fj RANG is alleen RANG als er RANG op staat. Vaderdag 1958 De feestelijke Sacramentsprocessie* Sociale verzekeringen en onze ouden van dagen Meisjes,1 sssf.skweekblad voor venray en omstreken :hc; w zondag 15 juni R.K. Openbare Leeszaal en Bibliotheek De maand juni 2 leuke glazen vruchtencups Zaterdag 7 juni 1958 No 23 NEGEN EN ZEVENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS CONFECTIE VAN Lurtrcv.iic TM* -EEN RIJK BEZIT Het merk RANG staat duidelijk op iedere Rangrol. alsook op het beschermend omhulsel van ieder Rangetje RANG, een product van de Kmgfabrieken - RANG, een produci M Z<$G Een openbare hulde aan Christus onze Heer Maar dan ook mooier versieren. Wij hier in het katholieke Zuiden zijn nog vrij om ons geloof in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in het heilig sacrament openlijk op straten en pleinen te belijden. Wij kunnen onze dankbaarheid voor deze uiterste liefde en vrij gevigheid van onze God in het openbaar tonen, door de straten en huizen te versieren, waar onze Eucharistische Koning onder brood gedaante verborgen, in feestelijke stoet wordt rondgedragen. Wij hier kunnen Hem nog onge stoord onze hulde brengen door biddend en zingend mee te trekken in de processie, of tenminste eer biedig neer te knielen bij de na dering van de verborgen God onzer altaren. ..Neemt en eet, dit is Mijn SJchaam. Dit is Mijn Bloed van het ifïeuw enen eeuwig Verbond. Doet dit ter gedachtenis aan Mij": het waren wel woorden van vérgaande s'rekking, woorden, wier gevolgen og steeds niet zijn te overzien. Hij heeft ons werkelijk lief gehad tot het uiterste. Gelukkig dan de katholiek, die de waarde van deze goddelijke gave weet op prijs te stellen. Er zijn er zovelen, die achteloos en onverschillig eraan voorbijgaan. Sinds de heilige Paus Pius X met zo'n nadruk, de kinderen even goed als de volwassenen in Chris tus' naam uitnodigde, veelvuldig, ja dagelijks aan te zitten aan te tafel des Heren, sinds dat histo risch en gewichtig ogenblik, behoeft niemand ei voor terug te schrik ken, om dikwijls door 't ontvangen van de heilige Cmmunie zo innig mogelijk met liet hoogheilig Offer van Christus zich te verenigen. Wie Christus zoekt in zijn leven, wie Christus nodig heeft, kan ge makkelijk voldoen aan de vereiste voorwaarden om Hem in zijn hart te ontvangen. Het is eenvoudig dwaas te den kon, dat het half uurtje, dat wij des morgens in de kerk doorbren gen, nutteloos tijdverlies betekent. Een leven met Christus immers, is altijd een rijk, een weelderig leven, een leven, vanuit de heilige Eucharistie is een leven vol inner lijke sterkte en macht, het is een leven vol vrede en welvaart. Wie meent het zonder de Eucha ristie en veelvuldige H. Communie te kunnen doen, heeft geen geloof en vertrouwen in de goddelijke al macht en liefde. Is Christus niet de enige, die ons echt gelukkig kan maken in deze tijd en voor alle eeuwigheid De feestelijke Sacramentsproces sie moet ons elk jaar de heerlijke waarheid in de herinnering roepen, dat God zich voortdurend op lief devolle wijze met ons bemoeit. De God-Mens Jezus Christus ver bergt Zich juist onder de gedaante van brood en wijn om Zich des te gemakkelijker met ons te kunnen verenigen en ons des te beter te kunnen helpen en steunen in de harde strijd des levens. Als wij dan zien, hoe de trots en hoogmoed van de menselijke geest Christus, de Zoon van God, uit de harten van zovele personen eri uit de gezinnen en uit het openbare leven heeft uitgeworpen, moeten wij Hem binnenhalen in onze har ten, door een veelvuldig ontvangen van de H. Communie en Hem plechtig op de troon plaatsen in onze woningen en Hem naar buiten in de wereld dragen door een waar achtig christelijk leven. Door gezamenlijk en in het open baar Christus in Zijn H. Sacrament hulde en aanbidding te brengen, willen wij de wereld eraan herin neren, dat wij allen aan de Koning der Eeuwen, ook in Zijn Sacrament van Liefde, de tol van onze eerbied, aanbidding en onderwerping moe ten betalen. Het is jammer, dat niet alle ge lovigen aan deze openbare hulde en aanbidding meedoen. Men ziet ze niet in of bij de processie, of ze staan zonder de minste eerbied langs de weg alsof het een optocht gold. De mensen, die het voorrecht hebben, dat de Eucharistische Ko ning in triomf door hun straat gaat, konden dikwijls wel wat meer hun best doen om hun straat of hun huis een feestelijk aanzien te geven. Waar een buurtvereniging bestaat zou die een eer erin moeten stellen om zo mooi mogelijk in die buurt te versieren. Als het geloof in de Eucharistie groter was, zou men er zich niet zo gemakkelijk van afmaken. En dan moeten wij niet vergeten, dat een Sacramentsprocessie niet iets is om naar te kijken, maar om er aan deel te nemen, liefst door zoveel mogelijk biddend en zingend mee te gaan. Dan beelden wij uit, wat de Kerk waartoe wij behoren, hier op aarde in wezen eigenlijk is: namelijk een Godsvolk onderweg. Door het gezamelijk schouder aan schouder opstappen van het chris telijk volk in de processie, beleeft de Kerk de diepe werkelijkheid van haar eigen mysterie: Gods volk te zijn, op weg door de woes tijn van het aardse leven naar het beloofde land van het hemelse Jerusalem! Het is heel gemakkelijk een ro mantisch verhaaltje te schrijven over het vaderschap, een idyllisch vertelseltje over het geluk van de jonge vader. Maar de vraag is, of het vader-zijn wel zo romantisch en idyllisch is als vroeger in ge dichten en grote en kleine boeken werd gesuggereerd. Het vaderschap kent inderdaad zeer mooie momenten. Intens kan de man het geluk van het vader- zijn ervaren, wanneer hem voor het eerst zijn eigen kind in de ar men wordt gelegd, of wanneer hij des avonds de ronde doet langs de bedden van zijn kinderen, die diep in slaap weerkrachten opdoen voor een nieuwe, wondere dag. Maar overigens is er ook in het leven van de vader net zo veel romantiek als in de rest van het leven. 'sMorgens is hij meestal al weg naar zijn werk, voordat de kinderen op zijn en 'savonds ziet hij ze pas, wanneer ze moe en kribbig van de slaap allerlei dingen uithalen, die hij helemaal niet leuk vindt, omdat ook hij moe is. Een vader in deze tijd heeft het lang niet zo gemakkelijk als onze grootvaders. Dat was een tijd, waarin het gezag oppermachtig was. Vader hoefde toentertijd maar te kikken en de kinderen zaten stil onderdanig te wachten, totdat zij antwoord mochten geven, wan neer hun iets gevraagd werd. Wij beweren helemaal niet, dat het toen ideaal was. Wij geloven evenmin, dat er veel vaders zullen zijn, die die tijd wel terug wensen. Maar dat neemt niet weg, dat de verhoudingen in het gezin veel meer lasten op de schou ders van de vader legt. En dan hebben wij het nog maar over het feit, dat vooral in het grote gezin hulp, behalve niet te krijgen, meestal ook niet te betalen is, met als gevolg, dat vader moet bijspringen met de afwas, met de grote was, met de stofzuiger en de mattenklopper. De nieuwe last, welke op de schouders van de vaders is komen te liggen, is er een van geheel andere aard. Hij moet namelijk de oudere vriend voor zijn kinderen zijn, de vertrouwde man. Nu de vader als autoriteit van zijn voetstuk is gestapt, moet hij de kinderen iets anders daarvoor in de plaats geven: vertrouwen, waardering en vooral voorbeeld. Dit is geen gemakkelijke karwei, maar wel een noodzakelijke, wil hij zijn kinderen behoorlijk opvoe den en wat meegeven voor het leven. De weldenkende vader ziet de verwarring, die overal in het leven heerst. De verhoudingen staan op de kop. De kinderen, vooral wanneer ze wat groter zijn, worden van alle kanten uit het gezin getrokken. Ze vragen reële voorlichting over alles wat zij rond zich zien. Zij willen houvast. Dat nu moet de vader geven aan zijn kinderen, door aan hen geloof in hem als vader te geven. Hij moet de stevige pilaar zijn, waar tegen zij kunnen leunen. Hij moet een biechtvader zijn, waar ze met hun problemen terecht kunnen. Hij moet een vuurtoren zijn, die altijd de koers aangeeft. Hij moet begrip en geduld in overvloed hebben. In één woord, de vader moet thans meer dan ooit klaar staan voor zijn kinderen Paterslaan 1, Venray. Studieboeken: Ages, J.A Gids v. Nrd-Duitsland Auclaire, M. Bernadette. Borrebach, H. Alles over fotografie Dungen, M. v.d. De jeugdige mens en de machteloosheid der volwassenen. Egeraat, L. v. Gids voor Oostenrijk. Italia. Frank, R. Ballet. Opera. Guardini, R. De moeder van de Heer Heyn, J. Wandelingen door Brussel Lantinga, P. Riet en Rotan. Lenz, W. 'n Tikje Frans. 't Gaat Soaans toe. Marvilde, P. Volg uw kind in zijn onwikkeling Mazure, G. 'n Portie fritten, een abc over tweetalig België Pool, R. 'n Engelse sleutel. Postma, W.P. Paddestoelen in kleuren Presser, S. Parijs Rivièra. Thompson, G.V.E. Naar maan en mars. Als tweede benaming geven wij aan juni zomermaand, een periode van intense drukte voor de boer. Reeds staan vele gewassen boven de grond, maar ook het onkruid heeft zich een plaats verworven. Vandaar dat de haver, de aard appelen en wortelen moeten worden gewied, gehakt en geschoffeld. Deze maand stuift reeds de rogge en nu ziet de boer met verlangen uit naar fraai zonnig weer en wind, die de bestuiving der planten moet bewerkstelligen. Vroeger had ieder zijn eigen kruidtuintje waaruit hij de ingre diënten voor zijn huisapotheek haalde. Radicaal voor alle ziekte was de salie, de brandnetel hielp tegen reu matische pijnen, het koolblad tegen puisten, valeriaan tegen koorts, terwijl zonnebloempitten tegen de muur gelegd eveneens koorts be streden. Ook het nijvere bijenvolk is in deze dagen aktiëf en niet zelden vormen zich nieuwe „volken", die een koningin omstuwen. De heerboeren wasten in juni hun schapen, waarna ruim een week later de dieren werden geschoren. Op de St Janswolmarkten werden de vachten verkocht. Zomertijd gaat vaak gepaard met onweer maar het volksgeloof heeft in hondsdraf een prima behoed middel tegen het hemelvuur, ter wijl ook de hazelaar geschikt is om de bliksem af te leiden. Daartoe dient ook het huislook, dat op het dak groeit. Varens behoeden tegen hagelslag. Ook zwaluwen beveiligen het huis tegen blikseminslag. Aldus de volksmond. Planten kunnen vol gens het volksgeloof, eveneens het komende weer voorspellen. Uitge spreide bladeren der kastanjebomen wijzen op goed weer, samengevou wen blaadjes wijzen op regen. Zo kondigt de klaver onweer aan: buigen de stengels om, dan heeft men dit te wachten. Is er regen op komst, dan sluit hetbosanemoontje zijn blaadjes. Bij fraai weer staat de bloem rechtop. Wanneer de maand juni weinig regen geeft, voorspelt dit „grote zegen", terwijl een „vroege donder" een „late honger" voorspelt. 8 Juni (St Maarten) is een diës- criticus, regen op deze dag, dan krijgt men 40 dagen regen. Heel bekend is het rijmpje: Voor St Jan bidt men om regen, Na St Jan kom hij ongelegen. Het volksgeloof neemt aan, dat op St Petrus en StPaulus (29 juni) de wortels der rogge breken. Beiden waren voor de Duitse boer de pa troon van de landbouwer. Wanneer het die dag mooi weer is, is ook de komende periode, voor wat het weer betreft, mooi! EEN FRIS SNOEPJE MEE NAAR BUITEN I dbfikOOSifiS 250 gram halen en 200 gram betalen: 66 ct. x (mei 13 getdzegels) -v .LMfc Bij ieder pakje VéGé-Vruchtengriespudding (I liter) a 49 cent met 10 geldiegels voor 15 cent Extri voordeel dink tij da Europese VéGê UriTci Winkels In Belgi*. Frankrijk. -lAWefaj; Ou.tsland. Saarge&ied. loxera- burg, JJwiutrlind. Veelal verkeert men in de ver onderstelling, dat 65-jarigen en ouder niet meer onder de sociale wetten vallen. Is men dan nog ver zekerd, ja of neen? Daarover be staan misverstanden. De ongevallenwetten, de ziekte wet en het ziekenfondsenbesluit, alsmede de kinderbijslagwet zijn niet aan leeftijdsgrenzen gebonden. Deze wetten zullen we eens nader onder de loupe nemen De ziektewet zwijgt niet helemaal over bedoelde categorie werknemers. Personen die de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt, kunnen verzoeken om vrijgesteld te worden van deze verzekering. Waarom heeft men deze bepaling in deze wet opge nomen. In de eerste plaats kent deze wet een bepaling, dat aan verzekerden boven de 70 geen ziekengeld be hoeft te worden uitgekeerd, indien betrokkene niet kan aantonen, dat hij gedurende het laatste halfjaar, aan de arbeidsongeschiktheid voor afgaande, tenminste 60 dagen heeft gewerkt in dienstbetrekking. Vele werknemers zullen nl. aan die eis niet meer kunnen voldoen en dus geen recht meer hebben op uitkering. Het zou dus niet billijk zijn deze mensen wel premie te laten betalen. Wat is een ouderdoms kwaal Het gaat niet op bij ziekte van deze mensen de oorzaak van de ziekte toe te schrijven aan een .ouderdomskwaal", meermalen is door de Hoge Raad uitspraak ge daan op dit punt en is betrokkene wel degelijk in het gelijk gesteld, zodat het uitvoeringsorgaan met ziekengeld over de brug moest komen. Is men als 70-jarige dus nog in loondienst en men geniet een goede gezondheid, dan behoeft er bij tij delijke onderbreking wegens ziekte niet direct gedacht te worden aan het niet meer uitbetalen van zieken geld. Niet elke ziekte is immers een gevolg van een ouderdomskwaal. Iedere werknemer zal dit voor zich zelf kunnen uitmaken. Het is tenslotte natuurlijk van groot belang bij ziek zijn over nog wat inkomsten te kunnen beschik ken. Verzekering voor bejaarden Wie verzekerd is krachtens de ziektewet, is ook verzekerd krach tens het ziekenfondsenbesluit. Voor deze categorie werknemers bestaat altijd nog de mogelijkheid opge nomen te worden in de ziekenfonds- verzekering voor bejaarden, maar' dit is niet meer mogelijk als men een inkomen heeft van meer dan f 3 518,per jaar. Niet alleen telt hier het inkomen uit dienstbetrekking, maar ook de uitkering ingevolge de algemene ouderdomswet of andere sociale wetten. Ook inkomsten uit andere hoofde, althans ten dele, worden als in komen aangemerkt. Deze grens van f 3.518,— zal men dus vrij gauw bereiken en dan is het uitgesloten in de bejaarden verzekering te wor den opgenomen. Dit alles wil nu ook weer niet zeggen, dat deze mensen, dus zij die genoemde grens hebben bereikt, niet in een ziekenfondsverzekering kunnen worden opgenomen, want zolang zij aan inkomen niet boven de f 6 900,komen, kunnen zij op- »genomen worden alsr „vrijwillig" verzekerde, natuurlijk tegen beta ling van de normale premie. Wel en niet verzekerd bij ongevallen De ongevallenwet 1921 en de land en tuinbouwongevallenwet van 1922 maken geen onderscheid tussen per sonen beneden of boven de 65. Werknemers, die arbeid in loon dienst verrichten, zijn dus ook na het bereiken van deze leeftijd ver zekerd. Al verrichten deze mensen doorgaans dan geen gevaarlijke arbeid meer, het naar kantoor gaan en naar huis gaan, is niet zonder gevaar in het moderne drukke ver keer, zodat deze bepaling voor deze werknemers dus wel degelijk van groot belang is. Deze bepaling slaat echter alleen op werknemers in dienst van een onderneming, <Lw.z. dat zij die een administratieve betrekking bekleden in dienst van een vereniging met een ideëel doel, niet onder deze ver zekering vallen. Toch is voor hen het moderne verkeer even ge- i vaarlijk! Onkruidbestrijding in weilanden In het voorjaar en voorzomer lijken vele weilanden soms meer op bollevelden dan op grasland door de vele bloeiende onkruiden. Deze vele onkruiden betekenen verlies voor de boer, wat zich openbaart in lagere hooi- en melkopbrengsten. Kruiden in grasland zijn vaak nuttig voor het vee, maar, indien er te veel zijn, kan men met recht van onkruiden spreken. Om aan dit te veel aan onkruiden een einde te maken, moet naast cultuurmaat regelen en een onkruidbestrijding worden toegepast en wel met groei stoffen. Om zoveel mogelijk onkruiden in één behandeling te doden verdienen M.C.P.A.-preparaten, zoals b.v. No- lachiet, de voorkeur. Met deze preparaten worden zo wel distels, paardebloemen en boter bloemen gedood. Het tijdstip van behandeling moet zo gekozen worden, dat het samen valt met het begin van de bloei van het hoofdonkruld. Onder het hoofdonkruid verstaan wij die planten, welke het meest aanwezig zijn. De andere onkruidsoorten, welke aanwezig zijn en die vaak niet op het meest gunstigste tijdstip wor den behandeld, worden echter zeer sterk teruggezet. voor moeilijk heden, ofwel voor raad en inlichtingen is de R.K. Vereniging tot bescherming van Meisjes: Mevr. W. v.d. Munckhof-S angers Grote Straat 28, Tel. 581; Mevr. M. v.d. Hombergh-Bot, Oostsingel 6, Tel. 393; Mevr. A. Pijls-Drenth, Grote Straat 14; Mej. T. Coenen, Patersstraat 30, Tel. 588; Mej. T. Paping, Paters straat 30; Mej. M. Pijls, Grote str. 14a, Tel. 673; Mevr. Baronesse de Weichs de Wenne, Geijsteren, Tel. 250; Mevr. vd. Haar, Blitterswijck. D 67, Tel. 263

Peel en Maas | 1958 | | pagina 1