Burgemeester Janssen Bidder in de 01-orde Venrays Vroede Vaderen vergaderden. Voedselbnreau Venray WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN iplihsi'Ei!1 kivartIal ilo bditenveivray t 1.60 60 woningwet-woningen in de Kom. Heidse Peel f 500.- per Hectare. Ter-iozage legging lijsten van candidaten voor de gemeenteraad. Zaterdag 3 mei 1958 No 18 NEGEN EN ZEVENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN GROTESTRAAT 28 TELEFOON 512 GIRO 150652 Het extra nummer van de Staats courant. dat verscheen aan de voor avond van Koninginne verjaardag, bracht voor onze Burgemeester, Mr. A. H. M. Janssen, wel een bij zonder prettige tijding, nl. dat het Hare Majesteit had behaagd, Ven- ra ys burgervader te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nas- sau. Het was de Commissaris der Ko ningin in Limburg, Mr. Dr Houben, die vergezeld van em.deken Berden, deken Loonen en deputé Th. Peters, in de namiddag speciaal naar Ven- ray kwam om deze hoge onder scheiding persoonlijk aan Burge meester Janssen uit te reiken. In de burgemeesters-woning aan de Bongerdstraat, werd dit gezel schap opgewacht door de heer en mevrouw Janssen en hun kinderen, die op 't horen van 't grote nieuws naar Venray waren gekomen. De Gouverneur sprak er zijn vol doening over uit de drager van het heugelijke nieuws te mogen zijn en namens Hare Majesteit de Koningin deze hoge onderscheiding te mogen uitreiken. Hij mem creerde het 25-jarig burgemeesterschap van Mr. Janssen, waarvan er 5 inNieuwen- hagen en 20 in Venray, voorbij zijn gegaan. Vooral in de laatste periode heeft Burgemeester Jans sen voor grote opgaven gestaan. Nauwelijks benoemd, brak de wereldoorlog uit, die voor Venray op het einde zoveel onpeilbaar leed veroorzaakt heeft, maar die ook heeft aangetoond, dat erin Noord- Limburg mensen wonen, die trouw en standvastig hun vaderlandse plicht weten te doen. De wederopbouw van Venray, dat uitgegroeid is tot de centrale plaats van het Noorden der provincie, is een voornaam werkstuk van Burge meester Janssen geweest, die daar naast de peelont ginningen geenta- meerd en bevorderd heeft, evenals hij nu staat achter het grote ruil verkavelingsplan Lollebeek. Hoewel het allerminst de bedoeling was om alles wat Burgemeester Janssen heeft gedaan naar voren te brengen, wilde hij verder wijzen op de be vordering van het onderwijs in al zijn geledingen en op de industria lisatie zijner gemeente. Deze onderscheiding wordt dan uitgereikt als een erkenning zijner verdiensten. Mogen uw kinderen, aldus de Commissaris, er de kracht uit putten om ook in hun eigen leven iets te bereiken en te bete kenen, moge het voor uw echtge note mede een erkenning zijn dat zij U in dikwijls moeilijke omstan digheden trouw terzijde stond en moge het voor U zelf dienen tot sieraad en een teken van erkenning voor Uw vele verdiensten voor stad, streek en gewest. Dankwoord van de burgemeester Nadat de heer Gouverneur Bur gemeester Janssen de versierselen van Ridder in de Orde van Oranje Nassau had opgespeld, sprak Mr. Janssen een dankwoord. Hij dankte O.L. Heer, die hem de kracht ge geven had, hij dankte Hare Majes teit de Koningin voor dit blijk van hoge waardering en hij dankte vooral de Gouverneur, die voor deze onderscheiding wel de grote stimulator is geweest. Hij dankte hem voor dat grote vertrouwen, voor de medewerking, die hij spe ciaal na de bevrijding van hem had mogen ondervinden, een mede werking, zo noodzakelijk om deze getroffen streek weer omhoog te brengen, en hoopte dat dezelfde steun steeds zou gegeven worden. Hij dankte de heren Dekens en Deputé Peters, die ook hun steentjes bijgedragen zullen hebben voor deze onderscheiding. Inderdaad zijn nu, aldus de Burgemeester, bijna 25 jaren burgemeesterschap ten einde. In Nieuwenhagen had hij geduren de 5 jaren zeer prettig mogen werken en toen hij in 1938 naar Venray kwam, had hij vele en grootse plannen, De oorlog en de ellendige afloop hebben deze echter allen achteruit geschoven. De moeilijkste tijd uit Venrays geschiedenis, aldus de Burgemees ter, vroeg andere, en dank zij de steun vooral van het provinciaal gezag, is uit de ellende van toen een nieuw Venray kunnen verrijzen. Hij hoopte dat dezelfde groei en bloei de jaren die hem nog als burgemeester resten zullen ken merken en dat de innige samen werking tussen Maastricht en Ven ray bij zullen dragen tot groei en bloei van deze hele streek- Na afloop van deze korte plech tigheid had de burgemeester de eerste gelukwen sen in ontvangst te nemen van de Gouverneur, em. deken Berden en deken Loonen, alsmede van de heer Peters. Zij waren de eersten, maar wer den bij het bekend worden van het grote nieuws gevolgd door een grote schare uit alle lagen van de Venrayse bevolking, terwijl een schat van bloemen en schriftelijke gelukwensen het feestelijk cachet van deze dag nog kwam verhogen. In de avonduren bracht Harmonie Euterpe de gebruikelijke serenade, waarbij Dr. Vercauteren zich de tolk maakte van de gehele Ven rayse gemeenschap en gelukwen sen aanbood. Ook hij wees op de uiterst moei lijke omstandigheden waarin Mr. Janssen had moeten werken en hoopte dat hij in de jaren, die hem nog resten, nog veel tot stand zal kunnen brengen. De burgemeester van Venray maakt bekend, dat de lijsten van candidaten voor de verkiezing van de leden van de raad dezer ge meente, met vermelding van hun nummers, voor eenieder op de se cretarie der gemeente ter inzage zijn nedergelegd. Venray, 28 april 1958. De burgemeester voornoemd, A. H. M. JANSSEN. De Voorzitter van het Hoofdstem bureau, tevens Centraal Stembu reau voor de verkiezing van de leden van de raad der gemeente Venray, maakt bekend, dat de lijs ten van candidaten voor eenieder op de secretarie der gemeente ter inzage zijn nedergelegd, met ver melding van de nummers der lijsten. Venray, 28 april 1958. De Voorzitter voornoemd, A. H. M. JANSSEN. Gedurende de maand mei zal de jaarlijkse landbouwtelling wederom gehouden worden. De zitdagen zullen volgens onderstaand schema plaats hebben. Het doel van de telling is om een overzicht te verkrijgen van de ge teelde gewassen, de grootte van de veestapel, de aanwezige land- en tuinbouwtrekkers, alsmede de melk machines en beregenings-installa- ties. Tevens wil men een inzicht heb ben in de arbeidskAichten op de verschillende bedrijven en de sa menstelling van het gezin. Wanneer men thuis het oproe pingsformulier reeds invult en zo enigszins mogelijk op het aange geven uur ter zitdag komt, behoeft niemand lang te wachten, hetgeen voor het goede verloop noodzake lijk is. Voor de gehele landbouw is deze telling van groot belang, zodat wij vertrouwen, dat ook ditmaal weer evenals in het verleden op aller medewerking rekenen. Bij voorbaat zeggen wij alle land bouwers en tuinders gaarne dank voor de medewerking aan de ko mende landbouwtelling 1958. De P..B.H. H. EMONTS. Zitdagenschema: maandag 5 mei van 8.30—16 uur Café Kuipers, Castenray. dinsdag 6 mei van 8 30—12 uur Café Wed. Camps, Oostrum. dinsdag 6 mei van 13 30—16.30 uur Café Vos, Halfweg woensdag 7 mei van 8.00—17.00 u. Kantoor Boerenbond Ysselteyn donderdag: 8 mei van 8.30—16.00 u. Café Nellen, Heide vrijdag 9 mei van 8 30—16.00 u. Café A. Martens, Leunen, zaterdag 10 mei van 8.30—12.00 u. Café De Swart, Blitterswijck. maandag 12 mei van 8.30—16.00 u. Café Spierings, Oirlo. maandag 12 mei van 13.00—16.00 u. Café Verheyen, KI. Oirlo dinsdag 13 mei van 8.3016.00 u. Café Poels, Wanssum. dinsdag 13 mei van 8.30—12 00 u. Café Baltussen, Geysteren. woensdag: 14 mei van 8.30—16.00 u. Café den Engel, Venray, vrijdag 16 mei van 8.30—12.00 u. Café den Engel, Venray. vrijdag 16 mei 8.30—12.00 u. Café Nellen, Smakt, vrijdag 16 mei van 13.30—16.00 u. J. Jenneskens, Vredepeel. zaterdag 17 mei van 8.30—12.00 u. Café van Gasselt, Veulen, maandag 19 mei van 8.30—16.00 u. Café H. Arts. Merselo. Maandag begon de Venrayse ge meenteraad aan een korte agenda, die zonder veel op- of aanmerkin gen onder de hamer doorging. Zo werd de aankoop van enkele stukjes grond, die indertijd waren jebruikt om de weg Oirlo-Zandhoek op te knappen, van M. H. Steeghs te Oirlo, zonder meer goedgekeurd. PACHT-TOEKENNING Een perceel weiland in Venrays Broek werd verpacht aan J. van Dijck, Buitenweg 8 ad f 60.per Ha. en een tweede perceel aan H. Janssen, Overbroek H 3, tegen de zelfde prijs. De percelen gemeentegrond, die vrij gekomen zijn door het vertrek van Verhoeven, Merselo M 83, wer den verpacht als volgt: 2,88 ha. gelegen Kempkesberg aan M. Emonts en C. Kessels te Merselo ad f 60.per ha. en de twee percelen aan de Testrik aan J. van Rijs wij ck te Merselo, voor f 55.per ha. SCHOLEN De r.k. kleuterschool St Gertru- dis kreeg de gevraagde medewer king voor de aanschaf van leer middelen en een pluim van Fr. JANSSEN, dat hierbij gedacht was aan de Venrayse middenstand. En het Rectoraat O.L. Vr. van 7 Smarten kan, wat de Raad betreft alle voorbereidingen trëffen voor de stichting van een nieuwe jon gensschool in dat. Rectoraat. ZANDWEGEN De Raad ging eveneens accoord met het aangaan van een vaste geldlening ten bedrage van f 90.000 voor 25 jaren tegen 5 25 pet. rente. Hetgeen logisch was, want dit geld zal besteed worden om de zg. bij komende kosten te betalen voorde verbetering der zandwegen. Door de Cult. Techn. Dienst zal namelijk een deel onzer zandwegen worden opgeknapt als zg. werk- object voor werkloze arbeiders. Deze dienst vergoedt wel de lo nen, maar niet de bijkomende kos ten, die nu echter gedekt worden door deze geldlening. ELECTRIFICATIE In een der laatste raadsverga deringen hebben B. en W. voorstel len gedaan, die beoogden de zg. onrendabele kosten van een even tuele electrificage voor de betrok kenen, door middel van een ge meentelijke subsidie, wat dragelij ker te maken. Hierover is toen fel gedebatteerd door de Raad, die o.m. de opmer- i kidg maakte, dat in feite toch de PLEM deze zaak diende te behar tigen en dat eerst eens naar die kant voelhorens moesten worden uitgestoken. Dat hebben B. en W. gedaan, maar het antwoord van G.S. was kort en krachtig, dat de PLEM hier niet aan kon denken. Uit ditzelfde schrijven bleek wel. dat de PLEM intussen niet stil heeft gezeten en ook haar steentje heeft bijgedragen, maar alles kan zij niet dragen. De Raad moest zich natuurlijk bij dit besluit neerleggen, maar F. JANSSEN had wel bezwaar tegen één zinsnede uit dit schrijven, nl. „dat zulks niet in het belang der PLEM is". Hij meende, dat ook de PLEM een dienende taak heeft en als zodanig op de eerste plaats 't belang van de betrokkene heeft te zien, maar hij moest zich verder ook bij het standpunt van Ged.St. neerleggen. Dat hield dus in, dat B. en W. wederom met een eigen subsidie regeling moest komen. Aangezien de vorige door verschillende raads leden nog al was aangevallen, was deze nieuwe aan hunne wensen aangepast. Lopen de onrendabele kosten tot f 750.dan kan een gemeentelij ke bijdrage gegeven worden van 50 pet., tot een maximum van f 250. Van f 750 tot f1250 is de gemeen telijke bijdrage f 350 en boven de f 1250 f 500. In gevallen waarin de kosten nog hoger komen te liggen, zal een aparte regeling moeten worden ge troffen. De Raad ging hiermede accoord, omdat, zoals WIS MANS zei, de nieuwe regeling tegemoet gekomen is aan de wensen van de Raad en blijkens het schrijven van Ged. St. toch moeilijk iets anders te berei ken. Dit onderschreef ook F. JANS SEN. indertijd de Raad het principe-be sluit nam, de ongeveer 250 ha. peelgrond te brengen in het ruil- verkavelings-plan Lollebeek, opdat ze, na ontgonnen te zijn, zouden kunnen dienen voor de zg. ruilver kaveling, dus voor landbouwers, die uit de kom of kerkdorpen zou den moeten verdwijnen om dit verkavelingsplan mogelijk te ma ken. De gemeente kan dan contant geld beuren, krijgt de grond ont gonnen, waarvoor ze zelf geen ka pitaal heeft en het grote Lollebeek - plan kan er alleen maar van pro fiteren. Hoewel er indertijd geen prijs genoemd is, bleek, dat men in het achterhoofd de somma van f 600 per ha. had zitten. Men is intus sen met onderhandelen begonnen en de betreffende instantie: deClt. Tephn. Dienst had nogal bezwaren. Daar was op de eerste plaats de wens van de Raad, dat die grond daii bestemd zou worden voor de Venrayse landbouwers. Het heeft enige tijd geduurd, voordat de C. T.D. met die voorwaarde accoord kon gaan. Dan wilde deze dienst alleen de grond ontginnen, maar wegen en waterlossingen aan de gemeente overlaten. Na lang onderhandelen kreeg men gedaan, dat de C.T.D. ook deze wegen en waterlossingen zal klaar maken en dan later, tegen een zg. „symbolische prijs" zal terug verkopen aan de gemeen te. Maar waar men in deze dienst in geen geval mee accoord ging, dat was de grondprijs. Als de toe komstige boer behalve die f 600 nog de ontginnings- en andere kosten moet betalen, aldus deze dienst, dan komt de grond veel te duur, Voor dit standpunt kon men van Gemeentewege weer wat voelen zc dat nu de prijs van f 500 in de lucht hangt. En het was nu de vraag, wat de raad hier wel van dacht. STEEGHS kon het van de ene kant geen hoge prijs noemen. Als particulieren nog ontginnen moch ten en men zou die grond aan die particulieren verkopen zou men er heel wat meer voor geven. Maar dat kan en mag nu eenmaal niet, dus men moet zich bij de feiten neerleggen. En in dat licht bezien, kon spreker met die prijs accoord gaan. Want hij was er van over tuigd, dat er verschillende percelen grond liggen, die de gemeente zelf ontgonnen heeft, maar dat bedrag helemaal niet opgebracht hebben, integendeel zelfs, waar de gemeente nog geld op toe heeft gelegd, als men alles en alles rekent. VAN HAAREN kon er zich mee verenigen, zeker nu Venrayse men sen hier nieuwe kansen kregen. Ook WIS MANS was tevreden met die prijs, zeker nu de weg- en waterlossing financiering ook door de CTD gebeurt, want de gemeente heeft immers geen geld. Dat beklemtoonde ook de VOOR ZITTER, die er op wees, dat de gemeente onmogelijk het kapitaal kan aantrekken, dat nodig is voor die ontginning. Natuurlijk had hij ook liever f 600, maar men moet de zaak ook sociaal bekijken en de moeilijkheden voor de toekomstige boer in het oog houden. ODENHOVEN vroeg zich af, waar al het natuurschoon zou blijven. Als de Heydse Peel ontgonnen is, is er geen stuk peelgrond meer. Dat klopt, aldus de VOORZIT TER, maar we hebben tientallen boeren grond kunnen verstrekken, we hebben van Venray een grotere gemeente gemaakt en we hebben van dorre peelgrond vruchtbare landbouwgrond gemaakt. Natuur schoon is er nog overal te vinden in onze gemeente, zij behoeft een ontginning dezer Peel niet in de weg te staan. HOUBEN vroeg zich af, wat Horst nu feitelijk wel in bracht in de ruilverkaveling Lollebeek. WIS MANS kon het niet zeker zeggen, maar behalve een flinke lap woeste grond, bracht die ook nog tuindersgrond in, zodat het Horster aandeel zeker niet geringer is als dat van Venray. B. en W. kregen dan zonder ver der commentaar verlof door te gaan met onderhandelen. STOMMITEIT inwoners van Venray niet op 16000 maar op 8000 ha. zouden leven. Tot zijn schrik en ergenis had hij in ons blad gelezen, dat er ip. van resp. 16000 en 8000 ha, 1600 en 800 ha stond te lezen, waaruit misschien de lezers de indruk zouden krijgen, dat de spreker onzin had zitten te vertellen. Hij nam aan dat een en ander per ongeluk was gebeurd, maar zo liep een raadslid de kans belachelijk gemaakt te worden en daartegen moest zo nodig opgetre den worden. De VOORZITTER nam geen op> zet aan van de bewuste verslag gever en verwachtte dan ook dat op een en ander een correctie zou volgen. CORRECTIE Als we dan zo vrij mogen zijn, zo midden in het raadsverslag, zie hier onze correctie Inderdaad heeft ons blad de gewraakte cijfers ge publiceerd en daarmede voor de deskundige lezer niet de heer Steeghs. maar zich zelf belachelijk gemaakt, zo men tenminste boos opzet aanneemt. We vertrouwen dat de heer Steeghs en onze lezers onze excuses voor deze „misstap" willen aanvaarden en we mogen de heer Steeghs nogmaals benadrukken, dat ook een verslaggever een doodge woon mens, die zich wel eens ver gist, omdat hij niet overal deskun dig van en in is, en dat niets hem verder is, dan welk raadslid ook belachelijk te maken. Daar hij geen weken tijd heeft om zijn verslag te maken, nog de beschikking heeft over een band installatie, noch over een onbeperkt aantal blader, maar uit de veelheid van het gesprokene het essentiële moet proberen te halen, is het wel mogelijk dat hij daarbij wel eens verkeerd reageert, maar nog altijd staat ons blad open voor een even tuele rectificatie, waarvoor een tele foontje of briefje reeds voldoende zijn. HEIDSE PEEL Op het einde van de vergadering deed de VOORZITTER nog enige mededelingen over de gronden in de Heidse Peel. Het zal de lezer bekend zijn, dat STEEGHS wees er op dat in het verslag van de begrotingsbe handeling in ons blad een storende fout was gemaakt. Hij had gezegd, dat Venray door zijn grote opper vlakte van 16.000 ha in een uitzon derlijke positie verkeert en dien tengevolge ook uitzonderlijke uit keringen nodig heeft. Veel problemen zouden een heel stuk wordt, eenvoudiger liggen, als de 20.000 De VOORZITER vertelde, WONINGEN In het vervolg van de rondvraag sneed STEEGHS het woningpro bleem aan, met de vraag of er dit jaar in Castenray woningen zullen worden gebouwd. Wethouder WINTELS gaf hem geen kans en wethouder van BOVEN gaf een nadere verklaring. Voor zo ver de gemeente bekend is, zijn er in Castenray geen woningzoeken den, terwijl in de Kom nog een gezin met 7 kinderen in een nood woning huist, om van andere ge vallen nog maar niet te praten. STEEGHS nam aan, dat de" wo ningnood in de kom en andere kerkdorpen inderdaad groot zou zijn maar een goed onderwijzer is uit Castenray vertrokken omdat er geen woning is. Van het onderwij zend personeel woont slechts een man in Castenray. Wethouder van BOVEN wees er op dat genoemde onderwijzer een woning was aangewezen, maar STEEGHS vertelde dat hij dan in moest wonen, terwijl hij elders een gehele woning voor zich kreeg en dus ging,... Uit de verklaringen van B. en W. bleek wel dat Castenray dit jaar echter geen kans maakt. VERHEUGEN had gehoord dat voor 1 juli a.s. begonnen moest zijn met de bouw der woningen en wilde weten of dit waar was en zo ja, hoe hier de kansen stonden. Weth. WINTELS had van deze stelling niets gehoord, maar hoopte voor die datum aan het bouwen te zijn, omdat de plannen in verge vorderd stadium zijn. Hij zou boven dien bij de betrokken architecten aandringen op spoed. Fr. JANSSEN was nieuwsgierig waar de gemeente het geld vandaan haalde voor de bouw van die 60 woningen. Daarnaast had hij gezien, dat het aantal woningzoekenden weer was opgelopen. Zou er geen kans zijn op extra volume, daar hier de werk loosheid van de bouwvakarbeiders groot is. In dit verband merkte hij op, dat in de ontwikkelingsgebieden van het Noorden reeds extra bouw volume gegeven was, maar Venray werd weer niet genoemd. De cijfers van Limburg liggen immers, zoals ook uit officiële vak bladen bekend werd, zeer gunstig. Alleen vergeet men altijd een onder scheid te maken tussen 't Noorden en Zuiden van onze provincie. In het Zuiden is er door de mij nen geen werkloosheid, in het Noorden echter wel, zie maar eens de cijfers van de arbeidsbureaux uit deze streken. Telt men ze echter alle op, dan komt Limburg in zijn geheel nog aan een laag gemiddel de, waarvan het Noorden de dupe geld voor die 60 woningen beschik baar zal komen uit de Nationale Woningbouwlening, die juist voor dit doel uitgeschreven was. Of men extra volume krijgen zal, is af wachten. Bij de betrokken Instan ties is hierop aangedrongen en is ook nog eens onderschreven wat de heer Janssen reeds zegde. Men heeft op het Departement een onder zoek toegezegd. Wat er gezegd is over de ontwikkelingsgebieden, moet men helaas onderschrijven. Fr. JANSSEN vroeg of de Nrd- Ltmburgse gemeenten tegen deze gang van zaken geen stelling kon den nemen, door bv. de pers en vakbladen juist eens op deze pun ten te wijzen. De BRUYN maakte er op attent, dat de KAB Limburg reeds in een groot rapport, speciaal de werk loosheid in Noord-Limburg ter ken nis van de betrokken instanties had gebracht. Aan werkloze bouw vakarbeiders werden in jan. enfebr. resp. f 4 000 en f 3.084 aan steun uitbetaald, maar in dezelfde maan den van '58 resp. f 12.000 en f 13.000, waaruit dus wel blijkt, dat er nog al wat werkloosheid is. DERICKX was kennelijk een beetje geschrokken van het voor gaande en vroeg waar nu die 60 woningen gebouwd zullen worden. Het antwoord was in de kom, in plan Zuid, daar hier de meeste wo ningnood is en dit tevens een kans geeft om plan Zuid, ook steden bouwkundig af te ronden. Mocht er extra volume komen, dan gaat dit naar de]kerkdorpen, o.a. Oostrum. PARKEREN Garage van Haren had een rond schrijven gericht aan de raad, waarin gewezen werd op het feit, dat menigmaal zodanig op de grote Markt werd geparkeerd, dat geen in- en uitrit voor de garage, noch voor de benzinepomp open blijft. Van HAAREN zou graag zien, dat de eigenaar tevreden werd ge steld. De VOORZITTER vertelde, dat Openbare werken, dit probleem in studie heelt, maar Fr. Janssen meende, dat er weinig te studeren valt. Men moet een schilderskwast pakken en voor de garage schil deren, dat men hier niet mag par keren. Dan is alles opgelost. VERHEUGEN vroeg waarom dat men gebruik maakt van de aangebrachte parkeerblokken, maar ook dit was volgens Fr. Jans sen geen oplossing. Op de eerste plaats omdat de garage-inrit niet vrij blijft en op de tweede plaats, omdat dan iemand die middenin- staat geen kans heeft om weg te komen. Men moet 4 parkeerrijen maken, met een fatsoenlijke in- en uitrit, dan kan men altijd weg en altijd er in. Een en ander zal be keken worden. WIS MANS vroeg, hoe het nu toch feitelijk staat roet de weg van Peelplan Zuid naar Griendtsveen. Hij 'praat daar al jaren over en men is telkens aan het onder handelen, maar de weg blijft on begaanbaar. Weth. WINTELS vertelde, dat het inderdaad een lijdensweg is, maar alles wacht op de beslissingen van de commissarisssen van de N.V. Griendtsveen, die maar niet komt. WISMANS verzocht dan toch te willen zorgen, dat de grootste gaten gedicht worden, wat ook bekeken zal worden. Van DIJK onderschreef het be toog van Wismans, evenals Maas en vroeg hoe het staat met de aan koop van stukjes grond, die inder tijd zijn gebruikt om de weg naar het Veulen te verbreden. Achter de groene tafel meende men, dat dat al afgewerkt was, maar van Dijk had nog enkele adressen. Hier zal dan zo spoedig mogelijk mee onderhandeld worden. MAAS vroeg hoe het stond met enkele bezwaarschriften tegen de hand- en spandiensten, waarna ge keken zal worden. Verder wilde hij weten wanneer de grondinbreng voor de kleuterschool op de Heide, zal worden verrekend en kreeg te horen, dat men op centen zit te wachten. HOUBEN vroeg, of de duikers in de sloot voor de nieuwe woningen op het Veulen nog gelegd worden, wat bevestigd werd en van der STERREN wilde weten, of de ge ruchten waar zijn, dat Ged. Staten geen toestemming hebben verleend aan de gemeente om'grint te halen uit het bekende stuk aan de Geijs- terse hei. Dit werd ontkend. De vergunning is aangevraagd, maar loopt over zo veel schrijven, dat het.nog wel even duren kan, voor er antwoord is. dat ARBEIDSWONINGEN F. JANSSEN deed een dringend beroep om de Willemstraat toch te verlengen, zodat er van daaruit een fatsoenlijke verbinding komt met de Akkerweg. Het puin ligt er al twee jaren. Wethouder WINTELS vertelde, dat het daar liggende puin bestemd is voor plan Zuid en de VOORZIT TER wilde eerst van dit plan een begroting zien. F. JANSSEN vertelde, dat er

Peel en Maas | 1958 | | pagina 1