Wrevel om de Staten Chiidui kiuióiqinty De Kroisweg in de St. Petros Banden Gevonden: Hengstenassociatie Venray-Horst-Seveflnm Onze sik in ere Runderhorzelbpstrijding Zaterdag 29 maart 1958 No 13 NEGEN EN ZEVENTIGSTE JAARGANG ff CONFECTIE VAN "EEN RIJK BEZIT PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE FIRMA VAN DEN MÜNCKHOF WFF1CRT A F) VOOR VRNRAY FIN OlVTSTRRKFN ADVERTENTIE-PRIJS: 8 ct. perm.tn. ABONNEMENTS- GROTESTRAAT 28 TELEFOON 512 GIRO 150052 YV V V .CflY lx/*. I I-fiY HVUIlCrlX PRIJS PER KWARTAAL f 1.40 BUITEN VENRAY f 1.00 De afgelopen Statenverkiezingen, waarvan U elders in dit blad de uitslagen vindt, heeft wel geleerd, dat een groot deel van het publiek de Provinciale Staten ternauwer nood kent. Men weet wel dat het deze Staten zijn, die als een ge meenteraad van de hele provincie, o.a. zorgen voor de grotere wegen, zorgen voor subsidies aan culturele verenigingen enz. enz., dat zelfs deze Staten de Eerste Kamer hel pen kiezen, maar dat alles spreekt schijnbaar niet genoeg aan, om zich over die stemming nu zo bar druk te maken. Hierover is in verschillende kranten al het nodige gezegd en we zouden slechts in herhaling treden, indien dat alles nog eens een keer naar voren brachten. Alleen op een facet willen we wijzen, waarop naar o.i. te weinig aandacht is gevestigd. Het blijkt namelijk dat vele mensen, zij het dan dikwijls onbe wust, een soort wrevel tegen deze Staten hebben en met name tegen de Gedeputeerde Staten, het hoog ste bestuurscollege uit onze Pro vincie. De oorzaak daarvan is gauw gevonden. Het zijn immers Ged. Staten, die ieder raadsbesluit spe ciaal op haar financiële merites moeten beoordelen, zodat dus het al of niet doorgaan van een bepaald besluit feitelijk afhangt van hun goedkeuring. In tijden van geldovervloed e.d is er natuurlijk niets aan de hand, maar we hebben hier in Venray b.v. de laatste jaren wel duidelijk ondervonden wat het zeggen wil, als men de puntjes op de i gaat zetten. En die „men" is dan in dit geval de Ged. Staten, die er zo oorzaak van worden, dat het een en ander niet kan worden uitge voerd en dus automatisch boeman worden. „Maastricht" is ver weg en soms zelfs een heel gemakkelijke dood doener en het zijn de Staten die het dan gedaan hebben. Voeg daarbij het nog altijd op geld doende gevoel, dat het Noorden in Maastricht feitelijk op de tweede plaats staat, dan is de genoemde wrevel wel verklaarbaar. - 0— Alles goed en wel, zal men terecht zeggen, maar zie eens naar een Vredepeel-ontginning, zie eens naar een Lollebeekplan, kijk naar andere ontginningen, naar het nieuwe Venray, naar de woningbouw, scholenbouw e.d., dat is toch alle' maal via Ged. Staten tot stand ge komen. Natuurlijk is dat allemaal waar, al gebiedt de waarheid er bij te vertellen, dat juist het aandeel van Ged. Staten in deze niet altijd in het juiste daglicht is gesteld. Maar als men dit zo stelt, dan wordt men ook achter elkaar op de vingers getikt en zal men weten te vertellen, dat een lid van Ged. Staten in een feestelijke redevoe ring vertelde, dat 99 pet van Lim burg geëlectrificeerd is, dat Limburg juist wat de electrificatie betreft bovenaan staat. Maar diezelfde spreker vergeet te vertellen, dat van de ruim 2000 woningen in onze gemeente er bijna 10 pet nog zonder electriciteit zit ten, waarmede dus Venray wel een der ergste noodgevallen is in dat zelfde Limburg. Men wijst dan op een provincie Gelderland, waarin de provincie in deze tijd van geldschaarste een plan opgezet heeft om binnen 5 jaar al deze noodgevallen op te heffen. En men vraagt waar dat Limburgse plan is? Wat gaat er gebeuren met de waterleiding? Wie zijn oor te luisteren legt, be merkt allerwege de vrees, dat hier mede hetzelfde gebeurt als met de electrificatie. Een ander pijnlijk iets zijn de wegen-verbindingen. Men wijst er op, dat gelukkig „das Militair" gezorgd heeft voor een brug bij Wanssum over de Maas. Dat hetzelfde departement gezorgd heeft, dat tot aan het vlieg veld in de Peel een fantastische goede weg loopt in de richting Volkel, waarop in Brabant en Gel derland reeds nieuwe wegen aan sluiting gevonden hebben, die mede zorgen én voor een snellere ont- sluittng van vroeger vrij afgelegen gebieden en voor snellere verbin dingen met het Westen. Maar hoe lang is de provincie al bezig met een weg-aanslultlng rond Venray en wat is er tot heden van terecht gekomen? Hoe lang wordt al gepraat over de grote Peelweg en de aansluiting daarop tot Venray? En wat is er tot heden van terecht gekomen? Terwijl juist deze nieuwe en snel lere verbindingen zo dringend nood zakelijk zijn voor een betere ont sluiting van deze streek met name voor de industrie-vestiging? Wat de industrie-vestiging be treft, het jongste rapport der KAB Limburg toont wel aan, dat het niet allemaal zo mooi is als ogenschijn lijk lijkt. Maar, terwijl de rijkssub sidies voor dé noordelijke provin cies al weer gegeven worden om industrie-vestiging mogelijk tema ken, is er hier nog geen sprake van en moet een KAB hierover een rapport schrijven naar de Minister. Was dit niet de taak geweest van ons hoogste bestuurscollege, dat er terecht op had kunnen wij zen, dat de gemiddelde cijfers van Limburg, Noord-Limburg altijd on recht doen, omdat de gunstige werk gelegenheid in het Zuiden deze cijfers altijd te optimistisch kleuren t.a.v. het Noorden? Trouwens, hoe wil dit College zuiver weten wat in deze contreien nodig en nuttig is als zij een weten schappelijk onderzoek i.e. het so ciologisch onderzoek onmogelijk maakt of alleen maar richt op de landbouw, of er geen andere men sen in deze streek wonenen werken. Alleen al de kwestie latente werk loosheid onder de boeren, is nog nooit behoorlijk onderzocht. Welk rapport men ook neemt, het zijn allemaal schattingen op bepaalde gronden, maar niemand die ooit heeft geecontroleerd of het nu wel allemaal juist is. Maar toch wor den op deze geschatte gegevens toekomstverwachtingen opgebouwd. Op de kringvergadering van de L.L.T.B. hoorden we vertellen, dat hier geen overschot is aan jonge boeren, terwijl de cijfers van het Gewestelijk Arbeidsbureau wel een overschot aantonen. 0— Deze bloemlezing van klachten zijn mede oorzaak van de reeds boven geconstateerde wrevel. Na tuurlijk is men erkentelijk voor alles wat vooral na dé oorlog, juist vooral door bemiddeling van de provincie tot stand is gekomen. Maar men moet niet vergeten dat het juist de na-oorlogse jaren zijn geweest, die een geweldige ont wikkeling te zien gegeven hebben in deze streken en met name in Venray. Iedere rem die nu wordt opgeworpen, iedere belemmering van die vooruitgang wordt nu des te harder gevoeld, zeker in tijden dat de omstandigheden ook slechter gaan worden. 0 De consequentie van dit alles zal zijn, dat de nieuwe afgevaardigden, die voor de Staten gekozen zijn, juist deze ontwikkeling moeten helpen en steunen zoveel als in hun vermogen ligt. Als afgevaardigden van het Noord-Limburgse land hebben zij de zware verantwoorde lijkheid juist het hoogste gezags orgaan der provincie de wensen en noden van het noorden aan te wijzen en mee te helpen oplossen. Deze bloemlezing toont aan, dat er verschillende „zware gevallen" bij zijn, die om een spoedige oplossing vragen. In het verleden is het contact met dat Noord-Limburgse land tamelijk los en soms zelfs tamelijk eenzijdig geweest. Men was soms te bang voor elkaar, bang om op gemeentelijk terrein te komen, bang om nadere inlichtingen te vragen, terwijl van de andere kant de ge meenten ook niet hard liepen naar de provinciale afgevaardigden met hun noden-en wensen. We geloven dat alleen maar samenwerking in deze zijn nut kan hebben. Dat daardoor niet alleen een beter onderling contact tussen gemeen ten en afgevaardigden tot stand komt, maar ook tussen Ged. Staten en het „volk", dat nu jammer ge noeg dit hoogste gezagsorgaan teveel als boeman ziet. Iets waar niemand niets aan heeft en dat door een betere voorlichting en betere samenwerking alleen maar ten goede kan veranderen. Na 19 eeuwen werd Hij gefotografeerd Jerusalem, 13enizam. Daags voor het Joodse Paasfeest is de hoofd stad van de Joodse provincie, Jeru salem, door een ernstige aardbe ving getroffen. Ook het centrale gebedshuis der Joden te Jerusalem is ernstig ge troffen. Het aantal slachtoffers is niet bekend. De aardbeving, welke slechts enkele minuten duurde, werd vooraf gegaan door een zons verduistering, welke de gehele stad en de omgeving midden op de dag zo donker maakte als de nacht. Een verklaring voor de aardbeving en voor de geheel onverwachte zons verduistering hebben het seismo logisch instituut en de astronomen tot dusver niet gegeven. Volgens astronomische berekening zou die dag geen zonsverduistering kunnen plaats vinden. Onder het gewone volk bestaat op het ogenblik grote ongerustheid. Er gaan bijgelovige geruchten, dat de ramp verband zou houden met het sterven van Jezus van Nazareth, die op die dag wegens misdaden tegen de veiligheid van de staat door kruisiging ter dood is gebracht. Volgens deze geruchten zou de natuurramp zich onmiddelijk na zijn dood hebben voltrokken. In verband met deze onrust hebben de Joodse autoriteiten aan Pilatus verzocht een wacht te plaatsen bij de plaats, waar deze misdadiger is begraven. Men is bevreesd, dat de volgelingen van Jezus gebruik zul len maken van deze onrust om rel letjes uit te lokken. Zo zou een modern persbericht kunnen luiden over de gebeurtenis sen bij en in Jerusalem nu ruim 19 eeuwen geleden. Enkele dagen later zouden de weekbladen interes sante foto's hebben gebracht over de ramp en bijzonderheden over de terdood gebrachte man, die zich voor koning der Joden uitgaf. Wij bezitten geen enkele foto reportage over het Lijden van Christus en de verslaggeving werd jaren later pas geschreven door vier volgelingen van Christus in sobere bewoordingen. De eerste foto van Christus werd eerst 19 eeuwen na Zijn dood ge maakt. Het gefotografeerde object was de sinds eeuwen in Turijn be waarde lijkwade, waarvan wordt aangenomen dat daarin Christus voor zijn begrafenis werd gewik keld. Met het blote oog ziet men op de vergeelde en gebruinde lijkwade de omtrekken van een groot man nelijk lichaam. Over de gehele doek komen donkere plekken voor, die van bloed afkomstig zijn. Iedereen weet dat de fotografische plaat meer kan opnemen dan ons menselijk oog ziet. Zo iets deed zich ook voor, toen men met mo derne hulpmiddelen de lijkwade van Turijn ging fotograferen. Toen kwam men ineens te staan voor een duidelijke foto van Christus. Wat middeleeuwse tekenaars en schilders niet hadden kunnen ont- t cijferen, las ineens de fotografische lens. En wat zag men? Een posi tief beeld van Christus. Deze foto heeft veel onthult over het lijden van Christus.. Onthullin gen, welke stuk voor stuk het Lij densverhaal in het Evangelie be vestigen. Hij moet, ook op het kruis, een doornenkroon of liever een door nen hoed, hebben gedragen. Aan de linkerkant van het hoofd zijn meer sporen van bloed dan aan de rech terkant. Hét neusbeen moet stuk geslagen zijn (bij Annas), want de neus is op die plaats abnormaal dik opgezet. Ook de onderlip is ge zwollen, alsmede het rechterjuk- been. Het geheel duidt op mishan deling. De rechter schouder is lager dan de linker en is zwaar geschaafd en gewond (kruisdraging). Het ge hele lichaam dus van de borst tot aan de enkel, zowel van voren als van achteren, is bezaaid met won den, waarvan vele, vooral op de dijen, waaiervormig uit elkaar lopen (geseling). De armen liggen ge kruist over het lichaam. Maar aan de handen komen maar vier vingers voor. Dit wordt verklaard door het feit, dat de spijkers niet door de handpalmen werden geslagen, maar meer naar de pols toe, waar een sterke bindweefsel band loopt. De handen kunnen dan ook niet uitscheuren, terwijl de gekruisigde zeer hecht aan het kruis geslagen is. Maar door deze van spijkeren wordt meteen de duimspier ver lamd, waardoor de duim naar bin nen valt en niet meer zichtbaar is op de lijkwade. Men ziet verder nog de richting der bloeding, die op de rug van de linkerhand zichtbaar is. Christus moet met zijn armen en hoofd eerst onder een hoek van 90 graden aan het kruis gehangen hebben, terwijl Hij later doorzakte tot 65 graden. Dit laatste staat ook weer direct in verband met het feit, dat het linkerbeen korter is dan het rechter. De beulen hebben n.l. voor de voeten maar één spijker gebruikt en trokken het linkerbeen over het rechter. In de dood verstijfd maakt dan het linkerbeen een kortere in druk. Als ervaren vaklui deden ze dit altijd, als ze wilden bereiken dat de veroordeelde spoedig stierf. Anders gebruikten ze twee spijkers of zelfs een bankje onder de voeten. In het laatste geval hing de ver oordeelde soms dagenlang aan het kruis. Maar wie gekruisigd werd met één spijker had minder steun Nog altijd verzuimden wij door omstandigheden de aandacht te vestigen op de nieuwe kruisweg, geschilderd door onze oud dorpsge noot Petran Vermeulen en door de bevolking geschonken bij gelegen heid van het Priesterfeest van onze Deken. Wij willen ons hier niet mengen in strijdvragen over de wenselijk heid van schilderijen tegenover muurschilderingen, over het al of niet hinderlijke van glas voor de schilderijen, (dat eerdaags gaat ver dwijnen), over realisme of symbo lisme. over modern of niet modern, om alleen te constateren, dat hier een mooi werk tot stand is geko men. Zoais trouwens wel niet an ders te verwachten was van een talent ais P. Vermeulen. Wij zouden er hier nog eens de nadruk op willen leggen dat een kruisweg niet allereerst dient tot versiering van de kerk ofschoon natuurlijk ook dat maar als hulpmiddel bij de meditatie van het ondoorgrondelijk lijden van onzen Heer. Wij mensen van deze rusteloze, jachtende tijd, hebben bij die be schouwing, beslist een hulpmiddel nodig dat ons even vasthoudt, ons even naar binnenkeert, ons even na de verstrooing, die zo menselijk is, weer op gang brengt. Hoe beter een kruiswegstatie daaraan voldoet hoe meer weze als geslaagd mogen noemen. En het is juist het geheim der kunst, dat ze ons „boeit" dat wil zeggen ons vasthoudt en ons inner lijk beroert. Hoe moeilijk dat is voor een kunstenaar, om na eigen diepe meditatie, dat te bereiken, kunnen wé alleen maar vermoeden. Wij betwijfelen niet dat deze sta ties voor velen, die de zo buiten gewoon mooie en nuttige „oefening van de Kruisweg" gewoon zijn te practizeren, een dankbaar hulpmid del zullen zijn, en we hopen dat ze anderen mogen aansporen die heil zame oefening ook eens zich eigen te maken; dan zal ook hun blijken hoezeer deze staties aan hun doel beantwoorden! Nieuws uit Venray en Omgeving Verpakking van 454 gram i 1.20 ALABASTINE HOLLAND N.V, LEIOSESRACHT i AMSTERDAM zakte door en stierf al spoedig de verstikkingsdood. Zó moet ook Christus gestorven zijn, Daarom maakt Zijn borst op de lijkwade van Turijn ook zo'n ab normale brede indruk. Alle spieren van de borst zijn tot het uiterste gerekt geweest en in deze houding is Zijn lijk verstijfd. Bij het doorzakken aan het kruis moeten toen ook hart en longen in het nauw gekomen zijn, wat de di recte oorzaak werd van een plot seling afsterven. Na zijn dood werd Christus met een lans doorstoken en vloeide er water en bloed uit Zijn zijde. De sporen van deze twee vinden we ook duidelijk op de lijkwade. Zelfs moet men concluderen dat deze wonde Hem is toegebracht door een bereden soldaat. Want de wonde van 4,5 cm breedte loopt horizon taal van links naar rechts achter. Dit veronderstelt dat de persoon die de speer hanteerde op gelijke hoogte moet gezeten hebben als de gekruisigde. En dat had dan alleen een bereden soldaat kunnen zijn. Kan er bedrog zijn Als er een vervalser aan het werk zou zijn geweest, die de Lijkwade heeft vervaardigd, dan moet hij eeuwen voordat de mens er maar enige notie van had, had het foto grafisch positief en negatief heb ben gekend, almede bloedsomloop en chemie. Dit zijn allemaal ont dekkingen van veel latere tijden. Het is wel geen geloofspunt, maar wij kunnen toch veilig aannemen, dat de Lijkwade van Turijn een afbeelding geeft van de historische Christus. Weefsel, traditie enz. wijzen ons ver terug tot de dagen tot de da gen van Christus zelf. En in de doek vinden we 'n beeld van Chris tus, zoals hij ongetwijfeld moet zijn geweest. Een beeld van een Oosterse mens, die door zijn grote gestalte uitstak boven velen van zijn volk. Met het aangezicht van een asceet, een edel mannelijk gelaat, met een vastberaden mond, een energieke neus en kin, met oogholten waarin grote ogen van goedheid en uit drukking kunnen gefonkeld hebben. Een enigeen grote persoonlijkheid, die óók nog groot bleef in het ver pletterende lijden dat over Hem kwam. Zondagsdienst huismtsen Vanaf zaterdagmiddag 4 uur v»t maandagmorgen 8 uur, wordt de' praktijk der huisartsen voor Venray e.o., waargenomen door Dr. VERCAUTEREN Grotestraat 11 Tel. 335 Uitsluitend voor spoedgevallen. GROENE KRUIS Witte Donderdag is GEEN zuige lingenbureau Donderdag 10 april zuigelingen- bureau voor de kerkdorpen BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Venray brengen ter algemene ken nis dat op vrijdag 4 en zaterdag 5 april a.s. alle gemeentediensten voor het publiek gesloten zullen zijn. In afwijking daarvan zullen aan giften voor de Burgerlijke Stand op beide dagen kunnen worden gedaan des voormiddags tusssen 9 en 10 uur, terwijl aangiften voor de Vleeskeuringsdienst, uitsluitend voor noodslachtingen, kunnen ge schieden op zaterdag 5 april des voormiddags van 910 uur. Venray, 25 maart 1958. Burgemeester en weth. voornoemd, A. H. M. JANSSEN, burgem. J. v.d. BOOM. wnd. secretaris Bestrijding van de aspergevlieg De burgemeester van Venray brengt ter kennis van de asperge- telers, dat de gemeente Venray is aangewezen als gemeente, waarin de bestrijding van de aspergevlieg overeenkomstig de bü of krachtens de aspergevliegwet 1948 vastge stelde bepalingen verplicht is. Volgens deze bepalingen zijn de aspergetelers verplicht vóór 1 april 1958 alle verwaarloosde percelen, alsmede percelen waarop zich aspergeplanten bevinden, die niet meer worden gestoken, op zodanige wijze te behandelen, dat de asperge planten worden gedood. Het opruimen van deze velden is noodzakelijk om te voorkomen dat besmettingshaarden ontstaan. De aspergetelers wordt daarom aangeraden, zoveel mogelijk mede werking bij de bestrijding van de aspergevlieg te verlenen, door de bovenstaande maatregelen stipt en tijdig op te volgen. Ook de eige naars of gebruikers van kleine tuintjes, waar asperges worden geteeld, moeten voormelde bestrij dingsmaatregelen uitvoeren. De aspergevlieg kan, indien aan de bestrijding onvo'.doende aan dacht wordt besteed, belangrijke schade aan de aspergecultuur ver oorzaken. Venray, 25 maart 1958. De burgemeester voornoemd, A. H. M. JANSSEN Zwarte en. grijze kinderhand- schoen, Janssen, Landweertweg 5; schop, Nelissen, Oostrum; groene en zalm-kleurige dames handschoen, Hotel de Zwaan; vulper, J. Smits, Vlakwaterweg 7; kruikje, v. Lierop, St. Jozefstraat 10; wollen sjaal, Swinkels, Langstraat 34a; kinder- want, Scheepers, Schoolstraat 22; herenglacé's, kantoor van Gend Loos, Henseniusplein; vulpen, A. Linders, Kruitweg 13; autoped, Ru- men, St. Odastraat 6; gehaakte herenhandschoenen, Laurensse, Hof straat 8; autoped, Karsten, School straat 6; mun'biijet, Voesten, Gas- straat 34; 1 paar wollen kinder wantjes, 1 paar blauwe vingerhand schoenen, huissleutel, gebr. kinder wantjes en een rode wollen sjaal, Politiebureau. De Venrayse Blinden dit jaar weer naar Lourdes Enige jaren geleden heeft de be volking van Venray alle blinden uit deze gemeente in de gelegenheid gesteld een bedevaart te onder nemen naar het Maria-genade-oord Lourdes. In verband met het jubileumjaar van de verschijning van Maria te Lourdes heeft de vereniging Licht en Liefde voor blindenzorg in Limburg, zich voorgenomen om ook dit jaar de Venrayse Blinden naar Lourdes te laten gaan. In de week van Bloken Pasen zal hiervoor in geheel Venray een inzameling worden gehouden, waarop wij nog nader terugkomen. Grondwerken aanbesteed Door de N.V. Grontmij. werd vrijdag in Hotel de Zwaan aanbe steed diverse grondwerken in het kader van de ruilverkaveling in de Meerselsepeel. De laagste van de 20 inschrijvers uit het gehele land had een totaal van f 41.220 (fa. Castricum Zn. uit Casticum) en de hoogste inschrijving bedroeg f 89.000 (fa. Bouwman, den Bosch). De raming der Grontmij. zelf was f 85.870. De gunning werd door het groie ver chii der in-chrijvings- bedragen aangehouden. Naar de 400 leden Voor deze jaarvergadering be stond in de kringen der Noord- Limburgse paardenfokkerij zeer gfote belangstelling. Immers dit is steeds een gelegenheid waarbij men onderling van gedachten kan wis selen en waarbij het puik der Nederlandse hengsten nog eens nauwkeurig wordt gemonsterd in eigen kring. Bij deze monstering bleek wel, dat de bekende Vifils wederom in blakende conditie verkeert. Welis waar is voorzichtigheid voorlopig geboden en men zal dan ook met tactisch beleid te werk gaan, zodat het behoud van dit uitstekend iok- produkt verzekerd is. Door de aankoop van de kam pioen-hengst van België, Gamin de L'Eaugrenée heeft men wederom de beschikking over een uitgelezen kwartet. Dat de zaken er ook financieel goed voorstaan bleek wel uit de cijfers welke ter tafel kwamen, Wel zal men in de toe komst het financieel beheer enigs zins wijzigen. Gezien het feit dat de toekomst er voor de paarden fokkerij aanzienlijk beter zal gaan uitzien meent men dat dit t.z.t. de nodige vrüchten zal afwerpen. Nadat de dekgelden waren vast gesteld werd besloten, dat alle zoons van leden, die inurnonteel lid zijn, bij hun huwelijk gratis na worden der vereniging. Ook de pastoor van Castenray pikte een graantje mee door de schenking van f 250.voor zijn parochie. Uiteraard werd dit in dank aan vaard Dat ook de zaken organisatorisch goed verlopen, bleek wel uit het feit, dat geen enkele bestuurs- mutatie plaats had. Het ledental gaat thans de vierhonderd bena deren. De jaarlijkse paardenfokdag werd voor dit jaar vastgesteld op dinsdag 8 juli te Horst. Rest ons nog te vermelden, dat de bekende Nico van de Retraite hoeve welke enige maanden ge leden naar Zeeland werd verkocht, vorige week aldaar is overleden. Voor de betrokken eigenaar is dit een flinke schadepost. Nu de melkprijs althans voor de volle melk een verdere stij ging tegemoet gaat, blijkt de belang stelling voor de geit, vanouds in deze streken bekend als „de koe van de arbeider", aanzienlijk toe te nemen. Vandaar dat de Geitenfokvereni- ging Venray en omstreken met stamboek en jaarlijkse premie- keuring een actie gaat voeren onder de nieuwe geitenbezltters, om deze als lid van haar organi satie te winnen. Deze actie welke Oost-Brabant en Noord-Limburg zal omvatten zal binnen enkele maanden starten. Men verwacht "er goede resultaten van. Zoals bekend is men in Nederland al geruime tijd aan de gang met de runderhorzelbestrijding, een pa rasiet, die jaarlijks enorme schade geeft aan veehouders, slagers en lederfabrikanten. De runderhorzelwet gebiedt zelfs zulk een bestrijding waarbij o.a. in Venray de zuivelfabriek is inge schakeld. In onze provincie werd de run derhorzelbestrijding sterk nadelig beïnvloed door vliegende runder horzels uit Duitsland, waar men in tegenstelling tot België niets van een dergelijke bestrijding kent. De horzel kan ongeveer 15 km. vliegen, zodat dus verschillende duilse horzels last veroorzaken in het grensgebied. In overleg met de betreffende Duitse instanties zal men nu in Duitsland trachten in een strook van pl.m. 20 km. langs de grens met de rundveehorzel- bestrijding te beginnen. Mej. Mia Poels is de gelukkige leerlinge van de Mater Amabilis- school, die bij de sluiting van de zeer geslaagde tentoonstelling van werkstukken op zondag 23 maart in de Huishoudschool, werd aange wezen een bedevaartsreis naar Lourdes te mogen meemaken. Botermaker' Gielens met pensioen De botermaker van de Coöp. Zui velfabriek, de heer Th.A. Gielens, zal a.s. donderdag afscheid nemen van de zuivelfabriek dit in verband met het bereiken van de pensioen- gerechiiede leeftijd. Gielens was 38 jaar in dienst van de fabriek. Don derdagavond zal hij afscheid nemen in de fabriekzaal. Bedrijfsongeval Dhr. J. Oudenhoven jr. had tij dens zijn werkzaamheden het on geluk zich met de steekbeitel 5 spieren door te snijden. Na ver bonden te zijn in het ziekenhuis, kon hij naar huis terugkeren.

Peel en Maas | 1958 | | pagina 1