Gemeenteraad EBBERIM De Veltumsen Bekker Fan hier en gander... SPORT Aanbieding van deze week °BN WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN pros'1 PER KWARTAAL f 1.40 BOITENVE.VRAY f 1.80 WethonderspeosioeD of nilkering? Film-agenda: Parker Internationale motorcross te Boekei op Tweede Paasdag In bl ij verwachting KORSET B-H Francoise Alleen voor de Paasdagen prima diepvries producten Adverteert in Peel en Haas Zaterdag 5 april 1958 No 14 NEGEN EN ZEVENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS rf CONFECTIE VAN m "EEN RIJK BEZIT DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN GROTESTRAAT .28 TELEFOON 512 GIRO 150652 In de laatste raadsvergadering heeft de raad zoals U elders in dit blad kunt lezen de nieuwe regeling goedgekeurd inzake wet houderspensioenen en uitkeringen. Mede naar aanleiding van toen ge maakte opmerkingen van het raads lid van Haaren, menen we er goed aan te doen even op dit voorstel terug te komen. Deze regeling is in feite bedoeld om het wethoudersambt aantrek kelijker te maken, omdat nu dik wijls mensen, die hiervoor zeer ge schikt zijn, dit am£t niet kunnen aanvaarden vanwege de grote financiële consequenties, welke een dergelijke benoeming voor hen met zich brengen. Weliswaar krijgt een wethouder gedurende zijn wethouderschap een „salaris" van f 3200.maar raakt hij die baan kwijt, dan staat hij dikwijls voor de opgave zijn zaak of bedrijf, dat door de vervulling van zijn wethouderschap minder van zijn werkkracht heeft kunnen pro fiteren, weer op het oude peil te brengen. Daarvoor dient dan de uitkering die hij krijgt en is hij ouder dan 65, dan krijgt hij pensioen. Geen redelijk mens, die tegen deze rege ling bezwaren zal hebben, omdat men uit ervaring weten kan dat juist het wethouderschap in een dergelijke uitgestrekte gemeente alleen al aan reizen en trekken vele uren vergt. Een wethouder boven de 65 kan met een maximaal aantal dienst jaren (20) een pensioen verwerven van 20x3,5 pet van zijn laatst ge noten wedde ofwel 70 pet van f 3200.is f2240, terwijl dan zijn A.O.W. nog voor een gedeelte, ter- wille van dit pensioen gekort wordt, zodat er ruim f 1600 per jaar over blijft. Is het aantal dienstjaren kleiner, dan wordt naar rato zijn pensioen ook kleiner. Een wethouder die onder de 65 jaren ophoudt met wethouder te zijn kan indien hij minstens zes jaren dienst heeft gedaan een uit kering krijgen van: le jaar 80 pet. van f 3200 is f 2560 Black Board Jungle. Een dramatisch verhaal over een onderwijzer, die met een stel ver schrikkelijke jongelui te doen krijgt, waarvan hij toch uiteindelijk het vertrouwen weet te winnen, maar wiens huwelijksgeluk door een der leerlingen in gevaar wordt ge bracht. Eind goed, al goed, zodat we hier een film gekregen hebben, die boeiend en schokkend interes sante dingen laat zien, die zeker de aandacht van ouderen verdienen. De graaf van Monte Christo is een verfilming van het bekende verhaal van Dumas, waarin kapitein Dantes op zoek gaat naar de schat van Monte Christo en daarna zich wreekt op al degenen, die hem onrecht aandeden. Een avontuurlijk verhaal, dat met vaart en romantiek in deze film wordt gebracht, die voor de lief hebbers van dit gerne zeker te ge nieten is. Met donderend geweld Een zgn. cowboy-film, waarin een onfortuinlijke veehandelaar een spoorweg probeert aan te leggen en een ander dat probeert te ver hinderen. Een tamelijke ruwe ge schiedenis, zonder veel overtuiging verfilmd, maar desniettemin de liefhebbers amusement zal bieden. 2e 3e 4e 5e 6e 65 50 50 50 50 Totale uitkering f f1600 f 1600 f1600 f 1600 FÏ1040 Bovendien ontvangt hij na zijn 65ste jaar 6 x 3.5 pet. is 21 pet. van f 3200.is f 672.per jaar pensioen. Naast verschillende andere be zwaren was de heer van Haaren vooral tegen het feit, dat deze uit keringen gegeven werden met een minimum van 2 jaren. Hetgeen dus inhoudt, dat een wethouder die na een jaar wethouder of formeel zelfs na een dag wethouder te zijn geweest, er mee op houdt, recht kan doen gelden op een uitkering van f 2560 en f 2080 is f 4640.—. Dit vond van Haaren wel teveel van het goede. Men kan misschien stellen, dat zulk een geval practisch niet voor kan komen, aldus spreker, maar het is toch altijd mogelijk dat een wethouder door omstandig heden binnen het jaar zijn ambt moet neerleggen, daartoe zelfs door de raad gedwongen kan wor den. Dat hij dan behalve zijn ge noten salaris ook nog f 4640 als afscheidscadeau krijgt, is in deze tijd van bestedingsbeperking wel wat te grof. Zijn voorstel was dan ook deze uitkering te binden aan de tijd, dat men inderdaad wethou der geweest was, met een maximum van 6 jaren. Zoals bekend ging de Raad hiermede niet accoord. EEN echteT VOOR f21.. Grote sortering in alle prijzen bij nc&amps" horlogerie cRyouterie PARKER Ja, op en top Parker: feilloos, inkesysteem, „pli-gias" ioktreservoir - slank, elegant model, iets kleiner dan de andere Parker mo dellen - dat is de Parker Slimfold. Kies uit 4 kleuren houders en 8 pen- punten de Slimfold naar Uw smaak, naar Uw hand. FIRMA VAN DEN MUNCKHOF De internationale motorcross welke door de stichting „MOVA' op Tweede Paasdag a.s. onder auspiciën van de K.N.M.V. te Boekei in het aan natuurschoon rijke cir cuit „De Arendsnest" wordt ge organiseerd, zal zich kenmerken door deelname van veel landen. De beste crossers uit Engeland, Zwe den, Denemarken, Duitsland, België, Oostenrijk en Nederland werden reeds gecontracteerd. Engeland zal vertegenwoordigd zijn door Leslie Archer en David Curtiss, terwijl uit Zweden de wereldkampioen Bill Niilson en Gunnar Johanssen aan de start zullen verschijnen. De Deense kam pioen Hanssen, die in de in sep tember van het vorige jaar ver reden Motocross of the Nations in Engeland een zeer verdienstelijke wedstrijd reed, zal ook van de partij zijn, evenals zijn landgenoot Sören sen. De Duitse kampioen Udo Rader- macher behoort ook tot de deel nemers. De Belgen zullen in de zware internationale klasse vertegenwoor digd zijn door o.a. Nic. Janssen uit Luik, een verdienstelijk crosser, die in de onlangs in Frankrijk ver reden cross tweede werd na Jan Clynck, Nults, van Obbergen. e.a. Van de Nederlanders noemen wij landskampioen Dirks, Jan Clynck, de Gebr. Selling. Het is voor het eerst, dat de Nederlandse kampioen in dit seizoen aan de start ver schijnt, zodat we dan ook zeer be nieuwd naar zijn prestaties zijn. Iri de 250 c.c. klasse zullen de beste crossers uit Nederland, Bel gië, Duitsland en Oostenrijk deel nemen. Namen si*FritzBetzlbacher de houder van de Coupe de l'Europe, de Nederlanders Slmon Schram, Haas, en de Belgen Verhagen en Dom garanderen ook in deze klasse terrelnsport van de bovenste plank. Wij kunnen nog melden, dat naar alle waarschijnlijkheid Frans Bau- douin, Indien hij tijdig de beschik king kan krijgen over een Maico, in. Boekei zal deelnemen in de J50 c.c. klasse. Het verkeer in Nederland eist jaarlijks 1500 doden „Het verkeer in Nederland eist jaarlijks 1500 doden en 20.000 zwaar gewonden. Verkeersongevallen veroorzaken ieder jaar een schade van ongeveer 100 miljoen gulden. Toch doen de honderden autonome wegbeheerders in ons land wat zij kunnen om de verkeersveiligheid te bevorderen". Op de Napoleonsweg onder de gemeente Haelen is dinsdagmiddag de 29-jarige mevrouw Frenken uil Swalmen, toen zij met haar echt genoot per bromfiets de weg over stak zonder voorrang te verlenen aan een naderende auto, door deze laatste gegrepen. Zij was vrijwel op slag dood. Het slachtoffer was moeder van negen kinderen, van wie het oudste tien en het jongste een jaar is. Op 1750 inwoners een openbare badcel Niet minder dan 15 pet. van de Nederlandse gemeenten heeft geen zwembad en op elke 1750 inwoners van ons land is één openbare bad cel aanwezig, hetgeen het gemid deld aantal baden per persoon op 1,1 per jaar brengt, aldus het jaar verslag van de Bond voor bad huizen, openluchtzwembaden en badbedrijven, welke bond maandag in Eindhoven een congres heeft ge houden. De naiuur is niet te verbeteren Wat U ook bewondertde ein deloze zee, de wind door de top pen der bomen, de zon aan de hemel, de sterren in de nacht, de bloemen in talloze vormen en kleuren: alles in de natuur is goed, zoals het is. Nimmer komt bij u de gedachte op, dat u daaraan Iets zou wil len of kunnen verbeteren. Ook King-pepermunt is niet te verbeteren, omdat het bereid is uit het edele natuurproduct, dat aan King z'n weldadige eigen schappen geeft. Zo heet dit toelichtend en geruststel lend Doktersboek.daf gratis is in gesloten bij een Babyderm Set, waarin alles voor een vorstelijke verzorging van Baby's tere huidje. VATJ^HNHAROT MAAKTJTÜÖÈDJ S.V.V.-nieuws Ondanks het feit, dat er voor Venray I geen competitiewedstrijd op 't programma stond, deed het bestuur er goed aan, 'n vriend schappelijke wedstrijd in te lassen. Zo doende kwam dan nu Pan- nigen op bezoek om als „sparring- partner" te fungeren. Veel spanning bood deze wedstrijd niet, daarvoor was de tegenstand te zwak. De uitslag werd tenslotte 8—1. Bij wijze van proef had men de uit Helmond afkomstige keeper van Boven opgesteld, die, al hoefde hij uiteraard weinig handelend op te treden, toch liet zien zeer behoor lijke capaciteiten te bezitten. Het tweede won (eindelek) in 'n aardige wedstrijd met 4—1 van Wit Zwart. Door 3 doelpunten had M. Lucassen 'n groot aandeel in de score. Het Derde kon 4t niet bolwerken tegen Melderslo en verloor met 3 0. Iels beter deed het Vierde Ft door in Well, vooral dank zjj goed werk van de achterhoede, 'n 3—3 gelijk spel uit de strijd te slepen. Het Paas-programma vermeld de wedstrijd Lindenheuvel-SVV. Daar het Eerste in uitwedstrijden ge woonlijk niet haar beste wedstrijd speelt, tippen we toch op een ge lijk spel. Venray 3 en 5 gaan beiden op bezoek bij de aarts-rivalen, respec- tivelijk Wittenhorst 3 en 5. Tenslotte krijgt het Vierde R. K. L.V.V. II op bezoek. Aan allen veel succes. Schaaknieuws Het door de Venrayse schaakclub georganiseerde schaaktournooi op 12 en 13 april a.s. verheugt zich in een ruime belangstelling, ook inter nationaal. Een drietal Belgen en 7 Duitsers hebben zich reeds aangemeld be nevens ruim een 70-tal Nederlandse deelnemers, uit alle delen van het land. Prachtige prijzen zijn door verschillende leden en andere be langstellenden beschikbaar gesteld. Ook het Gemeentebestuur heef t een behoorlijke steun toegezegd. De schakers kunnen op een paar prettige dagen rekenen. Marktstraat 5 voor de De burgemeester van Venray brengt het volgende ter openbare kennis. Op dinsdag 15 april a.s. zal plaats hebben de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad dezer gemeente. Op die dag kunnen van des voor middags negen uur tot des namid dags 5 uur, bij de voorzitter van het hoofdstembureau (van elke kies kring), of bij het door deze aange wezen lid van dat bureau, ter secretarie der gemeente worden ingeleverd lijsten van kandidaten als bedoeld in'artikel G 5 der kies wet. Op deze lijst mogen ten hoogste 22 kandidaten worden geplaatst. Iedere lijst moet worden onderte kend door ten minste 25 personen, die in deze gemeente, kiesgerech tigd zijn voor de Gemeenteraad. Dezelfde kiezer mag niet meer dan één lijst ondertekenen. De namen der kandidaten moeten op de lijsten geplaatst worden in de volgorde, waarin de onderteke naars aan hen de voorkeur geven. De naam van een kandidaat mag niet voorkomen op meer dan lijst. Bij de lijst moet worden overge legd een schriftelijke verklaring van ieder daarop voorkomende kan didaat, dat hij bewilligt in zijn kan didaatstelling op die lijst. Indien de kandidaat zich buiten het Rijk in Europa bevindt, is de hier bedoelde verklaring niet aan enig formulier gebonden en kan zij ook telegrafisch worden gedaan. Indien degene, die de lijst inlevert de machtiging bezit, om boven de lijst de naam of aanduiding van de desbetreffende politieke groe pering te plaatsen, moet deze mach tiging worden overgelegd. De inlevering der lijst moet ge schieden persoonlijk door een kiezer bevoegd tot deelneming aan de ver kiezing in de gemeente, waarin de lijst wordt ingeleverd. De kandi daten kunnen daarbij tegenwoordig zijn. De voorzitter van het hoofd stembureau of het door hem daar toe aangewezen lid van dat bureau stelt een bewijs van ontvangst ter hand aan degene, die de Ifjst in levert. Formulieren voor de lijsten, voor de schriftelijke verklaring var bewilliging en de machtiging tot het plaatsen van naam of aan duiding der politieke groepering boven de lijst, hierboven vermeld, zijn ter secretarie dezer gemeente kosteloos verkrijgbaar tot en met de dag der kandidaatstelling. In herinnering wordt gebracht ar tikel X 6 der Kieswet, waaruit blijkt dat: Hij die een kandidatenlijst inlevert, wetende dat zij voorzien is van handtekeningen van personen, die niet bevoegd zijn tot deel neming aan de verkiezing voor de Raad dezer gemeente, terwijl zonder die handtekeningen geen voldoend aantal voor een geldige lijst zou overblijven, gestraft wordt met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of een geldboete van ten hoogste hon derd twintig gulden; met gelijke straf wordt gestraft hij die, wetende dat hij niet be voegd is tot deelneming aan de verkiezing, een voor die inleve ring bestemde kandidatenlijst heeft ondertekend. Venray, 25 maart 1958 De burgemeester voornoemd, A-.H.M. Janssen WETTIG Het enigste korset ter wereld met de gemakkelijk regelbare rug vetersluiting. Door de goede, prettige steun van dit korset voelt U zich ge zond en fit. Uw figuur zal perfect in orde zijn, als U uw voorjaarskledlng gaat passen Ook een goedpassende is zeer belangrijk. Wij brengen een geweldige sortering in zorg vuldig uitgekozen modellen. Komt U eens passen Tel. 294 20 denier, naadloze kous elegante pasvorm langere levensduur 2 95 zeer fijne nylonkous zonder naad, 15 denier 3 5Q Traviaia zeer mooie zijden kous met laddervrije boorden teen 54 gauge, 30 denier 4 25 zeer mooie en sterke Dylonkous met laddervrije boord en teen 60 gauge, 30 denier 4 90 De Kousenspeclalist abrikozen op sap van 1.75 nu voor 1 gr. pot Calif. 10 kroontjes extra 250 gram Paasmelange 10 kroontjes extra 1 blik Unox soepballen 6 kr. extra 150 gr. gevulde chocoladeflikken 10 kroontjes extra 1 fl. Hero bessensap 5 kr. extra 1 fl. Puddingsaus Teo 5 kr. extra 1 blik Wino Tips 5 kr. extra ERU goudkuipje 5 kr. extra 1 "pak Lassi Vluggort 5 kr. extra 2 fl. Ranja Soda 8 kr. extra 125 75 95 59 90 46 78 42 60 56 deze zeldzame aanbieding 1 fl. Vinalda wijn Siebrand 3.25 1 fl. Limonadesiroop 0.75 I. 1.80 hierbij GRATIS 500 igr. zeer fijne koekjes 1_pak rozijnen Klein Bessie verdeeld goed 96 Sardines Pecheur klein 44 middel 62, groot 74 elk blik 5 kroontjes extra 1 pak Royal mix. 12 kr. extra 110 1 pak wafels ass. 12 kr. extra ICO 150 gr. Duchesse bonbons 97 12 kroontjes extra Speciaal voor de feestdagen verse groenten Wij hebben de hele sortering Langstraat 42a Tel. 395 Dag en nacht rook- en snoepgoed in onze automaten.

Peel en Maas | 1958 | | pagina 1