Moederdag Bloemendag Eeuwige Lente-dag alabastine SPORT Bollen-boter Dry Cleaning Balatum J. Keijzers Schoolstr. 2 Tel. 150 Ingezonden. EBBERINK Het Warenhuis Gevonden: Alle grote en kleine mannen New Belt pantalon alabastine, het wondermiddel &ee qeed Ti Za'erdag 10 mei 1958 No 19 NEGEN EN ZEVENTIGSTE JAARGANG EL EN MAAS Tf, CONFECTIE VAN vk "EEN RIJK BEZIT DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MU^CKIJOF ^^JjEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN PKLJ^ PERTKVVARTAAL^L40 BUITENVENRAY f 1.60 GROTE STRAAT 28 TELEFOON 513 GIRO lo0653 M S.V.V.-nieuws In een harde wedstrijd, waarin Venray met 2 invallers uitkwam, werd de halve buit toch nog uit Arcen meegebracht (2—2). Vooral in de eerste fase van de strijd kreeg onze achterhoede het zeer zwaar te verduren, maar dank zij vooral het werk van de aan voerder-spil en een doelpunt van de linksbinnen, was de stand bij rust 0—1. Na rust werd door een ongeluk kige val de SVV-keeper uitgescha keld, en ondanks de goede wil van de reserve-doelman, was de rust in de achterhoede verdwenen en kon Arcen 2 x doelpunten. Geluk kig kon de rechtsbuiten nog tijdig de gelijkmaker scoren. Al met al een wedstrijd met wei nig goed voetbal, waaraan de tegen stander door haar speelwijze het meeste debet was. Venray 2 ontving Wilhelmina 3 en moest in een slechte wedstrijd toezien, dat Weert met 3—5 aan het langste eind trok. Ondank een te elfder ure gefor meerd elftal wist SVV 4 in een aardige, met veel enthousiasme ge speelde wedstrijd met 6—0 de re- resves van Broekhuizenvorst te verslaan. A.s. zondag weer een uitwedstrijd voor SVV I. De reis gaat naar het middelmatig geklasseerd OVCS. Venray 2 blijft weer thuis en ontvangt het 3e elftal der geel zwarte kraal-bewoners. Venray 3 verplaatst zich naar Meterik. Donderdag (15 mei) speelt het eerste elftal een ingelaste compe titie-wedstrijd tegen Tiglia. Succes! Handboog Het eerste kringconcours van de handboogschutters kring Venray, wordt zondag gehouden op de doelen van de handboogschutterij De Een dracht te Veulen. P.D.V. DE ZWALUW Wedvlucht Java, 698 duiven 1 18 22 23 27 37 49 64 131 142 Lor- mans, 2 8 9157 Gommans, 315 140 146 de Riet-Sijbers, 4 Crooymans, 5 29 46 54 118 110139 P. en J. Hen driks, 6 20 42 58 62 96 97 99 100 104 110 115 116 145 G. Philipsen, 7 M. v. Houdt, 10 W. Peeters, 11 134 Vercauteren, 13 26 28 66 158 172 de Bruyn, 13 17 28 35 51 76 117 119 125 Verstegen Zn. 14 40 44 48 80 169 Munckhof-Poels, 16 31 A. Willems, 19 70 138 Manders, 21 47 89 156 J. Kusters, 24 30 36 41 60 81 82 154 170P. Strijbosch, 25 Barends, 32 43 90 163 Loonen, 33 57 74 141 Thijsten, 34 1C1 P. Willems, 39 69 113 160 P. Janssen K., 45 56 68 75 99 174 Kersten, 50 94 Servio, 52 53 136 166 Arts, 55 114 127 137 161 J. Janssen Zn., 58 Gebr. Hendriks 59 135 171 G. Janssen O., 61 71 Dinjes, 63 124 Swaghover, 65 73 79 87 108 P. Janssen Gr., 67 Janssen K. 72 103 Duyf, 77 86 128 Voesten, 78 v. Haren, 83 129 J. Strijbosch, 84 112 155 Kelders, 85 v. Dijck. 88 109 143 144 148 154 168 Boom Zn., 91 92 123 164 165 de Lauw, 93 107 Coopmans, 98 102 Hendriks V., 105 H. Strijbos, 106 van GasseTt, 111 Smits, 121 H, Vermeulen &Zn. 122 147 Siebers, 130 Thissen, 132 133 Kleuskens, 149 Lucassen,150 Gebr. Hendriks, 151 152 Bertrams, 159 G. Janssen H., 162 v. Ass, 167 Jans sen Y., 173 Schellen. Wedvlucht Ribecourt 314 duiven I 4 17 17 G. Janssen O., 2 23 72 P. Janssen Gr., 3 Coopmans, 5 44 Ewalds, 6 Manders, 7 30 31 52 65 66 P. en J. Hendriks, 8 41 Boom, 9 P. Strijbos, 10 51 77 Crooymans, II 73 74 J. Janssen K., 12 Smits, 13 Joh. Janssen, 14 20 38 39 56 Loonen, 15 16 28 Kleuskens, 18 J. Custers, 21 P. Janssen K., 22 Jans sen V., 24 J. Janssen en Zn., 25 55 58 64 Arts, 26 60 A. Willems, 27 v. Ass, 29 Lormans, 32 45 Kelders, 33 vd. Heuvel, 34 Maassen, 36 53 62 Kersten, 37 Schellen, 40 G. Jans sen H42 50 61 Jerstegen en Zn., 42 Servio, 43 Bertrams, 46 P. Wil lems, 47 49 63 59 J. Strijbosch, 48 van Haren. 54 de Riet-Sijbers, 57 Din jens. 59 Barends, 67 76 W. Peters, 68 78 Munckhof-Poels, 70 Maas, 71 Gommans, 75 v. Dijck. HAND- SPAN- en TREK- DIENSTEN. Met de uiteenzetting in Peel en Maas van 3—5—'58 van uw mening over de Haèstedé zult U gemerkt hebben, dat wij nog niet zo heel ver van elkaar staan en er maar één moeilijkheid overblijft: Hoe geven wij de garantie, dat de ge meente Venray de ontvangen af koopgelden voor de Heèstedé toch binnen krijgt langs een of andere weg. Wij zijn het er over eens, dat dit zal moeten, omdat de gemeente noodlijdend zegt te zijn. Wij zijn het er over eens, dat de lasten niet bij de een kunnen wor den verminderd en dan maar op de ,,nek" van een ander te schui ven, Maar indien door een juiste toepassing van de rechtvaardigheid de lasten redelijk worden verdeeld, kan het nooit rechtvaardig zijn wat wethouder Pubben beweert, dat hij het liever afkoopt, omdat hem dit als landbouwer voordeliger uitkomt. Dat bewijst tevens, dat er aan de rechtvaardigheid iets ontbreekt, want ook een wethouder moet vol doen aan de rechtvaardigheid van de Haèstedé. Bovendien bewijst deze uitspraak dat de landbouwers er voordeel in zien en het niet erg zouden vinden dat het voor anderen nadeliger is Lees art. 6 van de Haèstedé goed en U bemerkt, dat deze is ingesteld tot onderhoud en verbetering der bestaande wegen, alsmede tot het aanleggen van nieuwe straten enz. Wat heeft het nu voor zin lang te praten over het nut van deze Haèstedé voor de landbouwers, als de 12 personen, die de Haèstedé naar de letter willen uitvoeren, niet bij machte zijn, dat naar behoren te kunnen doen. Dat is doelloos en waardeloos werk en de ondoelmatigheid van de Haèstedé is hiermede een feit. Waarom ik geen candidaat ben voor de a.s. gemeenteraadsverkie zing? Och, ik wil hier alléén maar zeggen, dat het voor een afd.voorz, van de K.V.P. niet mogelijk bleek, dit langs democratische weg, in 't belang van 't algemeen klaar te spelen. Het egoïsme en groepsbe lang hebben ook hier de deur dicht gedaan voor gezonde democratische invloeden op het gemeentebeleid. Wees echter gerust, deze kwestie komt nog wel eens ter sprake na de uitslag van de verkiezingen, evenals de voorstellen voor een redelijke oplossing, waar U om vraagt. Dat de gemeente in processen gelijk kreeg is nog geen bewijs van gelijk hebben; ook „wegens gebrek aan bewijs" enz. u kent dat wel, gerechtelijke dwalingen zijn ook menselijk, zie anders de zaak van majoor K. De heer Hoedemaekers gaf in Peel en Maas van 5-6-'54 ook een duidelijk verweer, maar als iemand niet lezen kan en de bedoeling niet begrijpen wil, zoals een mijnheer W.W. toen deed, dan wordt het moeilijk de rechtvaardigheid tegen over het onrecht te verdedigen. Met sarcastische opmerkingen wordt het onrecht geen recht en blijft het een „chronische kwaal", daar willen wij met elkaar wel vanaf. Door een rechtvaardige verdeling van delas ten en de lusten komen wij er. Geachte Redactie, ik fulmineer niet rechtstreeks tegen U, maar tegen de „indruk" die het op mij maakt, dat anderen „achter de schermen" aan het fulmineren zijn. Het gaat hier toch om een zaak die uit de wereld moet en deze moet niet tegen elkaar, maar met en door elkaar opgelost worden, in het welbegrepen belang van ons allen, voor de burgers van het mooie Venray in de Peel. Is het erg als meningen tegen elkaar botsen en verkeerde uitleg gingen worden rechtgezet? Het gaat er niet om iets goed te praten, maar voor het nageslacht iets goeds gedaan te hebben, willen wij dat bereiken, dan moet de Haèstedé toch wel verdwijnen, al wil de gemeente het geld wel ont vangen. Ja, dat lean ook ik en velen met mij begrijpen. Met dank voor de plaatsing. M. W. v. VUGT. Nagekomen kerkberichten Parochiekerk St Petrus Banden: maandag, dinsdag en woensdag zijn de kruisdagen, eerste H. Mis om half 7. RECTORAAT VEULEN Zondag: 7 gel. tot com., 7.30 lm. tot int., 10 u. best. hoogmis overl. fam. Aarts-Lohmans Aarts-Hegger 2.30 lof. Maand, dinsd. en woensd. de Kruisdagen, processie na le Mis. Maandag: 7u. Hoogm. t.e.v. OL. Vr. v. Lourdes tot int. Dinsdag: le v.d. Negen dinsdagen. 7 u. Hoogm. t.e.v. O.L. Vr. en de H. Antonius. Woensdag: 7 u. Hoogm. overl. fam. Nijssen-Colen, 8—9 u. biechthoren. Donderdag: Feest v. 'sHerenhemel- vaart en Eerste H. Communie. Om 7.15 worden de kinderen aan school afgehaald. 7.30 lm met Eerste Com. de H. Mis is tot int. Janssen-Smul- ders. algm. H. Com. v.d. schoolkin deren tot int. v d. communicantjes, 3 u. Vespers. Vrijdag: 7.30 lm. zal. vr. Heidens. Zaterdag: 7.30 lm. tot bijz. int., van 6—7 biechten, 8 u. Lof. Wir kommen uit de Heimat In Opel of Veewee, Door gans die Niaderlande Bis Zandvoort an der See. Wir sprechen etwas Hollands Auf unsere Maniar, Want viele Volksgenossen Waren schon damals hier. Jetzt kommen wir als Gaste, Als rijke Frau en Man, Die Kaseköpfe kijken Uns niet meer feindlich an. Nach Küchenhof und Lisse, Wif fahren herrlich frei En groeten selbstverstandlich Die zwarte Politzei. Wir nemen op de Rückkehr Zeer billig Butter mit, Die Hollander selbst singen Das Margarinen-lied. Herr Göring ist gestorben, Der graag Kanonen hat, Wir essen liever Butter In unser Dorf en Stadt. Der Krieg ist eins verloren Die neue Wacht am Rhcin Zal einmaal stolz gegründet Op Hollands Butter sein... Koffers Reistassen Weekendtassen Boodschaptassen in een ruime sortering bij J.Coenen-Houtackers Zonen Hofstraat Gebruikte meubelen grote verscheidenheiden niet duur. Alleen bij daglicht te zien, nimmer op maandag.Op maandag wélnieuwe meubelen en woningtextiel tegen zeer lage prijzen. Fa. HOOGLAND, BOXMEER. (beter dan stomen) Dinsdags vóór 1 uur gebracht, Vrijdags terug. Marktstraat 5 Cocos Karpetten Reuze keuze fa. Th. Pouwels Zn. Hofstraat 10 Tel. 566 2 Lipssleuteltjes aan ring, Lips- sleutel uo 23, grijze pallpoint, een jongensriem, zwarte portefeuille, geruite sjaal, rijwielsleutel en een overjas, Politiebureau. rode autoped, dr. Kremer, Pa- tersstraat: gele houten autopod, Spee, Oude Oostr.weg; br. lederen herenhandschoen, Martens, Leunen K 10b; zwarte dames-glacés, Evers, Pr.Margrietstr. 17; rode kinderpor- temonnaie en bril in étui, Sassen, Pr.Margrietstr. 9; bos sleutels, van Lierop, Hagel weg 10; gebloemde doek, Janssen, Landw.weg 5; boe kentas, Gussenstr. 2, Leunen; tas met regenjas en 3 handdoeken, Aben, Maash.weg 31; ceintuur van jurk, St. Annalaan4! zwarte heren sokken, Kolkweg 19; gebr. kinder jurkje, Cox, Steegsbroek I 14. AH II1 weten dat de MANORIAL met de brede, elastische ingebouwde heupceintuur prachtig draagt, gemakkelijk zit en bijzonder slank maakt. Alleenverkoop voor Venray en omstreken De zaak die heren kleedt zet losse tegels muurvast Losse tegels en loszittende trapleuningen kunt U met ALABASTINE direkt zelf muurvast bevestigen. Wat kunt U nog meer met ALABASTINE doen? Vlak- en glad maken van houtoppervlakken. Dicht maken van scheuren en gaten in muren,plafonds en lambrizeringen. ALABASTINE, voor 1001 karweitjes in Uw huis, koopt bij Uw drogist, ijzerhandelaar pi verfwinkel. Ook in verpakking van 454 gram verkrijgbaar f 1.20 iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiimimiiimiiiiiiiiiiimiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiis VAN BOXTEL heelt de allernieuwste Philips ail-iransistor boorapparaten. Van nu al kan Uw slechthorendheid voor iedereen onzichtbaar an onmerkbaar blijven. De Philips transistorhoorapparaien bieden U alleen maar voordelen: o. «er klein c. Ingebouwde lairierspoei b. volkomen onzichtbaar dragen d- zeer Inge batterijkosten -e -g* VAN BOXTEL biedt echter nog meerei -v. deskundige adviezen demonstratie door specialisten, ook aan beis Batterijen steeds ven eit voorraad leverbaar. - Raadpleeg Uw dokter over de mogelijkheden welke Philips translstor-hoorapparaten bieden. Onze deskundigen houden zitting op: maandag 12 mei a.s. van 11.00 tot 14.00 uur in Café Den Engel, Grotestr. 33 te Venray HONDERDDUIZENDEN KOPEN BUJ/AN^BOXIEC" HONDERDDUIZENDEN KUNNEN ZICH NIET VERGISSEN. ■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiniuunuiinjiiiiiuiHDMUiftiiiuuiiiniuuiiiiuiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiï

Peel en Maas | 1958 | | pagina 1