Strijd tegen kinderverlamming Naar de „Expo"... Hoederdag Laat uw kinderen vaccineren Het belang van voeding en Drie Gouden Bruidsparen Avond voor de ouders Zaterdag 10 mei 1958 No 19 NEGEN EN ZEVENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS Kf CONFECTIE VAN m "ÊEN RUK BEZIT DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MUNOKHOF WPPlfRT AH VOOR VPIMRAY FN OMSTRFKFN ADVERTENTIEPRIJS: 8 ct. perra.m. ABONNEMENTS- GROTE STRAAT 28 TELEFOON 512 GIRO 150652 W Cr Ef IV DL# A LI VV-ILIIY VEtllU/il EfJLX UlVlJ 1 PRIJS PER KWARTAAL f 1.40 BUITEN VENRAY f 1.00 Kinderverlamming polio een ziekte, die in ons land het hele jaar voorkomt. Ook in ons land worden elke maand gevallen van deze ziekte aangegeven. Er komen echter in ons land meer gevallen voor dan men konstateert. De moeilijkheid is, dat verreweg de meeste gevallen heel licht verlopen, met wat koorts en een beetje ziek zijn, zonder dat u in de gaten heeft dat het kinderverlamming is en veelal ook zonder dat de dokter er door een gewoon onderzoek achter kan komen. Er gaan maar heel weinig gevallen gepaard met ver lammingen. Het aantal gevallen dat zonder verlamming verloopt is niet steeds hetzelfde. Dat hangt van de kwaadaardigheid van de verwekker, maar ook van de weer stand van het kind af. In sommige epidemieën vond men op ieder verlamd kind vijftig anderen die kinderverlamming zon der verlamming hadden, in andere epidemieën daarentegen kwamen op één geval met verlamming vijf honderd gevallen zonder verlam ming voor. De meeste volwassenen hebben dan ook meer keren in hun leven een besmetting doorge maakt en zijn daardoor immuun geworden, dat wil zeggen dat door die besmettingen in hun lichaam stoffen zijn gevormd die ervoor zorgen, dat een nieuwe besmetting geen kwaad meer kan doen. Ernstige vermoeidheid van kin deren verhoogt de kans op het ontstaan van verlammingen, even als beschadiging van b.v. spier weefsel. VIRUS De kinderverlamming wordt ver oorzaakt door een virus, dat het lichaam door de mond binnen dringt. Het komt vandaar terecht in de darmwand van de patiënt. Daar vermeerdert het zich. Voor een deel dringt het vanuit de darmwand in het bloed binnen. Een ander deel komt met de ont lasting naar buiten. De besmetting heeft dus plaats via de ontlasting, hetzij door middel van de handen of b.v. door middel van vliegen. OVERDREVEN Er zijn mensen, die in hun leven nog nooit in direct contact kwamen met een polio-patiënt en die de inenting tegen de kinderverlam ming overdreven achten. Zelfs als men gewend zou zijn het leven als een rekensom te beschouwen en de mensen niet anders te zien dan als nummers of als pionnen op een schaakbord, is inenting nog aan te bevelen omdat inenting tegen kinderverlamming veel goed koper is dan de zorg voor de patiënten, door de kinderverlam ming geheel of ten dele gebrekkig en invalide geworden. Maar als men de mens ziet als een persoonlijkheid en men streeft ernaar voor iedere persoonlijke mens een goede gezondheid en een zo gelukkig mogelijk leven moge lijk te maken, pas dan ziet men de grote betekenis van de strijd tegen de kinderverlamming, want er zijn weinig ziekten, die in zo korte tijd van een gezond mens zo grondig een gedeeltelijke of totale invalide kunnen maken. VOORKOMEN DOOR INENTING. Voorkómen van kinderverlam ming is dus mogelijk geworden door inenting. Men maakt daarbij gebruik van het feit, dat om verlamming te kunnen veroorzaken het virus moet kunnen doordringen in'het rugge- merg,waar 't ontstekingsverschijn selen veroorzaakt. Het kan daar vrijwel uitsluitend komen door middel van het bloed. Wanneer men er dus voor zorgt, dat het virus, zodra het in het bloed komt, wordt vernietigd, is de bescherming bereikt. Men kan dat op verschillende manieren doen, maar op het ogen blik is er maar één manier, die op grote schaal, zonder gevaar kan worden toegepast. Die ene manier is door gedood virus enkele malen in te spuiten. Dit virus is dan weliswaar dood en heeft zijn aanvalskracht verlo ren, het kan zich dan ook niet meer vermeerderen in 't lichaam, maar 't heeft het vermogen behou den, om in het menselijk lichaam afweerstoffen te doen vormen. Deze afweerstoffen komen na enige tijd in het bloed terecht en als nu degene, die is ingespoten, wordt besmet met de verwekker van kinderverlamming, wordt dat virus, zodra het 't bloed binnen dringt, vernietigd. Het is dus zaak ervoor te zor gen, dat zoveel mogelijk van die afweerstoffen in het bloed Voornamelijk in de tweede helft van mei zal aan de kleuters: geboren in 1955, de derde in jectie worden toegediend. De kinderen geboren in 1952, 1953, 1954, 1956 en 1957 kunnen op de zittingen hun tweede injectie ontvangen, in zoverre hen in maart en april slechts een injectie werd toegediend. Nadere bijzonderheden kunnen bij de huisarts of wijkzuster van het Groene Kruis worden ingewonnen. aanwezig zijn, want des te meer kans is er, dat ook grote hoeveelheden virus of virus met grote aanvalskracht (virulen tie) worden vernietigd, zodra 't virus in 't bloed verschijnt. DRIE INJEKTIES. Daarom worden drie inspuitingen gegeven. Na de eerste inspuiting ontstaan betrekkelijk weinig ai- weerstoffen. Na de tweede injectie ontstaan er veel meer, het lichaam heeft dan als het ware geleerd, hoe het moet reageren. Na de derde in spuiting wordt vrijwel altijd de grootst mogelijke hoeveelheid ge vormd. In de loop der jaren vermindert deze hoeveelheid, maar men heeft kunnen vaststellen, dat wanneer opnieuw een inspuiting met kin- derverlammings-vaccine gegeven wordt, of wanneer de persoon in kwestie door het virus wordt be smet, binnen enkele dagen een grote hoeveelheid afweer in het bloed verschijnt. Dit is dus gedeeltelijk een ant woord op de vraag: Hoe lang blijft de afweer bestaan? In het begin zijn velen, vooral de tegenstanders van deze soort inentingen, bang geweest, dat die afweer maar een of enkele jaren zou blijven bestaan en dat dus om de paar jaren opnieuw een inspui ting noodzakelijk zou zijn. Inmiddels is gebleken, dat dit zeker niet nodig is, maar de erva ring die men heeft, is nog onvol doende om met zekerheid te kun nen zeggen, hoelang de afweer groot genoeg blijft om kinderver lamming te voorkomen. DERDE INENTING De ervaring heeft aangetoond, dat er geen volledige zekerheid bestaat, dat alle kinderen, die zijn ingespoten, onvatbaar zijn gewor den voor kinderverlamming. Zoals bij iedere inenting treffen we ook bij deze soms het verschijn sel aan, dat er mensen zijn, die blijkbaar onvoldoende in staat zijn afweer te vormen. Het blijkt, dat de kans om kin derverlamming te krijgen voor het kind, dat niet is ingeënt, ongeveer 45 keer zo groot is als voor het kind, dat volledig geïmmuniseerd (na drie inspuitingen) is. Vergeleken met kinderen, die slechts twéé inspuitingen hebben gehad, is die kans 12 keer zoveel groter! Bovendien wordt de duur van de immunisatie de duur van de weerbaarheid door de derde in jectie aanzienlijk verlengd. OOK VOOR HEN U zult waarschijnlijk veronder stellen dat kinderen, die kinderver lamming hebben gehad, niet be hoeven te worden ingespoten, maar die veronderstelling is niet juist. Zoals bij de meeste ziekten, die door virussen worden veroorzaakt het geval is, zijn er ook bij kinder verlamming verschillende typen van het virus. Wanneer iemand kinderverlam ming heeft doorgemaakt, veroor zaakt door één type, zijn er in zijn lichaam alleen afweerstoffen ge vormd tegen dat ene type, maar niet tegen de andere. Dat wil zeg gen, dat hij wel onvatbaar is ge worden voor besmettingen met dat ene virustype maar niet voor be smettingen met de andere typen. Iemand kan dus meer keren kinder verlamming doormaken. Er zijn van het kinderverlammingsvirus drie typen bekend. Het vaccine waarmee wordt in geënt is dan ook samengesteld uit vertegenwoordigers van die drie typen. Deze worden gekweekt, daar na gedood en in gelijke delen ge mengd, in één vaccine verwerkt. INENTING IS ZONDER GEVAAR Dat betekent, dat men door de inenting zelf geen kinderverlam ming krijgt. Evenals bij andere inentingen (difterie en kinkhoest bijvoorbeeld) kan er in sporadische gevallen op de plaats van de inspuiting rood- kleuring van de huid optreden en soms ook een klein knobbeltje onder de huid ontstaan. Een enkele keer worden de kinderen na de in spuiting wat hangerig, maar dat is na een dag over. Deze verschijn selen hebben niets te maken met kinderverlamming, ze zijn gevolg o.a. van de stof waarmee de virus is gedood. Men kan zich voorstellen, dat u na dit alles gelezen te hebben naar buiten kijkt, waar uw kinderen, zonder zich van iets bewust te zijn, rustig spelen, en dat u zich af vraagt: wat moet ik nu doen? het antwoord daarop moet u zelf geven, want dat kan niemand voor u doen. Ons advies echter is: inenten, zo gauw mogelijk. Aan u de daad. voor het melkgebit en voor het blijvènde gebit In de loop der jaren heeft het Voorlichtingsbureau voor de Voe ding door publicaties getracht het belang van een doelmatige voeding onder de aandacht te brengen van de bevolking. Meermalen is daarbij naar voren gebracht van hoe groot belang deze doelmatige voeding is voor de zwangeren en voor 't zich tijdens die zwangerschap ontwik kelende kind. Iedereen kan begrijpen, dat alle bestanddelen, nodig voor de ont wikkeling, worden geleverd door 't moederlijk lichaam en dat voldoen de ..voorraad" van deze bestand delen niet alleen het moederlijk or ganisme ten goede komt maar even zeer van groot belang is voor het kind en dus ook voor het gebit van dat kind. Weinig aanstaande moeders zul len weten, dat in de 17e week van de zwangerschap reeds een begin wordt gemaakt met de vorming van het „melkgebit" (wisselgebit) van het kind en dat in de 25e week van de zwangerschap al een begin wordt gemaakt met de vorming van de eerste blijvende kies. Tot de geboorte en tot en met de borstvoeding is de voeding van de moeder dus van het allergrootste belang, daarna is dit de voeding van de pasgeborene, aangezien de vorming van alle andere blijvende tanden en kiezen regelmatig voort gaat bij het ouder worden van het kleine kind (kleuter) en ook tijdens de daaropvolgende jaren als het kind de lagere school al bezoekt. De huisarts zal uiteraard naast en aan de hand van de adviezen van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding de moeders vóór en ook na de bevalling met goede raad ter zijde staan. Later zal dit zonodig - - worden gedaan door de arts van het consultatiebureau. Huisarts zowel als consultatie bureauarts* zullen de moeders ook leren, dat het kind het gebit moet leren gebruiken, dat zacht voedsel verkeerd is, dat snoepen de eetlust bederft en uitermate schadelijk is voor het gebit en zeker wanneer het snoepgoed taai en kleverig is en als na het gebruik ervan de tanden en kiezen niet met de tan denborstel worden gereinigd. Niets is slechter voor het gebit van uw kinderen dan met een snoep je naar bed gaan. Geef na de laatste maaltijd uw kinderen geen snoep meer maar een appel en zorg er in ieder geval voor, dat de tanden en kiezen met de tandenborstel ge reinigd worden en hetmondje goed nagespoeld wordt met water vóór het naar bed gaan. De ouders besparen zo hun kin deren pijn en zichzelf huiselijke (nachtelijke) moeilijkheden en geld.- Lezeressen, aanstaande moeders, moeders en huisvrouwen, voedt uzelf, uw gezin en dus uw kinderen doelmatig. Volgt de adviezen van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding, terwille van het opgroeien van uw kinderen en hun algehele gezondheidstoestand, maar zeker ook terwille van een goed melk gebit en blijvend gebit. Dit artikel werd geschreven door dr. J. W. Feitsma, Geneeskundig Inspecteur van de Volksgezondheid in algem. dienst (Tandheelkunde). Zondag is het weer moederdag. Dan zal ondanks het gebrom van sommigen, dat die hele moederdag geschiedenis een uitvinding is van enkele slimme zakenlui, toch in alle huisgezinnen een feestelijke sfeer hangen. Dan zullen er bloe men zijn, misschien een taart en jong en oud zal op die dag moeder eens even verwennen, eens even laten merken dat men voor al die duizenden zorgen dankbaar is. En zelfs de brommers zullen op die reclame-moederdag moeten toegeven, dat het een goede instel ling is. Laat dan de slimme zaken- Wereldtentoonstelling een miljarden-affaire, maar ook een belevenis. In de eerste zonnige dagen van de lente zijn we 's morgens vroeg naar Brussel getogen, als zovelen Expo-waarts, waar we om tien uur bij de opening al door de toegangs poorten schuifelden. Een van de tienduizenden, die elke dag de Expo bezoeken. Het is niet te zeg gen hoeveel. Het terrein is te ge accidenteerd en onoverzichtelijk groot. Dagjesmens. Ondanks onze persfaciliteiten hebben we ons op deze dag gedra- gtn als een dagjesmens. Als het proto-type van de Limburgers, die de Expo zullen bezoeken. We hebben de bedoeling gehad in één dag zoveel mogelijk van de Wereldtentoonstelling te zien, zon der dit grof geld behoeft te kos ten. En onze algemene indruk is: ga er gerust naar toe. Ge wordt niet uitgebeend als dat niet uw bedoeling is. Voor twee gulden en een kwartje ziet ge een tentoonstelling, die in uw herin nering als een belevenis bewaard blijft. De Expo is op de allereerste plaats groots en gedurfd van con- septie. Er zijn mooie en lelijke ge bouwen, protserige en artistieke efficiënte en snobistische. Maar de algemene indruk, dat deze tentoon stelling monumentaal en mondiaal van karakter is, kan men haar niet ontzeggen. De gehele bedrijvigheid op de Expo is mondiaal. Ge hoort voor en achter u alle talen van de we reld spreken. Een cacophonie van allerlei geluiden, die mensen voort brengen om elkaar te begrijpen. Ze hebben op hun witte, zwarte, gele of rode gezichten hun wonder lijke reacties van het leven. In de pagode van de Thailanders hoort ge wat anders dan in het gestyleerde uit hout opgetrokken verblijf der Finnen, dat geurt naar hars en berkenwater. Ge bent nieuwsgierig wat er achter die gevels en muren in Moorse stijl te zien zal zijn. Steek dan even uw neus binnen, maar toef niet te lang, want er is zoveel te zien in de gebouwen van de Kolen- en Staalgemeenschap, direct achter de ingang, in het gebouw der Katholieke Missie, dat een ge loofsgenoot even wil aandoen, in de Congo, bij de Amerikanen, de Russen, by Philips, bij de Neder landers. Dingen, die men gezien moet hebben. Daar is een dag volop mee gemoeid. Heb als katholiek tien minuten over voor de Missie, die met zwarte zusters en priesters aantoont hoe het katholicisme zijn heilboodschap over de wereld verspreid. RUSSEN Het is een goed tegenwicht voor uw bezoek aan de Russen, wier materialisme een protserige levens houding veroorzaakt. Het ligt er duimendik bovenop, dat het „Bei uns is alles besser" voortaan op de Russen van toepassing moet worden verklaard. Want dit is geest, die uit de Russische bijdrage spreekt. Het Russische gebouw is het grootste van de gehele tentoon stelling, recht-toe recht-aan, hoog lui eens iets extra's verdienen, op die dag wordt toch jaarlijks moeder geëerd en als middelpunt van het familie-leven gefeteerd. Er hoeven immers geen dure cadeaux gekocht te worden. Ook het veldboeketje en zelfs het van het zakcentje gekochte stukje chocolade uit een kleverig knuisje kunnen voor moeder zulk een dierbare dankbetuiging betekenen. Daarom is deze „reclame-stunt" aangeslagen, daarom heeft het publiek hierop gereageerd. Men kan op die dag moeder eens in de zon zetten, eens even laten merken dat wat men in de loop der jaren als gewoon en vanzelfsprekend aanvaardt, dat men dat toch weet te waarderen. Dat men haar zorg en haar liefde niet missen kan en wil en dat zij het werkelijke mid delpunt is van het hele gezin. We komen eens even uit de sleur van iedere dag en tonen onze dankbaarheid. Wat een moeder in een mensen leven betekent, hebben vele schrij vers en dichters proberen uit te drukken, maar woorden schieten te kort om de volheid van het moeder schap, haar trouw, haar liefde, haar zorg, haar geduld en haar lijdzaamheid weer te geven. Die voelt een mens het beste, als hij haar missen moet. Daarom grijpe men deze moeder dag toch aan, om haar voor dat alles dank te zeggen in het simpele geschenk, dat het gezin haar aan bied. En make men deze dag tot een feestdag voor haar op de eerste plaats en voor het gezin, waarin zij zo trouw de centrale plaats vervult. en breed. Klaarblijkelijk om het pompeuze tien tot vijftien meter grote standbeeld van Lenin, dat geheel de hall beheerst op te rich ten. God verdrongen om God te vervangen. In zijn tempelhall liggen de re lieken tentoongesteld: de spoetniks, de vliegtuigen, de machines. Op de galerijen hangt de geknevelde kunst Zoete taferelen van lachende dorpe lingen, optrekkend door het rijpe gras. Zoet-gekleurde sportlieden: 't nageslacht van het bevrijde pro letariaat. Technische kunst, alleen in dienst van de idee. Diorama's van Russische vacantieverblijven in de Krim etc. waar de bolsjewiki de arbeiders gelegenheid geven zich te verpozen. De propaganda ligt er zo dik boven op, dat er geen gezonde hersens voor nodig zijn om dit te bevroeden. Niettemin is het interessant met deze Russische geesteshouding kennis te maken. Het Russische paviljoen behoort trouwens tot de meest-bezochte van de Expo. AMERIKANEN Bij de Amerikanen zal u de kleu rentelevisie interesseren, waarvan gratis voorstellingen worden ge geven. Het proces is te volgen van studiotafereel tot uitzendingsbeeld. Het schijnt, dat de Amerikanen met dat soort televisie reeds uit het experimentele stadium zijn ge treden. Voorts laten de Amerikanen de werking van een verkleinde atoom reactor zien. Philips doet de te zoekers in het vlerken-gebouw van Le Corbusier huiveren door een electronisch gedicht van acht mi nuten. Een bezoek is ook het Cineramen waard, dat vrij toegankelijk is, maar verzeil niet in de bioscoop van Todd-AO, ondergebracht in het Amerikaanse Paviljoen. Het zou u f 7.50 kosten. Er is zoveel te zien, dat de bekoring niet groot zal zijn, tenzij u over een dikke portemon- naie kunt beschikken. NEDERLANDERS Men wil vanzelfsprekend ook weten, wat de Nederlanders er in hun paviljoen van terecht gebracht hebben. De oude gedachte van een expositie in een streng besloten ruimte liet men gelukkig varen. Bij de Nederlanders loopt men daar door gemakkelijker binnen dan in welk ander paviljoen ook, De grote oppervlakte werd effi ciënt gebruikt voor een gebouw, maar ook voor de aanleg van een zeedijk met vuurtoren, die door kunstmatige golfslag bespoeld wordt Een deel van een vleugel werd ge bruikt om zich op een kustvaarder te wanen, waarvan de dekstoelen door vermoeiden gretig worden op gezocht. Ondereen reusachtige schelp ver dringen zich dan de belangstellen den om getuige te zijn van een kunstmatig veroorzaakte sterke brandingsgolfslag. En om aan te tonen, dat wij nog altijd tevens landbouwland zijn, heb ben we een gehele veestapel naar de Expo gesleept. Tegen de opvattingen kunnen wei nig bezwaren ingebracht worden, omdat ze Hollands degelijk waren. Alles wat wij u hier verteld heb ben waren de ervaringen van een dag, bereikt zonder kunstgrepen. Het is zeker geen derde gedeelte van hetgeen er te zien is. Maar als we 's namiddags om half vijf vanaf het Paleis op de top van de heuvel, waarop de Expo werd gebouwd, nogmaals door de bevlagde kolonnade-ingang over de waterpartijen, de zilveren bollen van het Atomium (eigenlijk een miljoen keren vergroot molecuul) blikken, de kermiscabines van de zweefbaan voort zien rollen langs de vele imposante gebouwen en boven het gewriemel van de bezoe kers, dan weten we dat deze wereld tentoonstelling ook een wereld succes zal zijn. De kleine man behoeft er niet van weg te blijven. Maar als hij in Brussel wil logeren, dan zal hij spoedig geen beurs maar een plat vink op zak dragen! We denken dat het nog goed koper is om net als wij tijdig te vertrekken, ook al vanwege de moede benen en 's avonds laat te vreden en voldaan, weer in eigen bed te liggen. Mei is de maand der gouden bruidsparen en dit jaar was het de familie Vermeulen-Dijkmans, aan de Kruitweg, die hun gouden huwelijksfeest vierden. Maandag was er in de St. Petrus Banden een plechtige H. Mis van dankbaarheid. De buurt had gezorgd dat het woonhuis van de gouden jubilarissen prachtig was versierd. De gouden jubilarissen werden omringd door hun 5 kinderen en 26 kleinkinderen, terwijl in de morgenuren nog een H. Mis werd opgedragen voor de in Indië in de gevangenkampen omgekomen zoon. Er is plezierig feest gevierd in Café „De Sport", waar een schat van bloemstukken en felicitaties werd aangedragen en waar velen persoonlijk hun gelukwensen kwa men aanbieden. Daarbij werd nog menige herinnering opgehaald die de 74-jarige Tieske met ega wisten te completeren. 's Avonds bracht Harmonie Euter pe nog een serenade, waarbij de heer Poels namens de Venrayse gemeenschap gelukwensen aanbood en zelfs wist te vertellen, dat men Tieske's wild in Amsterdam nog kende. In Oirlo aan de Gunhoek, viert heden zaterdag het echtpaar Wol- ters—Peeters, het gouden huwelijks feest. Feitelijk was de datum 5 mei maar het feest is uitgeseld tot van daag. Ook dit gouden paar wordt keu rig in de bloemen gezet, daar zor gen naast hun 4 kinderen, 27 klein kinderen, de buurt en naaste familie wel voor. Vader Wolters is met zijn 81 jaren, evenals moeder met haar 80 jaren, nog heel kras en zij beiden zullen dit feest met veel plezier „ondergaan". ,Vader Wolters doet het op zijn oude dag wat kalmer aan, maar heeft vroeger hard gewerkt. Hij heeft èn als landbouwer en als huis slachter zijn sporen verdiend, ter wijl zijn naam als schansenmaker bekend was tot in verre omtrek. Het ontginningswerk, zwaar en moeilijk, is hij ook niet uit de weg gegaan en zo heeft hij in zijn lange leven hard en veel gewerkt, om zijn 4 kinderen tellende gezin aan een behoorlijke boterham te helpen. Maar ook nu knapt hij nog aller lei karweitjes op en mag hij graag de boodschappen doen. Moeder Wolters is, zoals we al vertelden, ook actief en doet nog allerlei huiswerk, terwijl ze het na zien van de kippenstapel aan nie mand anders toevertrouwt. Zo zal dit krasse echtpaar dan vandaag het gouden feest beleven, en zowel buurt als ruiterclub en fanfare zullen acte de presence geven, als na de plechtige H. Mis in zaal Rongen, het feest met een receptie begint. 0— In Venray is het maandag gouden bruiloftsfeest. Dan vieren nl. Chr. Goumans en A. Janssen de dag dat zij voor 50 jaren in het huwelijk traden. De 81-jarige echtgenoot kan dan met zijn 74-jarige vrouw terug zien op een welbesteed leven, en kunnen met trots naar hun 8 kinderen zien, die met 42 kleinkinderen hun wen sen zullen komen brengen. Zij zullen niet alleen staan, want al doet Goumans het nu wat kalmer aan, in zijn slagersbedrijf heeft hij velen tot vriend gemaakt en deze zullen ongetwijfeld acte de presence geven, wanneer na de plechtige H. Mis, die waarschijnlijk door hun priesterzoon wordt opgedragen, de receptie begint in Lunchroom Ver heugen. Als een der eerste zal zich dan ongetwijfeld de kaartclub melden, die nog iedere week trouw op het Kerkpad hun rondjes komen spelen. Beiden zijn nog goed gezond en zullen ongetwijfeld hun genoegen beleven aan deze dag, die op ver zoek van de jubilarissen zonder veel uiterlijk vertoon gevierd zal worden. Nieuws uit Venray en Omgeving Zondagsdienst huisartsen Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot zondagnacht 12 uur, wordt de prak tijk der huisartsen voor Venray e.o. waargenomen door Dr. VERCAUTEREN Grotestraat 11 Tel. 335 Uitsluitend voor spoedgevallen. GROENE KRUIS Donderdag 15 mei géén zuige lingenbureau. Donderdag 22 mei zuigelingen bureau voor de Kom. A.s. dinsdag 13 mei, half acht precies, verzorgen de kinderen van de Ursula-school een avond voor de ouders in de aula van „Jeruza lem". Op deze avond zult U kunnen zien, wat Uw kinderen presteren op het gebied van muziek, zang, - dans en spel. Er wordt o.a. opge voerd de leuke kinderoperette „Hans en Grietje". Tevens is er gelegenheid om Hoofd en Personeel te spreken. Ouders, van harte welkom Geslaagd Op het te Eindhoven gehouden examen voor kassier van de Boeren leenbank slaagde J. van Meijel te Merselo.

Peel en Maas | 1958 | | pagina 1