Pastoor Roebroeck ïenrays Vroede Vaderen vergaderden m KXP. te WanssDm. Oud voor uw tijd WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN paus PBB KWARTAAL f IAU BDITESVEA'BAÏ f 1.00 Piëteitvolle daad van historische kring De BOERENBOND van LEUNEN gaat 40 jarig bestaan feestelijk berdenken Zondagsdienst huisartsen WITTE KRUIS R.K. Openbare Leeszaal en Bibliotheek Uit Peel en Maas Zaterdag"15 maart 1958 No 11 NEGEN EN ZEVENTIGSTE JAARGANG |1 PEEL EN MAAS r.IUO 150652 l^- CONPtUIlt VAI m OBOTESTRAAT 28 TELEFOON 512 OIRO 150852 In de laatste raadsvergadering werd door B. en VV. gevraagdRoe stemming te verlenen, t 110.000 kort geld te lenen, omdat in plan Zuid door onteigeningsprocedures verschillende stukken grond aan de gemeente waren toegewezen. Die stukken moesten allereerst betaald worden maar ook in de meest nabije toekomst verwacht men nog enk-de andere toewijzingen, zodat ook daarvoor geld moet zijn. Nu mag de gemeente van het totaal der gewone dienst 25 pet als kort-geld lenen olwel f 931.000. Die f 110 000 kwamen er nog boven-op en het was dus de vraag of Ged. Staten die extra-lening wel goed zouden keuren. Maar zie als de nood het hoogst is, is de red ding nabij. Men kreeg nl. van Den Haag bericht, dat als Venrays aan deel In de 2e nationale woning bouwlening f 144.000 beschikbaar was als vaste geldlening met een looptijd van 13 jaren en tegen een rente van 6 pet. Aangezien met dit geld ook de onteigeningen gefinancierd mogen worden, was dus de kort-geldlening van f 110.000 niet nodig en kan men nu met de vaste geldlening plan zuid geheel financieren. Het was logisch, dat de raad tegen deze vaste geldlening geen be zwaar had en meteen haar besluit introk van de f 110.000 kort geld. Geen geld en toch wel zorgen Welke vreemde manipulaties men wel uitvoert om in deze tijd van geen geld, toch wat klaar te krijgen, toont het volgende voorstel van B. en W. Indertijd heeft men land en opstallen van L. Volleberg Kemp- weg, geruild tegen een kavel in de Meerselse-peel. Bovendien zou Vol leberg uit krijgen f 15 292. Ged. Staten konden met dit raads besluit niet accoord gaan, omdat de gemeente immers geen geld op de tafel kon brengen om Volleberg te betalen. Alle moeite scheen dus vergeefs. Maar ook hier heeft men een manier gevonden om de zaak door te laten gaan. Men leent nu van Volleberg f 15.292 voor de tijd van 5 jaren, tegen een rente van 4 pet. Men be'aalt dus Volleberg ieder jaar 1/5 gedeelte terug van het door hem aan de Gemeente geleend geld en nu schijnt dan de zaak in kannen en kruiken. Men begreep er niet veel van, zoals de raad bij monde van Fr. Janssen dan ook getuigde, want nu moet de gemeente evengoed, zij dan over een periode van 5 jaar het geld op de proppen Jjrengen. En wat zal dan de toekomst brengen bij andere onteigeningen. De Voorzitter moest dat ook af wachten, maar men kan voorlopig in plan-zuid vooruit en deze toe stand zal toch niet eeuwig blijven duren, zodat, wat de onteigeningen in west betreft, we dan wel zullen zien hoe een en ander zal moeten gaan. De hoofdzaak is, dat deze kwestie zo kan worden opgelost. Waarna de raad er natuurlijk zijn fiat aan gaf. Van der Sterren verzocht toch eindelijk eens de stukjes grond uit te betalen, die bij verbetering van wegen door de gemeente zijn mee genomen. Uit het antwoord van de Voor zitter bleek, dat men de laatste restantjes aan het opruimen wa«, zodat binnen niet al te lange tijd, die hele kwestie opgelost zal zijn. Waarna deze vergadering dan ge sloten werd, een vergadering, waar op Dr. Veraart op het appel ont brak, uiteraard met kennisgeving. We hebben hier in Venray een kleine vereniging met een nogal gewichtige naam nl.: Historische Kring. Doel van deze vereniging is het verzamelen en zo mogelijk bewa ren van oude gegevens over Ven ray in het algemeen. Deze kleine club mensen heeft al zeer verdienstelijk werk verricht en een interessante hoeveelheid urnen, gebruiksvoorwerpen enz. uit vervlogen tijden verzameld. Jammer genoeg kan men wegens ruimtegebrek hieraan niet de vol ledige aandacht geven, maar is er iets goeds en waardevols, dan zijn ze er ,,als de kippen bij" omdat voor het nageslacht te redden. Pastoor Roebroeck. Zo zal men eerstdaags bij het betreden van de Grote kerk in het voorportaal vinden opgesteld een oude grafsteen, die dank zij het initiatief van deze kring „gered" is uit de steenmassa bij de Grote kerk en met deskundige hand is gerestaureerd en hersteld van de oorlogswonden. Het is de grafzerk van een oude Venrayse pastoor, Matthias Roe broeck, die in 1716 hier is overle den en begraven. Matthias Roebroeck werd geboren te Arensgenhout-HuLberg (in de buurt van Valkenburg) uit het hu welijk van Hubertus Roebroeck en Margareiha Renteens, op 26 okt. 1636. Hij werd gedoopt op het kas teel van Valkenburg, dat thans een ruïne is. Peter en meter waren Joh. Sijben en Margaretha Wil- lems. Na zijn middelbare opleiding voelde hij roeping tot het priester schap en ging in Leuven theologie studeren. Na zijn H. Wijding werd hij re gent en econoom van het College van Standonck. In 1666 stierf te Venray pastoor Petrus Verberckt en kwam het pastoraat vacant. De abdis Fran- cisca de Bossu van de Munster abdij te Roermond, die het pasto raat te Venray te vergeven had, stelde Mgr. d'Allement, bisschop v&n Roermond voor, Roebroeck in Venray te benoemen, met welk voorstel genoemde bisschop ac coord ging. In 1684 werd hij door Mgr. Caals de toenmalige bisschop van Roer mond, benoemd tot Landdeken van het dekenaat Kessel met stand plaats Venray. Dekenaat Kessel. Het dekenaat Kessel bestond toen uit de dorpen Baarlo, Broekhulzen- vorst, Blerick, Grubbenvorst, Horst, Blilterswijk, Geijsteren, Maasbree, Kessel, Broekhuizen, Lottum, Meer- lo, Sevenum, Swolgen, Oirlo, Ven ray en Wanssum. Onder deze dorpen stond Venray ver bovenaan wat het aantal in woners. de welvaart en de belang rijkheid betrof. Tiet dekenaat Kessel werd opge richt in de eerste bisschoppelijke synode in het jaar 1569 en is daar door het concordaat van 1801 op geheven. Pastoor-deken Roebroeck heeft in Venray veel goed gedaan. In 1678 richtte hij o.a. in de St. Petrus Banden de Broederschap van Ide H. Rozenkrans op. Bekend is, dat hij samen met Rector van Loon, in de jaren rond 1695 een einde heeft gemaakt aan alle mistoe standen, die in de Latijnse school te Venray waren ingeslopen. In begin van 1700 is een schrijven van hem bekend aan de Bisschop van Roermond, waarin zijn tussen komst werd gevraagd voor het arme Venrayse volk, dat veel te lijden had van invallen van Fran sen, die het volk tot op het hemd „uitschudden" en o.a. de kerk van Geijsteren plunderden. Gevraagd werd, dat de Bisschop zijn invloed zou doen gelden bij maarschalk de Naufles en bij de Hertog van Bourgonge opdat deze schandaden zouden ophouden, ter- wille „van mijn dekenaat, dat thans reeds voor een derde arm is, maar van honger geheel zal vergaan". In 1703 is de Roermondse Bis schop, toen hij na een visitatie-reis gemerkt had, dat zijn schriftelijke tussenkomst niets gebaat had, per soonlijk naar Brussel gereisd om van de Fransen kwijtschelding, of minstens vermindering van belas ting te verkrijgen. GRAFSTEEN. Pastoor Matthias overleed den 11 sept. 1716 en werd in de Grote kerk op het priesterkoor begraven onder dezelfde grafsteen, die nu in het voorportaal der Grote komt te hangen. Deze draagt op 't bovenste ge deelte het wapen van de pastoor deken, dat prachtig is versierd en bekroond door een kelk. Het op schrift luidt: Admodum reverendus ac am- plissimus Dominus Matthias Roebroeck Falcoburgensis huius ecclesiae Pastor Jubilarius destrictus Kesselensis per 32 annos Decanus dignissimus obiit 11 Septembris. Pie Jesu Chrlste cede ipsi requiem. De vrije vertaling hiervan luidt: De hoogeerwaardigste doorluchtigste heer Matthias Roebroeck uit Valkeburg, pas taor-Jubllaris van deze kerk en gedurende 32 jaren de aller waardigste Deken van het dis trict Kessel. Hij overleed 11 sept, Goede Jezus-Christus ver leen hem rust. (In deze laatste zin, is dan het jaartal van zijn overlijden door middel van vergrootte letters aan gegeven. Voor de oorlog. Bij het leggen van een nieuwe vloer in de ke> k in 1838 werd deze grafsteea \erlegd en kwam hij under de toren terecht. In 1930 zorgde zijn bloedverwant en naamgenoot, Dr. Matthias Roe broeck uit Maastricht, dat de steen, die intussen veel geleden had, niei alleen grondig gerestaureerd, maar ook opgehangen werd naast de doopvont in de kerk zelf. Toen in 1944 de duitsers de toren lieten springen, werd deze graf steen onder het puin bedolven en later bij de resten deerlijk verminkt met andere grafzerken op het kerkhof opgeslagen. Enkele leden van de Historische kring hebben nu contact opgeno men met Mevr. Hoébrechts-Roe- broeck uit Maastricht, een nabe staande van de Deken, en dank zij de prettige medewerking van Deken Loonen en het Kerkbestuur, is aan de fa. Verstappen te Helmond op dracht gegeven tot restauratie van de steen en tot het weder aan brengen daarvan in het voorportaal van de kerk. ANDERE ZERKEN Natuurlijk vestigt deze restauratie ook de aandacht op enkele andere zwaar geschonden grafstenen, die op het kerkhof zjn opgeslagen. Daar ligt o.a. de zeer grote graf zerk van Gysbertus van der Gaet, de stichter van de huidige Grote Kerk. Deze steen is deerlijk ge havend en de oude versiering met 5 koperen platen is geheel ver dwenen. Toch bestaat er tot zelfs uit Engeland toe veel belangstel ling voor en men is al zeer blij de grote centrale plaat terug gevonden te hebben. Men hoopt ook de vier hoekplaten nog terug te krijgen, zodat ook deze steen eenmaal gerestaureerd een waardige plaats in Venrays kerk moge vinden, evenals enkele andere, die thans daar op het kerk hof liggen en waarvan de geschied schrijver A. J. Flament reeds in 1891 schreef: Hoeveel stenen van veel minder waarde dan deze wor den in het buitenland geëerbiedigd en zelfs bewonderd, die hier in Ne derland als uitschot en oude rom mel behandeld worden... Na dit succesvol begin moge het de historische kring gegeven zijn met medewerking van het kerk bestuur en de daadwerkelijke steun van de Venrayse bevolking ook tot de restauratie en plaatsing van de niet minder belangrijke overige grafzerken te geraken. We geloven, dat hiermede deze Kring letterlijk en figuurlijk een belangrijke steen heeft bijge dragen aan het herstel van het kunstbezit van onze Sint Petrus Banden en niet alleen een geschied kundige daad, maar ook een vol piëteit hebben gesteld t.o.v. deze grote Venrayse pastoor. kerk Vele aanwezigen maakten van de rondvraag gebruik en vele sugges ties kwamen naar voren. Met een grote dosis onderne mingsgeest ging men huiswaarts. Uit de verkiezings-uitslag van woensdag 26 maart a.s. zal blijken, if men inderdaad niet stil gezeten heeft! Een dode en drie gewonden rilm.ntyanrln* bil aanriidimr TUfTl dgCMUa. Woensdag 19 maart a.s. zullen de leden van de Boerenbond afd. Leunen het 40-jarig bestaan van hun afdeling op feestelijke wijze vieren. Op die dag zal een plechtige H. Mis worden opgedragen voor alle levende en overleden leden der afdeling, waarna het nieuwe pak huis en het nieuwe kantoor zal worden ingezegend, evenals het nieuwe beeld van St. Isidorus, dat de jonge Leunse kunstenaar Claes- sens heeft vervaardigd. Dan zal het bestuur recipiëren, waarbij de bezoekers gelegenheid krijgen de nieuwe aanwinsten der afdeling eens van nabij te bekijken. Om 8 uur worden alle leden met hun dames in de zaal van Gasselt op het Veulen verwacht, waar een koffietafel gereed staat en de heer Dinghs, secretaris van de LLTB., de feestrede zal uitspreken. 3ij die gelegenheid zal tevens de Boerenleenbank officieel de oude gebouwen van de Boerenbond over nemen. Van het oude archief dezer ver eniging is door de oorlog practisch alles verloren gegaan. Alleen is bekend, dat voorzitters waren in de afgelopen jaren de neren Th. Asselberghs, P.G. Poels, M. Derickx, H. Asselberghs en A. van Dijck. De secretarissen waren P. Reintjes, P. v. Meyel en W. Kus- ters, welke laatste bij deze gelegen heid zijn koperen jubileum als zo danig zal vieren. Op 25 maart a.s. zal de Oos- trumse afdeling der LLTB 40 jaren bestaan. Bij uitstedigheid van de heer Jos Maenen, verzorgde de heer Dolmans, secretaris van de KVP afd. Lim burg, een spreekbeurt op de Kader dag te Wanssum, die geheel in het teken stond van de komende pro vinciale statenverkiezingen. Voor een aandachtig gehoor be- eon spr. in 't verenigingsgebouw te Wanssum, de betekenis en de ach tergrond van de reclame voor de komende statenverkiezing te ver klaren. Tegenover Zuid-Limburg was het in Noord-Limburg minder rumoerig rond deze verkiezingen. Hij hoopte dat de gunstige verhouding: 39 katholieken tegen 5 socialisten in Limburg gehandhaafd zou blijvén, waarmee dus de KVP ook de< zes zetels van Ged. Staten behouden bleven. Spr. ging verder in op de uitslag van de in 1956 gehouden verkie zingen. Het verloren terrein dient terug gewonnen te worden. De uitslag deed de weegschaal in KVP's nadeel overslaan en moet iedere KVP-er wakker schudden en wak ker houden, zodat hij zich volledig gaat inspannen, om deze lacune weer aan te vullen. De KVP dient, aldus spr. zich volledig in te zetten om de stem men, die er inzitten, eruit te halen. Hij zette de aanwezige afd. van de vele N.Limb. plaatsen aan tot positieve acties, die gevoerd zou den moeten worden onder die men sen, die anders niet zouden stem men en van wie redelijkerwijze aangenomen kan worden, dat ze op de KVP zullen stemmen. 26 maart zou, aldus spr., een dag van historische betekenis worden van iedeie activiteit zal het af hangen, of de „inbraak" van een „rode" deputé in het dagelijks be stuur van de provincie al of niet werkelijkheid zal gaan worden. wordt u het gemakkelijkst, als u een lusteloze stemming de overhand laat krijgen. Het begint al vroeg, wanneer men toegeeft aan een klein moment van Inzinking. Neem dan een King-pepermunt en u zult ondervinden, dat King u fit houdt. King is lekker en gezond Nieuws uit Venray en Omgeving GROENE KRUIS Donderdag a.s.: Zuigelingenbureau voor de Kerk dorpen. Vanaf zaterdagmiddag 4 uur tot maandagmorgen 8 uur, wordt de praktijk der huisartsen voor Venray e.o., waargenomen door Dr. VAN THIEL Stationsweg 9 Telefoon 465 Uitsluitend voor spoedgevallen. BEKENDMAKINGEN Burgemeester en wethouders van Venray maken bekend, dat nog enkele stukjes grond, geschikt voor tuin, beschikbaar zijn. Zij, die voor verpachting van een dergelijk stukje grond in aanmer king willen komen, kunnen een ver zoek daartoe schriftelijk doen aan burgemeester en wethouders voor noemd. Op afdeling I liggen tekeningen aangevende de ligging van bedoelde stukjes grond ter inzage. De verpachting zal geschieden van jaar tot jaar, met een opzeg gingstermijn van een maand. Venray, 5 maart 1958. Burgemeester en wethouders der gemeente Venray brengen ter ken nis van belanghebbenden, dat vöór 1 april 1958 verzoekschriften bij hun college kunnen worden ingediend tot het pachten van een perceel grasland, groot 1.27.30 ha, gelegen In het Venrays Broek. Inlichtingen omtrent de ligging van bedoeld perceel zullen ter se cretarie, afdeling I, worden ver strekt. Venray, 5 maart 1958. GILDE-DAG Op 20 ji'li zal door schutterij St. Anna op de sportterreinen van het klooster Jerusalem de kring-gilde dag worden georganiseerd voor de schuttersbond van het Land van Cuijck. 21 schutterijen en gilden hebben zich al gemeld voor deel name. by aanryding Ter zake van een door onoplet tendheid en te hoge snelheid ver oorzaakt verkeersongeval, waarbij vier personen werden gewond, van welke de heer M. van A. uit Ven ray te Nijmegen aan de gevolgen overleed, verscheen dinsdag te Roermond de slager F.K. uit Horst voor de rechtbank. Op 5 januari was verdachte in een huurauto met als passagiers vier leden uit het gezin van A. te Venray op weg naar Haarlem en verloor te Heyen in de Hoofdstraai wegens het met grotesnelheid rijden in een bocht plotseling de machi over het stuur, toen hij trachte uit te wijken voor een tegenligger. De auto raakte in de berm van de weg, rameide een bermpaaltje, reed vervolgens tegen een boom en kwam toen tegen een huis tot stil stand. De inzittenden, leden van het gezin van A., werden allen min of meer ernstig gewond en de 32 jarige M. van A. overleed in hei St Canisiusziekenhuis enige tijd later aan daardoor ontstane com plica ties. Verdachte gaf toe met 80 a 90 km te hebben gereden en verklaar de op de weg ter plaatse niet goed bekend te zijn. Doorzijn grote snel heid had hij slechts op het laatste ogenblik een tegenligger in de bocht zien naderen, en was hij bij zijn uitwijkpogingen de macht over het stuur kwijtgeraakt. Ook de bij de instructie vastge legde verklaring van de bestuurder van deze tegenligger toonde aan. dat deze slechts een aanrijding had kunnen voorkomen door zelf op de berm te gaan rijden. De officier wees in zijn requisi toir op het jaarlijkse grote aantal doden in het verkeer, welk getal nog steeds niet afneemt. Hij was van oordeel, dat verdachte door zijn onoplettendheid en te hoge snelheid de schuld draagt van dit ongeval doch wilde gezien diens loyale houding voor de rechtbank geen vrijheidsstraf eisen. Daarom be perkte mr. Uiterwaal zich tot een boete van 250 gulden subs. 50 dagen en zes maanden ontzegging van de rijbevoegdheid. In zijn pleidooi wees mr. Tonnaer op de mogelijke gevolgen van een door zijn cliënt ondergane lang durige shockbehandeling op diens geestelijke toestand en reactie vermogen. Gezien echter de zeer clemente eis, wilde pleiter niet op een specialistenonderzoek naar ver dachtes geestelijke conditie aan dringen. Uitspraak 25 maart a.s. Auto-ongeluk In de omgeving van Dusseldorf ls zondagavond omstreeks 8 uur, een autobusje, waarin studenten van het Lyceum zaten, moeten uit wijken voor een andere wagen en tegen een tram opgebotst. De jongelui kwamen terug uit het dorpje Asler, dat zij in het kader van de Oostpriesterhulp heb ben geadopteerd. Het busje sloeg over de kop, waarbij een der leerlingen een her senschudding opliep en in het zie kenhuis te Dusseldorf moest wor den opgenomen. Verscheidene anderen liepen kneuzingen op. Met een andere wagen zijn de studenten later huiswaarts gekomen. Promotie De heer Fr. Verhey, thans ass.- direkteur aan de Coöp. Melkinrich ting „Melkerij Lent" te Nijmegen, werd benoemd tot technisch direk- teur aan de melkinrichting Central- les Lecheras Reunidas de Guipuzcoa S.A. te St. Sebastian in .Spanje. Vergadering van gerepatrieerden Zaterdagavond vergaderden in zaal Wilhelmina de uit Indonesië gerepatrieerden onder voorzitter schap van de heer Simons uit Heerlen. Hier ontvingen de gerepa trieerden vele inlichtingen, mede aan de hand van een rapport van het Ministerie van Maatschappelijk Werk, dat door de heer M. de Monchy uit den Haag werd uitge legd. Uit de rondvraag bleek, dat bij deze mensen nog vele problemen liggen, waarvan de oplossing aller minst eenvoudig zal zijn, maar de gemeenschap waarin zij leven kan hiertoe voor een groot deel mee werken. Het was een zeer geanimeerde vergadering en de Stichting, die deze gerepatrieerden verenigd zal zeer nuttig werk kunnen doen. Verkennersrit in Geysteren en Venray De kïing Venray van de Lande lijke Rijvereniging hield zondag een verkennersrit in de Venrayse Bos- huizerbergen en in de Geijsterse bossen rond de St. Willebrordus- kapel. Te Oostrum werd gestart en was ook het eindpunt. De uitslag hiervan was: le afd. Meerlo, 2e afd. Merselo, 3e afd. Wanssum, 4e afd. Merselo, 5e afd. Wanssum en 6e afd. Wanssum. De ruiters waren allen vol lof over de gehouden terreinrit en QUO VADIS Deze kleurenfilm behandelt tame lijk vrij het bekende boek, dat over de laatste dagen van het regiem van Nero in het wulpse Rome handel*. We zien Nero de oude stad in brand steken en de schuld aan de Christenen geven, die hij door vervolgingen tracht uit te roeien. We zien de veldheer Marcus verliefd worden op een christen meisje, haar huwen in de gevange niscellen van de arena, waar ze hün dood afwachten. Dan komt echter de sterke Ursus die het meisje weet te redden, het volk van Rome op zijn hand krijgt, waardoor Nero en zijn kliek ten val komt. Een groots opgezette film, met ontzaggelijke massa-scenes, die de argeloze bezoeker drie uur lang bezig houdt en hem verwonderd zal doen staren naar alles wat een film bereiken kan. Als ontspanning bedoeld, zal het inspanning kosten het geheel te blijven volgen, zo overdonderend zijn dikwijls de taferelen. De klok slaat poeders, tabletten of cachets de beste pijnstiller onschadelijk Paterslaan 1, Venray NIEUWE AANWINSTEN: Studieboeken Bjerre. J. De laatste kannibalen in Nieuw-Guinea Delden, L. van Het concert Doornlnck, M. van Puccini Fehringer, G. Het nieuwe hondenboek Francke, V. Overspannen Geraedts J. Ra\e! Graft, G. van der De maan over het eiland Paap, W. Symfonie Rodin A. Rodin Sinclair, J. e.a. Ballet jaarboek Visser, F. 'n Fle> chianti van 14 maart 1908 Zondagmiddag ontstond brand in de woning van W. Wolslng op den Heuvel. De Brandweer heeft aan de - gemeenteraad een verzoek ingediend om verhoging van loon en dit te brengen van 20 op 30 ct per uur bij dag en van 20 op 40 ct per uur bij nacht. Op 20 april hopen de echte lieden Hendrik Goumans en Theodo ra Wittops, aan de Merseloseweg (Dril), hun gouden bruiloft te vieren. In het klooster Jerusalem al hier overleed de Eerw. Zuster Marie Eudoxie (in de wereld Hendrina Poels) zij werd 62 jaren oud. men verwacht dat de kring meer dere ritten van deze aard zullen uitschrijven. Afd. Venray van het Nederl. RODE KRUIS E.H.B.O.-CURSUSSEN Door bovengenoemde afd. ls op het Veulen een cursus georgani seerd, welke gegeven werd door dr. Schim vd. Loeff met assistentie van mej. M. van Haren en de heer Campstuijn te Venray. Vrijdag werd hiervoor examen afgenomen in zaal van Gassel op het Veulen door dr. van Trier uit Venray. De namen van de geslaagde da mes zijn: H. Burgers, M. Cleven, G. van Gassel, G. Geelen-Boonen, M. Gee- len, E. Geurts, Th. Hagens, L. de Krijger, Th. van Rijswijck, I. van Staveren, allen te Veuien en L, Ramaekers te Venrsy. Van de heren slaagden: P. Clep- has, H. Hendriks, H. Koenen en P. Weijs. Eveneens werd een cursus ge organiseerd te Leunen, Merselo en te Venray in het St. Servailusge- sticht, waarvan binnenkort exa mens gehouden worden.

Peel en Maas | 1958 | | pagina 1