Opening bejaardencentrum Horst Voor de Politierechter SPORT Zondag na Christas'Hemelvaart Noveen voor Pinksteren Film-agenda: Voor de pluimveeteelt Overpeinzingen c A KM ^VP0tfi«fe<n Zaterdag 17 mei 1958 No 20 NEGEN EN ZEVENTIGSTE JAARGANG sa PEEL EN MAASB DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MUNCKHOP WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN GROTESTRAAT 28 TELEFOON 612 GIRO 150852 Na het feest van Christus' He melvaart gaan we ons weer op een nieuw feest voorbereiden, op het Pinksterfeest. Velen zien het verband met tus sen deze twee feesten. En trouwens, wij allen mogen ons wel eens afvragen, wat deze feesten van Pasen, Hemelvaart en Pinksteren in ons godsdienstig leven eigenlijk voor een betekenis hebben. Wij lopen gevaar het mysttrie van 's Heren Hemelvaart even als dat van Zijn Verrijzenis een zijdig te zien als een persoonlijke verheerlijking van Christus. Wij begrijpen de eigenlijke heils betekenis niet ervan, wat het na melijk betekent voor ons persoon lijk en voor ons waarachtig geluk. Het is zeker waar, datJezus door Zijn Hemelvaart voorgoed Zijn Hemelvaart is binnengegaan. Hij zetelt nu aan Gods rechter hand. Maar evenals Gods Zoon voor ons heil uit de hemel is neerge daald en leed en stierf aan 't kruis, zo is Hij ook voor ons heil uit de dood opgestaan en ten hemel op gestegen. „Hij, die neergedaald is, Hij is het ook, die is opgestegen hoog boven alle hemelen om alles te vervullen", zo hoorden wij daags voor Hemelvaart in het Epistel. Zo steeg onze Heer ten hemel op om er voor allen een plaats te bereiden, maar ook om als ver heerlijkte Verlosser de volheid van Zijn gaven over Zijn Kerk uit te Storten, Jeder jaar in de tijd tussen Hemel vaart en Pinksteren zien wij weer met Maria, de Moeder van Jezus, en met de apostelen met verlangen uit naar de komst van de Heilige Geest, de grote en enige Gave des Heren, die alle andere gaven in zich bevat. Door ons Zijn Geest mede te delen komt Jezus Zijn belofte na die Hij deed vóór Zijn heengaan naar de Vader: „Ik laat u niet als wezen achter. Ik ga heen en kom weer tot u, en uw hart zal zich ver heugen". Christus moest aan Zijn leerlingen eerst Zijn zichtbare tegenwoordig heid onttrekken, om daarna door Zijn Geest in al Zijn leerlingen en in heel de Kerk Zijn leven en Zijn werkzaamheid te kunnen voort zetten. Nu Jezus door Zijn Verrijzenis en Hemelvaart verheerlijkt is en Zijn mensheid geheel van Gods Geest vervuld is, nu kan Hij ons van bij de Vader ook Zijn Geest mededelen en al de gaven van de Geest. Hemelvaart en de Geestes- zending staan werkelijk in nauw verband met elkaar. En die zending van de Heilige Geest valt samen met het geheim- nisvol wederkomen van Christus in Zijn Kerk. „Ik ga heen en kom weer tot u." Door Zijn Geest deelt Christus aan Zijn gelovigen Zijn goddelijk leven mee. Door de Heilige Geest leeft Christus voort in Zijn gelovigen. Door de Heilige Geest is Christus ook steeds werk zaam tegenwoordig in heel Zijn Kerk. Ja, die Kerk is door de Heilige Geest de Christus die onder ons voortleeft en Zijn verlossings werk aan ons voortzet. Christus wil ons met Pinksteren weer rijkelijk Zijn Geest mededelen, dat wil zeggen Zijn goddelijk leven. En dit goddelijke leven dat in de mens komt is een liefdeleven, liefde voor God onze Vader en liefde voor al onze medemensen? Het is tevens kracht en moed om te getuigen voor Christus die in ons leeft en voor Zijn leer. „Ge zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt en Mijn getuigen zijn". Niet alleen met woorden zullen wij voor Christus moeten getuigen maar veel meer met de daad, door een waarachtig christelijk leven. Wij zullen voor dat alles natuur lijk ook vol dankbaarheid moeten openstaan: dat is alles wat van ons in deze dagen voor Pinksteren ge^ vraagd wordt. Zoals de hemelse zaligheid en de aanschouwing Gods ons hoogste verlangen moet zijn voor het leven na de dood, zo moet de Geest van Jezus in ons en Zijn genade onze vurigste wens zijn voor deze aarde. Laten wij dan ons hard gereed maken voor de komst van de Hei lige Geest. De beste voorbereiding is: vurig verlangen met ingekeerdheid en ook de bereidheid om met Christus te lijden. Want de H. Geest is de Geest van Christus en wel van de gekruisigde Christus. Grootste bedevaart naar Lourdes De Nationale Bedevaart, de grootste die tot heden door Neder landers werd gehouden, is maandag naar Lourdes vertrokken. Er nemen ruim 3000 personen aan deel, van wie 2000 leden van de Kath. Neder landse Boeren- en Tuindersbond. Mgr. Bekkers, bisschop-coadjutor vah Den Bosch, leidt deze bedevaart. Te Horst werd zaterdag j.l., het nieuwe bejaardencentrum Berkele Heem ingezegend door Mgr Hanssen en officieel geopend door de Com missaris der Koningin dr. F. J. Houben. Voor opname van bejaarden telt Berkele Heem wat door het Ven- rayse aannemers!) zdrijf N.V. Nelis- sen in 2 jaren is gebouwd een 80-tal kamers, verdeeld in een- en tweepersoons kamers benevens een drietal flatjes, waarin in totaal 98 bejaarden een gezellig tehuis heb ben. Reeds verschillende Venrayers vonden hier een plaats. Voor de verzorging van de ge- huisvesten zijn er daarnaast nog een ruime recreatiezaal en gezellige zitjes. Er is verder een revalidatieafde- ling waar een 32-tal zieken of hulp behoevenden verpleegd kunnen worden. Ook voor de verpleegsters en verzorgsters is een aparte af deling gebouwd met 25 kamers. Daarbij zijn een uiterst mo derne keuken die tegelijkertijd het bejaardencentrum en het ziekenhuis van het nodige voorziet. Een nieuwe kapel vormt tenslotte middelpunt en bekroning van dit nieuwe heem. Bejaardenzorg In zijn inleidend woord wist de Gouverneur te vertellen, dat Lim burg thans 60.000 bejaarden kent, waarvan feitelijk 12 pet. noodza kelijk in een bejaardentehuis moes ten worden opgenomen. Hoewel er in verschillende plaat sen bejaardencentra zijn en worden gebouwd, alsmede speciale bejaar denwoningen, kan nu slechts de helft hiervan geholpen worden. Dan mag niet vergeten worden, dat Limburg nog een gunstige plaats inneemt wat betreft het aantal be jaarden. Is het landelijk gemiddelde, dat 8,5 pet van de totale bevolking bejaard zijn, in Limburg is dat 6,3 pet. Doch door verschillende oorzaken neemt de „veroudering" nog toe. Momenteel is de gemiddelde men senleeftijd te stellen op 75 jaar, terwijl hij een 50-tal jaren geleden niet boven de 46 kwam. Vandaag aan de dag bereiken 45 pet. van de Nederlanders de 80-jarige leeftijd, terwijl 65 pet toch nog altijd 75 jaar wordt, een gevolg van de ver beterde levensomstandigheden en betere medische verzorging. Daarmee staat Nederland echter nog niet eens aan de spits, want telt ons land momenteel 8,5 pet be jaarden, in Engeland is dat 10,5 en in België zelfs 11 pet. Hier blijkt de sterke teruggang van het ge boortecijfer nog groter invloed te hebben. Voor 1930 telde ons land 200.000 bejaarden en nu in 1958 schat men op goede gronden het aantal op niet minder dan een millioen. Als nu elke gemeente van ons land, ook de allerkleinste, een be jaardencentrum rijk was van de zelfde opname-capaciteit als Horst, zouden zij gezamenlijk nog maar nauwelijks 10 pet van alle bejaar den kunnen opnemen. Dit is dus wel een accuut pro bleem, gezien het cijfer van 12 pet. wat de Gouverneur in zijn openings woord liet horen. Of met de oprichting van dit cen trum en dat van Overloon de be hoeften voor deze streek gedekt zijn is dus nog een vraag, waarop het antwoord o.a. door de gemeente Venray zal dienen gegeven te wor den. In Gennep was ruzie in een café ontstaan. Het dierbare vaderlandse vocht had bij de een zijn Batavie ren-instincten losgeslagen, met het gevolg, dat hij tegen een ander zei: dat hij tegen zo'n misselijk gezicht niet langer kon kijken en bijgevolg maar een klap wou geven. De ander was echter nog bij de pinken genoeg om die klap te ont duiken en er zelf een flinke terug te geven. Die was wel raak, want het bloed spetterde uit onze bata- vier zijn neus en zijn pak was weldra versierd met bloedspatten. Bovendien viel hij ook nog en toen was Leiden in last. De politie kwam er aan te pas, en de klap-uitdeler ging op de bon Onze batavier had echter behalve een beschadigd pak ook een be schadigd horloge en de kosten van het herstel bedroegen zelfs rond de f 150.— Daar wou hij de klap-uit-deler ook voor op laten draaien, maar die verweerde zich fel en bitter, evenals hij zich in genoemd café verweerd had. Het eind van het lied was, dat hij f 20 boete mocht betalen voor de bloedneus en f 7.50 voor het stomen van het bebloedde pak. Maar dat horloge zal de geslage ne zelf moeten betalen, omdat uit de getuigenverklaringen geen enkel redelfik bewijs te vinden was, dat verdachte dat vernield zou kunnen hebben. Een Horstenaar fietsté in het avonduur naar Horst en had achter zijn fiets een zgn. f ietswagentje, waarin een kinderwagen met baby stond. Daar komt een au to achterop die waarschijnlijk verblind dooreen tegenligger, pardoes tegen deze wielrijder oprijdt. Het fietsenwagentje werd bescha digd, evenals de kinderwagen, de kleine kreeg gelukkig niets, maar de fietser zelf gaat voor enkele weken de lappenmand in. Pe zo ongelukkige automobilist moest nu voorkomen en had maar één verklaring voor dit feit, nl, dat het wagentje onvoldoende verlicht was, zodat hij, noch zijn mede-in zittenden het tijdig genoeg zagen. Maar getuigen-verklaringen be wezen anders. Er had wel degelijk een achterlichtje op het wagentje gezeten en dat had ook gebrand. Wegens onvoorzichtig rijden werd de autobestuurder veroordeeld tot f 50 boele, terwijl de schade ad f 150 ook nog voor zijn rekening komen. Enkele jongelui uit Merselo had den hun vrije tijd niet beter weten te besteden dan door te trappen tegen lichtmasten en met het uit werpen van lampen langs de weg. Ze kregen een boete van f 30.— voor dit „misselijke feit" zoals de Officier het noemde. Dat de ruilverkaveling ook wel eens minder prettige dingen met zich brengt, bewees het Gennepse geval, waar een boer een weg kreeg toegewezen, waarover echter ook anderen mochten rijden. Die anderen zouden de weg graag op geknapt zien, maar de betrokken boer voelde daar weinig voor. Dat gaf al wrijving, die tot een totale oorlog uitgroeide toen op een ge geven moment de anderen op eigen houtje aan het herstel van die weg begonnen met behulp van een tractor. Toen dan de boer een wagen groen van het veld ging halen en wagen en tractor naast elkaar stonden, toen begon het lieve leven, waarbij een betrokken juffrouw een watje-kou kreeg van heb ik jou daar, het paard met een schop werd bewerkt, de voer man met de schoppensteei en de tractor met de riek. Advocaten hebben er dagwerk aan gehad om alle schade te becijferen en de achtergrond van deze „boeren oorlog uit de doeken te doen, De watje-kouwer kreeg f 40,—. De man met de schoppensteei ook f 40.en de man met de schop f 25,omdat het paard uiteraard van zijn paard zijn, moeilijk kan vertellen of hij of zij er pijn van ondervonden had. En de man met de riek werd vrijgesproken, omdat een tractor tegen een riek wel bestand is. En nu maar wach ten op de volgende ontmoeting. HANDBOOGSPORT Zondag 11 mei werd bij de Een dracht Veulen het le districtscon cours gehouden van district XI. De uitslag was als volgt: Ere-afdeling le De Batavieren I, Castenray 455 p 2e Diana I, Venray 449 p 3e St. Oda I 447 p 4e Willem Tell I, Oirlo 424 p 5e St. Sebastiaan I, Heide 419 p 6e St. Hubertus I, Merselo 416 p 7e St. Antonius I, Halfweg 392 p 8e St. Joris I, Leunen 390 p 9e St. Anna I, Venray 380 p Klasse A le Diana II, Venray 415 p 2e St. Oda II, 415 p 3e Ons Genoegen I, Ysselst. 401 p 4e De Eendracht I, Veulen 369 p 5e St. Hubertus II, Merselo 357 p 6e Rare SchuttersI, Overloon 324 p 7e St. Anna II, Venray 324 p 8e Ons Genoegen I, America 299 p 9e St. Oda III, Venray 250 p Klasse B le Diana III, Venray 414 p 2e Batavieren II, Castenray 377 p 3e Griendtsveens Uitsp. I 328 p 4e St. Sebastiaan II, Heide 307 p 5e St. Jozef I, Holthees 305 p 6e Ons Genoegen II, Ysselst. 298 p 7e St. Antonius II, Halfweg 295 p 8e St. Agatha I, Aijen 288 p 9e Willem Tell II, Oirlo 203 p Klasse C le St. Anna IH, Venray 320 p 2e Ons Genoegen n, America 291 p 3e Diana IV, Venray 262 p 4e St. Joris II, Leunen 255 p 5e Rare SchuttersII, Overloon 246 p 6e St. Oda IV, Venray 227 p 7e St. Sebastiaan III, Heide 213 p 8e Griendtsveens Uitsp. II 115 p Klasse D le De Eendracht II, Veulen 267 p 2e St. Hubertus III, Merselo 241 p 3e Batavieren III, Castenray 234 p 4e Ons Genoegen III, Ysselst. 224 p 5e Batavieren IV, Castenray 207 p 6e Ons Genoegen III, America 204 p 7e St. Antonius III, Halfweg 202 p 8e St. Joris III, Leunen 121 p Personele prijzen le pr. P. v. Ooi, St. Oda, 49 p. 2e pr. Jos. Gielens, St. Sebastiaan 3 x 10. 3e pr. H. v.d. Putten, Diana, 5x9 na loting. 4e pr. A. Verstegen, St. Jozef, 5 x 8 na loting. 5e pr. L. Hellegers, Willem Teil, 5 x 7 na loting. 6e pr. L. Siebers, Diana, 5x6. ?e pr. G. Wijnhoven, Ons Ge noegen, America, 4x5. 8e pr. M. Sanders, Ons Genoegen, America, 3x4. 9e pr. J. Hendriks, St. Hubertus, 4x3. 10 pr. H. Flinsenberg, St. Huber tus, 3x2. lie pr. A. Linders, St. Agatha, 2x1. Drietallen le pr. St. Oda, 130 punten. 2e pr. Willem Teil, 122 punten. 3e pr. Diana, 120 punten. Op 15 Juni a.s. wordt een jubi leumconcours gehouden op de doelen van St. Jozef te Holthees bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan. Op 13 juli a.s. zal St Oda het openingsconcours houden, dat we gens omstandigheden vorig jaar is uitgesteld. Op 20 juli a.s. wordt bij St. Oda het tweede kringconcours gehouden. P.D.V. DE ZWALUW Wedvlucht vanuit Fosse, 616 dui ven. Uitslag als volgt: 1, 3, 18, 19, 67, 113, 117 en 152 Lormans: 2, 66, 77, 133, 134 en 150 P. en J. Hendriks; 4, 12, 80, 89, 96 en 142 G. Philipsen; 5, 57 en 94 Crooymans; 6, 32 en 78 Ewals; 7, II en 36 Manders; 8, 42, 50, 53, 128 en 129 Gommans; 9, 35, 102 en 149 F. Vermeulen; 10 en 34 Jac. Verstegen; 13 J. Custers, 14,110 en 139 Boom en Zn.; 15 en 81 Gebr. Philipsen; 16 J. Jansen K; 17, 23, 48, 56, 64, 104, 106 en 131 P. Strij- bosch; 20, 46 en 97 Tonen; 21, 29, 3C, 33, 40, 47, 63, 75, 91, 100, 101, 124, 136, 140 en 144 J. Verstegen en Zn.; 22 en 99 G. Jansen H; 24 en 65 J. W. Hendriks; 25, 109 en 138 De Riet-Sijbers; 26, 59 en 145 W. Peeters; 27, 88 en 103 v. Ass; 28 en 107 v. Gasselt; 31 Siebers; 37 en 61 L. Thissen V; 38, 95 en 127 Kersten; 39 en 122 Duijf; 41 Gebr. v.d. Heuvel; 43, 60, 86 en 141 M. v. Houdt; 44, 92 en 108 Arts; 45, 114 en 148 H. Hendriks V; 49 H. Jans sen J; 51,116 en 123 vd. Munckhof- Poels; 52, 82, 83 en 135 J. Kusters; 54 J. Strijbosch; 55 v. Dtfck; 58 en 153 Coopmans; 62 en 105 de Lauw; 68 Dinjens; 69 G. Jansen O; 70 en 118 Kelders; 71 v. Haren; 72 J. v. Houdt; 73 en 154 Thijssen; 74 P. Janssen Gr.; 76 Bertrams; 79 en 87 Servio; 84, 132 en 143 v. Hoof; 85 en 122 Loonen; 90 en 137 Kessels; 93 vd. Laar; 98 en 115 de Bruijn; III Kousemaker; 119 Jaap Janssen en Zn.; 120, 121 en 151 P. Willems; 125 en 126 H. Kleuskens; 130 M. Voesten; 146 en 147 P. Janssen K. GEJAAGD DOOR DE WIND. Het bekende boek van Margaret Mitchell „Gone with the wind", vindt in deze „kolossale" film dan ook de weg naar het filmdoek. Tegen de achtergrond van de Amerikaanse Burgeroorlog, in zeer fantastische scènes verfilmd, speelt zich het familiedrama af. waarin Scarlet O'Hara de centrale figuur is. Deze hebzuchtige en wispeltu rige vrouw, huwt achtereenvolgens drie mannen, die zij weer verliest, ondanks dat diep in haar hart het verlangen leeft naar eigen huis en naar de plaats, waar zij is opge groeid. Als haar laatste echtgenoot haar verlaat, keert ze, gelouterd door 't sterven van haar degelijke, opof ferende schoonzusters, daarheen dan eindelijk terug om opnieuw te beginnen. Deze korte inhoud geeft wel heel summier weer, wat deze film, die ongeveer 4 uur duurt, probeert uit uit te beelden. Het geeft een fantastisch over zicht over de burgerooi log, die hier een waardige en artistiek verant woorde uitbeelding krijgt en toont de verbaasde kijker een stijlvolle schildering van de zeden, gewoon ten en levenswijze van die dagen. De roman is bijna op de voet gevolgd en men staat verbaasd over de uitbeeldingskracht van deze film. De vier uur kijken vliegen om in dit kijkspel, dat nergens onsmake lijk wordt en naast tragiek en sen timentaliteit, ook de ruwe werke lijkheid van die dagen op succes volle wijze weet uit te beelden. Een film, die we zeer gaarne aanbevelen. Onder grote belangstelling uit fokkerskringen opende de secr.- generaal van het ministerie van Landbouw, dr J. Patijn, deze week het centrale toetsbedrijf voor de pluimveeteelt te Putten (gld). Nu in Nederland bijna evenveel eieren worden gelegd als liters melk worden gemolken (ongeveer vijf miljard per jaar) is een geza menlijk streven naar de beste kip pen, die met de minste kosten de beste eieren leggen, een economische noodzaak geworden. In hechte samenwerking hebben fokkers, vermeerderaars en boeren- pluimveehouders door de „Stich ting voor het fokkerijwezen bij de pluimveehouderij "het nieuwe toets bedrijf in Putten tot stand gebracht. Hier kunnenlegcapaciteit, voeder- verbruik en slachtwaarde der door fokkers bij kruising verkregen kippensoorten nauwkeurig worden bepaald. Moderne broedmachines, kuikenstallen, legstallen en zomer- hokken zijn rond een centraal ge bouw geplaatst. Sudie wordt ge maakt ten behoeve van doelmatige en economische bedrijfsvoering. Jr. J. Tukker, voorzitter der Stich ting, releveerde de gunstige wer king van de minimumeisen voor de teeltregeling, waaraan de fokkers sinds een kwart eeuw gebonden zijn. Deze minimumeisen echter zijn slechts de basis voor alle fok kers. Ieder voor zich doel zijn best hier zo mogelijk boven en ver boven te komen, maar nut en waarde van de resultaten voor de boerenpluim- veehouders onweersprekelijk vast te leggen is zeer moeilijk. Worden deze resultaten echter centraal volgens vaste maatstaven getoetst, dan hebben fokker en ge bruiker beiden zekerheid van bewijs. Dr. Patijn zeide, dat degenen, die op de markt hun positie willen handhaven en versterken, hun pro- duktiviteit moeten verhogen. Perfectie van het grondmateriaal, de kip, naast doelmatige werk methode maken dit mede mogelijk, vandaar dat dit toetsbedrijf zo waardevol zal kunnen zijn. Concurrentie, aldus dr. Patijn, is een niet te verwaarlozen stimulans tot inspanning. Dat ondanks onder linge wedijver dit prachtige voor beeld van samenwerking tot stand is gekomen, vervult de overheid, die met plezier heeft meegewerkt, met genoegen. De daad is thans aan de praktijk, aldus dr. Patijn. Verkeersregeling De Venrayse mens, die al ge middeld 2 dagen in de week het gegier van straaljagers e.d. moet verdragen, werd deze week ge confronteerd met nog ander oorlogs- materieel, toen er in de Grote Straat liefst drie zware trekkers met aanhangers verschenen, waarop enkele dreigende tanks geladen waren. Dat deze bakbeesten niet alleen het verkeer in de war brach ten, maar zelfs de trottoirs op moesten om te kunnen passeren, was bijna logisch. Maar niet logisch is, hoe deze tanks in de Grote straat terecht komen. Aan practisch alle ingangswegen van de kom prijken verkeersborden, waarop duidelijk te lezen staat, dat dergelijke wagens van andere, meer op hen berekende wegen moeten gebruik maken. Een enkele is open gelaten voor die wagens, die speciaal midden in de kom op of af te laden hebben. Aangezien we niet het vermoeden hebben, dat hier iemand om een stelletje tanks heeft gevraagd, heb ben de bestuurders dezer wagens deze borden gewoon genegeerd en zijn maar dwars door de kom ge reden. Gelukkig zonder ongelukken ditmaal, maar men vraagt zich toch wel af, waarom dan deze borden geplaatst zijn. Want zij zijn het heus niet alleen. Verschillende duitse vraohtwagens, van hetzelfde kaliber, kan men links en rechts ook nog al eens aantreffen. We wachten al enkele maanden op een nieuwe verkeersregeling, maar dat heeft met deze zaak toch niets te maken. Daar mocht wel wat meer aandacht aan geschon ken worden. Herdenkingsmonument We hebben in Venray een her denkingsmonument, waarbij in october een korte plechtigheid ge houden wordt en dat ook in de rest van het jaar de voorbijganger herinnert aan Venrays donkerste dagen. De namen van alle slacht offers, in zwaar brons aangebracht, accentueren alleen maar het leed van die dagen en het is daarom goed zulk een monument te heb ben en deze lijsten van slachtoffers. Maar de vreemdeling doet het vreemd aan, dat aan dat monument tot deze week toe nog altijd een verdorde krans lag van october 1957 en dat aan de achterkant twee graspollen wat kleur en fleurigheid aan het geheel pogen te geven. Was het de opzet niet, dat naast de naamlijsten twee lampen zouden komen hangen en was het de opzet oils j niet dat in de bloemenbak bloemen zouden komen in plaats van on kruid e.d. Waarom wordt dit niet voltooid en waarom laat men de plantsoenendienst ook deze bloemen bak niet verzorgen. Het getuigt zo, van zo weinig hoogachting.... Bescherming Bevolking. Te Venlo heeft de Bescherming Bevolking het nut van deze instel ling laten zien in een uitgebreide tentoonstelling. Daar zijn behartenswaardige din gen gezegd, zoals te doen gebrui kelijk en daar is onder andere ook nog eens gewezen, op het grote belang van de indeling van 't land zgn. A.- en B.-kringen. A.-kringen zijn de voorname plaatsen, B. de minder voorname. De zin van deze verdeling zou logisch zijn, indien we niet de er varing kenden van de afgelopen oorlog. Men kan zich voorstellen, dat 'n stad als bv. Eindhoven, eerder zal worden aangevallen in verband met industrieën, wegenknooppunten e.d. dan bv. Overloon de betrekke lijk kleine gemeente in de nabij heid van de Maas. De afloop van de laatse oorlog heeft wel getoond van hoeveel be lang op 'n gegeven ogenblik Over loon was, om van Venray nog maar niet te praten. De gevolgen hebben velen van ons aan have en goed ondervonden. Daarom huiveren we altijd een tikkeltje als men op voorhand al een indeling aan het maken Is van „oorlogsgevaren-klassen". We heb ben zo het idee als er ooit iets van komt, vriend noch vijand zich stoort aan wat thans achter verschillende bureaus is en wordt uitgedacht. Trouwens, tussen het viicg^cia Laarbruch en de Peel, ligt men in tijden van gevaar ook al niet zo heel teruggetrokken. Bij al het goede dat de B.B. in derdaad biedt, is die indeling be paald iets, dat ons niet zo bijster aanstaat. Nieuws uit Venray en Omgeving Zondagsdienst huisartsen Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot zondagnacht 12 uur, wordt de prak tijk der huisartsen voor Venray e.o. waargenomen door Dr. VAN THIEL Stationsweg 9 Telefoon 465 Uitsluitend voor spoedgevallen. GROENE KRUIS Donderdag a.s.: Zuigelingenbureau voor de Kerk dorpen. Bekendmaking De burgemeester der gemeente Venray brengt ter kennis van de jachtaktehouders in deze gemeente, dat ter secretarie, afdeling I, een jachtakte voor het seizoen 1958/1959 kan worden aangevraagd. Bij de aanvrage moet één pasfoto worden overgelegd. Venray, 12 mei 1958. Geslaagd Voor het diploma lypiste slaagde te Venlo Mia Flinsenberg en Corrie van Heeswijk. DE R.K. HUISHOUD-SCHOOL TE VENRAY Nu de volgende week de aangifte weer zal plaats hebben van de leerlingen voor de huishoudschool, willen wij U in het bijzonders eens wijzen op een nieuwe opleiding, die daar in september beginnen zal, nl.: „de opleiding voor kinder verzorgster." Meisjes, in het bezit van diploma Assistente of van de vormingsklas. kunnen worden toegelaten. De opleiding duurt 2 jaar. Hier van is 1 jaar schoolopleiding, het tweede jaar is praktijk. Het schoolgeld wordt berekend naar inkomen en grootte van het gezin. Ouders, die gaarne meerdere in lichtingen wensen over deze en andere opleidingen aan de huis houdschool. gelieve zich te wenden tot de directrice. Welpen in Leunen Deze maand beginnen we in Leunen met de welpen. Jongens van 9 tot 11 jaar die er interesse voor hebben, kunnen zich deze week opgeven bij Hopman v.d. Hulst, door op een briefje hun naam, adres en geboortedatum te zetten en dit in de bus te werpen. Gaarne volledige medewerking van de ouders.

Peel en Maas | 1958 | | pagina 1