Jaarverslag PfHo&w Kamer van Koophandel De fiscus van alle tijden! Voor de politierechter Nieuwjaarsrede van de voorzitter TANDPASTA IVOROL De Limburgse groslijst Cursus 18-jarigen Goede nachtrust de TfLf\l\S/E specialist Gevonden: Venrays Middenstand hield een verdiepingsmorgen. Het weer ia 1958 Verplichte trekpaard- beogstenkearingea 1959 Zaterdag 10 januari 1959 No 2 TACHTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS gbStesTk^™A8VE ™fooan 6?r WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN PRIJS)" PEB KWABTAAt t U« BD1TBS VENRAY I 1.60 De nieuwjaarsrede van de voor zitter van de Kamer van Koop handel in Venlo is ieder jaar uiter mate belangrijk, niet alleen omdat men een overzicht krijgt van de aktiviteiten van het bedrijfsleven in het afgelopen jaar, maar ook en vooral omdat vele problemen wor den aangesneden, die niet alleen voor het bedrijfsleven, maar voor de gehele streek dringend om een oplossing vragen. Minder gunstig jaar De voorzitter merkte dan in zijn donderdag gehouden Nieuwjaars boodschap op dat de investeringen beduidend beneden het peil van 1957 gebleven zijn. Ook de beste dingen in de consumptieve sfeer vertoonden een teruggang. De vermindering van de beste ding deed het aantal werklozen stijgen en verschillende onderne mers hadden op de binnenlandse markt afzetmoeilijkheden. Dat is voor een deel gecompenseerd door een grotere export-aktiviteit. De mindere werkgelegenheid kwam tot uiting in het werklozen- cijfer, dat landelijk 2,75 pet. der landelijke bevolking uitmaakte. Voor Venray bedroeg dit 2,97 pet. (Gennep 3,23 en Bergen 5,92 pet.). Deze cijfers zijn geflatteerd door het feit, dat vele arbeidskrachten in Duitsland werkzaam zijn. In het district der Kamer is de bedrijfsbevolking me,t bijna 900 mensen gestegen. 45 pet. van de Noord-Limburgse bedrijfsbevolking vindt zijn bestaan in de industrie, 28 pet. in de dienstensector en 27 pet. in de landbouw. In het algemeen drong de voor zitter aan op meer investerings mogelijkheden voor het bedrijfs leven. Ontwikkelingskansen. Dat de voorzitter trots het ver schijnen van de „Struktuurstudie over Noord-Limburg" door de Pro fessoren Thurlings, Heere en Ol den dor ff memoreerde, was begrij pelijk. Hij sprak de verwachting uit, dat deze siudie een nieuwe impuls zal betekenen voor de verdere ontwik keling van Noord-Limburg, mits overheid, bedrijfsleven en maat schappelijke organisaties e.d. tijdig tot een samenspraak komen, op basis van de gegeven analyse en naar aanleiding daarvan komen tot samenwerking en gemeenschappe lijke aktiviteit. In dit verband is het opmerke lijk, dat de Burgemeester van Venlo, in zijn nieuwjaarsrede wist te vertellen, dat de Noord- Limburgse burgemeesters onder zijn leiding te Venlo bijeen zijn gekomen om de analyse van deze studie te bepraten en te overleggen, hoe men in geza- melijk overleg tot een gemeen schappelijke aktiviteit zal kun nen komen... Een goed begin is het halve werk... Spreker ging ook nog even in op de critiek, welke deze studie als onvolledig beschouwde, aange zien verschillende problemen niet zouden zijn aangesneden. De heer Custers benadrukte, dat deze publikatie alleen als funda ment bedoeld is voor verdere studie en verdere aktie. De beste werkwijze zal zijn, dat men een soort inventarisatie maakt van al hetgeen voor de ontwikkeling van Nqord-Limburg noodzakelijk is en dat men dan in gezamelijk over leg, binnen het kader der financiële mogelijkheden, zal vaststellen, wat het eerste dient uitgevoerd te wor den en hoe dit het beste kan ge beuren. Verspilling van krachten, aldus de voorzitter, dient te worden vermeden, om een zo groot mogelijk gunstig effect te bereiken. In het vervolg van zijn rede sprak hij de hoop uit, dat de nieuwe perspectieven, welke de 6e indus trialisatienota heeft geopend voor Noord-Limburg, spoedig gereali seerd zullen mogen worden. Voor een zo goed mogeiijke ont sluiting van Noord-Limburg, zal op de eerste plaats de E 3 weg (Ant werpen-Venlo) gerealiseerd moeten worden. Hij was nogal pessimistisch ge stemd over de kansen, gezien de geringe bedragen, die hiervoor zijn uitgetrokken. Hij protesteerde met klem tegen deze achterstelling t.o.v. de grootse plannen in het Westen, die er oor zaak van is, dat de afstand in eco nomische ontwikkeling tussen het westen en overig Nederland onge motiveerd groter wordt gemaakt. Hetzelfde geldt feitelijk ook voor de Peelweg. Hier zullen Centrale Overheid en/of Provincie een begin dienen te maken, om zo ontsluiting van Noord-Limburg en Oost-Bra bant te vergemakkelijken. Over de grensverblndingen mo gen we het volgende aan deze rede ontlenen: Keulse Barrière, Tegelen, Herön- gen en Wezelse Barière gaven ook dit jaar weer een veel groter grensverkeer te zien dan in 1957. Op sommige plaatsen dreigt het door gebrekkige accomodatle etc. wel eens fout te lopen. Bij Hekkens Grunewald zal een nieuw kantoor verrijzen en hopenlijk gaat die post open voor groot verkeer. Het kantoor Siebengewald zal ook als expeditiekantoor binnen kort worden opengesteld. Verder drong de heer Custers aan op een spoedige beslissing over de Maas-Rijn-verbinding, waar bij de aandacht van de Kamer na tuurlijk sterk uitgaat naar de Arcen-Ruhrort verbinding. Ruimtelijke ordening. In dezelfde rede drong de voor zitter aan op een betere ruimte lijke ordening van Noord-Limburg. Met de ruimte, die thans nog voldoende aanwezig, moet zo zuinig en zo rationeel mogelijk worden omgegaan en spreker bepleitte ook in dit opzicht een betere regeling dan de thans bestaande, die zonder vooroverleg plannen gereed maakt, die dan later alleen met zeer grote moeilijkheden veranderd kunnen worden. Men moet niet wachten tot er geen uitstel meer mogelijk is, maar reeds thans, in overleg met alle betrokkenen plannen opstellen, die een harmonische en goed geleide ontwikkeling van de gehele streek mogelijk maken. Verschillende sectoren In zijn overzicht van de ontwik keling der verschillende sectoren, kwam de heer Custers tot de vol gende conclusies: Steenindustrie: Grotere voorraad- vorming, constant gebleven pro ductie, grotere export; Betonindustrie: Teruggang, ver beteringvan export naar Duitsland; Textielnijverheid: Goede resul taten, gunstige ontwikkeling, gro tere export; Metaalindustrie: Betere resul taten, ondanks afzetmoeilijkheden; Machinefabrieken: Niet enthou siast, afnemende produktie, weinig export; Haarden en ketelfabrieken: Re delijke resultaten, gelijke productie, maar moeilijker afzet; Zuivelfabrieken: goed jaar, on danks moeilijker afzet; Papierverwerkende industrieën: Redelijk jaar, met iets grotere export; Hou thandelslechtere resultaten Bouwmaterialen: Bestedingsbe perking deed zich voelen, met scher pe concurrentie; Wat de detailhandel betreft, ko men er tevreden klanken van de kant per bakkers, slagers, krui deniers en textielhandelaren; De melkslijters, horeca-mensen, kolenhandelaren en kleermakers, juichen niet zo hard. Hun resul- tateri zijn slechter dan in 1957; De schoenherstellers waren te vreden, evenals de opticiens en kappers. De aannemers allerminst. Zij moesten de bouwbeperking op vangen. De onderaannemers zijn dan ook de dupe en ook uit hun kringen komen klachten over 1958. 349 nieuwe ondernemingen wer den ingeschreven. 123 werden uit- geboekt. Het belasting-maseam toont U het ware gelaat van de fiscus De belasting stuurt het hele jaar door belastingbiljetten thuis. En de meeste mensen zijn allemaal gecharmeerd op deze biljetten. Het is oud zeer, want ook vroe ger werden deze bijdragen aan de gemeenschap allerminst van harte gegeven. Het Nederlands belastingmuseum aan de Parklaan te Rotterdam toont daarvan goede voorbeelden. Wanneer men ons zo rondleidt en vertelt over de belastingen in vroeger jaren, zo heel lang geleden dan bemerken we, dat wij, mensen der twintigste eeuw, ook al mop peren we wel eens, toch zo slecht nog niet af zijn. Vroeger bestond er veel meer willekeur en waren de heren, die de belasting inden, dikwijls slechts op eigen baat uit. Heel vroeger was men, wat de belastingen betreft, dikwijls wer kelijk aan de beul overgeleverd. Zo heeft de belasting natuurlijk een buitengewoon ongunstige re putatie gekregen, die zij echter zeker nu niet verdient in vergelij king met vroeger. De eerste serieuze belastingen zijn de convoy- en licentiegelden, die geheven werden ter bescherming van de Nederlandse koopvaardij en dat was in de tijden van de Gou den Eeuw. Uit deze belasting zijn als 't ware onze huidige belastingen gegroeid, zij het langzaam en met zeer veel veranderingen. Gewapend met kanon. Wat voor de leek zo interessant is, zijn al die kleine dingen, die men in dit museum vindt en die zo'n lange geschiedenis achter zich hebben. Zoals het oude kanonnetje, dat op besluit van hoger hand de enige bewapening was van de belasting ambtenaren, om kracht bij te zet ten bij de inning van de convoy- en licentiegelden. Trouwens het blijkt ons, dat de belastingdienst en zijn ambtenaren over het algemeen vroeger vrij on beschermd zijn geweest, want; er zijn vele ambtenaren slachtoffer van hun beroep geworden fn vroe ger tijden. „De korte staf" is een ding, dat daar wel enige blijk van geeft. In de tijd van Lodewijk Napoleon kregen de ambtenaren, die nog al tijd ongeuniformeerd waren, een korte staf als legitimatieteken. Het was een kort hard houten stokje, zo uitgehold, dat de vingers er vast omheen sloten met aan bei de zijden een afgeplatte metalen kop. Aan de ene kant staat in het metaal ,,'s Konings Dienst". Aan de andere kant het wapen van het Koningrijk Holland (1806—1810). De stempels konden dienen om brieven te zegelen en als indentifi- catiemiddel, doch het stokje met zijn metalen uiteinden kon ook prachtig dienst doen als wapen. In de publikatie van Lodewijk Napoleon staat ook, dat deze korte staf noodzakelijk werd, in verband met „feitelijkheden" tegenover de ambtenaren. Aan de grenzen. Door de eeuwen heen bestond een groot deel van de belasting ambtenaren uit de mannen, die aan de grenzen de tol hieven, dus die ambtenaren, die wij tegenwoordig douane noemen. Wij kennen ze niet anders dan als de mannen in het veldgrijs, die de vervoerde bagage op contra bande controleren. Vroeger is dat heel wat primitiever geweest. Zij waren niet in uniform en niet of heel slecht bewapend, zodat de strijd aan de grens tussen ambte naren en smokkelaars wel een zeer belangrijke bladzijde is uit de be lastinggeschiedenis. Hierover vinden we in het Ned. Belastingmuseum van alles. De ontwikkeling van de uniformen, zelfs interieurs van grenskantoren en wat al niet meer. Een gehele afdeling is gewijd aan de strijd tegen de smokkel. We zien hier een schitterende collectie smokkel werktuigen. Fles sen, potjes en pannetjes met dub bele bodem, speciaal vervaardigde smokkelkleding, uitgeholde boeken en wat al niet meer. Wanneer we die uitgebreide col lectie bekijken, dan moet men toch respect hebben voor die douane ambtenaren, die deze ingenieuze trucs doorzagen. De smokkelaars hebben het er niet gemakkelijker op gekregen. De douaneambtenaar wordt tegen woordig voortreffelijk opgeleid en getraind, hij is voorzien van alle hulpmiddelen en uitrustingsstukken die hem een goed uitvoeren van zijn werk mogelijk maken, terwijl zijn collega's van enkele honderden jaren geleden dit alles niet hadden en zich op gebrekkige wijze van hun taak moesten kwijten. Kortom er is in het Nederlands Belasting Museum zoveel te zien, voor elk die er wel eens iets meer over wil weten, dat het alleszins de moeite loont er eens een kijkje te gaan nemen. MET PENSIOEN Bij de jaarwisseling denken we niet alleen terug aan het oude jaar, we zien ook vooruit! Wat staat ons te wachten? Niemand weet het. Gelukkig ech ter de christen, omdat hij te allen tijde er zeker van is, dat zijn toe komst in Gods hand ligt. En waar kan die veiliger liggen? Voor velen bestaat er echter een vrij grote zekerheid nl. dat zij dit jaar de vijf en zestig zullen halen en dus worden uitgeschakeld uit het productie-proces. Zij gaan met pensioen, ze gaan van Drees trekken. Nu heeft dit „met pensioen gaan" voor velen een wrange betekenis. En voor nog meer personen brengt dit een grote omschakeling mee. Omtrent alle vraagstukken, die daaraan verbonden zijn, bestaat nog veel onzekerheid. Bijv. moet de grens worden verlegd? En zo ja, moet die naar boven of naar onderen worden gelegd. Of moet er een geleidelijke en een veranderlijke grens komen? Voorlopig zouden wij dit advies willen geven. Laten allen, die met pensioen moeten gaan, zich werpen op taken, waarvoor anderen geen tijd hebben, taken op kerkelijk, politiek en maatschappelijk ter rein. Er kan zoveel goed en nuttig werk worden gedaan! DE BÉSTE en niet duur.Tube 95-70-48 et De verkiezingsraad van de K.V.P. heeft dinsdagavond de groslijst vastgesteld voor de verkiezingen in maart a.s. Deze groslijst komt zondag 18 januari in alle afdelingen in stem ming. De lijst voor de kring Maastricht is als volgt samengesteld: 1. Prof. mr. C.P.M. Romme, 2. J. M. Peters, 3. Jos. H. Maenen, 4. dr. ir. W. J. Droesen, 5. W. K. N. Schmelzer, 6. drs. W. J. G. Peters, 7. dr. L. G. Kortenhorst, 8. H. C. W. Moorman, 9. W. J. A. Mulders, 10. mr. A. M. J. H. Baeten, 11. mej G. S. H. M. Kok, 12. J. Maenen, 13. J. G. Warringa, 14. ir. G. A. A. Horsman, 15. F. C. M. Weijffels, 16. J. B. Sens, 17. jhr. mr. G. Ruys de Beerenbr., 18. W. Telgenkamp, 19. J. H. G. Hendriks, 20. mr. dr. J.P.D. van Banning, 21. Hub. Jongen, 22. P. J. Wijnhoven. A. s. dinsdagavond om 8 uur voortzetting van de cursus 18- jarigen in de Muloschool. door Zenuwrust Mt|nhardt's ZenuwtablttUn „Ik heb 't al gehoord edelacht bare", zei de verdachte mistroostig. „Maar ik wil wel naar een tehuis, als het niet anders kan". Deze man was een slachtoffer van de A.O.W., waarvoor wij allen zo naarstig offeren. Dat vond hij tenminste van zichzelf. „Als dat ouderdomspensioen er maar niet was", zuchtte hij. In Nederland is het rondzwerven zonder middelen van bestaan straf baar gesteld. Landloperij heet het in gewoon Hollands. Wie zich aan landloperij schuldig maakt, kan hechtenisstraf krijgen. En boven dien kan hij worden opgezonden naar de Rijkswerkinrichting. Nu gaat het meestal zo, dat de landloper als hij geen geld meer heeft, of als hij onder de pannen wil zijn, zich aanmeldt bij de politie. Meestal gebeurt dat tegen het najaar. Bij de politie vraagt de landloper beleefd of men hem wil insluiten omdat hij rondzwerft zonder middelen van bestaan. Wat later komt hij voor de politierech ter. Dikwijls mag hij dan zelf zeg gen hoe lang hij naar de Rijkswerk inrichting wil, bijvoorbeeld twee jaar, of zelfs drie jaar. De meesten blijven er het liefst zo lang mogelijk. Zij krijgen een uitgaanskas je mee. Komen ze in het voorjaar vrij dan kunnen ze de hele zomer vakantie vieren van de uit gaanskas. En in het najaar gaan ze weer onderdak vragen bij de politie. Op deze manier was de verdachte van vandaag ook aan de kost ge komen, en het beviel hem best. Tot de ouderdomsvoorziening kwam. Of men in een inrichting zit of niet, de A.O.W. betaalt. Zo kon het gebeuren, dat de man dit voorjaar, toen hij zijn tijd er op had zitten, een uitgaanskas mee kreeg van f 1200,—, meer geld dan hij ooit in zijn leven bij elkaar had gezien. Hij wist er aanvankelijk geen raad mee. Maar in zo'n geval zijn er wel goede vrienden die iemand willen helpen. Aldus slaagde de man er in met vereende krachten de twaalfhonderd gulden op te krijgen. „Ze hebben het me ontstolen", zei hij, maar niemand in de rechtszaal wilde dat geloven. Nu kwam de winter en het werd tijd onderdak te zoeken. Hij meldde zich aan bij de altijd gastvrije po litie, en in het Huis van Bewaring begon hij te rekenen welk 'n enorm bedrag hij zou meekrijgen als hij na twee of drie jaar weer een zomer lang vakantie ging vieren. Het is allemaal heel anders ge lopen, als gevolg van onze voor treffelijke sociale zorg. Want wat TEL: 1683 VENRAY is iemand die zonder middelen van bestaan rondzwerft? Dat is iemand zonder inkomsten. Maar wie ouder domspensioen heeft, heeft wel een inkomen, ook al is het niet bijster groot. Het is dus de vraag of hij in aanmerking kan komen om naar de Rijkswerkinrichting te worden gestuurd. Er is een inrichting gevonden, die bereid was de verdachte op te nemen en te verzorgen tegen een lage vergoeding. Hij kan «ir een zorgeloze oude dag hebben, met een bescheiden zakgeld. Maar dan is hij de ouderdomsuitkerlng kwijt, want er moet kostgeld worden be taald. „Het moet dan maar", zuchtte hij. „Loop er in 's hemelsnaam niet weg", zei de rechter. Want het zou kunnen gebeuren, dat hij dan niet meer onder dak kon komen. Voor de Rijkswerkinrichting deugt hij immers niet omdat hij wèl middelen van bestaan heeft. Huissleutel en wollen handschoen, Politiebureau; grijze jongenspet, Arts, Hoenderstraat 21; rode da mestas met inhoud en actetas met inhoud, van Ham, Julianasingel; witte rozenkrans met medaillon, de Bryini, Kruisstraat 12; zwarte da mes-glacés, A. Jacobs, Langstraat 20; zilveren rozenkrans, Verstegen, Langeweg 62; rood gebr. dames handschoenen, Postkantoor Venray; rode dames-glacé, Gerrits, Hoen derstraat 90; heren zakhorloge, v. Rijdt, S makter weg 48; grijze sjaal, Mr. Janssen, Bongertstraat 3. De Venrayse middenstand hield zondagmorgen een verdiepingsmor gen in Huize „St.-Servatius" al waar kerk en cantine, door het be stuur van deze inrichting beschik baar was gesteld. De H. Mis werd opgedragen door pater Daniël o.f.m. kernleider van de Limburgse Middenstandsbond, terwijl kapelaan Geerits geestelijk adviseur uitlegging gaf van het H. Misoffer. Hierna werd in het „Camllles Huis" door de dames en heren ont beten. In de prachtige en moderne can tine hield pater Daniël een inleiding, die hoofdzakelijk aangaf de taak van de katkolieke middenstander. De verdiepingsmorgen werd bij gewoond door deken A. Loonen, die tijdens de pauze de vele aanwezigen toesprak en 'n zalig nieuwjaar wenste. Kapelaan Geerits deelde mede, dat de „Kern" van de mid denstand te Venray zeer goed werkte, alsmede de jonge midden stand. De gewijde spreker ver wachtte, dat nog meerdere jonge middenstanders zich bij de K.J.M.V. aansloten. Tot slot sprak voorzitter Derksen dankwoorden tot pater Daniël o.f.m. en bracht warme dank aan Huize „St-Servatius" voor de gulle ont vangst. De verdiepingsmorgen werd bijgewoond door 72 dames en heren waaronder velen uit de jonge mid denstand. Binnenkort zal de afdeling Ven ray de traditionele middenstands dag houden. Venlo bezit na een tweede groente-veiling Met de ingebruikneming van een tweede groente-veiling te Venlo is maandag het voornemen van zeven honderd tuinders uit Venlo, Tegelen en Blerick om zich af te scheiden van de reeds jaren bestaande Coöperatieve Venlose Veilingver eniging (C.V.V.) een feit geworden. Bedoelde tuinders hebben een nieuwe coöperatieve groen te-veiling gesticht, die maandag op een ter rein aan de weg Venlo-Tegelen de poorten van een nieuw velling- gebouw heeft geopend. De aanvoer op de nieuwe veiling, de Coöperatieve Venlose Groente veiling (V G.V.) genaamd, was voor de tijd van het jaar bijzonder groot en bedroeg niet minder dan 8000 kisten diverse groenten, waaronder veel sla en bloemkool. De directeur van de nieuwe veiling, de heer J. Gerards, schatte de omzet van deze eerste veiling dag rond f50.000. Verwacht wordt, dat de nieuwe veiling een jaar omzet van f 13 miljoen zal halen. De oude veiling intussen heeft er een van naar schatting ca. f 19 miljoen. De tuinders die de oude veiling trouw zijn gebleven zijn voornamelijk van buiten Venlo en Tegelen afkomstig. Hun aantal ligt nog rond vijfduizend. De nieuwe veiling, voor vijf jaar in een demontabel gebouw onder gebracht, zal t.z.t. de beschikking krijgen over een definitief gebouw. Ondanks de afscheiding hoopt het bestuur van de nieuwe veiling, dat er tussen de V.G.V. en de C.V.V. een goede verstandhouding zal groeien. De nieuwe Venlose Groente- Veiling, waar 's maandags, 's woens dags en 's vrijdags groente zal ge veild worden, zal op een nog nader te bepalen datum op een meer officiële wijze worden geopend. Dodelijke aanrijding Op de Koninginnesingel te Venlo, wer0 dinsdagmiddag aangereden de 28-jarige A. Jacobs uit Venlo door een vrachtauto met aanhang wagen bestuurd door H. S. uit Berlijn De wielrijder werd een vijf tiental meters door de zware auto meegesleurd en werd vrijwel op slag gedood. Deken M. Strijkers heeft de man, die gehuwd was, nog de laatste H. Sacramenten toege diend. Brutale roof In de nacht van maandag op dins dag zijn uit de kapel In 't Zand te Roermond voor duizenden guldens aan ex-voto's gestolen, bestaande uit gouden horloge's, ringen, broche's met en zonder edelstenen, hals- en armbandkettingen enz. enz. De maand december 1958 was warmer dan normaal, te De Bilt gemiddeld ruim twee graden. Ver der was deze maand te nat en aan de sombere kant. Gemiddeld viel er ongeveer 30 pet teveel neerslag, terwijl de zon in De Bilt slechts 37 uren heeft geschenen tegen 45 uren normaal, aldus het KN.M.I. Als we het jaar 1958 als geheel bezien, dan was dit vrij gunstig. Veel winter is er niet geweest, ter wijl ook het voorjaar geen bijzon dere moeilijkheden gaf. De oogsttijd was aanvankelijk slecht, maar voor een groot deel van de graanoogst kwam nog juist op tijd een weersomslag, zelfs zo, dat we van ideale omstandigheden konden spreken. De aardappeloogst verliep even eens onder gunstige omstandig heden en de gehele verdere herfst was zelfs buitengewoon gunstig. Het was droog en niet koud en het aantal dagen waarop niet kon wor den gewerkt was zeer gering. Houdt deze warme december maand nog bepaalde aanwijzingen voor de rest van de winter? Het weer vertoont een zekere neiging om in de bestaande toe stand te volharden. Als dus, zoals nu, december warmer was dan normaal, is de kans, dat januari kouder dan gewoonlijk zal zijn, kleiner dan normaal. Men versta dit goed, de kans is weliswaar kleiner, maar niettemin aanwezig. Met zekerheid valt dus niets te zeggen. Voor hei iera Baby-huldja "BABYDERM-POEDïR Vanwege de Koninklijke Vereni ging „Het Nederlandsche trekpaard" worden ieder jaar in de maand januari de verplichte hengsten- keuringen gehouden. Deze keuringen zijn zeer belangrijk, omdat zij vrij wel de totale trekpaard-hengsten- stapel omvatten. Tijdens deze keuringen wordt het mannelijk fokmateriaal voor het dekseizoen 1959 gekeurd op exte rieur en afstamming en eventueel goedgekeurd voor dekking en ge primeerd. Vanaf 4-jarige leeftijd kunnen de hengsten bovendien worden opge nomen in het Keurstamboek, rerwijl voor wat de oudere hengsten be treft, bij de beoordeling tevens reke ning wordt gehouden met de reeds behaalde fokresultaten. Het aantal aangiften bedraagt in totaal 254 hengsten, waarvan 79 jonge (3-jarigen) die voor 't eerst ter keuring verschijnen en welke categorie steeds in het middelpunt van de belangstelling staat. Voor de Provincie Limburg zal deze keuring plaats hebben op Vrijdag 16 januari 1959 op het Wilhelminaplein te Roermond.

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1