De lijsten voor de a.s. gemeente raadsverkiezingen te Venray. SPORT aoaTirSTDilT 98 TUtT-IP-WOniM K12 -SSfSS WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN PKLIs"^E«T (UVAKTAAL f L40 BUITEN VBWRAÏ f 1.80 Zilveren priesterfeest Pastoor Genrts raadslid meer... Landbouw Gemeeateraad-anecdotes Film-agenda: Ingezonden. Venrayse blinden naar Lonrdes Zaterdag 19 april 1958 No 16 NEGEN EN ZEVENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS CONFECTIE VAN W -EEN RIJK BEZIT OBOTESTBAAT 28 TELEFOON 512 GIBO 160652 Dinsdagmiddag waren op het Ge meentehuis de vo'gende 7 nieuwe lijsten ingediend met de candidaten voor de a.s. gemeenteraadsverkie zingen, welke wij hier laten volgen: Jenniskens M. J. H., Ysselsteyn Litjens P. J. A., idem Janssen T. J., idem Philipsen H. L. idem Arts J. M., idem Winnen J. L. J., idem de Bruijn J.A.C., Hoenderstraat 14a van Boven H.J.H., Jan Hensenstr. 3 Derickx A. J. M., Oostrum C 33a Schols G. H., Pr. Irenestraat 20 Ponjee J. K. A., Beekweg 6c van der Hulst J. G., Leunen K 3a Troisfontaine H. W., Paterslaan 9 Peeters H. W., Pr. Irenestraat 1 Schoester P., Oostsingel 18 van Dijck M. A. H., Overbroek Emonts M. J. J., Merselo Houben P. J. M. JVeulen Maas H A Heide van de Winkel J. H., Smakt Bruysien J. T. B., Vredepeel Reintjes H. J. J., Leunen Coopmans L. W. J., Veltum van Haaren A. F. M., Stationsweg Verheugen H. J. A., Mgr. Nolensstr. Janssen H. J. A., Henseniusplein Hendricx C. M„ Tuinstraat Stoks P. P. M, Leunseweg 13a Wintels Th. G., Pr. Bernhardstraat - Vermeulen M. H. H. A., Bergweg Tillemans J. H. J., Eindstraat Wijnen K. J., Wilhelminastraat Min T. N., Merseloseweg Laurensse J. G. W., Patersstraat 29 Janssen F. P., Julianasingel Golsen J. K. M., Langstraat -Berkhout J. W., Gussenstraat Bartels E. L. L. H.f St. Jorispark Janssen G. A., Kempweg 10 Kersten J. H., Oostsingel de Jong S. J., idem Swuste H. A., Kempweg van der Sterren M. H., Oirlo Steeghs P. J.,. Castenray Kurvers A. G., Oirlo Zoals hieruit blijkt, stellen z'ch van de tegenwoordige raadsleden de heren Odenhoven, Pubben, Wis- mans en Veraart niet meer her kiesbaar. Gezien de grote voorbereidingen en besprekingen in de kom vooral, is het aantal lijsten toch niet gro ter dan vorige keer, toen ook 7 lijsten uit de bus kwamen. De lijst Jenniskens vertegenwoor digt Ysselsteyn, de lijst de Bruijn de K A.B. Op de lijst van Dijck hebben Leunen, Merselo, Veulen, Heide, Veltum, Vredepeel en Smakt zich gevonden, terwijl de lijst van Haaren dezelfde samenstelling heeft als vorige keer, met uitzondering van F. Janssen, wiens plaats Inge nomen is door Verheugen. Lijst Wintels en lijst Janssen ge^en candidaten uit alle standen van de kom en lijst v.d. Sterren is kort en krachtig en heeft Oirlo en Castenray broederlijk verenigd. Nu maar wachten tot woensdag 28 mei, om te zien, welke 17 can didaten uit bovenstaande lijsten gekozen zullen worden. Castenray heeft het zilveren priesterfeest van zijn pastoor de Z.E. Heer A. Geurts, aangegrepen om nog eens uitdrukkelijk te laten zien en horen, hoe men hier zijn priesters eert. Dagen van te voren was men in touw, maar zondagmorgen mocht men dan ook de resultaten zien. Een kleurrijke, prachtvolle ver siering gaf de weg aan van pastorie naar de stijlvol versierde parochie kerk, waarin de jubilerende pastoor de plechtige H. Mis opdroeg. Ge assisteerd door Pastoor Geurts van Ottersum en Pastoor van Wijn gaarden van Mook, droeg hij het H. Offer op, waaronder Pastoor van Wijngaarden de feestpredicatie hield. De gewijde spreker toonde de grootheid en de heiligheid van het priesterschap aan, wees op de plich ten van de goede herder en vroeg de gelovigen de taak van hun gees telijk leidsman toch altijd te willen verlichten en mee te helpen in het belang niet alleen van eigen ziel en zaligheid, maar ook van die der gehele gemeenschap, waarvan hij als een andere Goede Herder aan het hoofd staat. Het kerkkoor bracht onder leiding van de heer Kuypers, op uitsteken de wijze een meerstemmige mis. Na dit plechtig kerkelijk gebeuren, werd Pastoor Geurts, vergezeld van zijn familie naar het parochiehuis gevoerd, waar de schooljeugd hun parochieherder 'n zanghulde bracht. Van diezelfde schooljeugd maakte het hoofd der school de heer Men nen zich spreekbuis, toen hij na mens hen gelukwensen aanbood en dank bracht voor alles wat Pastoor Geurts had gedaan tijdens zijn pas toraat. De heer Steeghs was de tweede spreker, die namens de gehele Cas tenrayse gemeenschap zijn geluk wensen aanbood. Hij dankte voor het vele werk wat pastoor Geurts reeds voor Castenray had gedaan en be loofde voor de toekomst dezelfde volgzaamheid en liefde. Liefde, die Zoals wel blijkt uit de ingediende lijsten voor de a.s. gemeenteraads verkiezingen heeft de heer Pubben uit Merselo zich niet meer beschik baar gesteld voor het lidmaatschap van de Venray se gemeenteraad en is hiermede dus een einde gekomen aan zijn „politieke" loopbaan. Ontegenzeggelijk zal, voordat de thans zittende raad zijn zittings periode besluit, over het doen en laten van de heer Pubben nog wel eens gesproken worden, want deze vroede vader heeft wel grote ver diensten voor Venray. Toen hij, na een 4-jarig raadslid maatschap in 1927 gekozen werd tot wethouder onzer gemeente, is strikte rechtvaardigheid eist, maar ook een groot hart en begrip voor de noden van anderen. Dat de heer Pubben erin geslaagd is deze taak tot veler tevredenheid op buitengewone wijze te behar tigen, is een bekend feit, dat onze landbouwers zeker gaarne zullen onderschrijven. De heer Pubben heeft in zijn zit tingsperiode het aanschijn onzer gemeente wel zeer nadrukkelijk zien veranderen. Mede op zijn in- stignatie en dank zij veel werk zij nerzijds is in zijn zittingsperiode o a. Peelplan Zuid, de Vredepeel en de Meerseisepeel ontgonnen, is er licht en water in deze gebieden gekomen en is er ook op water- schapsgebied veel ten voordele der landbouwers veranderd. Aan deze grootse taak te hebben meegewerkt, zal voor de heer Pub ben wel de grootste voldoening zijn van zijn werk ten behoeve onzer gemeenschap, die met alle waardering voor dit persoonlijk besluit, deze wethouder toch node missen zal. Het is nu eenmaal 'swerelds loop, dat de ouderen op een gegeven ogenblik de leidsels overgeven aan jongere krachten. De heer Pubben heeft gemeend, dat dit ogenblik nu gekomen is. Niemand beter dan hij weet, dat de landbouw weer een moeilijke tijd doormaakt en dat juist van oe landbouw de huidige ontwikkeling van Venray nieuwe en grote offers vragen. Deze taak thans te willen over dragen aan een jongere getuigt van diep inzicht, al zal het schel den zeker voor de heer Lubben ook een groot offer zijn. Moge hij nog vele jaren getuige zijn van de groei en bloei onzer gemeente, voor wier belangen hij menig offer heeft gebracht ook op financieel terrein. men ook tot uiting had gebracht in het feestgeschenk, waarbij aan pastoor Geurts de grote gaven van f 7500 overhandigd werd, bestemd voor enkele glas in lood ramen voor de kerk. De heer S teeghs memoreerde het feit, dat Castenray behalve een zil veren parochieherder ook een zil veren parochie had, aangezien het iuist 25 jaren geleden was, dat die ie Castenray was opgericht. Hij ver trouwde, dat, de nieuwe gebrand schilderde ramen ook aan dit feit de herinnering zouden bewaren. Vervolgens sprak de heer Philip sen namens de Castenrayse vereni gingen een woord van gelukwens. Hij memoreerde het vele werk wat pastoor Geurts gedaan heeft voor het Castenrayse verenigingsleven, waarin hij zich immer een gotd leidsman en adviseur had betoond. Nadat het Gemengd Koor enkele nummers ten gehore had gebracht, sprak ook burgemeester Janssen een woord van gelukwens. Hij feli citeerde de pastoor met zijn zilveren feest, maar ook met de leiding van een dergelijke parochie. Het feest geschenk heeft wel, aldus deze spreker, duidelijk aangetoond welk een grote plaats ge in aller harten hebt en dit moet voor een pastoor wel de schoonste beloning zijn, die hij vinden kan. Dat moest pastoor Geurts in zijn dankwoord volledig beamen. Hij dankte voor de trouw en liefde hem bewezen, dankte ook voor het vorstelijk feestgeschenk en hoopte, dat ook in de toekomst de innige samenwerking tussen gemeenschap en pastoor zou mogen blijven als in het verleden tot heil van beide. Dan begon een druk bezochte receptie, waarop behalve alle in woners van Castenray, o.a. ook deputé Peters uit Oirlo, acte de presence gaf, alsmede vele bewo ners van Broekhuizen en de Smakt, plaatsen waar pastoor Geurts vroe ger heeft mogen werken. In familiekring is dan verder dit feest voortgezet. dit het begin geweest van een lange reeks jaren, dat hij de Venrayse gemeenschap gediend heeft als wet houder. Met uitzondering van de periode 19351937 is de heer Pubben lia geweest van het dagelijks bestuur onzer gemeente en is verscheidene malen als loco-burgemeester opge treden. Reeds onder burgemeester van de Loo kreeg hij de belangen van de landbouw in het algemeen en die van de Venrayse landbouwers in het bijzonder te behartigen. Een taak, die moeilijker is dan men denkt, vooral in een tijd van crisis en malaise, in de oorlogstijd en nu in de moeilijke na-oorlogse tijd, was en is het geen senecure om de landbouwaangelegenheden tot ieders tevredenheid op te lossen. Dat is een schier bovenmenselijke taak, die niet alleen de meest Emelten Nu de dagen weer gaan lengen en de nachten zachter worden, wor den de emelten weer actief en ver oorzaken door vreting aan granen, gras, klaver en andere cultuurge wassen in vele gevallen aanzienlijke schade. Tegen deze schade moet vanzelf sprekend wat gedaan worden en gelukkig heeft men de beschikking over zeer goede bestrijdingsmid delen, zoals b.v. Hexamei-L, waar mede een aantasting snel tot het verleden behoort. De middelen worden met zemelen gemengd en daarna bevochtigd met water. Dit bevochtigen met water moet zo geschieden, dat een rulle, goed uitstrooibare massa verkregen wordt. Een goede mengverhouding is 15 liter water op 25 kg zemelen. Per ha wordt meestal 25 kg zemelen gebruikt. Het is van belang, dat men met het uitstrooien wacht tot een betrekkelijk warme nacht ver wacht wordt, daar men dan de kans heeft, dat zoveel mogelijk emelten boven de grond komen en van het lokaas kunnen eten. SCHAPEN Schapen zijn weide verbeteraars, goed voor zode en grasbestand. In herfst en winter trappen ze de zode vast in plaats van kapot, als ander vee. Schapenhouderij is op de vee houderij-bedrijven dan ook van grote betekenis. De grassen eten ze kort af en slecht gewortelde graspolletjes trekken ze daardoor uit de grond. Ze maken gedurende de winter de weide „schoon", zodat de gehele welde in het voorjaar groeit. In 't voorjaar krijgen de goede grassen dan beter kans, omdat on kruid en minder goede, die vroeger dan de goede grassen gaan groeien, door de schapen kort worden af gegraasd. De directe inkomsten van de schapenhouderij komen uit de afzet van vlees en wol. De vlees- opbrenèst is verreweg het belang rijkste. Een goede dertig jaren geleden werd het lidmaatschap van de ge meenteraad kennelijk door de edel- achtbaren zelf hoger gewaardeerd en meer als een eretitel beschouwd dan tegenwoordig. Uit die periode herinneren we ons een visitekaartje van een raads lid, waarop aan de naam en de functie was toegevoegd, „Tevens lid van de Gemeenteraad". Sinds dien zijn we zoiets van een raadslid niet meer tegengekomen, wel in het hogere vlak van de Tweede Kamer, toen een niet ge slaagd c&ndidaat voor dit college als titel liet drukken: „asp. Tweede- Kamerlid". Bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad in september leggen de leden in handen van de voor zitter de bij de gemeentewet voor geschreven eden af. Wij maakten toen mee, dat een nieuw lid in zijn zenuwachtigheid vergat, de sigaar uit de mond te nemen. Aan de ernst werden daardoor wel hoge eisen gesteld en velen konden die ernst moeilijk opbrengen, toen zij de sigaar een reeks hup pelende bewegingen zagen maken bij het onduidelijk gemurmelde „zo waarlijk helpe mij God Almachtig" In een gemeente in de streek moest tussentijds een wethouder worden gekozen. Bij de eerste stem ming bleken de opinies zeer ver deeld. Toen kwam 'n tweede, vrije stemming, ook zonder resultaat. De derde stemming werd ge houden tussen de twee candidaten, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hadden verenigd. Beiden verwierven toen een gelijk aantal stemmen. De be slissing viel toen middels een lot door de voorzitter getrokken. Dit is het enige geval, dat we ons uit een practijk van bijna 40 jaren uit de hele streek herinneren, dat een wethouder middels het lol werd aangewezen. DE GLORIE VAN HET MOEDERSCHAP Een geromantiseerde documen taire film over pijnloze bevalling Een Parijse dokter trekt naar een dorpje in de Alpen, waar hij zich intensief bezig gaat houden mei het vraagstuk der pijnloze bevalling. Zijn methode, die uitsluitend berust op een natuurlijke beheersing van spieren en zenuwen, vindt voor- en tegenstanders, welke laatste echter overwonnen worden door een suc cesvolle behandeling van een jonge vrouw. Dit verhaal is delicaat vertelden de film is goed gemaakt, zonder nu direct tot de meest opvallende films te behoren. Voor boven de 18 jaar een geschikte film. DAVY CROCKET Een der grootste helden uit de Amerikaanse jongensboeken vindi in deze film zijn uitbeelding, waar hij met de India.ien en tegen Indianen vecht voor een beter lot van deze stammen. In bonte kleu ren verteld, met actie-momenten op de juiste plaats. Prettige ont spanning voor allen, die van onge compliceerde woudlopersromantlek houden. Geschikte ontspanning. „Groen" Uw „overpeinzing" In het blad van vorige week waarin gewezen wordt op het ontluikende groen in plantsoenen en parken en waarin de jeugd en de ouders van die jeugd gevraagd wordt mee te werken dat dit alles niet vernield wordt, zal natuurlijk ieder redelijk mens ten volle onderschrijven. Iederdaad hebben ouders in deze ook plichten, al valt het soms moeilijk de jeugd op al haar dwaal wegen te volgen en ze ook op straat en plein van deze vernielerij af te houden. Maar er bestaat ook nog zo iets als innerlijke beschaving en die moeten we onze kinderen toch zoveel weten mee te geven, dat ze ook dit groen, deze planten, bloe men en bomen weten te waarderen en helpen sparen. Maar dit moge de overheid toch niet verhinderen ook haar plicht in deze te doen. Dat is te zorgen voor speelruimten. Niet Iedere moeder kan 's middags met de jeugd naar de bossen, niet iedereen kan ze in de tuin laten spelen. Wat jong is. speelt graag, zegt een oud spreek woord en alleen maar verbieden is zo negatief. De ouderen wensen groen, de jeugd wenst te spelen, kan dat dikwijls niet meer op straal en gaat dan het groen als speel terrein gebruiken. Al jaren wordt gepraat over kinderspeelplaatsen, maar plan- Oost, dat langzaam zijn voltooiing nadert biedt aardige plantsoenen, echter geen speelplaatsen. Is het feitelijk niet logisch, dat de jeugd die fraaie grasperken als een uit stekende speelgelegenheid ziet Rond de Henseniusschool zijn tientallen nieuwe woningen verre zen, zijn nieuwe groenstroken fleur en cachet aan de buurt komen geven, maar de jeugd kan alleen op straat terecht. Nu de lente gaat komen, wordt dit probleem alleen nog maar erger. Kan de overheid al of niet in samenwerking met de ouders hierin geen oplossing zoeken en ook dit probleem helpen oplossen? EEN HUISMOEDER. Henscheolas Het Is al weer enige tijd geleden, dat we Henschenius hebben ont huld. Indertijd heeft er een bordje op de sokkel gestaan, waarop de naam van deze grote Venrayer vermeld stond, maar dat is na en kele dagen reeds verdwenen en sindsdien moet vooral de vreem deling maar raden, wie die witte mijnheer nu feitelijk wel is. Alles rond Henschenlus schijnt zijn tijd te moeten duren, maar zijn naambord kon onderhand toch wel eens aangebracht worden. A.G. Hand- en spandiensten In dit ingezonden stuk, dat van redactiewege ingekort moest wor den schrijft de Haestedér, die vorige week ook over de hand- en span dienst zijn hart uitstortte, dat hij zijn dag arbeid Is gaan leveren aan de gemeente. Hij kwam toen tot de ontdekking, dat hij practisch alleen stond, slechts met een paar men sen. De overigen hebben zich ofwel met een jodenfooi van het werk afgemaakt, ofwel zich aan betaling onttrokken, aldus de schrijver. Dan gaat hij na volgens welke art. van de gemeente-wet de hand en spandiensten opge'egd kunnen worden, een taak, die aan de Raad is toegewezen. Art. 273 zegt echter, dat zelfs bij Kon. Besluit goed gekeurde verordeningen van die zelfde raad onverwijld moeten wor den ingetrokken, indien zij strijdig zijn met het algemeen belang. Schrijver is van mening, dat de hand- en spandiensten inderdaad strijdigzijn roet het algemeen belane en dat dus de raad de plicht heef» deze verordening onverwijld in te «rekken. Wil deze raai er niet meer aan, dan zal het zeker een der eerste acties van de nieuwe gemeenteraad moeten zijn. Antwoord der Redactie: Om de hele kwestie hand- en spandiensten weer eens op te rakelen, heeft wei nig zin. Schrijver dezes is pas kort in Venray en kent waarschijnlijk «eer weinig van de voorgeschiede nis. Als hij stelt, dat deze belasting strijdig is met het algemeen belang moet hij speciaal onze landbouwers eens vragen of deze ze willen mis sen. Dat men zich met een joden- 'ooi er van af kan maken, betwij felen we, evenals de ontduiking. Uit eigen ervaring weten we, dat bij niet-betaling de nodige maat regelen getroffen worden. Hoe men met afschaffing van de hand- en spandiensten toch hetzelfde bedrag in de gemeentekas krijgt, waar andere plaatselijke belastingen reeds «ot het hoogste bedrag zijn opge trokken, is een vraag, die de schrij ver ook mag overwegen. Noch deze raad, noch de nieuwe zal de hand en spandiensten dan ook afschaffen Verpakking van 454 gram i 1120 ALABASTIHE HOLLAND N.V. lEIOSEGMCHT i AMSTERDAM Tenslotte kregen in de derde klas P. Kusters, K. Swuste en G. Bloe men, allen uit Venray, de eerste prijs. De Burgemeester deelde na af loop de prijzen uit en toonde zich verheugd over de goede gang van zaken. Hij hoopte, dat ook andere schaakgrootmeesters de weg naar Venray zouden weten te vinden, zodat in de toekomst nog meer en grotere toernooien hier gehouden zullen worden. Voorzitter Peeters bracht' In zijn slotwoord dank aan Gemeentebe stuur en Industriële Club, die deze organisatie mede heeft mogelijk gemaakt. „Oostram"-nieuws Eindelijk, zullen velen met ons verzuchten, eindelijk weer eens een balletje trappen. Een rustperiode van vijf weken zal de spieren danig verstijfd hebben, een reden te meer om er zondag eens flink op los te gaan. De prestatatie van onze „groten" in Antwerpen zal zeker de belang stelling voor het voeibal vergroten. De reis naar Wellerlooi van a.s. zondag is een gelegenheid om te tonen, dat wij het ook kunnen. We zullen echter op meer tegenstand moeten rekenen dan destijds in Oostrum, toen met 41 van de jongens van „den Vic" werd ge wonnen. Het tweede elftal trekt naar Blit- terswijck en zal hard voor dezege(n) moeten vechten. Het derde elftal, dat het afge lopen zondag al zo goed deed door Dis 3 met 40 te kloppen, krijgt nu thuis Ysselsteyn 2 op bezoek. SCHAAK-NIEUWS Bonds-schaaktoernooi weer vlot geslaagd. Ziezo, dat hebben we dan weer gehad. Zaterdag en zondag heeft Venray weer zijn bonds-schaaktoer nooi „gevierd", mogen we wel zeg gen, als we de eindindruk mogen weergeven, die bijv. bij het slot zeer levendig tot uiting kwam: al maar blijde gezichten en handen drukken, met de verzekering erbij, volgend jaar komen we zeker weer terug. De Burgemeester stelde 't reeds in* het vooruitzicht, dat gaat een traditie worden, wat in andere gro tere Limburgse steden niet lukte, •daagt volkomen in de Parel der Peel. Ook het bestuurslid van de Lim burgse Schaakbond, de heerSmets, zelf uit Venlo, zag hier met grote verwondering voor de tweede maal een dergelijk geslaagd toernooi, wat in Venlo zelf niet lukte. Een der sprekers drukte 't zeer juist uit, ook hier bieek weer, dat schakers onder elkaar, niet alleen maar schaken, maar dat zij in de eerste plaats vrienden zjjn en dan pas schakers. Zo is het in de club, moge dit grote goed zo blijven, dan beleven we zeer zeker ook volgend jaar weer dit festijn, waarvan reeds nu een zekere roep uitgaat. Bestuur en leden geluk gewenst. Allen, die op enigerlei wijze hulp en medewerking verleenden, har telijk dank Wij laten hier de winnaars vol gen: M. Kloostra, Zutphen, J. van Gelder, Nijmegen, Th. Speilman, Duitsland, M. Hendriks, België en J. Gehlings, Duitsland. In de eerste klasse vielen in de prijzen: A. Esser, Schaesberg, 'J. Verhaegh, Venray, Hoffersommer, Duitsland, A. Flain, Hoensbroek, A. Thielen, Roermond, G. Spel- mans, Duitsland, A. Lucassen, Ven ray, de Lang Evertsen, Vierlings beek, G. de Clerck, Cuyk en P. Reumers, Maasnlel. In de tweede klasse: J. Brujjsten Haps, W. Maertzdorf, Schaesberg, J- Hermans, Haps, H. Verbakei, Erp, W. Fleuren, Groesbeek, H. Reintjes Venray, J. Tervoort, Heerlen en W. Simons, Heerlen. Nieuws uit Venray en Omgeving Zondagsdienst huisartsen Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot zondagnacht 12 uur, wordt de prak tijk der huisartsen voor Venray e.o. waargenomen door Dr. L. COENEN, Henseniusstr. 13a Telefoon 878. Uitsluitend voor spoedgevallen. GROENE KRUIS Donderdag a.s.: Zuigelingenbureau voor de Kerk dorpen. Sluiting Posterijen Op woensdag 30 april a.s. (Ko ninginnedag) zal de postdienst geheel als op zondag worden uit gevoerd. De nachtposttreinen zullen in de nacht van 29 op 30 april en van 30 april op 1 mei a.s. niet rijden. Op maandag 5 mei a.s. (Bevrij dingsdag) zal normaal dienst wor den verricht. Bekendmaking Burgemeester en wethouders der gemeente Venray brengen ter open bare kennis, dat door de raad dezer gemeente in zijn vergadering van heden aan het r.k. parochiaal kerk bestuur van St. Petrus-Banden te Venray, het bestuur uitoefenende over de r.k. jongens- en meisjes school voor ultgebireid lager on derwijs alhier, medewerking is ver leend voor de aanschaffing van meubilair ten behoeve van die school, zulks in verband met de uitbreiding van die school met 2 lokalen. Venray, 1 april 1958. ST. JORISDAG Op woensdag 23 april vieren alle verkenners over de gehele wereld St. Joris. De Venrayse verkenners begin nen die dag met een H. Mis in het St. Jorispark om 7 uur. Groeps-comiiéleden en oud-ver kenners zijn welkom die morgen. 's Avonds worden door de ver schillende groepen kampvuren ge houden, waarbij de beloften worden hernieuwd. De oude Egyplenaren gebruikten reeds de opwekken de bestanddelen van de pepermunt plant. Tegenwoordig gebruikt men dit zelfde middel ter opwekking en verkwikking, maar dan in veredelde vorm. Men gebruikt thans King-pepermunt. King is lekker en gezond. De afgelopen week zijn de col- lecrezakjes opgehaald waarin U de bijdrage kon doen om de Venrayse blinden dit jaar een bedevaart te doen ondernemen naar Lourdes. Misschien is door bepaalde om standigheden Uw huis overgeslagen of was U niet thuis. Mogen wij U vragen om dan Uw bijdrage alsnog in een enveloppe te doen en dit te bezorgen aan het Bureau van dit Blad. De Venrayse blinden zijn U voor de«e ondernomen moeite zeer dank baar.

Peel en Maas | 1958 | | pagina 1