SPORT Venray's Vaderen vergaderden Zaterdag 3 januari 1959 No 1 TACHTIGSTE JAARGANG CÜNI-tLllt V* PEEL EN MAAS W obo°^ WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN PBIjl" P EftT K\VABT A A L f 1^0 BUITEN VEiVRAV I 1.60 De laatste vergadering van Ven- rays gemeenteraad in 1958 begon met een verklaring van JANSSEN over het ingekomen stuk van de heer L. Volleberg, Kempweg n.a.v. de grondruil, welke de gemeente hem had aangeboden als compen satie voor datgene wat hij in irlan- West zou verliezen. JANSSEN verklaarde weinig nieuws in deze brief gelezen te hebben. Alleen zou hij willen vragen of de bewering van de schrijver juist was, dat Ged. Staten het zg. ruilbesluit veel eerder hadden goed gekeurd, dan de gemeente hem had bekend gemaakt. De VOORZITTER kon aan de hand van het officiële Ged. Staten besluit aantonen, dat de bewering van V. op onjuistheid berustte. STEEGHS had maar één les ge zien in deze hele geschiedenis, namelijk dat men voortaan de verkoop-actes vlotter moet passe ren, al moest hij van de andere kant direct toegeven, dat V. niet de gemakkelijkste was om mee te onderhandelen, daar hij vandaag dit, morgen dat wenste. Dat bevestigde ook de VOOR ZITTER. Men kan de gemeente hoogstens verwijten in dit geval zoveel geduld te hebben gehad. Men heeft met deze man willen handelen over huis en hof in plan- West, heeft hiervoor deskundige schattingen op laten stellen en men heeft lang en breed met betrok kene onderhandeld. Was men tot overeenstemming gekomen, dan kwam de volgende dag weer iets daartussen. Toen dan eindelijk en ten lange leste de grondruil werd geaccep teerd in de Meerselse Peel, daar al een jaar van de grond gebruik is gemaakt en eindelijk de akte ge tekend moést worden, toen gebeur de er weer niets. Men kan zo niet aan de gang blijven en blijkens een schrijven van de rechtskundig adviseur is 't noodzakelijk, dat de gemeente in kort geding V. aansprakelijk stelt voor de gemaakte kosten, voor de grond, die braak is blijven liggen en voor de tijd, die verloren is ge- Jaan. De Raad maakte er korte metten mee en besloot inderdaad die pro cedure aan te gaan. Heidse Peelweg. Een ander ingekomen stuk. nl. een klacht over de slechte toestand van genoemde weg was voor JEN- NISKENS aanleiding om B. en W. nog eens nadrukkelijk te wijzen op de slechte toestand van deze weg en de School- en Kerkweg te Ys- selsteyn, die alle in erbarmelijk slechte toestand verkeren, waarbij hij tevens wees op de slechte ver lichting van dit dorp. De VOORZITTER moest die klachten inderdaad beamen, maar wist op het moment geen afdoen de oplossing, daar de middelen er toe ontbreken. Er zal naar een soort nood-oplossing gezocht wor den. Dat was echter niet naar de zin van JANSSEN, die meende, dat deze weg valt onder het uitbrei dingsplan Ysselsteyn. En evenmin als men in de kom in een uitbrei dingsplan eerst huizen gaat bou wen en later pas de wegen aanleg gen, evenmin had men dat op de kerkdorpen moeten doen. Laat een en ander inderdaad ook in het uitbreidingsplan opgeknapt worden, dat is de meest radicale en juiste oplossing. BARTELS drong er op aan direct het rijwielpad op te knappen en wees in dit verband op de goede diensten van G.S.W. DE BRUYN moest onderschrijven dat die weg zeer slecht is en om herstel vraagt. Maar hij had ook geconstateerd dat de afwaterings- sloten vol huisvuil lagen, het water niet aankonden en dus mede oor zaak waren van het feit, dat de fietspaden (die lager liggen dan de weg) vol water kwamen. v.d. STERREN weet een en an der ook aan de wegschaaf, die een dergelijke weg wel gelijk maakt, maar de gaten opvult m^t zand. Slecht weer en druk verkeer zor gen dat die „opvulsels" weer ver dwijnen en de zaak wordt alleen maar erger. BERKHOUT drong aan op een later uitgaan van de daar aanwe zige lampen. De VOORZITTER vertelde dat inderdaad deze weg in het uitbrei dingsplan ligt en dus met enkele anderen opgeknapt zal worden en zelfs voorzien zal worden van een vast wegdek. Alleen ontbreken daar toe thans de middelen. Zolang die er niet zijn zal men met een nood oplossing moeten werken. Een nood- oplosing, die ook in het verleden niet alleen last gehad heeft van het gestorte huisvuil maar ook van karren, auto's en tractoren, die bij voorkeur het fietsenpad bereden en mede oorzaak zijn van de slechte toestand daarvan. Op medewerking van het publiek als zodanig mag dus wel een beroep gedaan worden terwijl de gemeente van haar kant zal zorgen voor definitief her stel, zo gauw dit mogelijk is en voor een later uitgaan van de verlich ting zal worden gezorgd. Toen waren we dan door de in gekomen stukken heen, die voor het overige goedkeuringen inhiel den van G.S. van genomen raads besluiten. Bouwvoorschriften Het voorstel van G. Centen om een stuk bouwgrond te kopen in de Pr. Hendrikstraat kreeg de goed keuring van de raad. Alleen wilde COLSEN er eens op wijzen dat deze straat eertijds bedoeld was om nu eens huizen te zetten, die anders zijn dan de standdaardhulzen in vele andere straten. Van dit voornemen is wei nig terecht gekomen. Hij weet dit vooral aan de verkaveling van die straat en de bebou wings voorschrif ten, die beiden de architect te enge banden aanleggen, waardoor ont plooiing der mogelijkheden onmo gelijk wordt. Ook F. JANSSEN moest tot zijn spijt constateren, dat hier nergens eens gexperementeerd kan worden, dat men altijd vast zit aan allerlei knellende voorschriften, die een architect geen kans geven iets an ders dan anders te maken. DE VOORZITTER was van me ning, dat zonder bebouwingsvoor schriften niet gebouwd kan worden. De VOORZITTER die wees op de Welstandcommissie, werd prompt geantwoord, dat deze er feitelijk nergens anders voor is, dan om te zien of aan de bouwvoorschriften voldaan wordt en of in het kader daarvan geen geweld wordt gedaan aan de aestethica. Toen COLSEN voorstelde de be bouwingsvoorschriften te laten ver vallen en een andere kavelindeling mogelijk te maken, schrok men achter de bestuurstafel en het bleek wel, dat dit ook technisch onmoge lijk is. Wel is men bereid in een bepaalde straat of bepaalde hoek de architecten meer vrijheid te laten en ook de kavelindeling zo danig te maken, dat hiermede wat geschoven kan worden. In die hoek kan dus een architect zijn gang eens gaan. De plan-commissie heeft intussen al opdracht een en ander eens te bekijken. Dit was het be sluit van dit plotselinge debat n.a.v. deze grondverkoop in de Pr. Hen drikstraat. De overige grond verkopen gingen zonder meer onder de hamer door. Dat was op de eerste plaats de verkoop van het oude straatje aan Fr. Laurensse aan de Maasheseweg, welke verkoop al eerder was ge schied, maar te goedkoop was naar Ged. Staten hun zin. Nu zal hij f 382.moeten betalen. De kinderen van den Hogenhof in Merselo kregen de 31 m2 grond ad f 2.50, waarom zij hadden ge vraagd. P. van Vegchel uit Merselo kreeg dan tenslotte de een na laatste kavel bouwgrond aan de Heidse Peelweg in Ysselsteyn ad f 1. per m2. Hier kwam wel commentaar op. JANSSEN zowel als VERMEU LEN wezen er op, dat in de uit breidingsplannen in de kom de kopers van bouwgrond in die prijs mede betalen voor de aanleg van de weg, trottoir etc. Uit dit lage bedrag blijkt wel, dat men zo iets in Ysselsteyn in de uitbreiding niet heeft gedaan. Had men daar wel rekening mee gehouden, dan was men nu tenminste al een heel stuk verder en was er geld voor de verharding van deze weg geweest. Maar omdat het een van de laatste kavels is, en de rest ook niet duurder verkocht is, kan men hier vrede mee hebben, maar in de andere straten van het uitbreidings plan zal men hier toch rekening mee dienen te houden. Grondaankopen Ten behoeve van de nieuwe weg werd al vast van de heer Nelissen aan de Overloonseweg ongeveer TOO m2 gekocht voor f 4000. BERKHOUT vroeg hoe men hier gekomen was aan de bedragen voor inkomstenderving en verbou- wingskosten, die hierin waren ver- calculeerd. Hij kreeg ten antwoord, dat deze winkel veranderd moet worden, omdat in de toekomst daar het bestaande kruispunt komt te ver vallen. Na lang onderhandelen heeft men besloten een deel van de verbou- wingskosten te betalen. Die verbou wing zal eerstdaags al worden uit gevoerd. De aankoop van 19 m2 grond in de Henseniusstraat van de Erven Berkens, voor verbetering van die stTaat kreeg het fiat zonder meer, evenals de officiële onttrekking aan 't verkeer van verschillende straatjes en weggetjes aan het industrie terrein, in plan Zuid en Oost. Er zijn er bij, die zelfs de oudste raads leden niet wisten, dat ze bestonden. Uitbreidingsplan De bepaling, dat een plan van uitbreiding in onderdelen wordt voorbereid, voor het gebied tussen VlakwaterwegLangeweg, Hoen derstraat en verlengde Hoebertweg, deed vragen rijzen. JANSSEN vroeg, of dit plan al niet reeds vroeger ter tafel was geweest en zelfs was goedgekeurd. Dat beaamde de VOORZITTER, maar toendertijd heeft men alleen het gedeelte rond de Hensenius- school in behandeling genomen en de rest nog opgeborgen, tot betere tijden. COLSEN was allereerst de pro cedure niet duidelijk. Heeft de aan gestelde stedenbouwkundige nu tot taak maar alle mogelijke uitbrei dingsplannen te maken en zo ja, waarom komen die dan niet in de raad voordat het zover is. Op de tweede plaats vroeg hij zich af, hoe men in dit gebied reeds vroeger huizenbouw verhinderd heeft, op grond juist van dit uit breidingsplan, terwijl nu eerst het plan blijkt voorbereid te worden. Dat was volgens hem tegenstrijdig. De VOORZITTER vertelde, dat inderdaad de stedenbouwkundige opdracht heeft, de uitbreidings plannen klaar te maken. Plan West is in de raad geweest en men heeft dit goedgekeurd. Het eerste deel, rond de Hensenius- school, is daarvan nader uitgewerkt en nu is het tweede deel aan de beurt. De vroegere „verboden" in dit gebied werden opgelegd door het hoofd-zaken-plan, dat in dit ge bied voorlopig alle bouwactiviteit opschortte, in afwachting van een nadere preciessiëring door het uit breidingsplan. Diversen De overeenkomst met het zieken huis, i.vjn. de wet op de besmet telijke ziekten werd aangepast de moderne eisen. De machtiging tot verkoop van hakhout etc. meer, werd wederom aan B. en W. gegeven, evenals de bioscoopregeling. Voortaan zullen de raadsverga deringen om 6 uur beginnen. Als opvolger van H. Goumans, die naar Sevenum vertrok, werd met algemene stemmen tot lid van het Burgerlijk Armbestuur gekozen H. A. Voermans, K 19 Leunen. Een tweetal inwoners der ge meente kregen de gevraagde ga rantie voor een hypotheek op door hen te bouwen huizen. De vergoedingen, die de verschil lende scholen op grond van vele artikelen uit de L.O.-wet kunnen krijgen, werden vastgesteld en goedgekeurd voor het jaar 1957. En de school in de Vredepeel kreeg het gevraagde materiaal voor gymnastiekonderwijs, zonder meer. SALARISSEN. Een twaalftal ontwerp-besluiten kwamen ter tafel, waarin de hele salarisregeling onzer gemeente wordt aangepast aan gegeven richt lijnen van rijk en provincie. De voornaamste daarvan is wel dat men van plan is in 1961 het ta riefsysteem en de werkclassificatie in te voeren. BERKHOUT wees er met JANS SEN en BARTELS op, dat dit een diep ingrijpende verandering is, die op wetenschappelijke basis dient te worden vastgesteld en waarvan de financiële consekwenties voor gemeente en betrokkenen groot zal zijn. Zij drongen aan op een zo gauw mogelijke en grondige besiuderlng van een en ander, terwijl Berkhout van mening was, dat de gemeente veel beter een deskundige kan aan trekken, dan een of ander duur bureau hiervoor in te schakelen. JANSSEN had bovendien nog bezwaren tegen de vergoeding voor rijwiel, scooter, motor en auto, die in deze ontwerpen staan. Hij had liever andere normen aangehou den. DE BRUYN had zich afgevraagd waarom een en ander zo lang had moeten duren. De mensen zijn er maar de dupe van. PONJEE had enige bezwaren tegen het 's middags vergaderen van de commissie van overleg. In zijn antwoord wees de VOOR ZITTER er op, dat ook het college van B. en W. zich de ernst van 't voorgestelde bewust waren. Men zou zo gauw mogelijk contact op nemen met 't bureau der Nederl. Gemeenten, dat de werkclassifica tie onder zich had en men zou proberen zo gauw mogelijk met voorstellen, plannen en gegevens bij de Raad te komen. Maar studie etc. zullen nu eenmaal tijd vergen. Wat de vergoedingen voor voer tuigen betreft, dit is overgenomen uit de oude regeling, maar de Raad kan bij de begroting alsnog een andere methode kiezen. Laat men tot dan echter wachten. Weth. VAN BOVEN vertelde, dat deze regelingen zo lang op zich hadden laten wachten door de overdrukke werkzaamheden op 't gemeentehuis. De betrokkenen had den geen schade geleden omdat er voorschotten waren verstrekt. De middagvergaderingen der com missie konden moeilijk anders, om dat de bondsafgevaardigde niet anders kon. Maar zoveel mogelijk zal er met de wensen der leden rekening gehouden worden. VAN HAAREN vroeg of de ge meente een schilder in dienst had en kreeg ten antwoord, dat die er inderdaad een is, die druk werk heeft met het gewone onderhoud van gemeente-eigendom. Begrotingswij zingen Het voorstel van B. en W. om de begroting te wijzigen met f 4500.- extra voor het Armbestuur, f 11000 voor verbetering van pand Min en f 3500 voor archiefruimte kreeg commentaar. BARTELS wilde weten waarom Armbestuur f 4500 extra nodig had, maar werd verwezen naar de stukken, waarin Armbestuur een motivering van haar wensen had gegeven. Dezelfde spreker pleitte voor een reorganisatie van de armenzorg en vroeg zich af of de sociale dienst, waarvoor het pand Min was aan gekocht, niet in de verdrukking komt, nu men in dat zelfde pand, schaftlokaal, B.B. leskamer etc. gaat maken. DE VOORZITTER vertelde hem dat men eerst beter kon afwachten wat de nieuwe armenwet zal bren gen, voordat men gaat reorganise ren. Sociale Dienst krijgt een flink stuk van het pand Min, dat doel matiger wordt ingericht. Maer ook een schaftlokaal en leslokalen zijn nodig en waar beide hier verwe zenlijkt kunnen worden, gebeurt dit ook. VAN HAAREN vroeg zich met verwondering af waar men hier toch weer aan het geld kan komen, dat voor andere dingen nooit be schikbaar is. DE VOORZITTER vertelde dat nee geld er nog niet is. Maar keu ren G.S. dit goed, dan kan er ge leend worden. BERKHOUT vroeg of men niet beter over kon gaan tot het op micro-films brengen van het ar chief, dat telkens meer plaatsruim te zal vragen. DE VOORZITTER kent het sys teem, maar meent dat de kosten groot zijn en de doelmatigheid minder.... Industrieterrein Het plan om het industrieterrein uit te breiden door de daar aan wezige puinhopen op te laten rui men door de fa. Klomp uit Hel mond, was wederom aanleiding tot vragen. Zo vroeg F. JANSSEN zich af, of gezien de kosten van f 14.000 de gemeente het niet beter zelf kon doen. Maar Wethouder WINTELS zag geen kans dat in eigen beheer goed koper op te knappen. BARTELS zou liever zien, dat men wachtte tot van overheidswege via de industrialisatie-nota subsidie zou worden gegeven voor deze rui ming en beval bovendien dan nog liavar de D.A.C.W. regeling aan. Maar zijn voorstellen vonden geen genade achter de bestuurs tafel. Men wil dit nu klaar maken, opdat men straks gereed is om in dustrie aan te trekken. Volgens DE VOORZITTER zijn verschillende aanvragen daartoe ingediend. Verkeersregeling De VOORZITTER deelde mede, dat de verkeersregeling in comité- generaal besproken is, maar dat men eerst de begroting van de kosten van een en ander wil zien, voordat ze in de raadsvergadering wordt gebracht. Dan zat men in de rondvraag, waar PONJEE als eerste de vraag stelde, of B. en W. al onderzocht hadden, waarom in de Odastraat sommige mensen meer huur moeten betalen dan anderen, die in dezelfde panden wonen. Verder wilde hij weten hoe het met de grinderij staat. De VOORZITTER vertelde, dat nog geen overleg met de woning bouwvereniging had plaats gehad, en wethouder WINTELS kon zeg gen, dat overeenstemming was be reikt met de pachter van de ge meentegrond, maar dat men nu niet aan de grint kon komen, i.v.m. de hoge grondwaterstand in die buurt. Men zal echter beginnen zo gauw men kan. JENNISKENS drong aan op de huisnummering van de School weg in Ysselsteyn en vroeg om ver betering van de Puttenweg, die vooral voor de schoolkinderen on begaanbaar is in deze tijden. Deze punten werden verwezen naar ge meentewerken. „Sportpark" JANSSEN had tot zijn verbazing gelezen, dat het plan „sportpark" ter inzage ligt. Hij vond het geen stijl, dat de raad hiervan eerst geen kennis had kunnen nemen. Maar het bleek, dat hij verkeerd was in gelicht. Wat ter inzage ligt is het overige gedeelte van plan Zuid, dat men, omdat in de toekomst daarin het sportpark komt liggen, aan duidt met de naam „sportpark". Maar een plan voor het park zelf is dat niet. VERMEULEN vroeg, hoe het stond met de bestelwagen. Uit het antwoord bleek, dat de kwaliteit van de 2e hands wagen bij nader onderzoek zodanig was geweest, dat men liever de stoute schoenen aan trok en naar Maastricht ging, om een nieuwe. En daar zitten we nu op te wachten. Gy mn ast i ek lok al en COLSEN informeerde naar de gymnastieklokalen en vertelde er tevens bij, dat hij hierover iedere vergadering opnieuw zal beginnen, zolang tot ze er staan. Men zal naar de minister moeten stappen voor de urgentie en wei gert die, dan moeten andere acties op touw worden gezet, desnoods trekken we met de 2000 school kinderen naar Den Haag. Als de krant „De Tijd" in een groot artikel vertelt dat 59 pet der scholen overdekte sportplaatsen heeft, dan zijn we ver achter en dat moet veranderen. De VOORZITTER vertelde, dat volgens het ministerie er eerst geld moet zijn voordat er een urgentieverklaring wordt afgege ven, terwijl men tevens te verstaan gaf, dat er nog veel oudere aan vragen liggen dan die van Venray. De enigste hoop is, dat men wat soepeler zal gdan worden, maar het is een kleine en misschien ijdele hoop. Dan vroeg COLSEN waar het plan voor het sportpark blijft. Men heeft dit maar doorgestuurd naar alle mogelijke instanties zonder dat de raad het ooit gezien heeft. Het zelfde zal ook gebeuren met het plan voor het recreatieoord. Als alle instanties hun fiat gegeven hebben, mag ook de raad nog eens wat zeggen. Dat is toch de ver keerde manier van werken. De VOORZITTER meende, dat het zo'n vaart niet loopt. Men is nu eenmaal gebonden aan allerlei instanties ook al vanwege de sub sidies en hij beloofde, dat in ieder geval de plan-commissie inzage der stukken zou krijgen. Wat de rest van de raad schijnbaar best vond, want op deze wel ietwat vreemde gang van zaken kwam geen commentaar. De BRUYN vroeg naar de nieuwe begroting, en kreeg als antwoord, dat men die klaar aan het maken is. Dezelfde spreker drong aan op een spoedige grondoverdracht aan de woningbouwvereniging, wat werd toegezegd. BARTELS wilde weten of ge meentewerken plannen had opge steld voor de verbetering van Berg weg en Beekwec, maar die bleken niet klaar te zijn, omdat men toch niet weet hoe aan geld te komen. Nu zal men proberen een en ander wat provisorisch op te knappen. BERKHOUT vroeg datzelfde voor de Laagheidseweg, die door de aanleg van het stamriool veel ge leden heeft. Dan vroeg BERKHOUT en Weth. VAN DIJCK om een oplossing van de modderpoelen rond school en kerk in Leunen. Weth. WINTELS vertelde, da» de begroting voor de verbetering aldaar al lang klaar ligt, maar er is geen geld. En met dat pessimistische geluid was er een einde gekomen aan deze vergadering, die besloten werd met de wens van de VOORZITTER: Een zalig uiteinde en een goed begin. Daar houden we het dan maar op. 1958 was een goed spaarjaar Hoewel de eindcijfers nog niet bekend zijn weet „Spaarcommen- taar", voorlichtingsblad van de P.T.T.-R.P.S., reeds mede te delen, dat 1958 een goed spaarjaar is ge worden. Betrouwbare schattingen wijzen uit, dat er flink bij de spaar banken is gespaard, zulks in tegen stelling tot 1957, toen bij de R.P.S. en de lokale spaarbanken meer geld werd teruggevraagd dan ingelegd. Bij de R.P.S. werd in 1958 een voordelig spaarverschil verkregen van f 140 miljoen tegen een nade lig verschil van f 4 miljoen in 1957. Bij de lokale spaarbanken was het voordelig verschil f 120 miljoen tegen een nadelig verschil van f 59 miljoen en bij de boerenleenbanken steeg het voordelig verschil van f 152 miljoen in 1957 tot 420 mil joen in 1958. S.V.V.-nieuws Het drukbezette voetbalprogram ma in de afgelopen week, heeft voor ons le elftal de maximale winst van 6 punten opgeleverd. Na op 21 dec. thuis Wit-Zwart te hebben overwonnen, werd 2e Kerstdag in de uitwedstrijd tegen De Ster een verdiende 43 over winning behaald. De terreinomstan digheden in aanmerking genomen, kan men over het vertoonde spel ruim tevreden zijn. Zondag j.l. werd met 32 ge wonnen van R.K.D.E.V. Hoewel de onzen het meest in de aanval zijn geweest, bleef men omtrent de eind uitslag tot het einde in onzekerheid. Arcen putte moed uit de 1—0 voorsprong, welke zij na een kwar tier spelen konden nemen, toen onze anders zo trapvaste spil miste, waardoor de Arcen-rechtsbuiten plotseling alleen voor van Boven kwam te staan en niet faalde met de afwerking. Na 25 min. was de stand echter weer gelijk, toen Lucassen een straf schop kreeg te nemen wegens hands en deze feilloos en onbereikbaar voor de Arcense van Boven, in de hoek plaatste. Lang plezier hadden wij echter niet van deze treffer, want binnen 5 min. kreeg ook Arcen een straf schop toegewezen (wel een erg zware straf voor de zeer kleine overtreding) en ook onze v. Boven, was machteloos tegen het harde schot, dat hieruit volgde. Nog juist voor de rust wist Koo nings de stand wederom in even wicht te brengen, toen hij, goed meegekomen, een voorzet van Rut ten ineens op zijn schoen nam en met een juweel van een schot, raak schoot. 22. 2 min. na rust werd door Kro nenberg een vrije trap subliem genomen, waaruit J. Kusters met een verrassende kopbal de stand op 3—2 in ons voordeel bracht. We dachten vast hierna nog en kele goaltjes te mogen verwachten, doch Arcen bleef zich manmoedig verdedigen en slaagden er meer malen in zich goed los te werken, zodat steeds de dreiging van een tegengoal aanwezig bleef, met het gevaar dat de overwinning ons zou ontgaan. 10 Minuten voor 't einde wist de Arcen doelman met een magnifieke reactie, een door Ven- nekens van dichtbij verrassend hard ingeschoten bal onschadelijk te maken waardoor de spanning tot het einde er in bleef en pas bij het laatste fluitsignaal van de wel erg instrumentale scheidsrech ter, een Venrayse overwinning vast stond, Alles bijeengenomen geen op hoogpeil staande wedstrijd, maar mede door het scoreverloop en hard werken der beide ploegen het aanzien ten volle waard. Venray 2 kwam alleen op 2e Kerstdag in de strijd en wel in Weert waar met 1—0 Wilhelmina 3 werd geklopt in een matig ge speelde wedstrijd, waarin vooral in het eerste kwartier toen Wilhelmi na slechts met 8 man speelden onze jongens dit buitenkansje hadden moeten uitbuiten om een goede voorsprong te nemen. Men slaagde hierin echter niet. Pas toen de tegenstander compleet was lukte het E. Lucassen om het enigste doelpunt te maken. Het 3e en 5e elftal bleven zowel 2e Kerstdag als jl. zondag werkloos daar de de wedstrijden moesten worden afgelast. Het 4e elftal behaalde in Weller- looi een mooie 7-3 overwinning op Resia 2. Reeds in de eerste minu ten kwamen de kansen, doch onze buitenspelers zochten het doel te hoog. Pas na een half uur spelen kwamen de doelpunten los en met rust was de stand 3-0 in ons voor deel door doelpunten van J. Smits 2 x en P. Smits. Na de rust raakte P. Smits twee maal achtereen de roos waarna Resia met 2 doelpunten aan bod kwam. Door Rongen en J. Smits werd het 72 waarna men Resia nog een goal toestond. Door deze uitslag bewees men de tegen Brug- husia geleden nederlaag volkomen te boven te zijn. Programma voor a.s. zondag: Voor ons eerste elftal wel een bijzonder zware op cave, n.l. de uit wedstrijd tegen Wlttenhorst. De thuiswedstrijd in het begin van deze competitie werd weliswaar een verdiende 30 overwinning voor ons, maar we weten hoe moeilijk Wittenhorst op eigen veld voor ons te overwinnen is. Verleden jaar lukte het om in de laatste minuten een benauwde 10 overwinning op Horst te behalen. Ditmaal zal het wederom een wed strijd waarin het uiterste van onze spelers gevergd zal worden. De grootst mogelijke inspannin gen zullen opgebracht moeten worden want, gezien de resultaten van Wittenhorst in de laatste weken, is dit elftal in kracht toegenomen en speelt men vooral tegen Venray gewoonlijk zijn beste wedstrijden. Onze spelers zullen echter voor hun kampioenskansen vechten voor wat ze waard zijn, zodat we met vertrouwen de uitslag tegeraoat zien. Het 2de elftal is wederom vrij.

Peel en Maas | 1959 | | pagina 1