vam jl. zondag waren op alle fronten nogal wat teleurstellend. Eén gelijkspel en 3 nederlagen was de onverwachte en schamele oogst uit vier wedstrijden. Het 11 gelijkspel in de wedstrijd van ons le elftal tegen Haslou lag zeker niet in de lijn der verwach tingen en met een tikkeltje geluk, of zo u wilt, minder tegenslag, zou de overwinning voor ons geweest zijn. Door het wegens ziekte ontbre ken van de linksbuiten was de voorhoede ernstig gehandicapt, maar daaraan alleen kan de teleur stellende uitslag toch bezwaarlijk geweten worden. De bezoekers gewend aan gladde Limburgse klei wisi zich 't beste aan te passen aan de voor onze spelers ongewone terrein gesteldheid, i.e. een terrein, waar van de bevroren bovenlaag door de lichte dooi glad en moeilijk bespeelbaar was. Zij waren 't dan ook, die vanaf de aftrap fel ten aanval trokken. Toen de eerste aanvalsgolven waren afgeslagen, kwam er meer evenwicht in de strijd. Totaal on verwacht kon Haslou de leiding nemen, toen onze links-back na ca. 20 min. de bal tè zacht op v.Boven terugspeelde, waardoor de sneller reagerend Haslou-rechtsbinnen wat vlugger bij de bal was en op ge makkelijke wijze kon scoren. Dit was het sein voor onze spe lers om er een schepje op te doen en het initiatief van hen te doen uitgaan. De zeer fel ingrijpende Haslou- verdediging gaf de eenmaal ver worven voorsprong niet gemakke lijk prijs, maar toen na een half uur spelen Lucassen een rush op hun doel ondernam, was hun ver weer machteloos. Het harde schot werd door de keeper wel gestopt, doch de wegspringende bal werd een prooi voor de attent meegeko men Koonings, die niet talmde om gelijk te maken. Ondanks verwoedde pogingen om nog voor de rust een voorsprong te nemen, lukte dit de onzen niet, zodat, ondanks een lichte veld meer derheid onzerzijds, de ruststand gelijk was. Na de rust leek het er aanvan kelijk op, dat men Haslou toch nog op de knieën zou krijgen. Er volg den een periode van heftige Venray aanvallf n waarbij echter niets wilde lukken. De Haslou-verdedi^ers kon den zich bij de, nogal eens met twee maten metende scheidsrechter, een en ander permiteren, waarvan men een dankbaar gebruik maakte en desnoods met geweld Venray sukses in de weg stond. Na een daaropvolgende periode van op en neer gaand spel togen de onzen wederom ten aanval. Toen wij dachten Vennekens te zien gaan scoren werd hem dit wel erg hard handig belet maar blijkbaar voor de scheidsrechter toch nog toelaat baar. Hierna zou Lucassen nog een maal trachten om met een adem benemende rush op het doel van Haslou de Venray-overwinniug naderbij te brengen, doch helaas zou dit voorlopig zijn laatste ren op het voetbalveld blijken, want nog buiten het strafschopgebied stuitte hij op dusdanige tegenstand, dat hy een lelijke val maakte waarbij hij een sleutelbeen brak en dus voor de komende weken werd uitgeschakeld. Ook de massale aanvallen vlak voor het einde, met onze verdedi gers in de voorposten, liepen op niets uit, zodat een kostbaar puntje verloren ging. In een wedstrijd met dikwijls goed voetbal heeft ons derde elftal in Heaeisom een zware 71 neder laag moeten lijden. Een gehavend elftal o.m. zonder keeper waardoor een reservespeler de ondankbare taak kreeg om als zodanig te fun geren, wist een half uur lang doel punten te voorkomen. Daarna moest men machteloos toezien dat 7 voltreffers geplaatst werden waar tegen slechts 1 doelpunt gesteld kon worden na uitstekend samen spel gescoord door L. Litjens. Een prettige partij voetbal, ondanks de grote nederlaag, dat geeft moed voor de volgende wedstrijden met een keeper in het doel. Ook de thuiswedstrijd van ons 4e elftal tegen Brughusia is op een nederlaag uitgelopen. De gasten waren duidelijk de meerdere en met rust was de stand 3—0 in hun voordeel. De onzen hadden kenne lijk meer last met het harde veld dan de direkter spelende mannen uit Broekhuizen die met open aan vallen sukses boekten. Een omzetting in onze gelederen na de rust mocht niet baten. Brug husia maakte er 40 van waar mede het einde kwam en nu kan men in Broekhuizen zachtjes aan de voorbereidingen beginnen om het zoveelste kampioenschap te gaan vieren. Tenslotte deelde het vijfde elftal eveneens in de algehele malaisse door met 10 van Ysselsteyn 2 te verliezen in een weinig imponerende wedstrijd waarin dé scheidsrechter de eerste partij blies maar nogal eens de juiste toon miste. Voor a.s. zondag zijn in verband met de vastenavondviering geen wedstrijden vastgesteld. De stand RKGFC Montagn. Volharding Achates Meerlo RKLVV Oostrum RKDSO Tienray BW EWC Resia Duitsland was ook in 1958 grootste handelspartner van ons land West-Duitsland is in 1958 weer onze belangrijkste handelspartner geweest. De Nederlandse uitvoer naar West-Duitsland is gestegen van f 2173 miljoen in 1957 tot f 2320 miljoen in 1958, terwijl de invoer uit West-Duitsland is ge daald van f 2809 miljoen in 1957 tot f 2682 miljoen in 1958, aidus blijkt uit een publikatie van het C.B.S. De tweede plaats wordt weer ingenomen door België Luxemburg. Onze uitvoer naar dit gebied steeg van f 1826 tot f 1830 miljoen, ter wijl de invoer daalde f 2816 tot f 2459 miljoen. De Nederlandse uitvoer naar Engeland nam scherp toe van f 1280 tot f 1455 miljoen, terwijl de invoer uit Engeland sterk afnam van f 1255 tot f 1017 miljoen. De Nederlandse uitvoer naar Frankrijk kwam van f 558 op f 578 miljoen, terwijl de invoer scherp terugliep van f 500 tot f 377 mil joen. Onze handel met de Ver. Staten geeft in 1958 een grote verbetering te zien in vergelijking met 1957 De uitvoer naar Amerika steeg nl van f 596 tot f 681 miljoen, terwijl de invoer uit de V.S. daalde van f 2043 tot f 1551 miljoen. Onze handel met Indonesië gaf een ver dere inkrimping te zien. De uitvoer daalde van f 274 tot f 111 miljoen, terwijl de invoer terugliep van f 454 tot f 308 miljoen. „Oostrum"-nieuws Ondanks onze ietwat sombere voorspelling van vorige week, heb ben onze jongens in Blitterswijck toch nog een daverende overwin ning weten te behalen. Met niet minder dan 71 werd B.V.V. ver pletterd. Het bleek al spoedig, dat Oostrum er zin in had, om ook nog ëens te winnen. Er werd direct van het begin af een vlot tempo ingezet en de stugge B.V.V.-verdediging moest alle zeilen bijzetten om doel punten te voorkomen. Het. eerste doelpunt liet dan ook nog even op zich wachten. Maar toen onze mid- voor eenmaal het doel had ge vonden, werden er doelpunten aan de lopende band gefabriceerd, resp door onze linksbinnen, rechtsbinnen en linksbuiten, zodat het tenslotte 70 werd. In de laatste seconden wist B.V.V. de eer nog te redden. Het tweede speelde gelijk tegen Lottum 2. Dit mag zeker niet on verdienstelijk genoemd worden tegen de als no. 2 geplaatste op de ranglijst, ofschoon ons tweede een overwinning zeker verdiend had en met een beetje meer geluk zou hei ook zeker een nederlaag voor Lot tum geworden zijn. Na ongeveer 20 min. namen de onzen de leiding. Bijna voortdurend werd het Lot- tumse doel onder zware druk ge houden en Lottum moest het dan ook hoofdzakelijk hebben van snelle uitvallen. Bij een hiervan wisten zij gelijk te maken door een misver stand in onze verdediging. Rust stand 11. Na rust ongeveer hetzelfde spel- beeld, met Oostrum het meest in de aanval. Toch was het Lottum, dat de stand op 12 bracht. Bij een algemene aanval op het Lotturase doel, maakte een der achterspelers hands in het beruchte gebied. Deze hard ingeschoten bal werd wel door de keeper gekeerd, maar kon de bal toch niet in zijn bezit krijgen, zodat de midvoor nu onhoudbaar inschoot. Wel werd nog hard gewerkt voor een overwinning. De Lottumse ver dediging wist echter stand te hou den, zodat de eindstand werd 22 Voor morgen is er voor onze elf tallen geen voetballen vanwege carnaval. Voetbaltoto. Van toto 71 was 10 punten het hoogste. Ruwe, schrale huid is: 14 9 15 10 14 7 14 8 13 7 1 11 20 34—21 20 49—28 18 37—20 17 22—17 15 32—29 14 33—34 13 33—30 13 25—38 12 27—29 11 24—45 10 27—33 7 20—40 Nieuws uit Venray en Omgeving Zondagsdienst huisartsen Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot maandagmorgen 8 uur, wordt de praktijk der huisartsen voor Venray e.o. waargenomen door Dr. VAN THIEL Stationsweg 9 Telefoon 465 Uitsluitend voor spoedgevallen. GBOENE KRUIS Donderdag a.s.: Zuigelingenbureau voor de Kom. Openbare bekendmaking Burgemeester en wethouders der gemeente Venray, brengen ter open bare kennis, dat zij de aan P.G.H. Stoks, wonende te Venray, Hen- seniusplein 16, verleende vergun ning voor het vervoer van perso nen met een huurauto zodanig hebhen gewijzigd, dat in de plaats van één twee huurauto's mogen worden gebruikt. Venray, 31 december 1958. Openstelling Postkantoor tjjdens Carnavalsdagen Op 9 en 10 februari a.s. zal de dienst worden uitgevoerd als op zaterdag. Voor de postdienst is het kantoor opengesteld van 8 30—13.00 uur. Telegraaf blijft ongewyzigd, even als de verzending van de corres pondentie. Die dagen zal dus slechts één bestelling plaats vinden. heren glacé en groene kinderwant jes, Cox, Pr. Irenestr. 12; zilveren rozenkrans in étui en sauslepel, Janssen, Hoebertweg 10; gele da meshandschoen, beige kinderwant en wit étui, J. Min, Kempweg 26; paar kinderhandschoenen, A. Voer- mans, Leunseweg; bl.grijze jon gensjas, Sijbr-rs, kolenh. Kempweg; gele kanarie, v. Bergen, Pastoor- Ruttenstraat 10; rechter heren- glacé; zwarie handtas, inh. 2 repen chocolade, zakdoek, rozenkrans en portemonnaie, Janssen, Hoender- straat 51; blauwe kinderwantjes, rood hon denhalsbandje, rode vulpen, paar nijlonkousen, linker beige hand- scnoen, paar lichtbr. heren-glacé's, wieldop van auto, grijze kinder wantjes, Politiebureau. Na-inlevering van oude zilveren rijksdaalders. Over enkele weken eindigt de in leveringstermijn van de oude zil veren rijksdaalders. Bij alle post kantoren en poststations en bij de kantoren en agentschappen van de Nederlandse Bank N.V. bestaat nog tot en met woensdag 18 februari a.s. gelegenheid tot omwisseling van deze buiten omloop gestelde munten tegen gangbare Nederland se betaalmiddelen.

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1