Nieuwjaarsrede Burgemeester. Dansgelegenheid in Venray... Venrays Vroede Vaderen vergaderden PUROL nog altijd helkesle voor de Huid Christoffel gaf demonstraties Gevonden: Goede nachtrust Zaterdag 31 januari 1959 No 5 TACHTIGSTE JAARGANG CONFECTIE VP Vol* PEEL EN MAAS S3 DRUK EN ÜITGAVE FIRMA VAN DEN MÜNOKHOF 1A7FTPT VRT A H VPMPAV TTM OaAQTDPïfPM ADVERTENTIE-PRIJS: 8 ct. perm.m. ABONNEMENTS- GROTESTRAAT 28 TELEFOON 512 GIRO 150652 V¥ Cr£«IvOLoAU VUUJI V Juilllii I Juli V/1Y13 1 AvCrlV Coil PRIJS PER KWARTAAL f 1.40 BUITEN VENRAY f 1.60 Nieuwe Gymnastiekzaal Speelplaatsen voor onze jeugd? Alweer modder- en zandwegen Voor de eerste maal in 't nieuwe jaar kwam de Raad dinsdag bijeen om met een' sneltreinvaart de agen da te behandelen. Bij de ingekomen stukken ble ken enkele schrijvens te zijn van Ged. Staten,, waarin door hen de besluiten van d*> Raad, om grond te verkopen, werden verdaagd. JANSSEN wilde wel eens weten, wat hier nu feitelijk achter zit. Want als we de cijfers van de woningzoekenden zien stijgen en als enigste oplossing slechts de particuliere woringbouw kennen, dan wordt ook die bouw door deze verdagingen toch wel zeer getrai neerd. De VOORZITTER vertelde, dat Ged. Staten nu opeens willen weten, hoe de gemeente de grondprijs heeft vastgesteld, die zij vraagt. Die kostprijsberekeningen zijn vroe ger nooit gevraagd, maar nu moe ten die nog opgesteld worden en dat eist tijd. Vandaar deze verda gingen. Bij de nieuwe aanvragen om goedkeuringen zal meteen een kostprijsberekening bijgedaan wor den, om zo eventueel oponthoud te beperken. GRONDEN. Het voorstel, om de gronden ver pacht aan P. J. Claessens en P. Vollenberg, beiden te Oirlo, thans te verpachten aan G. Geerets enP. J. Volieberg, resp. schoonzoon en zoon, die de bedrijven hebben over genomen, werd zonder meer goed gekeurd. Ook de verkoop van een bouw terrein in de Prins Hendrikstraat, aan A.W.M, van Aarssen, ad f 4 70 per m2. De grond voor de bouw van een hoogspanningshuisje en een trans formatorhuisje werd aan.de PLEM beschikbaar gesteld. VERMEULEN wilde weten of deze bouwsels ook de goedkeuring nodig hadden van de welstands commissie en kreeg een bevesti gend antwoord. „Dan begrijp ik er helemaal niets meer van..." was zijn verbijsterd commentaar. De overdracht van 4 woningen te Ysselsteyn aan de woningbouw vereniging St. Oda werd natuurlijk aangenomen, maar DE BRUYN maakte B. en W. er op attent van de in 1953 eveneens overgedragen woningen nog steeds geen notariëie akte is opgemaakt. De VOORZITTER beloofde, dat dit nu tegelijkertijd zou gebeuren. Drie duplex-woningen aan de Pr. Bernhardstraat werden -aan dezelf de vereniging overgedragen. En een verrekening van voorschotten tussen gemeente en woningbouw verening ging zonder meer onder de hamer door. Prettig was het verder, dat de Julianasingel en andere wegen nu ook officieel de bestemming van openbare weg gekregen hebben. Tot heden hadden ze die officiële titelatuur nog niet. Ver.-chil lende loon bijslagen, die de Minister voor het gemeente- personeel heeft goedgekeurd, kre gen ook het accoord van de Raad. VERKEERSREGELING Voor de verkeersborden, benodigd voor de nieuwe verkeersregeling, werd een crediet gevraagd f 7800.—. Fr. JANSSEN vroeg waarom men niet meteen de nieuwe regeling zelf in de raad heeft gebracht. De VOORZITTER vertelde, dat men eerst borden moet hebben, voordat een regeling kan worden goedgekeurd. Zonder borden kan men nu eenmaal niets beginnen, daar de regeling na goedkeuring binnen 30 dagen moet gaan werken, NIEUWE GYMNASTIEKZAAL Op het einde van de vergadering vroeg de VOORZITTER de goed keuring, een urgentieverklaring voor een gymnastiekzaal bij de ULO-school door te kunnen zenden. De raad keek wel op van dit nieuws, dat onverwacht ter tafel kwam, en gaf graag zijn goedkeu ring voor dit onverwacht presentje. COLSEN was zeer tevreden, maar vroeg of de actie voor de eerste gymnastiekzaal toch gewoon door gaat. Natuurlijk, aldus de VOORZIT TER, die is op het ogenblik in den Haag voor de prioriieitsverklaring, maar men eist eerst centen op de tafel. Nu wordt via Ged. Staten een poging gedaan om geld los te krijgen voor deze bouw. COLSEN hoopte, dat B. en W. ondanks deze nieuwe zaal toch zouden blijven werken voor nr. 1 en mocht men met de centen kwes tie niet slagen, dan wist hij nog wel een andere weg, waardoor men gerust kan gaan bouwen. Dan had hij geruchten gehoord, dat die zaal nu weer niet in de Veldstraat zou komen liggen. Wat is daar van waar De VOORZITTRR vertelde, dat hiervan inderdaad sprake is. Zoals bekend heeft Venray grote kans op een cultureel centrum. Dit wil men om verschillende redenen dan bouwen samen met het jeugdhuis van de St. Petrus Banden-parochie. Dat heeft dan te weinig plaats ruimte en zodoende wii men de bouwplaats van de zaal hierbij be trekken. Hoewel COLSEN de Veldstraat geen gelukkige oplossing achtte, wist hij uit de voorgeschiedenis hoe moeilijk een plaatsverandering is en daarom was hij maar bang, dat ook dit weer de bouw van een zaal zou traineren. Hiervoor wilde hij ernstig waarschuwen. Fr. JANSSEN wilde weten of men al een bouwplaats had voor de ULO-gymnastiekzaal, maar de VOORZITTER moest bekennen, dat ook hem dit bericht had verrast en dat een bouwplaats nog niet bekeken was. RONDVRAAG - Dan zaten we in de rondvraag, waarin JENNISKENS een drin gend beroep deed om het uitbrei dingsplan Ysselsteyn op korte termijn klaar te maken, opdat er grond voor particuliere bouw in dit dorp ter beschikking zou komen. Trouwens hij zou graag zien, dat er meer reclame gemaakt werd voor particuliere bouw, die op het ogenblik toch vrij gunstig gefinan cierd kan worden en waarvoor toch wel geld te krijgen is. VERMEULEN vroeg of de grens van de Kom niet verlegd kon wor den tot achter het ziekenhuis. Dan moet men tenminste wat kalmer autorijden op de drukke Merselose- weg. Dat zal bekeken worden. EMONTS had gemerkt, dat de gemeente links en rechts onder zoeken in stelt naar stukjes grond, die in de loop der jaren verdwenen zijn. Dat juichte hij toe, mits door gewerkt wordt en op korte termijn die zaak dan wordt opgelost. De VOORZITTER vertelde, dat het daar juist om begonnen was, maar dat Venray groot is en dat er heel wat stukjes gemeentegrond verdwenen zijn, die nu moeten worden opgespoord. Dus geduld.... SPEELPLAATSEN DE BRUYN had er natuurlijk vrede mee, dat de sportparkplan nen worden opgesteld en misschien voor een deel verwezenlijk worden. Maar hij wilde er op aandringen, dat daarnaast of tegelijkertijd vel den moeten worden aangelegd waarop de jeugd haar gang kan gaan. Die knapen van 8—14 jaar moeten zich ergens kunnen uitleven en we kunnen wel kankeren dat onze plantsoenen er door mishan deld worden etc. meer, maar we hebben dan ook te zorgen voor speelruimten, vlakten, waarop ze voetballen en spelen kunnen. De VOORZITTER vertelde, dat men inderdaad die gelegenheid wil scheppen. In plan-Zuid is er een terrein voor gereserveerd, evenals het nieuwe plan-West en ook nabij de Henseniusschool ligt een dergelijk terrein klaar. BARTELS onderschreepte de woor den van De Bruyn en vroeg of de gemeente al iets bekend was van de subsidieregeling voor dit sport park. De VOORZITTER vertelde, dat de plannen naar den Haag onder weg zijn, en dat men daar wacht op de adviezen van het Ned. Olym pisch Comité. Maar men moet er wel aan denken, dat er duizenden subsidie-aanvragen liggen, dus..,. BARTELS wees er van zijn kant op, dat het nu een gunstige tijd is, omdat er mensen beschikbaar zijn. Dit kan misschien een vlottere af werking van de plannen bevorde ren. Dan deed BARTELS een dringend beroep op B. en W. om toch te zorgen, dat op Venrayse kermis behoorlijke kermisspullen komen, en'geen 2e rangs spullen, zoals in hel verleden. Ook de ker mis representeert Venray, maar wat er de laatste jaren komt maakt toch wel bar weinig reclame. Hij bleek echter op enige lange tenen te zijn gaan staan. Wethouder WINTELS vroeg kort en bondig, hoe men betere spullen kan krijgen als b.v. Helmond, Til burg en Vught, terzeifdertijd ker mis hebben. Hier krijgt men geen „perdjesspul", dat ook de kerk dorpen bezoekt als dat van Ver stappen. Dus keuze is er niet. H0U3EN was er als de kippen bij om er op te wijzen, dat het Veulen voor datzelfde „perdjes spul" al enkele malen f 400 op tafel had moeten leggen. Misschien dat dit nu ook eens anders kan. Zandwegen HOUBEN wees nog eens op de zandwegen. Velen van hen hebben door tractorgebruik en intensiever verkeer, veel en veel te lijden. De wegschaaf kan dat allemaal niet bijsjouwen. Zo zit men dus nu op veel plaatsen met modder wegen, waar het ondoenlijk is om door te komen. Ook niet voor een dokter of vroedvrouw. Dit maakt de zaak toch wel ur- gem. Van de andere kant heeft hij gehoord, dat verbetering in ruil verkavelingsver band voorlopig nog wel even duren zal, maar er zal toch wat dienen te gebeuren. De VOORZITTER moest zijn be toog beamen, inderdaad zijn vele wegen slecht en de ruilverkaveling zal ook nog wel jaren duren. Men kan nu moeilijk die wegen op gaan knappen, die later in ruilverkave- lingsverband toch opgeknapt wor den op kosten van het Rijk, terwijl men nu zelf voor alle kosten op kan draaien. Weth. WINTELS was een proef aan het nemen op de Heidse peel- weg, met wat nieuw materiaal, dat uitstekend schijnt te voldoen. Lukt dit inderdaad, dan is voor vele zandwegen een goede voorlopige oplossing gevonden. Daar is nu het wachten op. vd. STERREN vroeg om het uitbreidingsplan Oirlo te willen herzien, opdat ook hier particulier gebouwd Kan worden. De VOORZITTER wees er op, dat men in 'tuitbreidingsplan moet bouwen, maar kreeg toen te horen dat de gemeente, toen zij zelf zes woningen moest bouwen, die ook gebouwd heeft bulten 't uitbrei dingsplan, dat gauw veranderd werd. Op zijn vraag, of dit jaar ook Oirlo nieuwe huisnummers krijgen zal, werd bevestigend geantwoord. SOCIOLOGISCH ONDERZOEK. Dan kon vd. STERREN zich na tuurlijk best verenigen met de grote plaats, die Venray inneemt in het boek van de Kamer van Koophandel. Maar al die wijsheid hadden weal veer eerder zelf kun nen weten, als indertijd het socio logisch onderzoek hier was door gevoerd, zoals de Raad dit wenste. Dat is niet gebeurd,maar wel hebben we intussen al veel geld betaald en nog zitten we te wach ten op het zg. deelrapport. De VOORZITTER ging de lijdens weg van dit onderzoek nog eens na. Venray wilde het doen, maar Ged. Staten weigerden hun medewer king. Wel waren ze bereid om in agrarische commissie over Venray, Horst en Sevenum, verslag te doen uitbrengen, o.a. door het Kaski. Er schijnt zelfs een deelrapport uitge bracht te zijn in deze commissie, maar nu is de commissie zoek. In ieder geval zal de Voorzitter de zaak nog eens napluizen. BERKHOUT wenste informaties over de werkclassifacatie, o.a. of er al contact geweest is met de Ver. van Ned. Gemeenten in dit opzicht. Het contact is er nog niet, maar een dezer dagen wordt die zaak besproken. Dan hoort men er vanzelf meer van. Aangezien de Ontvanger zich toen liet zien met de bekende zakjes met presentiegeld, werd er maar gauw een punt achter deze ver gadering gezet en ging men eens met de Ontvanger praten. Het is een goede traditie, dat In de eerste vergadering van de Raad in een nieuw jaar de Voorzitter een overzicht geeft van het afge lopen tijdvak. Zo ook nu weer. Hij wees er op, dat in 1958 Ven ray een bevolkingsaanwas kende van ruim 500 mensen. Dat brengt op de eerste plaats problemen met zich wat de huisvesting betreft. Ondanks de bouw van 60 wo ningwetwoningen, 52 particuliere woningen en 3 boerderijen is het aantal woningzoekenden in 1958 met bijna 100 mensen gestegen, in plaats van afgenomen. Toch was de bouwactiviteit niet gering, want er is voor bijna 4.5 miljoen gulden in dat jaar in Ven ray gebouwd, waarbij o.m. uitbrei ding van Inalfa en Blitta. Openbare werken Naast de aanleg van straten en riolering in plan Zuid, werd de Maasheeseweg opgeknapt en aan de Leunseweg begonnen. De Hoe bertweg kreeg een vast wegdek. Voor de zandwegen-verbetering is, in samenwerking met de Cult. Techn. Dienst een plan opgesteld, waarvoor de subsidie-aanvrage on derweg is. De bouw van een .zuiveringsin stallatie bij het vloeiveld Is in voorbereiding in verband met de verontreiniging der beken. De uitbreidingsplannen Zuid en Oostrum zijn in bewerking nadat ook hier weer onteigenings procedures nodig waren. De ontwerpen voor Zuid II en Smakt liggen ter inzage en komen binnenkort in de Baad. Plan West wordt voorbereid, ter wijl een herziening van het hoofd- zakenplan op stapel staat. Onderwijs Een Lagere school werd gebouwd in de Vredepeel, de uitbreiding van de Ulo kwam klaar. De kleuter school aan de Maasheseweg werd verruimd en verbouwd. Een kleu terschool te Merselo opgericht. Een barak biedt nieuwe ruimte voor het landbouwonderwijs, terwijl een uit breiding van de huishoudschool op de nominatie staat. Industrialisatie Inalfa, Custers en Blitta, kenden in 1958 een grote uitbreiding. Ne lissens betonindustrie werd ver bouwd en vergroot. Beeren kwam klaar. Een verblijdende vooruitgang van Venrays industrie, die goede verwachtingen wekt voor de toe komst. De aanwijzing tot te stimuleren kern maakt uitbreiding van het industrieterrein noodzakelijk, waar toe reeds is besloten. Nieuwe ter reinen zullen daarnaast voor indus trievestiging moet worden aange wezen. Landbouw De Vredepeel werd afgelopen jaar verder ontgonnen. In deMeerselse- peei kwam waterleiding en de bouw van boerderijen kon aldaar voort gang vinden. In Peelplan-Zuid wer den de laatste boerderijen aan vroegere pachters overgedragen. Het ruilverkavelingsplan Lolle- beek maakt goede vooruitgang en hard wordt aan de ver wezenlij king hiervan gewerkt. OVERIGE PUNTEN In zijn jaaroverzicht ging dan de Burgemeester verder in op ver schillende belangrijke gebeurtenis sen van het afgelopen jaar, zoals ook wij dit reeds deden in ons nieuwjaarsoverzicht, We beperken ons dus tot zijn mededeling, dat de Bescherming Bevolking reeds 300 leden kent en dat men dit jaar de 350 hoopt te halen, waarmede dan het kwantum voor Venray is ge haald. Dat de bestudering van verschil lende plannen en de samenwerking met diverse commissies de instel ling van een plancommissie nood zakelijk maakte; Dat de Openbare Leeszaal zich in een steeds drukker wordend be zoek mag verheugen. Bijna 50.000 uitleningen waren er in 1958 en meer dan 4000 bezoekers kwamen ip de leeszaal zelf. De kinder lees zaal is een groot succes. TOEKOMST Voor de toekomst staan op het programma: Uitbreiding van de huishoud school; Bouw jongensschool in plan Zuid; Bouw van liefst twee gymnastiek lokalen; Aanleg zwembad en recreatie oord; Gedeeltelijke aanleg sportpark; Oplossing probleem zandwegen; De verbetering van de Beekweg, die nu gekomen is op het tertaire wegenplan der provincie; Stimulering aanleg midden-peel- weg; Bouw zuiveringsinstallatie bij het vloeiveld; Uitbreiding riolering Oostrum en Leunen; Bouw van de daarbij behorende pompstations; Bouw gemeenschapshulzen in de kom; Bouw cultureel centrum In de kom; Uitbreiding van electrlciteit, wa terleiding en gasnet in de gehele gemeente; Ontginning van de Heidse peel; Aanleg nieuw industrie-terrein; Bouw van de politiekazerne; Uitbreiding van het gemeente huis. Of dit allemaal in 1959 verwezen lijkt kan worden, dient te worden afgewacht, temeer, waar niemand weet hoe het met de financiën ge steld zal zijn in dit jaar. Hij sprak echter de hoop en de verwachiing uit, dat vele van deze urgente punten inderdaad verwezenlijkt zullen worden en dat in prettige samenwerking met de Raad ook dit jaar veel bereikt kan worden. Wie tien jaren geleden praatte over dansen in Venray, moest tot zijn verdriet constateren, dat er met kermis en vastenavond dansen was, maar dat voor het overige het dansen onmogelijk was. En dat in een tijd, die geken merkt werd door de zgn. danswoe de, waarbij men de jeugd kon zien trekken van de ene kermis naar de andere, van het ene bal naar het andere, overal waar maar dansge legenheid was. En aangezien dit juist wel bui ten Venray was. maar niet in onze gemeente, trok men dus naar elders. In de loop der jaren Is dit wel gewijzigd en nogal drastischI Eerst zijn er meer vastenavond bals gegeven, later werd zelfs ge danst op Vastenavond-zondag. Toen zijn de maandbals gekomen, kregen sommige verenigingen een bal en nu is dan tenslotte de Instuif er, die op geregelde tijden voor de jeugd vanaf 17 jaren bals organi seert. En nu hoort men vooral de jeugd al praten of nu eindelijk niet eens het sluitingsuur van de dansavonden niet verltnéd kan worden van 11 op 12, of zeifs langer. Dat tegen dit laatste vele ouders terecht bezwaren hebben, mag men rustig aannemen en verlenging van het sluitingsuur zal dus voorlopig wel uitzondering blijven. Intussen is de toestand zo gegroeid, dat zelfs de zaalhouders er weinig voor voelen, dat het aantal open bare bals nog wordt uitgebreid. Hun ervaringen zijn van dien aard, dat zij de laatste tijd vaker moeten klagen over een te gering bezoek, dan over een te ruim be zoek van de bals. Dat laatste komt nog maar sporadisch voor. En de verenigingen, die nog een bal krijgen, zijn hierop allerminst gecharmeerd, omdat na aftrek van reclamekosten, zaalhuur, muziek en vermakelijkheidsbelasting, de balans te dikwijis een negatief saldo heeft opgeleverd. En daar is het per slot van rekening niet om begonnen. Een andere factor is, dat in tegenstelling tot vroeger het danspubliek meestal en voor het overgrote percentage zeer jeugdig is. Veel ouderen vergaat de lust om te gaan dansen, temeer, waar onze orkesten zich blijkbaar uit sluitend instellen op de smaak van de jeugd, wanneer het om de keuze van muziek gaat. Onder de jongeren daarentegen bestaat de wens, dat de leeftijd grens omlaag gaat. Is het bij de Instuif al geoor loofd, dat 17-jarigen op de dans vloer komen, bij andere bals is dat niet geoorloofd. Dit neemt intussen niet weg, dat wanneer men streng de hand hier aan zou houden, ook op de open bare bals veel jongeren uit de zalen verwijderd zouden moeten worden, want men smokkelt nog al eens met dat voorschrift. Daarom kan men het beter aanpassen. Maar al met al is de danswoede van 10 jaren geleden intussen wel uitgewoed. De situatie van toen verschilt hemelsbreed met die van thans. Zo ligt het elders en zo ligt het ook hier. Na de oorlog bleek men nauwe lijks te verzadigen, wanneer het op dansen aan kwam en men kon er toen niet genoeg van krijgen. De dansbehoef te is blijkaar enorm teruggelopen en zo langzamerhand binnen de perken van het redelijke gekomen. Het is op deze behoefte, dat men zich moet instellen. En zo is het al geen' wonder, dat er al maandbals uitvallen, eenvoudig om dat de zaalhouder een uitvoering of iets anders op hoger prijs stelt dan dansen. Dat neemt niet weg, dat er nog verlangens leven. We hebben hier boven al genoemd, de verlaging van de leeftijdsgrens. Dan leeft bij vele verenigingen de wens om ook eens, i.p.v. de jaar lijkse „teeravond" een gesloten bal te geven. Nu de ouderen niet zo vlug meer naar een openbaar bal toe gaan, vindt men juist bals in verenigingsverband, een goed pas sende gelegenheid om eens te dan sen, terwijl de ervaring uitwijst, dat door deze bals de binding in een vereniging sterker wordt. Wat de openbare bals betreft, die verenigingen krijgen, hebben we boven al verteld, dat de kosten boven de baten gaan. Of hiervoor de vermakelijkheidsbelasting die 1 3 van de bruto opbrengsten al vast afsnoeit niet wat lager kan, is een kwestie, die we van hieruit niet beoordelen kunnen. Maar wel moeten we constateren, dat van deze bals, die toch bestemd zijn ten behoeve van de organiseren de vereniging alleen maar voor de gemeente winst opleveren, terwijl de organisators soms nog bij moe ien lappen. En daarmede spant men toch wel het paard achter de wagen. En slacht men onherroepelijk de kip, die de gouden eieren legt. De avond van onze gymnastiek vereniging Sr. Christoffel zondag j.l. in zaal Wilhelmina, is volledig geslaagd. Voor een goed bezette zaal gaven de leden, waarvan het grootste deel junioren, een uitstekend overzicht van hun kunnen en menig applausje moest men in ontvangst nemen voor de keurige afwerking van de verschillende oefeningen. Voorzitter Hendriks opende met een welkomswoord, deze avond, d e o.a. werd bijgewoond door pater Rector, wethouder van Boven en de voorzitter van de Jeugdraad de heer Stevens. Hij wees erop, dat StChristoffel zware jaren achter zich heeft, waar in de eertijds grote vereniging soms met onoverkomelijke moeilijkheden heeft te kampen gehad. De opbouw mag echter geslaagd heten, ondanks het feit, dat een plaats als Venray, heden nog steeds niet heschikt over een gymnastiekzaal. De heer Hendriks betreurde dit zeer, want uit het oogpunt van volksgezondheid is deze voor de jeugd onmisbaar, getuige ook wel de rapporten der schoolartsendienst, waarin geklaagd wordt over hou ding en lichaamsgesteldheid der Venrayse jeugd. Hij wees op de grote voordelen van een goede gymnatlekvereniging, waarin men naast een goede lichaamstraining, ook orde en tucht leert en hij sprak de hoop uit, dat St Christoffel in de toekomst weer mag worden wat het vroeger was, een der keurcorpsen van Limburg. Dan begon de demonstratie, die ieders bewondering afdwong door de keurige uitvoering en het ge- diciplineerd optreden der Venrayse jeugd, die zich hier in keurig uni form inderdaad van haar beste zijde liet zien. Een avond, die geslaagd mag heten. Nieuws uit Venray en Omgeving Disco-club Programma van heden zaterdag: Haydn: Symph. no 96 (miracle) Ingeleid door mevr. Oudenhoven. Dvorak: Symph, no. 5 (aus der neuen welt) Ingeleid door mej. Vollebergh. Sibelius: Filandia. Ingeleid door de heer Janssen Zondagsdienst huisartsen Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot maandagmorgen 8 uur, woidt de praktijk der huisartsen voor Venray e.o. waargenomen door Dr. VERCAUTEREN Grotestraat 11 Tel. 335 Uitsluitend voor spoedgevallen. GROENE KRUIS Donderdag a.s.: Zuigelingenbureau voor de Kerk dorpen. Rijwieltas met mals, haver en blikje vis, L. Linders, Past. Rutten- straat 7; bl. gebr. wollen sjaal, Selder, Wilhelminastr. 35; gouden trouwring, Koster Grotekerk, Markt 10; br. alpinopet en kinderwantje, C. v. Duijnhoven, Langstr. 50; br. heren-glaté, R^ymakers, Staiions- weg 133; grij^ wollen kinderwant, Lips huissleutel no 22, auto-contact sleutel, Politiebureau; dames-glace, Hendriks, Telefooncentrale; bank biljet, Sijbers, Henseniusplein; rode autoped, Gommans, .Maashe-eweg; bril, Linders, O.Oostr.weg 8; br. schooléiui, Cuppen, Oranjestr. 24. De verkoop van kinderpost zegels in Venray. Het plaatselijk comiié kinder postzegels kandankbaar mededelen, dat de opbrengst van de door haar gevoerde aktie in 1958 f 1848.04 heeft bedragen, hetgeen in verge lijking met 1957 een stijging van circa f 200 betekent. Allen, die deze aktie in welke vorm ook hebben gesteund, kunnen zich overtuigd weten van de dank. niet alleen van het plaat selijk comité, doch in nog belang rijker mate van de kinderen, die weer meer levensvreugde kan ge boden worden. door Zenuwrust Mijnhard»'* Zenuwtab!«tt«n

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1