SPORT De tijden veranderen, en wij veranderen mee AUTORIJDEN LEREN Tuinbouwteelt- regeling 1959 Verplichte Inenting legen pokken. Voor drop moet men io Nederland zijn Hinderwet Uit Peel en Maas 10 J. GOUMANS Zaterdag 10 januari 1959 No 2 TACHTIGSTE JAARGANG "een rijk bezit PEEL EN MAAS H DRUK EN ÜITGAVE FIRMA VAN DEN MUNCKHOF WpplfRT A H VOfTR VPNRAY CM OIU^TRPIfPW ADVEBTENTIE-PBU8: 8 ot. perm.m. ABONNEMENTS- GROTESTRAAT 28 TELEFOON 612 GIRO 150652 VV CfCrJAijliAU V UUJa V I Ü1N UiVi J X IvCrlVCrii PRIJS PER KWARTAAL t 1.40 BUITEN VENRAY t 1.60 Gewone teeltvergunningen De thans in het bezit van de bedrijfsgenoten zijnde vergunnin gen model 1950 of daarna uitge reikt, zullen gedurende het jaar 1959 hun geldigheid behouden. Bijzondere vergunningen Alle in 1958 uitgegeven bijzondere vergunningen komen met ingang van 1 januari 1959 te vervallen. Voor het aanvragen van bijzon dere teeltvergunningen 1959 kan men zich tot uiterlijk 15 februari a.s. wenden tot de plaatselijke bureauhouders die hiervoor de be nodigde formulieren bezitten. Vroege aardappelen, met en zonder nacultuur Bijzondere teeltvergunningen vroe ge aardappelen met naculmur van spruitkool, bonen, bloemkool oi boerenkool kunnen worden ver leend aan bedrijfsgenoten A met een bedrijfsoppervlakte van ten hoogste 5 ha. De overige land- of tuinbouwer^ kunnen in aanmerking komen voor bijzonder teeltrecht vroege aard appelen zonder nacultuur. Spruitkool Uitsluitend aan bedrijfsgenoten A kunnen bijzondere vergunningen worden verleend voor de teelt van spruitkool. Bode peen bestemd voor veevoeder Bijzondere vergunningen voor de teelt van rode peen worden uit sluitend verleend, onder de bepa lingen, dat bij de teelt een regel afstand van 30 cm. in acht genomen zal worden en de peen opbrengst uitsluitend zal worden bestemd voor veevoeder, met dien verstande, dat behalve het vervoederen in eigen bedrijf het tevens is toege staan de peen te verkopen aan veehouders, pluimveehouders en aan veevocderfabrikanten ter be stemming van of vei werking tot veevoeder. Omwisseling teeltrecht in ver band met de Wet Bestrijding Aardappelmoeheid. Voor telers van vroege aardap pelen op gewone vergunning, die door de regeling als omschreven in de wet „Bestrijding Aardappel moeheid" in moeilijkheden komen met hun teeltplan, bestaat de mo gelijkheid de op hun gewone teelt- vergunning aangegeven oppervlakte vroege aardappelen geheel of ge deeltelijk tijdelijk te doen omwis selen voor de teelt van groenten. Hiervoor moet door de teler die omwisseling vraagt, opgave wor den gedaan van zijn bedrijfsopper vlakte, onderverdeeld in grasland, fruitteelt, asperge en glasopstand. Verder de oppervlakte bouwland, welke gelegen is in de strook waarin het verboden is aardappe len te telen. Indien het areaal gewoon teelt recht vroege aardappelen groter is dan een derde van de beschikbare oppervlakte bouwgrond, kan het verschil hiervan voor omwisseling in aanmerking komen. Uitbreiding boomgaarden. Erkende fruittelers, die de met fruit beteelde oppervlakte wensen uit te breiden, hetzij door nieuwe aanplant, hetzij door overname van een bestaande boomgaard, moeten een desbetreffende vraag indienen bij de afdeling Tuinbouw, Bureau P.V.C., Landbouwhuis te Roermond, vóór 1 maart 1959. Burgemeester en wethouders van Venray brengen ter openbare ken nis, dat op op woensdag 14 januari a.s. gelegenheid zal worden gegeven tot kosteloze inenting tegen de pokken voor de kinderen wonende in Ys- selsteyn, in het Gemeenschapshuis aldaar, des namiddags 2 uur. Men wordt verzocht stipt op tijd aanwezig te zijn. Inentingskaarten moeten worden meegebracht. Om het verloop der enting te laten onderzoeken en daarna te ontvangen het bewijs, dat de in enting met goed gevolg heeft plaats gehad, moeten de kinderen, die op 14 januari 1959 ge- ent zijn terugkomen woensd. 28 jan. 1959, op dezelfde plaats en hetzelf de uur als boven aangegeven. Volgens de Inentingswet moeten de kinderen, voordat zij de leeftijd van één jaar bereikt hebben, wor den geënt. De kinderen moeten op de dag der enting 3 maanden oud zijn en gezond. ii Wat kan niet veranderen, wat wel? Er is in de kerk heel wat ver anderd, als je vroeger met nu vergelijkt. Vroeger ging je bijv. vóór de Mis te Communie. Als de Priester met de Mis begon, ging je rustig door met je dankzegging, en na de preek haalde je de rozen krans te voorschijn of je begon uit je kerkboek een hepl gebeden- program af te werken dat niets ie maken had met wat aan het altaar plaats vond. Tegenwoordig moet dat allemaal anders. Wat vroeger goed was wordt nu ineens afgeraden. En je krijgt eenvoudig de kans niet meer om het zo als vroeger te doen, want vóór de Mis wordt er geen Communie meer uitgereikt, en onder de Mis laten ze je de tijd niet meer om aan je particuliere devoties te voldoen. Je moet met de Priester meebidden en hem ant woorden en soms zelfs nog zingen ook. Het is allemaal wel mooi wat er gepreekt wordt om de mensen meer actief aan het heilig Mis offer te doen deelnemen, maar wat wij vroeger deden was toch ook goed Of hebben wij het toen altijd verkeerd gedaan Is ons geloof eigenlijk niet aan het veranderen Er zijn tegenwoordig ook al Avondmissen, waaronder je te Communie kunt gaan en je behoeft niet meer vanaf middernacht nuch ter te zijn. Vroeger waren ze daar zo streng en precies in, want je deed doodzonde als je niet nuchter te Communie ging. Maar tegen woordig is dat weer anders. Wat blijft er op die manier over van de onveranderlijke waarheid En wat is er nog overgebleven van de vastenwet Het zijn nog maar enkele dagen in het jaar dat men moet vasten, en dan mag je ook zelf nog uitmaken wat je doet om te vasten. En zo blijft men de laatste jaren maar veranderen. Het is te begrijpen, dat veel ge lovigen, vooral de ouderen, al die nieuwigheden maar moeilijk kunnen verwerken. Ze zien niet in waar al die veranderingen voor nodig zijn, al kunnen ze sommige van die nieuwe dingen toch wel mooi en goed vinden. Ze vinden dat de Kerk teveel vernieuwt, en ze vragen zich bij al die veranderin gen enigszins ongerust af, wat er tegenwoordig eigenlijk nog vast staat. Ze zouden in het geloof ten minste een zeker houvast willen hebben, nu er in onze wereld toch al zoveel radikaal verandert. Veel gelovigen zien niet in dat door die veranderingen in de Kerk de geloofswaarheden zelf onver anderd blijven, maar dat wij ook als christen zo ver als dat gaat met onze tijd moeten meegaan. De meeste gelovigen zijn toch wel blij met die vernieuwingen die er in de Kerk plaats vinden. De viering van de H. Mis heeft veel gewonnen, de Avondmis is toch wel een mooie gelegenheid en het wordt de mensen tegenwoordig veel gemakkelijker gemaakt. Er zijn zelfs mensen die vinden dat er nog te weinig en te lang zaam vernieuwd wordt. Zij zijn ongeduldig en bang dat de Kerk toch nog te laat komt met haar vernieuwingen en onnodig vast houdt aan zaken die volkomen uit de tijd zijn en best anders kunnen. Volgens hen gaat de Kerk nog lang niet ver genoeg in haar aan passing aan de moderne tijd. En daarbij denken ze niet alleen aan de Liturgie of de Vastenwet en dergelijke, maar ook aan de christelijke moraal, vooral aan de katholieke huwelijksmoraal. Nu er blijkbaar zoveel kan veranderen en moet veranderen, menen zij dat op dat gebied de Kerk zich ook wel zal aanpassen en meerdere van haar strenge eisen zal laten vallen: het zou volgens hen alleen maar een kwestie van tijd zijn. Maar deze mensen leven met valse ver wachtingen. Zo is er onrust onder de ge lovigen en onzekerheid, zowel bij hen die liever alles bij het oude laten maar ook by hen die vinden dat de Kerk te weinig met de moderne tijd meegaat. Voor allen is dus de vraag van belang: Waar ligt de grens tussen wat kan ver anderen en wat niet Een goed begrepen antwoord op deze vraag heeft elke christen nodig om bevrijd te worden van ongezonde onrust en twijfel. Anders zullen sommigen nooit overtuigd en van harte kunnen meedoen met de ingevoerde vernieuwingen. En anderen zullen in hun hart blijven twijfelen aan de onveranderlijkheid van zedelijke normen, waar de Kerk van geen toegeven weet. En die twijfel zal de onderhouding ervan zeer moeilijk maken. v.d. B. Slechte opleiding en gebrek aan feeling oorzaak van falen „Ik zal maar dadelijk m'n pa pieren voor de volgende keer in dienen en het geld overmaken. Dan neem ik, zodra ik bericht krijg, maar weer een lesje en dan maar hopen, dat het lukt. Ten slotte slaag j je toch de eerste keer nooit!" „Al zou ik het tien keer moeten doen, dat rijbewijs moet ik hebbenj vertelde een candidaat die zo juist voor zijn rijbewijs op geweest was. We hebben die vraag voorgelegd aan een examinator. „Dat is iets wat men ons zo dikwijls voor de voeten werpt, alsof wij de candi- daten opzettelijk de eerste keer laten zakken. Neen, zo is het toch beslist niet. De cijfers wijzen wel I anders uit. Ongeveer de helft van de candidaten slaagt de eerste keer direct, de anderen niet en zij zullen j het nog eens moeten proberen". De candidaat en de school Autorijden, zowel de praktijk als de theoretische kennis van de ver keersregels, ls niet, zoals zo vaak wel gedacht wordt, in tien lessen te leren. Hoeveel lessen er dan voor nodig zijn? Dit hangt af van de candidaat in kwestie en de instructeur. Heeft de leerling er feeling voor en treft hij een goede leraar, dan is hem de kunst van het autorijden snel bij gebracht, maar dan mist hij toch nog de nodige ervaring. En dan zijn er ook nog mensen die het hele maal niet leren, omdat zij er ten enemale ongeschikt voor zijn. En verder ligt het ook nog voor een groot deel aan de instructeur. Is deze kundig, heeft hij liefde voor zijn vak, of is het hem er alleen maar om te doen de candidaat'geld uit de zak te kloppen? Is het in dat laatste geval ver wonderlijk, dat men de eerste keer niet slaagt, omdat men de kunst van het „veilig rijden" niet mees ter is? Gedegen opleiding De ruim 200 examinatoren van het Centraal Bureau voor afgifte van rijvaardigheidsbewijzen zijn niet maar zo ineens examinator. Met zorg worden, deze mensen uitgekozen en getest op hun rij- kwaliteiten, daarnaast moeten zij ook als mens geschikt zijn voor dit werk. Een opleiding in het examineren ontvangen zij door enige maanden praktijk met de beste examinators. Zij leren dan hoe te handelen, als de candidaat veel last heeft van ze nuwen en zij houden daar ook reke ning mee in hun rapporten en zo kan 't dus gebeuren, dat iemand, die wel fouten maakt, slaagt en iemand, die foutloos rijdt, zakt, want ook de algemene indruk spreekt een woordje mee. Dan is er nog het sprookje, dat men ook bij de geringste fout ge doemd zal zijn het examen over te doen, maar dit is beslist onjuist en houdt geen steek, want veelal worden deze foutjes op rekening van de zënuwen van de candidaat geschreven. Och er gebeuren zo veel dingen, ook^tijdens de examens. Maar het belangrijkste waarop deze examinators dienen te letten is wel de rijvaardigheid van de candidaat. Het gaat dus niet zozeer om de gemaakte foutjes als wel om de totaal indruk, de beheersing van de wagen, de vlotheid van rijden en de kennis van de verkeersregels. Het bureau beschermt de rijder tegen zichzelf, want het staat gelijk met moord en zelfmoord om als ondeskundige met enkele tientallen paardekrachten onder de voet zich over de weg te bewegen. Wanneer de examinator dus de indruk heeft, dat de candidaat zich zonder gevaar voor zichzelf en anderen aan het stuur van een auto kan zetten, dan kan hij het rijbewijs krijgen. Eigenlijk kan men de can didaten niet genoeg testen in een tijd als deze waarin de verkeers- moloch zijn slachtoffers bij duizen den telt. Particulier eigendom Het bureau voor de afgifte van rijvaardigheidsbewijzen is een par ticuliere instelling. Dit houdt in, dat het zijn eigen kosten met zijn eigen inkomsten moet ondervangen. Ten onrechte wordt het bureau wel verweten, dat het zoveel mo gelijk candidaten laat zakken om zijn eigen inkomsten te verhogen. Dit bureau mag geen winst ma ken, al blijft het feit bestaan, dat er een reserve gevormd mag wor den, want d<? mogelijkheid is er evenals in het bedrijfsleven, dat er tegenslagen komen, die niet te voor zien zijn. „Je slaagt de eerste keer toch niet", is een fabeltje. Het wel of niet slagen heeft de candidaat zelf in de hand. Natuurlijk wil men graag zo snel mogelijk een rijbewijs bezitten, wan neer men eenmaal het voornemen heeft te gaan autorijden, maar wie zich even realiseert welk een ver antwoordelijkheid hij draagt wan neer. hij achter het stuur van een auto over de weg rijdt, dan zal men beseffen, dat het van het grootste belang is, wanneer hij een gedegen opleiding heeft gevolgd, zodat hij welbeslagen op het ijs komt. Zij, die zich werkelijk die moeite hebben getroost en ook zelf weten dat zij het autorijden en de ver keersregels volkomen beheersen, slagen vrijwel steeds de eerste keer. f Het is een kwestie van zelfdisci pline, waarbij de heren examina toren het kaf van het koren moe ten scheiden in het belang van de veiligheid op de weg. „Een rolletje drop juffrouw". „Zout of dubbelzout mijnheer?" Ja, dat is nu het prettige van deze po pulaire versnapering drop, dat ook mannen een winkel binnen durven gaan om dit te kopen. Misschien wel zwaar kuchend, maar ze doen het toch maar! Kinderen zijn er dol op; de snoep- centjes worden vaak hieraan be steed en moeders, U behoeft niet bang te zijn, dat uw kinderen iets eten, dat niet goed voor hen is. Daar staat de kwaliteitsbeheersing van de Nederlandse fabrikant borg voor. Wat is di op eigenlyk De grondstoffen voor het drop- artikel zijn blokdrop en arabische gom, die beide een zeer oude his torie hebben en sinds onheugelijke tijden als medicament worden ge bruikt. De grondstof drop komt van de zoethouiwortel, een sinds voorhistorische tijden bekende plant die in de sub tropen groeit. De wortels worden met water uitgekookt en het verkregen extract wordt extra ingedikt tot een glan zend zwarte massa, die in grote brokken of blokken wordt gegoten: de blokdrop, Chinese Egyptische, Griekse en Romeinse geleerden kenden dit extract als een middel tegen allerlei kwalen als dorst, ver koudheid, hoest en maagklachten. Zoetnouiwortels werden trouwens ook gevonden in het graf van Tut Ankh-Amen. De arabische gom is een uitschei dingsproduct van de gomboom, die in de tropen groeit. De beste gom komt uit de republiek Sudan, waar veie gomtuinen zijn, met de echte gomboom „hasab" genaamd. Ze wordt voor vele doeleinden gebruikt doch is steeds een oeiangnjk voe dingsmiddel geweest. De bijzondere eigenschappen van blokdrop en arabische gom verle nen aan het dropariikei bepaalde geneeskrachtige eigenschappen, zo als hoestiilende werking. De gom werki verzachtend en de drop heelt een sl^mopiossende werking, die nog wordt vergroot door toevoe ging van salmiakzout. Belangrijk te weien is, dat deze „zoute drop" niet is verboden voor nen die op zoutarm diëet leven. I.i het dropart kei zijn verschil lende grondstoffen gecombineerd die het maken tot een voedzaam smakelijk en gezond product. Kwaliteitsbeheersing Alle grondstoffen en andere be standdelen van het dropartikel staan onder strenge controle van het Centraal Instituut voor de Drop- verwerkende Industrie (C.I.D.I.), dat in 1955 door een tiental Neder landse fabrikanten werd opgericht. Bovendien worden de fabricage methoden aan strenge normen van hygiëne onderworpen. Dit instituut is enig op de wereld en houdt zich ook nog bezig met wetenschappelijke en teoiogische documenTaue op het gebied van drop en gom. Er bestaat een inten sieve uitwisseling van gegevens met onderzoekers overal ter wereld. Neem gerust een dropje De Nederlandse dropverwerkende ihdustie, die drop levert in velerlei vorm en verpakking, laat niets aan het toeval over, maar beijvert zich om de best mogelijke kwaliteit te leveren. De zoute drop is typisch Neder lands. In het buitenland wordt zoe te drop gegeten. Hippokrates, de Griekse arts, de „vader der geneeskunst" noemt drop al in zijn geschriften. Met de technische vervolmaking van deze tijd en de grote zorg, die de Nederlandse industrie aan het produkt besteedt, moeders, kunt u uw kinderen de rnoepcent jes gerust aan drop laten besteden en de man nen kunnen zonder schaamte een winkel ingaan om drop te kopen. Burgemeester en wethouders van Venray brengen ter openbare ken nis, dat ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van Oliefabrieken Orion, gevestigd te Zaandam, Westzijde 336, om ver gunning tot het oprichten van een handbenzine-pomp-installatie op 't perceel, gelegen te Venray, Grote straat 26, kadastraal bekend gem. Venray, sectie C nr. 6835. Gedurende tien dagen na de dag tekening van deze bekendmaking bestaat voor eenieder de gelegen heid schriftelijk bezwaren tegen 't verlenen der vergunning in te brenger bij het gemeentebestuur. Bovendien zal op woensdag 28 januari a.s. des namiddags 3 uu> in het gemeentehuis van Venray een openbare zitting worden ge houden, waarin mondeling bezwaren tegen de inwilliging van dit ver zoek kunnen worden ingebracht. Eenieder kan ter secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. Venray, 7 januari 1959. Burgemeester en wethouders vrnd. Mr. A.H.M. Janssen, burgemeester H. Vorst, secretaris. van 13 januari 1934 De bevolking onzer gemeente bedroeg op 31 december 1933 in totaal 13.138 zielen. Er werden 65 huwelijken voltrok ken en 15 kinderen als levenloos aangegeven. Op 29 januari a.s. hoopt het echtpaar Jac. Lucassen-Baltussen de gouden bruiloft te vieren. van 16 januari 1909 De bevolking onzer gemeente bedroeg op 31 december 1908 in totaal 7706 zielen. Er werden 55 huwelijken voltrokken. In het nieuwe St. Annagesticht zijn reeds een honderdtal patiënten opgenomen, alhoewel de algehele voltooïng van de reusachtige ge bouwen nog geruime tijd vorderen zal. Gedurende de laatste tijd schijnt de wet op brievenvervoer veel overtreden te worden. In ver band hiermee werden de voerlieden van de vrachtkarren naar Venlo, komende uit Venray, Horst en om liggende plaatsen herhaaldelijk door de marechaussees gefouilleerd. Het Soirée ten bate der St. Vincentiusvereniging zal op 16 en 17 januari gehouden worden. Het programma bevat 15 nummers muziek, zang, voordrachten en het drama „Florimond, de Pauselijke Zouaaf". S.V.V.-nieuws Het nieuwe jaar is onze sport niet bijzonder goed gezind geweest. De eerste zondag ervan zag de K.N.V.B. zich reeds genoodzaakt het gehele programma voor ama teur- en afdelingsvoetbal op het laatste moment af te gelasten. Voor a.s. zondag is voor Venray 1 geen competitiewedstrijd vastge steld. Venray 2 krijgt de Roermond reserves op beaoek. De uitwedstrijd in Roermond werd met 4—2 ge wonnen en zo het eerste elftal niet speelt en men dus in de sterkst mogelijke opstelling kan uitkomen, verwachten we ook ditmaal een overwinning. Venray 3 speelt eveneens thuis en wel tegen Swolgense Boys. In S wolgen werd met 5—2 verloren en wij twijfelen er aan of het voor deel van eigen terrein groot genoeg zal zijn om revanche te nemen. Wanneer echter met eenzelfde élan en vastberadenheid wordt ge speeld als de laatste wedstrijd tegen Hegelsom is de kans op sukses niet uitgesloten. Vooruit jongens, er moeten puntjes bij komen, want Kronenberg is er in geslaagd een puntje in te lopen en we moeten weg uit de buurt van de laatste plaats. Venray 4 trekt naar Bergen om het op te nemen tegen Montag- nards 2. De perste wedstrijd werd met 53 gewonnen en ook nu mag de overwinning hen niet ontgaan waarna men zich kan gaan prepa reren op de wedstrijd van de week erop volgend als men leider Brug- husia op bezoek krijgt waartegen men nog iets heeft goed te maken. Venray 5, dat op 7 december zijn laatste wedstrijd speelde komt ook nu weer niet aan bod en moet nog een week wachten om dan de returnwedstrijd tegen Ysselsteyn 2 af te werken, indien de winter geen spaak in 't wiel gaat steken. Hockey-nieuws De heren hebben zondag j.l., de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe jaar met een 5—0 zege over Sittard besloten. Ondanks de vele regenbuien in de voorafgaande dagen, was het veld vrij goed bespeelbaar. Wilde het aanvankelijk in de voorhoede niet vlotten (de achterhoede was ten volle voor haar taak berekend) en moesten we voorlopig met een twijfelachtig doelpunt genoegen nemen. Na de rust kwam er meer vaart in het spel, hetgeen ook in vier doelpunten tot uitdrukking kwam. Typerend was, dat onze goalie niet eenmaal behoefde op te treden. Morgen spelen de heren in Roer mond en de dames in Weert. Hoe veel puntjes zullen deze uitwed strijden opleveien? Blijkens de competitiestand van de heren, waarin de uitklagen van zondag j.l. nog niet verwerkt zijn, staan de heren er zeer gunstig voor. Blerlck II 7—11 20—10 Roermond 8—11 259 Venray 6—10 15—6 Sittard 5—7 8-12 Venlo IV 6—4 12—11 Deurne II 74 10—28 Geleen 5—5 11—11 Weert II 6-0 0—19 Geachte Redactie. Van bevriende zijde werd mij het nummer van uw weekblad toege zonden, waarin U hebt willen op nemen het artikel „Honger in An gola". Ik dank U daarvoor van harte, ook namens Pater Strous en zijne met de hongerdood worstelen de medemensen, christenen zowel als heidenen. Met voldoening kan ik U mee delen, dat tot heden een bedrag is binnengekomen van ruim f 15.700 door acties van verschillende kranten. In dit bedrag zijn ook begrepen - de giften, welke zijn binnengekomen waarschijnlijk of mogelijk ten ge volge de plaatsing in „Peel en Maas". Maas". Daarom laat ik deze hier nog volgen, met verzoek zulks in Uw blad te willen vermelden. Het is voor mij ondoenlijk aan de hon derden milde gevers een bedanking te zenden. Bedoelde giften zijn; Uit Venray: X. 1,—; P.J. 1,—; H. vd. M. 10,—; Mevr. St. 1,—; Mvr. H.V.U. 5,—; L.W. 11,—;" G.R. 2,50; L.v.H. 5,—; Mej. GG. 2,50; Mvr.E.E.5—H.H. 1,—Dames W. 10, N.N. 2.50; H.J. V. 5,-; M.L. 10,—; Th.W. 5,—; H. J.R. 10,—; J. v.d. B. 10,—; P.K. 2,50; J.J. 2.50; J. v.d. M. 5,—; G.V. 10,; J.S. 10,—; T.Th. 2,50; J. 2 50; J.M. 2.50; H. v.d. V. 5,—: Wed. J. Th.H. 50,— M.M. 5,—; fam. M. 3,-—; St. Elis.Ziekenhuis 5,H. vd. V. 5,—; N.N. 10,—; J. v.d. B. 2 50. Heide: J.M.J. 5,—. Leunen: Th.K. 10,—; V.Z. 10,-; H.A. 25,—; A.H.M. 2,—; H.R. 2.50; Wed. G.R. 2.50; Veltum: We.M.S. 3,Veulen: L.J. 25,—; L.B. 10,—. Scheide: H. Cl. 10,—. Merselo: We.E.v.E. 20,—. Oostrum: N.S.C. 1,J.V. 10, Th.C.J.6,A.V. 25,Ysselsteyn: G.M. 2,50; M.W.25,—fam. M 15,— Castenray: J.C. 5,I.R. 5,KI. Oirlo: G.G.C. 20,Oirlo: fam. J. v.d. S. 25,—; J.L. 5,—; L.N. 5,—; Overloon: J.V. 15,Horst: A.C. 1,Meterik: H.N. 1,Nijmegen: J.T. 2,18; Broekhuizen: L.R. v. M. 2,50. Hartelijk dank en vriendelijke groeten aan alle milde gevers, niet het minst aan mijn oud-bekenden. Moge 1959 voor allen een rijkst gezegend en gelukkig jaar worden. Het Goddelijk Kind kan zich niet in edelmoedigheid laten overtreffen! Gaarne zal ik in het vervolg ook in uw blad de giften ver melden, welke waarschijnlijk uit Uw rayon nog zullen binnenkomen. Daar in U vorig artikel een druk fout in de vermelding van mijn postrekeningnummer was, geef ik dit hier nog eens weer. Het is n.l. 86803. Bovengenoemd bedrag van f 15.700 is inderdaad een mooi en onver wacht resultaat van onze actie. Maar.... toch slechts een druppel op de gloeiende plaat van het ver schroeide Angola! Daarom zal ik nog gaarne namens Pater Strous C.S.Sp. nog veledruppel(tje)s ont vangen, om daarmede medemensen, die met de honger-dood worstelen, te redden! U, geachte redactie en alle wel doeners, nogmaals hartelijk dankend verblijf ik Uw dankbare P.F.J.H. Goossens, em. pastoor Ambyerstraat 35, HEER. Begrafenisonderneming Schoolstraat 5 Telefoon 592

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1