Kopen naar uw zin Voetverzorging SPORT Komende week: Zilveren ondcrwijs- jobilenm. J. Woltering Teilen HET WARENHUIS Show van Roodbont stieren te Neer PU&OiL Tricotagefabrieken v.b. Frans Beeren Zonen nog steeds een zeer dare delicatesse! tevredenheid bij elke japon Voor feesten groot of klein TH. CLAESSENS souvenirs GOUMANS Zaterdag 17 mei 1958 No 20 NEGEN EN ZEVENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS CONFECTIE VAI DRÜK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MUNCKHOF WPPRRT AH VOOR VPNRAY PN HM^TRPKPN ADVERTENTIE-PRIJS: 8 ct. perm.m. ABONNEMENTS- GROTESTRAAT 28 TELEFOON 512 GIRO 150652 VV CfJEiIYDJLiAlJ V \J\JS\ V DiMVii I EélH VJLVlO 1 IXClVEriN PRIJS PER KWARTAAL f 1.40 BUITEN VENRAY f 1.60 S.V.V.-nieuws Op een voor voetbal totaal on geschikt stuk grasland en met een zeer zwaar gehavend elftal (6-in vallers) is 't Venray niet gelukt 't tegen O.V.C.S. tot een overwinning te brengen. Toch ontpopte SVV zich als een volwaardige tegenstander, die zeer zeker aanspraak had mogen ma ken op 'n gelijkspel. Dat er geen puntenverdeling uitkwam is zeker niet te wijten aan de spelers, die stuk voor stuk voor 'n beter resul taat gewerkt hebben. Het werd dus een eervolle 2—1 nederlaag. Venray 2 wist VVV 3 een 11 gelijkspel af te dwingen, al moet er gezegd worden, dat wanneer de kansen beter benut waren het een makkelijke overwinning had kunnen worden, want in het veld bleek Venray toch wel duidelijk de meer dere. Verschillende 3de elftallers won den er geen doekjes om, dat ze op zondag liever elders vertoeven, dan op 't voetbal-veld. Ze kwamen niet opdagen en konden nog ternauwer nood vervangen worden door enige met meer voetbal-ijver bezielde 5de elftallers. Dat het dus een neder laag (3—2) werd in Meterik, ligt voor de hand. A.s. zondag gaat SVVI naar Wil- helmina '08, hopenlijk nu met een compleet elftal. Het zal moeilijk zijn de punten mee te brengen. Venray 2 gaat bij Tiglia 2 op be zoek, terwijl het 3de elftal 'n'goede gastheer hoopt te zijn voor DIS. Tot slot maken onze benjamins de reis naar America. Wij wensen allen veel succes. Hengelsp ort vereni gi ng ,,'t Alvertje" De hengelsportvereniging hield haar jaarvergadering in café Ver- heijen te Oostrum. Bij de opening sprak de voorzitter over de resul taten der twee jaren bestaande vereniging. Na de goedkeuring van de bin nenvisserij op de Maas en de beek is thans ook de goedkeuring ver kregen om te vissen op het viswa ter „Het Rosendaal", waarop deze winter 100 kg. voorn en 100 kg. brasem zijn uitgezet. Hier zullen volgend jaar karper en zeelt wor den bijgezet. De Koninklijke goedkeuring die verkregen was hing ingelijst in 't clublokaal. En al zullen er nog vele wensen zijn en misschien wel klach ten, toch meende de voorzitter, dat wij met de resultaten tevreden kunnen zijn. Bij de bestuursverkiezing werden gekozen: Rutten te Oirlo, Linders en Cremers uit Venray, Linders uit Geijsteren en Hoex uit Oostrum, die aftredend was. Tevens werd besloten om deze zomer nog niet te vissen op „Het Rosendaal" dan alleen op snoek en baars. De voorzitter spoorde de leden aan hier goed gebruik van te maken, daar dit voor de uitge zette vis dringend nodig is. Op de eerstvolgende vergadering, die gehouden wordt voor het nieuw visseizoen begint, zullen nieuwe vergunningen worden uitgegeven. Elk jaar wordt in de week vóór Pinksteren van de gelovigen extra gebed gevraagd tezamen met edel moedige offers voor de Missiën in Oost en West (vroeger Oost- en West-Indië genoemd), waar 3100 Nederlanders werkzaam zijn als Priesters, Broeders en Zusters. We zijn nog al te veel geneigd de missionarissen maar alleen te laten zwoegen voor de uitbreiding van Christus' Rijk en ons ervan af te maken met nu en dan een kleine aalmoes te geven voor de missie. Maar zonder onze voortdurende hulp en zonder een grotere edel moedigheid van onze kant kunnen onze missionarissen ginds niet veel klaar krijgen. We hebben de plicht hen steeds met ons gebed en onze offers te hulp te komen. In de komende week kunnen we weer veel goedmaken, als we nog te weinig voor de missie gedaan hebben. En wie van ons durft met de hand op z'n hart te getuigen dat hij genoeg doet voor de missie? Gevraagd wordt daarom in deze week: 1. het bijwonen der H. Mis, het ontvangen der H. Communie en het bidden van het rozenhoedje, op te dragen voor de missiën in Oost en West. 2. te offeren voor onze missiën in Oost en West. Allereerst geeste lijke offers, omdat die het meest waardevol zijn. Ieder drage b.v. zijn moeilijKheden, zijn eigen levens kruis, deze week blij en edelmoedig aan God op voor het missiewerk. Maar er zullen ook gelden ver zameld moeten worden in deze week, omdat die nu eenmaal on misbaar zijn, en de missionarissen veel meer zouden kunnen klaar krijgen als alle gelovigen ook finan cieel edelmoediger te hulp kwamen. Deponeert daarom uw royale gift voor de missiën in Oost en West in de grote offerbus die achter in de kerk of bij de uitgang staat of op de collecte-schaal waar gecol lecteerd wordt. En op Pinkster-zondag wordt speciaal aan allé zieken gevraagd om hun lijden aan God op te dra gen voor het welslagen van het missiewerk over heel de wereld. Zaterdag werd in Jeruzalem mej. H. Ten Doeschate uit Vugt gehul digd in verband met het feit dat zij 25 jaar als lerares aan de Mid delbare Meisjesschool was verbon den. Mej. Ten Doeschate heeft aan deze school ook haar opleiding ge noten. Vrijdagavond werd het zilveren feest ingezet met een volleij bal wedstrijd tussen de docenten en leerlingen op het sportveld van de school, die werd gewonnen door het lerarenkorps. De wedstrijd werd geopend door mej. Ten Doe schate. Zaterdag Werd een plechtige hoogmis in de kloosterkapel opge dragen door pater rector. De ge zangen werden uitgevoerd door de leerlingen van de school. Na de plechtigheden in de kerk had in de nieuwe aula van de school de huldiging plaats. De jubilaresse werd hier op de hartelijkste wijze toegesproken door Mère Prieure, Mère Dorethé, directrice van de M.M.S., de heer Bloemen con-rector, door de leerlinge mej. M. J. Geurts en de oud-leerlinge mej. Sauter- Schellens. Tijdens de huldiging werden door de leerlingen enkele zangnummers en dansen uitgevoerd. Ook werd door hen ten tonele gebracht het verleden van de zilveren jubilaresse. Zelfs waren er twee „juffers", oud-leerlingen uit het jaar 2000, die in het Vondelpark te Amster dam elkaar ontmoetten en oude herinneringen ophaalden over mej. Ten Doeschate, die dan de leeftijd van 85 jaar bereikt zou hebben. Mej. Ten Doeschate zeide in haar dankwoord dat zij deze dag niet vlug vergeten zal. In de namiddag had een zeer drukke receptie plaats, waar vele vrienden en kennissen verschenen, maar ook vele oud-leerlingen en collega's uit de onderwijswereld. Oudste K.I.-stier in Limburg onbetwist aan de kop Dinsdag j.l. werd te Neer door mooi voorjaarsweer begunstigd en onder grote publieke belangstelling de centrale stierenkeuring van het M.R.Y.-veeslag voor Limburg ge houden. De K.I.-vereniging Venray nam met 6 van haar 7 stieren aan deze keuring deel. Deze deelneming, als mede de behaalde prijzen, waren het bewijs, dat het stierenbezifvan de Venrayse K.I.-ver. van góede tot zeer goede klasse is. In rubriek I nam de jongste stier Tinie's Paul deel en hij wist in die klasse de zeer eervolle le plaats te verkrijgen, hij behaa^le een lb premie. In rubriek IV vertegenwoordigde Paul van Roosteren de Venrayse roodbonts. In deze goede rubriek behaalde deze stier eveneens een lb premie. Vader van de bovengenoemde stieren is Paul 11346 S preferent 2e klasse. In rubriek V behaalde Mietje 9's Cesar een eervolle 2a premie. Vader van deze stier is zijn stalgenoot Cesar, kampioen 1956. In de laatste rubriek, waarin alle stieren deelnamen van 4 jaar en ouder, zagen we niet minder dan 4 oud-kampioenen. Mia's Paul (kampioen 1953) en Cesar (kampioen 1956) plaatsten zich in deze zeer goede klasse on betwist aan de kop. Was het 't vorig jaar Cesar die vóór Mia's Paul de 1ste plaats be zette, dit jaar liet de oudste stier van de veeshow zich doorzijn stal- genoten niet verdringen. Leida ll's Roland behaalde de 4e plaats vóór 2 oud-kampioenen uit andere K.I.-verenigingen. Hij ver kreeg evenals Mia's Paul en Cesar een la premie. Al met al bestond de Venrayse inzending uit een groep stieren, die voor de veefokkerij in Venray van grote betekenis kan zijn. De verzorging van de stieren was wederom uitstekend, Ruw® hemden De N.V. Tricotagefabrieken voor heen Frans Beeren Zonen te Weert, begon blijkens het verslag over 1957 met een goede en gezonde orderportefeuille. Toch stak het jaar ongunstig af bij het voorgaande jaar door de voortdurende stijging van kosten voornamelijk personeels kosten en stijging van grondstoffen. Terwijl de eerste helft van het jaar ondanks stijgende kosten nog goed was, traden in het derde kwar taal naast ziekte nog andere fac toren op die, met name op de vraag zijde, hun invloed uitoefenden. De wolprijzen daalden, de handel werd aarzelend en terughoudend en men trachtte van orders af te komen. De ontstane recessie deed niet slechts de orders in omvang teruglopen maar ook de prijzen, waartegen deze orders geplaatst konden worden, worden slechter. De vooruitzichten voor 1958 waren in de eerste maanden al niet te gunstig. Maar momenteel kan geconsta teerd worden, dat het dieptepunt waarschijnlijk reeds gepasseerd is. De orderportefeuille is thans be hoorlijk voorzien. Er werden veel bezuinigingen doorgevoerd en de produktiviteit verbeterd. Bovendien ontwikkelt zich in Duitsland een betere vraag naar de produkten. Er werd geen dividend uitgekeerd. EXPORT ËN... UITPUTTING VAN GRONDEN. Aan de Venlose veiling is het asperge-seizoen weer volop begon nen. De grond is warm en het uit lopen gaat nu zeer snel. Twee weken te laat, tengevolge van de langdurige kou, is het sei zoen van deze lente-lekkernij be gonnen, hetgeen wil zeggen, dat dit weken korter zal duren dan andere jaren. Want «t t*" oa jUnt is het steken einde, om de durende de zoiuZi ide legenheid te geven tot uitgroei." Het laat zich aanzien, dat de asperge-aanvoer dit jaar minder groot zal zijn dan verleden jaar, toen 3.6 miljoen kilo werden aan gevoerd tegen 3 8 kilo in 1956. Dit jaar zal de aanvoer aan de Venlose veiling vermoedelijk de 3 miljoen niet halen. Het natte en koude weer van de vorige zomer heeft het gewas slecht doen gedijen en de gevrees de voetziekte, een schimmelziekte, waardoor vooral de nog veel voor komende Amerikaanse asperge- soort zeer gevoelig is, vrij veel schade heeft aangericht. De beginprijs aan de veiling die circa f 4.per kilo bedroeg, zal zeker nog wel dalen, als de grote aanvoeren los komen. Ec iter niet veel, want de vraag is groot en men zal niet kunnen verwachten, dat men voor veel minder dan f 2 50 per kilo de sma kelijke sappige slierten op tafel zal kunnen krijgen. De komende dagen als bij de communiefeestn en Pinksteren de asperge, vooral in Duitsland, een algemeen gevraagde lekkernij zal zijn, zullen de prijzen zeker hoog blijven. EXPOET De afzet van de Noordlimburgse asperges is overigens voor 't over grote deel een kwestie van export. In Nederland bedraagt het verbruik nog geen 2 ons per hoofd. In West-duitsland daarentegen bedraagt dat 1.7 kilo per hoofd. En hoewel Duitsland zelf ook belangrijke gebieden heeft, waar asperges worden geteeld in de omgeving van het Schwarswald ondergaat deze teelt op 't ogenblik een grote uitbreiding, is de vraag naar onze Limburgse aspergee er nog steeds groter dan het aanbod. Ongeveer 60 pet van de aanvoer te Venlo worden voor onmiddellijke export aangekocht. Ongeveer 20 pet worden opgeno men door de conservenfabrieken, die eveneens voor het belangrijkste deel voor de export produceren. En van de overblijvende 20 pet die door het binnenland afgenomen worden, gaat nog ongeveer de helft via de kleinhandel in Venlo en de omgeving de grens over. UITPUTTING In de produktie heeft op het ogenblik een verschuiving plaats. De oude aspergegebieden Grubben- vorst en Lottum, leveren tengevol ge van uitputting van de grond en toenemende ziekteverschijnselen in verminderde mate. Een grote toename in de asper geteelt geven, naast Helden en omgeving, Venray en omgeving, de meest noordelijke dorpen van Lim burg te zien: Bergen, Well en Wei- looi. Hier werken heel wat kleine telers, vaak arbeiders met een lap grond, aan de aspergeteelt mee, kan U zo echt blij ma ken. En OVERAL zult U vast niet slagen. Maar wij brengen geen „Jan en alleman" genre en daarom maakt niet alleen het slagen bij ons zo blij, maar nog meer het dragen. Zo leveren wij als het ware verhuurt glas, bestek en porcelein. Bezorgen en ophalen gratis. Grotestraat 29 Tel. 385 Prachtsortering van Venray Het Warenhuis fa. Th. Pouwels Zn. Hofstraat 10 Tel. 566 A.s. Donderdag 22 mei zitting van 1.30—6.30 uur in Restaurant Janssen, Stationstraat 1, Venray, voor pedicure en voetbehandeling steunzolen, elastieken kousen, enz. Pijnloze behandeling. Opgegeven privé adressen voor aan huis worden na zittingstijd in volgorde afgewerkt. Medisch ged. voetspecialist VENLO Tel. 04700—258 in alle maten Wasketels Wasstampers Wasrekjes Wasschragen Wasborden Wringerbokken Zinken badkuipen Kinderbadjes Wasdraad Strijkplanken" Mouwplankjes Strijkijzers Hofstraat 10 Julianasingel 2 Telef. 566 Algehele regeling en verzorging van Begrafenisonderneming Telefoon 592

Peel en Maas | 1958 | | pagina 1