Venrays Vroede Vaderen vergaderden. Zieken Triduum 1958 op 15 16 en 17 juli in Sint Anna JA4RTERSLAG Sociaal Charitatief Centrum. 30-Jarig bestaan D.l.S. Oirlo Film-agenda: Zaterdag 14 juni 1958 No 24 NEGEN EN ZEVENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS FIRMA VAN DEN MÜNOEHOF WPFKRT AH VOOR VFNRAY FN OM<\TRFKFN ADVERTENTIE-PRIJS: 8 ct. perm TELEFOON 512 GIRO 150852 VV V UUlV V I UiVlü 1 PRIJS PER KWARTAAL f 1.40 B DRUK EN UITGAVE GROTESTRAAT 28 Uitbreiding Gemeentehuis Nood-oplossing scholen. ,m. ABONNEMENTS- ÜITENVENRAY f 1.60 Voor de elfde maal zal dit jaar in Venray het ziekentrldiium ge houden worden en pater Gilbertus Lohuis OFM. komt voor de tiende maal dit triduum geven. Dit wordt weer een feest voor onze zieken, die nu al verlangend naar deze mooie dagen uitzien. Met de collecte huis aan huis wordt deze week begonnen en tevens traditiegetrouw een beroep gedaan op allerlei Instanties en personen om het triduum te doen slagen. Het lijkt me overbodig hier een aansporing te plaatsen tot mede werking. Uit ondervinding weet het bestuur dat een ieder geheel ach ter dit mooie werk staat, dat er "gul gegeven wordt en dat er bij nie mand tevergeefs wordt aangeklopt. Is die spontane hulp van ons, gezonden, misschien een soort gewetenswroeging om enigszins aan onze zieken goed te maken wat we in liefde in het afgelopen jaar tekort geschoten zijn? Daarom is het jaarlijkse ziekentriduum voor de zieken een feest en voor de gezoiiden een gewetensonderzoek. Want we hebben het in onze overgeorganiseerde samenleving een heel eind gebracht met alle soorten van voorzieningen, maar is onze liefde niet aan het bevriezen, is ons hart niet steriel geworden? We hebben moderne ziekenhuizen met de nieuwste apparaten en medicamenten; onze ziekenfondsen zijn perfect georganiseerd; we hebben specialisten op elk gebied, afdelingen en paviljoens voor elke kwaal en ziekte. Maar wat we niet hebben is voldoende vrouwen en meisjes, die zich inzetten met geheel hun persoon om in dienende liefde de gebrekkige medemens te verplegen; wat we niet hebben is voldoende jonge mannen en vrouwen, die zich aan God durven, weg te schenken om in eigen vaderland of in de missie de ontzaggelijke nood der mensheid te lenigen. Ik denk hier aan het woord van St. Jan: „Hieraan erkennen wij de liefde": Hij heeft zijn leven gegeven voor ons; ook wij moeten ons leven geven voor onze broeder. Wie de goederen dezer wereld bezit, en zijn broeder in nood ziet, maar zijn hart voor hem sluit, hoe blijft dan in hem de liefde tot God? Kinderkens, laat ons niet liefhebben met woord en tong, maar met daad en waarheid. Hieraan zullen wij erkennen dat wij in de waarheid zijn." PATER URBANUS De ƒ.1. dinsdag gehouden raads vergadering stond onder leiding van loco-burgemeester PUBBEN, die vóór de officiële behandeling der agenda, een kort woord sprak, waarin hij al degenen dankte, die zulk een groot aandeel gehad heb ben in het welslagen van het feest, bij gelegenheid van het zilveren ambts-jubileum van Burgemeester Janssen. Met name bracht hij dank aan de leden van de Raad, die in werk comité en anderszins aan het wel slagen gewerkt hebben, hij dankte de geestelijke autoriteiten, het werkcomité, waarbij hij met name de heren L. Laurensse en H. Vorst noemde, alsmede de ambtenaren. Hij bracht nogmaals dank aan de Burgemeester, voor het vele goede hier verricht en betuigde hem zijn deelneming met zijn ziekte, die de feestvreugde wel enigszins had getemperd. Met de wens, dat de Burgemees ter weer spoedig zelf de verga dering zou kunnen leiden, sloot de heer PUBBEN zijn voorwoord, en begon de officiële vergadering. AANKOPEN. Tegen een aanpassing van de destructie-verordening aan de nieu we wet, waarin sommige punten beter en nader geregeld zijn, had natuurlijk geen enkel raadslid enig bezwaar. Evenmin tegen de aankoop van enkele stukjes grond van J. Kersten Oostsingel, ter verbetering van de Oude Oostrumse weg. Bij het volgende punt kwam er echter commentaar, B. en W. stelde daarin voor het pand Min aan te kopen, gelegen in de Grotestraat naast het gemeentehuis, voor de som van f 32.000, met de ristrictie dat de N.V. Bata daarin haar schoenwinkel kan blijven exploi teren tot 1 october 1966, tegen een huurprijs van f 1200 per jaar. F.JANSSEN kon dit een goed voorstel vinden. Men kampt reeds lang met plaatsgebrek en het is inderdaad ook onjuist, dat mensen die voor Sociale Zaken op het ge meentehuis komen, daar, ten aan- hore van iedereen hun klachten of wensen naar voren moeten brengen. Nu deze dienst in dit pand een plaats vindt, wordt hiermede aan een lang gevoelde wens voldaan en nieuwe ruimte geschapen. VAN HAAREN vond het wel duur. STEEGHS vond de prijs, gezien de ligging en wat Janssen reeds naar voren had gebracht, toch niet overdreven. ODENHOVEN moest het van zijn hart, dat hij reeds jaren geleden had voorgesteld, dit pand te kopen, maar toen had de gemeente allerlei bezwaren. Nu de prijs zoveel hoger is, kan het wel... DE BRUIJN waarschuwde uit drukkelijk, dat men in dit gebouw niet teveel moet gaan breken en gaan verbouwen. Het is en moet een noodoplossing blijven, want 't uiteindelijk doel moet de vergroting van het gemeentehuis blijven. VOORZITTER zegde dit laatste toe en moest Odenhoven in zoverre gelijk geven, dat vroeger inder daad deze aankoop niet nodig ge oordeeld werd, omdat men aan een uitbreiding van het gemeentehuis op zich niet dacht en bovendien de verkopers later toch terugtrokken. SCHOLEN De ingediende verzoeken om medewerking voor de aanschaffing van schoolbenodigheden en meubi lair voor de twee nieuwe klasloka len in de ULO-school en voor de aanschaffing van meubilair in de nieuwe school in de Vredepeel werden zonder commentaar inge willigd. En de kleuterscholen krijgen hoger voorschotten, omdat de Minister zulks wil, waarmede dus ook deze weer even uit de brand zijn. VERKOPEN Mevr. van Elferen uit Oploo kreeg zonder meer het gevraagde bouw terrein van 228 m2 aan de Oranje straat. Eveneens H. Swaghoven' Maasheseweg 784 m2 aan de Juliana- singel. Het verzoek van L. Oudenhoven om aan diezelfde singel 890 m2 bouwterrein te kunnen kopen, stuitte op verzet bij Fr. JANSSEN. Spreker merkte op, dat de aan vrager reeds een stuk aan de Julianasingel heeft kunnen kopen, bovendien ook elders nog een bouwterrein heeft liggen. Waarom dan aan deze aanvrager, die dus wel vooruit kan, dit allerlaatste stukje bouwgrond aan de Juliana singel te verkopen. Er zullen heus wel meer gegadigden zijn. Spreker was er van overtuigd dat hier een soort speculatie mee bedoeld werd. ODENHOVEN wilde weten of er inderdaad nog gegadigden zijn en VAN HAAREN wilde weten wat hier gebouwd zou worden. De VOORZITTER vertelde, dat er geen andere aanvragers zijn en dat het stuk bestemd is voor woningbouw. DE BRUIJN vroeg zich af hoe men hier nu kon spreken over commerciële doeleinden. Aanvrager koopt de grond, betaalt f 100. en heeft hij na 2 jaren niet ge bouwd, dan is hij die f 100.kwijt en de beschrijvingskosten. De VOORZITTER moest dit ont kennen. Die f 100 krijgt hij na die 2 jaren retour. Die is hij alleen kwijt als hij de grond niet laat be schrijven. Het is een voorschot op de grondprijs, die met de betaling van die grondprijs verrekend wordt. Dus ook bij de terugbetaling. Fr. JANS SEN was met de overige raadsleden van mening, dat dit in dertijd niet de opzet geweest is van de z.g. f 100 regeling, maar wilde hier nu niet verder op ingaan. Wel wilde hij verduidelijken wat hij be doeld met „speculatie". Als iemand voldoende bouwter reinen heeft om zich persoonlijk en de familie te helpen en hij koopt dan op het meest aardige plekje van Venray nog een bouwplaats, dan is het toch logisch, dat dit met een bepaalde bedoeling gedaan wordt, nl. om dit te bebouwen en dit dan later te verkopen, waarbij gewoonlijk aan winst gedacht wordt, zeker als men elders op diezelfde singel niet meer bouwen kan. Dat vond spreker onjuist. Hij heeft er geen moment bezwaar tegen als er iemand komt, die voor zich persoonlijk daar een huis wil zetten, maar niet voor een handel op te zetten. Hij adviseerde B. en W. dit voor stel aan te houden en het nog eens te bekijken. Ook andere raadsleden voelden wel voor dit idee en gezien de stemming in de vergadering, be sloot de VOORZITTER toen maar dit agendapunt aan te houden tot een volgende vergadering, Na de geldlening goedgekeurd te hebben, die de gemeente wilde slui ten met de Bank van Ned. Gemeen ten ad f 173.000, voor 30 jaren en een rente van 5 pet, een en ander ter consolidatie van vlottende schuld, ging men de onderwijzers woning naast de landbouwschool verkopen. Dat ging niet vlot. Deze bouwval wil het hoofd der Land bouwschool overnemen voor f 4.700 terwijl hij voor de daarbij gelegen grond f 1.300 wil betalen. VAN HAAREN merkte op, dat deze woningverkoop het de gemeen te onmogelijk maakte om later naar die kant nog wat te kunnen doen. Is het niet beter die moge lijkheid open te laten. De VOORZITTER wees er op, dat het gewenst is, dat het hoofd der school bij deze school woont. De heer Gerrits wil de woning over nemen, waarvan de restauratie ver boven de krachten der gemeente gaat. Wat de toekomstige uitbrei ding betreft, er is ruimte achter de school over, zodat eventuele uit breiding immer mogelijk is. WIS MANS kon die redenatie wel volgen, maar wat gebeurt er als Gerrits ergens anders heengaat. Dit was ook de vraag voor STEEGHS. Fr. JANSSEN stelde, dat men van twee kwaden het minst kwade moet kiezen. Herstel door de ge meente kost kapitalen en kan niet verrekend worden met een later vast te stellen huur. Weth. WINTEL S onderschreef dit, maar STEEGHS wees op de grote moeilijkheden, die bij een eventueel vertrek van het hoofd zou ontstaan. Kan geen voorwaarde in de koopacte worden opgenomen, dat na vertrek van dit hoofd de gemeente het huis terug kan kopen. Dat kan niet, aldus de VOOR ZITTER, men kan geen termijnen stellen langer dan 5 jaren na datum van verkoop. Wethouder WINTELS wees er op, dat de vereniging voor Land bouwonderwijs de school en de wo ning later zou overnemen, waarop WIS MANS vroeg of de moeilijk heden dan al niet begonnen. De VOORZITTER wees er op, na dat vd. STERREN zich in dezelfde zin had uitgelaten, dat deze hele procedure in overleg met deze Ver eniging was opgezet. Waarop na tuurlijk prompt volgde, waar men dan zo lang over praatte. En hier mede was dan de woning verkocht. NOODOPLOSSINGEN De landbouwschool moet nood zakelijk zo spoedig mogelijk wor den uitgebreid. Daartoe was dan het voorstel van B. en W. om achter de bestaande school een barak te plaatsen met 3 klaslokalen. Een en ander zal f 16.000 gaan kosten, waarvoor dan de gemeente f 2.100 per jaar huur zal ontvangen van de Vereniging voor Landbouwonderwijs, dat ook de centen zal lenen aan de Gemeente om die barak te kunnen kopen, WISMANS had niets tegen dit plan, maar was alleen maar bang, dat, als die noodoplossing er een maal staat, we er nog lang niet vanaf zijn. Het voorbeeld daarvan is wel de barak in de Paterstraat. Ook de BRUIJN was van diezelfde mening, terwijl hij er bovendien op wees, dat in deze lokalen de hoogte zegge en schrijven 2.45 m was en duw daar dan maar eens 40 leer lingen in, aldus spreker. Secretaris Vorst, diende in dit geval de heren van antwoord, om dat juist voor deze vergadering de heer de Ponti op bezoek geweest is. Het blijkt, dat door de nieuwe vorm van het Voortgezet Lager On derwijs in september a.s. nog leer plichtige leerlingen het landbouw onderwijs kunnen gaan volgen. Een en ander mits er voldoende klas lokalen zijn. Het geld om een defi nitieve uitbreiding van de land bouwschool te financieren is er, maar deze is niet te verwezenlijken voor die datum. Daarom deze nood oplossing, die dan bij de definitieve uitbreiding ook nog geschikt is voor het opvangen van die klassen, die bij de nieuwbouw anders stil zouden moeten liggen. Hier wordt dus de nieuwbouw-mogelijkheid alleen maar vergemakkelijkt en men hoopt binnenkort hiermede te kunnen starten. Reeds in 1955 waren aan de landbouwhuishoudschool nodig: 2 theorielokalen, 1 naailokaal en 1 gymnastieklokaal. Daartoe zijn indertijd al plannen opgezet, maar de investeringsbeper king heeft de verwezenlijking daar van verliinderd. Het aantal leer lingen is echter blijven groeien en voor sept. a.s. moeten er minstens 2 lokalen bij komen. Men meent nu een oplossing ge vonden te hebben door de in de school aanwezige internaatruimte te verbouwen tot 2 leslokalen, een en ander tot een bedrag van f 34.000. Geld daarvoor wil de Vereniging voor Landbouwonderwijs aan de Gemeente lenen. Hiertegen had de Raad geen bezwaar, omdat bedoelde verbouwing ook naderhand nog goede diensten kan bewijzen, als de werkelijke uitbreiding mogelijk wordt. BARAK P ATE E$T RA AT Behalve bij het landbouwonder wijs is er ook op andere scholen nood. Zo heeft het lyceum per sep tember a.s. nodig: 2 nieuwe les lokalen, terwijl de jongensschool van het rectoraat der Paters even eens een nieuwe klas er bij moet hebben. B. en W. stelde voor om daarvoor de oude barak in de Paterstraat maar weer in te schakelen. Door enkele verbouwingen en verbeteringen a raison van f 4.176 zal de barak per september a.s. dan dienst doen voor genoemde klassen, terwijl dan ook de handvaardig heidsklas van de Petrus-Banden, daarin nog onderdak vindt, alsmede verschillende jeugdorganisaties, die, zoals B. en W. in de toelichting op merken, hierin nog enkele jaren over een behoorlijke huisvesting kunnen beschikken. De BRUIJN noemde het wegge gooid geld. Hij zou wel eens willen weten, wat er nu al aan die barak vertimmerd en verprutst is en het is en blijft een noodoplossing, waar door het er aan besteedde geld feitelijk weggeworpen is. DERICKX vond het verwonderlijk, dat voor deze klusjes ten alle tijde geld beschikbaar is. Moet het onder wijs iets hebben, al is het maar om een oude barak voor de zoveelste keer op te lappen, dan schijnt men het geld te voorschijn te kunnen toveren. Maar als men vraagt om de woningbouw, dus woningen, waarin mensen verblijven, eens het hoognodige kwastje verf te geven, zodat niet de hele zaak wegrot, dan is er geen geld voor. Ook Fr. JANSSEN vond deze nood-oplossing maar steeds op nieuw geld kosten. Den Haag mag dan nog zoveel decreteren, dit alles kost toch ook enorme bedragen. Waarom dan niet een definitieve oplossing gezocht. Weth. WINTELS vertelde, dat men het volgend jaar de nieuwe jongensschool van het rectoraat klaar hoopt te hebben, want de tekening is klaar. Fr. JANSSEN hielp het hem hopen, maar al is de tekening klaar, voordat alle instanties hun neus er eens over gestoken hebben, zijn we weer een dagje ouder. En waar schijnlijk meerdere dagen. Boven dien is er dan geen oplossing voor het lyceum en de andere scholen, terwijl de Bruijn de opmerking voor de jeugdbeweging maar een hele schrale troost noemde, die niet be paald animerend zal werken voor de jeugdleiders. Ook ODENHOVEN was tegen stander van deze noodoplossingen, maar wat wil men? DERICKX vroeg hoofdelijke stem ming, daar hij op 't standpunt bleef staan, dat woningbouw voornamer is dan onderwijs. Voor het laatste is altijd geld beschikbaar, voor het eerste nooit. Met ODENHOVEN stemde hij tegen dit voorstel van B. en W. en gaven zo uiting aan hun critiek op dit beleid. RONDVRAAG. Dat was dan de officiële agenda. De rondvraag leverde als eerste vraag op, of er al iets definitiefs bekend was van de plannen van de Zuid ooster, ten aanzien van 't nieuwe stationsgebouw in de Schoolstraat. ODENHOVEN, die deze vraag stelde, wilde weten, wat men dan dacht te doen met de noodwonin gen en de oude ambachtsschool. Weth. WINTELS vertelde, dat nu verlof gekregen was om de noodwoningen te slopen, als de thans daarin wonende een andere woning kon worden aangeboden. Van de oude ambachtsschool moet ook een groot deel gesloopt worden. Nu de parochie St. Petrus Banden een nieuwe barak voor 't jeugd werk gaat zetten, zal dat geen groot bezwaar zijn. Maar de Zuid ooster heeft nog altijd geen defi nitieve plannen ter tafel gebracht. Men zal echter eens informeren, wat deze n.v. denkt te doen. WISMANS drong aan op een definitieve beslissing inzake de weg naar Griendtsveen. Het is nu zo, dat de weg totaal onberijdbaar is, nu gaat men maar over het land van de boer. Men blijft daar maar over praten, maar er gebeurt niets en de boer is de dupe. Weth. WINTELS gaf nog een kort overzicht van de onderhande lingen met N.V. vd. Griendt, maar beloofde een laatste onderhoud met deze n.v. en ongeacht de uitslag, zal daar dan toch iets gaan ge beuren. F. JANSSEN had verwacht, dat op de Grotemarkt intussen regels getroffen zouden zijn voor 't par keren, zoals vorige vergadering was beloofd. De VOORZITTER vertelde, dat een en ander zou worden opgeno men in de nieuwe verkeersregeling, die volgende vergadering ter sprake zal komen. F. JANSSEN antwoordde, dat hierin niets staat over parkeren. De VOORZITTER wees er op, dat Adjudant Janssen, gevraagd naar zijn mening over dit parkeer probleem, juist had verwezen naar die verkeersregeling, omdat zonder deze geen regels zouden kunnen worden vastgesteld. F. JANSSEN drong toen aan op spoed en wees erop, dat in de Grote straat nimmer een goede verkeers- oplossing gevonden kan worden, indien de benzinepomp daar niet verdwijnt. Om hierover te kunnen praten, is een eerste voorwaarde, dat 't parkeerprobleem op de Markt, ook ten aanzien van de daar staan de pompen definitief geregeld wordt. Tenslotte deed hij nog een drin gend beroep op Gemeentewerken, om de weg naar 't Brukske, langs 't sportterrein van Servatius op te knappen. Die is zeer slecht en de mensen hebben grote moeite om er door te komen. DERICKX wilde weten, hoe het met de stationsbussen staat. Weth. WINTELS wist te vertel len, dat van Ham bezig is, een nieuwe bus te laten bouwen, zodat binnen afzienbare tijd hierin een oplossing komt. Dat was het einde van deze ver gadering, die niet werd bezocht door weth. van Boven en de heren Veraart en Verheugen. Het jaarverslag van het Dekenaal Sociaal Charitatief Centrum maakt ook dit jaar weer melding van een voortdurende aktiviteit tot verste viging van de samenwerking zowel met de sociale en charitatieve ver enigingen, als met de parochies. Steeds wordt geijverd in de ver schillende parochies om parochiële comité's te vormen, die zich in samenwerking met het centrum be lasten met de zorg voor de mens in nood. Doch op diocesaan en zelfs lan delijk vlak is het centrum door afvaardiging vertegenwoordigd. Het bureau van 't centrum heeft ook in het afgelopen jaar vele contacten moeten onderhouden. 117 vergaderingen werden door krachten van het bureau bezocht, dat verder voor tal van noodge vallen beroep moest doen op ver schillende overheids- en particuliere instanties. In 1957 zijn door het bureau 597 bezoeken afgelegd en hebben 615 mensen het bureau bezocht. Het jaarverslag klaagt, dat ver schillende mensen in nood, toch de gang naar het centrum vrezen en zelfs huisbezoek niet op prijs stel len, omdat te veel mensen nog steeds menen, dat dit bureau het zelfde is als „armenzorg" en er nog te weinig begrip is voor het maat schappelijk werk. Uit het zeer sobere overzicht over de aard de bemiddelingen blijkt ook wel duidelijk, dat het, bureau van het centrum wel anders is als „armenzorg". Zo werd 32 maal bemiddeld voor de sociale verzekeringswetten, waar mede verschillende mensen moei lijkheden hadden. Verschillende instanties'als reclas sering, kinderbescherming, meisjes bescherming en Med. Bureau voor alcoholisme, vroegen en kregen in lichtingen. In 8 gevallen werd bemiddeling verleend voor plaatsing van be jaarden in bejaardentehuizen, in 3 gevallen werd een regeling getrof fen voor alimentatie van bejaarden. De bejaardensociëteit werd georga niseerd. Voor kinder- en meisjesbescher ming werd veel werk verzet, ter wijl voor reclassering verschillende rapporten werden opgesteld. Gerepatrieerdezorg was verschil lende malen onderwerp van diep gaande studie en een apart comité werd gevormd om deze mensen zo veel als mogelijk te helpen. De dames Min, Oudenhoven en Suilen, werken met Kapl. Geerits en de heren van Hout en van Rens, tot dat doel ernstig samen. Ook het kindervacantiewerk werd vanuit het bureau georganiseerd, alsmede een grote Kerstactie. Voorbereidingen worden getroffen om te komen tot een betere on- maatschappelijkheidsbestrijding. In 231 gevallen werd in het totaal bemiddeling verleend, een toename van werkzaamheden t.o.v. 1956 toen 198 maal hulp werd verleend. Aan vormingswerk werd ook de nodige aandacht geschonken. 6 Oriëntatie-avonden waren erin 1957, terwijl ook de vervolgcursus maatschappelijk werk werd voort gezet. In verschillende vergaderingen werd verder voorlichting gegeven over het sociaal charitatieve cen trum. Het 30-jarig bestaan van de voet balvereniging DI.S. te Oirlo zal op gepaste wijze worden herdacht. Na de plechtige H. Mis zal de jubile rende vereniging een receptie hou den in hun clublokaal café Spierings. 's Middags om 1 uur heeft er 'n treffen plaats tussen 2 tegenstan ders van de feestvierende vereniging nl. Meerlo en Oostrum, welke beide jarenlang in de zelfde klasse hebben gespeeld. Om 3 uur spelen dan de grote broers in de voetbalsport, Venray tegen Horst, en gezien de neder laag welke Venray in de laatste ontmoeting heeft moeten incasse ren, wachten de supporters een spannende strijd. Het is goed bij gelegenheid van het 30-jarig bestaan van deze ver eniging te blikken in de geschiede nis, en daar zien wij dat ook deze vereniging vele en moeilijke jaren heeft gehad. Opgericht in 1928 door een stel jongeren welke enthousiast waren geworden van het voetbalspel der Venrayse vereniging DSOwerd be sloten een eigen club op te richten. Verdienstelijk werk voor de club hebben zeker gedaan: A. Baltussen, Teng Ousters, Teng Bots, Meester Achten en de laatste moeilijke jaren zeker de huidige voorzitter P. Ver stegen. Moeilijkheden zijn er nog en het begin der competitie werd goed in gezet maar toen de doelverdediger werd geblesseerd zakte de kansen. Maar het aantal jongeren der ver eniging en de moed van het huidige bestuur houdt een belofte voor de toekomst in. Dardo de onbevreesde Een historische film met de tra ditionele kwade onderdrukker en even traditionele brave en dappere bevrijder. Voor de liefhebbers van sabel- gekletter, paardenrennen en degen- gevechten iets om van te smullen, terwijl men bovendien dan nog kan zien hoe de held wordt opgehangen, zonder dat hem enig letsel over komt. U spreekt met een moordenaar Ook weer een film voor de lief hebbers en wel ditmaal van het genre, dat Hitchcock reglseerd. Ook dit weer een luguber verhaal van een man, die zijn vrouw wil laten vermoorden, waarbij echter de moor denaar zelf omkomt en de vrouw na eerst verdacht geweest te zijn een nieuw leven kan beginnen. De politieverhoren, het geniepige van de echtgenoot, het is allemaal in de bekende stijl van Hitchcock, waaraan de liefhebbers ongetwijfeld veel genoegen zullen beleven. Nieuws uit Venray en Omgeving Zondagsdienst huisartsen Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot zondagnacht 12 uur, wordt de prak tijk der hulsartsen voor Venray e.o. waargenomen door Dr. VAN TH1EL Stationsweg 9 Telefoon 465 Uitsluitend voor spoedgevallen. GROENE KRUIS Donderdag a.s.: Zuigelingenbureau voor de Kerk dorpen. Ziekenhuis-opnamen en specialisten-behandeling over 1957. Volgens de landelijke statistieken werden per 1000 inwoners over '57 gemiddeld 80 personen in een zie kenhuis ter verpleging opgenomen. De gemiddelde duur was 18 k 20 dagen. Van deze opgenomenen wer den 60 pet. geopereerd. Met de behandeling door een specialist zonder opname lagen die cijfers nog aanvankelijk hoger. Per 1000 inwoners lieten zich gemiddeld 250 personen behandelen.

Peel en Maas | 1958 | | pagina 1