Nu koopjes halen in onze Opruiming Duitsers haalden §000 ton boter J. Coenen-Houtackers PETER HENDRIX Bazar Grotestraat 13 gratis Opruiming SPORT Een rol VéGé-Beschuit i geld Een tumbler VéGé-Mosterd Wintermixed versnapering) extra goedkoop keuken- uitzetten 69.75 Metalen strijktafel 18.95 Ook in Limburg verloop van land naar 3 diepe borden f 1 - losse koffiekopjes 30 kamerpo's porcelein 2.25 bedkruiken 2.58 aluminium fluitketels m. deksel 1.98 aluminium koffieperculator 1.5 liter 3.85 nest glazen schalen 4dl. 168, 6 limonadebekers 72 gebloemde wasstellen 12.98, plastic bloemgieters 1 58 plastic peper en zoutstel 48 metalen strijktafels 16 98 en vele andere artikelen. ZIE ETALAGE Zaterdag 17 januari 1959 No 3 TACHTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MUNOKHOF UfCCVDT AT\ \TC\C\T> VCMDAV PM niMQTDITirCM ADVERTENTIE-PRIJS: 8 ot. perm.tn. ABONNEMENTS- GROTESTRAAT 28 TELEFOON 512 GIRO 150052 VV V UUI\ V JuilI\A I Etil UiVU 1 IVullull PRIJS PER KWARTAAL f 1.40 BUITEN VENRAY f 1.60 Crisis zuivelwereld voorbij; optimisme voor de toekomst „De laatste maanden zijn de op brengsten van onze producten sterk gestegen. Weliswaar kon hierdoor het financiële resultaat van het melkprijsjaar november 1957/nov. 1958 niet meer worden beïnvloed, maar van niet mis te verstaan be lang is de in deze hogere opbreng sten gemanifesteerde kentering in de marktsituatie die zich hopelijk in de komende periode zal voort zetten", aldus de voortzitter van het Produktschap voor Zuivel, ir. B. van Dam in zijn ovei zicht van het afgelopen jaar. De crisis in de zuivelwereld is dus voorbij en de vooruitzichten wettigen zeker een gematigd opti misme. Vooral de maatregelen die in april '58 genomen zijn op instigatie van het bestuur van het Produkt schap hebben geleid tot een sane ring van de Nederlandse mede dingingspositie op de intei nationale zuiveimarkt. In dit vei band drong ir. van Dam er op aan, dat bij de regering en haar organen in de toekomst meer inzicht zal worden aangetroffen in de betekenis van de P.B.O. voor een efficiënte be leidvoering. Het is in 1958 vaak voorgekomen dat adviezen van het Produktschap genegeerd zijn. Het handhaven van het vetpercentage in de melk is hier een voox beeld van. Minder melk, meer boter en kaas Na 27 april kon door de sterke verlaging van de inleveringsprijzen in het binnenland een zeer grote hoeveelheid boier en kaas worden afgezet. Het binnenlandse boter- verbiuik was zelfs even hoog als voor de oorlog en verdubbelde, ver geleken met 1957. Enkele maanden geleden kwam er toen een prijs stijging, die half december haar hoogtepunt bereikte. De meikproduktie steeg in '58 tot 6.240 000 ton, het gemiddelde vetgehalte van 3.74 pet. tot 3.79 pet. Oi.vallend is, dat het gebtuik van consumptiemelk en melkproducten daalde met maar liefst 6 kg per hoofd tot 190 kg. per jaar. HierDij is dan gerekend dat de consumptie van zogenaamde koffiemelk is toe genomen van 4,5 tot 5,4 kg. Boterprodoktie. De boterproduktie steeg in 1958 tot 91 500 ton tegen 76.000 ton in 1957. Aan het eind van het jaar was deze echter weer 25 pet. lager dan in 1957. Het verbruik bedraagt thans in het binnenland rond 1100 ton per jaar, vorig jaar 900 ton. Doordat met name in Engeland de markt werd overvoerd, daalde de prijs, waardoor de consumptie sterk toenam. Ook de wereldmarkt was een grotere vraag te constateren zelfs, gedurende de laatste maanden uit Oosteuropische landen en Italië. Zo werd het winterseizoen be gonnen met een koelhuisbotervoor- raad van 16 duizend ton, die snel verminderde. Zo snel zelfs, dat de afgifte van koelhuisbofer voor de export gestaakt werd, om te voor komen, dat de binnenlandse markt niet bevoorraad zou kunnen wor den. De thans nog aanwezige voorra den koelhuisboter zullen voor april geheel zijn geruimd. Naar schatting is er door de Duitsers via inkopen in de Neder landse winkels aan de grens legaal 5 duizend ton over de grens ge bracht, die dns bij de douane is aangegeven. Ook de prijs is er de laatste tijd wat gesteeen, zodat deze eind de cember 60 cent boven de inlever- ingsprijs lag wat beireft de verse boter, terwijl ouk de prijs van koel huisboter zich in stijgende lijn be weegt. Kaasverbruik. Het kaasverbruik per hoofd van de bevolking steeg van 6.5 tot 7 5 per kg., de export ging met 11000 ton omhoog tot 96.000 ton. De prijzen stegen in december ongeveer 30 cent per kg. boven die van 1957. Nadat het eerste halfjaar de produktie van gecondenseerde melk aanzienlijk achterbleef bij die van 1957, maakte het herstel van de laatste maanden dit verschil weer ongedaan. Door de grotere bot eraf zet liepen de voorraden magere melkpoeder snel op tot bijna 45 duizend ton. Door maatregelen van de minis ter van landbouw kon deze voor raad eind '58 tot de helft worden teruggebracht. Op de vraag wat de melkvee houders zullen krijgen, kon nog geen definitief antwoord worden gegeven. De berekeningen zijn nog niet rond. Voor het tijdvak 9 nov. '58 tot en met 3 jan. '59 was de opbrengst f 1 per 100 kg hoger. Deze opbrengst is echter slechts 10 pet van de totale jaarproduktie. Ook de exportcijfers zijn voorde melkprijs van belang. Verhoging van de melkopbrengst met 1 cent per kg kan slechts ver kregen worden als het zuivelex- portpakket ongeveer f 50 miljoen meer opbrengt. De verhouding tot België is niet erg duidelijk. De heffing op kaas en geconden seerde melk met suiker, die de Bel gische regering enige tijd geleden oplegde, valt bezwaarlijk te rijmen met een verruiming van het han delsverkeer. Lichtpunten zijn wel, dat de Amerikaanse surplusvoorraden nu sterk zijn gedaald, vooral voor bo ter en kaas (thans vrijwel nihil), de gestegen boterconsumptie in Engeland en het stijgend gebruik van zuivelprodukten in Duitsland en in ons land zelf. Postduivententoonstelling Zondag j.l. hield de P.D.V. de Zwaluw een nationale tentoonstel ling, waaraan door 720 duiven uit Noord-Limburg en Oost-Brabant, werd deelgenomen. De keurmeesters waren vol lof over de gezette duiven en moesten toegeven, dat in deze streken prima duiven zitten. Zaterdagavond reeds kwamen de eerste bezoekers een kijkje nemen. Zondagmorgen viel de belangstel ling tegen, maar 's middags was zaal Schellen te klein om al de be zoekers te kunnen laten. Ook de belangstelling voor de bonnenverkoop was zeer groot en deze gingen dan ook vlot van de hand. De uitslag van de tentoon stelling was: Oude doffers: 1. J. Denissen Vier lingsbeek; 2. W. Lormans Venray- 3. L. Thissen Venray; 4. J. Gom- mans Venray: 5. A. Peeters Blerick. Jarige doffers: 1. J. Denissen Vierlingsbeek; 2. J. Willems Ble rick; 3. J. Hendriks; 4. J.Goumans; 5. M. van Hout allen Venray. Jarige doffers: 1. W. Lormans Venray; 2. J. Denissen Vierlings beek; 3. J. Janssen Venray; 4. L. Schreijen Boxmeer; 5, J, v, Gassel Venray. Late doffers: 1. De Riet-Sijbers: 2. J. Janssen; 3. P. vd. Laar; 4. De Riet—Sijbers; 5. C. Barends, allen Venray. Oude duiven: 1. J. v.d. Heyden Wanssum; 2. P. en J. Hendriks Venray; 3. Servio Venray; 4. Jaap Janssen Venray; 5. W. van Sam- beek Boxmeer. Jarige duiven: 1. J. Denissen Vierlingsbeek; 2. P. Manders Ven ray; 3. Jos. Janssen Horst; 4. J. Denissen Vierlingsbeek; 5. L. This sen Venray. Jonge duiven: 1. P. Kersten Ven ray; 2. W. v. Sambeek Venray; 3 en 4 De Riet—Sijbers Venray; 5. P. Manders Venray. Late jonge duiven: 1. H.Hendriks Venray, 2. De RietSijbers Ven ray; 3. H. Rutten Wanssum; 5. J. Denissen Vierlingsbeek. P.D.V. DE ZWALUW De voor hedenavond vastgestelde feestavond gaat wegens gebrek aan deelname niet door. Alle leden die meewerkten aan het slagen van onze Nationale Ten toonstelling langs deze weg onze hartelijke dank. De nachtvlucht j.l. zaterdag ge houden, werd ondanks het zeer slechte weer, toch een succes. P. v.d. Laar was het die zich het eerst kon oriënteren en ook met de over winning aan de haal ging. De ver dere uitslag was als volgt: 2 P. Janssen K., 3 H. Boom, 4 v. Kessel, 5 J. Verstegen en 6 A. de Riet. WIST U dat z.g. imitatierchocolade choco lade is, waarin geen cacaoboter, maar cocosvet is verwerkt; dat er per week in Limburg 12 duizend Limburgse kaasjes ge consumeerd worden; dat voor een Limburgs stink- kaasje van 2 ons 2 liter melk is gebruikt; dat het glaasje water, dat wel eens bij uw kopje koffie gereser veerd wordt, vóór de koffie dient gedronken te worden, met het doel daarna tenvolle van het aroma te genieten; dat in een goed ingerichte keu ken bij de bereiding van een com pleet maal toch nog altijd 210 pas sen gemaakt, worden; dat de smaak van de melk in ons land door alle geklussbus al aardig ten achter staat bij die in andere landen en dat de Nederlan der daardoor melkdrinker-af dreigt te worden. Aan de hand van interessante gegevens in het zo juist verschenen jaarverslag 1957 van de vereniging Ons Limburg, berekende de Nieuwe Limburger, dat onze Limburgse be volking in de periode van 1947 tot en met 1957 jaarlijks per 1000 in woners met 20.10 inwoners is ge groeid. Dit gemiddelde had heel wat ho ger kunnen zijn, als de negen eco- nomisch-geografische gebieder, waarin ons gewest is te onderschei den, dezelfde totale bevolkingsgroei hadden gekend als de Nieuwe Mijn streek, welke in de genoemde pe riode jaarlijks per duizend inwo ners een groei kende van 27.58. Als hekkensluiter fungeerde het recreatiegebied Zuid-Limburg met slechts 12.19. Voor Maastricht en omgeving bedroeg het jaargemiddelde 16 31, voor de Oude Mijnstreek 19.58, ter wijl voorts aan de hoge kant lagen de economisch-geografische gebie den Venlo—Beesel met 22,94, Swal- men en Echt met 22.24. Beneden het provinciale gemid delde bleven nog de gebieden Mook tot Arcen met 19,36, VenrayGrub- benvorst met 18.32 en Weert Wessem met 18.45. Geboortenoverschotten In de periode van 1947 tot en met 1957 heeft het gemiddeld geboorten- overschot per 1000 inwoners en per jaar in ons gehele gewest 19.10 be dragen. Boven dit gemiddelde ging het gebied Mook-Arcen aan de top met 22,54, op de voet gevolgd door het gebied Venray-Grubbenvorst met 22,71. Als hekkensluiter fun geerde Maasticht e.o. met 14,59. Boven het provinciaal gemiddelde bleven ook de gebieden Weert, Wes sem, Venlo Beesel en de nieuwe mijnstreek met resp. 20,86 20,43 en 20,59 De oude mijnstreek en het recreatiegebied Zuid Limburg ble ven met resp. 18.85 en 16 46 bene den het provinciaal gemiddelde. Vestiging en vertrek Ook de gemiddelde vestigings overschotten per 1000 inwoners en per jaar liepen sterk uiteen, zowel in de verschillende economisch-geo grafische gebieden als in de af zonderlijke gemeenten. Hierbij tekent eerder het genoemdef jaar verslag echter aan, dat deze over schotten, resp. tekorten van jaar tot jaar sterk beïnvloed worden koor het al dan niet gereedkomen ven relatief grote aantallen wonin gen. In de jaren van 1947 tot en met 1957 kende ons gehele gewest een gemiddeld vestigingsoverschot per jaar en per duizend inwoners van precies 1. Dat cijfer bedroeg echter voor De Nieuwe Mijnstreek 6.99. Op de tweede plaats kwam het gebied Swalmen-Echt, met 2,84 en ver volgens noteerden Venlo - Beesel 2,51, Oude Mijnstreek fungeerde met 0.73 als hekkensluiter. De overige gebieden kenden maar gemiddelde vertrek-overschotten, m.a.w. uit deze gebieden vertrok ken méér mensen dan er zich ves tigden. Per 1000 inwoners waren er dat per jaar in het gebied Ven ray - Grubbenvorst 4,39; in het re creatiegebied Zuid-Limburg 4,27; in het gebied Mook-Arcen 3,18 en in het gebied Weert-Wessem 2,41. Als men nu weet, dat de ge meenten Weert en Venray, in tegen stelling tot de gebieden, waartoe zij behoren, een vestigingsoverschot konden noteren, dan blijkt uit een en ander een keer te meer, dat ook in ons gewest een verloop plaats vindt van het land naar de stad, waarbij de groeiende industriali satie uiteraard de hoofdrol speelt. 400.000ste T.V.-kyker Dinsdag ontving de heer P. Basti- aans, een textielarbeider wonende te Liessel Deurne, de verheugende mededeling, dat hij geregistreerd was als 400 00ste televisiekijker in Nederland. Woensdag heeft de heer Bastiaans van diverse zijden veel belangstel ling in verband met dit merkwaar dige feit mogen ondervinden. Hij ontving ö.a. een nieuw radio-toestel. Hij had drie weken geleden zijn toestel gekocht. Zijn gezin bestaat uit vrouw en twee kinderen van resp. 9 en 7 jaar. NIEUWS IN HET KORT Woensdag is de nieuwe omleg ging van de Rijksweg om Arcen heen in gebruik genomen. Brom fietsers en gewone fietsers mogen daarvan geen gebruik maken. bij 250 gram VéGé-ChocoIade-Hagelslag (puur: 80 cent èn nog 16 geldzegels). (van 29 nu 15 cent èn nog 3 geldzegels) bij 1 pot VéGé-Tafelaugurkjes (69 cent èn nog 14 geldzegels) 250 gram halen en maar 200 gram betalen (64 cent èn nog 12 geldzegels) 6 koffiekoppen 1.80 6 diepe borden 1.98 Emaille fluitketel 1.98 Prachtige zware met volledige garantie Suikerpotten 98 Grote glazen asbak 49 Grote boterhamtrommel 1.10 Plastic emmer 5 liter 1.35 Straatlampen 9.25 Nest schalen 5delig 1.50 6 platte borden 1.50

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1