Tentoonstelling PASEN SPORT Venray helpt de Venrayse blinden! in VENRAY Ontwikkeling en Ontspanning antwoordt. verkiezingen. Risfl'gg verdwijnen met het feest der jonge priesters Film-agenda: Blijf meester Openbare R.K. Leeszaal en Bibliotheek iPUROL Zaterdag 12 april 1958 No 15 NEGEN EN ZEVENTIGSTE JAARGANG H PEEL EN MAAS S3 «xrrtnTrnT a n tfAAn TTTMVTD A "V C*TVT AAiïCTD CVITIM ADVERTENTIE-PRIJS: 8 ct. perm.rn. ABONNEMENTS- DRUK EN UITGAVE FTCM^ VAN DEN MÏ^KHOF ^^EKBLAD VOOR VENRAY EN OJYL5 1 KEE.EN PRIJS PER KWARTAAL f 1.40 BUITEN VENRAY f 1.60 GROTESTRAAT 28 TELEFOON 512 GIRO 150652 Pasen, het feest der Verrijzenis, is ook het feest der jonge priesters. Het Dekenaat Venraywasditjaar wel bijzonder gezegend, omdat het drie neomisten naar het altaar mocht geleiden voor het opdragen van hun eerste plechtige H. Mis. PETRUS BANDEN In de Grote Kerk was het pater Jan Peeters O.F.M., die vanaf zijn geboortehuis in een feestelijke stoet werd afgehaald en ter kerke geleid. De Hiept had al het moge lijke gedaan om de eerste priester van deze buurt een zo waardig mogelijk feest te bereiden. Men had gesierd en gevlagd en zelfs de wegschaaf in het geweer geroepen om de vele gasten het zo gemak kelijk mogelijk te maken. In de Petrus Banden droeg de jonge priester het H. Misoffer op met assistentie van Deken Loonen als presbyter-assistens en de paters Domitius v.d. Burgt en Muskens als diaken en sub-diaken. Pater Muskens hield de feest-predicatie en het kerkkoor zong een meer stemmige Mis en na afloop der plechtigheid een feestcantate. Na de H. Mis werd de neomist in een feestelijke stoet, waarin o.a. meetrokken de Harmonie Euterpe, kerkkoor en bruidjes, weer naar de feestelijk versierde Hiept terug gebracht, waar pater Peeters bij het geboortehuis werd toegesproken door de heer Laurensse, president van Venray's Harmonie, die hem namens de Venrayse gemeenschap gelukwenste met zijn hoge uitver kiezing en hem zijn gebed vroeg voor diezelfde gemeenschap, die op dit ogenblik zulk een grote ont wikkeling doormaakt. Nadat de kleintjes uit de buurt in een versje hun buurjongen had den geluk gewenst, kwamen ook de groteren aan de beurt, die hun gelukwens deden vergezeld gaan van een pracht kazuifel. De neomist dankte geroerd voor deze blijken van meeleven, die hij niet alleen nu, maar gedurende zijn gehele opleiding had mogen ont vangen. Hij hoopte dat Venray zijn priesters niet zou vergeten, even min als de Venrayse priesters ooit hun geboorteplaats zouden ver geten. Met het geven van zijn priesterlijke zegen besloot de neomist zijn dankwoord, en begon een druk bezochte receptie, waarbij wij opmerkten de heer Deken, de parochiegeestelijkheid en de heer burgemeester. Ondanks het minder prettige weer zijn velen de prach tige versiering komen bewonderen. MARIA GEBOORTE Ook Oostrum was versierd en hier werd het priesterfeest gevierd van de Zeereerw. Heer Op 't Veld, die ln Oostrum's parochiekerk zijn eerste plechtige H. Mis opdroeg. Ook hier was de jonge priester temidden van zijn familie ter kerke geleid, waar hij met assistentie van zijn heerbroer, paier Janssen uit Overloon en frater Hoex uit Oos trum het H. Misoffer opdroeg. Pater Janssen hield de gloedvolle teestpredicatie en het kerkkoor zorgde voor een fijne uitvoering van een meerstemmige mis. Na de H. Mis werd de neomist wederom in een grootse stoet naar de ouderlijke woning gebracht, die wel op schitterende wijze was ver sierd. Heel de Oostrumse gemeen schap heeft hieraan h^ar krachten gegeven en heeft inderdaad in een stijlvolle en prachtige versiering uiiing gegeven aan haar vreugde. Ook de heer Vollebergh deed dat namens die gemeenschap bij de gelukwensen, welke hij aanbood en waar hij wees op het grote goed van een dergelijke gemeenschap als uit haar midden priesters voort mogen komen. Ook hier boden bruidjes geluk wensen aan en ook hier had de buurt voor een prachtig cadeau gezorgd. Was het logisch dat „dizze eenvouwdige Ostrumse jong" ge troffen was door dit medeleven In een hartelijk dankwoo. d bracht de jonge priester Oosirum dank voor het vele goede wat zij hem in zijn leven hebben geschonken. Een blijde jeugd, waarin de roeping gedijen kon, een steun en hulp bij zijn studies en nu dit medeleven en medevieren van het hoogtepunt van zijn leven. Hij vroeg gebed en beloofde gebed. Vroeg gebed voor een vruchtbaar priesterleven; be loofde gebed als dank voor de hulp en de steun, die hij had mogen ondervinden en waarvan hij zich ook in de toekomst overtuigd wist. ST. CATHARINA Leunen was in feesttooi voor pater Bemardus Kleuskens, die in een lange stoet, waarin o.a. de ruiterclub, fanfare en bruidjes meetrokken, van het ouderlijk huls werd afgehaald. Ook hier was voor een keurige versiering, die dagen lange arbeid gekost moet hebben zorg gedragen. In de overvolle parochiekerk droeg hij zijn eerste plechtige H, Mis op geassisteerd door pastoor Vostermans als presbyter-assistens en de paters Ltcinius en Canisius als diaken en sub diaken. Pater Licinius hield de feest- predicatie en het kerkkoor o.l.v. de organist v.d. Tillaart voerde op voortreffelijke wijze een meerstem mige mis uit. Na de H. Mis werd de neomist weer naar huis geleid, waar de heer Weijs zich tolk maakte van de hele Leunense gemeenschap door in een hooggestemde rede de jonge priester de gelukwensen namens Leunen aan te bieden. Hij wees op de verhevenheid van het priester schap en op de grote uitverkiezing, die niet alleen een eer is voor de betrokkene zelf maar tevens voor de gemeenschap waaruit hij is voortgekomen. Legt die hoge uit verkiezing hoge verplichtingen op, dan moet ook die gemeenschap meedragen in die verplichtingen en door gebed en offer de priester steunen in zijn moeilijk werk. De heer Vullinghs bood geluk wensen aan namens de buurt en bruidjes zegden het traditionele versje op voor de jonge priester, die ook hier kennelijk was getroffen door de feestdag hem bereid. Hij sprak er zijn diepe dankbaarheid voor uit. Daarna begon een langdurige receptie, waarop behalve geheel Leunen ook vele andere gasten de jonge priester gelukwensen kwamen aanbieden. wordt afgesneden tot meer begrip. Spreker vroeg zich echter af, of kunst wel ooit geleken heeft. Zo ja, dan is dit 'n kleine uitzondering, want noch de Bizantijnse, noch de Romaanse, noch de Gotische kurst, hebben gelijkenis getoond met de toen levende mens, maar zijn een soort idealisering geweest, zoals de moderne stromingen op hun beurt ook weer idealiseringen zijn. Stelt men in de loop der tijden schilders voor de opgave een be paald iets te schilderen, dan zal telkens een ander schilderij te voor schijn komen, waarbij de een spe ciaal gelet heeft op de lichtval, de ander op de kleur, een derde op een andere expressie, maar geen van alle zal een zuivere gelijkenis tonen met het bepaalde iets. Waarom dan van de schilder van heden eisen, dat hij zuiver gelijken de dingen maakt, dat hij wat leeft in geest en hart verbergt, maar als een fototoestel zielloos registreert? Een dergelijke tentoonstelling vraagt dus op de eerste plaats be grip voor wat de schilder, graficus of beeldhouwer probeert uit te drukken, terwijl met het begrip ook de schoonheid zich opdringt, die de kunstenaar heeft weten te vangen in zijn ets, doek of beeld. Na deze inleiding volgde een rondgang langs het tentoongestelde. Bert Coppus uit Horst, heeft als jong kunstenaar hier enkele doeken hangen, waarin duidelijk blijkt, dat hij eerst onder invloed van Charles Eyck heeft gestaan, nu zelf zoeken de is in soms overdadige kleur. Zijn St Jozef is om te stelen. Sylvia Nicolas, de dochter van Joep Nicolas, heeft enkele pracht stukken, hoewel haar ontwerpen voor costuum en gobelin ons min der verrastten. Liebert Ramaekers uit Maastricht, heeft een frisse monotype hier hangen, maar weinig overtuigend in zijn olieverf. Taaimans is de graficus van deze tentoonstelling en zijn werk valt op door lijn en uitdrukkingskracht. Persoonlijk vinden wij zijn Madon na een van de mooiste stukken. Vroemen bracht ook een hout snede en een zeer te waarderen kinderkopje. Wat de beeldhouwwerken betreft, Bröls uit Beek toont enkele zeer goede naakten, Rijvers een tweetal portretten, terwijl Dries Engelen een goed ajourrelief Adam en Eva brengt en een Moeder en kind in kunststeen, die beide een bezich tiging meer dan waard zijn. We vertrouwen, dat ook dit week end nog velen een bezoek zullen brengen aan deze tentoonszelling. Het bestuur van O. en O. kan enkel de conclusie trekken, dat Venray geen behoefte heeft aan dit soort culturele ontspanning in eigen gemeente. Het enige middel hun inziens is de jeugd op te voeden in de rich ting van goede, waardevolle ont- ontspanning. Op de scholen moet de basis hier voor worden gelegd. De schooljeugd moet geleerd wor den, wat goede culturele ontspan ning is. Is bij de schooljeugd deze behoefte eenmaal ontwikkeld, dan zal ook in Venray over enkele jaren een cultureel program succes hebben. Mochten lezers 't met deze ziens wijze niet eens zijn, dan houdt het bestuur zich gaarne aanbevolen voor een andere mening, mits deze gebaseerd is op de nuchtere feiten en niet op aardig klinkende leuzen. In de laatste raadsvergadering is o.m. gevraagd naar de mogelijkheid om in Venray nog eens een ten toonstelling te krijgen van schil derijen. Na de tentoonstelling van werken van Petran Vermeulen en Henri Jonas, welke laatste zulk een be faamde afloop had, was op dit ter rein weinig te beleven. Als een direct antwoord op deze vraag kwam de tentoonstelling van werken van jonge Limburgse kunstenaars, die door bemiddeling van het Anjer-comité Venray en de Culturele Raad Limburg, in de af gelopen week is georganiseerd en die nog duren zal tot maandag a.s. In tegenwoordigheid van Deken Loonen, Burgemeester Janssen, de heer Russel, directeur van de Cul turele raad alsmede de algemeen secretaris van het anjer-comité mr. Raeven, werd deze zaterdag jj. geopend. Na een welkomstwoord van de heer L. Laurensse, sprak de Burge meester het openingswoord, waar bij hij er op wees, dat Venray schijn baar niet zo cultuur-minded is, dat evenementen als deze geregeld ge organiseerd kunnen worden. Hij was daarom de Culturele raad dank baar voor dit initiatief en ver trouwde, dat het Venrayse publiek de geboden gelegenheid zou aan grijpen, werkstukken te zien van jonge Limburgse kunstenaars. Jules Kockelkoren hield een in teressante inleiding, waarin hij er op wees, dat juist deze tentoonstel ling werken toonde van de meest prominente jongeren en als het ware de evolutie benadrukte welke na de oorlog heeft plaats gehad. Was Noord-Limburg voor de oor log tamelijk geïsoleerd, na de oorlog is hier een doorbraak gekomen, niet het minst bij het herstel van de oorlogsverwoestingen, waarbij ge lukkig de geestelijkheid de artistiek- rellgieuze kunst een kans tot ont- plooïng gaf. Dit heeft veel jongeren, speciaal Nrd-limburgse kunstenaars een kans gegeven, die zij met twee hemden hebben aangegrepen en waarvan op deze tentoonstelling enkele fraaie specimen zijn te zien. Deze tentoonstelling wil niet alléén begrip wekken voor de kunsten, maar ook dit begrip verdiepen. Niet ontkent mag worden, aldus deze spreker, dat een groot deel van het publiek afwijzend staat tegenover de moderne kunst, die Immers niet gelijkend is. En van het „lijkt niet", komt men gauw tot „het lijkt nergens op", waar mede dan én de kunst én de kunste naar veroordeeld ls en de weg U hebt deze week in Uw brieven bus weer een zakje gevonden, waarop de slagzin herhaalt staat, die elders al op affiches onze aan dacht vroeg: „Venray helpt de Venrayse blinden, Venray zendt zijn blinden naar Lourdes". Misschien is dat zakje al bij an dere prullaria terecht gekomen. Misschien hebt U bij uw eigen ge dacht: Wat nu weer Alweer geschooi? Of misschien staat het hier of daar verloren op een kast of hoek? Toch durven in deze tijd, waarin toch al zoveel geschooid wordt, waarin het in vele gezinnen toch al niet zo best meer ls, nog even op dat zakje attenderen. Want men heeft met dat zakje iets voor, een nobel doel Men wil uit de opbrengst daar van, de bedevaart financieren, die 9 Venrayse blinden gaan onder nemen naar Lourdes. Naar het jubelende Lourdes, om daar nieuwe kracht en moed te halen, om zo het offer, wat O.L. Heer van hen vroeg, beter te kun nen dragen en Maria te vragen, dat dit offer hun en anderen tot zaligheid mogen strekken. Wij willen U geen dramatische verhalen ophangen over het blind- zijn, over die eeuwige duisternis, dat eeuwig van anderen-afhankelijk zijn, dat eeuwig tot niets doen ge doemd te zijn. Eenvoudig omdat we dat niet kunnen. Niemand, die zich met zijn twee gezonde ogen een voorstelling ma ken kan van het grote offer van een blinde. We kijken wat mee warig als we zo iemand aan de hand van een ander zien lopen, zeg gen misschien: Goddank, niet Ik. maar een minuut daarna hebben onze gezonde ogen iets anders ge zien, wordt onze aandacht op iets anders gevestigd en we zijn de blinde vergeten. Vergeten ja... maar de blinden- bond St Lidwina, waarvan we in Venray ook een afdeling hebben, zijn hen niet vergeten. Integendeel. Misschien herinnert U zich nog de actie, die zes jaren geleden is gevoerd voor hetzelfde doel. Een actie, die zo verheugend is geslaagd, Wat het voor die mensen be tekend heeft, de reis naar Lourdes te kunnen maken, kan niemand van ons bevroeden, zelfs zij niet, die het geluk hadden, zelf in Lourdes te mogen zijn en daar aan de grot die stroom van ellende, van pijn en ziekten gezien hebben. Zelfs zij niet... Nu in dit jubeljaar heeft men weer een actie op touw gezet, wordt wederom Uw offer gevraagd voor onze 9 Venrayse blinden. Kunnen we betere afgezanten sturen van onze gemeenschap dan deze mensen, die feitelijk alles ont beren. Kunnen we iets beters doen, dan deze mensen te brengen naar de Troosteres aller bedrukten. Met al onze zorgen, met mis schien zoveel eigen leed, zijn we toch rijk. Want we kunnen Gods schepping zien, onze kinderen onze geliefden. We zijn machtig rijk, want we kunnen zien... Laten we iets van die rijkdom afstaan voor hen, die dit grote Godsge schenk moeten ontberen en het daardoor mogelijk maken hen te zenden als onze eigen afgezanten naar ons aller Moeder. Als men komende week dan komt vragen om uw offertje, wil dan eens even hier aan denken. Geef van Uw eigen rijkdom om anderen rijker te maken. Met genoegen heeft het bestuur van Ontwikkeling en Ontspanning kennis genomen van de opmerking van enige raadsleden betreffende de wenselijkheid van enige activi teit dezer vereniging. Dit is de eerste openbare reactie na ruim anderhalf jaar, waarop genoemd bestuur gaarne wil in gaan, opdat zo eenieder de gelegen heid krijgt, het gehele culturele vraagstuk in het juiste licht te zien, zonder alle mogelijke mooie frasen van de noodzaak voor cul turele ontwikkeling etc. Zie hier dan enige feiten: Een aantrekkelijk winterprogram- ma, inhoudende bijv. 6 voorstellin gen, kost minimaal f 4000. Dit programma bestaat dan uit toneel, muziek, zang en/of ballet, aangezien gebleken is, dat bijv. sprekers bij het merendeel der leden niet gewild zijn. Een avond van het Maastrichts Stedelijk Orkest kost f 950.(tus sen haakjes, uitvoeringen van het Brabants Orkest in Brabant kosten nog niet een derde, in verband met de provinciale subsidie, die speci aal voor die concerten gegeven wordt). Een voorstelling van de toneel groep Puck of van de toneelgroep Theater kost tussen de f 1000 en f 1200.— Slechts enkele groepen vragen lagere honoria, als bijv. Speelgroep Limburg en de Jonge Spelers uit Eindhoven. Daarnaast zijn er kosten (soms zelfs hoge) voor BUMA, reclame, zaalhuur etc. Nu de inkomsten Een lidmaatschap kost f 10. Aan abonnementen moet minimaal ver kocht worden 360 stuks, wat dus een Inkomstenpost is van f3.600. Dan moeten er nog altijd voor f 1.000 aan zgn. „losse" kaarten verkocht worden, dus aan bezoekers die slechts een voorstelling van de gehele cyclus willen zien. Het is onmogelijk gebleken, die cijfers het laatste jaar zelfs bij benadering te halen. Uw vraag zal zijn: kan de abon nementsprijs dan niet omhoog? Als antwoord enkele feiten, die voor zich spreken: Weet U, dat zeker de helft van het aantal abonnementen enkel te boeken is na minstens 2 3 per soonlijke bezoeken en dat honderd en-eenmaal opgebeld moet worden of men a.u.b. toch lid wil worden. Dat vorig jaar aan alle industriën collpctieve abonnementen zijn aan geboden, onder zeer speciale con dities, met als resultaat 3 nieuwe leden. Dat uit de Venrayse bevol king met uitzondering van de groep verpleegsters en kostschool leerlingen nog geen 160 abon nementen te krijgen zijn, dit on danks huisbezoek en getelefoneer. U wilt misschien een hogere sub sidie? Waarom feitelijk? In een bioscoop betaalt men toch ook voor een gewone film f 1,50 tot f 2,— entree. Nog enkele dagen en de 15de april prijkt op de kalender, de dag, waarop de candldaten voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen hun lijsten moeten hebben Inge diend. Op de kerkdorpen is het betrek kelijk rustig, zijn zelfs verschillen de lijsten al geformeerd, maar in de kom lopen allerlei geruchten. Zeker is, dat verschillende stands organisaties druk vergaderen of vergaderd hebben, maar dat ook „anderen" links en rechts hun voelhorens uitsteken. Wat er ook van zij, a.s. woens dag weten we, wie zich opwerpt om Venrays belangen de komende jaren te verdedigen, en voor de „politicie" onder ons volgt hier de stand van zaken bij de raadsver kiezingen in 1953. Lijst I P. Pubben, Merselo; H. Houben, Veulen; A. v. Dijck Leunen en H. Maas Heide. Totaal aantal behaalde stemmen 1507. Lijst II. A. v. Haaren, F. Janssen en H.Janssen.Totaal 1415stemmen. Lijst III. H. Odenhoven, Venray. Totaal 538 stemmen. Lijst IV. M. vd. Sterren, Olrlo; en P. Steeghs, Castenray. Totaal 728 stemmen. Lijst V. M. Wis mans, Ysselsteyn. Totaal 591 stemmen. Lijst 6 J. de Bruyn, Venray; A. Derlkx, Oostrum en H. v. Boven Venray. Totaal 1172 stemmen. Lijst VII. Th. Wintels, J. Veraart en H. Verheugen. Totaal 1069 stemmen. De kiesdeler was in 1953 412. Voor zover ons bekend is hebben thans de heren Wismans Ysselsteyn en Veraart Venray te kennen ge geven niet meer herkiesbaar te zijn in de komende raadsverkiezingen. SCARAMOUCHE Een avonturenverhaal van Sa- batini, nu in kleuren verfilmd. Het verhaal van André Morean, die de dood van zijn beste vriend wil wreken, maar in die strijd zijn halfbroer terug vindt en natuurlijk het meisje.... Een serie avontuurlijke beleve nissen en een reeks degengevech- ten, waarvan men duizelt. Een en ander boeiend verfilmd en met vaart gemaakt. Een goede ontspanningsfilm met een uitstekende climax, die vooral voor volwassenen geschikt is. TARZAN en DE VER LOREN SAFARI. Een traditioneel Tarzan-verhaal met alle bekende trucjes en met behulp van alle mogelijke dieren. Na veel strijd weetTarzan natuur lijk te winnen, ai wordt het hem wel benauwd gemaakt. De jongere bezoekers zullen er van smullen. MADAME BUTTERFLY Verfilming van deze zo bekende opera van Puccini. Voor opera-lief hebbers zullen in deze film, meer nog dan het beeld, vooral de prachtige stemmen opvallen. Als zodanig zeer genietbaar, al is de film op zich heus geen open baring. over Uw zenuwen. Neem Mijnhardt's Zenuwtabletten Zij schenken de rust tot herstel Venray Paterslaan 1 Nieuwe aanwinsten ROMANS: Camus, A. Carse R. Chilton Ch. Dhotel A. Gohde H. Gulik R. van De val. Bruid achter de kim Sprong in het heelal 2 Het land in de verte De achtste dag Klokken van Kao- yang Hornstein E. von Anderen moeten blijven Kersten H. De kinderen van Guernica Kirst H. Niemand ontspringt de dans Londell O. de Versprongen ster Lehmann A.H. Tiroolse cavalcade Lesort P.A. De wind waait, waar hij wil Nemecek Z. Europese cantilene Risseeuw P.J. Anneke Jans Walschap G. De Francaise STUDIE-BOEKEN: Boer D. Het fotoboek Brouwer R. Bewogen levens. Cottrell L. De bergen van de Duinkerken A. van Menssen en meningen Haasse H. S. Zelfportret als legkaart Newman B. Driemaal Duitsland Niegeman-Brand B. Woning interieurs Pas W. van de Alfons Ariëns Idem Herman Schaepman Riemens L. De opera Hoe houd ik kinderen bezig Uw motor en U Vakleer voor metaalbewerkers Theater-jaarboek Volkers A. Aquarelleren. Scheltes N. Spoerl A. Storm G.J. S.V.V.-nienws Geen der vier elftallen, die zon dag j.l. binnen de lrjnen kwamen, slaagde er in, een overwinning te behalen. In Horst lieten Venray 3 en Ven ray 5 de punten met respect, 1—0 en 4—2 en op eigen terrein spelend moest Venray 4 in RKLVV 2 met 4—1 de meerdere erkennen, on danks 'n technisch overwicht, waar tegenover de gasten een grotere dosis energie stelden en voor het grootste deel van de wedstryd machteloos spelend. SVV I verloor de zoveelste ult- wedstryd, nu in LIndenheuvel, met 31. Onze licht-gewicht-voorhoede kon de L'heuvel-achterhoede geen enkel moment imponeren, waarby nog kwam, dat doelman v.d. Linden, by 2 doelpunten niet vry-uit ging. De misstap die Irene maakte door met 1—0 van Wit-Zwart te verliezen, had voor ons toch nog van groot belang kunnen zyn. Wanneer we de balans opmaken van 't aantal gespeelde ultwed- styden, zien we, dat Venray er tot nog toe slechts twee won, n.l. in Haslou en Horst, 'n wel heel scha mel resultaat, vergeleken met de thulswedstryden, waarin we slechts eenmaal verloren. Het is begrypeiyk, dat 'n elftal op eigen grond beter speelt dan elders, maar hier Is het verschil toch wel erg groot. Een elftal, dat 'n goed eind-resultaat wil behalen, moet ook op 'n minder goed terrein en zonder het vertrouwde „thuis front" 'n goede wedstryd kunnen spelen. Het is net alsof 'n minder waardigheidsgevoel ons eerste ver gezelt by de uitwedstryden. Kan hier door een juiste mentale trai ning misschien iets aan gedaan worden? A.s. zondag komt alléén Venray 3 in het veld tegen Wittenhorst. Wy rpkenen op een revanche. De overige spelers kunnen hope lijk inspiraties putten uit de inter- land-wedstryd België-Nederland. Nieuws uit Venray en Omgeving Zondagsdienst huisartsen Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot zondagnacht 12 uur, wordt de prak- tyk der huisartsen voor Venray e.o. waargenomen door Dr. VAN THIEL Stationsweg 9 Telefoon 465 Uitsluitend voor spoedgevallen. Geslaagd Voor het godsdienstexamen van de U.L.O. van Mariabosch, Baxera, slaagde o.m. onze dorps- genote mej. Clasien Kempen. GOUDEN BRUILOFTEN In de maand mei hopen de vol gende echtparen hun gouden brui lof i te vieren: Hubertus Christiaan Goumans en Anna Maria Janssen, (Kerkpad). Petrus Mathys Vermeulen en Antonetta Huberdina Dykmans, (Krultweg). Johannes Martinus Kusters en Maria Elizabeth Dirlckx te Leunen.

Peel en Maas | 1958 | | pagina 1