De Gemeenteraad op de helling SPORT SSSfSS WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Programma Koninginnedag Venrav Jaarvergadering H.K.W. WITTE KRUIS De Bouworde Lezers schrijven Gemeenteraads vergadering. Film-agenda: Zondagsdienst huisartsen Zaterdag 26 april 1958 No 17 NEGEN EN ZEVENTIGSTE JAARGANG @9 PEEL EN MAAS CONFECTIE VAl De nuchterheid van ons Neder landers biedt weinig kans op poli tiek fanatisme. Vandaar dat de ge middelde Nederlander de politiek op ziin slofjes afdoet. Zolang de directe belangen van mUnhetr Janssen niet worden bedreigd door politieke tegenstanders, is de inte resse voor de politiek van diezelfde mijnheer Janssen maar zeer miniem. Dan is er nog verschil. Want een pittig debat in de Tweede of Eerste Kamer kan dan nog wel eens zijn belangstelling trekken, zo gauw men het met hem over de gemeen teraadsvergadering heeft, trekt er een minachtend lachje over zijn ge zicht en heelt hij maar weinig „goede" woorden over voor het werk onzer vroede vaderen. Vreemd, maar waar. De oorzaak is echter wel te vin den, want tegen de wethouder, die we soms een paar keer per week op zijn fiets tegenkomen, wordt lang niet zo hoog opgezien als tegen de leden van de Tweede of Eerste Kamer. Daar aan het Binnenhof in den Haag zetelen immers de hoge heren die de politiek van ons land ma ken. Zij plegen staatkunde en hou den forse redevoeringen, die in alle kranten van het land worden aan gehaald. Dat is heel wat anders, als dat gebrom in een gemeenteraads vergadering, zo oordeelt de doorsnee burger. Toch maakt die doorsnee-burger een zeer ernstige fout, als hij het besturen ener gemeente niet even voornaam acht, niet de zelfde waarde toekent, als het besturen van provincie of van het gehele land. Hij kijkt dan niet verder als zijn neus lang is. De maatregelen en wetten, die volksvertegenwoordiging en pro vinciale staten nemen en vaststel len voor grote groepen van de be volking lijken alleen maar gewich tiger dan de wetgevende arbeid welke verricht wordt door de ge meenteraad en het college van B. en W. Want dichter bij ieders be lang staat de gemeentepoliek. Zij die het bestuur van de gemeente in handen hebben zijn de potten kijkers van ons doen en laten. De Raadsleden, de wethouders en de burgemeester, zij kijken in het voorbijgaan in onze huiskamers en leren daaruit de noden en behoeften van de gemeenten kennen. Dit is geen frase, maar een waarheid, die dikwijls te herkennen is in het ge sprokene uit de raad, wanneer het gaat over de aanleg van electrici- teit, waterleiding en gas en over school en woningbouw, over de noodzakelijkheid van recreatie mo gelijkheden, veiliger verkeer, speel plaatsen, wegen en paden. Dat zijn allemaal problemen, waarover links en rechts in onze gemeente gepraat wordt. Problemen, die tot geen oplossing komen, indien niet de gemeenteraad zich hier in tensief mee bezig houdt en als het huishouden over alle huishoudens het beslissende woord gesproken heeft. Over enkele weken is het weer zover dat elke Nederlander en dus elke Venraynaar de gelegenheid krijgt zich uit te spreken over de samenstelling van die gemeenteraad Die gemeenteraadsverkiezingen geven ons het middel in handen de raad samen te stellen, en met deze raadsamenstelling tevens een beslissende stem te laten horen in de keuze der wethouders. Er zijn voor onze gemeente 17 raadsleden te vergeven. Jammer genoeg is de 20 000ste enkele weken te laat geboren, anders was dit college al uitgegroeid tot 19 raads leden. Kiezen we nu de gemeenteraad, dan kiezen we het bestuur onzer gemeente. Het is eigenaardig, dat er nog veel mensen rondlopen met de ge dachte, dat de Burgemeester feite lijk de opperste baas is en dat de gemeenteraad alleen maar dient om hem een beetje op de vingers te kijken. Niets is minder waar. De Gemeentewet zegt nadrukke lijk, dat de gemeenteraad het hoofd van de gemeente is. De Burgemeester roet zijn taak als „waker voor de belangen van het Rijk", oefent met het College van Wethouders het dagelijks be stuur over de gemeente uit. Wat wil zeggen, dat hij er voor waken moet, dat de besluiten van de raad of van B. en W. niet strijdig zijn met de wet of met het algemeen belang, maar het is de raad, die beslist, die goed- of afkeurt. Het is daarom van het grootste belang een goede gemeenteraad te kiezen. Juist, omdat de beslissing van de gemeenteraad zo'n weerslag kunnen hebben op het reilen en zeilen der gemeente, dus tevens ons eigen doen en laten in die gemeente, is de keuze van raadsleden een zaak, die het overdenken waard is. Wie meent, dat bijeenkomsten van de gemeenteraad niet meer zijn dan vergaderingen, waar veel gezegd, maar weinig gedaan wordt, heeft het by het verkeerde eind. Ook is het niet zo, dat het raads lidmaatschap uitzicht geeft op tal rijke en prettige erebaantjes. Juist nu, in deze moeilijke tijd, heeft het gemeenteraadslid en zeer zeker niet minder de wethouder, zijn handen vol met het bestuur der gemeente. Waarbij het vooral een toer genoemd mag worden om de eigen benen te behouden en niet veel (te veel zelfs) van de gemeen telijke bevoegdheden te laten op slokken in de centralisatie woede van de centrale overheid. In de ware zin van het woord is de gemeentepolitiek van deze dagen staatkunde. Staatkunde weliswaar ten behoeve van een vaak zeer be perkte bevolkingsgroep. Maar daar om is dit werk ten bate van een sector van ons maatschappelijk leven absoluut niet een taak van de tweede orde. Woensdag 30 april. Koninginne dag, zullen voor de Venrayse leer plichtige jeugd verscheidene spelen worden georganiseerd. Op de Kerkdorren gebeurt dat vanwege de scholen, in de Kom vanwege het Oranje-Comité. Voor wat de Kom betreft, begin nen 's morgens om half tien op 't terrein van Huize Servatius voet balwedstrijden tussen de verschil lende lagere scholen, om de Oran je-wisselbeker, die nu in het bezit is van de Henseniusschool. Van 2 tot 5 uur zijn er verschil lende kinderspelen georganiseerd op het terrein achter het Postkan toor. Daaraan kan de jeugd naar hartelust meedoen en er zijn heel aardige prijzen te winnen. Wel wordt gevraagd, de jeugd zoveel mogelijk in sportkleding te sturen, trainingbroek enz., zodat het goede goed niet lijdt. Er is in de namiddag géén film, maar wel 's avonds om 9 uur een groots VUURWERK, dat af ges to ken wordt op het terrein van Ser vatius, dat voor iedereen vrij toe gankelijk is. Rond 10 uur zal waarschijnlijk Venrays Harmonie nog een concert geven, dat na het dansen om 11 uur besloten wordt met een taptoe door het dorp. Mocht onverhoopt het weer zo slecht zijn, dat het geen zin "heeft een en ander te organiseren, dan wordt alles uitgesteld tot maandag 5 mei, de Bevrydingsdag. Wegens ziekte van voorzitter Cox, leidde de vicevoorzitter van de H.K.W. afd. Venray, de heer Jans sen uit Oostrum, deze vergadering. Bij monde van de secretaris, de heer M. Peeters, werden de notulen van de laatst gehouden vergadering voorgelezen naast de diverse jaar verslagen. Op financieel gebied bleek men zelfs een bescheiden winst te hebben gemaakt. Verder stond op de agenda: de verkiezing van een nieuw bestuurs lid wegens het aftreden van de heer G. Schols. De stemming wees de heer L. Creemers uit Venray voor deze bestuursfunctie aan. De herenPeters en Litjens werden benoemd tot leden van de kas controle-commissie. Verder werd de avond gevuld met een interessante spreekbeurt door de heer A.W. Janssen uit Eind hoven. De spreker had het vooral over het gouden bestaansfeest van de bond, dat volgens hem niet on gemerkt voorbijgelaten kon worden. Hij schilderde het historisch ver leden van de organisatie en ging verder in op het karakter van de bond. Hij gaf de gestadige groei er van in cijfers aan. Begonnen met 100 leden, werd omstreeks 1918, tien jaar na de oprichting het leden tal 2000 bereikt, in 1928 omvatte de landelijke H.K.W. ongeveer 8000 leden. Als een van de eerste activiteiten van de organisatie noemde spreker, de afschaffing van de zondagsarbeid, die men eerst kende, waar perso neel intern was bij zyn werkgever. Verder streefde de landelijke or ganisatie er naar, het verkrijgen van de wettelijke regeling van de werktyden op kantoor en in winkel, het tot stand brengen van mens waardige beloningen, de voorzie ningen tegen ziekte en werkloosheid en de bevordering van het handels- en vakonderwys. Spreker bleef ook even stilstaan by een merkwaardige episode in 1937, toen minister Romme nog minister van Soc. Zaken was. Er waren in dat jaar scheve sociale toestanden ontstaan. Naast vele werklozen waren er werknemers, die tot veel overwerk aangezet werden, zonder dat de werkgever hun deze overuren extra uitbetaalde. Aan deze sociale on rechtvaardigheid kwam een einde na onderling overleg en gediscus sieer van de vakorganisaties met de verschillende werkgevers, die daar mede de a-sociale positie der be ambten beter begonnen in te zien. Het gevolg van deze onderlinge beraadslaging was, dat er geleide- ïyke salaris-regelingen voor de be ambten (werk nemers) tot stand kwamen, zodat er voor hen een reëlere bestaanszekerheid kwam. Hiermede was dus een definitief einde gemaakt aan de chaos van vóór de tweede wereldoorlog. De spreekbeurt van de heer Jans sen, hoofdbestuurslid van de lan delijke bond lokte veel vragen uit, die alle op bevredigende wyze be antwoording kregen. Tot slot van deze genoeglyke jaar vergadering sprak de geestelyke adviseur, pater Domitiusuit Venray, de aanwezigen in een kort doch zeer overwogen woord toe en hoopte, dat de bond in de komende 50 jaren zijn rol op alle punten even zo vol waardig kan spelen, als dat in de afgelopen 50 jaar is gebeurd. Pijn stopt voor poeders, tabletten of cachets de beste pijnstiller onschadelijk Nu 13 jaar na de oorlog heerst er nog steeds een ontzaggeiyke woningnood, niet alleen in Neder land maar in heel Europa mogen we wel zeggen. Deze nood was een van de diepste wonden die de mens heid zich zelf had aangedaan door de oorlog. De stryd en bombardementen had den duizenden woningen vernietigd, 5 tot 6 jaar lang had de woning bouw zo goed als stil gelegen. West-Europa werd bovendien na het beëindigen van de stryd over stroomd met een enorme menigte vluchtelingen en verjaagden uit het oosten, een stroom die nog altijd door gaat. Ook deze mensen vroegen een woning, een eerste levensbehoefte van de mens. Deze geweldige nood inspireerde Pater Werenfried van Straaten O. Praem. tot het stichten van de bouworde: vrijwilligers trok hy aan die in hun vrije tijd en vakantie o.l.v. deskundigen gingen bouwen voor hun dakloze medemensen: woningen, scholen, gemeenschaps huizen, kerken en alles wat nodig is voor een gezonde samenleving. Een groois maar tegelijk een ge waagd plan... In 1947 begon hy met één project in Duitsland. Snel breidde de Bouworde zich uit. Dit jaar zullen de vrywilligers aan 70 projecten werken in Duitsland, Oostenryk en Frankrijk, België, Nederland, Italië, Spanje en de Belgische Congo. Tweede paasdag werd het seizoen 1958 ingezet waarin tot eind september meer dan 5000 vrywil ligers, de hamer, de schop en de troffel ter hand zullen nemen om te helpen de nood te lenigen van honderdduizenden in Europa en zelfs in Afrika. Door deze vrywillige, gemeen- schappelyke arbeid uit liefde voor de mens in nood, werkt de bouw orde ook aan de geestelijke opbouw van de wereld. Zij vormt immers de bouwgezellen tot christenen van de daad. Zij leert de volkeren een beter begrip voor elkaar, zy voedt de gedachte van de eenheid van alle volken en mensen. Zo bouwt zy mee aan de vrede. Met dit korte woord wil ik de bouworde aan u voorstellen. Doet deze vreemdeling u sympathiek aan? Komt u dan nader kennis maken, maandagavond 28 april a.s. om half acht, waar in zaal Wilhel- mina, Pater Elias Hooij, de leider van de Bouworde in Nederland, u alles zal vertellen en met een film zal laten zien wat u moet weten over het boeiende avontuur van de Bouworde. Zy heeft de belangstel ling nodig van allen want zy werkt voor allen. Pater Bonfilius Seegers O.F.M Huismoeder, die vorige week Uw klachten schreef in dit blad over de kinderspeelplaatsen, U schynt in Venray niet bekend te zyn. Zal Ik U eens wat speelplaatsen in de kom aanwyzen, afgezien van de ruime speelplaatsen voor de ver schillende scholen. a. De zandbergen achter de noodwoningen tegenover het ziekenhuis. b. Molenplein, by de Hensenius school, waar o.a. de circus sen geplaatst worden. c. Puinplaats in de Schoolstraat met de nodige „cols" voor Tour-de-France op fietsen of autopeds; een zeer geliefde speelplaats voor onze jeugd. d. 't Biggen-marktveld achter 't postkantoor, waar de lieve jeugd geregeld vuurtje stookt tot vermaak(?) van jong en oud. e. Puinplaats in de Veldstraat, waar de nodige gangen, kel ders en kuilen zeer in de smaak vielen. f. Henseniusplein en parkeer terrein in de Schoolstraat. Dat de wagens wel 'n schram nu en dan oplopen, dat mag de pet niet drukken. g. Rolschaatsenbaan rond het Nassauplein. Alléén wordt er geen gebruik van gemaakt, wél van de trottoirs en liefst die van de drukke straten, waar nu en dan 'n wandelaar van de benen wordt gereden, of... de vestibule van 't Post kantoor. En wee 't kniesoor, dat durft zeggen, dat 't daar toch geen rolschaatsbaan is. Wat de gazon-vernieling betreft, 't blykt, dat vele ouders dit niet in 't minst interesseert. Maakt een ar geloze wandelaar de lieve jeugd, druk bezig met 't vernielen van een gazon, er hun op attent, dan zyn er zo moeders by, die vragen, waar hy zich toch in 's hemelsnaam mee bemoeit. Huisvader van 9 kinderen. Oprichting Buurtvereniging Begin april werd er door een achttal personen een enquete ge houden om op deze manier te er varen in hoeverre er belangstelling bestond by de bewoners van Venray Zuid-West voor een buurtvereniging. Het resultaat was dat 102 gezin nen zich als lid opgaven. Dit be tekende dat 65 pet van het totaal aantal gezinnen zich aansloot. Op 6 april jl. werd deze buurt vereniging opgericht onder een voorlopig bestuur. Dit voorlopig bestuur trad af op de eerste ledenvergadering, welke gehouden werd op 17 april in de vergader zaal van de Wed. Thieien. Het definitieve bestuur bestaande uit 7 personen werd door de leden gekozen onder voorzitterschap van de heer Th. Jans. Als naam voor de nieuwe buurt vereniging werd na stemming aangenomen „Het Molenplein". De doelstellingen van de vereni ging, omvat'ende de onderlinge juis'e verhoudingen samenwerking en hulp, zullen in de eerste plaats gericht worden op de jeugd, spe ciaal wat betreft de vrijetijdsbe steding en op de tweede plaats op de ouderen. Het bestuur heeft momenteel reeds enkele acties in voorbereiding. Alleen als alle leden hun mede werking verlenen zal deze buurt vereniging op verschillende terrei nen zeer nuttig werk kunnen verrichten. Wy spreken de hoop uit dat be stuur en leden zich zodanig op elkaar weten in te spelen dat deze vereniging een stimulans zal zijn voor de overige buurtverenigingen. Maandag a.s. om 5 uur zal er een openbare vergadering zyn van Venray's gemeenteraad. Op de agende komen o.a. de navolgende punten voor: De aankoop van enkele stukjes grond van M. H. Steeghs te Oirlo, voor wegverbetering. De verpachting van een pereel weiland in Venray's broek aan J. van Dyk, Buitenweg 8 en idem van bouwland aan H. Janssen, O ver broek H 3. De electriciteits-aansluitingen en de gemeentehjke subsidie daarop zal opnieuw dienen geregeld te worden, daar Ged. Staten tegen de jongste raadsbesluiten bezwaren hebben ingebracht. Een vaste geldlening van 90.000 gulden kan worden aangegaan, die besterad zal zyn voor de arbeids uren uit te betalen aan werklozen, die door de Cult. Techn. Dienst worden ingezet ter verbetering van de zandwegen. De kleuterschool te Oirlo vraagt toestemming voor de aanschaffing van leermiddelen en meubilair en t kerkbestuur van 't rectoraat te Venray vraagt om medewerking om zo te komen tot de bouw van een nieuwe jongensschool. De Familie Trapp. Deze biografie is een aantrekke- lyke film, die vertelt, hoe baron Trapp, na het overiyden van zyn vrouw, zyn 7 kinderen militaire- ment probeert op te voeden. De kinderen worden onhandelbaar en zyn een plaag voor de buurt. Dan komt er op zekere dag een gouvernante, die novice was in een naburig klooster, maar haar kloos terroeping opgeeft om dit huishou den weer normaal te maken. Zij wint, niet zonder moeilykheden en verovert zelfs het hart van de oude baron. Later, als Hitier Oostenryk bin nenrukt, weet zy met man en kin deren naar Amerika te vluchten, waar het charmante gezin aller harten wint. Een goede ontspanningsfilm. De doder van Wichita. Knokken, knokken en nog eens knokken en dat allemaal opgehan gen aan een tamelyk verward ver haal, maar voor de liefhebbers van dit soort films om van te genieten, wat ze dan ook ongetwyfeld zul len doen. S.V.V.-nieuws Zondag jl. benutte SVV haar competitie-vrye zondag voor het spelen van een vriendschappelyke wedstryd. VSV uit Valkenswaard 'n oude bekende die ons nog doet herinneren aan de glorieuse overwinning van enkele jaren terug en die nu in de 1ste klasse ama teurs uitkomt, werd in een aan trekkelijke wedstryd met 4—2 ver slagen. De elf tal-commissie had deze ge legenheid benut voor het nemen van enkele proeven. Op de 1-back-plaats speelde Cop- pus een zeer behoorlijke party en Kusters was weer eens naar de voorhoede gedirigeerd, waar hij door drie doelpunten meteen match winner werd. Venray 3 speelde beter voetbal dan Amerika, maar moest door gebrek aan stootkracht, onverdiend 't loodje leggen. Omdat FCEB 2 om onbegrype- lyke reden niet kwam opdagen, beleefde 't vierde een vrye dag, terwyl SVV 5 eindelijk weer eens voor een plezierige verrassing zorgde door In Kronenberg met 2—3 te winnen in een goed ge speelde wedstryd, waarin ze zich nog de weelde kon veroorloven 'n strafschop te missen. De Noord-Limburgse derby Ar- een—Venray staat voor zondag op 't programma. Iedereen weet, dat Arcen op eigen terrein een uiterst moeilyk te kloppen tegenstander is. Al staat DEV op de ranglyst niet zo hoog genoteerd, toch zou 't wel eens op een Arcen-overwinning kunnen uitdraaien. Of denken de eerste elf tallers er anders over Venray 2 gaat naar Blerick. Wij geloven dat hier wel winstkansen inzitten. Belust op revanche zal hopeiyk Venray 5, die de 4—2 nederlaag in Horst nog niet vergeten is, ditmaal de Oranje hemden van 't lijf houden en voor de 2de achtereenvolgende overwinning zorgen. We rekenen erop. Veel succes „Oostrum"-nieuws De laatste uitwedstryd van dit seizoen, in Wellerlooi gespeeld, ein digde met een overwinning voor onze ploeg. Zo'n rustig partytje als men kon verwachten werd het niet. De Resia-mannen trokken tegen de wind in danig van leer. Ze ver overden een 10 voorsprong. Oos trum antwoordde hierop met drie goede doelpunten binnen een kwar tier tijds. Het laatste was zo mooi, dat het een plaatje waardig bleek in het dagblad. De mentaliteit van de tegenstan der wasechter flink aangetast. Het werd zelfs te erg voor deze kerels en omdat er altyd nog een scheids rechter is, die men de schuld van alles kan geyen, daarom kreeg deze man flink wat naar z'n hoofd ge slingerd. Vermeldenswaardig vonden wy wel de opmerking van een der spelers: „De volgende kiër kriegde nog enne grótere telder soep". (De scheidsrechter had by deze speler thuis het middagmaal gebruikt en desoepschynbaar lekker gevonden). Een Resia-speler verdween van het veld. Misschien is de verslag gever toen ook verdwenen? Een verslag hebben wy immers nergens kunnen ontdekken. Naar onze mening was de leiding zeker niet slecht. De hele stryd eindigde met een 2—3 overwinning voor onze jongens. Het tweede elftal besloot de com petitie met een 4-4geiykspel tegen B.V.V. II. Het derde elftal kon het met een gehavend elftal tegen Ysselsteyn II niet bolwerken en verloor met 20. A.s. zondag de laatste wedstryd van de competitie. Swolgen komt hier haar behoud van de vierde klasse verdedigen. Zij moeten win nen anders zullen ze degraderen. We kunnen op een groot aantal bezoekers rekenen. Omdat onze militairen ook weer eens thuis zyn, zal Oostrum zich zeker niet zo maar gewonnen geven. Een spannende stryd Is dus te verwachten. Het eerste elftal zal zondag weer in groene shirts aantreden. Aan vang 2 uur. Het derde trekt naar America 3 om daar een kleine overwinning te behalen, dit zegt ons de koffiepot tenminste. Nieuws uit Venray en Omgeving Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot zondagnacht 12 uur, wordt de prak- tyk der huisartsen voor Venray e.o. waargenomen door Dr. VAN DEN HOMBERGH Oostsingel 6 Telefoon 393 Uitsluitend voor spoedgevallen. GROENE KRUIS Donderdag a.s.: Zuigelingenbureau voor de Kom. Ingeleverde geldige kandidaten lijsten raadsverkiezing De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad der gemeente Venray maakt bekend: 1. dat van de voorzitter van het hoofdstembureau de mededeling is ontvangen welke geldige kandi- dateniysten voor die verkiezing zyn ingeleverd. Van heden tot en met 26 april 1958 kunnen by het centraal stem bureau door zitting hebbende raads leden verklaringen worden inge leverd, waarby een kandidatenlijst voor een voorkeurnummer wordt aanbevolen. Formulieren voor deze verklaringen zijn ter gemeente secretarie verkrygbaar. 2. dat de voor kiezers toegankelyke zitting van het centraal stembureau voor de nummering van de kandi- datenlysten zal worden gehouden op 28 april a.s., des voormiddags om 11 uur in de raadszaal van het het gemeentehuis. Venray, 22 april 1958. De voorzitter voornoemd, A.H.M. JANSSEN Mgr. Hanssen te Venray Mgr. dr. J.M.J.A. Hanssen, Bis schop van Roermond heeft zondag morgen om 9 uur een pontificale hoogmis opgedragen in de klooster kapel van Jeruzalem ter gelegen heid van het feit, dat zyn zuster, Mère Antoinetta (Hanssen) haar 25-jarig kloosterfeest vierde. By dit feest, dat intiem gevierd werd, was de gehele communiteit tegenwoordig, alsmede de familie van de zilveren kloosterzuster. Maandag a.s. zal in de aula van Jeruzalem een toneelstuk opgevoerd worden door de leerlingen van de lagere meisjesschool, waarvan Mère Antoinetta hoofd is. Zondag zullen de bewoners van Venray gelegen heid krijgen de jubilaresse te feli citeren van 1112 uur voormiddag. Jeugd O. en O. Zaterdag 26 april kunnen jullie weer eens gezellig dansen in „San Damiano". Ter afwisseling 'n spelletje Om 8 uur dus present. Oud-gemobiliseerden De vereniging van oud-gemobili seerden by II—2 R.I. de Peelbond houdt op zondag 4 mei 1958 te Odilia-peel een reünie, waarby tevens de gesneuvelden plechtig zullen worden herdacht. Op Duits kerkhof overleden Zondagmiddag is de 69-jarige Duitse vrouw Günther, afkomstig uit Trier (Duitsland) dood geble ven op het Duitse kerkhof te Ys selsteyn. Mevr. Günther had deze middag een bezoek gebracht aan het Duitse kerkhof, om het graf van haar broer te bezoeken. Zij was in gezel schap van een nicht, dochter van de gevallen broer. By het verlaten van het kerkhof viel zy neer. Dr Coenen, die spoedig ter plaatse was, constateerde een hartverlamming. Het stoffelijk overschot is naar het ziekenhuis te Venray overge bracht. Dinsdag werd het per lyk- auto vervoerd naar Duitsland. Ongeluk Fietsers uit Venray vonden zon dagavond te Horst, op de Venrayse- weg de heer A. van H., onderwyzer te Castenray. bewusteloos langs de weg liggen. By onderzoek bleek, dat hy van Venray komend met zyn motor op de linker weghelft tegen een boom is gereden. Ernstig gewond is de heer v. H. in het St. Antonius-ziekenhuis te Horst opgenomen. Hoe het ongeluk op dit rechte weggedeelte heeft kunnen plaats hebben moet nog worden onderzocht. De heer H. was pas hersteld van een val, waarby hy een ernstige hersenschudding had opgelopen en zou dinsdag zyn taak aan de lagere school weer zyn begonnen. V erkeersongeval Op de hoek Langstraat—Hoebert- weg had zondagavond omstreeks 5 30 een aanryding plaats tussen de bestelwagen B. uit Eindhoven en de motorryder K. uit Ysselsteyn. K. had mej. J. als duo-zitster.

Peel en Maas | 1958 | | pagina 1