PfHoém Geen Carnaval in Venray-Kom! Voor de politierechter Voortgezette strijd tegen kinderverlamming Plaoneo van Ged. Staten voor deze streek Joannes XXIII een ongecompliceerde diplomaal De kies, de poes en de biefstuk deTfL£M\SfE specialist Zaterdag 24 januari 1959 No 4 TACHTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS H DRÜK EN ÜITGAVE FIRMA VAN DEN MÜNOKHOF WPPITOT AT\ UHHD VPMRAV Ï*1\J riM^TRPK'PN ADVERTENTIE-PRIJS: 8 ct. ABONNBMBNTS- GROTESTRAAT 28 TELEFOON 612 GIRO 150052 W Ui^liOLAU VUUK VCrilKAI E*iN UIYlj 1 IVUlAuil PRIJS PER KWARTAAL t 1.40 BUITEN VENRAY f 1.60 De reeds enige tijd gaande geruchten vonden deze week hun bevestiging in de officiëJe mededeling van de Vastenavondklup „De Piëlhaas", dat dit jaar door hen geen officiële vastenavondviering zal worden georganiseerd in verband met financiële moeilijkheden. Dat betekent dus, dat we de klok weer 20 jaren terugdraaien en dat er afgezien van een kinderoptocht op Vastenavond-zondag weinig te beleven zal zijn in de kom, onzer gemeente. In de algemene vergadering der klup zette maandagavond de voorzitter de redenen uiteen, waarom men tot deze maatregelen is moeten komen. Hij wees er op, dat het financiële beleid van de klup er immer op is gericht de geiden, benodigd voor de officiële viering zodanig bijeen te brengen, dat van het Venrayse volk geen bijdragen gevraagd behoeven te worden. Dit is in het verleden wel eens gebeurd, maar terecht werd men toen verwezen naar de meest-belanghebbenden. Ook om andere rede nen is men toen van dit systeem afgestapt en nu komen dan de in komsten binnen via bals en zittingen, via de uitgifte van een vasten avondkrant, toeslagen op het dansen, bijdragen van kasteleins, brou werijen, drank-leveranciers en andere begunstigers. Doordat meer dansvergunningen zijn afgegeven en op de kerkdorpen eigen vasten- avondklups met eigen bals e.d. gekomen zijn, zijn de opbrengsten van bal en zittingen de laatste vijf jaren teruggelopen. Dit houdt automatisch in aldus spreker dat de andere bij dragen zeker binnen moeten komen, wil een en ander financieel ver antwoord zijn. Dit jaar is nu gebleken, dat 12 van de 22 Venrayse kasteleins hun bijdragen niet hebben gegeven en dat slechts 50 pet. is afgedragen van het gevraagde bedrag, dat begroot was op f 900. Spreker wees er op, dat de bijdragen van de kasteleins indertijd in overleg met deze heren zijn vastgesteld en verdeeld en dat zij de laatste jaren niet gewijzigd zijn. Door deze weigering is de financieele opzet van de Piëlhaas in gevaar gekomen en aangezien aan de hand van cijfers kon worden aangetoond, dat in vijf jaren slechts f 60.— als reserve is overge bleven, moest het voorstel tot aflasslng van een en ander komen. Nadat de algemene vergadering, waarin o.a. afgevaardigden zit ting hebben der Venrayse buurtverenigingen op al haar vragen na dere tekst en uitleg gekregen hadden, werd met algemene stemmen tot aflassing besloten. En het resultaat daarvan vonden we dan woensdagmorgen in onze brievenbus. 0— Zo is dan de Venrayse vastenavondviering na een twintig-jarig bestaan dit jaar van de baan. Langzaam maar zeker was de vasten avondviering in Venray gegroeid en menig andere plaats was af gunstig op de goede stemming, de prettige organisatie, de goede onderlinge verhoudingen, o.a. tussen kerkdorpen en kom, tussen buurtverenigingen, personeelsverenigingen, muziekgezelschappen en andere verenigingen, en de organiserende klup en nu dit.... Het is zo ontmoedigend en zo in-treurig, deze hele geschiedenis, dat men zich feitelijk afvraagt of het wel enige zin heeft, hierop nog nader terug te komen. Men kan beschuldigend links en rechts met de vinger gaan wijzen, men kan een bloemlezing samenstellen van alle mogelijke praatjes en verdachtmakingen, maar uiteindelijk moet men constateren, dat de nodige samenwerking weer eens ontbroken heeft, die ook in Venray een verantwoorde vastenavondorganisatie mogelijk maakt. Al zal Venray zonder officieele vastenavondviering heus nog wel langer bestaan, voor de buitenwereld hebben we weer eens getoond, waarin een grote plaats klein kan zftn. En voor ons zelf rijst de vraag: heeft het nog wel zin ergens aan te beginnen. Toen er in Venray met Vastenavond niets te doen was, moest en zou er wat komen. Nu er wel wat te doen is, breekt men het af... Wat wil men nu feitelijk Deze vraag zal allereerst dienen te worden opgelost en als men daar een positief antwoord op weet, dan zal de vraag komen: wat nu Gezien de voorgeschiedenis zal de oplossing van die laatste vraag de moeilijkste zijn. En wij voor ons geloven niet dat dit nog alleen maar een taak is van de Vastelaovesklup en de heren kasteleins, maar dat ook de overheid in deze het hare zal moeten doen om ons Piëlhazen de start weer eens in de locht te doen stèke.... Alle kinderen moeten na 1959 zijn ingeënt Alle kinderen, geboren in 1958 of vroeger, moeten na 1959 minstens twee injecties tegen kinderverlam ming hebben ontvangen, dat is het doel, het door de Geneeskundige Hoofdinspectie gesteld wordt voor 1959 aan het Groene Kruis, de huisartsen, de gemeentebesturen, maar bovenal aan de ouders. Dit is ook het doel, dat bereikt moet worden in het belang van onze Limburgse kinderen. Na 1959 mag de kinderverlamming geen slachtoffers meer maken onder de kindeien tussen 1945 en 1959, de leeftijdsgroep, die voor deze ziekte het meest kwetsbaar is. De strijd tegen deze meest ge vreesde en meest rampzalige ziekte in de beschaafde wereld wordt met de grootste krachtsinspanning ge voerd en alle hierbij betrokken overheidsinstanties en particuliere organisaties hebben de noodzakelijke maatregelen getroffen om de strijd tot een overwinning te voeren. Laten nu ook de ouders, voor wier kinderen deze enorme inspan ning wordt verricht, dan ook alle hun onmi.-bare medewerking aan deze laatste campagne voor de kinderen van deze leeftijd geven. Wat is kinderverlamming of polio De kinderverlamming of polio wordt veroorzaakt door een virus zo klein, dat het zelfs met een ge wone microscoop niet te zien is. Dit virus dringt het lichaam door de mond binnen. Via de maag komt het in de darmwand terecht, waar het zich met grote snelheid ver meerderd. Dringt een deel van het virus vanuit de darmwand het bloed binnen, dan kan het virus het zenuwweefsel aantasten met ah mogelijk gevolg al of niet blijvende plaatselijke verlammingen, bijv. van armen of benen of zelfs van het ademhalingsstelsel, hetgeen dan zeer vaak de dood tot gevolg heeft. Voorkomen door inenting Voorkomen van verlamming is De kinderverlamming is bij uitstek een zomerziekte. Vóór het begin van deze zomer dienen daarom alle kinderen tussen 1 en 15 jaar tegen de besmetting van deze gevaarlijke ziekte be stand te zijn. De Regering heeft daarom een groots inentingsprogramma ont worpen, dat in onze provincie door het Limburgse Groene Kruis, met steun van de ge meentebesturen en huisartsen, maar vooral met de onontbeer lijke medewerking van de ouders, wordt u«tgevoerd. door de moderne medische weten schap mogelijk geworden. Hiertoe ent men het kind enkele keren in met een vaccin, dat in het bloed blijvende afweerstoffen vormt. Indien een ingeënt kind wordt be smet, wordt door de afweerstoffen de verwekker van de kinderverlam ming onschadelijk gemaakt, zodat aantasting van het zenuwstelsel en daardoor de verlamming wordt verhinderd. Er worden drie inspuitingen ge geven. Na de eerste inspuiting ont staan betrekkelijk weinig afweer stoffen. Na de tweede injectie ont staan er veel meer; het lichaam heeft dan als het ware geleerd hoe het moet reageren. Na de derde inspuiting wordt vrijwel altijd de grootste hoeveelheid gevormd. Bo vendien wordt de duur van de weerbaarheid door de derde inen ting aanzienlijk verlengd. Een ander deel van het virus komt met de ontlasting weer naar bulten. Vooral vliegen brengen het virus van de ontlasting weer over op etenswaren, waardoor weer nieuwe personen kunnen worden besmet. De tweede injectie dient binnen zes weken uiterlijk acht weken na de eerste inenting te geschieden. De derde dient vervolgens tussen zes maanden en één jaar na de tweede te worden toegediend. Indien men deze termijnen niet aanhoudt, maar tussen de eerste en tweede enting enkele maanden laat verlopen, dan dient de vacci natie weer geheel opnieuw te be ginnen bij de eerste inenting. Indien men tussen de tweede en derde injectie te korte of te lange tussen pauze neemt, wordt niet de grootst mogelijke weerbaarheid immu niteit bereikt. In de loop der jaren vermindert deze hoeveelheid afweerstoffen, maar men heeft kunnen vaststellen, dat, wanneer de persoon in kwestie door het virus wordt besmet, bin nen enkele dagen een grote hoe veelheid afweerstoffen in het bloed verschijnt. Derde inenting De ervaring heeft aangetoond, dat er geen volledige zekerheid bestaat, dat alle kinderen, die zijn ingespoten, onvatbaar zijn gewor den voor kinderverlamming. Zoals bij iedere Inenting treffen we ook bij deze soms het verschijnsel aan, dat er mensen zijn die blijkbaar onvoldoende in staat zijn afweer stoffen te vormen. Het blijkt echter dat de kans om kinderverlamming te krijgen voor het kind dat niet is ingeënt onge veer 45 keer zo groot is als voor een kind dat volledig geïmmuni seerd (na drie inspuitingen) is. Immers juist door de derde injectie wordt niet alleen de duur van de werkzaamheid van de af weerstoffen verlengd maar tevens de grootst mogelijke weerbaarheid bij een besmetting verkregen. Inenting is zonder gevaar Dat betekent dat men door de Inenting zelf geen kinderverlam ming krijgt. Evenals bij andere inentingen (difterie en kinkhoest bijvoorbeeld) kan er in sporadische gevallen op de plaats van de inspuiting rood- kleuring van de huid optreden en soms een klein knobbeltje onder de huid ontstaan. Een enkele keer worden de kinderen na de inspui ting wat hangerig, maar dat is na een dag over. Deze verschijnselen hebben niets te maken met kinder verlamming, ze zijn echter slechts een korte reactie op de stof, waar mee het kind wordt lngeem. Nieuw programma voor 1959 Voor Limburg werd het navol gende programma van de inentin gen opgezet. februari: derde inenting van de kinderen, geboren in de jaren 1952, 1953, 1954, 1955,1956 en 1957. Deze kinderen ontvingen reeds de twee eerste inentingen in het voorjaar 1958. maart: eerste inentingen van de kinderen geboren in de jaren 1945, 1946, 1947, 1948 en 1949. april: tweede inenting van de kinderen, dJe in maart de eerste Inenting ontvingen. Bovendien: eerste inenting van de kinderen geboren in 1958. mei: tweede Inenting van de kin deren geboren in 1958. juni: derde inenting van de kin deren geboren in 1950 en 1951. De twee eerste inentingen ont vingen deze kinderen in het najaar 1958. Alle kinderen ontvangen een per soonlijke oproep voor de inentingen. De kinderen, dte de twee eerste in entingen in 1959 ontvangen, worden voor de derde inenting in het voor jaar 1960 opgeroepen. Inhaalprogramma De kinderen, die van de jaren, die vorig jaar reeds werden opge roepen, doch toen om welke reden dan ook niet deelnamen, kunnen nu doch voor het laatst als nog deelnemen aan een massale inentingscampagne. De ouders van deze kinderen dienen zich hiertoe te wenden tot de wijkverpleegster ter plaatse of tot de afdeling Bevolking op het gemeentehuis. dus een aantal kinderen, groter dan alle inwoners van Maastricht en Venlo samen. Anders: uitgedrukt: van iedere 100 kinderen, die voor de inentingen werden opgeroepen, ontvingen meer dan 91 kinderen twee injecties. Dit is zeker een gelukwens aan onze kinderen en hun ouders waard! In antwoord op vragen der Staten over de toekomstige ontwikkeling van onze provincie, hebben Ged. Staten geantwoord, dat thans met de regering overleg wordt gepleegd, om te komen tot maatregelen, die o.m. de welvaart in Noord- en Midden-Limburg zullen stimuleren. Als dergelijke maatregelen ziet zij o.m. de verbetering van toe- en afvoerwegen, de vergroting en uit breiding van industrieterreinen, uit breiding van het lager technisch onderwijs en last but not least de geestelijke omschakeling der be volking, die industrie-minded ge maakt moet worden. Voor wat de streek om Venray betreft, blijkt men behalve aan voorstellen van de Commissie Soc. Planning, die vooral de sociaal- culturele belangen voorstaat door stichting en uitbreiding van ge meenschapshuizen e.d., veel aan dacht te willen schenken aan de Midden Peelweg, die vanaf Ko- ningslust-Helden, de Peel zal door snijden en via Ysselsteyn naar de Rips loopt en vandaar via Elzen- doïp en Zeeland een goede ver binding met Brabant en het Noorden geeft. In haar antwoord vertelt Ged. Staten, dat het ingenieursbureau Kleef uit Vught, binnenkort de plannen klaar hoopt te hebben voor het eerste gedeelte van deze weg onder Venray en, dat subsidie voor de opstelling van plannen voor het tweede gedeelte, thans is aange vraagd. Met het Rijk wordt onder handeld over haar aandeel in de kosten van deze weg. Ook de doortrekking van het Wilhelminakanaal, dat Helmond via Venray met de Maas zal verbinden, ia lui siuoic. ondiere vertnnaiiigen van Roermond naar Nijmegen, zijn bij de Ned. Spoorwegen aange vraagd. In Horst zal men de oprichting van een Lagere Technische School bevorderen. Of er een welzijnscommissie of streekraad voor Midden- en Noord- Limburg gevormd moet worden, is een vraag die eerst opgetost kan worden, als de regering mét haar plannen voor het regionaal wel- vaartsbeleid op tafel zal komen. Verder deelde Ged. Staten nog mede, dat een regeling wordt ont worpen, die aansluiting van ver spreide percelen op de waterleiding financieel mogelijk zal maken. Lange werkdag begint met twee uren van gebed. Resultaten Campagne 1958 in Limburg De ouders in Limburg hebben over het algemeen genomen het grote belang van de inentingen zeer goed begrepen. Ook ten opzichte van de andere provincies slaat ons gewest geen ongunstig figuur, in tegendeel! Enkele cijfers. In totaal kwamen in 1958 156.513 kinderen voor het ontvangen van twee inentingen in aanmerking. Hiervan ontvingen 143.386 kin deren ook inderdaad twee injecties, JUUANASINGEL41 705014») NA KANTOORTIJD 462 Wat deze man had gedaan was helemaal niet zo mooi. Hij had namelijk de poes van z'n buurvrouw vermoord. En dat niet alléén. Hij had deze poes een be handeling toegediend, die in de termen der kattendoders een spe ciale weerzinwekkende benaming heeft gekregen. Deze behandeling had de dood van het dier veroorzaakt. Het had maar een haartje gescheeld, of de man had wegens dierenkwelling terecht moeten staan. Een juffrouw, die het geval zag is flauw gevallen. Dat heeft nu wel niets uitstaande met de dieren mishandeling het is niet onder alle omstandigheden strafbaar als juffrouwen flauw vallen maar het pleitte toch niet voor de ver dachte. Nu was hem het doden, c.q. het wegmaken van de kat tenlaste ge legd. Hij ontkende dat niet. „Ik verkeerde in verregaande staat van opwinding, edelachtbare, bekende hij. „Het was namelijk etenstijd. De echtgenote van de verdachte had die morgen een kies laten trekken. Zij was dientenge volge niet in de hupse staat van opgewektheid, die men in zorgza me huismoeders zo bizonder weet te waarderen. Bovendien kwam de man ook nog te laat aan tafel. Sommige mannen doen dat wel meer. Het was dus mis in dit gezin. De stemming was niet zoals de dokters dat in het belang van onze spijsvertering warm aanbevelen. Ondanks de getrokken kies zou er biefstuk worden gegeten. Deze biefstuk was er echter niet, of beter gezegd, die was er wel, maar niet op tafel. Deze verbleef in het ingewand van de poes van de buurvrouw. Toen deed deze biefstuk dan ook TEL 1683 VENRAY Iedere morgen om 4 uur loopt de wekker in de slaapkamer van Paus af. Paus Joannes verloochent ook in zijn vroege opstaan zijn boerenafkomst niet, al heeft hij alleen in zijn jeugd op de boerderij van zijn vader gewerkt en kent hij de raadselachtige wegen der diplo matie beter dan de nieuwe metho den van landbemesting. Doch ook in zijn lange werkdagen en zijn stugge doorwerken kennen wij de boer terug. Langzamerhand komen allerlei gegevens los over de dagindeling van de Paus. Wij kunnen er alleen maar bewondering voor hebben, hoe de 77-jarige 's morgens het eerste Is en desondanks tot diep in de nacht doorwerkt. Toch blijft onze nieuwe Paus een enigszinds raadselachtige figuur. Hij is een eenvoudige mens en tevens een diplomaat, geen vast houder van tradities, die de ene traditie na de andere breekt. Een man met afkeer van alle persoonsverheerlijking, doch over niemand wordt zoveel geschreven als juist over hem. Wat ons in Paus Joannes XXIII het meest treft is zijn eenvoudige menselijkheid, zijn zoals de Fran sen zeggen bonhommie. Hij blijft altijd zich zelf, rustig, eenvoudig en hartelijk. Deze eigenschappen heeft hij dunkt ons ook wel nodig m de moemjKe omgeving van het Vatikaan. Zonder dat wij ons schuldig behoeven te voelen aan anti-clericalisme kunnen wij toch wel zeggen, dat de prelaten van het Vaticaan niet altijd even gemakkelfk zijn om mee om te gaan. Een Paus heeft een weinig te benijden dagtaak. Voor hem bestaat er geen 8-urige werkdag, geen ver plichte rustdagen, geen vacantie. Integendeel, zijn dag is een aaneen schakeling van verplichtingen. De Paus moet de belangrijkste binnen- en buitenlandse bladen le zen, omdat hij op de hoogte moet zijn van hetgeen zich in de wereld afspeelt. Hij heeft de talrijke audiënties met de prelaten en andere bestuurs ambtenaren van het Vatikaan. waar- In de 1001 kwesties van bestuurs beleid moeten worden besproken. Dan zijn er de bezoekers, de pel grims, zijn studie, voorbereidingen op belangrijke besluiten, eventuele encyclieken en redevoeringen. Als hoofd van de Kerk bekleedt de Paus een unieke plaats in de wereld en dit leiderschap vergt van de mens h t uiterste. Daarom is het beslist een grote verdienste van Joannes XXIII, dat hij ondanks zijn overladen dagtaak z(jn spon taniteit, zijn hartelijkheid en men selijkheid behoudt. Dat hij steeds tijd heeft voor het persoonlijke ele ment in de omgang en gesprekken met anderen. De talrijke berichten uli het Vatikaan bewijzen geregeld deze persoonlijke noot. Zondag bezocht de Paus het te huis St. Martha in het Vatikaan, waar kinderen uit behoeftige ge zinnen worden verpleegd en ver zorgd. Hij was per auto, maar toen hij terugging liet hij de chauffeur weten, dat hij maar weg zou gaan. Hijzelf zou gaan wandelen. Óp de terugweg naar zijn apartementen hoorde hij van een der prelaten, dat de vrouw van een der redac teuren van de Osservatore Romano, het Vatikaanse blad, al jarenlang verlamd in bed lag. Omdat ze langs het huis kwamen van de redacteur stapte de paus naar binnen om een poosje met de zieke vrouw te praten. Het was meer dan 100 jaar geleden, dat een Paus op bezoek was geweest in een gezin. Het is dit persoonlijke, dat tel kens weer treft en dat ons laten wij eerlijk zijn verzoent met de idee, dat de grote Pius XII er niet andere figuur dan zijn slanke aristo cratische voorganger met andere eigenschappen en andere ver diensten. Maar in één ding zijn zij gelijk: het gebed-leven. Evenals Pius XII beschouwt de nieuwe Paus de uren aan gebed en meditatie besteed, niet als verloren tijd. Wanneer Z.H. in de nanacht opstaat, dan begint zijn dag met twee uren van gebed en meditatie, gevolgd door de H. Mis in zijnpri- vékapel, 's middags het Engel des Heren en voor het avondeten het rozenhoedje in de kapel. Wij hebben een oude Paus ge kregen, maar toch een Paus vol initiatieven en werklust, getuige zijn recente verklaring, dat hij zijn om vangrijke studie van de H. Carolus Borromeus, waarover hij al vier dikke boekdelen heeft geschreven, wil afmaken om mettertijd deze te besluiten met een vijfde kloeke deel. de emmers van huisvaders toorn overlopen. Het was nu niet de eerste bief stuk die poes heeft verorberd tij dens haar zo plotseling afgebroken muizenvangersbestaan. De hele buurt heeft bij de politie geklaagd over verdwenen biefstuk ken en bovendien haar opluchting uitgesproken over de definitieve opruiming van die lieve poes. Zelfs uitgesproken magere run derlapjes werden de huisvrouwen ontstolen en menige buurtbewoner moest tegen wil en dank vegeta risch eten, omdat de kat van de buurvrouw hem een slag voor was geweest. „Helaas zijn er nog veel te veel mensen, die dol zijn op poezen, maar die ondertussen de omgeving laten zorgen voor het voedsel'" zuchtte de rechter. „Talloze katten roven en plunderen maar raak. Wie een dier houdt, heeft zonder meer te zorgen, dat de omgeving daar geen last van ondervindt. Wie daarvoor niet kan zorgen, behoort geen dieren te houden." Dit was de vierde biefstuk uit de Keuken van deze verdachte. Men kan zich alles wel voorstel len, zei de officier, maar dat neemt niet weg, dat dergelijk optreden zeer onbehoorlijk en gelukkig ook strafbaar is. Een fatsoenlijk man doodt geen dieren op deze wijze. Vijftig gulden luidde de eis, waarbij kennelijk rekening was ge houden met de flauw gevallen dame. De rechter deed er toch iets af, hoewel hij de verdachte een har tige waarschuwing meegaf, zich voortaan beter te beheersen, zelfs op dagen, waarop zijn vrouw een kies heeft laten trekken. Het werd veertig guide boete of vijf dagen brommen! Nieuws uit Venray en Omgeving Zondagsdienst huisartsen Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot maandagmorgen 8 uur, wordt de praktijk der huisartsen voor Venray e.o. waargenomen door Dr. VAN DER MEER, Patersstraat 30 Telefoon 887 Uitsluitend voor spoedgevallen. GROENE KRUIS Donderdag a.s.: Zuigelingenbureau voor de Kom. GROSLIJST-STEMMING. Zondagmorgen had de groslijst stemming plaats voor de K.V.P. in Venray-Kom. De uitslag was als volgt: Romme 322; J. Peters 12; Jos. Maenen 6; Droesen 21; W. Peters 18; Baeten 2; mej. Kok 41; Jan Maenen 7, Wijrfels 2; Sens 12; Ruys de Beerenbrouck 1; Telgen kamp 1; Hendriksl7; Wijnhoven4; Debats 2. Geslaagd Voor het praktykdiploma typen A „blindt!kken volgens het 10-vingersysteem", slaagden de dames C. Creemers (met lof), G. Creemers, M. Rommerskirchen en M. Michiels. Voor het praktijk- diploma B „tien vingersysteem", slaagden de dames M. Swinkels en P. Verheijen. Voor het praktijk- diploma C „vrij tikken", slaagde de heer J. v. Veghel De heer H. Pouwels Heide, slaagde te Roermond voor het Praktij kdiploma der Associatie. Snellere treinverbinding In navolging van de gemeente Nijmegen dringen nu ook provin ciale staten van Limburg aan op een veelvuldiger en snellere trein verbinding van Nijmegen naar Roermond.

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1