W Begroting 1958. Melk niet zo goed voor elk? SPORT Oos barak PUROL Zaterdag 22 maart 1958 No 12 NEGEN EN ZEVENTIGSTE JAARGANG M PEEL EN MAAS SeseTnbS,ve SOvOann£en O.dBnOc= WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN CONFECTIE VAl Op het moment, dat wij dit schre ven, worden de leden van de ge meenteraad geacht de begroting voor het lopende jaar te bestu- d8£oe ze die ook bestuderen zullen, ze komen tot het doodeenvoudige rekensommetje, dat er op de gewo ne dienst bijna 300 duizend gulden te kort zijn! Dat betekent, dat we dit jaar en het afgelopen jaar meer dan een half miljoen tekort zijn gespeeld op de dagelijkse boekhouding van onze gemeente. En in de komende begrotings vergadering zullen Venrays vroede vaderen zich achter de tafels scha ren en misschien op dit postje dit en op dat postje dat kunnen be zuinigen, maar het grote tekort zal blijven, omdat rente en aflossing onderwijs en openbare werken geld blijven vragen. Wat nog erger is, het zal de algemene reservepot, d e er nog is, uitputten en voor een komend jaar zal er zelfs geen reserve zijn waar we op kunnen teruggrijpen. Dat terwijl de kosten van rente en afschrijving van gedane kapi- taalswerken zeker niet minder zul len worden, de kosten van onder wijs en sociale zorg alleen maar hoger zullen zijn en het onderhoud van straten en wegen zeker de zelfde verliespost zal opbrengen. Hoe het dan moet gaan, weten zelfs vakmensen niet en weet men ook op de ministeries voorlopig nog Jiiet te verteilen. Het enigste wat we wel weten, is dat we in gezelschap verkeren van menige andere gemeenten en dat de regering een keer zal en moet ingrijpen, wil het in al die gemeen ten niet spaak gaan lopen. Maar dat is voorlopig wel een zeer schamele troost! Naast deze tekorten op de gewo ne dienst, blijft dan het feit, dat alles wat op deze begroting onder kapitaaldienst valt, als pro-memo- riepost staat omschreven. Wat in feite betekent: als we op een of andere manier aan geld kunnen komen in de vorm van vaste geldleningen of anderzins, dan heb ben we kans, dat er wat gebeuren kan. En wat dan is, zullén we dan wel zien. Zelfs een kleine jongen kan be grijpen, -dat met de huidige rijks voorschriften voor wat betreft de te betalen rente door de lagere overheidsorganen, het uitgesloten is aan geld te komen. N Maar afgezien daarvan is het een vraag, welke gemeente nu nog een doeltreffend beleid op kan zetten, welke gemeente nu nog enigermate een toekomst uit kan stippelen, waarlangs de ontwikkeling van een gemeente zich voltrekken kan. Evenals een gemeente voor de woningbouw een plan klaar moet hebben, straten moet hebben aan gelegd, riolering, electriciteit en water, zo moet een gemeente van de andere kant ook mede zorgen, dat de bewoners van die woningen werk hebben of kunnen krijgen, onderwijs kunnen ontvangen, ter kerke kunnen gaan, zich kunnen ontspannen en oud en moe een waardige rustplaats vinden kunnen Als dit allemaal maar op de lange baan geschoven wordt, dan loopt men vast. Zoals men in Groningen en Drente al vastgelopen is in de bestedingsbeperking en nu b.v. de subsidieregeling voor industrie vestiging weer heeft moeten vrij laten omdat er teveel werklozen kwamen, werklozen, die meer geld kosten dan de subsidie-regeling voor industrievestiging. Stuurt men deze plannen al danig in de war (industrie-vestiging, scholen-, kerkenbouw en recreatie mogelijkheden) van de andere kam ligt er nog veel van vroeger. Als we iien wat in onze gemeente de afgelopen jaren is gebeurd, waar bij men terecht en trots mag wijzen op een gehele nieuwe kern-bouw, nieuwe wijken, nieuwe ontginnin gen, nieuwe industrieën, uitbrei dingen in practisch ieder kerkdorp, met nieuwe scholen en nieuwe wegen, waterleiding en electriciteit, dan zet men niet alleen eerbiedig zijn pet af, maar kan men het ook verklaarbaar vinden, dat er op ander terrein hog het een en ander te doen is. Alleen het opruimen van puin en het herstel heeft onze gemeente immers al achterstand gegeven van 45 jaren. Zo denken we aan het vraagstuk der buitenwegen, de voortdurende kwelling van iedere raadsverga dering, maar ook de voortdurende kwelling van ieder boer, die dagelijks van deze „wegen" gebruik moet maken. Men vraagt van deze men sen al jaren offers, die men elders niet kent. Financieel en andere. We denken aan electrificatie, die schatten geld kost aan de betrok kenen, wat in feite niet zedelijk verantwoord is. We denken aan particuliere woningbouw, die niet alleen zo ingewikkeld mogelijk is gemaakt, maar bovendien door het ontbreken van een goede crediet- regeling niet door kan gaan. En het meest betreurenswaardige van de hele zaak vinden wij we herhalen hier al een oud refrein dat van een behoorlijk wetenschap pelijk sociologisch'onderzoek niets maar dan ook niets terecht is ge komen. En komt er na al die jaren ein delijk wat van terecht zoals al leen een optimist nog kan geloven dan is het alleen de landbouw die er nut van heeft, omdat Ged. Staten daarvoor wel het geld be schikbaar stelden. 0— Dit alles wordt nu opgeschort tot betere tijden. Op het Arbeidsbureau komen de werklozen zich melden en over de grens trekken onze bouwvakkers, gebrek aan werk thuis. Onze Vredepeel wordt verder ontgonnen het enigste lichtpunt omdat er weer arbeiders beschik baar komen. Werkloze arbeiders dan. Plotseling realiseert men zich, dat, hoe goed ook de industrie vestiging geweest is, er alleen nog maar te weinig is. Want nog te veel staan er aan de kant en worden vandaag of morgen peel-waarts gewezen. Maar besprekingen met de in dustriëlen heeft men af moeten breken, omdat er geen geld is (maar wel geld om werklozen naar de peel te sturen). Wanneer de betere tijden komen, weet ook al geen mens en zo laveren we een donkere toekomst tegemoet, waarbij een gemeenteraad feitelijk totaal niets meer te vertellen heeft, indien ze tenminste niet zorgt, dat er geld is. Anders zullen de heren uit Den Haag wel zeggen hoe het moet. Geen vrolijk beeld is deze begro ting. Geen wegwijzer naar een goede toekomst, naar een oplos sing van vele moeilijkheden, waar we als middel-grote gemeente mee tobben, die bovendien de belang rijke stap van landbouw naar industrie moet doen. En het feit, dat ook andere gemeenten tobben met soortgelijke financiële moei lijkheden is een schrale troost. Het enigste waar men bij de komende begroting op aan kan dringen is, dat uitsluitsel komt, hoe het nu verder gaan zal. Welke maatregelen provincie en rijk den ken te nemen om aan de tekorten een einde te maken, welke maat regelen men denkt te treffen om ook in de toekomst die kapitaals- werken mogelijk te maken, die een gezonde en gelukkige groei van onze gemeente kunnen bevor deren. Maar we vrezen met grote vreze, dat noch rijk, noch provincie hier antwoord op kunnen geven. Het geen wel erg is in een land, dat er zich op voorstaat de gelelde econo mie de hare te noemen. Het heeft er alle schijn van dat ze voorna melijk uit de hand gegleden is en dat o.a. onze gemeente daarvan de dupe gaat worden. Voor ons zelf houdt deze begro ting voor de zoveelste maal de les in, dat we kapitaalvorming zullen moeten bevorderen, waar we ook gesteld staan. Er zal gespaard moeten worden. Zo niet, dan zullen er nog veel van dergelijke begro tingen komen en zullen vele nood zakelijke wensen uitgesteld moeten worden. Met onze melk is al jaren iets aan de hand. Het vetgehalte van dit kostelijk nat, voor zover het de huisdeur bereikt is lager dan voor- hten, omdat men het melkvet er grotendeels afroomt. Van dit melk vet produceert men o.m. roomboter, maar de afzet daarvan is zozeer teruggelopen, dat er sprake is van grote overschotten, oie in de koel huizen worden opgeslagen. Er is een afzetprobléem, dat ge koppeld is aan een kostprijsvraag- stok. Want onze boeren ontvangen in de moderne economisch geleide staat een garantieprijs voor de melk, die door de regering wordt vastgesteld. De 'melk wordt te goedkoop aan de consumenten verkocht. Dit laatst e heeft de regering zo gewild om met een niet te hoge melkprijs druk op hetloonniveau te kunnen uitoefenen. Op die ontvette melk moet dus geld worden toegelegd in de vorm van subsidie aan de boer die een garantieprijs voor melk met een bepaald vetgehalte krijgt. De oorzaak van de twist De boeren vinden de nieuw vast gestelde garantieprijs te laag want de door minister Vondeling toege zegde garantie lig ca 1 ct beneden het hoogst noodzakelijke, zo menen zij en met hen vele deskundigen. Zelfs bfj het vasthouden aan de nu door de minister gestelde garantie, zal de subsidie op melk met ca een halve cent stijgen. Onze nieuwebewindsman voor de landbouw doet in de toelichting op zijn besluit vertwijfelde pogingen een verdediging op te bouwen voor de afwijking van zijn besluit van het advies van het landbouwschap. Zo meent hij de vergoeding van eigenaarslasten 0,23 cent lager te moeten stellen dan was geadviseerd omdat aanvankelijk alle pachten omhoog zouden gaan. Nu wijst de praktijk uit, dat die pachten maar langzamerhand stij gen en dat momenteel nog slechts een zesde van de pachten is ver hoogd. Zie, zegt ir. Vondeling, de pach ters met een lage pacht gaan nu profiteren van de verhoging die elders plaats vindt. Het gaat niet om integrale vergoeding maar om een tegemoetkoming. De minister is er stellig naast als hij de niet verhoogde pachten als richtsnoer neemt, want de boeren, die wèl een hogere pacht moeten betalen, worden dan de dupe. En dat is evenmin juist. Bovendien staan de boeren sterk als zij een onderscheid maken tus sen eigenaarslasten en betaalde pachten. Beperking nodig. Hoewel de minister met 'n drog redenering zijn besluit tracht te rechtvaardigen, is de economische achtergrond van zijn besluit niet zo verwerpelijk. Men moet nuchter vaststellen, dat er veel te veel melk en melkvet wordt geproduceerd en dat dus deze productie moet verminderen. Deze produktie-beperking bereikt men nooit, wanneer een integrale vergoeding van de kostprijs wordt gegarandeerd. Dan gaan de boeren rustig nog meer melk en melkvet producerenen zit de regering straks met veel te grote overschotten. Ons volk heeft in het seizoen '56 '57 f 220 miljoen voor de landbouw bij moeten passen. Dat is f 20 per inwoner bij elf S.V.V.-nieuws 't Nog steeds voortdurende kwak- kelweer, was er de oorzaak van, dat de wedstrijd D.E.V.S.V.V. te elfder ure werd afgelast. Jammer, want de lange rust-periode zal aan de conditie der spelers geen goed doen. Vooral nu is extra-training heel hard nodig, willen we aanslui ting houden met de kopgroep. De kampioens kansen zitten er nog steeds in, 1ste elftallen. De reserves op bezoek bij Wilhel- mina 2 in Weert verloren, ondanks goed werk van de keeper met 4l Dé eenheid in dit elftal is dit sei zoen schijnbaar helemaal zoek! Ook S.V.V. 3 kon 't in Kronen berg niet tot 'n overwinning bren gen. Uitslag 6—3. Wegens het niet aanwezig zijn van 'n reserve moest de leider er aan te pas komen, om een 6—1 achterstand een enigszins dragelijk aanzien te geven. Het vierde verloor met 2—1 van Brughusia. 'n Gelukwens echter aan S.V.V. 5, dat de S.V.V.-eer hoog hield door koploper D.I.S. 2 met 3—2 te ver slaan. Prima werk. Voor a.s. zondag komt „de Ster" op bezoek. Wil men in de running blijven, dan moet deze wedstrijd gewonnen worden. S.V.V. 2 gaat weer naar Weert, nu om de krachten te meten met Wit-Zwart 2. Het derde elftal gaat op bezoek in Meerlo. S.V.V. 4 heeft een rust-dag en 't 5de gaat hopenlijk voort op de in geslagen weg door Meerlo 2 te verslaan. HANDBOOG. De handboogschutterij St. Oda hield deze winter op haar binnen banen een nederlaag-tournooi, waar op 4 verenigingen werden uitgeno digd. Oefening en Uitspanning uit St. Anthonis iiet echter verstek gaan, zodat door drie verenigingen werd deelgenomen. Voor deze wedstrijd was een prachtige wisselbeker gesteld. De vereniging welke St Oda de grootste nederlaag toe bracht, werd voor een jaar winnaar. Na 3 jaar zal deze beker definitief van een of andere vereniging eigendom worden, de uitslag van deze wedstrijd was thans als volgt: St Oda—Diana Venray 2090—2155 St OdaHouts Welvaren Mierlo-Hout 20962183 St Oda—Diana Venlo 2120—1801 De grootste nederlaag bracht Diana Venray, St Oda toe, namelijk 65 punten, zodat deze voor een jaar in het bezit kwam van de wissel beker, welke door de voorzitter van St Oda onder toepasselijke woor den aan de voorzitter van Diana overhandigd werd. Door deze wed strijden heeft St Oda de vriend schapsbanden met andere vereni gingen weer wat verstevigd, tot welzijn van onze mooie en edele sport. Trekkingslijst Nationale Loterij „Winierrr*noeuvres" miljoen inwoners. Een dergelijke steun is voor een overgangsjaar aanvaardbaar, maar stellig niet voor vast. Als er in welke andere tak van economische bedrijvigheid ook een overproduktie optreedt, past onze regering nimmer per inwoner f 20 bij. De veeteelt is dus al bevoor recht, maar dit voorrecht is niet eeuwigdurend. Het merkwaardige verschijnsel heeft zich in Nederland voorge daan, dat alhoewel de kostprijs van de melk door de garantie niet werd gedekt, niettemin van jaar tot jaar de melkproductie blijft toenemen. Deskundigen wijten dit aan de kleine bedrijven op de zandgronden, die veel gezinsleden aan het werk hebben. Deze gezinsarbeid is goed koop, zodat de kosten van de stij gende melkopbrengst gering zijn. Hoe het zij, blijkbaar kan men op dit soort bedrijfjes met de garantie wel uit, want niemand zal op kos ten van eigen zak de overproductie vergroten. Zeker op de kleine be drijfjes is er onvoldoende kapitaal kracht om dit uit te zingen. Vooruitzichten ongunstig. Men zou met een overproductie van melk en melkvet vrede kunnen hebben als hier sprake was van 'n tijdelijk verschijnsel. Gedeeltelijk doet zich deze om standigheid voor. De weersomstandigheden zijn voor de melkproductie zo gunstig ge weest, dat er overal in Europa ab normale productie-vermeerdering wordt geconstateerd. In Duitsland van meer dan 15pct, Verder werd de afzet van melk en melkproducten door bestedings beperkingen en andere welvaarts afneming geremd. Deze twee omstandigheden zijn tijdelijk en kunnen dus na een overgangstijd tot enig herstel aan leiding geven. Echter en dit is veel belangrijker de algemene vooruitzichten voor de Nederlandse veeteelt zijn niet erg gunstig. De ons omringende afzetlanden als Belgie, west-Duitsland en En geland zijn zelf bezig in snel tempo hun zuivelproductie te rational! seren. De voorsprong van Neder land neemt dus af en daarmee de kans op export. Onze grote kans op verbetering hebben wij laten voorbijgaan, door bij het ontwerpverdrag Europese Gemeenschap de Nederlandse land bouw en veeteelt in een hoek te laten drukken. Gezien onze lage kostprijs had den wij hier voorrechten moeten bedingen. Onze regering staat er altijd mee klaar om ons te vertellen, dat wij voor bepaalde projecten offers moeten brengen. Dat hier ook voor delen tegenover moeten staan, wordt dikwijls vergeten. Als men op Europees niveau on ze landbouw beter had verdedigd, zouden wij nu de boeren betere vooruitzichten kunnen bieden. Geen mogelijkheden meer Ook op de wereldmarkt is het uitzicht mistig. Overal vindt men overschotten. We waren er in de afgelopen jaren in geslaagd veel van onze zuivel naar Azië te doen uitvoeren vooral gecondenseerde melk. Indonesië betrok van Nederland 10 pet van de condens-export, die thans geheel .wegvalt. India, een andere belangrijke klant, worstelt met deviezen-tekorten. Rangschikt men de tegenwerken de factoren voor onze zuivelwereld en ziet men naar de overschotten, dan is het duidelijk, dat de rege ring het toenemende subsidiebe drag wil verminderen door vettere, ongesubsidieerde melk aan de markt te brengen. Die zal 10 cent duurder zijn dan het gestandariseerde product. Wanneer er weinig belangstelling voor die melk zal bestaan, zoals in bepaalde kringen van de boeren- organisaties wordt beweerd, dan zou daarmee de noodzaak van een productiebeperking des te sterker worden aangetoond.. Geen bestedingsbeperking Overigens zal iedere Nederlandse consument met' belangstelling de terugkeer van de melange afwach ten. Het mengsel van boter en mar garine is al te lang uit de mode, maar gezien de reacties van de heren margarine-fabrikanten, voelt men om allerlei reden weinig voor deze terugkeer. Zoals wel blijkt is de stemming rond de melk allesbehalve majeur. Dat de minister hier pertinent tegen het advies in gehandeld heeft van het Landbouwschap, al heeft de Kamer op haar beurt iets terug weten te winnen, is 'n andere factor, die echter voor de toekomst van onze publiekrechtelijke bedrüfs' 18400—20 152382—6 235295—79 276048—12 355814—78 397852—4 456038—73 506584—26 628602—8 767318—23 921029—76 1028020—47 1100037—83 1219983—60 1289372—31 1374103—52 1450113—30 prijs 500930 2e 38185—7 160700-53 236678—5 293446—62 355889—64 418284—15 466600—14 566133—49 656014—19 875318—28 962860—66 1043514—33 1122080—11 1226282—74 1299105—48 1386080—69 1453542—44 prijs 1174860 45164—70 175348—67 237369—61 301742-57 361252—50 419622—24 479045—77 593980—81 664848—51 893543-41 965787—13 1044985—32 112558l75 1228109—38 1301727—37 1387493—9 1476004—29 3e prijs 969630 89267 68 200487—55 256680-22 303908—18 364317—56 435422- -25 489586—71 605994—43 674680—63 898162-54 969630—3 1063502—35 1146303—65 1235272—42 1317104—17 1407225—36 1476757—45 128941—46 206582—34 263054—1% 333463—40 364559—72 448164—82 500930—1 6184G3— 27 686753—80 921029—76 1013355—39 1067702—59 1174860—2 1242770—58 1364154—16 1447867—21 Prijsloten moeten aangetekend worden ingezonden aan: Nationaal Katholiek Thuisfront, Johan v. Oldenbarneveldtlaan 107, 'sGravenhage organisaties weinig goeds voorspelt. En dat is eveneens bij al dit melk- gedoe Iets waarop wel mag worden geattendeerd. De Pruus hit os veul angedaon al achttien jaor gelee, naodat Ie ien os vaderland toen zlenne ienval dee. Mer iën ding, as souvenir, liet ie ien Rooy nog staon: de barakke an de Endepoel, de rest ging nao de maon. D'arbeidsdienst hitter vier jaor den tied kepot geslage dan ging de N.S.B. dur ien, toen Duitsland was verslage. De krante schreve ach en wee, dat dat nog moog bestaon, die minse zun an 't ongediert op 't lest nog ondergaon. Toe wierre ze dan opgedoekt ge kost 't greij dor koëpe, mer niemes den 't aid gedoej toen durfde te gaon sloëpe. De gemènte haaj en goed idee: noom ze vur Venraods blage zo wier dan ien de Paotersstraot d'Endepoel opgeslage. Dor mos ze toch 't uurste weg, 't was mer en noëdgeval tot me zoë wier dur toe gezeed en neej jeugdhuus bouwe zal. 't Patronaat mos al gauw ons barak dor gaon verlaote en an de „neeje" jongesschol 't zaakje ovver laote. Nao 2 jaor wier ze wer verbouwd toe de jonges zien gegaon dor kwaam en bordje op de deur mit „megjesschol" op staon. Nao de megjes wier ze bestemd vur d'allerklenste blage, die zien dor allies bej elkaar ok twleë jaor opgeslage. Toen ze vur de zeuvende kiër dan wir uut de straot zeuj gaon, kwaam van 't raodhuus 't bevel „dat ding nog laote staon". De barak wier wir patronaat, vur verkenners dizze kiër, mer ok dat is van korte duur en klage helpt gen zier. Went de jonges van 't Rectoraat gaon dur now ien studiere, en motte ien september vort doar de A B C gaon liere. Totter en neej schol is gebouwd, wat nog wel éfkes duurt en verder hit 't aide gym en stuk dorvan gehuurd, went ok tor is platsgebrek, wis me nie worhin te gaon, mer gelukkig han we hier ien Rooi oos aide berak nog staon. We beginne ien dit aid geval oos neej Ha-Be-S zolang ons gèèl berak dor blieft, krlegt de Rooise jeugd dor les. 't Hit wel bar veul geld gekost die verbouwlnge ieders kiër, die potjes vur de kleuterschol, die verwenning en zo miër. Mer deez erfenis van dè Pruus hit trouw zien wérk gedaon en zal nog lang as soevenier ien Venrooi blieve staon. Zo ziede dat wat vroeger goldt, ok ien dizzen tied nog geldt, smiet i.oot gen aide schoen eweg vur de neeje zien besteld. Nieuws uit Venray en Omgeving t por.ds~verpakking 6 f. 1.20 UAMSTINE HOLLAND N.V. UIDHCUCKTI WWUM GROENE KRUIS Donderdag a.s.: Zulgellngenbureau voor de Kom. Gevonden: Zondagsdienst huisartsen Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot maandagmorgen 8 uur, wordt de praktijk der huisartsen voor Venray e.o., waargenomen door Dr. L. COENEN, Henseniusstr. 13a Telefoon 878. Uitsluitend voor spoedgevallen. zeven muntbiljetten, P. Huisman, Kruitwegl7b; konijn, Messemakers Grotestraat; gebreide wollen das, W. Wijnhoven Burg. vd. Loostr. 11; zwarte haarkam, Verhagen, Buiten weg 5; zwart wollen kinderwantje, Verhallen Langstraat 62; plastic popje, van Opbergen Markt; munt biljet, B. Thielen, St Jorispark 9; portemonnaie m. inh., halsketting en nikkelen wieldop, Politiebureau. Veilig Verkeer Venray Op de hieronder genoemde scho len, werd het schriftelijk jeugd- verkeersexamen gehouden. De uit slag was als volgt: aant. ge- af- cand. slaagd gew St Ursula A Venray 30 24 6 St Ursula B 54 48 6 St Petrus-band. 32 23 9 Dr Poelsschool 38 37 1 - Henseniussch. 44 28 16 B.L.O. 15 13 2 H. Joannes de Doper Merselo 57 53 2 St Oda Ysselsteyn 40 21 19 St Jozef Castenray 39 30 9 H. Maria Oostrum 20 19 1 H. Maria Oirlo 9 9 0 St Gerardus Oirlo 10 10 0 St Angela Leunen 9 6 3 Jongensschool 14 10 4 JEUGD O. O. Heden zaterdagavond om 8.15 zal de ZEw. heer Spauwe, pastoor van Broekhuizenvorst, een lezing met lichtbeelden geven in San Damiano over de H. Lijkwade van Turijn. Is dit de lijkwade waarin Chris tus gewikkeld is geweest? Als we dit kunnen bewijzen, dan hebben we een ware afbeelding van Christus, tevens een waar beeld van het verschrikkelijk lijden van Christus en is deze iijkwade een van de kostbaarste bezittingen van geheel de christenheid. Pastoor Spauwe, die over dit onderwerp een aparte studie heeft gemaakt, zal ons allen voorzeker weten te boeien over dit mooie onderwerp in de Passietijd. MATTHAUS PASSION De Matthaus Passion van J. S. Bach is een werk dat telkens op nieuw ontroert; het is in de volle zin van het woord een meditatie over het lijden en dood van Chris tus. Zo is het te verklaren, dat jaarlijks duizende christenen naar deze uitvoering gaan in de passie- tijd. Ook dit jaar is er weer gelegen heid vanuit Venray naar de voor- uitvoering van de Matthaus Passion te gaan ln Nijmegen. Wij vertrekken op dinsdagavond 1 april 's avonds om 5.30 uur vanaf de Rectoraatskerk met een bus naar Nijmegen. De totale onkosten van uitvoering en bus bedragen f 5.65 per persoon. De betaling moet vooruit geschieden. Liefhebbers moeten zich zo spoe dig mogelijk opgeven, in ieder geval vóór a.s. dinsdag 25 maart bij mej. M. Wijnhoven, Juliana- singel 53; dames Ambrosiu», Tele foon 365 of bij pater Urbanus o.f.m. Telefoon 973. Hï-Fclfffl verdwijnt door Uil3lul

Peel en Maas | 1958 | | pagina 1