De Raad besprak begroting 1958 Venrays Vroede Vaderen vergaderden Wethouders krijgen pensioen Peelpl. Zuid geheel verkocht Oplossing financiële nood verwezen naar het Rijk. Zaterdag 5 april 1958 No 14 NEGEN EN ZEVENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS CONFECTIE VAN "EEN RIJK BEZIT DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MUNOKHOF WPPKRI AH VDHR VFNRAY FN OMSTRFKFN ADVERTENTIE-PRIJS: 8 ot. perm-m. ABONNEMENTS- GROTESTR AAT28 TELEFOON 512 GIRO 150653 W Elft. ES LAU V UUI\ V ErllAH I UiVlO 1 lYCdYCJN PBijs PER KWARTAAL f 1.40 BUITEN VENRAÏ f 1.60 De Raad begon goedgemutst aan een omvangrijke agenda, die ln een sneltreinvaart onder de hamer kwam. De begrotines-behandeling stond er immers ook op en men wenste er kennelijk geen nachtwerk van te maken. Langzaam maar zeker begint de bestedingsbeperking ook voor onze gemeente een steeds grimmiger gezicht te vertonen. Nu keurden Ged. Staten de aan koop van grond al aan A.v.Bracht en de grondruil met Huize Serva- tius, beiden in plan Zuid, omdat de gemeente geen geld op tafel kon brengen. Gelukkig was intussen de ont- eigenings-procedure al ingeluid en toegekend, zodat er nu wel geld is, omdat men voor deze onteigenings procedures geld gekregen heeft uit de Nationale Woningbouwlening. Gemakkelijker wordt het er nu echter niet op, wat ook wel blijkt, uit de laconieke opmerking van B. en W.: hoe we andere vergoedin gen moeten betaald krijgen, weten we nog niet, daarover wordt nog onderhandeld. NIEUWE VERORDENING KEURINGSDIENST. De Vleeskeuringswet is intussen meermalen ingrijpend veranderd. Dit maakte alles bij elkaar een nieuwe verordening nodig op de keuringsdienst voor vee en vlees, aangepast aan de nieuwe wetten. Hiermede had de Raad natuurlijk vrede. Een inwoner, die een krotwoning op wil ruimen en een nieuwe wo ning wil bouwen, kreeg zonder meer de krot-opruimingstoeslag. HUIS- en GROND- VERKOOP. De vroegere onderwijzerswoning aan de Heijde is indertijd verhuurd aan Rector Wismans. Nu wil het kerkbestuur genoemde woning ko pen, alsmede 2350 M2 grond. Pe Raad had er geen bezwaar tegen, temeer waar daar nu nog ruimte overblijft, om nog enkele andere woningen te bouwen. Aan J.L.M. Wijnhoven werd in dertijd een stuk grond verkocht aan de Prins Hendrikstraat. Deze koper ziet er vanaf, maar mevr. vd. Beu ken-Peters uit Oirlo wil dit stuk overnemen. De Raad had geen bezwaar, maar DE BRUIJN merkte op, dat men wel eens wat harder op kon schie ten met de koopacten, want z.i. gaf dit nogal renteverlies voor de gemeente, terwijl de bouwtermijn binnen 2 jaren, ook maar onnodig verlengd wordt, omdat die eerst begint te tellen, nadat de akte is getekend. Fr. JANSSEN was er niet gerust op, dat de gemeente de grond in derdaad zou terugkrijgen, indien na 2 jaren niet gebouwd was, maar de VOORZITTER stelde hem gerust. In de koopacten werden op dit punt de rechten van de gemeente wel bijzonder beschermd. VOORLOPIG GEEN SPORTVELD Nadat de Raad het stuk gemeente grond in de Spurkt (Indertijd ge ruild met van Baar) had verpacht aan H. v. Mil Landweertweg, kwam het voorstel het terrein bij het Kwezelspad, te verpachten aan A. Voermans. B. en W. deden dit voorstel om dat zij geen kans zien voor 1 Octo ber a.s. tot zolangduurtde pacht met de aanleg van het sportveld te beginnen. Hoewel de Raad dit bij monde van Fr. Janssen betreurde, ging ze toch over tot verpachting, omdat men het toch altijd nog beter pro ductief kan maken, dan braak laten liggen. Langer open voor St Nicolaas Ingevolge het verzoek van de middenstand keurde de raad het voorstel goed om het sluitingsuur der winkels te verlengen tot 9 uur vanaf 25 november i.p.v. 28 nov., zoals vroeger het geval was. Ook werd de verplichte vacantie- sluiting van slagerswinkels weder om goedgekeurd, nu echter met dien verstande, dat de slagers in 3 ploe gen i.p.v. 2 ploegen op vacantie moeten, waardoor betere spreidlne mogelijk is. K SCHOLEN Een verzoek van de ULO om medewerking voor inrichting van twee nieuwe klassen werd natuur lijk ingewilligd. Fr. JANSSEN zou graag zien, dat aan de scholen gevraagd werd, wat zij van de verkregen gelden besteed hadden bij de Venrayse middenstand. Dit verzoek is al ettelijke malen gedaan, maar spre ker wilde nu eens graag zien, in hoeverre de schoolbesturen hierop hadden gereageerd. De voorschotten voor 1958 per leerling werden eveneens aan de verschillende scholen toegewezen. HOUTVERKOOP Afd. 10b van blok 1 van ons ge meentelijk bosbezit is kaprijp en leent zich volgens de deskundigen goed voor mijnhout. In verband met de personeel- schaarste kwam het voorstel om dit hout op stam te verkopen. De raad had daartegen geen be zwaar, al was Odenhoven wat bang, dat we nu ook al onze bossen gingen verkopen, evenals de effecten. Zo'n vaart loopt het niet. Dit bos is inderdaad kaprijp en moet verdwijnen, waarna het op nieuw wordt aangeplant. Van HA AREN stelde voor van deze verkoop een openbare inschrijving te maken, en hoewel de Voorzitter liever enkele vertrouwde houtkopers wilde uitnodigen, die ook het klein grut altijd meenemen, bleek de raad het meest voor van Haarens voor stel te voelen en zullen de 3000 bomen dus openbaar verhandeld worden. Een nieuwe industrie, die met behulp van een herbouwplicht een nieuwe zaak wil bouwen kreeg de gevraagde gemeentelijke garantie voor de door hem op te nemen hypotheek. In een ander geval was de raad niet zo „happig". Hier bleek n.l. iemand een huis te bouwen van f 17.000. Hierop wordt f 4.000, premie verwacht, zodat de man zelf f 13 000 moet fourneren. Hij heeft er echter maar f 1.500 en neemt voor de rest een hypotheek van een verzekering, die echter om een gemeentelijke garantie vraagt. Fr JANSSEN wilde graag helpen, maar vroeg zich af of hier de ge meente zich niet op zeer glad ijs gaat 'wagen; Men kan wel garant blijven, maar zo wordt het toch wel riskant. DE VOORZITTER antwoordde dat men vroeger in de gemeente lijke credietregeling toch ook tot 85 pet der stichtingskosten ging. Maar, antwoordde Fr. JANSSEN, toen was de rente een stuk lager en de bouwer van nu moet veel meer opbrengen. Kan hij dat? De raad besloot echter toch deze garantie te stellen, maar waar schuwde B. en W. in de toekomst met het voorgaande rekening te houden. De verlenging van een geldlening bij de Rijkspostspaarbank van een half millioen met een jaar ad 5,5 pet. kreeg de gevraagde goedkeuring evenals een nieuwe geldlening bij de bank van Ned. Gemeenten ad f 67.000 met een looptijd van 25 jaren ad 5,5 pet. WETHOUDERSPENSIOEN In een der vorige vergaderingen waren al voorstellen voor wethou derspensioenen ter tafel gekomen. De raad verzocht echter om uitstel om de zaak eens te kunnen bestu deren. Nu kwam dit voorstel weer terug. Dit houdt in dat een wethouder, die nog geen 65 jaren is, in de toe komst, als hij zich terugtrekt èn geen wethouder meer is, een uit kering krijgt, groot 80 pet over het eerste, 65 pet over het tweede en 50 pet. over het derde tot en met het 6e jaar van de laatstelijk ge noten wedde. Met een minimum van 2 jaren en een maximum van 6 jaren. Is hij 65 jaren, en treedt hij terug dan krijgt hij pensioen en wel 3,5 pet over ieder dienstjaar met een maximum van 20 dienstjaren. Eventuele weduwen of wezen krijgen ook pensioen. De weduwe krijgt de helft van het pensioen waarop de wethouder recht had of krijgt, halve wezen krijgen per kind 1/5 van het weduwenpensioen en volle wezen 2/5 van het weduwen pensioen. De raad kon bij monde van de BRUIJN accoord gaan met deze regeling, die met ingang van 1 jan. j.l. in werking zal treden. Van HA AREN had verschillende technische bezwaren tegen de opge stelde verordening, die punts-punts gewijze behandeld werden. De ma terie bleek echter dermate inge wikkeld en de verschillende hypo thesen, die van HA AREN stelde, dermate vreemd, dat de VOORZIT TER op een gegeven ogenblik verzocht toch a.u.b.deze verordening die conform is aan die van ver schillende andere gemeenten, aan te nemen, daar Ged. Staten toch ook niet over een nacht ijs gaan en deze verordening voor andere plaatsen al lang heeft goedgekeurd. De raad besloot dan ook maar hiertoe. PEELPLAN ZUID VERKOCHT Met een zelfde droge hamerslag werd dan ook de laatste boerderij in Peelplan Zuid, aan de betreffen de pachter verkocht, zodat de ge meente nu deze gehele peelvlakte kwijt is. Er was geen raadslid, dat er een traan om liet. We zaten dan ook al direct in de rondvraag. ODENHOVEN wilde weten of er liefhebbers waren voor de grond- verpachting in het Venrays Broek. Het bleken er aldus de VOORZIT TER maar liefst 16 te zijn en hij wenste de landbouwcomraissie sterkte toe bij haar keuze van de nieuwe pachter. ODENHOVEN betreurde het dat men indertijd vanaf de Endepoel die prachtige weg heeft aangelegd naar Overloon. Deze buurtgemeen- te heeft echter tot heden toe niets aan haar stuk gedaan, zodat de weg feitelijk waardeloos is. Een slechte beurt voor Overloon. Dat klopt aldus de VOORZITTER maar men zit daar ook met geld gebrek en zefs de tussenkomst van de twee Commissarissen heeft daaraan weinlg kunnen veranderen. STEEGHS vroeg of de enquete over al of niet waterleiding in Castenray binnenkort gehouden zou kunnen worden. De VOOR ZITTER zal overleg plegen met de waterleiding in deze. HUURACHTERSTAND Zelden kwamen 3. en W. zo eens gezind te voorschijn, als toen VAN HA AREN kwam met een klacht over de huur-inning. Volgens hem zou een geringe achterstand aan huur bij een bepaalde familie de zaak in handen gegeven zijn aan de deur waarder, die met aanmaningen kwam en zelfs met een kostbare dagvaardiging, wat de mensen han den vol geld kostten en waarbij de gemeente de mensen zelfs als ze wilden betalen, verwees naar de deurwaarder. Hij vond dat geen stijl. Maar B. en W. broederlijk eens gezind deden een ander boekje open. De lijst van achterstallige huren groeit onmiskenbaar. Brom fietsen en televisie schijnen nood zakelijker dan een dak boven het hoofd. In ieder geval is daar wel geld voor, maar niet om huur te betalen. Is iemand 2 weken huur achter, dan krijgt hij een net briefje, dat de zaak zo gauw mogelijk aan gezuiverd moet worden. Een rege ling daartoe is altijd te treffen. Is hij 4 weken achter, dan komt zwaarder geschut in actie, maar een regeling kan nog steeds ge troffen worden. Blijkt dan dat iemand een derge lijke regeling niet wenst en betaalt hij desondanks niet, dan gaat het naar de deurwaarder, die dan de kwestie in handen neemt. Dan gaat het inderdaad geld kosten, maar dat moet men de gemeente niet verwijten, doch de mensen zelf. Zelfs al zou de gemeente niets doen, dan zou de Minister, die sub sidie in de woninghouw geeft, wel dwingen. Maar wat B. en W. op dit gebied soms meemaken, is hemeltergendEn men kan er van op aan, dat de gemeente deze politiek len opzichte van kwaad willigen zal blijven voeren. Van HAAREN moest bekennen, niet zover in deze materie gedoken te zijn, maar kon, nu hij een en ander gehoord had, begrip hebben voor het standpunt van B. en W. Hij verzocht verder zo lang hier geen vereniging voor vreemdelingen verkeer is, dat de gemeente voor de nodige propaganda te dien aan zien zou zorgen. Fr. JAN S SEN vertelde dat on danks het feit dat de meest belang hebbenden schijnbaar niet 't minste intresse hebben voor vreemdelingen verkeer, toch nog de vele vragen om inlichtingen beantwoord worden en dat men alsnog eens zal pro beren om deze zaak aan het rollen te krijgen. WEGENKWESTIE VAN DIJCK wilde nog even terugkomen op de kwestie van de wegen. Inderdaad is in het nieuw ontgonnen gebied onzer gemeente de toestand een heel stuk florisan- ter dan in het oudere gedeelte. Ligt dit niet voor een deel aan de Cultuur Technische Dienst, die hierover gaat en zou het geen zin hebben, deze eens attent te maken op de meer dan erbarmelijke toe stand van de oudere wegen De VOORZITTER meende, dat De begrotingsbehandeling in de laatste raadsvergadering ging fei telijk uit als een nachtkaars. De heren raadsleden hadden in comité-generaal de drie boekwer ken doorworsteld en kennelijk geen zin diezelfde lijdensweg in deze openbare vergadering nog eenmaal te gaan. Op voorstel van de heer van der STERREN besloot men, na de ge houden voorbeschouwingen, de zaak voor gezien te verklaren en werd, zonder dat de boeken open gingen, deze begroting voor 1958 met een daverende klap van de voorzitters hamer goedgekeurd. Men kon ook moeilijk anders, zoals de BRUIJN al zei in zijn voor beschouwing. OPENHARTIG GESPREK Men kan du? als deze spreker met een werkelijk tekort van bijna 3 ton moeilijk nog over plannen of wen sen praten. De eerste taak, die de raad nu toevalt, is orde in de financiën te brengen, al verheelde de Bruijn niet, dat noch zijn collega's, noch hij, feitelijk wisten wat ze daar voor moesten doen. Er was een post nl. Openbare Werken, die met f 61000 tegen over het vorig jaar was gestegen en die z.i. bij nadere beschouwing verlaagd kon worden. Maar onder wijs maatschappelijke zorg en ka- pitaalslasten zijn en blijven hoog. Trouwens hoe wil de raad, aldus deze spreker, wegen tot verbetering der financiële positie aangeven, in dien ook B. en W. blijkens de stuk ken, feitelijk geen enkele oplossing kennen. Deze begroting zal geen enkele wens kunnen vervullen. Toch drong spreker aan minstens een minimum aan te houden van 60 nieuwe woningwetwoningen per jaar. De nood is groot en halen we dit minimum niet, dan is het ergste te vrezen. In dit verband drong hij er op aan, dat B. en W. ook de bouw van houten woningen op daar toe geschikt terrein zouden be vorderen. Een hoofdstuk, dat ook geld eist, zijn de subsidies en spreker kon zich niet aan de indruk onttrekken, dat hierop verschillende posten stonden uit een soort sleur. Hij raadde B. en W. aan om af rekeningen te vragen van de ge- subsideerden, zodat men ook een overzicht kreeg, waaraan het ge meente geld gespendeerd werd. De Bruijn, evenals verschillende andere sprekers, wees ook op de verhouding kom en kerkdorpen en meende in de langzaam voortschrij dende structuurveranderingen van kom enfenige kerkdorpen een ver wijdering te onderkennen, die mede veroorzaakt werd door de toestand van verschillende wegen op de kom en gebrek aan electriciteit. Hij meende, dat een openhartig gesprek tussen afgevaardigden van kom en kerkdorpen meer begrip zou opleveren voor eikaars wensen en vertrouwde, dat het sociologisch onderzoek ook op dit terrein ein delijk eens wat nadere gegevens zou brengen. Wat het culturele leven in Ven- ray betrof, hoopte spreker, dat O. en O. weer spoedig zou beginnen en dat o.a. ook weer eens een expo- juist i.v.m. de komende ruilverka veling de C.T.D. deze wegen al be keken had, terwijl bovendien Ge meentewerken hiervoor een plan aan het opstellen is. Beide plannen zullen zo spoedig mogelijk met elkaar vergeleken worden om te zien of er iets aan gedaan kan worden. MAAS verzocht om enkele weg wijzers, o.a. bij de weg van Weverslo naar Merselo e.a. De zaak zal be keken worden. Fr. JANSSEN had nog zo weinig gezien van de doortrekking van de riolering op de Maasheseweg. Ko men al die huizen er wel aan? Weth. WINTELS meende van wel, maar hij zou alsnog de zaak onderzoeken. Verder vroeg dezelfde spreker of B. en W. al eens bekeken hadden of de woningen, die voor f 12.500 kant en klaar worden gepresen teerd, niets zijn voor Venray. Ook hierna werd een onderzoek toege zegd. DERCKX drong aan op een beter onderhoud van gemeentehuizen in Oostrum, maar Weth. WINTELS wees op de f 93.— per jaar, die per woning voor onderhoud beschik baar zijn. Hiervan kan men geen grote sprongen maken. Desniette min zal eerstdaags in Oostrurri de zaak bekeken worden. Dat was dan het einde van de agenda en de raad begon aan de begrotingsbehandeling. sitie in Venray zou worden ge houden. Bedryfsvoering wordt geremd Van der STERREN zag in deze begroting weinig perspectief. De steeds maar stijgende lasten zijn de oorzaak van steeds grotere tekorten, die de gemeente alleen niet bij machte is op te heffen. In het kader van de landbouw treft dit zeer ongelukkig. Het is immers zo, dat Venray bezig is met een omwenteling, waarbij de land bouw, mede door het langzaam ook hier groeiende grondgebrek, zijn dominerende positie gaat verliezen. Herontginningen en ruilverkave ling zullen uiteindelijk ook niet meer alle wensen naar grond kunnen ver vullen en zo zal een deel van de landbouw-jeugd moeten omscha kelen, terwijl landbouwbedrijven ge ïntensiveerd moeten worden. Voor een behoorlijke en moderne bedrijfs voering op landbouwkundig terrein zijn nodig: goede wegen, electrici teit, waterleiding, gas en telefoon. Aan goede wegen is gebrek en het in 1957 opgestelde plan om daarin verbetering te brengen, is door omstandigheden nog niet eens aan uitvoering toe. Hij bezwoer B. en W. daarvoor alle krachten in te zetten, evenals voor de electrificatie en de water leiding. Dit zijn eerste voorwaarden voor een behoorlijke bedrijfsvoering bij de boeren en hieraan zal alle aandacht aan geschonken dienen te worden. LAPMIDDELEN Fr. JANSSEN beschouwde de be groting als een slecht kloppend huishoudboekje, waaruit helemaal niet te leren viel, wat de toekomst brengen zal. Wat er met het tekort van f 250.000,moet gebeuren is hem een raadsel. Hoogstens zou men dit kunnen verhalen op Openbare Wer ken, die weer met goed geld naar kwakd geld gaan gooien. Het oplappen van verschillende wegen, die in desolate toestand ver keren, is knoeiwerk. Deze zullen voorzien moeten wor den van een gesioten dek, dan is eerst behoorlijk onderhoud mogelijk, terwijl nu het ene gat met andere gedicht wordt en het volgend jaar de toestand weer precies even be roerd is. Dit is geen oplossing, dit is geld-verknoeierij. Een andere vraag is of er nu nog wat aan te doen is, nu bestedings beperking e.d. krachtige remmen hebben aangeslagen. Een tweede punt is de zeer hoge loonpost. Hij meende, dat met wat meer efficiëncy die post een heel stuk minder kon, terwijl het werk even zo goed verzet wordt. KOM-KERKDORPEN STEEGHS hield voor het vuistje weg een begrotingsbeschouwing, die er zijn mocht. Hij schetste de zorgelijke toestand van de gemeente, die zich toch al in zulk een uitzon derlijk moeilijke positie bevindt. Bekeek hij de toestand van de kerk dorpen, dan valt duidelijk op, dat in de jongere kerkdorpen en ontgin- ninen veel meer tot stand is ge komen dan op de oude kerkdorpen, waar misschien een lichtpunt is bijgekomen en een enkele weg ls verbeterd, maar verder alles het oude is gebleven. Het oude, dat nu niet bepaald denderend is. Hij kon zich voorstellen dat men sen uit de kom en vreemdelingen, die hier zijn komen wonen, daar moeilijk begrip voor kunnen vinden. Soms zelfs kankeren op raadsleden uit de kerkdorpen, die het maar altijd hebben over wegen e.d. Laat hen gezegd zijn, dat die zelfde raadsleden even groot voorstander zijn van een zwembad, sportveld, maar dat men daarnaast ook be grip mag verwachten voor die oudere kerkdorpen, waar men nog met problemen tobt, die men elders al jaren vergeten is. Men moet niet blind zijn voor de behoeften van de kerkdorpen, die dan misschien op een ander terrein liggen, maar een even groot probleem zijn, en daar vele moei lijkheden veroorzaken. Spreker was ei van overtuigd dat als de 20.000 Venrayse mensen op 800 ha woonden, in plaats van op 1600, zoals nu, vele van de moeilijkheden van dit ogenblik al lang waren opgelost of totaal niet bestonden. Door de uitgestrektheid en de structuur van deze gemeente, heeft Venray, dat bovendien de lasten van een oorlog heeft moeten dra gen, recht op meer steun van het Rijk en het is hierop, dat hij B. en W. zal blijven attenderen, want de nood is zeer groot op sommige plaatsen. Nadat VAN HAAREN had aan gedrongen op de uiterste zuinig heid, iets anders had hij niet te zeggen was het woord aan Dr. VERAART. Ernstig slachtoffer van de huidige situatie Spreker wees er allereerst op dat de begroting veel te laat was inge diend, waardoor onherroepelijk het werken van gemeentelijke diensten gertmd wordt. Ged. Staten zijn misschien niet vlug met hun goed keuringen, maar als we de nieuwe begroting in september a.s. indie nen, meende spreker ook van die zijde op een vluggere afwerking te kunnen rekenen. Wat de oplossing van de te ver wachten tekorten zal zijn, wist spreker ook niet te zeggen. Hü was dankbaar dat men voor Venray een dergelijke hoge rijksbijdrage had mogen verwerven, maar het tekort is nog steeds aanzienlijk. Spreker geloofde kennelijk niet dat een oplossing via gemeentelijke bezuinigingen mogelijk is. De hogere overheden zullen uitkomst moeten brengen. Al met al, is men trouwens al langer hoe meer af hankelijk geworden van het Rijk, die immers via de rijksbijdragen de gemeente financiert en dus ook een belangrijke stem houdt in de besteding der gelden. Wat een be dreiging vormt van de gemeente lijke zelfstandigheid. Een en ander impliceert niet dat er geen besparingen kunnen gedaan worden. Moeten we b.v. onze kapitaalslasten niet lager maken door ook voor het nageslacht iets te „bewaren" Kan de post perso neel niet wat lager, door meer efficiëncy, beter team-verband, voldoende delegatie van het werk en door meer deskundigheid Hij had de indruk, dat hieraan nog wel wat haperde. Van de andere kant betwijfelde spreker of door het Rijk ondanks hogere bijdragen wel voldoende rekening wordt gehouden met de structuur van Venray. Zoals Steeghs reeds heeft gezegd, is de uitkering hetzelfde of men op 800 of 1600 ha. woont. Door de grotere oppervlakte, de spreiding der bevolking, wat auto matisch meer wegen en scholen eist en de grote oorlogsschade, die voor een deel voor rekening der gemeente komt, dreigt Venray een der ernstige slachtoffers te worden van de huidige regeling inzake rijksbijdragen. De commissie Oud, die o.a. een nieuwe regeling omwerpt voor de rijksbijdragen een regeling, die overigens lang op zich laat wachten gaat uit van een doei-uitkering en hierin wordt juist met genoemde factoren wel ernstig rekening gehouden. Neem electrificatie. Na de oorlog is in Limburg het aantal aanslui tingen van 93.5 pet. gebracht op 99.6 pet. Voor Venray luiden die cijfers: van 74 pet. op 97 pet. Hier is dus veel tol stand gebracht, maar we staan nog 2.6 pet. ten achter op het gemiddelde Limburgse. Het zal dus nodig zijn, dat juist terwille van deze structuur het rijk grotere zorg bes leed aan Venrays behoef ten.! Eenzelfde feit zien we bij de waterleiding. Hier bestaat een rijks plan, dat volgens termijnen wordt uitgevoerd. Een vraag is of echter hiervan voor Venray niet afge weken mag worden, als inderdaad aangetoond kan worden, dat op verschillende plaatsen in onze ge meente de toestand van het drink water zeer en zeer slecht is. Wat er van zij, zeker is dat men zich in zijn plannen zal dienen te b perken. Dit moet echter geen winterslaap gaan worden, maar integendeel voor B. en W. aanlei ding zijn om juist nu door een behoorlijke planning, die maat regelen vast te nemen, die het mogelijk maken, straks als de toe stand gunstiger wordt, ook direct te kunnen starten. Hij wees op de woningpositie in onze gemeente, die wel zorgelijk is, maar relatief niet zo slecht is als ln andere gemeenten. Juist omdat men niet getalmd heeft, maar heeft aangepakt. Hij onderstreepte de woorden van de Bruijn over O. en O. en was dankbaar dat B. en W. ondanks de zorgelijke positie van de gemeente-kas de jeugdsubsidle toch belangrijk heeft verhoogd. Hij deed een dringend beroep te blijven werken voor een betere verstandhouding tussen gemeente bestuur en burgerij en om die maatregelen te nemen, die een grotere geestelijke en materiële welvaart van de Venrayse bevol king mogelijk maken, ook in de toekomst. Bezuinigen In zijn antwoord op deze be schouwingen onderstreepte de VOORZITTER de inderdaad zorge lijke toestand van de gemeentekas. In deze begroting waren bezuini gingen aangebracht, maar onder wijs, maatschappelijke zorg, kapi taalslasten e.a. vloeiden voort uit maatregelen van het rijk en kon den moeilijk door de gemeente veranderd worden. Zo kan men waarschijnlijk dit jaar een nieuwe jongensschool bouwen in het rectoraat. Dat brengt enerzijds kosten met zich, maar anderzijds kan men terwille van het onderwijs deze niet achterwege laten. Openbare Werken kosttveel, maar

Peel en Maas | 1958 | | pagina 1