Problemen uit het afgelopen jaar.... Gevonden: tegen pokken. Het verkopen van hont Uit Peel en Maas Veehouderij R.K. Instuif TANDPASTA IVOROL Zaterdag 3 januari 1959 No 1 TACHTIGSTE JAARGANG "EEN RIJK BEZIT PEEL EN MAAS M DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MÜNCKHOF WRRIfRT AT\ VOOR VPMRAV PM OM^TRPPPM ADVERTENTIE-PRIJS: 8 ct. perm.m. ABONNEMENTS- GROTESTRAAT 28 TELEFOON 512 GIRO 150652 W CtrAoLHU V UUI\ V EriMVÜ I Crll UiYlJ 1 l\DlVCl> PRIJS PER KWARTAAL f 1.40 BUITEN VENRAY f 1.60 Zilveren kettinkje met medaille, Plaket, Burg. vd. Loostr. 23; rozen krans, Hendrikx, Veulen H 27e; witte wollen damesmuts, Borghs, Burg. vd. Loostr. 20; groene rech ter dameshandschoen, contactsleu tel auto merk Dodge, beige glacé dameshandschoen, beige wollen dameshandschoen, bruine heren- glacé's, zilveren armbandje met drie eikeltjes en doublé horlogebandje, grijs gebreide handschoen, bruin wollen kinderhandschoen, lederen want, Tiroler kindermutsje, Politie bureau; étui met kleurpotloden, H. Vermeulen, St. Jozefweg nw 13; gele autoped op luchtbanden, Rob ben, Nieuwlandstr. 2; lederen heren handschoen, P. Kessels, Oostrum D 5a; grijze herensjaal met witte strepen, in de Rijp, Schoolstr. 2a; bruine herenglacé, Ewals Kruis straat 8; herenportemonnaie met inhoud, Franssen, Deurnseweg 2; grijze wollen herenhandschoen, J. Josten, O verbroek H 11a; wollen muts, Oudenhoven, Merseloseweg 26; kinderbril, J. Janssen, Pater straat 5; rechter herenhandschoen, de Bruin Langeweg8; bruine heren glacé, L. Janssen. Henseniusstr. 18b; zwart grijze vulpen, J. Cox, Irene- straat 12; beige damesportemonnaie met inhoud, Schwachofer Mersel. weg nw 65; rozenkrans, J. Herm- sen, Vlakwaterweg 19. Burgemeester en wethouders van Venray brengen ter openbare ken nis, dat op op donderdag 8 januari a.s. des namiddags 2 uur, in het Groe ne Kruisgebouw, Merseloseweg la alhier, gelegenheid zal worden ge geven tot kosteloze inenting tegen de pokken, voor de kinderen wo nende in de Kerkdorpen der ge meente op woensdag 14 januari a.s. voor de kinderen wonende in Ys- selsteyn, in het Gemeenschapshuis aldaar, des namiddags 2 uur. - Men wordt verzocht stipt op tijd aanwezig te zijn. Inentingskaarten moeten worden meegebracht. Om het verloop der enting te laten onderzoeken en daarna te ontvangen het bewijs, dat de in enting met goed gevolg heelt plaats gehad, moeten de kinderen, die op 29 december 1958 geënt zijn terugkomen op donderdag 15 janu ari 1959, die op 8 januari 1959 ge- ent zijn op donderdag 22 januari 1959 en die op 14 januari 1959 ge- ent zijn op woensdag 28 januari 1959, op dezelfde plaats en hetzelf de uur als boven aangegeven. Volgens de Inentingswet moeten de kinderen, voordat zij de leeftijd van één jaar bereikt hebben, wor den geënt. De kinderen moeten op de dag der enting 3 maanden oud zijn en gezond. Venray, 23 december 1958. Burgemeester en wethouders vrnd. Mr. A.H.M. Janssen, burgemeester H. Vorst, secretaris. Het goed verkopen van hout geeft vrijwel zonder last en zonder moeite hogere opbrengsten en dus een hoger belastingvrij (vrij van inkomstenbelasting, uitgezonderd opbrengsten van hakhout-exploita tie) inkomen, aldus Ir. Overbeek, adjunct-inspecteur van het Staats bosbeheer, onlangs voor de radio. Het is dus van oordeel, van te voren zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen, hoeveel hout verkocht wordt en welke waarde het heeft. Deskundige voorlichting hierom trent is van groot belang. Het vlugschrift van het Staats bosbeheer: „Hoe verkopen wij ons hout" geeft hierover nuttige in lichtingen. Er zijn vele factoren, die de ver- koopswaarde van het hout bepalen. De aard van het hout, de grootte van de partij, plaatselijke gewoon ten en voorkeur voor bepaalde sor timenten, arbeidstoestanden, als mede persoonlijke omstandigheden en ervaringen kunnen van beteke nis zijn. Zorgvuldig afwegen en critische beoordeling van die fac toren moeten aan de verkoop voorafgaan. De eigenaar van het hout moet zich afvragen, in welke staat van bewerking hij het zal aanbieden. Zowel de verkoop op stam, als verkoop van geveld hout heeft verschillende voor- en nadelen, die tegen elkaar afgewogen moeten worden. In ons land wordt veel hout op stam verkocht. Bij de verkoop van geveld hout biedt de staat van be werking vele mogelijkheden. De aanmaak van sortimenten en de sortering voor verschillende doeleinden brengt voordelen, maar ook risico's mee en vereist ln elk geval een grondige kennis van de marktsituatie. De opbrengst van het hout is het beste vast te stellen door een m3- prijs overeen te komen en het hout op stam of geveld zo nauwkeurig mogelijk op te meten, volgens een uniforme methode. (Sorteringslijst 1950, Bosschap, Den Haag). Het hout kan worden verkocht bij openbare verkoop, bij opbod of afslag, bij openbare of onderhandse inschrijving en bij onderhandse verkoop. De publieke verkoop komt vooral in aanmerking voor hout, dat zijn kopers zal vinden in de naaste omgeving van het bosbedrijf. Als bij opbod verkocht wordt, moet een notaris worden ingescha keld, bij afslag mag men, onder bepaalde voorwaarden, ook zelf verkopen. Hout van zwaardere afmetingen, dat zijn voornaamste afnemers vindt bij de houthandelaren, wordt meestal bij inschrijving., of onder hands verkocht. De onderhandse verkoop tenslotte komt reehtstreeks tot stand tussen verkoper en koper en vereist uit den aard een grondige kennis van de markt. De bepaling van de houtwaarde is moeilijk, want het aanbod van hout in Nederland is te gering om een vaste prijsnotering te doen ontstaan. Door allerlei omstandigheden lopen de prijzen plaatselijk en streeksgewijze vrij sterk uiteen. Aan de door het Staatsbosbeheer samengestelde Overzichten van de prijzen van Inlands hout (geduren de het kapseizoen gepubliceerd in het Nederlands Bosbouw Tijdschrift en De Landeigenaar) kan men een globale oriëntering ontlenen. Het is aan te bevelen, een schrif telijke koopovereenkomst op te stellen in de vorm van een onder handse akte, waarmee zowel aan verkoper als koper de nodige ze kerheid geboden wordt. van 8 januari 1914 Er werden alhier vier vakgilden opgericht, nl. van smeden, timmer lieden, metselaars en schilders. Het bestuur der Smedengilde be staat uit A.H. de Haen, Venray, voorzitter; P.M. Kusters, Meerlo, secretaris; Smits, Maashees, Frans sen, Blltterswijk en Math. Custers, Venray. Van de timmerlieden: W. Wijnhoven, Venray, voorzitter, Th. Vissers, Wanssum, secretaris; Peters en van Neerven, Meerlo en G. Ambrosius, Venray. Van de metselaars: Jac. Hendriks, voorzitter, P. Oudenhoven, secretaris en Th. Pou- wels te Venray, J. Linskens, Blit- terswijk en H. Maas te Wanssum. Van de schilders: P. Theuws, voorzitter, Th.Pouwels secretaris, Jos. Custers en Plet Beerkens, allen te Venray en J. Kersten te Maashees. Met ingang van 15 januari is benoemd tot ambtenaar ter secre tarie te Venray, de heer W. Her- manussen uit Beers. van 6 januari 1934 Tot onderwijzer te Rolduc werd benoemd de heer Joh. Zwitserlood alhier. Volgens de bestaande voor schriften werd op Allemansmarkt geen verlof verleend aan de in Werkverschaffing werkzaam zijnde arbeiders. Zij die niet op het werk verschijnen worden direct geschorst. Zij, die bij de Werkverschaf fing aan de Bekennormalisatie en Havenwerken te Wanssum werkten, moesten op maandag 8 januari weer aanwezig zijn om het werk te hervatten. Voor hen, die tijdens vorst verlet in de afgelopen weken niet konden werken, is 6 jan. goedkoop rundvlees beschikbaar a 35 cent per blik. Ervaringen in Europa met loopstallen Op het onlangs te Brussel ge houden congres over boerderijbouw werden de mogelijkheden van loop stallen voor melkvee besproken. Elf landen uit West-Europa werk ten hieraan mede. Het bleek, dat de loopstal de grootste verbreiding heeft gevon den in Groot Brittanië. Ongeveer 15 pet van de veestapels, welke drinkmelk leveren, hebben een loop stal (3800). Frankrijk heeft 1200, West-Duitsland 500, België 200, Oostenrijk 150, Zweden 100 en Dene marken 3ft loopstallen. ln ons land bedroeg het aantal loopstallen voor melkvee, volgens gegevens verzameld door het con sulentschap voor Boerderijbouw, ge durende de winter '57-58: 25 stuks. De lopende winter zullen er onge veer 40 in gebruik zijn. Daarnaast zijn er hier te lande 30 loopstallen voor mestvee en vele voor jongvee. Het is langzamerhand wel alge meen bekend, - dat de loopstal of moderne potstal door deskundigen uit de Verenigde Staten met grote nadruk is aanbevolen. Op de reizen, in het kader van de technische hulp naar de Verenigde Staten kwam men op de hoogte van deze ont wikkeling. Er is daar een grote verscheiden heid van uitvoeringen, zowel van de loopstal op zichzelf, als van de melkstal en de meningen over de beste uitvoeringen zijn er ook nog verdeeld. Loopstallen zijn zeker niet zonder meer aan te bevelen voor alle Ne derlandse bedrijven. Toch zijn er omstandigheden, waaronder in Ne derland een loopstal overweging verdient. Het bleek te Brussel, dat de ervaringen, in de verschillende West-Europese landen opgedaan, in vele opzichten met elkaar over eenstemden. Voordelen In het algemeen moet de vee stapel niet te klein zijn. Tien tot twaalf melkkoeien wordt het kleinste aantal geacht. Het ver dient de voorkeur met de machine te melken, omdat dan een van de voordelen van de loopstal het best tot zijn recht komt. Het melken kan dan namelijk geschieden in een doorloopstal of doorloopmelkwagen, Hierdoor wordt het mogelijk vier dieren per uur meer te melken dan op een groepstal. Bij een goede in richting van melkstal of -wagen, en een doelmatig ingedeelde wacht ruimte, geschiedt het melken snel ler en eenvoudiger. Een ander voordeel van een loopstal is het vervallen van het geregeld uitmesten, een werk dat nogal wat inspanning vraagt. Bij nieuwbouw kan bovendien op de bouwkosten worden gespaard, mits de indeling daarop is gericht en het ontwerp zorgvuldig wordt opgezet. Het Rijkslandbouwconsulentschap voor Boerderijbouw te Wageningen geeft hierover gaarne kosteloos in lichtingen. Bij verbouw is het mees tal mogelijk goedkopere oplossin gen te verkrijgen, door het toepas sen van een loopstal. Nadelen Er zijn natuurlijk ook bezwaren aan een loopstal. Een ervan is het grotere ver bruik van strooisel. Men zou dit grotere verbruik kungen stellen op driekwart ton stro per dier per jaar. Dit hangt echter zeer van de grootte en de indeling van de lig- en voerruimte af. Is het mogelijk zaagsel te krij gen, dan kan soms belangrijk op het stro worden gespaard. De wijze van voeren heeft verder zeer grote invloed op de hoeveelheid stro, die nodig is. Er bestaat de meeste behoefte aan stro, wanneer dit langs de zijkant van de ligruim- te wordt gevoerd. Het verbruik kan dan 8-10 kg per dier per dag be dragen. Door het afscheiden van een voer plaats met een betonvloer kan het stroverbruik tot de helft worden terug gebracht. Dit heeft echter twee nadelen; de'bouwkosten wor den er door verhoogd en het schoon maken vraagt tijd. Wil men hieraan tegemoet komen, dan moet men geen verharde voerplaats binnen maken. Kuilvoer wordt langs de zijkant van de uitloop versterkt, of op een wagen gegeven. Hooi wordt langs de zijkant van de ligruimte binnen gevoerd. Er zijn boeren die slechts eenmaal per dag kuilvoer verstrekken. Men be spaart aldus op het werk. Een ar.der nadeel van de loopstal is, dat de dieren minner tonen. Voor een fokker zal dit in de meeste ge vallen een overwegend bezwaar zijn. Ook de verzorging van de dieren afzonderlijk is minder gemakkelijk. Al kan, door het toepassen van een voer hek, waarmede de dieren in groepen van vier of vijf tegelijk worden vastgezet, aan het bezwaar van het niet afzonderlijk voeren, goed worden tegemoet gekomen. In het buitenland worden de koeien veelal onthoorend. Dit ge schiedt bij de kalveren op jonge leeftijd met scheikundige middelen of met een boor waarmede de hoorn pit wordt weggenomen. Op de meeste bedrijven in ons land zijn de dieren niet onthoornd. Vooral door het vastzetten tijdens het voe ren worden de bezwaren groten deels weggenomen. Tenslotte mist men op de bedrü- met een loopstal, de warme stal- ruimte op het bedrijf in de winter. Bij ongunstig weer moet meer werk in de buitenlucht worden verricht. Is het echter goed weer en is het niet koud, dan kunnen de dieren dadelijk in da zon staan of liggen. In het algemeen is de gezondheids toestand zeker niet minder dan in een groepstal. Het laatste woord over de loop stallen is nog niet gesproken. In bepaalde gevallen zijn er besparin gen mee te bereiken, zowel wat het 1958 is van ons heengegaan. En de vraag komt dan automatisch naar voren, of het voor onze ge meente een jaar is geweest van vooruitgang, van bloei op velerlei terrein. Die vraag is niet zonder meer met „ja" of „neen" te be antwoorden. Woningbouw Het feit, dat we dit jaar begon nen met een kleine 300 woning zoekenden en dat dit cijfer op het einde van het jaar eerder vooruit dan achteruit is gegaan, dus ge stegen is, toont wel duidelijk aan, dat er op dit terrein nog wel iets te doen is. Al mogen we binnen kort enige verlichting verwachten door het gereedkomen van de nieuwbouw in plan-zuid, waarin 17 woningwet- en een dertigtal andere woningen onder handen zijn, van de andere kant zijn de vele nood woningen vooral in de kom, nog te veel nood-onderkomens, die moeten verdwijnen en dus nieuwe lasten leggen op het woningbureau. Het feit, dat in de particuliere sector feitelijk veel te weinig wordt gebouwd, ligt niet aan Venray, maar is te wijten aan de woning- politiek, die men in Nederland volgt en die het de particuliere bouwer eerder moeilijk dan gemakkelijk maakt een eigen huis te bouwen, te meer waar ook de gemeenten via financiële regelingen etc. meer, niet meer helpen kunnen, hulpeloos als zij geworden zijn door hun vol komen financiële afhankelijkheid van het rijk. Het beeld wat zich in 1958 in de woningsector heeft gevormd, is geen fraai beeld en er zal in 1959 veel moeten gebeuren om die kan ker der woningnood uit te snijden, Stedenbouwkundige vraagstukken Nauw verband met de woning bouw hangt samen de uitbreidings plannen. Voor onze kerkdorpen liggen deze plannen klaar worden of zijn in sommige al verwezenlijkt of zijn reeds klaar. Voor de kom zijn we feitelijk hals over kop in plan-zuid terecht gekomen, dat, voor zover we hei thans kunnen beoordelen, er niet onaardig uit zal gaan zien. Maar het beroemde plan West, waarvan een klein deel rond de Henseniusschool verwezenlijkt is, laat voor het overige op zich wachten. In de gemeenteraadsvergadering van deze week is vastgesteld, dat deze uitbreidingsplannen in voor bereiding zijn, maar of de indertijd Jong Venray De Instuif heeft op haar eigen manier kerstmis gevierd op zater dag 27 december in zaal Prinsenhof. De belangstelling was zoals altijd weer geweldig. De jeugd van Venray en omge ving (dit durven wij te schrijven, omdat de Instuif momenteel pl.m. 500 leden heeft) heeft getoond, dat zij ook openstaat voor dingen, die in een geheel ander vlak liggen, want dit is op deze avond zeer duidelijk gebleken. De zaal was prachtig versierd, hetgeen nog geaccentueerd werd door een kerstkribbe en kerstboom, zodat er werkelijk gedanst werd onder de kerstboom. Het kerstprogramma werd inge leid door kapelaan Geerits, waarna het Venrays jeugdkoor enkele kerst liederen ten gehore bracht gevolgd door een kerstvertelling door juf frouw A. Bouten en enkele kerst gedichten welke door mevr. Dr. vd. Hombergh—Bot, werden gedecla meerd. Kapelaan Domitius besloot dit kerstprogramma met een korte toespraak, waarin hij de juiste be tekenis van het kerstgebeuren nader belichtte. Er werd dank gebracht aan een milde gever, die aan de Venrayse Instuif een niet onbelangrijk bedrag geschonken heeft. Hieruit kan men wel afleiden, dat er in Venray mensen zijn die het werk voor onze jeugd waarderen en die begrip tonen voor deze op moderne leest ge schoeide ontspanning. Naar de reacties der leden te oordelen, is deze avond geweldig in de smaak gevallen, hetgeen ook ook voor een groot gedeelte te danken ls aan de muzikale mede werking van het orkest „de Bam bino's uit Tegelen. werk als de bouwkosten betreft, die het overwegen wenselijk maken, aldus i.r. G.J.A. Bouma, rijkscon sulent voor de boerderijbouw, on langs voor de radio. t het ontspanningsgedeel* valt uit het peilingsrap- door ir. Magry opgezette plannen nog steeds hun waarde*/hebben, is nog onbekend. Daar deze plannen lange tijd van voorbereiding nodig hebben en nog langere tijd voor ze worden uitgevoerd, zal hiervoor klaarheid dienen te komen. Ontwikkeling en ontspanning Behalve, dat de bewoner van de middelgrote gemeente, die Venray geworden is in 1958 door de ge boorte van de 20.000ste, een huis moet hebben, moet hij gelegenheid hebben om zich te ontwikkelen. We zijn met scholen voor alle leeftijden klaar gekomen. Alleen in het rectoraat der Paters, is men nog wachtende op een jon gensschool, waarvan intussen de eerste inderdaad fraaie plan nen zijn afgekeurd of minstens drastisch beperkt en bezuinigd moeten worden. Of de zo gewenste uitbreiding van de nijverheidschool inderdaad zijn beslag zal gaan krijgen, wagen we te betwijfelen. Het feit, dat on danks de verbouw van het lyceum, dit lyceum ook een gedeelte van de oude barak in de Paterstraat heeft gehuurd, geeft genoegzaam te kennen, dat ook hier plaats gebrek gaat komen en, dat zo lang zamerhand de plannen voor de nieuwe HBS (of hoe in de toe komst ook heten zal) gereed ge maakt dienen te worden. Voor wat te betreft valt port van de Sociale Planning Noor delijk Limburg over de toestanden hier in Venray veel te leren. Op verschillende kerkdorpen en vooral in de kom zullen verschil lende voorzieningen getroffen moe ten worden, die sport en spel, zo wel binnen als buiten mogelijk maken. Kan men op de kerkdorpen volstaan door verbouw en uitbouw van de bestaande gebouwen, in de kom schijnt dat niet mogelijk. Daar moeten geheel nieuwe voorzienin gen getroffen worden. Kostbare voorzieningen. Een daarvan is het sportpark, op de plannen waarvan we al zo lang wachten. Er is eens hei schijnt al weer zo heel lang geleden een plannetje geweest, maar daarna werd het duister en toi heden toe is niets nieuws aan het licht gekomen. De verwezenlijking schijnt dus nog ver af. Via genoemde commissie Is ook de noodzaak naar voren gekomen om in Venray-kom een soort cul tureel Centrum op te richten, een gebouw, waarin de verschillende manifestaties op cultureel terrein voornamelijk, op een behoorlijke wijze naar voren worden gebracht. Het mag onderhand bekend ver ondersteld worden, dat voor de op richting van een dergelijk centrum in de streken een behoorlijke sub sidie kant en klaar lag in den Haag en dat het er feitelijk alleen nog maar om ging, waar dit centrum gebouwd zou worden en hoe. We mogen het als een verblijdend teken zien, dat Helden, dat een ernstige candidaat voor dit cen trum was en dat bovendien de plan nen daartoe reeds op tafel had lig gen, hiervan afstand heeft gedaan ten gunste van Venray, voor wie het nu natuurlijk grote noodzaak zal worden ook met definitieve plannen zo spoedig mogelijk te voorschijn te komen. Het der gymnastieklokalen valt ook onder dit hoofdstuk. Alle lagere scholen in Venray-kom moeten gymnastiekonderwijs buiten op de speelplaats sf elders krijgen. Er is nog steeds geen zaal voor beschik baar. De laatste tijd is dit onderwerp in de gemeenteraad uitvoerig en breedvoerig besproken en we kun nen dus volstaan met het gebrek tot op heden, hier aan te stippen. Industrialisatie Dit alles houdt mede nauw ver band met industrialisatie van Ven ray. Een proces, dat zich bezig is te voltrekken en op menig terrein complicaties veroorzaakt, die niet altijd worden onderkend. We mo gen over de behaalde resultaten in de afgelopen jaren tevreden zijn. Dat wil echter niet zeggen, dat we het moede hoofd in de schoot moeten leggen. Doordat vanwege de bestedingsbeperking de rijks- steun uitviel voor een verdere in dustrialisatie ls er de laatste jaren weinig of niets aan gebeurd. In de nieuwe industrialisatie- nota wordt wederom gesproken over de vorming van industrieel te stimuleren kernen, aan wie we derom rijkssteun gegeven wordt. We zijn lang in de stellige overtuiging'' dat een van die kernen Venray zal zijn, maar of ficieel is er nog niets. In goed ver trouwen is ons gemeentebestuur al vast begonnen aan de uitbreiding van het industrieterrein en we mogen hopen dat deze voortvarend heid in dit nieuwe jaar zijn vruch ten zal afwerpen. Een andere kwestie die met de industrialisatie nauw verband heeft Is de aan- en afvoer. De verwezen lijking van de grote hoofdweg van Helden, via Ysselsteyn naar het midden van ons land, lijkt wel ver af. Hoe noodzakelijk deze Is, hebben we reeds meer onderstreept en mocht in de sociaal-economische studie van de Kamer van Koop handel een dringende bevestiging vinden. Over de omlegging of verbetering van de Deurnseweg via Leunen en Oostrum hoort men ook bitter wei nig meer. En of de brug in Well nog doelmatiger zal worden, door een verbeterde verbinding met Duitsland is een open vraag. Zo is dus de mogelijkheid om te komen tot betere verbindingen, niet direct aanwezig. Landbouw Wie geen vreemdeling in Jerusa lem is, zal weten, dat de landbouw een kwade tijd doormaakt. Rationeler werken is een slogan geworden, die voor onze boeren een betere toekomst moeten openen. Daartoe moet ook door de overheid in het algemeen aan ver schillende voorwaarden voldaan worden. Om dit rationeler werken en betere bedrijfsvoering mogelijk te maken, moet men komen tot een goede herverkaveling, die meteen de problemen van wegen, water- lossingen en watertoevoer regelt. Het Lollebeekplan zal dit voor Venray moeten doen, waarbij dan tevens een ontginning van de Heydse peel ter sprake komt. Maar daarnaast zijn en blijven nog vele wegen en fietspaden over, die dringend een opknappertje nodig hebben. Het ls een lange lijst van klaeh- ten, die men hierover links en rechts in onze gemeente hoort en waarvan het merendeel slechts op losbaar is, Indien tot verharding der wegen wordt overgegaan en zij worden voorzien van een gesloten wegdek. Dat nog te veel onzer boeren met slecht water en zonder electriciteit is een ander probleem, dat ratio neler werken onmogelijk maakt. OELD. Dit globale overaicht toont wel aan, dat er in Venray nog zeer veel ls te doen. Dat alles kost veel geld en dan zitten we meteen al midden in de modder Want geld is er immers niet! We zullen de laatsten zijn om te ontkennen, dat de gemeenten in het algemeen en Venray in het bij zonder geen moeilijke tijden door maken en dat het woekeren is met het geld, dat het rijk aan de ge meenten beschikbaar stelt. Maar van de andere kant gelo ven wij, dat onder het mom van bestedingsbeperking en wat dies meer zij, teveel zaken opzij gelegd worden, die om een oplossing vra gen. Voorbeelden zijn er te over, dat als er moeite en werk voor gedaan wordt, als er maar dikwijls genoeg in Den Haag wordt aangeklopt, er toch, ondanks alle beperkingen, geld beschikbaar komt. We mogen hopen en vertrouwen, dat alle kansen, die er ondanks alle geldgebrek nog zijn, worden aangegrepen. Want het steeds maar groeiende Venray vraagt nog veel. 1958. We hebben in de aanhef gevraagd hoe 1958 voor onze gemeente was. We kunnen gelukkig constateren, dat er ook in het afgelopen jaar, ondanks de beperkte middelen veel is gebeurd, dat aan een groei en bloei van Venray zal bijdragen. Twee punten zouden we nog extra willen onderstrepen: Dat Is op de eerste plaats het peilingsrapport van de Commissie Sociale Planning. In enkele weken tijds opgemaakt door deskundige ambtenaren, heeft dit rapport wel op overtuigende wijze de nood op sociaal-cultureel terrein aange toond. Op de tweede plaats het boek van de Kamer van Koophandel, waarin Venray door de drie onder zoekende professoren als een der voornaamste centra van Noord- Limburg wordt aangewezen en waarin verschillende verstrekkende adviezen voor de ontwikkeling van onze plaats worden gegeven. Hier is in een tweetal rapporten nood aangetoond op verschillend terrein. Deze nood had veel eerder ont dekt kunnen zijn, indien men in dertijd het sociologisch onderzoek ten behoeve onzer gemeente had door laten gaan. Nu zijn er bijna zeven jaren ver streken! De gemeente heeft als haar aan deel f 13.000 betaald en tot heden is er nog niet èèn deelrapport uit gekomen! Mocht dit ooit uitkomen, dan zal het wei een tikkeltje achterlopen DE BÉSTE ia Bilt Buur.Tul. 85-7B-U at

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1