SPORT Burgemeesters-jubileum stijlvol gevierd 11 miljard gevraagd Aan de inwoners der gemeente Venray ^LMEAPovoANNB?r WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Film-agenda: PU ROL Zondagsdienst huisartsen Zaterdag 7 juni 1958 No 23 NEGEN EN ZEVENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS f CONFECTIE VAI yk pe zonnige dag, waarop Burge meester Janssen zijn zilveren ambtsjubileum herdacht werd inge zet met een plechtige Hoogmis in de Petrus Banden, waar Deken Loonen, geassisteerd door em.- deken Berden, en de kapelaans Geerets -en Domitius het H. Mis offer opdroeg ter intentie van de jubilaris. Het kerkkoor verzorgde een meerstemmige mis. Na het plechtig Te Deum leidde het werk comité de zilveren burgemeester, zijn echtgenote en familie naar de feestelijk versierde Markt, waar Venray's Harmonie met een feeste lijke mars de huldiging van Venrays burgerij inluidde. Op de markt plaats had behalve de heren pastoors der kerkdorpen, het college van B. en W., de gemeenteraad en leden van het comité plaats genomen voor de kiosk, waarop de jubilaris met zijn familie waren gezeten. De voorzitter van het werk comité, de heer Laurensse, heette de vele aanwezigen hartelijk wel kom. In zijn felicitatie-rede wees hij er op hoe Burgemeester Jans sen indertijd bij zijn installatie te Venray gezegd had, dat hij zou proberen, ondanks de naweën der malaise de gemeente zowel stoffe lijk als zedelijk zo welvarend moge lijk te zullen maken. Daartoe was nodig dat er voldoende werk gelegenheid kwam, dat er behoor lijke huisvestiging is, mogelijk heden voor ontwikkeling en ten slotte kans voor ontspanning en recreatie. Dit alles kon echter eerst aangepakt worden, toen Venray door de oorlog een troosteloze ruïne geworden was en men feitelijk juist het tegendeel verwacht zou hebben. Toen eerst bleek de grote daad kracht van Venrays gemeentebe stuur, dat nieuwe werkgelegenheid schiep door de ontginning der Peel, waardoor hondei den hektaren grond aan het landbouw-areaal werden toegevoegd. Sindsdien werden honderden hui zen herbouwd en honderden nieuw gebouwd in nieuwe uitbreidings plannen. Industrie werd aangetrok ken en bevorderd en meer dan duizend inwoners vinden thans in goede industriën een behoorlijk bestaan. Het onderwijs werd gesti muleerd en waar mogelijk uitge breid en verbeterd, zodat de natio nale naam, die Venray op 't gebied van middelbaar onderwijs heeft, zelfs nog groter is geworden. Desiderata leven nog op het ge bied van derecreatie-mogelijkheden, die deels al vervuld zouden zijn geweest, als de bestedingsbeperking geen rem had aangeslagen en de moeilijkheden i.v.m. de structuur onzer gemeente niet zeer groot te noemen zijn. Spreker hoopte, dat Burgemees ter Janssen in de jaren, die hem als hoofd van Venray nog resten, ook op dit terrein nog. veel zou kunnen verwezenlijken, waardoor ook weer nieuwe mogelijkheden worden geschapen. Onder dankzegging voor het vele goede', dat onder zijn leiding tot stand gekomen is, bood hij Burge meester Janssen een prachtig radio toestel aan namens Venrays burgerij en mede een enveloppe met inhoud, voor aankoop voor zijn discotheek. Mevrouw Janssen werd een bloem ruiker aangeboden. INNIG CONTACT. Deken Loonen wees in zijn feli citatie-rede op de talrijke contacten die er zijn tussen geestelijke en wereldlijke overheden in een plaats als Venray, welke een overwegend katholieke bevolking heeft. Dit con tact is ook onmisbaar, willen beiden vruchtbaar kunnen werken. Deken Loonen wenste nadrukke lijk te verklaren, dat de burge meester immer een open oog heeft gehad voor de behoeften der Kerk Deken Loonen wees in zijn feli citatierede dat er talrijke contacten zijn tussen geestelijke en wereld lijke overheden in een plaats, die als Venray een overwegend katho lieke bevolking heeft. Dit contact is ook onmisbaar, willen beiden vruchtbaar kunnen werken. Deken Loonen wenste nadrukke lijk te verklaren, dat de burgemees ter immer een open oog heeft ge had voor de behoef ten der Kerk en dat het zijn streven is geweest niet alleen een goede katholieke ge meenschap te houden, maar deze ook te versterken. Hiervoor was hij de jubilaris innig dankbaar, evenals voor het persoonlijk contact, wat hij immer heeft onderhouden, o.a. door zijn aanwezigheid voor kerkelijke plech tigheden en feesten, pastoors-instal laties, priesterfeesten e.d. Dit per soonlijk contact is altijd zeer op prijs gesteld en de geestelijkheid is zeer dankbaar voor de samen werking die zij steeds van de we reldlijke overheid heeft mogen on dervinden. Die dank is vertolkt in de plechige H. Mis tot intentie van de jubilaris, waarbij tevens is gedacht aan het geestelijk en stoffelijk welzijn van alle inwoners van Venray en waarin zij herdacht zijn, die in de afgelo pen jaren ons zijn voorgegaan, vooral de oorlogslachtoffers. Deze dank is ook vertolkt in het Te Deum, waaronder de klokken van de Petrus Banden luidden over het Venrays land, ten teken van feest en vreugde. Met de wens, dat ook in de toe komst die goede samenwerking zou mogen blijven bestaan, besloot Deken Loonen zijn gelukwens. GOEDE SAMENWERKING In zijn dankwoord wees Burge meester Janssen, de lof, die hem was toegezwaaid terug op zijn naas te medewerkers. Dank zij goede samenwerking is veel tot stand kunnen komen. Hij dankte de geestelijkheid, voor het prachtige geschenk hem aan geboden in dit H. Misoffer. Hij was bijzonder dankbaar dat Deken Ber den, van wie hij lange jaren zulk een steun had mogen ontvangen, bij dit offer had willen assisteren. Hij dankte de raad met de wet houders met wien hij al die jaren in goede verstandhouding had mogen werken en tevens de ambtenaren, die hem het werken hadden verlicht. Hij dankte Venrays burgerij voor het prachtige cadeau, maar vooral voor hun vertrouwen en de gene genheid hem in die jaren geschon ken. Zonder die samenwerking, zonder dat vertrouwen zou het nooit mogelijk zijn geweest Venray als een phoenix uit zijn asse te laten verrijzen, tot wat nu gewor den is de Parel der Peel. Hij hoopte dat veel wat nog op de verlanglijstjes stond in zijn be stuursperiode nog verwezenlijkt zou kunnen worden, maar wees er tevens op dat de noodzakelijke beperkin gen ook van Venray offers zou vra gen. NAASTE MEDEWERKERS Op de feestelijk versierde raads zaal van het Venrays gemeentehuis volgde dan de huldiging door zijn naaste medewerkers. Wethouder Pubben maakte zich tot tolk van de raad, door zijn ge lukwensen aan te bieden en ineen kort overzicht het wel en wee van Venray gedurende de afgelopen 20 jaren de revue te laten passeren. Hij wees op de grote peelontgin- nlngen, de wegen en straten, de huizen en scholenbouw, de indus trialisatie en de evolutie waar Ven ray voor staat. Ook hij sprak de wens uit, dat Burgemeester Janssen, die steeds een open oog had gehad voor de wensen van wethouders en raad, in samenwerking met hun allen, de komende jaren nog veel zal kunnen bereiken. Secretaris Vorst sprak namens de ambtenaren en wees er op, dat voor het publiek de burgemeester aller eerst gezien wordt als pleitbezorger en verdediger. Voor het personeel is hij op de eerste plaats de ma gistraat, de bestuurder, die aan het hoofd van de raad besluiten van het college voorbereidt en uitvoert. Door gezamenlijk gedragen leed, door de ups en downs van de af gelopen jaren is een steeds inniger en daardoor vruchtbaarder contact tot standgekomen, die de vele moei lijkheden van deze tijd alleen maar konden vergemakkelijken. Hij wees er op, hoe het accent van het besturen de laatste jaren veranderd is, hoe nu niet meer vol gens bepaalde vaststaande regels een gemeente geleid wordt, maar hoe nu durf en initiatief, doorzet tingsvermogen en élan geëist wordt om de bestaansmogelijkheden en dus het geluk der inwoners te ver beteren. Dat eist de gehele mens, die eigen rust en gemak, ja soms eigen ge luk zal moeten opgeven voor hét geluk van anderen. Zo zal men dit burgemeesters leven kunnen zien als een mozaïk, waarin de felle kleuren van strijd, overwinning en resultaat opflon- keren en het geheel verlevendigen en schoner maken. Besturen is sturen en stuwen geworden en juist nu omgeschakeld moet worden, moet met alle mogelijkheden ge woekerd worden, waarbij men echter steeds de werkelijkheidszin moet weten te bewaren. Voor de prettige samenwerking van de afgelopen jaren bracht spre ker burgemeester Janssen hartelijk dank, een dank, die raadsleden en personeel hadden willen onder schrijven met een grammofoon, zo dat in de weinige vrije tijd, die de naaste toekomst nog brengt, rust, gemak en geluk gevonden kan wor den bij goede muziek. zijn hulp en steun, de verschillende raden en wethouers, met wie hij mocht samenwerken, het personeel, dat hem in zijn taak gesteund had: een dienaar des volks te zijn. Hij dankte nogmaals de heer Deken en wees er op, dat het de plicht is van een katholiek Burge meester ook in zijn geloofsbelevenis een voorbeeld ie zijn; hij dankte de kloosters en inrichtingen, waaraan Venray zoveel te danken heeft en vroeg hen, ook in de toekomst te blijven samenwerken om Venray stoffelijk en geestelijk welvarend te maken. Zijn laatste woord was tot zijn echtgenote, die soms zware offers had moeten brengen, omdat door ambsbezigheden zo dikwijls buitens huis had vertoefd. Hij dankte haar daarvoor recht hartelijk en aan gedaan. Dan begon de grootse receptie in de feestelijke burgemeesterskamer waarbij een kleine duizend mensen hem geluk kwamen wensen. Behalve deputé Peters, de Ven- rayse Geestelijkheid en de gemeente raad, waren daar afgevaardigden van practisch alle Venrayse ver enigingen, burgemeesters uit het hele Noord-Limburgse en Oost- Brabantse land, directie van de N.V. Grontmy, directies van de Venrayse industrieën en zelfs uit het verre Zeeland uit Hontenisse was de Burgemeester gelukwensen komen brengen en tevens dank voor de hulp bij de watersnood. Ontelbare bloemstukken werden aangedragen en cadeaux moest de jubilaris in onvangst nemen. DEFILé. Was het de meest zonnige dag, die men zich wensen kon, de per- fectste organisatie, kortom alles te mooi om waar te zijn, 's namiddags bij het défilé kwam het teleurstel lende bericht, dat de jubilaris wegens ziekte niet persoonlijk meer aan wezig kon zijn bij de verdere feest viering. Een hernieuwde galaanval was oorzaak, dat de doktoren bedrust voorschreven en zo moest Mevrouw Janssen, in plaats van haar man, het grote défilé afnemen, dat haar werd aangeboden door de Venrayse verenigingen. Hieraan namen deel de Ruiter - clubs van Leunen en Ysselsteyn, Venrays Mannenkoor, Turnclub, de K.A.B. met haar vakorganisaties, de K.A.V., Schutterij St. Anna, de Handboogschutterijen St. Oda en St. Antonius, de jeugdbewegingen uit komen kerkdorpen, brandweren, muzlek-gezelschappen van Venray, Oirlo, Leunen, Ysselsteyn, Merselo en Oostrum, de zangkoren van Oirlo en Heide, wandelclub, Rode Kruis, B.B., hockey-club, Venrays dames koor en vele andere. Vlot en correct wikkelde zich dit défilé af, waaraan niet alleen een duizendtal mensen deelnam, maar dat ook duizenden kijkers trok. In de avonduren verzorgde dan de Kon. Harmonie van Thorn een subliem concert. Deze feestdag werd besloten met een kort dankwoord van de Bur gemeesterszoon V. Janssen, die namens vader en familie nogmaals hartelijk dankte voorde vele blijken van genegenheid, welke zij die dag hadden mogen ondervinden. Geslaagd ontwerp voor industriële natie DIENAAB TE ZIJN Burgemeester Janssen bracht, be wogen, dank voor de hulde hem ge bracht. Hij dankte de Koningin voor zijn benoeming, de Gouverneur voor Wanneer men een matige belang stelling heeft voor het economisch wel en wee van het Nederland van morgen, dan zal men stellig ook kennis genomen hebben van de zesde industrialisatie-nota, die mi nister Zijlstra thans aan de Staten- Generaal heeft aangeboden. De minister geeft daarin een korte samenvatting van de problemen, waarmee onze industrie in de ko mende vijf jaren kennis zal maken. Zo vindt men er in, dat er wel dra voor 60.000 personen per jaar meer werk aan de winkel moet zijn. Wij weten eveneens, dat een toe nemend aantal gehuwde vrouwen aan het arbeidsproces deelneemt en dat er een deel van de landbouw- arbeiders naar huis zal worden ge stuurd. De conclusie dat industriële arbeid de enige oplossing is om het groeiende arbeidsaanbod op te vangen, zal evenmin iemand ver bazen. Ontstellend tijdverlies Wanneer wij echter nog eens met de neus op de geweldige te ver richten taak worden gedrukt, dan vragen wij ons wel af waarom men eerst de economische activiteit in ons land enorm liet terug lopen en duizenden wegenbouwers en andere bouwvakarbeiders in de werkloos heid stortte als men nu alle hens aan dek wil roepen om in gewel dige inspanning achterlijke gebieden industrie-rijp te gaan maken en de noodzakelijke havens en wegen aan te leggen. Want er is van verschillende zijden bij herhaling reeds op aan gedrongen, dat de noordelijke pro vincies, Zeeland en Noord-Limburg open gelegd moesten worden voor de industrie door de aanleg van geweldige verkeersaders. Dit plan bevestigt deze gedachte en nu zal het nog tot de begroting in september moeten duren voor dat men concrete uit te voeren ob jecten aanwijst. Dan zullen ze eerst nog goedgekeurd moeten worden en dan hebben wij weer een jaar verloren, terwijl intussen de werk loosheidscijfers stijgen, De oorzaak van dit uitstel ligt stellig in de financiële sector. Men moet tenslotte voor de aanleg van wegen, havens en industrieterrein over vijf jaar verspreid ten minste 15 miljoen beschikbaar hebben en 's lands financiën moeten dit kun nen verdragen. Bovendien moet men rekening houden met de monetaire (mogelijk inflatoire) gevolgen van de inves tering van minstens 15 miljoen door de industrie zelf voor gebouwen. Elf miljard.... Genoemde uitgaven hebben alleen nog maar betrekking op het hoofd stuk industriespreiding. Daarnaast komen de geweldige kapitaalbehoef ten voor de uitbreiding van de In dustrie en de vervanging van ver ouderde installaties. In totaal schat men de benodig de kapitaalbehoefte op elf miljard en vanzelfspreken moet 't leeuwen deel door de industrie zelf worden opgebracht. Over de mogelijkheden daartoe is de minister optimistisch, omdat in de periode van 1952—1957 voor liefst 9 miljard is geïnvesteerd. Ook dit geld kwam voor het grootste deel (80pct) uit de onder nemingen zelf langs de weg der afschrijvingen en voorts uit inge houden winst. Gezien 't succes, dat de zg. zelf financiering voor de industrie heeft gehad, is men dus stellig niet van plan daar iets tegen te doen, want zij moge dan voor de aanwas van middelen voor de bedrijven zeer nuttig zijn, voor de aandeelhouders betekent het inhouden van winst een lager dividend. Al worden dan met ingehouden gelden nieuwe winstmogelijkheden geschapen, de eigenaars van de onderneming verliezen de vrije be schikking over de hun toekomende middelen en kunnen dus hun inko men niet aanwenden waar zij dit wensen. De gevolgen van deze financie ring voor de maatschappij zijn nog onvoldoende onderzocht om een scherp gestelde conclusie te trek ken, maar het is niet onmogelijk dat door het systeem van ingehou den winsten de bedrijfsconcentratie en industriële verstarring in de hand worden gewerkt. In hoeverre de totale besparing erdoor bevorderd of tegengewerkt wordt, is niet zonder meer te zeg gen. De koersen van aandelen worden er nodeloos door gedrukt en dit is een dissonant in het spaarconcert. ALLE KANTEN UIT.... Als richtingwijzer voor onze eco nomische politiek voldoet de nota stellig en dat is ook haar doel. Daarom is het nu nog geen tijd voor een detailkritiek op de indus trialisatie-politiek van de regering. Dat hierdoor verschil van mining bestaat, ook in het kabinet, is wel duidelijk. Nergens wordt ook maar bij benadering voor of tegen een bepaalde gedragslijn gekozen. Het ministerie kan met deze nota naar alle kanten uit. Men wacht met het geven van concrete plannen tot de begroting in september. Daarom geeft men geen richtlijnen voor het toenemen der besparingen, zoals noodzakelijk is. Evenzeer vermijdt men het te spreken over wijzigingen in de be lastingtarieven, die zeer noodzake lijk zijn, wil de industrialisatie slagen. En met goede wil valt er veel te loven in dit staatstuk. Zie de beslissing van de regering om niet over te gaan tot sluiting van de randstad Holland voor de vestiging van industrieën. Evenmin zal men het bedrijfs leven dwingen de nijverheidstenten in het noorden of oosten op te slaan. Men beseft dat de beslissing hierover aan de ondernemers toe komt, anders kunnen zij hun ver antwoordelijkheid jegens aandeel houders en consumenten niet meer dragen. Wel is het te loven dat de regering een premie tot 50 pet. .wil toekennen aan hen, die indus- triegrond gaan kopen in minder be volkte streken mits zij ook fabrie ken op bouwen. Ieder kan dus in vrijheid de mogelijkheden en tegen werkende factoren afwegen. Ter wijl het voor debetrokken gemeen ten a.a. Venray, zaak is juist de mogelijkheden zo groot mogelijk te maken. Niet in de gelegenheid ieder van U persoonlijk mijn dank te betuigen, maak ik van deze gelegenheid gebruik om U, allen, mede namens mijn echtgenote en kinderen, mijn bijzonder oprechte dank te doen toekomen, voor de overstelpende blijken van Uw medeleven, betoond bij ge legenheid van mijn Koninklijke onderscheiding, alsmede voor de grootse huldiging, mij bereid bij mijn zilveren ambsjubileum als burgemeester. Een bijzonder woord van dank aan de Hoogeerwaarde Heer Deken voor de plechtige kerkelijke viering, alsmede aan de pers, benevens de Heren Ereleden en leden van het feestcomité, en aan allen, die er het hunne toe hebben bijgedragen, om dit feest voor mij en mijn gezin te maken tot een onvergetelijke dag, welke een hoogtepunt zal blijven in mijn ambtelijke carrière. Mr. A. H. M. JANSSEN, Burgemeester De remmen losser Het andere grote winstpunt be treft de herleving van de investe ringsaftrek voor de fiscus. Dat men hiervan eerst het volgend jaar zal kunnen profiteren is begrijpelijk. De regering heeft het jaar 1958 financieel reeds uitgestippeld en het tevens voorbestemd als een tijdperk van remmen, ook op het terrein der investering. De vraag is echter of de bedoel de aftrek wel een voldoende trek pleister zal zijn om de inmiddels sterk gekrompen investeringen weer op peil te brengen, omdat voor hernieuwde economische activiteit meer nodig is dan een fiscale gunst, hoe welkom deze ook zal zijn. Wij moeten industrialiseren. De nota bewijst dit met overstelpende hoeveelheid cijfermateriaal. De nood zaak zal worden beaamd door al len die op het punt staan aan het arbeidsproces deel te nemen, even als door alle ouders met kinderen, die de productieve jaren weldra zullen bereiken. Onze ondernemers zijn niet minder overtuigd van de kansen die de industrie onze wel vaart kan bieden. Daarom moge de omlijning van onze industriële toekomst hoop vestigen in ons aller hart. En aan onze regering de overtuiging schen ken dat slechts die begroting in september a.s. voldoening zal schen ken, die op grootse wijze alle fis cale en economische remmen weg neemt, welke de voltooiing van het industrialisatie-voornemen kunnen vertragen. Alleen dan mag men spreken van een gerechtvaaardigd vertrouwen in onze toekomst bin nen het verenigd Europa. S.V.V.-nieuws De temperatuur was er zondag jl. niet naar om fris van de lever de competitie-restantjes op te ruimen. De ambitie was dan ook zeer gering, zodat 't eerste elftal naar Almania moest met 5 invallers. Verschillende spelers meenden hun eigen belangen boven die van hun clubmakkers te moeten stellen en lieten dus verstek gaan. Dit getuigt wel van 'n zeer slechte mentaliteit. Enfin, de overige spelers probeerden öp 'n lofwaar dige manier er ,nog iets van te maken. Toch 'n nederlaag (5—3). S.V.V. 2 behaalde de grootste overwinning van 't seizoen. Zij kozen hiervoor Wilhelmina 3 als slachtoffer. In de eerste helft wist Weert de score nog te beperken, maar na rust was 't hek van de dam en scoorde de Venray-voorwaartsen er lustig op los. Na afloop der feeste lijkheden wees 't score-bord 29 aan. Hier bleek de warmte dus inspirerend te werken 't Vijfde elftal zette er voor dit competitie-jaar 'n punt achter met 'n goede 43 overwinning op Oostrum 3. 'n Zeer verdienstelijk resultaat, vooral wanneer men in aanmerking neemt, dat deze uitslag bereikt werd door 'n 30 achterstand weg te werken. 'n Goede vierde plaats op de ranglijst werd zodoende nog be- Zaterdagavond komt dan toch nog Wittenhorst op bezoek, als besluit van 'n voor 't eerste elftal zeer on bevredigend seizoen. Aanvankelijk meenden we dit jaar 'n kampioen te mogen begroeten, maar in de 2de competitie-helft volgde zo'ninzinking, dat de kansen spoedig tot 0 gereduceerd waren. Jammer, 't zat er in. Te weinig strijdlust en verkeerde mentale in stelling lijken ons de hoofd-oorzaken van 't falen. Laat de wedstrijd Ven ray—Wittenhorst een waardig be sluit zijn en al spelen de punten geen rol meer, alleen de eer, waar voor gestreden wordt, moet waar borg zijn voor een goede wedstrijd. Succes! Voor de liefde van een Koningin Romy Schneider in een rol, die zij in de verschillende Sissi-filmen op zulk een hartveroverende wijze wist te vertolken. Wat wil men feitelijk nog meer dan dit aardige filmsterretje in een romantische film, die een lust is voor het oog en een verkwikking voor het hart, mits men geen al te grote eisen stelt. Een film, die behalve voor onze oudere meisjes, bredere aandacht verdient. Sinbad de zeeman Dit verfilmt sprookje uit 1000 en 1 nacht is een bont schouwspel ge worden, dat niet bepaald diep grijpt, maar toch zeker het bekijken waard is. Geschikte ontspanning. Nieuws uit Venray en Omgeving Ristjes verdwijnen met Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot zondagnacht 12 uur, wordt de prak tijk der huisartsen voor Venray e.o. waargenomen door Dr. L. COENEN, Henseniusstr. 13a Telefoon 878. Uitsluitend voor spoedgevallen. GROENE KRUIS Donderdag a.s.: Zuigelingenbureau voor de Kom. BEKENDMAKING De Voorzitter van het Centraal Stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad der ge meente Venray maakt bekend, dat het proces-verbaal van dat bureau, waarin de uitslag van de op 28 mei 1958 plaats gehad hebbende stemming ter verkiezing van de leden van de raad, is vastgesteld, ter secretarie, afdeling II, voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Venray, 30 mei 1958. De voorzitter voornoemd, A.H.M. Janssen GESLAAGD In het St. Jozef-ziekenhuis te Heerlen slaagde voor het diploma kraamverpleglng mej. J. Drabbels, Heide-Venray Onze oud-dorpsgenoot Jo Rouvroye werd benoemd tot onder wijzer aan de Ulo school te Lochem. Zweefvlieger te Oirlo geland Tijdens de verleden week woens dag op Teriet gehouden wedstrijd voor zweefvliegers, geraakte een der Venlose deelnemers boven Kl. Oirlo in moeilijkheden door gebrek aan termiek, de onmisbare „benzine" voor zweefvliegtuigen, waardoor hij gedwongen was te landen. Volgens de vlieger leek de streek waarboven hij cirkelde vanuit de lucht gezien uit ontelbare asperges- velden te bestaan. Toch gelukte het de vlieger om het toestel onbescha digd precies tussen een drietal asperges-velden in een perceel met haver, aan de grond te zetten. Toen de machine na een paar uur weer opgehaald was, had de haver van de heer Künen meer van de belangstellenden geleden, dan van de noodlanding van de zweefmachine. Gouden bruidspaar Dinsdag gaan in Leunen de vlag gen uit, wanneer daar J. M. Kus- ters en E. Dlrckx de dag herdenken, dat zij 50 jaren geleden zijn ge trouwd. En terecht, want al die tijd heeft dit gouden bruidspaar in Leunen gewoond en het lief en leed gedeeld met de andere inwo ners van dit kerkdorp. Papa Kusters is met zijn 74 jaren een krasse heer, die nog dagelijks zijn bezigheden heeft en o.a. zijn tuin prima in orde heeft. Moeder Kusters is er 78, maar

Peel en Maas | 1958 | | pagina 1