0.000 M Warenhuis 4jet UQacetthuU v-oo-v At vvn-yj ■ffM If^r uqGQ vlaggen Balatum APPELS ÏÏS&SÏÏ5WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN gEa"ar5£^f»!gy«r^SSS75 Stemmen bij volmacht Voor nationale en kerkelijke (eesten Denkt aan geschenken voor Moederdag topper blazer.. Wat kan wassen toch een gemak zijn! Gg in 1958 inbiedingen! Een rol VéGé-beschuit van 29 cent NU GRATIS bij aankoop van een grote fles VéCé- Een pak VéGé-macaroni voor de halve Palmolie-zeep (32 cent p. stuk) NU 3 stuks Zaterdag 26 april 1958 No 17 NEGEN EN ZEVENTIGSTE JAARGANG MPEEL EN MAASÜ 1 GEMEENTE VENKAY De burgemeester van Venray maakt bekend, dat bij de verkiezing van de leden van de gemeenteraad aan de kiezer, die mededeelt ver moedelijk niet in staat te zullen zijn in persoon aan de stemming deel te nemen, op zijn met redenen omkleed verzoek kan worden toe gestaan bij volmacht te stemmen. Het verzoek wordt slechts afge wezen, indien aangenomen moet worden, dat de kiezer in de ge meente, in welker kiezersregister hij op de dag der candidaatstelling is opgenomen, in persoon aan de stemming kan deelnemen. De kiezer, die bij volmacht wenst te stemmen, dient uiterlijk op 14 mei 1958 daartoe een verzoekschrift in bij B. en W. der gemeente, in welker kiezersregister hij op de dag der candidaatstelling is opgenomen. Voor dit verzoekschrift wórdt ge bruik gemaakt van een formulier, dat ter Gemeentesecretarie koste loos verkrijgbaar is. Hij geeft daarbij op: a. zijn naam en voornamen of voorletters; b. de datum, het jaar en de plaats zijner geboorte; c. de gemeente, in welker kiezers register hij is opgenomen, alsmede zijn adres of laatste adres aldaar; d. de redenen van zijn verzoek; e. de gegevens bedoeld onder a tot en met c, ten aanzien van de kiezer, die bereid is als gemachtig de op te treden. Bij het verzoekschrift wordt in gediend een verklaring van de ge machtigde, dat deze bereid is als zodanig op te treden. Als gemachtigde kan slechts worden aangewezen de echtgenoot of echtgenote, een der bloed- of aanverwanten in de eerste tot en met de derde graad, de echtgenoot van een schoonzuster of de echt genote van een zwager, dan wel een der huisgenoten van de vol machtgever. Onder huisgenoten worden ver staan, zij, die blijkens het kiezers register hetzelfde adres hebben als de volmachtgever. Hij, die zich bereid heeft ver klaard als gemachtigde op te tre den, moet op de dag der candidaat stelling zijn opgenomen in het kiezersregister, waarin de naam van de verzoeker voorkomt en be voegd zijn tot het deelnemen aan dezelfde verkiezing. Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen. Indien de gemachtigde overlijdt of komt te verkeren in een toe stand als in de eerste alinea van deze bekendmaking bedoeld, kan de volmachtgever uiterlijk op de veertiende dag voor die der stem ming mededeling doen van de aan wijzing van een andere kiezer, die bereid is als gemachtigde op te treden en die ten bewijze daarvan deze mededeling heeft onderte kend. In deze mededeling worden ten aanzien van deze kiezer vermeld de naam en voornamen of voor-, letters, de datum, het jaar en de plaats van geboorte, alsmede de gemeente, in welke kiesregister hij is is opgenomen en zijn adres in die gemeente. De gemachtigde ontvangt een oproepingskaart tot deelneming aan de stemming in het stemdis- trict, waartoe de volmachtgever volgens het kiezersregister behoort. Venray, 19 april 1958 De burgemeester voornoemd, A. H. M. JANSSEN. 14 tot 15 cent méér voor een liter vettere melk In de dinsdag te Haarlem ge houden jaarvergadering van der.-k. bond van handelaren in melk en melkprodukten in Nederland, heeft de voorzitter meegedeeld, dat hij de prijsverhoging var?®melk van 3,7 pet vetgehalte schat op 14 tot 15 cent per liter. De melkhandel mag voor de vetterè-melk een eigen winstmarge vaststellen. Overigens betwijfelde de spreker of er veel gebruik van deze melk zal worden gemaakt. Uit een oog punt van de volksgezondheid wordt het niet noodzakelijk geacht. Men moet de verkoop zien als een zui vere economische maatregel tot verkleining van de botervoorraad. BEL OP BIJ BRAND No. 392 NOORBEEK OP 28 MEI NIET TER STEMBUS De bevolking van het Zuid-Lim burgse plaatje Noorbeek is niet bijster gesteld op raadsverkiezin gen. Dit jaar zal Noorbeek immers voor de vierde achtereenvolgende keer geen vroede vaderen gaan kiezen. De huidige zeven raadsleden voldoen blijkbaar zo goed, dat er geen andere candidaten zijn ge steld. Op het gemeentehuis van dit dorp kwam slechts één lijst binnen van de gecombineerde boeren- en arbeiderspartij. Op deze lijst prijkten slechts 7 namen. Kandidaat waren opnieuw de thans zittende raadsleden, vier voor de boeren- en drie voor de arbeidersgroepering. In tegenstelling tot menig ander dorp in Limburg wacht Noorbeek dit jaar derhalve geen spannende raadsverkiezing. De bevolking hoeft er niet eens ter stembus te gaan. De öude raad is zonder meer ge kozen. Bij de drie voorafgaande raads verkiezingen was dit ook al het geval. Ook toen werden slechts 7 kandidaten gesteld en steeds van dezelfde samenstelling als de zit tende raad. Noorbeek krijgt dus nu weer de zelfde raad als in '1946. De eerste na-oorlogse raad is er kennelijk een lang leven beschoren. Twee jaar voor huwelijks zwendelaar De Haagse rechtbank heeft een 32-jarige autohandelaar uit Den Haag veroordeeld tot een gevange nisstraf van twee jaar met aftrek van voorarrest en ter beschikking stelling van de regering, omdat deze man zich had schuldig gemaakt aan oplichting. Hij had een weduwe uit Limburg, aan wie hij trouwbe loften deed, ertoe gebracht al haar geld in lotaal f 23.000 aan hem te geven. De weduwe heeft niets meer over. De officier van justitie had tegen de autohandelaar, die zich al eens eerder aan een dergelijk strafbaar feit had schuldig gemaakt, eenzelf de straf gevorderd als de recht bank nu heeft opgelegd. Oud-Deken Thielen Zondag werden in het Ziekenhuis te Horst de laatste H. Sacramen ten der Stervenden toegediend aan de zeer Eerw. Heer P.J. Thielen, oud-deken van Venray. Sinds 1935 is hij rustende in dit ziekenhuis. Zijn toestand is zorgwekkend en volgens laatste berichten vreesde men het ergste. Deken Thielen is van Horst ge boortig. Hij werd in 1895 te Roer mond tot priester gewijd en na zijn wijding benoemd tot professor te Rolduc. 6 Jaren lang hielp hij daar mede de toekomstige priesters van ons bisdom te vormen tot hij in 1921 benoemd werd tot pastoor te Mook. Na het overlijden van pas toor Creymans alhier, werd hij tot pastoor te Venray benoemd. In 1932 werd Venray tot Deke naat verheven en werd pastoor Thielen de eerste pastoor-deken van Venray. Na de grootse viering van zijn 4C-jarig priesterfeest, vroeg hij de bisschop om te gaan rusten en in october 1935 nam Deken Thielen zijn intrek in het ziekenhuis te Horst. Het pastoraat van Deken Taielen werd gekenmerkt door zijn ijver voor de dagelijksa communie, voor de ietensivering der, godsdienstige verenigingen, voor dé lagere scho len en het daar te geven onder wijs, de jeugdbewegingen en de liturgie. Op zijn aandringen zijn Leunen en Castenray indertijd in 1933 tot rectoraten verheven. RECTORAAT VEULEN 3e Zondag na Pasen: 7 uur H. Comm., 7.30 lm, 10 u. best. hoogmis voor oveil. fam. Kusters—Cremers, 2.30 lof, vandaag 2e coll. voor R.K. Mil. tehuizen welke wij in uw mild dadigheid aanbevelen. Maandag: 7.30 lm v. P.M. Kuhnen. Dinsdag: 4e v.d. negen dinsdagen t.e.v. de H. Antonius, 7.30 best. lm t.e.v. O.L.Vr. en H. Antonius voor de vervolgden en voor de bekering van Rusland. Woensdag: 7.30 lm v. overledenen, 9 u. best. hoogmis voor overl. fam. NelissenJanssen. Donderdag: heden begint de mei maand toegewijd aan Maria, van daag feest van St. Jozef arbeider, 7.30 lm voor overl. fam. Njjssen Coolen, n.m 8.30 avondmis. Vrijdag: le vrijdag, 6.3QH. Comm., 7 u. lm, 'sav. 8.30 hoogmis t.e.v. 't H. Hart tot int., na de hoogmis uit stelling oefening van eerherstel en zegen met Allerheiligste, vandaag algem. H. Comm. der schooljeugd en der jeugdstandsorganisaties. Zaterdag: le zaterdag, bijz. toe gewijd a.h. Onb. Hart van Maria, 7.30 lm (D.K.M.), 6—7 u. biechten, 8 u. lol t.e.v. Maria. Deze week: dinsdag biechten v.d. schoolkinderen, zaterdag feest v.d. vinding v.h. H. Kruis. Accolieten: a.s. zondag Burgers Ben en Hub. v.Kempen; woensdag avond Burgers Jan, Reintjes Gerrit, Clephas Piet en Reintjes Jozef. Kerkpoetsen: Mia vd. Goor en Toos Spreeuwenberg. A.s. zondag is de 2e coll. voor het werk vd. voortplanting desgeloofs. P.D.V. DE ZWALUW Zondag jl, troffen we het al wat beter met het weer en de vlucht vanuit Erqulines had dan ook een vlot verloop. De uitslag was: 1 12 49 67 68 69 C. Barend?, 2 50 73 Janssen K, 3 13 14 36 71 Ver stegen Zn., 4 27 J. Kusters, 5 38 P. Willems, 6 39 Bertrams, 7 93 J.W. Hendriks, 8 v. Ass, 9 1115 23 26 41 58 63 77 Lormans, 10 30 47 64 Gomrnans, 16 17 33Jac. Verste gen, 18 86 Vercauteren, 19 40 Co op- mans, 20 34 72 F. Vermeulen, 21 v.d. Laar, 22 de Riet-Sijbers, 24 31 J. Strijbosch, 25 Gebr. Philipsen, 28 74 75 Joh. Janssen, 29 89 W. Barends, 32 85 Dinjens, 35 Janssen V., 32 v. Hoof, 42 Gebr. vd. Heuvel, 43 56 G. Janssen O., 44 57 60 92 Ewalds, 45 51 P. en J. Hendriks, 46 P. Janssen Gr., 48 59 6265 83 Thijs- sen, 52 H. Peeters, 53 81 Boom Zn. 54 Crooymans, 55 Hellegers, 61 66 v. Dyck, 70 Arts, 76 84 A. Willems, 78 v. Haren, 79 80 Schel len, 82 Maassen, 87 Siebers; 88 Loonen, 90 94 Voesten, 92 Munck- hof-Poels. Da nieuwste soorten Reuze keuze Viltpapier Cocoslopers Karpetten Matten Gang- en traplopers Plastic Tafelzeil Tafeilinoleum Boorband Gordijnroeden Behangselpapieren Randen Gordijndraad Gordijnrail Traproeden Trapkussens Knalo en Loperpennen Balatumlopers alle breedten Chinamatten Kastranden Schoorsteenranden enz. Bel 566 fa. Th. Pouwels Zn. Hofstraat 10 Julianasingel 2 in .katoen, satijn, wol, nylon en spunnylon. Vlaggenstokken en stokhouders Oranje- en Nationaal haarlint en Cocardes Provinciale vlaggen Nationale vlaggen Pauselijke vlaggen Wimpels Sjerpen Speciale formaten tijdig bestellen. Textielhandel Tricotages Bedrijfskleding naast Raadhuis Hofstraat Palthe agentuur onze mooie en nuttige Hofstraat 10 Telefoon 566 Julianasingel 2 daarom hebben wij speciaal voor U een fantastische collectie uit binnej}- en buitenland samengesteld. Komt U al dat moois, dat knappe mode-ontwerpers bijeen getoverd hebben eens bij ons bewonderen? U bent van harte welkom! a. Sportieve, vlotte streepbla zuiver vyollen flanel b. Modieuze topper in 'n nieuwe Italiaanse breisteekkwaliteit; let U eens op de rugpartij, favoriet bij de verwende Parisienne Af En natuurlijk vindt U er ook de ^perfecte bijpassende rok bijl Hoe eenvoudig is nu het wassen cn drogen met een RONDO wascombinatie Irene: U hebt èn een wasvlcugcimachine èn een centrifuge bij de hand! Hoe onberispelijk schoon en uiterst voor zichtig wast, kookt, spoelt cn centrifugeert zo'n moderne RONDO wascombinatie Irene: wel 7 pond wasgoed tegelijk! f935.. Meerprijs 2 kw. verwarming f 60. Levering via it aker.de handel Importeur voor Nederland IV. HANOELHIJ. GEBR. TIMMERMANS, KESSEL BIJ VENIO DEED ER DE WAS Al MEE! limonade a 165 ct. met 33 geldzegels. prijs: 15 cent met 3 geldzegels bij aankoop van een blik VéGé-gestoomd gehakt a 115 cent met 23 geldzegels. voor slechts 59 cent met 12 geldzegels. Nu extra voordeel dank zij de Europese VéGé Unie. Er zijn ook VéGé-winkeU in Belg.é. Frankrijk, Duitsland, Surge- bied, Luxemburg, Zwitserland. M Mcféc* aOz, Z»*r6K)c&6&ttft <f»/

Peel en Maas | 1958 | | pagina 1