Zalig Pasen! Issks&zzs'trzsaΞ8rr= weekblad voor venray en omstreken a™™™, Wat is Uw kwartje waard Examen-E.B.B.O. Tentoonsteling beeldende kunsten Nationale financiële radio aktie „Appèl 2" Botermaker Gielens met pensioen gripn graag naar gevaarlijk speelgoed Geen centen, maar stuivers deqiafanUAeH GOUMANS Zaterdag 5 april 1958 No 14 NEGEN EN ZEVENTIGSTE JAARGANG ugl PEEL EN MAAS CONFECTIE VAI m PRIJS PER KWARTAAL I 1.40 BUITEN VENRAY f 1.61 Een Lentefeest Pasen is het Verrijzenisfeest, het leest van het nieuwe leven, een soort Lentefeest. In de natuur rondom bespeuren we elk voorjaar overal nieuw leven, een soort verrijzenis ten leven van wat gestorven scheen. Wat krachte loos was en zonder leven, kiemt telkens weer uit. Ook in de mensen heeft dan zo'n opleving plaats: we voelen ons als verjongd, alsof er nieuw bloed door onze aderen stroomde. Maar die opleving in de lente be treft slechts het natuurlijke leven, dat uiteraard gedoemd is om te sterven. We kunnen elke lente wel zo'n vernieuwing doormaken waar door we weer opleven, maar de af braak van ons leven met loop der jaren is toch niet te stuiten. Een maal komt in ons leven de winter met de doodsslaap waarop geen lente meer volgt en geen opleving. Pasen is ook geen gewoon, maar een heel bijzonder Lentefeest, het feest van het nieuwe leven, dat ons vergelijk is. Want we vieren dan de verrijzenis van Christus die de dood overwon. Hij was de eerste der mensen die de boodschap van de winter heeft doorbroken. En Hij leidt ons binnen in een lente zonder einde. Wij vieren met Pasen onze ver lossing, onze bevrijding uit de sla vernij van de duivel. Christus heeft immers de duivel, die met de zonde ook de dood in de wereld bracht, overwonnen. Door die eerste zonde ging het aardse paradijs voor ons mensen verloren. Maar Christus voert ons binnen in een eeuwig en onvergankelijk paradijs, waar geen afbraak van ons leven meer mo gelijk is. Surrexit Christus, spesmea! Ver rezen is Christus, mijn hoop. Hij gaat ons voor en we mogen Hem eenmaal volgen naar de eeuwige heerlijkheid. Zo geeft Christus doel en inhoud aan ons aardse leven. Maar Hij geeft ons tevens het nieuwe leven dat onsterfelijk is, het bovennatuur lijke leven, dat wij voor het eerst ontvingen bij ons Doopsel. En elk jaar met Pasen krijgt ook dit boven natuurlijke leven een vernieuwing, en wel hierdoor, dat wij ons weer opnieuw helemaal aan Christus toe vertrouwen, aan Hem die de Ver rijzenis en het Leven is. Christus heeft beloofd aan hen die in Hem geloven het levende water te schenken, dat in hen een bron zou worden die opborrelt ten eeuwigen leven. Bij ons Doopsel is dit water voor het eerst tot ons gekomen, dit levende water van het bovennatuur leven, en zo zijn we met Christus opgestaan tot het nieuwe leven van de genade. En dit nieuwe leven is onsterfelijk, omdat het een goddelijk en dus ook eeuwig leven is. Zo horen Pasen en Doopsel bij elkaar. Christus moest eerst ster ven en weer verrijzen om ons daar na te doen delen in Zijn triomf over de dood. Want we mogen delen in Zijn overwinning omdat wij door het Doopsel heel innig met Hem verbonden zijn. De dood betekent nu voor ons slechts de overgang naar een beter leven. Ook ons lichaam zal eenmaal glorievol ver rijzen als Christus de doden uit hun graven komt roepen. Pasen is zo voor ons een dag van overstelpende vreugde, de inzet van een hemelse blijdschap. Het is als de lente in de natuur: alles is nieuw, alles is fris, alles is licht. Het nieuwe leven breekt zich baan. Laten we zorgen, dat het in ons binnenste ook lente wordt. Met Pasen willen we niet meer aan zonden denken maar echt blij zijn om de verrijzenis. We willen helemaal van Christus zijn, ons helemaal gewonnen geven aan de Heer Jezus. En dat zal van zelf in ons leven ook goed te mer ken zijn, want Hij heeft gezegd: „Wie Mij liefheeft, onderhoudt Mijn geboden". Moge ons leven met Pasen wer kelijk vernieuwd worden: dat is het wat wij elkaar toewensen als wij zeggen: Zalig Pasen! De verrezen Christus zal ons hel- PTe"me^ ZiJn genade en met Zijn Heilige Geest, die Hij ons opnieuw wil zenden. Maar wij moeten hier voor openstaan en niet menen, dat alles goed met ons is als wij maar zondags naar de Mis gaan en wat gebeden zeggen. Het is zo muf in ons leven zonder de liefde. Ik bedoel die warme liefde tot God en tot Christus onze Heer en die hartelijke liefde voor onze medemensen die altijd tot helpen bereid is. Moge er een frisse wind door ons binnenste waaien, opdat ons leven weer jong, krachtig en fier wordt. Zalig Pasen! Alle parochianen van St Petrus Banden brachten door huis aan huis-collecten in 't jaar 1957 het bedrag bijeen van f 4445.85, In 't eerste kwartaal 1958 ging 't nog iets beter en droeg men samen ruim f 1500.bij voor deze actie Torenbouw en de bouw van nieuwe kerken in ons bisdom. Bij bovengenoemde bedragen zijn dus niet inbegrepen, de opbrengsten van de kerk-collecten van elke zondag. Een mooi resultaat, waar onze Pastoor-Deken U dankbaar voor is. Toch moet ons iets van 't hart 't Zijn n.l. altijd dezelfde welke wel 't kwartje geven en altijd de zelfde, welke dit niet doen. Deze eerste groep begrijpt zijn tijd en weet dat ons bisdom steeds nieuwe kerken moet kunnen blijven bouwen, óók in die gebieden, waar de bevolking zelf niet zo veel kan bijdragen. Deze groep weet ook dat 't eigenlek beneden de stand van onze parochie is, dat wjj nog steeds geen nieuwe toren hebben en dat deze nieuwbouw eens veel geld gaat kosten. 't Is moeilijker om de „niet-gevers" juist te omschrijven. Voor „enkele" is 't misschien veel, om elke week. een kwartje af te zonderen (deze geven dan wat ze kunnen Maar 't merendeel van deze „niet gevers", schijnt de ernst des tijds niet te begrijpen of wil hier liever niet aan denken. Doch ook op hun kwartje wordt gerekend en het zal hen ook niet schaden als ze dit geven. In de manier van ophalen van dit geld is echter een wijziging ge komen. Meerdere collectanten hebben reeds „jaren" dit offer gebracht en zich telkens weer aan Uw deur gemeld. Verleden zondag heeft de Pastoor- Deken alle vroegere collectanten medegedeeld niet langer dit werk meer van hun te verlangen. Een oprechte dank en handdruk was 't slot van een laatste bijeen komst. Vanaf heden zal dit werk voor onze parochie worden voortgezet door de heer Jac. v. d. Tillaart, welke hiervoor zijn vrije tijd be schikbaar heeft gesteld. Laat alle Donateurs de heer van den Tillaart met dezelfde genegen heid ontvangen, als de vroegere collectant (te). Alle parochianen dienen voor de toekomst echter mee te doen en iedereen zal worden bezocht. Woont U in een wijk waar nog geen coüectant(te) is geweest of waar de collectant (te) achter is met 't ophalen van de kwartjes, dan zal U de gelegenheid worden geboden om de achterstand in te halen. Verder zullen U méérdere moge lijkheden worden geboden op de manier van betalen: a. Hij die dit wenst met 25 cent per week. b. De volgende groep met f 1.— per maand. c. Idem, met f 3.per kwartaal d. Idem, met f 6.per half jaar e. Idem, met f 12.— per jaar. f. Dan komt er nog een groep bij, welke naar eigen keuze, per betaling een véélvoud van de genoemde bedragen kan geven. Maakt U 't voor Uzelf en de collectant gemakkelijk en betaal zoveel mogeljjk, per jaar, per half jaar, per kwartaal, of per maand Wordt er straks weer een nieuwe kerk gebouwd in Limburg, of komen de steigers bij onze nieuwe Toren, zorgt dan, dat „ook Uw kwartjes" er bij zijn. Voor 't examen E.H.B.O. slaagden: de Broeders Eduard, Paladius, Ar- temius, Nemesius, Gerardus, Paulus Rudolf, Liminus, Augustino, Daniël, Vincent O.F.M., fr. Cornelius; en de heren Dohmen, Cortenbach, Veugen, Pulskens, Goumens, van Boxtel, Haegens, Smets, Weijers, Berretty, Feller, Snijders, Beerkens Geboers, Hllkens. Op zaterdag 5 april a.s. wordt in Venray een tentoonstelling van beel dende kunsten geopend. Deze wordt georganiseerd door het Anjer-comité Venray, in samen werking met de Culturele Raad Limburg. De opening zal worden verricht door de Edelachtbare heer Mr. Jans sen, burgemeester van Venray, ter wijl de Culturele Raad Limburg, de bekende Limburgse kunstcriticus Jules Kockelkoren, lid van de Raad, afvaardigt om een inleiding te houden. Deze tentoonstelling vindt plaats in de r.k. jongensschool St Petrus- banden, Dr. Poelsstraat en duurt tot en met Beloken Pasen. De uren van openstelling zijn op de pro gramma's vermeld, en zullen verder nog nader worden bekend gemaakt. Wat de samenstelling van de col lectie betreft, heeft de Culturele Raad er naar gestreefd, een in teressante verscheidenheid te bren gen. Meerdere der exposerende kunstenaars werden door een spe ciale jury tussen vele anderen uit gezocht, om de provincie te ver tegenwoordigen in de grote tentoon stellingen van januari jl. in Aken en van Hasselt in februari jl. Dit betekent dus, dat zij tot de top- klassers behoren. Op het gebied der schilderkunst vinden wij werken van Bert Cop- pus, de jonge talentvolle schilder uit Horst, die zijn studie aan de Jan van Eyck-Academie bekroond zag met een onderscheiding; mevr. Sylvia NicoJas, dochter van de ook in het buitenland zo bekende Kunst schilder en glazenier Joep Nicolas. Hare werken trokken in beide grote buitenlandsetentoonstellingen grote aandacht, en de besprekingen in dagbladen en tijdschriften maak- met veel waardering melding van haar stukken: Liebert Ramaekers, Maastricht, die eveneens lauweren in genoem de tentoonstellingen oogstte, al deze brengen werken van verschillend genre, dat juist hierdoor aan het geheel een interessant karakter geeft. Het zou te ver voeren, een op somming te geven van hetgeen zal aangeboden worden. Kort vermeld zij nog, dat er ook gravures door Taalman, Geleen, houtsneden van van Mathieu Vroemen, Maastricht, plastieken van Wim Ryvers, Kessel, Dries Engelen, Maastricht, Louis Bröls, Beek, aan de kunstliefheb bers op verschillende terreinen in teressante verscheidenheid zullen bieden. Vermoedelijk komen nog enkele kunstenaars de collectie met wer ken verrijken, ind'en de plaats ruimte zulks toelaat. Het kunstminnend publiek kan dan ook niet genoeg worden aan geraden, deze tentoonstelling te be zoeken, waartoe de dagen tussen Pasen en Beloken Pasen zeer ge schikt zijn. Van 1 april tot 13 mei zal ten behoeve van de Nederl. Militaire Oorlogsslachtoffers en nagelaten betrekkingen een tweede aktie „Appèl" worden gevoerd. Ook deze aktie zal worden ge'eid door de heer A.M. Bergers te Rot terdam, bekend door het voeren van vele geslaagdefinanciële akties, te weten: Rheuma, Anjer, Bijstand, SUS- akties, enz, De aktie „Appèl I" werd in 1957 door hem geleid en door een zuinig beheer kon een op brengst van ruim f 1.150.000,wor den aangewend voor de bouw van een moederhuis met 7 dubbele bugalows te Doorn, welk Bungalow dorp zeer binnenkort zal worden geopend. Een ere-schuld van het Nederlandse volk werd hiermede ingelost De opbrengst van de huidige aktie zal worden aangewend voor tege moetkoming in de exploitatiekosten van het Bungalow-dorp en voor de revalidatie van Nederlandse Mili taire Oorlogsslachtoffers. Loten in vier kleuren, te weten: oranje, rood, wit en blauw a f 1 per stuk zullen op duizenden ver koopadressen (winkeliers) verkrijg baar zijn. Wéér zullen 5 woonhuizen, ieder ter waarde van f 25.000,— (of goe deren) en 5000 andere waardevolle prijzen ter beschikking worden ge steld met een totale waarde van f 225.000,—. Alle prijzen zijn belastingvrij! Eén van de 5 woningen zal weder om gedeeltelijk door het Neder landse bedrijfsleven worden „aan gekleed". In de maand april zal huis-aan-huis een gratis krant worden verspreid, waaraan niet minder dan f 25.000,belastingvrije geldprijzen zijn verbonden. In alle plaatsen van ons land zijn bij winkeliers en kantoren van de Nederlandse Staatsloterij verkoop adressen gevestigd. Mocht men er niet in slagen loten te bemachtigen? Giro 18, ten name van „Appèl", Rotterdam. Geen geld in brieven, geen briefkaarten met exira post zegels enz. In controleerbare col lecten kan hiervan niet worden af geweken Mogelijk zou de vorm van de aktie, om welke reden dan ook, u niet kunnen ambiëren. Girorekening nr 5210 is gesteld voor bedragen, waarvoor geen loten behoeven te worden gezonden. Er is dus bij deze nationale aktie voor niemand reden om op dit „Appèl" te ontbreken. Donderdagavond, 27 maart, heeft Gielen-Nól van de Heide afscheid genomen van de zuivelfabriek aJhier. In 'n feestelijke bijeenkomst van het dagelijks bestuur, de direktie en het personeel, werd deze zuivel- veteraan in het bijzijn van zijn vrouw letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet. Voorzitter Asselberghs namens het bestuur stak zijn dankbaar heid en waardering voor deze trouwe werker niet onder stoelen of banken. Hij prees Gielens om zijn grote toewijding en ijver, zijn plichtsbetrachting en collegialiteit, waardoor hij gedurende zijn 38jarige dienstperiode mede bijdroeg tot de bloei van het bedrijf en waardoor hij een voorbeeld was voor de jongeren. Met 'n aapbieding onder couvert getuigde de voorzitter ook op stof felijke wijze van de grote verdien sten, die Gielens voor het bedrijf verwierf. Ook direkteur de Kroon bena drukte in 'n hartelijke toespraak die verdiensten en hij stelde vast dat het in de botermakerij van het bedrijf steeds goed boterde, die goede sfeer en kameraadschap waren de produkten van de levens stijl van Gielens, waardoor hij ondanks zijn bescheidenheid toch zo veel presteerde. Met de aanbieding van een bloe- menruiker betrok de direkteur ook Sievrouw Gielens in de hulde van aar man. Piet Vullings, als oudste collega, bood namens het gezamenlijke per soneel een divan en 'n serie foto's aan, waaruit bleek hoe zeer Nol door zijn collega's werd gewaar deerd. Dat bleek overigens ook duidelijk uit het verloop van deze gezellige feestavond, waarop van direktie- en personeelszijde vele herinnerin gen werden opgehaald en aan het einde waarvan de scheidende boter maker op de hem eigen geestige wijze allen dankte voor hetgeen hij mocht ondervinden en ontvangen. Het is helaas geen uitzondering als de huisarts te hulp wordt ge roepen bij een kind, dat een scherp Voorwerp heeft ingeslikt, uit een fles bijtende vloeistof heeft ge dronken of in een teil met kokend water is gevallen. Soms is het een scheermesje, dat de kleine te pakken kreeg en in de mond stak, een andere maal de-petroleumkan of het bleekwater. Het relaas van de moeder is daaren tegen altijd het zelfde: een ogen blik zonder toezicht, gevaarlijke zaken niet achter slot... Het is steeds hetzelfde liedje, alleen de coupletten van dit versje hebben telkens andere woorden. Altijd opnieuw weten gretige kinderhandjes dingen te bemach tigen, die de ouders beter hadden moeten opbergen. Mond, neus en oren De kleuter mag men zoiets nooit kwalijk nemen. De schuld ligt telkens geheel en al bij de volwas senen. Het jonge kind, opgroeiend in een wereld die voor hem vol van geheimenissen is, moet van nature alles onderzoeken. Het kleine mensje peutert alles kapot om te zien, hoe het in elkaar zit, het steekt alles in de mond om te proeven hoe het smaakt. Bij kleine voorwerpen moet er ook steeds geprobeerd worden, wat of er ge beurt, als die In neus of oren worden gestopt. Zo staat de dokter steeds weer voor de meest vreemde gevallen, de resultaten van werkelijk onbe grijpelijke onachtzaamheid. Allereerst zijn daar de medicijnen van andere gezinsleden. In een onbewaakt ogenblik heeft de kleu ter zich daarvan meester gemaakt. Moeders komen met haar kindje, omdat ze een flesje met een drankje hebben leeggedronken, omdat ze poeders, pillen of tabletten hebben opgepeuzeld. Alle geneesmiddelen, ook die van de zg. huisapotheek, dienen ver bulten het bereik van kinderhan den te worden bewaard. Ernstige vergiftigingen Dadelijk daarop volgen de stof fen, die moeder gebruikt om schoon te maken, of die vader in zijn werkplaats heeft staan. Ook hier door worden niet zelden ernstige vergiftigingen veroorzaakt, wanneer het kind met z'n zucht naar kennis er eens van gaat proeven. Vaak is dan onmiddellijke medi sche hulp nodig om vernauwingen van de slokdarm te voorkomen en soms zelfs om het leven te behou den. Voortdurend dienen wij alle ge vaarlijke stoffen uit de omgeving van de kleintjes te houden. Voor we het weten, hebben ze er een hap of een slok van naar binnen. Zet ze op de hoogste (keuken)plank! Oog van teddybeer Verder moeten wij bij ons zelf nagaan, met welke voorwerpen kinderen zo al kwaad kunnen. Alles, wat scherp en puntig is, dient goed te worden opgeborgen voor de grijpgrage handjes. Ook kleine, ronde voorwerpen verdienen in dit opzicht onze aan dacht. Soms kost het heel wat moeite, een kraal van een gebroken halsketting of het losgeraakte oog van een teddybeer weer uit neus of oor te verwijderen. In alle bisdommen staan de bis schoppen voor enorme problemen. Vooral de bouw van nieuwe kerken vraagt grote sommen £elds, die tenslotte uit de zak der gelovigen moeten komen. De bisschop van Rotterdam heeft onlangs opening van zaken gedaan, mede namens de bisschop van Haarlem. Hij moest openlijk bekennen: „Als de katho lieken mij niet op een heel bijzon dere manier te hulp komen, moet ik in 1959 de kerkenbouw stopzet ten". Ook de bisschop van Den Bosch heeft laten weten, dat hij zeer zwaar in zorgen zit. Hij moet bin nen vier jaren 37 kerken bouwen, hetgeen vele miljoenen zal kosten. De bisschop heeft besloten de collecte voor de Bijzondere Noden, die reeds in vele gevallen voor de kei kenbouw bestemd is, geheel aan de kerkenbouw te besteden. „Maar", zo heeft de bisschop gezegd, „de cent in het zakje moet verdwijnen, het moeten allemaal stuivers wor den". Datzelfde heeft eigenlijk de bisschop van Rotterdam betoogd, toen hij aantoonde, dat de bouw kosten ongeveer zes maal zo hoog zijn als voor de oorlog. Er is dus een devies: „De cent voor Bijzondere Noden wordt een stuiver". Algehele regeling en verzorging van Begrafenisondarneming Telefoon 592

Peel en Maas | 1958 | | pagina 1