Een prijzen oorlog ontbrandt.... „Vraagt en ge znlt VOS' zaden Zuivelvloed over Nederland Alle boter moet weg... 1.000.000: dïora.xiroé°a1,^din|en Een grote VéGé-ontbijtkoek van voor slechts 39 cï. met VéGé-mosterd 10% HINDERWET Boete betaald met oieawe zwendel Pater Gardiaan begraven. Oud deken Thicleo te Horst begraven. fa. v.d. Munckhof Zaterdag 10 mei 1958 No 19 NEGEN EN ZEVENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS 13 DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MU^XKGOF WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN PRUSRPERTK\^1RTAAL I IA0 BUITEN VENRAY f 1.60 GROTESTUAAT 28 TELEFOON 612 GIRO 150652 Kruisdagen en Christus' Hemelvaart Op maandag, dinsdag en woens dag voor het feest van 's Heren Hemelvaart, worden wij door de H. Kerk opgeroepen tot meer gebed: het zijn speciale biddagen, ook Kruisdagen genoemd, met een bid- processie en daaropvolgend een bid- mis. We moeten dan bidden om Gods zegen over de vruchten der aarde, maar ook voor andere noodwendig heden. Hebben die Kruisdagen iets met Hemelvaart te maken? Heel zeker, als wij tenminste het feest van Christus' Hemelvaart ook vieren zoals de Kerk dat bedoelt. Zoals wij met Kerstmis en Pasen als het ware Christus' geboorte en Zijn dood en verrijzenis voor onze verlossing opnieuw meemaken, zo moeten wij ons in deze dagen in denken, dat Onze Heer, die door de verrijzenis reeds Zijn heerlijkheid is binnengegaan, over enkele dagen naar Zijn Vader in de hemel zal terugkeren. Onze Heer is dus reeds reisvaar dig voor de hemelvaart en nu willen wij Hem nog al onze aangelegen heden en gebeden meegeven: dan kan Hij die daarboven aan Zijn Vader voorleggen. Op deze zondag voor Christus' Hemelvaart wil de Kerk ons een groot vertrouwen in het gebed in storten," opdat wij met de Kruis dagen vurig zullen bidden voor onze lichamelijke en geestelijke noden, en ook voor de noden van ons volk en van de gehele christenheid. Bij de meeste gelovigen worden de Kruisdagen heel bijzonder in verband gebracht met het bidden voor de vruchten der aarde. Jezus verbood ons weliswaar alle angstige bezorgdheid aangaande het tijdelijke, maar Hij leerde ons in het „Onze Vader" ook bidden om het voedsel van elke dag. De mens, die vol eenvoud gelooft, weet de hemelse Vader aan het werk in de gang der seizoenen, in de groei en bloei van plant en ge was, in de vruchtbaarheid van vee en veld. De H. Mis van morgen en van de Kruisdagen staat vol met prach tige teksten over het smeekgebed: „Als ge den Vader in Mijn naam iets vraagt, zal Hij het u geven. Vraagt en ge zult verkrijgen, en uw vreugde zal volkomen zijn. Welke vader is er onder u die aan zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt? Als gij dus uw kinderen goede gaven weet te schenken, hoewel gij boos zijt, hoeveel te meer zal dan de hemelse Vader de goede Geest geven aan wie tot Hem bidden! Jezus leert ons met vertrouwen bidden om alles wat nodig is voor een menswaardig bestaan. En het gebed in Zijn naam wordt steeds verhoord. Als iemand zegt, dat hij al zoveel gebeden heeft zonder verhoord te zijn, zal het aan zijn bidden liggen maar niet aan God. Een kaars op steken is nog geen bidden tot de Vader in de hemel. En bidden in Jezus' naam veronderstelt toch ook dat men althans de ernstige wil heeft te leven zoals onze Heer dat in het Evangelie ons geleerd heeft. En als wij werkelijk als chris tenen bidden, moeten wij ook het vaste vertrouwen hebben, dat God ons zal geven wat wij vragen, als het tenminste dienstig is tot het bereiken van het eeuwig geluk waartoe wij allen in Christus ge roepen zijn. Want Jezus is slechts onze Verlosser inzovtr Hij ons door Zijn prediking, Zijn dood en ver rijzenis de toegang heeft bereid tot ons eeuwig geluk. Daarom, als wij op dat eeuwig geluk, op het eeuwige leven bij God en Christus, en op de verrijzenis van ons. lichaam niet al onze hoop stellen, maar bijna uitsluitend den ken aan ons aardse welzijn, dan bidden wij ook niet in de naam van Jezus, omdat we eigenlijk geen christenen zijn in de ware zin des woords. Wij moeten daarom niet alleen bidden om stoffelijke en tijdelijke zaken, maar bovenal om de dingen van het rijk Gods. Het vertrouw- volle en volhardende gebed in Chris tus' naam om onze heiliging, om een waarachtig christelijk leven en om de Heilige Geest, het geschenk bij uitstek van de Vader in de hemel, dat gebed wordt altijd ver hoord, onvoorwaardelijk. Daarom moeten wij na het feest van Christus' Hemelvaart ook met groot vertrouwen een novene hou den om de komst van de Heilige Geest af te smeken. Onze roomboter opent in de bestaande depressie de rij van prijsverlagingen, waarmee we in de toekomst rekening moeten houden, wanneer de conjunctuurdaling zich verder voortzet. De consument betaalt voor een halfpondspakje voortaan liefst 30 cent minder. Evenzo moeten ook de kaasprijzen een flinke veer laten. Het is duidelijk, dat bij een normaal prijsverloop nimmer sprake zou zijn geweest van een plotseling vallen van de bodem uit de prijzenmarkt, wanneer de bestaande prijzen van zuivel niet met kunst en vliegwerk totstand waren gekomen. En reeds bij deze kunstmatige prijzen betaalden Wij voor de kaas bijvoorbeeld minder dan de kdstprijs. Het verschil wordt door de regering opgevangen, die voor boter en kaas inleveringsprijzen heeft vastgesteld. Tegen deze inleveringsprijzen kunnen de boeren alle zuivelpro- dukten aan de regering verkopen, die ze elders tegen een hogere prijs niet kunnen verkopen. apart en niet duur 400 MILJOEN TEKORT. Gezien de toestand op de inter nationale zuivelmarkt is de zuivel thans moeilijk te slijten. Ook op de binnenlandse markt kan de afzet niet worden vergroot, omdat ons tot al niet hoge con- sumptiepeil eigenlijk nog verder moet worden ingekrompen in het kader der bestedingsbeperking. De produktie moet dus drastisch worden verminderd en de afzet gestimuleerd. De regering meent dit doel te bereiken door zowel de bedoelde inleveringsprijzen te verlagen als de consumentenprijs. Bij dit alles moet de regering dit jaar toch al rekening houden met een tekort op de zuivelreke- ning van 425 tot 475 miljoen gulden Over het juiste bedrag is men 't niet eens, doch dit is voor het zuivelvraagstuk noch voorde lands economie van grote betekenis. Wel van belang is te weten, dat dit tekort honderden miljoenen te hoog is en derhalve tijdelijk van aard moet zijn. Eerst moet men vaststellen, dat de bewering als zou het vastlopen van de zuivelafzet geheel op reke- komen van de minister van land bouw, elke grond mist. Wel had men van regeringswege vroeger moeten ingrijpen, omdat de overschotten steeds toenamen, maar wij moeten niet vergeten, dat er ten aanzien van de oplossing der moeilijkheden groot verschil van mening bestond onder de des kundigen en betrokkenen in zuivel- kringen. Dit heeft de snelheid van han delen nadelig beïnvloed en stellig zal de hoop op onvoorziene afzet verbetering naar het buitenland ook een rol hebben gespeeld bij het nemen van de voor zuivelkrin- gen onaangename beslissing. Paard achter de wagen. De zuivelvloed over Nederland, waarmee wij in de naaste toekomst worstelen moeten, roept enkele be langrijke problemen op. In de eerste plaats zal de over heid, nu de consument gaat profi teren van de lagere boter en kaas- prijs, op een ander front weer moeten trachten van de profi terende gebruikers een offer te vragen om het genoemde zuivel- tekort van meer dan 400 miljoen te dekken. Men wil beginnen met allerlei soorten room en koffiemelk onder de consumptiemelk-regeling te brengen. Zoals men weet, betalen de ge bruikers van melk in de melkprijs ook een heffing van 't zuivelfonds. De room- en koffiemelksnoepers worden daar nu ook in betrokken en dit zal voor deze artikelen een prijsverhoging veroorzaken, die ca. 30 cent per liter zal bedragen. Deze maatregel is als het span nen van het bekende paard achter de wagen. Ook in de room- en kof- •fiemelkconsumptie verdwijnt een deel van de zuivel in Nederlandse magen. Men remt hier de ontwikkeling van een industrie, die juist haar levensvatbaarheid begon aan te tonen. Wil men de zuivelafzet be vorderen, dan is een eerste eis, dat deze artikelen tegen een verlaagde prijs worden aangeboden. Waar kan men elders compen satie vinden voor de zuivellasten De margarine duurder? Er zijn voorstanders van een heffing op de margarinegrondstof fen, waarbij het prijsverschil tus sen boter en margarine geringer zou worden en de margarine verbruikers de zuivel gaan steunen. Het lijkt een aantrekkelijke oplos sing evenals het opleggen van een mengplicht aan de margarine fabrikanten, waarbij de zuivere margarine uit onze keukens en van onze tafels zou verdwijnen. Met zodanige maatregelen beïn vloedt men echter direct de kosten van levensonderhoud voor de loon trekkers. En waar een aanzienlijk deel van ons loonpatroon op die kosten is afgestemd, roept men onmiddellijk de vakbonden in het geweer met looneisen. Een voor proefje daarvan was te bemerken op een der laatste vergaderingen van het produktschap voor zuivel, waar men met een voorstel kwam om compensatie te zoeken in ver hoging van de melkprijs. Onmid dellijk kwam er reactie van de werknemers, waarbij terecht werd geconstateerd, dat over het alge meen niet de arbeiders profiteren van de verlaagde boterprijs. Men kan ook een uitweg voor het boteroverschot vinden door over de gehele linie het vetgehalte van de melk te verhogen, maar ook hier stuit men op de prijsmoeilijkheden. Wil men verlichting brengen in de zuivelsector dan zal men in een andere sector van het economisch leven compensatie moeten zoeken, bijvoorbeeld door een kleine heffing op andere volksdranken, terwijl wij gezien het gevoerde beleid op het terrein van de defensie ook in die hoek wel bezuinigingsmogelijkheden zien. Reorganisatie nodig Welke oplossing men voor de zuivellasten ook vindt, voor een overgangstijd zijn deze onvermijde lijk, omdat wij de zuivelwereld de gelegenheid moeten bieden zich te herstellen en dat kan niet van vandaag op morgen. Voor de zuivel - producenten houdt dit tevens de verplichting in om onmiddellijk de bakens te verzetten. De reorganisatie van de zuivel- produktie en -afzet duldt geen uitstel. Als geruststellende factor kan daarbij dienen de wetenschap dat de melkproduktie niet steeds op een zo gunstig niveau zal liggen als het vorig jaar toen als gevolg van de gunstige weersomstandig heden een meerproktie van 8 tot 10 procent werd geconstateerd. Doch daarnaast is de organisatie van ons zuivelapparaat te conser vatief. Dit wordt bewezen door een land als Denemarken, waar men met een lagere aanbiedingsprijs toch nog tot een lonende afzet komt. Het Deense voorbeeld De Denen bieden hun kaas op de Duitse markt pl.m. 30 ct. lager aan dan wij. Waarom brengen wij geen vierkante kaas op de export markt als de Denen dit wel doen De jongste berichten uit Dene maken wijzer erop, dat men aldaar nu een scherpe prijzenoorlog met de Nederlanders op de Duitse en andere kaasmarkten verwacht. Een dergelijke oorlog moge onze zuivel wereld prikkelen het onderste uit de kostprijskan voor zuivel te halen. Door beter marktonderzoek kan men misschien de oorzaak vinden waarom de Nederlander geen kaas gebruikt als dessert voor de warme maaltijd. Kan men grote groepen landgenoten niet tot melkconsump- tie bewegen door het in de handel brengen van milkshakes als men de melk niet puur lust? Is de dagelijkse bezorging van enkele flesjes melk van deur tot deur niet veel te duur en te luxe Bestaat er voldoende voorlichting over de mogelijkheden van de verschillende melkprodukten voor de voeding Als de Denen een veel lagere kostprijs voor de zuivel kunnen bereiken, waarom volgen wij hun voorbeeld dan niet Onze zuivel- producenten zullen het zich bewust moeten worden, dat geen enkele voortbrenging duurzaam met verlies kan werken op straf van vernieti ging. Over een beperkt aantal jaren zal men de nodige correcties moeten hebben gevonden. Er is geen andere keus. bovendien 8 geldzegels, bij aankoop van 250 VéGé-koffie Tumbler Hollandse winkelwaarde 25 cent bij elke pot VéGé-uit/es of VeGé- augurken (zuur of zoetzuur) a 95 cent met 19 geldzegels Nu extra voordeel dank zij di Europese VéGé Unie. Er zijt ook VéGé-winkels in Belgte. gl Frankrijk, Duitsland, Saarge- bied. Luxemburg, Zwitserland èst> >t eêZza, Z>a#~ÓMj?? Burgemeester en wethouders van Venray, brengen ter openbare ken nis, dat ter gemeente-secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijla gen van de firma A. M. Smolders gevestigd te Venray, S makter weg 3 om vergunning tot het oprichten van inrichting voor het opslaan van oude materialen en tot het gebruiken van een electromotor van 20 PK voor het persen van die materialen op het perceel, gelegen te Venray, S makter weg, kadastraal bekend gemeente Venray sectie C nr 2441. Gedurende tien dagen na de dag tekening van deze bekendmaking bestaat voor eenieder gelegenheid schriftelijk bezwaren tegen het ver lenen der vergunning in te brengen bij het gemeentebestuur. Bovendien zal op woensdag 14 mei a.s. des namiddags 3 uur in het gemeentehuis van Venray een openbare zitting worden gehouden, waarin mondeling bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek kun nen worden ingebracht. Eenieder kan ter secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake in gekomen schrifturen. Venray, 1 mei 1958. Voor de politierechter Zeshonderd gulden boete had de vlotte verdachte gekregen en als hij niet betaalde zou hij drie maan den achter de tralies verdwijnen. Dat meende hij tenminste. Het is een algemeen verbreide misvatting, dat iedereen die zijn boete niet betaalt zonder meer de vervangende hechtenis moet uitzitten. Maar de staat is lang niet zo gastvrij als hij lijkt. Hij probeert eerst het geld binnen te krijgen, desnoods door gedwongen verkoop. Pas als dat niet lukt wordt de veroordeelde gratis logies aangeboden. Deze man echter was vastbeslo ten die zeshonderd gulden bijeen te brengen, die hij betalen moest, maar niet bezat. Hij ging er over praten met een trouwe vriend in de nood. Na de zesde borrel zagen zij plotseling een uitweg: een af betalingsmagazijn stichtenWat is eenvoudiger dan dat en wat kan winstgevender zijn voor vlotte en welbespraakte lieden zy wierpen zich op radiotoestel len, hoewel zij van radio evenveel verstand hadden als van schoen smeer. Met goedkope apparaten leurden zij langs de huizen. Al spoedig bleek echter, dat op die manier het bedrag niet bijeen zou komen. Maar ondernemende lieden, die de handel in het bloed hebben zitten, worden niet licht mis moedig. Voortaan verkochten zij nieuwe radiotoestellen en betaalden daarbij een gering bedrag bij inlevering van het oude toestel. Dat oude toestel verkochten zij bij een vol gende, tegen inlevering van een nog ouder toestel. En zo ging het voort. Tot de boel spaak liep. Er kwam controle en er «verd een procesverbaal geschreven, dat erg lang, maar niettemin zeer leerzaam en interessant was. Hoe goedgelovig is ons Neder landse volk zodra welbespraakte personen op de stoep komen te staan De oude, overjarige toestel len waren gereviseerd met wrijf- was. Zij glommen, maar dat was ook alles. Men zegt dat er bij waren met mos tussen -de radiobuizen, vanwege de leeftijd. Doch hoe jeugdig en fris werden de opge poetste krakers in de enthousiaste verhalen van de verkopersZij praatten en praatten en in hun fantasie werden de aftandse ra diootjes wonderen van techniek, maar uitgevoerd in ouderwetse degelijkheid. En hoe duur werden ze meteen. Menigeen betaalde voor een apparaat, dat nauwelijks nog een paar tientjes waarde had, net zo veel als hij voor een nieuw had moeten geven bij een bona-fide radiohandelaar. Het spreekt vanzelf, dat de be geerde zeshonderd gulden op die manier bijeen kwamen. De boete werd betaald. Maar er kwam meteen een nieuwe achter aan. ,Er is een heleboel op uw handel- je aan te merken" zei de rechter, „verschillende mensen heb u opge licht met uw hoge prijzen en uw mooie vérhalen Het strafbare feit echter bleef beperkt tot een economisch delict. De administratie van de beide heren was niet zo gevoerd, dat de datum van de koop, naam en adres van de koper en de data van de termijnbetalingen werden vermeld. En dat moet in een afbetalingszaak. De officier vroeg f 250,boete. Maar de rechter legde elk vijftig gulden op. Waarschijnlijk uit vrees, dat zij anders hun handeltje op nieuw zullen beginnen om ook deze boeten bijeen te verdienen. De „zaak" is ondertussen gesloten. Dinsdagmorgen werd na een plechtige lijkdienst op het kerkhof van het Minderbroedersklooster alhier het stoffelijk overschot van Pater drs. EulogiusjSeelen ter aarde besteld. Pater drs. Eulogius was gardiaan van dit klooster. Hij werd bij een bezoek in Eindhoven door een hartverlamming getroffen en overleed enkele dagen daarna in het St. Jozef-ziekenhuis aldaar. De plechtige lijkdienst, welke vooraf gegaan werd door de Lau den, werd opgedragen door de H.E. Pater Castulus v.d. Eijnden, pro vinciaal der Minderbroeders in Ne derland, die geassisteerd werd door Pater Rector als diaken en Pater dr. W. Gussen, een neef van de overledene, als sub-diaken. Pater Monulfus was ceremoniaris. De plechtigheden werden bijge woond door de H.E. heren Dekens van Venray en Horst, loco-burge meester Pubben, gardiaans van de andere minderbroederskloosters in den lande, oud-deken Berden, dr. Vercauteren, verschillende pastoors uit kerkdorpenen naburige plaatsen, secretaris Vorst, het kerkbestuur van het Rectoraat vertegenwoor digers van Huize St. Anna, St. Servatius en St. Jozef, familie en vele vrienden en kennissen van de overledene. Pater drs. Eulogius Seelen werd te Venlo geboren op 27 augustus 1901, geprofest in de orde der Min derbroeders in 1922 en priester ge wijd in 1928. Na in Rome gestudeerd te hebben in het Kerkelijk recht, is hij geruime tijd in Weert als lector werkzaam geweest en heeft o.a. een groot aandeel gehad in de her vormingen, welke in de opleiding der Broeders werden aangebracht. Verder heeft hij als provinciaal Definitor en als gardiaan te Maas tricht zijn orde gediend. Als opvolger van Pater Juniperus werd hij in 1955 tot gardiaan van het klooster te Venray benoemd. Op een ereplaats van het nieuwe kerkhof te Horst is zaterdagmorgen het stoffelijk overschot van oud deken P.J. Thielen van Venray die woensdag overleed ter aarde besteld. Aan de begrafenisplechtigheden was een uitvaartdienst voorafge gaan in de dekenale kerk H. Lam- bertus te Horst. De H. Mis van re quiem, werd opgedragen door deken L. Debije, met assistentie van de kapelaans Krekelberg en Sieben. Alle zusters van de congregatie van de missiezusters van het Kost baar Bloed, die de zorg hebben van het St Antonius-ziekenhuis, waar de overledene lange tijd verbleef, begeleidden het stoffelijk overschot van de deken op de laatste tocht door de straten van zijn geboorte dorp. Voorts werd de begrafenis bij gewoond door de burgemeester van Venray, mr. A.H.M. Janssen, deken A. Loonen van Venray. terwijl pater Albericus het minderbroederskloos ter vertegenwoordigde. Alle pastoors uit de dekenaten Horst en Venray waren eveneens aanwezig, alsmede rector Van Heug- ten van het missiehuis Nazareth te Horst. Een uitstekende collectie Communieprenijes Communiekerkboekjes en Communiecadeaus heeft

Peel en Maas | 1958 | | pagina 1